Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

derdag28Augustusi94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE COIBANT Bareui aiAllKT St TKU VU PortrekealBt HM Chefredacteur P TIETER Gouda lerislaf aan de Dnjeprmonding veroverd Msche hoepen staan gereed het offensief in den Zuidelijken sector te hervatten De bedreiging van de spoorlijn Moskou Petersburg worpen op de stad Porvoo waarbu in ake deze petroleumverschepmgenvolgens de tot dusver ontvangen bc richten 22 burgers gedood 29 zwaar en 30 licht gewond worden Enkele woonhuizen werden bescha Jigd of vernield Een ander vhegtuig dat gisterocbfend vroeg Ponoo heeft gebombardeerd heeft geen schade aangericht vele der gievangen genomen bolsjewisten P K Koch Hoiimann Noord Oosten van Dnjepro fc 5 fftocht zijn en heeft Va M k Z bommen van i icci ci v i i bbo = incui a vuur uit boontwa loorlogaichip dat het vnchtaehip te de Jo er ite kla d HitW dcrm eo ho r hetxci die wB tegiJa oepen M het me meerdW e Heeft A n ontn eenderg UttlOJWg door de m fferen i lrukü Z SovK I f P r ma l IB oh b rtuig rul 0l cn Bet levangenenkamp bu Oeman waren geheel uitgeput njdou d gevechten om Dnjepro irtMwsk beeft ean Diritwh i clMal infanterie in liardnekidgen Mü de door de Sovjets nog verMilde stad Berislaf aan de mon W nn den Dnjc tataonneii De Duitsche infantensten drongen loor d dichte mijnverspemngen zonia iteun van pantserwagens of geidiul de plaats bmnen In gevechten ïWi hui tegen huis en van man tegen imh bralrën de Duitsche soldaten het hier Hl daar uiterst taaie verzet van de boliie i ten Met handgranaten machlnipistolen en bajonetten moest huis OM huis en straat voor straat verovaü en gezuiverd wordsn Hierby tnd weer de supenoriteit der opleiding B 4e itrudvaardigheid van den DuitkIwi oldaat alsmede zijn ontelnbare unirdsBeeEt aan het licht Tijdens dit Iwedit vernietigde het regiment Duit infanterie vijf bataljons der SovW die door pioniers en artillerie ver At waren 1500 Sovjet soldaten jwtai gevangen genomen Bovendien Jwklen ontelbare gevallen bolsjewia de straten der etad Gereed voor nieuw tttuief in het Zuiden Jjltwi Pres meldt uit Berlyn en van het belegerde Odessa lMni ten Wegten van den Dnjepr F Sovjettegenstand meer m de 2 Daarmede zyn de zuiveringsï tegen de nog overgebleven Sov2 5r y oofden waarvan het begin RWwigustuj door het opperbevel 32 rt gemaakt binnen acht M btilndigd De Duitschen staan than op den Uiken oever ran den geheelen w lenloop an den Dnjepr gereed t offensief met volle kracht te vatten torwS nadruk die in de laat Wttttche berichten op de activiteit 2 Mchtmacht in den Zuidelijken Jr Ji gelegd werpt de vraag op of 2J om operaties gaat tot handhaJi e upenonteit in de lucht W reeds de voorbereiding is tl oÜT P0 n om den Dnjepr ftr f Jden De berichten noemen jj PiMtsnamen dpch wekken den SJ2 Duitsche luchtmacht de oJJSJ Wiiigbases m de geheete lS Oekraïne teUtert evenaU de Jgx e verbindingen van de pen zoowel in het Zuiden u Tl sector SSi verneemt heeft de s i Cri e i aan den OostelUken £ Beneden Dnjepr bescho1 pantsertrem en een stuk t werden door voltreffers aaitv2iJ l feeks granaten trof een tjiJSJ oie met een geweldige fei J ra lucht vloog De Sov aISJT J iware ver Bèfn che geschutvuur hehi rder Het Duit NiW ft t M Augustus j Mlen achte rvnloH rf in h achtervolgd die m het pens zeer zware bloedige verliezen laeroJckend In het gebied van Szemikof waren troepenconcentraties veldstellingen kampen en vrachtauto s het doel van voortdurende Duitsche aanvallen Op den Dnjepr werden talrijke vracht en transportschepen door btmitreffers tot zinken gebracht of zwaar beschadigd Naast een doeltreffende actie van Duitsche gevechtsvliegtuigen tegen schepen vestingwerken en troe penconcentraties was het zwaartepunt van de aanvallen ook Dinsdag weer gericht op de verkeerslinies Ook de spoorlijnen en kruisingen m het gebied om Petersburg werden met doeltreffende uitwerking gebombar deerd De Sovjets verloren Dinsdag alleen in luchtgevechten in totaal 98 vliegtuigen Om de spoorlijn Moskou Petersburg Het oprukkefl van de Duitsche troepen lot de spoorlyn Petersburg Mos kou die bovenden voortdurend door de Duitsche luchtmacht wordt gebombardeerd beteekenit voor de Sovjets de onderbreking van een niet alleen strategisch maar ook economisch uiterst belangrijke spoorwegverbinding aldus het DNB Deze lyn door de Sovjets October spoorlun genoemd verbindt de hoofdstad van het oude Tsarenrijk buna volgens een rechte l n via Kalinm voorheen Twer Wysjnu Wolotsjek en Tsoedowo met de hoofdstad der Sovjetünie Er zijn zijtakken naar andere spoorverbindingen m het Noord Westen der Unie De economische beteekenis berust vooral op de voorziening van het geheele NoordWesten met steenkool graan uzer staal en pleKerqproduoten uit de Oekraïne en het Zuidelijke centrum der Unie met ohe uit Bakoe tmuwmaterialen enz enz Ook het gebied van Kola en Karelie is aangewezen op aanvoer langs dezen spoorweg Van Petersburg worden vooral hout apatit en nephelm van het schiereiland Kola en wel apatit voor de vervaardiging van meststoffen nephelin ala grondstof bij de aluminiumfabncage naar andere deelen v n de Sovjet Unie vervoerd De opmarsch naar deze Ujn iMteekent dus voor Petersburg met zyn werven bewapepingsindustrie rnaehi nefabneken en electrische nifverheid staking van den aanvoer van grondstoffen en anderzijds voor de industriefen in andere gebieden die van Petersburg afhankelijk zyn een ernstige stonng in den aanvoer van eindfabrikaten Zware scheepsverliezen De scheepvaart der Sovjets heeft op 26 Augustus weer zware verhezen geleden in ce Finsche golf Dne vrachtschepen zun blj de pogmg om door de munverspemng heen te dnngen op munen geloopen en terstond gezonken Door de beschieting met artiUene van land uit kreeg een vrachtschip van 3000 brt verscheidene voltreffers en geraakte terstont m brand Het hevige slagzij en onder dichte rookoniwlkkeImg bleef het schip liggen Een klein hulp wilde komen kreeg verscheidene treffers en ronk Finsche eenheden maakten bu de zuivering van een veroverd eiland m de Fmsche golf acht stukken geschut der Sovjets buit alsmede een sleepboot en een motorboot Volgens de laatste berichten zijn een torpedoboot ager dne koopvaarders en twee munenvegers op Duitsche mijnen geloopen en m korten tyd gezonken In hetzelfde gebied hebben Duitsche vlootstrudkrachten een Sovjettankschip door geschutvuur in den grond ge boord Sovjet luchtaanval op Porroo Officieel wordt te Helsinki medegedeeld dat een Sovjet bommenwerper Woensdagochtend op verrassende wjjze en op groote hoogte bommen heeft ge Japan op het ergste voorbereid BESCHOUWING VAN DEN MINISTER VAN FINANCItN De Japansehe minister van Financien Ogoera een der bekendste economen van Oost Azie schrijft il de Berliner Borsenzeitung onder het opschrift Japans afweer een artikel over de lieteekenis van Japans verdediging tegen den Amerikaanschen druk De economische afpersingspogingen aldus Ogoera hebben thans een stadium bereikt dat beslisserd en vooral voor den vrede in den Stillen Oceaan gevaarliik is zoodat de Japansche regeering maatregelen moest nemen om dezen aanval op de onafhankelijkheid van Japan te pareeren Engeland en de Vereenigde Staten noem n hun gemeenschappelijk optreden tegen Japan een reactie op het binnentrekken der Japansche troepen m Indo China doch dit is slechts eem voorwendsel want m werkelijkheid zijn de maatregelen van Roosevelt en Churchill slechts nieuwe schakels m de keten van economisdie pressiemaatregelen tegen Japan die ten doel hebben den opbouw van Groot Azie te verhinderen Daar jich bu die economische pressie thans ook mihtaire dreigem rten voegen is Japan er thans op voorbereid de ergste onfwikkelmg het hoofd te bieden Japan IS door het Chmeesche conflict geenszins uitgeput zooals men in de Ver eenigde Staten meent Weliswaar streeft Japan niet naar gebiedsuitbreiding maar het wil een expansie van de kracht van het Japansche volk en in de eerste plaats samenwerkmg van alle groote Aziatische volken De tegenwoordige dwangpositie heeft er toe geleid dat Japan hartstochtelijk verlangt autarkie te verkrijgen op econonusch zoowel als op financieel gebied Daarom moet de Japansche politiek vasthouden aan het uitschakelen Van de BritschAmenkaansche hegemonie m ZuidOcst Azie Een alcemcen vcraleht van de Vtting van Iran op het Westelijk gedeelte van bet Aziatisch contlnetit De aanval die as Augustus op Iran begon De toestand in den Stillen Oceaan wordt van dag tot dag moeilijker en ernstiger Japans toekomst is afhankelijk van de besluiten die het thans neemt Japan zal alle krachten m Waar blijven onze gebruikte distributiebonnen spannen om tydig en energiek op te treden tegen de economische en po litieke omsinge mg door zyn tegen standers Japan staat voor den drem pel der nieuw e wereldorde en zal zyn bijdrags daarvoor naar yermogen leveren e verstandig zyn geweest Deze verschepingen vormen voor Japan en uitdaging Japan is wat de pe tro eumverschepmgen betreft een zijdig behandeld en de Sovjet Unie trekt hieruit thans de voordee or Het IS beslist omangenaam voor Japan te zien hoe scheepsiadingpn militaue brandstoffen vlak langs zijn deur heen naar een onbekende bestem ming worden vervoerd en Japan kan dergelijke actie die gerirht ziin tegen zijn eigen belanger eenvoudig niet over het hoofd zi gi Japansclte persstem De oogen van de geheele natie zijn gericht op de tankschepen welke dicht langs Japen voorbijvaren schrijft de Tokifl Nitsji Nitsji In een hoofdartikel Het is niet alleen een gewoon probleem van oliever schepinger het is een probleem van ontzaglijke beteekenis waarvan he aucces of het mislukken van onze Interationale diplomatic afhangt Het Wad verklaart dat de vertoogen van Japan tot de Amerjkaansche regeering De opening van hef meuwe sebouto van de vermetigtngs centrale voor dtstnbuUebevcheiden te Hattem De burgemeester van Hattem de heer P L Honcoop spreekt de openingsiede uit Op den voorgrond de directeur uon het Centraal Disfnbutiefcantoor de heer S de Hoo Polygoon v Bilstn = P De uitvoer van Amerikaansch oorlogsmaterieel Diplo over de politiek van Roosevelt DE OPERATIES IN IRAN AFHANKELUK VAN EEN VERGUNNING President Ro evelt heeft m een pro clamatie den mtvoer an iedere soort oorlogsmaterieel alsmede van grond stoffen en machinerieën voor het ver vaardigen van oorlog anateneeil voor zoover de uitvoer hiervan niet reeds gecontroleerd werd afhankelijk ge steld van een vergunning Hierdoor worden m de eerste plaats talrijke plantaartlige producten zooals planten vezelfs en afgewerkte producten ge troffen Naar het Witte Huis volgens Asso ciated Press naar aanleiding hiervan verklaart zullen de hcenties voor den mtvoer van genoemde goederen uit de Vereenigde Staten en hun bceittingen met uitzondering van de Philippijnen worden verstrekt De practische beteekenis van deze verordening van Roo sevelt komt dientöigevolge neer op een beperking van den uitvoer der Philippijnen De Amenkaansche uit voer wordt niet beperkt IN VERBAND MET DEN AANVAL OP IRAN De alphe en de omega van de politiek van Roosevelt bestaan naar da Deutsche diplomatisch politische Korrepondenz ver Itlaart zooals bekend in de veroordeeling van de aanvallers en de ondersteuning van ae aangevallenen De Korrespondenz wijst erop dat echter de gebeurtenissen in Iran een klassiek voorbeeld bieden voor een in het geheel niet uitgelokten aanva waardoor de valschheid en huichelary van de politiek van Roosevelt duidelijker worden onthuld Ven e ervan om uit den onuitgelokten aan val op Iran m den geest van law and order zijn consequenties te trekken en het smadelyke overvallen land zyn hulp te doen toekomen maakt Roosevelt zich tot medeplichtige van de Engelsch bolsjewistischa gangsters want hu is bereid t resultaat van dezen laiffen overval te gtbruiken voor zyn acties met oorlogsmaterieel ten gunste van de aan vallers Hu maakt zich zoodoende zoo schrijft de Korrespondenz ver der tot medeplichtige aan een gewelddaad welke met de leugenacntige bewering van een bedreigende Duitsche vijfde colonne in Iran is gepleegd De vijfde colonne is het wachtwoord geworden waarmede iedere afpersing gemotiveerd pleegt te worden Reeds heeft Frankrijk ich onder den indruk der gebeurteniss ti in Iran gehaast te verklaien dat zich m Franseh West Afrika geen Duitschers bevinden Andere landen welke nog meer zijn blootgesteld aan de listen van den Amenkaansdie president schijnen daarenteireii lfs nu nog niet m te zien dat zij juist loor de door Roosevelt duidelijk te ve staan gegeven beweringen over machmaties van een vijfde colonne zich zelf uitleveren aan den begeengen greep van deze notoire Yankeeimperialister Het geval Iran heeft de legende van Roosevelt ala beschermer van de onschuldig aangevallenen defmitief uit de wer d geholpen Sovjets vallen open steden aan Het oudste blad van Teheran Iran deelt mede dat de Sovjet luthtvloot met steilre s trydkrachlen open steden van Iran m de provincie Aserbeidsjan alsmede de haven Pahlavigazian en de stad Kaswin gebombardeerd heeft waarby groote verwoestingen zijn ont staan en de burgsirbevolking zware verliezen geleden heeft Vooral m Pahlavi 18 volgens het blad de schade groot Het blad schrijft vervolgens dat het vijandelijke optreden van de Bnl ten en Sovjets noch met de moreele noch met de mibtaire beèinsclen in overeenstemming te brengen is Iran heeft nooit het voornemen gehad met een land oorlog te voeren Het eenige doel der poUtiek van Iran is het hand haven van rust en vrede Engelsehe ambassadeur by iDonö Oemansky bg Huil De president van de Turksche repu bliek lemet Inono heeft naar radio Ankara meldt Woensdagavond den Engclschen ambassadeur ontvangen in tegenwoordigheid van den Turkschen mimster van Buitenlandsche Zaken GEEN MEDEDEEUNGEN Associated Press meldt uit Washing ton dat de Sovjetmabatsadeui Onrr ans sky een bezoek heeft gebracnt am minister Huil Huil en Oemansky wei gerden mededeelmgen over het onderhoud te doen Amerika en den inval 4 ATEN WE ELKAAR DE WAAR HEID BLIJVEN ZEGGEN Max Blokzijl zal hedenavond over den zender Hilversum II van 19 45 20 uur spreken over Laten we elkaar de waarheid blijven zeggen Naar uit New York wordt gemeld heeft de minister van Buitenlandsche Zaken der V S Hull geweigerd een standpunt m te nemen ten opzichte van den Bntsch bolsjew istischen inval m Iran Het is zoo wordt van Duitsche zyde hieraan toegevoegd wel opmerkelijk dat de Amenkaansche pobtiek die zich zelf graag als de spreekbuis van het geweten dezer wereld beschouwt deze unieke gelegenheid nu werkelijk het wereldgeweten in opstand komt tegen den monsterachtigen mval m een kiemen staat ongebruikt voorbij laat gaan t De aanval op Iran De Britsche troepen in OostAfrika LUrr GENEBAL PLADT OPPERBEVELHEBBER Volgens Reuter heeft m$n te Simla de vorming van een meuw Bntsch commando in Oost Afrika aangekondigd Men wil den opperbevelhebber der Britsche troepen in bet Mid den Oosten hierdoor in staat btellen meer aandacht te scherken aan do oorlogstooneelen waar actiever wordt gevochten Luitenant generaal Cunningham de bevelhebber van het leger dat van het Zuiden uit m Oost Afrika is opgerukt is naar een andere niet nader genoemde post in het MiddenOosten overgeplaaUt Luitenant generaal Pladt een andere bekende Britsche persoonlijkheid van het Oost Afrikaansche oor logstooneel wordt genoemd als de nieuwe bevelhebber m Oost Afrika Zon v 6 44 onder 20 36 Maan op 14 onder 0 14 Men b verplicbt ie verdni téren tran tontondertfani tol tOttsoplionist Lantaarna van voerlol ten Bloeien BW B aonnonder tfunfl ontulolien worden nen ie iloor een geme iKhapp iJke actie I Britten Is begonnen M i =Sf Ki der Britadie en 9 vjet uials h troepen langs de grens In de Vr heelt tot doel een verbIntHng tusio ien beid 1 die van de Sovjel troepen In do richting var legers toi stand U brengen Da opmarsch der 1 1 brls Teheran K iïi