Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

GOUDSCHE 29 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i m Je ï ne No 20719 Chefredacteur r i UTlltK Qowla Duifsche troepen op 50k m van Petersburg de amerikaansche bewap ning Opmerkelijke reorganisatie van het bureau President Roosevelt heeft in een decreet een opmerkelijke reorganisatie van het bewapeningsbureau gelast Als voornaamste maatregel is wel te beschouwen de opdracht van Roosevelt tot het vormen van een bureau voor prioriteiten en toewijzing van grondstoffen Tot leider van dit bureau is vicepresident Wallace benoemd Het bureau heeft te bes ssen inzake de toewijzingen van grondstoffen zoowel aan de oorlogsindustrie a s aan de particuliere mdustrie Door de e nieuwe bepaling moe volgens de mee ning van Associated Press een einde komen aan de wrijving tUsschen de vetschillende autoriteiten die Ijelast waien met de toewij ing van grondstoffen om zoodoende een bespoediging van de bewapening te verkrijgen In de directie van het bureau zyii behalve vicepresident Wallace ook r e be de directeuren van het produc bureau voor de bewapening Knudsen en Hulman opgenomen alsmede de r mister van Oorlog Stimson ae minister van Marine Knox de difectt ir voor de prijzen Henderson en de leider van de hulpactie aan Engeland Harry Hopkins Hopkins zal beha ve de leiding inzaïfe de hulp aan Ejigcland ook de leiding van alle leve anti van oorlogsmatoTieel aan ander lar den op zich nemen Tot medewerker van Hopkiny heeft Roosevelt den tegp nwoordigen chef van het pnoritei lenhureau Stettinius benoemd Cona d Nelson zal de functie van Stettinius overnemen en tevens met de leid ng belast bluven van het inkooptjureau van het pr3ductiebur j voor de bewapening Er zal een Biireau voor de volksvoedselvoorzienmg worden opgericht Tot chef hierva T is bememd de directeur voor de prijzen Henderson D huidige productieleider van het bureau voor de bewapening John Biggers zal op verzoek van di Britsche regeering om de leveranties aan Engeland te bespoedigen en te verbeteren naai Londen vertrekker teneinde den specialen gevolnvachtigde van d Vereenigde Staten Kamman btj te staan Biggers zal tot taak hebSen de producty van Groot Brittar me en de Vereenigde Staten te coördineeren Nieuwe historische postzegels in België Situatie aan Fmsche golf gaat beslissing tegemoet lilaar verdri ving der Soviet Unie j het Oostelijk dee der Odilxee In België is de zoogenaamde Prinstnóerie in tien fraaie waarden verschenen Stapf Het drama van Fransch Somaliland OORDEEL VAN DE DIPLO De Deutsche Diplomati ichPolitische Kor respon enz verklaart dat het drama dat zich inFransch Somaliland afspeelt duidehjk de ruwheid en wreedheid van het menschlievende Engeland demonstreert In de kolomen van den De Korrespondenz noemt de wiize waarop Reuter het evalDjiboeti behandelt cynisch Men beweert van Engelsche zijde dat de Britten er ernstig naar streven om aan den ongelukkigen toestand in Djiboeti een einde te maken Doktoren van de vrije Franschen zijn bereid en levens en geneesmiddelen hggen gereed om naar Somaliland vervoerd te worden Doch alleen dan zoo schrijlt de Korrespondenz wanneer dit buiten dep oorlog staande land bereid is t bestuur volgens de aanwiizingen van Engeland te reorganiseeren Slechts dan kan de bevolking aanspraak maken op de pritnitjefste rechten De geheele beschaafde wereld verzet zich zoo gaat de Korrespondenz voort tegen een dergelijke gemeenheid en wreedheid President Roosevelt heeft zooals bekend voor de zone van de Boode Zee de bepaling inzake oorlogszones op heven Eischen voortspruitende lut den oorlog kunnen dus hierbij geen rol meer spelen Misschien verzoekt president Roosevelt zijn Engelschen vrienden om Je betreffende punten van hun gemeenschappelijk program waarmede de wereld gelukkig gemaakt moet worden zooals b v steun in riood en de vrijheid der zeeën ook toe te passen op de ongelukkigen van Djiboeti m s i Zon op 6 46 onder 20 34 S j Maan onder 0 14 op 16 06 Men is verplicht te verduisS teren an onsdndergang tol 8 zonsopkomsL é S Laolaarns van voertniüeo 5 E moeten H nor na zonsooder8 S ani ontstoken worden I K 12 ÜCllT epn van l 4265 66 Ie ment ERS EN eten vo ter kennil dat ve verboden iied Dit i llen boven lys noodlfi Rjegebiedk is voof 5 Itg U ie g l Iprodiictie oerbewif ie Bureaubaarbij nol kavenfaag alsro en van di n Bottef van d flMB 4286 d nt iprg wOlW Ui unvnUinc op l t wMrmaehtbeikki na iiteren venieemt het D NwB MBilitaireiUde jUi k t fr nt tegen de Sor eta gaat k ritntte aan d Finsehe Golf iiaiu InrtaUHing tegemoet Het is den hMHlM troepen gelukt den rest van IhoriEatland In bedt te nemen de In Oeael en Dagoer nltgeionderd Il e havens en zeesteunpunten Beval iblIiiijiPort wordt thans nog geMm doch men kan aannemen dat Nk dlê bhmenkoit xnllen vallen Dan I d Sovjets nog slechts over de lUMiiidc eilanden Oesel en Daxocr Urntte ever het steunpunt Hangoe m it bailenkast van de Finsehe golf U iV in 1940 van Hnland hebben afiqenl lieschikken bmMdels Is het gebied om Peters kif door den Dnitschen oprajfrsch uit M Westen Zuiden en Zuid Oosten WO 100 vernauwd dat de JDuiteche ImpMi ten deele reeds 50 km voor Wersburg staan Aangezien ook de nMbt opmarsch op dr landengte van bnHé tnsschen het Lr dogameer en de ftsehe foH voortdurend ruimte naar M Zolden krijgt ordt de verdedi i na Pete s J 5f voor de Sovjets WsraoeiUjker De eeiii e plaats van beteekenis ten Vitn van Petcrsbnri welke 1940 M Finnen is ontrukt t w Wiborg ri is reeds ingesloten Zoo be wktB de SovjeU thans nog slechts o Kreonstadt en Petersburg als iBipunten In de Finsehe golf De J olle oorlog met mijnen van de tothe marine in deze wateren en J voortdurende optreden van het J iBcbtwapen ea van de Fing wriae tegen convooien van d 7 s tal de Finsehe golf bemoeiiijkt fr o Ihans reeds de verbinding JJLJ J ts met hun buitenposfen J vsikoraeti afsluiting na den Jfw Reval en BaKIsch Port ver k a worden JJjorden in het gebied van de jJ2 Oosbee besUssiitg n van SJI e beteekenis voortereid Jrf het resultaat zal zijn m de Vide geheel alt het OostaHjke ïï M e Oostzee verdrevA ial f achtervolging der Sovjettroepen fc I5N B verneemt hebben hid u epen bij de achtervol ïiJ lsjewisten die bij Gomel HjLJ nd verslagen waren grbote IT behaald Twee snelle DuitietiS drongen diep in de SoviSaiSn oiL colonnes door en fttUT 1 gevangenen terwijl 15 i geschut werden buitgemaakt Site StffhiJ WeUkije Loeki is het et g 8 geheel vernietigd isfe bLrtS vermeld in het en g ht van 27 Aug is intus BirtifrfKen tot 34 060 het aantal imtot S k eemaakte jukken r Jerooto K ovendien zijn in dezlen b it2L eden oorlogsmate latwemT aronder 333 zware Jr en 19 pantserwagens 5friraih looP van den ï heni j verscheidene kleine w n wS Duitsche stellingen l2 DuS = oever te beschieSL mm Artillerie sChoot ech l K sleepboot in schepen hUn voornemen ten uitvoer konden brengen De andere vaartuigen verwijderden zich daarop de sleepboot dreef als een brandende fakkel stuurloos over de rivier Duitsche artillerie heeft met successchepen in de haven van Reval be schoten Een koopvaarder die de havenwilde verlaten werd tot zinken gebracht Voorts werd bü Beval een pantsertrein onder vuur genomen JReeds bij het eerste salvo werd de trein getroffen Hij brandde geheel uil Bij een aanval op Beval troffen Duitsche bommen op de reede van Beval een torpedojager en een koopvaardij schip van 4000 b r t Beide schepen werden zwaar beschadigd en bleven met aUgzU Dggen In het uiterste Noorden van hel Duitsche Oostelijke front bestookten Duitsche geVechts vliegtuigen op 27 Augustus colonnes en concentraties troepen alsmede een barakkenkamp op succesvolle Wjijze met bommen Het kamp kreeg talrijke voltreffers en Ijrandde volkomen af De infanterie der Sovjets leed door de aanvallen van het Duitsche luchtwapen zware verliezen Aan de kust van de Ijszee werden twee koopvaar dijschepen met tezamen 7000 b r t zwaar beschadigd Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten op 27 Augustus in e Zuidelijke Oekraïne ten Oos ten van den Dnjepr een munitiefabriek op succesvolle wijze met bommen van allerlei kaliber De bommen troffen de fabriekshallen Met drie steekvlammen ontploften voorraden munitie welke de omliggende fabrieksgebouwen ir brand zetten Bij hun vertrek zagen de Duitsche liegers onder zich de geheele omgeving der fabriek in een geweldige zee van vlammen gehuld Aan het front van Kief vemietig f het Duitsche luchtwapen 17 pantser wagens en 259 vrachtauto s De aanvallen warOji in het bij zonder gericht op de spoorlijn Kief Neshin die op verscheidene plaatsen door voltreffers beschadigd werd Door duikvluchten 0 treinen werden negen rijdende en stilstaande treinen vernietigend getroffen De spoorlijn BrjansTc I ow Nishin en Tsjernigow werd door talrijke bommen onbruikbaar gemaakt Bij dezen aanval vernietigden de Duitsche gevechtsvliegtuigen 103 vrachtauto s zes stukken geschut en een zwaar stuk treingeschut Twee batterijen werden door bomtreffers tot zwegen gebracht Op het genoemde traject werden 18 geheel geladeil goederentreinen tot ontsporing feebracht Eeiv munitietrein krpeg verscheidene voltreffers en vloog met een geweldigen steekvlam in de lucht Onder voortdurende kleine ontploffingen brandden de trein volkomen af j In den centralen sector trachtten de bolsjewisten plaatselijke afleidingsaanvallen te ondernemen Al deze aanvallen die werden gesteund door pantserwagens en krachtig artillerievuur werden door dén heldhaftigen Duitschen afweer verijdeld Op een punt brachten de Sovjets drie eskadrons cavalerie tegen de stellingen der Duitsche infanterie in het vuur Ook deze aanval werd gesmoord in het geconcentreerde vuur van Duitscha infanterie en artillerie De drie eskadioTjs werden geheel vernietigd Aan den benedenloop van den Dnjepr bemerkten Duitsche infanteristen in den vroegen ochtend van den 27sten Augustus dat aan den Oostelijken oever Sovjet pioniers en infanterie afdeelingen gereed stinden om de rivier over te steken Klaarblijkelijk waren de bolsjewisten van plan met behulp van pontons en rubberbooten naar de overzijde te komen OnmiddellUk gewaarschuwde Duitsche batterijen nairten de Sovjetconcentrattes onder vuur De grSnaten sloe n in de infanterie compagnieën die uiterst zware verliezen leden De pontons werden vernield In hetzelfde gebied heeft een Duitsche stoottroep bestaande uit pioniers en infanterie een vrij groot eiland in de rivier genomen De bolsjewisten die het eiland trachtten te verdedigen werden in een gevecht van man tegen man overweldigd In het centrale deel van het Oostelijke front is ook op 27 Augustus de zuiveringsactie en het zoeken naar verspreide Sovjetsoldaten in de bosschen voortgezet Op verscheidene plaatsen aan het front ontstonden gevechten van man tegen man Bij deze zuiveringsactie en plaatselijke gevechten werden ruim duizend gevangenen gemaakt Op een andere plaats in denzelfden sector drongen Duitsche pantserwagens de stellingen der Sovjets binnen en vernietigden 15 gevechtswagens Er werden 9 stukken geschut buitgemaakt en ruim 400 gevangenen gemaakt In het gebied ten Zinden van het Ilmenmeer deden spelle Duitsche troepen een verrassenden aanval op formaties ter Sovjets Onder de volkomen verraste bolsjewisten ontstond een wilde paniek De Sovjetsoldaten namen de vlucht met achterlating van hyn oorlogs materiee en hun geheele artillerie HandvuurWapenen en munitie werden stukken geschut buitgemaakt De aanvallen macht overdag der Duitsche lucht in het gebied tus scheh Zaporozje en Djnepropetrowsk hebben zich gisteren v gericht op de bolsjwistische colonnes van den étappeti dienst en spoorwegdoelen Daarbij leden de Sovjets weer zware verliezen aan materieel naar het DN B verneemt Alleen reeds in dit gebied werden zestig vrachtauto s Vernield een munitietr in door bom rhen tot ontploffing gebracht en rijdende treinen door bommen uit de rails geworpen Naar van welingelichte zijde te Helsinki verluidt worden aan het geheelet Oostelijke front in Finland de operaties met succes in de richting van den Moermanskspoorweg voolrtgezet Op de Karelische landengte tusschen het Ladogameer en de Finsehe Golf blijft de Finsehe aanval terrein winnen In de Finsehe Golf beginnen de fcolsjewiki met de ontruiming van het rotseiland Buursaari dat zij na den Firsch Russischen winteroorlög tot et n vestingachtig steunpunt hadden gemaak Ta nn Bit TIU T eelegenheid van den 27sten verjaardag van den slag van Tannenbert maakt de Berlijnsche pers vergelükingen tusschen de situatie van destijds èn die van thans Door middel van cijfers maakt zü duidelijk welk een omvang de successen van de Duitsche weermacht in den tegenwoordigen oorlog hebben De Vöftischer Beobachter ziet in deze cij ers het bewijs dat destrijd voor de bolsjewiÉten wanhopigis Voor Duitschland echter is de gelijkmatigheid der prestaties het fundament voor het onwankelbare vertrouwen in de Duitsche eindoverwinning De Berliner Börsenzeitung wijst erop dat hoewel ook in den wereldoorlog millioenenlegers tegenover elkaar stonden de mogelijkheid van een strategische t eweging van deze massa s niet in dezelfde mate voorhanden was als thans Het eenige voorbeeld van een totaal geslaagden vernietigingsslag was toefStertijd zoo schrijft het blad de omsingelingsoverwinnmg die Hindenburg en LudenBorfbij Tannenberg behaalden Dat het in het Westen tot geen vernietigingsslag van een dergelijken omvang gekomen is zoo gaat het blad voort kwam door de opvatting van den modernen massaoorlog Het politieke Duitschland van voor den wereldoorlog heeft in tegenstelling rfiet thans de ploblerSen inzake de beweging van groote massa s evenmin kunnen oplossen al het militaire probleem Hierin ligt de wereldhistoriache uitwerking van het natinoaalsocialis tischc denken op strategisch gebied DE SOVJETNEDEELAAG IN DE OEKKAINE Zooals uit een bericht vSn radioMoskou blijkt Jieeft het verlies van het groote industriegebied in de Zuidelijke Oekraïne de Sovjets zwaar getroffen Ine verband met het verlies van dit gebied heeft de zender te Mos keu de bevolking opgewekt zeer spaarzaam te zijn met grondstoffen in het bijzonder met metalen en olie aldus het A N P uit Berlijn Ondeftusschen heeft de Engelscheberichtendienst reeds vastgesteld datook de Westelijke Oekraïne voor debolsjewieken geheel verloren is Erwerd aan toegevoegd dat de Duitschsrsmet de verovering van dit gejjiett denSovjets een emstigen slag h oben toe Ibbracht Waiirséhuwing aan Sovjet commandanten De commandiinten der bolsjewistische luchtvaarvregimenten hebben een aanschrijven van het opperbevel ontvangen waarin hun zooals het heet voor de laatste maal wordt gelastde scl erpst mogelijke maatregelen tenemen wanneer hun ondergeschiktenzich laf gedragen De commandantenen commissarissen die zich hieraann el nauwgezet houden zullen v r eenkrygsraad moeten terechtstaan STRIJD IN IRAN GESTAAKT Besluit van niéuwe regeering Er is een nieuwe Iransche regeering gevormd Minister president is AU Foeroeghi die deze functie reeds van 1932 tot 193S heeft bekleed Minister van Buitenlandsche Zaken is All Soheily minister van Binneiilandxche Zaken Amery aldns meldt tDJ B uit Teheran Met het oog op de overmacht der Engelsche en Sovjettroepen die het land zija WsncDgevallen heeft het nieuwe ministerie in een bnitengewone zitting besloten dat de Irassdie troe pen hun tegenMand zallen staken om Verder bloedvergieteB te vowkomen VERKLARING VAN NIEUWEN IRANSCHEN PREMIER Het persagentschap Pars meldt dat de nieuwe premier Foeroeghi zi n nieuwe kabinet gisteren aan bet parlement heeft voorj teid ItafirUj heeft trekkingen met de vreemde staten teonderhouden en vrede en rust te handhaven aan de Iransche strijdkrachtenbevel heeft gegeven zich van allen tegenstand te onthouden Het parlementheeft eenstemmig zijn vertrouwen inhet Eieuwe kabjiiet Tiitgesproken aldus dit agentïclïap WILhÉlMSTRASSE over STAKING OER JANDELUKHEDEN De staking der vijandel ikheden waar toe de nieuwe regeering van Iran besloten heeft kan naar het oordeel van kringen uit de Wilhelmstrasse het treffendst vergeleken worden nigt de houding die een in zijn woning overvallen weerioos mensch het verstandigst tegenover twee inbrekers zou aannemen Het geheele voorval zoo v fklaart men zal echter voor vele volkeren leerrijk zijn daar de Iransche regeering volgens de vroegere verstrekte Engelsche verklaringen een dergelijken overval eenvoudig voir onmogelijk zou gehouden hebb n De beschl ing van Bender Sjapoer Sedert de beschieting van de haVen van BenderSapoer door Bntsche oorlogsschepen zijn naar het Turksche agentschap Pars mededeelt reeds ongeveer 100 dooden onder de burgerbevolking te betreuren Japan en de Vereenigde Staten BUITENGEWONE KABINETS ZITTING TE TOKIO Onder voorzitlerschap van ministerprésident Konoje is vandaag een buitengewone kabinetszetting gehouden waaraan door alle ministers is deelgenomen Na aflo op w een communiqué uitgegeven waaruir bevestigd wordt dat de ambassadeur Nomoera op 28 Aug een bezoek Heeft gebracht aan president Roosevelt en hem een boodschap van den Japanschen premier heeft overhandigd waarin het Jaoansche standpunt ten aanzien van de tusschen Japan en Amerika bestaande vraagstukken betreffende de Stille Zuidzee wordt uiteefigezet Men zie het bericht hierover elders in ons blad Red turk be president qipTANGT VON PAPEN De president der Turksche republiek Inonoe heeft gistermiddag naar Agence Anatolie meldt den Duitschen ar oaisadeur Von Papen ontvangen De Turksche m ni ter ven Buiteniamisc he Zaken Saradjoglo was faÉ het onderhoud afuiwezig ASTRONOMISCHE CIJFERS Het overzicht dat verstrekt werd door de Duitsche autoriteiten over het verloop der krijgsverrichtingen aan het Oostfrpnt sinds 22 Juni j l bevat inderdaad astronomische verlieacijfers voor de bolsjewisten Kunt u zich bijvoorbeeld voorstellen wat het zeggen wil 1 200 000 gevangeren Hebt u een idee hoe groot een vlieveld zou moeten zijn waarop 11 000 bolsjewistische vliegtuigen sinds 22 Juni j L vernietigd kunnen staan Hoeveel uren zoudt u noodig hebben om langs een opstelling van ruim 14 000 pantserwagens te rydenT Hoeveel ton ttaal zijn verwerkt in 14 000 stukken geschut en wat dunkt u van 870 000 vierkante kilometer terreinwinst Ziehier enkele pogingen om de enorme verliescyfers vap de bolsjewisten te d eipo nstreeren verliescyfers die nog aangevuld moeten worden et het aantal gesneuvelden of gewonde bolsjewisten een aantal dat op ruim 4 000 000 is vastgesteld En voort gaat de strijd lederen d fe Weer rukken de Duitsche legers verder op Trouw bijgestaan door de verbopden leger en de vrijwilligerslegioenen Steeds grooter worden d verliesschê besffiavmgr tdXS f f öe Kofi ai van Stalin totaal vernietigd zullen zijn en met den opbouw van het nieUwe Europa begonnen Itan worden In dit nieuwe Europa zal Nederland zrin eigen plaats innemen Een plaats die het te danken zaf hebben aan de dapfJére Neder andsche mannen dia nu strijder in de gelederen van nns legioen omdat zij weten dat het hun p icht is vpor Nederland een eervolle plaats in het nieuwe Europa te veroveren YRüWlLl NI iOEN Dat is hun plicht maar ook de uwe Meldt u daarom aan bij het KoüinginnegnieU tS Oen Haaf S s Slamat tot zinkei gebracht IN DE MlèOELLANDSCHK ZEE Het 11 838 ton metende Nederiandsche SS Slamat dat bij de Britscho koopvaardijvloot was ingelijfd en dienst deed als tran wrtochip in de MiddeP landïche Zee il door de Duitach Italiafuische luchtmacht tot zinken gebracht aldus Stefani O Officieel Italiaansch bezoek aan Nederland De chef van het Italiaansche propagandabureau der weermacht kolonel van den generalen staf van het luchtwapen Vecchi heeft eerpsteren vergezeld van zijn medewerkers een be zdek gebracht aan den weermachtsbevelhebber in Nederland Kotonel Vecchi inspecteerde o a eerst een eenheid van Je marine waar hij zich vooral ook op de hoogte stelde van de oorlogsberichtgeving VCTder kregen hij en zijn medewerker in het stafkwartier van den weermachtsbevelhebber van den chef van den gencralen staf generaal majoor Schwabedissen een overzicht vap de troepen verzorging in Nederland In aansluiting hierop gaf commissaris gereraal Schmidt een overzicht van den arbeid der beide iB stanties die elkaar op h t gr ied vt n Propaganda en verzorging aEnvullen