Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1941

EERSTE BLAD L DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1941 Tarkapuar A dita ta Waatarsulket dita m wiiioB r gaw A J £ SKI Olta C pt V 113 laa Wyara 1 an un iHi Am Chfynai H Am BneltUit C V A n Staad Br C HA Am Tok Cr A JB R n i h mm Colg C V lOA R II IM TJ H Budk UCCIKJI Keaap 1 Me T BH PI Corp C V A a N Bt CvG A Itn H Uolt St Rubber C T 10 g k A N 1 n UU A ns Dito Nat B V t Sll N 1 Gas Ut A iim ïrtH Olts N Bat V k m Via Tw C Bt JB a Ant Tal Tl K C V A lU S S 4nannen naar het OjMtelük front EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN lnttUMtl NMlerlMMI UdM MH Z wa h Hfcak Ztaaer ayp b II ulU 4 11 U o aar KL 6 ZH Hypk mat verpl ultl I f l Cerate Ned Sak ver 4 Ho Bek Hy b 4 Olto S i lauH ft f M la two 4 4 Ie f lOM 4 40 kil IMII 4 40 bU 1941 1011 I laao w UrsatkMk aM tl ION IIM ukl I 2Carv V jjiaaht t Crastkoak aM t KM r MM I U rlMO I M I IMO I tl Cartttlealasi IVs Oraalkaak aki W t iwi iiiki I iim is 1137 indii leoii 1 INv buiil r 1000 A i 6J 13 3 921 98 91H 4 Sn Bii njl Mm 6 e Hh 87H 73 TSft KM Mm iadiutr oBdemsBUagaM AKU aki tt i 91 4 Bergha aa Jurg ir ïd 0 bl tl l 106H 106 Buk B CfwL Kak Kank NaJL tM HandalA nan taut t A us IN ladite U I Ms KmuMntde Unu lOm lO 147H JMI awktl l rataal 97 Ml Wh W CalY OIM C f 102 UlH 11I 118X Cm SaUnr m ix Cokkar XM Lavac On DbI IWh IMM IliS ieSK 99 k door MoJieie Belache tjke hoof che jiifferv Mior Mcdieie De burgeted lnian door Moè e Madame Bo ary dtior Gubtave Flaubert liet mu ie óoor Paükion I e a ooüte oogen van de wereld door Jean Saruient Du tbch Egi orat V ir Goethe met nuiziek an Beethoven i Stuart door Pr oti Schiller De 1 x t n dopr A A Zinn Liefde op Donderdag door Pau Siraun A nee ot Het gezonde verstand door tl nz Coub er K lometerpaa 41 dooi Cuit Biaun L e desb leven door lelix Lutzkeiwiorf Ilalliaii ch Zor ebI eitn door GuidoC anUn Hoot ere chirurae door rardo Jo V mei f J Hon aar ch Ik hofi var er vrouwen door Johanti van Bokay Het verjaardag fee ch nk door ladisl J FndoT Voor s ru en nog enkele Ned r andiche kla fcieken een Shakespeare en een Griek sche tragedie worden i e peeld RADiOfiiEUWS Vrtjdas 29 Augustus HlLVUtSUftl I iisi M 43 Gramoioonmuz C 50 Ocht Dc gymiK i e r 00 Gramofoonmuz 7 45 OïAtendgymna t 8H BNO NieuwsbeHchtcn 8 15 Scbnftlezinfi n meditatie Voorbereid door de Chr RadioStioliting 825 Gewijde muil k opn 41 Gi ann f oonimiziek 0 15 oor de hu b eiding 9 30 Gramofoonmuziek 9U BNO NiTUWsbenchten 10 M 1 © IS BNO Engel che uitzending Economie U ews from Holland HILVERSU I Ml 5 M 6 45 8 00 Zie HHvrrsum I 8 00 BNO Nieuw belichten 8 15 Gramofoonmuziek 1100 Voor de jeugd 1120 Zang met pianobegeleiding Pil gramofoonmuziek 12 00 Gramofotmmuz 1 ï 15 Fn tmb e Jack der Kmdercn en olist 1245 BNO Nieuws eti ecoroniische bench ten 100 Omroeporlïest en sohste 2 00 Gramofoonmunek 215 Kurt Hoh nberffcr en ï Cn orke it en gramofoonmu iek 3 M Voor de vrouw 3 4i JGr nofoonmuziek 4 30 Voor de jeugd 5 OO i ncftwnmuiiek 5 IS BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Rococd oct = t 8 00 Declamatie Voorbereid door d Chrvit Radio Stidituig 15 t e ftomanceps 6 45 GnmnfoomïWM r n 00 Actueel halfuurje 7 30 Gramofoonsnizlek ï 45 Toenstisclie raadgevingen 8 00 Omropp orke t en solist 9 00 Gramofoonmuziek 915 K aas van B e ek en rijn orke t 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 AvondWJJding W HET NEDERLANDSCH TQONFBL In De Tooneelrevue wordt medegedeeld d l Het Nederlandfcch Tooneel op 20 Seplerrbcr het seizoen te Amsterdam zal openen net SchtMers Mana tuart in d verU mg van Anton van Dumkcrken Voorst ËtMin 0 de vo gende ni ijwe werken op het repertoire Nederlanösch Adamin baHmg schap door Joo t van den VondelWaienar door P C Hooft H t onbewoondeeiland dow A Defrcsne Co trgrm tweedeacte door A J Zoetmulder De tutn derdïoomen door Nico van Suciitelen De zondaar door mr J H Penning i w= tri it u Fransch G nea fae r tegen wil en dank 1 II Gramofoonrtujziek n en u u mij le en itdruk t RO 1 van m be ij door ge t even inne WeP gfinne AN DE V deelt epalm leder n den 4 van ej janS a van d l n de uit aar an de zou an den ns de rocent angen iet het to as plus S ld een g vao dépar hecfl beielte de ca w M ractU de ing onende In W t ezi vangen Bi II£SLA 3 EENHEID IN DE VAKBEWEGING B IC Werkliedenverbond JjChr Nat Vnkverbond we I mee ji heer Woudenberg commis tmii V V meedeelt m ia j wt weekblad van deze orgaAff hebbtn zyn bemoeimgen t b K Werkliedenverbond en met W 5 r t Iijke nationale akverbond leid dat op ieder gebied van f Snla ndtrhen arb d de vakorga bMh bbin beslotertitot samenvoe S n hun krachten P jl V V IS thans het ge l en f SSche arbeiders optreedt iBwhrijvingspIicht voor JMinerverhuurdert nnODlG IN VEEBAND MET DISTRIBUTIE Je Sn if urant van gisteien is nomen de eerste uitvoeringsoe Skmg V m dt n seci ta ii generall het departement van Handel Nijvfriieiii en Schee vaare die de reeds rder in Hi t Verordeningenblad no 30 vao 5 October 1940 bevolen ins hiyuni voor hutel cafe restaurant en MMionbedrijven regelde De wijje ajrop de mdeeluig dezer bedrijven moat geschieden is nader uitgewerkt in indee irt oorschrift no 1 btaats courant no 63 dd 31 Maart 1941 Thans IS de hierboven geroemct beichikkmg a smede het indeee ingsïoorsciirift ro 1 m dieïi zin uitgebreid dat het kamerverhuurb dr if evoieens zaï worden gerekend te be hooren tot d i ondernemingen elke loor m c ri ving n aanmerking komen Reden der uitbreiding De mschri v ng van de bedrijven mNederland s noodig voor de toepasm van de distnbütiewet en anderemaatregelen ir het belang der bedrij im Behoeft bil de kamerverhuurbedrijvk nietin de eerste plaats gedacht teworden aar dt tcewijzmg van levensmiiidelen dt inschrijving is zekernoodzake i a gebleken m verband metde toewiiPirg van textielgoederendaar zondti nschnjving bij het njksbureau hti kumerverhuurbedrijf vande mogeliikht d van tocw ijziB en veriloken b ii t omdat aan aanvragen ttrMrkrijgms Vin speciaie punten en oflevcringsvt f Ln ning a leen voldiankan wordti tn aanzien van hen diebij tRijk burtau vooj het hotel cife restaurant tn pen ionbednjf zijn in leichrcven Van de i t der kamerverhuurderb iserop aarntlrongen tot deze inschri ïmg te geraken opdat di bedrijf als iiodanig en cfficieelc tikonning zou krijgen Wat is kamerverhuur Onder bil kamerverhuurbedrijf ordi vers aar Een inrKhiirg bestemd tol het tegen beta i g verstrekken van logits vcor lange cr ijd voldoerd aan n ider door den a ncttur te te en eischon Bi het bfPifen van de minimumeisdifn v i lafi het kamerverhimrbedrijf moet voidoen om voor inschni mg m aanii i rKing te komen zal voorloopig woroer uitgegaan van de aanWEügheid inmmste vijf verhuur bare slaapn n rs die weke bij den ondernemer r e gen gebifuik zijn niet itdegete d H eruit volgt dat wanWer inindti De kamer tiliuj mg door particuhe Jtn en voorzoover deze zich over min to dan 5 japkamers uitstrekt valt OU buiten de verplichting tot inschri 18 Voor pensionhouders tevens anerverhuurders bestaat de inschrij S pIicht reeds sedert 21 Januari Wijze van aanmelding Jffoor bijzonderheden betreffende de j M aanmelding vyordt verwezen T de in üe b aden opgenomen offi le pub t 1 i Negentien arrestaties te Winschoten Mr aanleiding van inbraak w goeuerenloods letaS arleidmg van de inbraak ir q Hs van le stoomtrammaatschappij heeftT oringein te Winschoten l fltde gemeentepolitie nog een bevwlwr g gedaan Uit het Kul Llf i an de inbraak balen T da een groot aantal rewiri il fabriek is ont mani 1 hoeveelliedai bier Iwuiffi = schepen van WPPers aldaar Enkele van deze SBiaa ren nog niet eens door de Persons Wfi kt Tegen negentien bial opRan 1 poljtie proces ver ffi eeUeJberichten Sfva yan deii ecretins gMMbÏ D Y ment van OpvoedingJL l url schermlnc is r H tó ot ItïJi September 1941 r Vo r J van het R kBrans muziek In vasten tienst S fV ifereBurg sehoo te w mei J E c de Kok iJp fM Ull sr b 5 = ta i gcii ra l van itbanl nd n ier bij ge AFSCBEffi m KRASNAPOLSKY R AMSTERDAM In Krasnapolsky te Amsterdam waren gisteïavond de S S mannen die Vrydag naar het Oostelijk front vertrekken m den krujg van hun kameraden en familieleden bijeen om afscheid te nemen alvorens zij de reis naar de Sovjet Unie gaan aanvaarden De groote zaal waar de $ S vlag en de beeltenissen van Adolf Hitler en ir Mu sert prijkten was geheel gevuld en ook vele Duitsche en Nederlandsche gasten hadden hier aan de lange tafels plaats genomen De plaatselijk commandant S S onderschaarleider Bettmk sprak een welkomstwoord en wees er op dat de S S mannen niet als een horde avonturiers zooals het Fransche vr mdelmgenlegioen ten strijde trekkeiA doch als een vastbesloten troep vanAjTije mannen die gebonden n door öezelfde wereldbeschouwing Dat Jpok door hen de Nederlandsche belangan worden gediend wordt nog steeds weinig heseit Doch eenmaal zal on volk wakke worden als Engeland en de Sovjet Unie gevallen zijn en dag zal dit volk dankbaar zijn voor wat deze mannen van de S S thans hebben gedaan Ont erschaarleider Bettink richtte zich speciaal tot de vrouwen moeders en verloofden De mannen zoo zeide hij zullen in de Waffen S S een moeilijken üjd tegemoet gaan maar ZIJ zullen geschraagd worden door de kameraadschap die daar heerscht De vrouwen blijven alleen achter doch ZIJ moeten begrijpen dat hun mannen de eer hebben tot het beste deel van het volk te behooren en dat jiy ook het beste aoen dat zij doen kunnen de S S zal de vrouwen moeders en verloofden zooveel mogelijk helpen om door den moeilijken tijd heen te kamen en er zullen voor de vrouwen bijeenkomsten v orden georijaniseerd terwijl de gelegenheid is geschapen om bij elkander te komen inwonen Nadat de S S man Kroese een gedicht van Rene de Clercq had voor gedragen voerde voorman Feldmener van de Nederland che S S het woord De eerste kameraden zim thans in het Oosten gevallen aldus zeide spr o m Zij waren geen slampampers maar jonge kerels met een groote toe komst Het best lloed van ons volk meldt zich en valt Deze mannen maken het mogelijk dat een nieuwe toekomkt vernist ij hebben de booze aspiraties van de schurken van LondPB te niet gedaan en schouder aan schouder stiin zii met de jongen die aan de Grebbe vielen Zij die Vrijdag gaan vertrekken zullen gaan als politieke soldaten en ah baanbrekers van nfeuwo heldhaftige tradities van ons volk Zij zun na de thans vergeten levende soldaten die m Indie vochten de eerste frontsoldaten Door den strijd worden de soldatengestaald en gehard en al wordt doordit afscheid de Nederlandsche S Stndeliik verzwakt h t is 7eker datdit afscheid enorme gevolget voor detoekomst zal hebben Want v annoerde S b mannen tcrugkeeren dan zaler een corps staan dat zoo sterk engeloovig m zijn wcreldbescnouwnng s dat een groote en sterke toekomstverzekerd blijft Zich tot de vrouwen wendend zeide 3e V OOI man Draigt in u het trotsche bewustzim dat de mannen thans gaan en bedenk dat gij gpon b r geschenk kunt medegeven dan de zekerheid dat pir niet zult kliger maar sterk zult zijn Gelooft m hun terugkomst Tenslotte wiHr de voorman niet in rouw maar vol trotsch de kamf raden herdenken die hun eenzaim graf in het Oosten hebben gevonden Hun naart zal vodrtlevetl m de njen dT SS Staande en met gtheven arm werd den gevallenen door de aanwezigen hulde gebracht Met een driewerf Sieg heil op den Fuhrer besloot voorman Feldmeijer ziin rede Gezamenlijk werden hierna nog de DuTtscV volksliederen gezongen Onder leiduig van den orgamsator van dezen afscheidsSvond S S onderschaarleider Schaffer bleven de aanwezigen nog geruunen tijd m een kameraadschappelijk samenzijn bijeer AUTO ONGEVAL TE WILDEKVANK Gisteravond tegen 6 uur had te Wil den ank bij de Achttemdeiaan een ernstig ongeval plaats Uit de laaa kwam per fiets mevr K Op hetze fd moment passeerde komende uit de richtmg Beneden W ciioten een vrachtauto Doordat nöÉlK vermoedelijk de auto te laat merkte was een botsipg onvermijdelijk I e chauffeur trachtte dit nog te voorkomen waardoor de auto met de beide inzittenden m het water terecht kwam Mevr K werd eveneens in het water meegesleurd De chauffeur bevrijdde zichzelf en zyn mcdepasagier eiï trok daaitna ook mevr K uit het water Het slachtoffer b bedde erg en werd m het huis van den heer S b nnengtdragen waar dir ect m edische fuip werd verleend Bij nader onderzoek bleken de verwondingen gelukkig nog al mee te vatten direct levensgevaar IS niet aanwezig De chauffeur en de mede inzittende kwamen er met schaafwonden af De auto werd later op Ijet droge gehaaid WEDERUM KERMIS TE GRONINGEN Nadat in 1940 en 1941 de traditioneele Meikermis in Groningen heeft ontbroken is hjft thans ixiover dat ook hier wed om een ke ojis zal worden gehouden Eenige belanghebbenden hebben hiervoor hard gewerkt en onlangs hébben de gemeenteliike autoriteiten hun toestemhiing verleend Deze kermis zal worden gehoudenop Zaterdag 6 en van Maandag 8 toten met Zaterdag 13 Septembet a s echter niet op de gewone plaatsGroote Markten Vischmarkt doch opde Ossemarkt j V rzendihg briev n enz nti r België door Jr T T ongewijzigp SLECHTS PARTICULip POSTVERVOER NIET lOtGESTAAN Het bUjkt dat het bericht over het verbod van particulier postverkecr van België naar het bmtanland en het omgekeerde aanleiding is geweest tot eeng misverstand In het bijzonaer blykt dat over de alinea Onder postverkeer m den zw dezer veroidening moet verstaan worden ledei vervoer van brieven briefkaarten drukwerken gemengde zendingen monsters en aangeteekende tukken e uge twijfel is gereden Daarcan vestigen wtj er ten overvloede de aandacht op dat het verbod slechts particulier postveivoer betreft BrievMi enz en dus ook aangeteekende stukk o waaj an de verzending door PTT wordt verzorgd vallen niet onder dit veibod In het postvericeer met België via de P T T is dus geen wyziging gekomen BEKENDMAKING AAN DUIVENHOUDERS I De bevelhebbers der weerraacht m Nedenand generaal der vliegers Fr Christiansen deelt op grond van art 12 der verordening nr 140 41 over het houden an duiven mede Art 6 alinea 1 nr 1 geldt ook voorwoonwagens Ten aanzien van art 6 almea 3 nr 3 dit verbod geidt met voor de m Nederland wonende Fransche en Belgische burgers die lid zijn van de m art 1 der verordening nr 140 41 genoertide bonden Ten aanzien van art 7 1 flet verbod van art 7 alinea 1 geldt niet voor net houden van duiven a Met ringen die voor het vac gracht worden der verordening nr 140 41 zijn verstrekt Ouor een vroe gere Nederlandsche duivenhouders vereenigmg b Met buitenlandsche rmgen wan neer de duivenhouder aantoont dat hij deze duiven heeft verkiegen voor het van kradjt worden der verorde ning nr 140 41 Deze onder b genoem de duiven moete onder politietoe zicht driemaal op e ken vleugel worden afges empeld door den voorzitter der vereeniging waarbij zii zijij m geschreven Van de afstempe ing moet proces verbaal worden opgemaakt Een copie van dit proces vcrbaa moet worden ingediend bii de m art 1 der verordening nr 140 41 genoemde organisal e die bevoegd i oor h bepalen van de duivensooit Op de onder en b geroemdt dui ven i art 3 alinea 2 dei verordening n 140 41 niet van toepassing De n art 7 dei vproidening nr 140 41 vonrjreschrev en inlevering vaduiven bij den bevoegden burgemeester resp bil den Hoherc i W himachtnschr ehtenOff z er beim Wehrinactitbeffh =haber n den Nieder ander moet franco eefechieden Duivenhouders die bti veiande 1n vm hun domicilie hun duivenmedenenifr moeien daa an kennisgevT aan den burgemeester van hunoude en aan d en van hun nieuwevooiphats De du venhouder moet n n du v n i st md eiiei bn den burgemeester van zijn euwe woongep cnte De burgemeester moet deze ij t contio eren en waa nie Ken T n an Tien van art 1 Deivoor het van krach wordenrier veiordening nr 140 41 ui geleerde fokdunnn moe en u tTliik op 11 pteirbf 1941 aan dei u t ei ler zijn♦AruiTï eFev en Dt t ruef e n moetfpsch fvlen door t us chn ikorrst v mdT hur e c ter r wonnppmeen e an den prer en n den hu emeester der h noneCr eepte van den uitleener Het verbod van verkoop vaViduiven geldt met p ir den verkoopvan geslachte duiven Gf MrF TF RNBFM KOOPT DEEI VAK I 4NDGOFn ANGFRFN STFIN B c W van Arnhem h bl n biJ den raad dezer gemeente een voo S el mged end om jsver te gaan t t den aankoop vaw een gedee te van het voor malige landgoe d Angerenstein zelf de tummanswonme en de viiv rs Dit gedee te sluit onm ddeiliik aan bn hrt park dat doo de bemoeiingen v n de gemeente destijds toen en gedee te van Aneienstem m exploitatte is ge bracht s gespaarc en met die bestem ming door de toenmalige eigenaren aan de gemeente is afgestaan Het ligt m de bedoelin als de ge meente eigenaresse is geworden van bedoe d gedeel e van An ereniitein het perk achter het hu s on de vijvers ongerept te laten en de rest in exploi tatie te brengen De kooppiijs bedraagt ƒ 140 000 KJNST EN LETTEREN RAAG TOON DE pniJsv VOOB NFDLRLANOSCHE NCFXSTUKKEN H dtpaHement van Volks voor UchUnf eti Kunsten deeltmede De oproep ooÖR de afdeeling Theater en Dans van 1 i d pniteraent tot het inzenden van NederJandscheXtüoneelstukken w ke nimmer door beroA tooneelgeze chappen oor het voetlicht weiden gebracht is met groote in WTvnïing beJirroet en beantwoord Bij t et mdigen van den mi endmgflermijn blokt het aantal ingezonden stukken h n meer dm horderd ijfüg te bedragen Daar de beoordeeiing geruimen lijd zal verelschen zyn nadere mededeellngen eei fct tegen eind October te verwachten De Ici ér van het dramaturginch bnreau zal alle inzenders beantwoordtn naar aanlei dmg van hun werk Noteermgcn van J Aug OBLlaATUI ttuUlMiUBlaa L K WH mi 8II V K tt f MO t S9U IMO Ie f MM UOu IMII r IM 4 r 2 mt hit I l t 893 MO a 100 UHO bli ƒ soa 4 luox lOUi 2 H 93li 8SM tan tax 2 IMl bl f 100 4 IMl b lf DOO 4 m 100 I l M f iO 3 7 88 nu i n f 100 I W MC I un eoo I 11 I M Oi IOC tlH S3h 92 A l M Ol MO SI IMT OI I 100 I INI O I MO I ICn AU I I IM i WM AO I f MO K rr M 0 Bt IMWIIKCO Ad a int Ji Mt 93V iijH Olto U IMI Sl P Ml Sï K 9114 96K 94 H mn Aptid It r 11 ArUitm IIH t D vcoM 19M M Oardt M i i CIndk 1 M II o 1 n Jl ï ia i Do C 3o8 PI l S 2 O oio J ï Is 38 J Grhi c IHl 6H 96 KM 96 91M 9llu 98H 932 a 89H tSH 6 w 96 n Kh 954 6H 96u SSH KH 91u 97H 97u 96 i i it 3 89 96 96 96 9J 96t 93A 3M S9H 89u 89 89l 97 M 94 94 OIU IIM i DIta 1031 I 11 Dit tt tl i mnini 193 IV Dito 1 ItM 1 Htirlem 19M I Dito M IV I Holm 1M1 91 H b 1M7 S Hllvari ItM 3i i OiM 10 M 11 Lseuw tts 1 Ctidan 1M7 11 N Holland M I Da ia M IV Dito M 11 Ds l 10 JMSi Ntjra lal 17 11 Rdam IHt yi 4 D 1 ao 1 tl Dito 1 HM tv Dito HM IV chlad U 1 17 IV Tllb 1 n IV Utr Pr 17 IV Da lam 17 IV Zaaland IHT I Z HoU im I Zk Ie 1 KM I Olta la If M I vNC Is 1 17 tv mts llM 1 V Onr Z M 4 am Crad NOl MOOO O n 96 DiU V V 1 tOOO t MX N laikliut It 4 7 AaarmlllBfe ypolhaalibmJiJtapL 95 9d 9Si Alf Fr Mïp blm 1 arpt ultLPandbr IV 96 i A H bser XY 3Vi Ki a 1 6X 98J Adam Kjv l 4 lOim ita IV Arnk H B ar ï r P br tv at ypb NNPP 4 DUO C D IV 941 icr H S91 93 MIS 1 J 97 l Jt lUK e M 99 4 96H HH 92 96H 911 Dr BB do H i rr Groa Byp Bank Pd 4 D a Da ao Va tV I a Pb 3V sGrav HB d 7V Or Hvp BPb Ji i I NP aar AC 4 Dito aar BD IV Ball Hyp B dito 4 DiU aar K IV jp k T Nad Sar M IVz Inaut Nyp b aar AB AA BB 4 D a aar T TA Sv 991 92 J 9llv Mil V H Cred Pandbr 4 Da m 1 varpi uitk IVi N Hyp b d o IV3 N Hrpb Vaaad larie K V i Da I3 dita I Noordw Hyp b Pandbr H Overuu B b d e 4 991 93 Ratt Hyp b da4 lal dita 31 1 93 lOis Sta Hypk ur K L i j atr Hyp b 4 Dito ittlt K 4 Duo aaria I av ie t Bkta 2 varpl u tl JV 9lH tvaati Hyp k BE rFi n 9 96 4 99 Barkari Pat 17 Obl Kii Laven Zeep Ull i Obl il m Warkap NV la kyp aki 103H 103H Wlltoo 4V lOlii 101 Limb Itaank a Obl 4 tOIJl 101 1004 OlC 94 4 87 30M Bat P MH O 4Vi iui 4 IW ld lu Otil f 90H Nederl Obl 4V 101 Moormaim Cult HkkkaiaTafaakltMiaBu BCanUgA 3SI4 Bom S H U A 30 t 107 OeU At H M 4 128 128 Gunti en 9cb A 14314 1 Cr en H V A 252 1414 Linde en Tevaa a 208 107 Nad Wol UU A 894 W MDBkeiiwakgafBakaiBgaii Bil Ut Ie r lD A 647 M7 Dito Ie A 489 490 Boatan U Ut a 31 374 SIngkep TUI a IM 311 Pekral aB arveaalBgea Drd PU ICvA 2614 K N Peti Ul I 100 Ond A 278 4 27 M dito C v A yro 1784 Uoeara tnlm AjSOO 3004 Tarakan PJl T S60 865 SUnd OU 10 IS CRokkara Haeaa RulW Ind Rubf C Java caoulcti Preangsr R UK Rotterd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger Scksepvakrtau lMhk aaa rurases SsnAjU 170 1474 Ut Zeev aand 126 1244 NIav Goudl A aUl 299 U DeMaaaCvA 1484 1474 Mtt Ooataaa A 1724 Handelav Adam 4604 CmltaarBuatsekkPpllasL Krtan Suiker K 106 106 Pagotun A 17 176H Suiker C t UI A 2184 IIO T ewen L aetor1 1Ü6 106 Arandtburi 145 Besoekl A 794 Soek Landb A U M Amst Thee C A 764 Ban Thee Ru A 364 Gaalpara Cu Ut 4O0 Pangkeotsm Thee 131 PaairNanilkaC Ut 420 Rongga Landb A 186 Sedep Cult A 384 385 Smdanjs Cult A 197 Telags Patenten 168 167 W JavaTheaC UU 784Ins Cult Syndic 90 KaliUlloCultUl 2 J3 Mlchleij Arn 196 W JavoKlnaC Ut 42 tOK 96 10 14 98H 84 4 74H t 16 On Obl Amit Grb b Mttllar 1 Nat Gr bea M i Idem tlM Ned Grbb 4 Ned Ind Sp MH Itoi obl ti i Mill Kauj en T 0 Java St Obl I damarangJoaiui in 79X AAIOMILBn im ltOt ld 4 A m 1174100 i ld A dam Olyap L 100 I IC W Kr NHV Het IIN Daak en CrefletUntetllngen A d Bank aa 126 li6h Holl BinkU dito llo 115 Ine Bank dito IMVJ Il IH Jav B f too V 1 171 17U Kaavarean d to 13614 IXH N 1 Cic m dJto Kh Nedarl Bank A 1414 141 NB vZASOOd 24 124 N H Ut MO a 1624 Rott B Var aan 139 136 4 BH 77 Ï74 91 Dlveraea Blauwh Vrlee A 97 Bijenkorf A 189 Gem E f ao n 161 Dito PiH WA 119 Gouda Kaask UU 10 4 Houth AFlberu A ïloutb JongeB A Houth Pont A UuUer I W H I A Do 91001 71000 A N M v Hav w A zsbd 1000c va Woolwortk as Co Spuor aa Traaaivagea Dell Spoor A lU 101 NJ Sp w Ml A b 4 6 ii Alch T CvgA 234 kanaC S C v gA 6 K CSoulbR Ce 44 loem pref a 3 Due Cert V 8 A lS i Un Ptc CvgA 80 Geld Tram Ui 163 160 Kadln st U U4 784 Mad Stoomtt A i 4 Dito pret A 16 16 Malane St tr A 504 004 O Java Stir A 4 i 44 Sem Joana A 9 S k Sem LherlboB A l JH 20 Soerajoedal Bt 1 19 Proloiyiatie 2 24 l j 167 Uil 100124 4 122 l j 1374 li 13011 4 66 314 39 IIS4 116 TwartacheB A A H5h UMit akgaraemtBian Alt Ndttt lew A Ad Dr ut 31614 310 6714 274 A d Buparl a 1334 131 Aut Screw W k 1694 168 Bat Uarg Fabr 131 4 132 V d B MO lOM G A lfri4 186 V d B p w A 1000 12Ü Dito B 1000 110 Berk a Pa Aiga Bt a V aand 97 99 Cr an P r SchoJta 155 Gouda staar dito jrruytar en Zn A 4 pref aand 155 Dito B winatd p ifii Haamaf aand 16t Memek aand 260 2534 Hero Com aand WJ Hpl t m t a IhïJ l5 Holtahdla aand xl 230 Hqjl Bet Mtt A A 361 Holt dr en k A 258 Holl Kunitl I A 19U 186 Int 3 w B dito 21 94 Intern Vlic A Iflili l Sti K r Bayneedlto nu 166 Kon N B m b a J4 D 0 prat ü V84 K N Hoofov do Kon N ZoutI A 129 495 6ÜJ K Br theera do 25o 250 li fvoierschoof NV de dl 13 4 32 Lev Br en U C 100 c pr aand 135 133 Dito 1000 C ï prA 1 6 lo4S □ olOO iCprA 12 130 Do 1000 6 C pr A u UIS Lyerapf U en Ut 110 Mealf d Ked B C V a 29i 393 N 0 en S rl a a 4 l Ned Kaball èto 411 4U3 N Bchb mil dito 21 7 209 N St t Kayaer A 22 2 Phil Gloell t Tl afgaat C v A Roti D Mtl dito 347 Sche de K M d N l O 3i ho ten dito 217 Smits tranal 1 é 250 takv H4M k lil Slokv ƒ 900 lOOOd lao 1Ï54 St spinn Sa da 138 IJl Stoik dito 2 3 j 5 rwynstia Prei A HS Utr Aspk f G A 19J4 1994 Var BI fk aand 2lü 26j Var Ck f aand 134 133 Dope 141 14U Ver Git NBvA lts Ver Pt ï Geider UU M Dtto dito p aaad 170 171 Ver N R tab a li5 180 Ver Touwt dito 141 146 Vliss ngen KJ d 24 BEURSüVf RZICHT Tei beuiie vaii Am teidam bestond gistetn bij de opt nmg een feedrukle steirn mg en verscheidene aandeelmsoorten werden bt t edci de voiige lolpuij en veihand l S lAdaiajn dit moest uoidtn toegesciirev©i was n et niet juistheid na te gaar Van den irvhoud van de gi teren door mr Rost van Torwjngen uitge pioken r t aan hel irea van de devWxenbai ki n scheen men In vage trekken op e hoogte te zyn maar oi hier van uuluedluitging kon moeilijk worden bepaald OpAiet lagere peii waarop veisclieidene tundscp zjch bew gen uerd orgctwijfelti de kc iu t geprikkeld Want and r beuistijd yrerd in de meeite rubrieken een opgaande jn gevo gd waai bu zich ineerige ipeciaiit iicn n drukke affaii e on u kke de h €ns ly t teaen werd de aamiacht m d eer t plaats getiokktn door Untleveis en CalvjrDeft Eer tj eni emd en op 103 ingezet n ordtr drukkt Tlfaiie een ze lai pun Cal es die evex en s levtndige omzet tt n te aauichouwtn gaven liepen na tot 111 te ijn verband d ir tjet verdere verloop naar bo pn tot 118 Tofe het slot toe werd in deze beide aardeelt n zeer druk zaken gedaan De Plu ipsaandcelen wajcn kalm maa verbefweten toch oijder beurstUd van 248 tot 254 Vrn Berke s gingen omhoog van 96 tot 98 Aku = wc den minder druk veihai deld maar br wogen xicii in overeen temmmg met de algemeene beur tenden waarbij de koers schon melde van 147iA tot 1493 4 De minder courante mdustneelen waien rdeeld Ook in scheep aartpapierpn kon nog een flinke handel worden waarge nomen Scheepvaait Unies waren m het be gin met onbelangrijk lager en golden 1 2 maar konden naderhand een drietal punter meer bedingen Vaarten konden zich De beiegging afdeehng had een rustig vookomen Nederlandsche staatepapiercn waren wehiig veranderd De gc taffeSde eenirg gaf ecMer kleine teekenen van verzwakking waarhij de koers echter met vee afweek bij die van eergisteen 923 4 fl2 Vi De oude schu d was mede iets trager Indische leeningen b even op peil Voor gemeentelijke en povinciale leeningen w de animo gerioger Pandbrieven warsnr prij houdend DAGFIUKSCII INDF tCWFFB Medegedeeld door t Centr Bur v d Stat 1 Indexcijfer k oM en van aandeeien op a Augustus 176 O MS Ü Ned rerd Alt PklllW o B A 3 248H aM Olte Prel w iL 16BM 16 lUI Ludl St C T It ft II a Km atmbatt K C m I a Am B Ka Ail Car iBt r C w A k Aaa Ckka C T id Akae Coup C V Id BMW C T UlC Ckryal Cor C A CurUaa Wr Ceo O V tden Oenaral Meter Idea later Hlakel C7 C 1 a KaasM C C 10 A IK ni I rtk Am At A R D Hartk Am a A e T A Rm staal C T A Ub SUtaa BtMl Ul Ctt Ben C C T HL C it boutk C M A R a 16H 21Ü 2J2 Nortk A CT C T A Ra41e CorR C A Ooat Barneo UH A uSam vr t Aiui4 Peer OméêrmtWÊlm § Dar Patr ÜML UU aiiiK 876 4 0 a AaMl 2Uh Koa Fetr Ut tdaib 281 277 i Coat OU Cy C T H It Man Mm Coottaaiital Fat 10 A 8 uiMtappOaa I43t 14a M2i 160 C A Pkil Pat C ir tOUl Skall Un C T It M T Wal Aat OU C e M l aia IckaapTakrli Boll Am Lka AanO Java China Jtpaa I5l 160x lUHm S60 i m Kon PaltetT Ulj id 25 Ned Sokaep Ua Id 199 197j 19J 196 Roturd Uayé Idem 158 16614 U7 1G9 LUn ié m 163 160 Kon Nad SI UU Id lRt4 lbJ 167 168 Stoomv UU Ned Idhjt Merc Mar Cj C V 10 A 456 467 JS5 Salkereadenremlafleo HandelGv Amit A idi ib Javaiche Cul mU Id hi Nod Ind S U Id i56 Var Vorel C M MO ÜXI A liil I33 4 U3M U1 üaliakivndaneiiilBgea DeUBatav M J A MH San a48J 36 Dell MU 1 t tOOa C 291 J86 at 1 Idem WiH XH Saaemkah UU Idea IUin M3H Wtiaea Co C v A Spaorweci Balllm nd Oklo C e Idem Skaaap It Ohio C e H H 10 U a n lUlnoll Cent C M H H N York Centr C v Id U m Pennlylv R 10 IM C V A 1 aSH Sautk Pac Cy T i Idem 8h a Ld Raüway 0 aw Idem 104 Canad Pao C v Id Amatcrdam a Cult Aand J06H me Bm JWw Bandar RuD m J Id lü as Oeü Set R Ml ld M t Mli Kftndanf Lamkioa Hub Idem 3l£H jm Majanclanden Verean Id H MM B9H 101 Rubber Mg idem J IGO 1 1 IH Ooelk 5U0C V Id 1VÏ 175 nSerbadjadl Bum K tda U 163 148 UiH 8Uau turn Rubbel Mil Idem l i Sum Rubb Cult Id 2tAH Ver Ind Cult Ond I teia 194 1 featSe Rubber Cert 4 UiH y Idem 3 t 4 OaUaeka laadiea iMt kaMkifrarkkurMf nootk p 1941 a r 1 P e s MM f IMl i t 1 17 tdld pUilatrl Ï7 M hL p IMI a t r 9 17 Id Id p 1M I r 1 a M Id Id p iMt I S M Id p itw d i rl 17 I Id Id p IMT a 1 2 t7 Id Id p 1 M e t a H Kuqvaraiau kaaaa obL 4 70m Quo Neue Ausi bL 3 71 rarbamad LG j C ir O 1 17 ICall Synd lO Ult 1 k m Dito 0 100 ev t7 Winierahall obi 74 im r rbanlnd 10 0 T A 111 Var Korkind C A lU 5 DuluehL B t R II V 0 M Kahrv IT i V 0 7 iV Dito W IVi i a 0 I N et m 3 Rentanbank 1 an Ver 0 Stedanl O J M Bayr Hyp en W B Pb 36 KI4 D Llnoieumw 0 t alsank Bergv ObL B R M eoH w OutenoffDungihUtta Obl 1 Um panat Barlbau Okl 4tH ZT Phoenl t Ge OH C 1 Kh Elbe Union Obt 7 t2H Ruhrckamie AG OW 1H a Slemena en Halkka OkL Vk em mm OUo aana A a j Okl Vlitet Oew Okl i i Volel D u K OkL T Rhala w Rl a OkL I U lU Olto tl Okl Ukganar Straaaefikaiui Ok iParbenladuatrle aaad Blaaaena en Raltke aand ar GlanaetiiU Fakt and WlBiankaU Akt O aaad KOERSEN NEDERLANOSCB CLEARINGINBTITUUX Koerden voor stortindei op IS Al ltetus 41 tecen verplichtingen luidende In Belga I 30 1432 Zwltserache branca 43 St Fransche franca 3 763 LI res 9 91 Deensche kronen 38 37 Noor Che kronen 43 W 1 Zweedsche kronen 44J3 Fmscke marteen 3C2Dinar oude schulden 3 43Dinar nieuwe schulden 3 77Turksehe ponden 1 451 4 Lewa 2 30 Pene oude schulden 36 619 Pengö nieuwe schuldan 46t9 Zloty ouda actiulden 39 00 Zloty nieuwe aehulden 37 18 Lel 12S Slowaaksche kronen 6 48