Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

In het Oosten woedt een felle trijd De weg Waar het terrein practisch onbegaaniiaar is geworden zorgen de pu middel van planken In een ommezien een weg uit den grond te tooveren Foto Weltbild M AUTOWEG TU88CHEN GENUA EN ZWITSERLAND vooruit werpen geconcentreerde ladin en naar de blokhut en maken dan weer dat zij weg komen Maar dan komt ons de artillerie te hulp de eerste granaten suizen huilend door de lucht en expiodeeren in de zwart gerookte ru ine scheuren de laatste schuilhoekert uiteen zij banen den weg voor onze mitraillisten die snel het laatste bedrijf van deze tragedie voltrekken Geen man ontkomt levend aan deze hel De weg naar S is vry P K Helmuth K Hurich rende loopen van de pistolen Zy spuwen dood en verderf maar wij hebböi ons op deze plaats vastgebeten Steeds weer springen de waaghalzen Waar de meosch verlaaqd werd tot dier Het gelaat van het Sovjet leger Daitseke saldaten strijden ia bet Oosten Het h een aaéue strtjd dan die welke iy vertaden Jaar ta kat Westen ékben gevaerd Dé tagea taaden dfig tij in daie streken bebbcn ontmaet Wa n van een gekeel ander sUgi Hier kon de tactiek om ket moreel te braken veel succes kebban maar In het Oosten Is dat anders Waar geen moreel keerscht kan men het ook niét breken Ia dit artikel vertelt een van de vele Dnitselie aorlogseorrespondentea van zijn bevindlngen En wat beaft bat dan voor zin om de moraal van den tegenstander volgens het in het Westen toegepaste procédé te breken De Sovjetannae heeft eenvoudig geen moraal en legt veeleer met de volhardendheid van den primitieven mensoh die niet moet nadenken de hem voorgeschreven regels als verslaat da fascisten maak hun apparaten en voorraden onklaar opdat ge de l vjet Unie in leven houti Volgens die begloaelen huidalen de menschen in de grijsbruine kielen als vee samengedreven uit de steppen der Kalmoeken uit de dorpen langi de Wolga van de hoeves in de Oekraïne uit de streken waar de Mongolen huizen Zij kannen van hun geixtorte af slechts een leven waarin het gevoel geen rol speelt Zij zijn afgerioht om een willoos waktuig te zijn van de machthebbers uit Moskou De bataljonscommandeur zegt peinzend Zy hebben wat de moderne mensch niet wensoht te bezitten een dierlijke lust om hun doel te bereiken dat vervangt hun ga Ben gewond Dnttsok soldaat wavdt tanio 4 daar den llwvitaaldleBit ondenoeht en verbonden Foto Wiltbild M Ds sebooDbiiii tiB di liioriscbi Rivièra Bvxoadere Bomeinaahe oorveapondentia kat Oaatan worden vap dag Foto WeltbiM M Van een cpaclalen oorlogicorreipondent D E heldere terrenhemel boven ons belooft voor morgen een brandend heeten dag Voorzichtig tastend gaan wü stap voor stap voorwaarts Niemand weet wat er achter dien groenen ondoordringbaren muur van dit eindeloos schijnende wouJ op ons loert ligt daar de vijand in hinderlaag of wacht er ons een verlaten uitgestreln terrein Plotseling verheffen zich voor ons schaduwen uit het mos Geluidloos volgen drie vier man ajj vormen een verkenningsgroep die den weg naar de blokhut op hoogte 3t moet onderzoeken Ik sluit mij by hen aam In hat Oosten begint reodjde nieuwe dag te gloren In dezen zancjei igen weg wordt elk galuid gesraoor j gebukt naar beide züden hun positj verzekerend gaan de jagers voorwaarts De stilte schynt ons verdacht en djrukt loodzwaar daardoor worden onae zenuwen tot het uiterste gespannen Uit de morgenschemering maken ziph langzaam de omtrekken van ean hiUS los de woning doet denken aan die ftrelke men veelvuldig in de bojschen van r en ziet het eerste doel de blokhut is bereikt Maar juist wanneer wij aanstalten maken om het open gedeelte over te stoken fluiten ons de eerste machinegewsersalvo s om de ooren Automatisch laten wy ons voorover vallen en trachten zoo goed en zoo kwaad als dat gaat een boomstomp te vinden om daarachter dekking te zoaken een ieder maakte zich zoo klein mogelijk en drukt het gezicht vlak tegen den vochtigen moMrond weder flitcen vuurstralen over ons hoofd da schors vliegt van de half verteerdestronken af De Sovjetsoldat n hebben ota ontdekt en richten hun vuur zoo dat w f niet uit onze dekking te voorschijn kujKten komen Maar daar wearklinht reeds 4 iidede stam van den batteljonscommandant die kort an kracfctig aijn bevelenJEaaft onmiddellijk een stuk geschut hj een dirigaaran y En raads spreekt hat untuii zijn yzeren taal de schoten zlj welgemikt na enkele minuten staat ikt huis in liohterlaaiai nu moet ook df iegenstand gebroken tjn u kan bet nMt anden of de vijand moet oBpituleecen Maar de mitrailleur ratelt vanar oirairbiddellijk ia het altüd weer zeBSa imrüm en omsi elingsmanoeuvve slaagt da witte lichti oomum ia vertelt ons dat da troepen aóiter de blokhut liggen vlammënwaapani staan g reed mat gvoote spcongen snellfh zü vooruit dan hoort man aUean iiat sissen en Isnettersn van de vunHicFna valt plotseling dè stilte wU 1 f L enian op l5lt geval i aigabandald Als dé avond valt tooit ItaliS zich met eli duizendvoudig fonkelend diadeem het is de dubbele curve van de Uchten der Li gurisohe Biviira dia lan B de kust davert van Ventimiglia tot La S e 8 Over dag is de Ligurisehe Rivièra als een gigantisch mozaiek een aaaiaenachaiieling van eindeloos genuanceerde vergezichten blauwomzo nde stranden blanke architectuur en in fantastische kleurenpraeht Bloeiende tuinen Vandaar dat deze onvergeiykelgke streek welke zioh Oostwaarts en Westwaarts Van Genua uitstrekt ifiternationale veitnaardheid verwierf De strandm van Bordlghara Alassio en VarazK de parken van San Remo de schoonheid van Portofino en Paraggi van Rapallo en van Santa Margherita z n in wel haast alle talen bezongen De Ligurische Rivièra is een eeuwige attractie niet alleen voor den impressionabelen diobter maar voor allen die de Zuidelijke aomievrcugde zoeken Temidden van de blijmoedig gestoff rde badplaatsen welke elk hun zeer specifieke charme hebben verrijst Genua een der meest boeiende havensteden ter weield grootsch door eai roemrijk verleden en door het bonte bedrijf van den modernen tyti Ganua i i een stad vol van belang vekkende bezienswaardigheden Boven het altaar van de Santa Maria di Castello een der vele door haar ga ven bouwstijl indrukwekkende Genueesche kerken hqteieren de op de Tjirken veroverde troimjefn aan den slag by Lepanto Set vemïaarde Palazzo San Giorgio is de bakermat van het moderne bankwezen waar tevens d6 gr ndsla en wa den gelegd voor de algeheels vernieuwing van handel en scheepV6 yt in den meeat internationalen in Il rie 5chaduw van poapaHze paleizen en ür t e onwen bevinden zich de n vpn l p rp e I infanteriageschut wordt in atelUafy gebraclit Foto P K Eie M Hier en daar komen menschenhoofden te vooFsdiün achtar boo tronkén en struiken uit verdiepingen in bet terrein laten vooHichtig hun blikken gaan over de brandende ruïnes maar reeds ratelen opnieuw de salvo s der machinegeweren Het huis brandt aan alle züdsn maar nog schiet de vüand hy verschiet zijn laatste kruit in letterlijken en figuuriyken zin De verbittering neen hand over hand toe reeds snellen rooda kruissoldaten heen en waer om te halman t verbinden en een troostend wo id te spreken maar de bergjagers die In PMan Frankrijk en Servië zonder adempauoa den vijand vernietigend op de hielen gezeten hebben mogen ook nu bU een blokhut die ten slotte terzijde van den weg is gelegen gaen halt houden Nu is de stelling door onze soldaten volkomen omsingeld steeds weer klinkt het krakende geluid van de handgranaten zij houden het vooruitdringen van den onzen op uit de sohietgaten blikkeren de glinste Ganuaeaao Colombus en Paganinil Zoo ia Genua rUk aan suggestieve monumenten betreffende de geschiedenis van het bedrijlsleven en het is een wonderlijke gewaarwordiitt vanaf een der hooge heuvelen die de Ligurisohe havenstad omgeven den blik te doen dwalen over de schoone bouwwerken de machtige oceaanstoomera en de eeuwig af en aan varende kleUiera sobepen terwijl het lied van den ar eid opklinkt uit de Industrieele centra welke zich in en m de stad groepceren Het Is walUcht juist door de frappante tegenstelling met de door heel Genua zich rusteloos stuwende bedrijvigheid dat da kalmte van da naburige Rivlèra piaataen des te weldadiger aandoet Ben voortreffelijk geoutilleerde autoweg wallie van La Speeia langs heel de Rivièra dt Lavante naar Genua en vandaar via de Riviera di Ponente naar de Fransche grens v6ert komt wat het traject betreft in gt t trehkan overeen met de antieke Via AureUa want reeds de R neinen wisten deze milde kuststreek omspoeld met de blauwe golven der Zuidelijke Zee beschut t gen dén Noordenwind door de massale AH aniJBan zeer wel te waardeeren i En men zou kimnen zeggen dat de na ur zwf die dit landschap slechts een be ÜMijjk gealaga oppervlakte tusschan sgan jn z had toegedacht het ander i maf de Kho ste gaven heelt bedeeld Ret ISimaat is zacht vasten opwekkend De sub trofsiiobe plantengroei is van een Eootc verseheidenheid Naast talrijke aga wen OMtussodHen palmen en oleanders jggei it Bloeien en r pen citroenen en lUiUlHUaM appels peren perziken amandelen aa haMnoten in overvloed en het is verheugend te zien hoe de bewoners ró bat Bivi w g a b ied ook hunnerzijds al het mogelüke er toe bijdragen de schoonheid van deze zoo rgkelyk bedeelde landstreek te I ic ci Van een specialen oorlogscorrespondent Het Noord Duitsche infanteria giment dat tezamen met andere afdeelingen is ingezet aan de grens van Oost Pruisen heeft ch met succes een weg weten te Iwnen door allerlei hindernissen zoowel van kunstmatigen als natuurlijk i aard totdat da weg vTiJ was voor de gemofaMseerde eenheden an de pantserwagens door konden rollen De mannen die nu in de bosschen zitten ergens in Litauen hebben onder meer de schoonste lauweren geoogst bij den strijd rond het Albertkanaat Bij de officieren zoowel als bü de manschappen is nu in den kortst mogeiyken tyd irét heel anders geaarde avontuur van dit Oostelijke front bewust geworden Hun eordeel staat vast en is overal eensluidend Dit is hier een heel andere tegenstander dan in België en in Franfaijk Het succes zal hetzelfde zün maar de weg om dat resultaat te bereiken 1 heel anders zijn Dasir streden wij tegen menschen soldaten die over een goede dosis intelligentie beschikten die hun volharding en ervarifig geconcentreerd in den strijd wierpen Hier aan het Oostfront staat een vijand die niet intelligent maar als individu afgestompt is niet in den soldatesken zin dapper is maar taai is door zijn verregaande gevoelloosheid dit vormt tezamen het collectief van de absolute vernietiging van het menschelijke het is een machine geworden die ongevoelig en zielloos is Door tientallen jaren lang volgehouden onderdrukking van het eigen ik is de Sovjetsoldaat ten slotte zoo geworden dat hij zich tegen den vijand verzat net zoo lang tot hU hem tegenhoudt dan wel er het leven bij laat krUgsgevangaalui tot dag meer g idUL Toen wü in Frankrijk zoo zeide de majoor den tegenstander op onze manier in dea tang hadden gegrepen trok hij daaruit tan slotte de onverniljdeiyke gevolgtrekkingen Deze kerels hier vediten slechts met de consequentie van den waanzin Zü geven zich niet over Da manachappoi dia rondom den majoor liggen beamen dat volkoman Een van hen heeft het medecanaakt dat de Sovjetrussen dch eenvoudig door de t antserwagens liet dood tijden een ander had zich er ten zeerste over verwonderd hoe een SoyjetnuiiBdie pantaerwagen die door de Duitschers onklaar was gemaakt in den strüd bleef vuren terwijl de manschappen uit hun voertuig klommen en Ijlings hun anti tankgeschut trachtten los te maken en in stelling te brengen hoewel zU op hun vingers konden uitrekmen dat zÜ terstond door onze machinegeweren wecgevaaAd zouden worden Een interessant plan voor den aanlej een autoweg tusschen Genua en Milaan nnj een aftakking naar Bellinzona is onla aan de Italiaansche autoriteiten voorgS deze snelverkeersweg zou het organiseBai van een snel en doelmatig transponvataB tusschen Genua eo Zwitserlai moe maken Een Sovjetsoldaat die gevang a g jo9Kt werd Foto P K Polile lO voel voor wat normaal is dat vervangt l t verstand Overigens kon ik nergens doelbewuste leiding vaststellen die hetzelfde na streefde Het ontbrak den Si jets in onzen sector klaarblijkelijk aaavl litaire leiders die in staat zijn om tü l het gevecht een eenheid te behouden krachtige slagen kan uitdeelen Dat ö om de reden waarom zij in groepen s riiJJzonder leiders maar desondnaks allen w zelfde procédé in toepassing brengen 8 Albertkanaal was totdusverre ons P avontuur maar wat wy hier boleven gaat d ar ver bovenuit De boIcjowistiK tactiek van de politieke verspll itering overgedragen op het militaire beleid l ondervonden dat bijvoorbeeld toen zU iwze eerste golf door hun dikwijls goed C camoufleerde stellingen heen i ten o ken om deze eerst daarna in den ÏJ te vallen of de volgende groep vasthieM om onze stoottroepen te isoleeron Hun V tillerie reikt op stukken niet zoover au Fransche maar de bolsjewistische schutte regimenten mijneheeren Maar wij naderen hen zagt de JoWJ adjudant met het IJzeren Kruis eerste W sa uit het Westen een leider van de H Jeugd uit Oldenburg Ja wij naderen omdat de nationaal socialistische f macht tegen deze Sovjets al haar bM kracht in het vuur kan brengen óie minder uniform is dan het absolute ge aan de bezieling bij de Sovjettroipi hebben weliswaar het masker van hel H schelijk uiterlijk maar dat is niet n L dé een masker al het menschelyke VJ misdadigerskliek uit Moskou hun ontw men Dat deze volksstammen op een de F lijke wyze man voor man zonder S ring gedresseerd worden kondan oonunimistische s taem eischten de f ten uit het Wasten door het opofferen i het oude Rusland Zoo vannen zich ten slotte de indruw van deze groote botsing met het SovK ger Of het nu gaat om bolsjewieken o P toeratan de klasaestrijd is nu eenm i drog want beide gehoogmnen in instantie de maahtsgroep die zich den staat heeft geetek en die overtuijj en weeaMbeiCtiouwingen ala krüC benut VtL Kort O V o t