Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 29 AUGUSTUS twi Officieeie bekendmakisg van den Aifenieen Geoiacbtigde voor den Wederopbcnw en trtor Bouwnifverheid openhartighekJ over hun ffat9 houd ng jegens Vbet communisme dat zg kenmerken als Joodsch bedrog aan de arbeiders Nu iqp zy dolbly van de Gepeoe en dc beruchte commissarissen voor altijd af te zyn Dat zy bovendien van de organisatie van een modern leger weinig verstand b dden en daari j wericten met volkomen ontoereikende middelen blykt reeds uit het feit dat de meesten van deze gevangenen d e zonder uitaondenng behoord tot een regiment tirarlleur geen regelmatige opleiding bdlden ontvangen dpeh pas enkele weken geleden voor den militairen dienst waren opgeroepen Een hunner was net tien dagen soldaat toen de Dui ichers hem gevangen n len Eenstemmig verklaarden de arbeiders dat er reeds op den eersten dag van den aanval een heilliooze wanorde in Moskou heerschte welke van dag tot dag toenam BOLSJEWISXISCBE GRUWELEN Onder het opschrift Schen dinger i an het volkenrecht door het Sovjetleger behandelde ïlilitariscbe Korrespondenz ausDentac fala n d wreedheden jegens de Duitsche krygsgevangencin De behandelidg van de Duitsche krygsgevangenen door t Sovjet leger die met alle volkenrecht spot is sedert het belgin der gevechten m bet Oosten UI honderden gevallen geconstateerd De nuchtere processen verbaal en bfrichten van de rechtbanken en militaire m tanties die belast zyn met het onderzoek naar deze bolsjewistische aaden van geweld geven eea ontitellend beeld van de gepleegde wreedheden Onlanga is de Soviet Unie toegetreden tot te concentié Van 1864 het verdrag tot verbeVermg van bet lot van gewonden en ziekeh m legers te velde en in gevangenschap dat herhaaldelyk gewyzigd en vemieuwd is voor het laatst in 1H29 en dat tbans in oe geheele beschaafde wereld geldt Ir het licht van bovengenoemde feiten IS deze toetreding een farce Enkele willekeurig gekozen feiten die te allen tude naar beheven kunnen worden aangevuld mogen voor zich zelf spreken Een bergmgsafdeeling vond 6 Juli j 1 m het bosch by Mitkiskes veertien vcrmuten onder den grond gestopt u een moerassig gebied zonder dat de plaats van dit graf was aangeduid Deze veertien Duitsche soldalen Wicr handen op den rug waren gebonden waren byna onherkenbaar verminkt Uit het onderzoek bleek dat tenminste negen hunner in gevangenschap geraakt en daarna door de SovjeU doodgemarteld moesten zyn Een onderofficier moet gewurgd zyn een andere door een houw met een spade op de borst ten doode zij i gewond Vier mfanteristen zijn doorhet msla iD van schedel orgebrachL Een soldaat heeft geen kin meer Van een ander was hel hoofd door htt oog met een pikhouweel doorboord By weer eo ander was de schedel met een stomp voorwerp ingeslagen De meeste l ken vertoonden ook nog sabelsteken Van üêze fife Eergrngsafdeeliiig vond op deze plek nog een soldaat wien de eigen saljel tot aan het gevast in het achterste was gedrukt waaraan hy doodgebloed moet zijn en nog eer die aan eer boom gelxmden en wiens schedel me en byl was ingeslagen By Bial t ck geraakten 26 Juli een reeks g v ord n van een regiment infanterie in Sovjetgevangen schap Omstreeks negentien hurner werden naderhand dood aangetroffen Wilgens getuigenverklaringen onder eede zijn hun alle voorwerpen van waarde en eeo luitenant ook nog zyn laarzen en broek ontnomen By velen werden verminkingen geconstateerd steken in den rug schoten in de verschillende liehaamsdeelen verlnyze Img van den schedel m een geval uitgestoken oogen en ook oog een keer afgesneden ooren De gewonden Van een regimeiit infanterie die met meer in staat wat en tot mareheeren en enkele met ge wonden geraakten 30 Juli op den weg tusschen Kowno en Lotk m bolsjewistische gevangenschap De gewonden werde ter stand doot es i ten of door slagen met geweerkolven en sabeisteken gedood De anderen werden eerst uitgeplurderd en kregen toen bevel hun gehetle uitrusting laarzen kiel en hemd uit te trekken Wie dit bevel te langzaam uitvoerde werd doodfeschoteT of neergeschoten De ontkleede mannen werden naar een klaverveld gebracht Daar werdeo de militairen met distinctieven afgtoonderd en geboeid Een officier of een politieke comirissans hield m tegenwoordigheid van andere officieren een toespraak tot dil troepje en schoot daarop drie hunner neer Vervolgens ontstond een wilde schietpartij op alle gevangenen Enkelen slaagden er in te vluchten en de Dui schen te bereiken De ireesten werden echter doodgcscholen By bezichtiging van de plaa van dit misdnjf werden m fota tl rficer dan honderd ly er gevonden HET WORDENDE tUROPA BUITEXUaD EL OE AANSLAG IN VERSAILLES WAARSCnUlinNG MACHTIGINGEN AANKOOP WALSPBODDCTEfi EN STALEN BUIZEN De Algemeen G iiachtigde voor den Wederopbouw en vcor de Bouw nyverheid ves igt de aandacht van houders van bovenstaande machtigingen tot aankoop van ijzer op de officieeie bekendmakingT verschenen m de avondbladen van 18 Augustus jl volgens welke bedoelde machtigingen moesten worden ingeleverd of ter registratie worden aangeboden voor 31 Augustus as Daar aan dezen oproep nog zeer onvoldoerde gehoor is gegeven worden houders van goedkeuringen in hun eigen belang aila nd i niet den mecstoi spoed hun bonnen m te leveren of te laten registrewen Na 5 Sep ember a s zyn alle machtigingen voor zoover niet ingeleverd of geregistreerd onherroepelyk vervallen s Gravenhage 28 Augustus 1941 5537 42 Larab toesUnd bevredigend A TOESTAND TJIN DEAT VERERGERD OmUeat tn toestand der slactitoffers T B fen aanslag te Vereallles wordt bekend dat de gezondheidsteMtiBi vaa Laval kevicdicad is ytM t cca rastigea aacbt gekad Bc tuMltmi nm Blaicel Deat is Tcawd Cfgcr ge4rerdcit Offic eelc De eewte commentaar van het penbureau CMi op den aanslag op Pierre La aJ en Marcel Deat wust op de recente verklanog an den mmister van Binnenlandache Zaken Pucheu omtrent het nauwe contact t chen de GauUutische en de communwusche terrcurafdeelMigen De aanslag aldus Ofi IwvesUgt op treffende wijze de vertlaring van den oimuter De aanslag M voorts een bevestiging vap Pucheu woorden dat de terroristen jonge menschen op den voorgrond tthmven wier oordeel door handige propaganda n vertroebeld De politiek tot onderdrukking van de communistische terreur waartoe de Fransche regeering heeft besloten en die reeds is toegepast wordt derbaive gerechtvaardigd door den aans ag van gisteren ails zy althans nog behoefte aan rechtvaardiging beeft De veronderstelling zou volkomen onjuist zijn dat deze aanslag gepleegd is door een overspannen zonderling De dader is bet instrument yan een party en een politiek De yoomnannen van deze politiek njn naar hrt buiteoland gevlucht De Fransche regeering zal den achtergrond der terroristische activiteit m het volle Jicht plaategn en de verantwoordeluke personen hun gerechte straf niet doen ontgaan In een andere officieel commentaar wordt gelegd dat de iransche regeeruig met een beroep op haar gezag heeft bereikt dat zij in het gehee e land de situatie in handen heeft Deze vastberadenheid der regeenng h het onmiddellijk nemen van maatregelen IS een waarborg dat de orde m bet gefaeele lacd ninuner lal worden verstoord Colette een aanhaager van de Ganlle De iiltger vao den aanslag op Laval Colette IS gisterocbtend aan een streng verhoor uaderworpen Paris Midi meldt dat Co ette tegenover den rechter van instructie heeft bekend een aaniiaager van de GauUc te zijn De gehecle Fransche politie heelt terstond na deti aanslag bniszaekingeu vcrrlclit bij communistiacbe en Ganllistische elementen in het bezette en het Mibezetle gebied uc uirigroau van Henaanslag De vraag naar de beteekens resp den achtergrond van den aanslag op Laval en Deat kan naar men gisteren m politieke kringen te Berlun opmeriite vro eenvoudig beantwooM worden wanneer men bedenkt dat deze aanslag gepleegd werd nu plas tuch en symbohsch een actie tege het bolsjewisme is Ijegonpcn Men meent hier ook het feit niet over het hoofd te mogen zien dat de Engelschen b j het begm van den tryd tegen de Sovjet Unie vrijwel onverbloemd e verstaan hebben gegeven dat de Sovjets zich niet slechts tot den strijd op het slagveld zoudoi beperken doch de CTvanngra die zij vroeger m de thams bc ette gebieden hadden opge j daan zich aldaar thans practBch ten nutte zpuden maken tenlandsche Zak Cordell HulL Homoera weigerde den journalisten eemge aanduiding te verschaffen omtrent den inhoud van de boodschap Na de ontvangst van den Japanschen aiAbassadeur verklaarde minister Huil dat president Roosevelt op den persoortlyken brief van den Japanschen minister president 4 fc persoonlijk zal ntwoofden Japan en de strijd tegen de Sowjets JTAPANSCH BLAD ZIET EEN RECHTS TKEE KSCBE BEDREIGING Het Japansche blad K o k o e m i nS j 1 m b o e n acht een aftocht vanhet Stalintiewind naar het Verre Oosten onvermydelyk en ziet daarin eenrechtstreeksche bedreiging van Japandoor dit be wind J Bovendien zoo velvolgt hSt blad probeeren de V S demilitaire voor ereidingen van Moskouin het N bye Oosten te versterjten teneinde een druk op Japan uit eoefenen en tevens de omsingeling vanJapan te voltooien Door den nietsontzienden overval op Iran breidt deoorlog zich verder uit waarvan eensteeds krachtiger bedreiging der invloedsgertfeden van Japan in hetVerre Oosten het gevolg is Engelanden Amerika behben een dergelykeontwikkeling voorzien en derhalvegeprobeerd Japan van de beide andereasmogendheden te vervreemden teneinde hen afzonderlyk te verslaan Bovendien zou Enge and en Amenkageruchten over mögelyke onderhandelingen met Japan verspreid hebbenMet nadruk schnjft het blad dal het afgezien van trouw tegenover en geloof m Duitschland en Italië een historische noodzakclykheid voor JapanIS te streven naar een steeds nauwere samenwerlting met de as zoodatalle smerige manosuvTes van Engeland en Amerrka om Japan van de aste sehe den zullen mislukken De verantwoordelykheid van Japan als leidende staat in het opbouwende werkvan het Verre Oosten vereischt eenvastberaden houdinv van het geheeleJapansche volk dat op het kruispuntstaat van den bloei of de meenstOTtiBg van Oost Azië Fransch SomaltlancL EN DE BKITSCRE BLOKKADE De briefwisseling tusschen den Britschen generaal Wavell en den gouverneur van Fra h Soraaliland waatin eerstgenoemde de blokkade van Fran ch Somahland aank Ondigde IS than s door den zender van Efejiboeti bekend gemaakt naar te Vichy verluidde Daaruit blykt dat generaal Waveil aan den gouverneur had voorgesteld de rflde van Engeland en van het zoogenaamde vrye Tranknjk te kiezen Tevens werd meegedeeld dat Fransch Somahland zou worden geblokkeerd totdat de voorwaarden van dit ultimatum waren vervuld De gouverneur deelde in zyn weigerachtig antwoord mee dat hS aan dezen Hisch met kort voldoen vooral omdat deze eisch een geheele bevolking tot den hongerdood vreroordeelde om haar te dwingen tot rebellie tegen het eigen moederland De loyauteit der bevolking van Fransch Somaliland jegens de Fransche regeering is onbestreden en een aanval zou evenals in Syné met wapengeweld worden gekeerd aldus de brief Al zyn dan vyf afzonderlyke Franschen uit Somaliland naar de Engelschfn overgeloopcn dit is toch geen bewys want he IS slechts een nietiB percentage der bevolking en bovenden stond den genoemden vyf ifVanschen toch ontslag uit den béstuursriiensT te wracttten hetgeen dan ook bekend vm HNa deze mededeeling verklaarde de iroeper van Diji ti dat de Bntsclie blokkade van dag tot dag onmenachelyker wordt Het conflict tuMchen Peru en Equador PERUAANSCHE OrPER OFFiriER TEGEN ZENDEN VAN MILITAIRE ATTACBIÏ S DOOK BEUIDDELENDE MOGENDHEDEN In de Peruaansche kamer heeft fchout bu nacht Olivera zich gekant tegen het plan tot het zenden van de militaire attache s der drie bemiddelende mogendheden de Vereenigde Staten Brazilië en Ar entinië naar het grensgebied tuscchen Peru en Ecuador Olivera docunenteerde zijn verklaringen met citaten uit redevoeringen van Roosevelt uit de laatste Jaren die zich ké erden tegen verovering en agres e llij constateerde dat Ecuador de aanvaller was en dat I Peru slechts zijn rechten heeft verdedigd Hij zejde dst het te ver ging dat de Peruaan iche regeenng zich accoord had verklaard met het batek det n litaiie attaché s en dat in dien zin uitgesproken wcsEch der bemiddelaaVs niet op z in plaats was omdat hu niet in overeenstemming is met den tradilioneelen emit waarmede Peru zijij internationale verpbchtmgen nakomt De plannen voor een conferentie te Moskou CAAN ED N EN BEAVCBBBC K ER BEENT Naar NyaDagllgt AUehanda uit Londen meldt valt daar ontevredenheid op te merken in verband met de vertraging van de conferentie te Moskou 1b Britsche reifeenng knngen IS men van meening dat mert met veel ktn doen voordat Washington jff besluiten heeft medegedeeld Men acht het mogelyk dat Ellen en Beaverbiook naai Moskou gezonden zullen MiTéta DRaniAKSCmE RTAATSBOOTDEN GEDErORTEEBI Drie Iraksrtie ttaatsbootden uin gearresteerd en naar Voor Indie gedeporteerd Als protest tegen de Engel schen en tegen de huidige Iraksche regeenng badden zij de burgerlijke oqgehoorzaaotheid ifeproclaineerd ea geweigird belasting te lielalen en na een oproep der autoriteiten te versjchgncn MDiDEK BENZINE IN DE V f De plaatsvervangende leider der benzincvooraienuig in de V S Ralph Davies hfe volgens Associated Press ten ovcrrtaJn van de commissie van orfderzortt van den Senaat verklaard dat met ingang van September de bën zineverstrekking aan de pompen iangs de geheele Oostkust met 15 procent wowlt vermindei fkKVVm AMERIKAAN8CBB Or OKB8TAATSSECaETARIS VANlrtARINE Prcstdent Roosevelt heeft den direefeuT gerwra I van dé Danks New York Bruat Coi ArtetBua Gate benoemd I tot onderstaatssecretaris van L uchtvliart in het ministerie van Marine Deze post was sinds enkele jaren vacant patés heeft als vlieger aari den wereldoorlog deelgenomen DB SCBAARSCBTE AAN STEENKOOL IN ENGELAND Wegene de mogelyfcheid van een schaarschte aan steenkool ui den a s winter hee t de Engelsche regeenng naar Reuter uit Wales meldt besloten te maken van haar vohnachteh teneinde de mynwerkers te dwin gen in de mynen te werken Duïfsch veranlwoordelökfaeidtbesef De Frank for er Zeitung schrijft onder den titel Het wordende Europa Er bestaat n fundamenteel verschil tusschen de Dbitsche voor tdlmg van de ordening van Europa en de Fransche en Engelsche ideeën die over dit onderwerp vroeger ten beste zijn gegeven en ook thans nog wel eens worden gepubliceerd De grondgedachte der Fransche buiten landscbe politiek is de verspimtenng van middenEuropa geweest Engeland echter heeft van oudsher slechts gestreefd naar evenwicht tussAen tegengestelde machten m Europa Het is geen toeval dat oult de nieuws e Bntscfae uitlating over dit onderwerp het herhaalde k genoemde artikel uit de Times van 1 Augustus bet mei verder kan brengen dan de toezegging dat verschillende Buropeesche b fngensferen moeten worden gevormd waaronder een bolsjewistische In Oo5tEuropa In deze plannen valt een zuiver ne tieve antiEuropeesche grondtfek waar te nemen Mer wil het ontstaan van een werkelijke leiding beletten Het zou slecht gesteld zim met het nieuwe Europa als de machten die het geschapen hebben slechte berustten op militaire surpenonteit Geluk kig komen de leidende mogendheden niet met leege handen mar zij stellen het nieuwe Europa onder de heerschappy an een denkbeeld welks kracht alleszins meeileepend is en menige slaglioom omver kan werpen Hoewel gehandhaafd felijft dat het nationaal socialisme geen export artikel is en ieder land ziin problemen op de eigen wijze meet oplossen j och IS de kracht van hel nationaal socialism zoo sterk geb eken dat i de noodige natuur ijke kracht verleent aan de aanspraak an Duitschland en Italie dat m denzelfden koers vaart op leiding Zoodra een eshte leidmR bestaat verhezen de vormen der volkenrechlerlijke orpanisatie veel van haar beteeken 13 Vooral het proces der economische samenvatting van het continent wordt op geonerlei wyze geremd door het ontbreken an een Europ fesche sta s Het beste bewijs hiervoor is het feit dat smds vele jaren nauwe economische amenweri k ng moge ijk was met de landen van ZuidÖost Eurcpa waarop de sterke leiderde kracht reeds voor den oorlog was uitgestraald Het is fciegiijpclijk dat men zich op allerlei plaatsen het hoofd brtekt over de mate van afhanke itkheid waar n vooral de kleine anden tegenover de leiderjde mogendheden van EumpT zul ri geraken Een zeker overwicht van 4 ze mogendheaen ligt steil g m den aard der zaak Waar ter wereld ook den gemeenschap wordt gesticht IS bei noodig van bepaalde reebten af ïtar d te doen moet worden gedaan komt het er m aanzienlijke mate op aan van wstk standjunt mor dit be ichouwt Het sprak I vanzelf dat Duit ch and in het voorortrlog ïche luchtverkeer toonaan gevend was en dat de kleinere landen hun lonsfregSlmg Instelden op de Duitsc e lijnen Niemar heeft zich over deze afhanke i kheid opgewondeii Toen België met Enge a id de zjt were dhandelsgemeenschap had verkeerde het n een afhankeli khei4 zooals dat m de Europeesche gemeer schap vermoedelijk nooit zal gesch iepen Het vas zoo afhankelijk dat Engeland in den zomer van 1940 met de afsluitini van den aanvoer en toepasslnlj van de b okkade op Bel ie de lev iader Van dit land kon probeeren af te snoeren en daarmee uok succes zou hebben gehd als niet mtusscherj voor België e n plaats vras ingeruirivd m de Europeesche noodgemeenschap Wie aanspraak maakt op leiding en ordening is verplicht nauwkeung de bijzondere behoeften en prestaties van den zwakkeren ra te gaan en oo bi lijke w ze rekening te houden met zun belangen Nergens kan men m e Duitsche besprekingen over Het wordende Europa een uitlatini aantreffen die W iist op gebrek aSn het hoogste verantwoordelijkheidsbesef in dit opzicht MOSKOITSCHE ARBEIDERS OVER 1 S BET COMMUNISME J t ANP meldt uit Berlijn k regimenten van een Duitsche divisie infanterie die na bijna drie weken van ingespannen marschtii door de Stalintinie waren gebroken en den vluchlender vijand verder op de hielen zUten hebben thans voor liét eerst kennis gegiaakt met Sovjet soldaten iiit Moskou en de onmiddelli e omievihg van de Sevjet hoofdstad Eim aantal van hen is m Duitsche gevangenschap geraakt De Thailandsc Indochineesche grenxea COMMISSIES BEGINNEN IN NOVEMBER HAAR WERK In het k imp van dt divisie zoo schrijft een t ionder correspondent treffen wy tf Irijke arbeiders uit Moskousche bedjjven m de uniform van het Sovjetleg r die zich over het algemeen niet evredetj over hun lot uitlateri Bij Iet verhoor steken zij de waarhe d ov r de toestanden in het paradu van 5t Iin met opder stoelen en banken yan elk hunner krijgt men ontstellende lij zonderheden te hooren over het menschonwaMdig bestaan van de arbeiders m de Sovjet a t Saigon gemeld whrd nt len de Japansche Thaiiandsclié enFrahsche commissies die belast itjnmet de vaststelling der nieuwe gijenzen jfusschen Thaiumd en IivdoChtna haar werkzaambeden begm Novemberaanvangen Unie rtun uitlatingen hebben een door eeHijken haat gedragen verontwaardiging ovïr het Jodendl m gemeen Iflat het met tiehulp van hc bolsjewistische stelsel steeds weer klaarspeelde zich toegang te verschaffen tot allé toonaangevende instanties van den Sov staat Het zyn mannen bijna allen van omstreeki dertig jaar die openlyk uitmg even aan hun oldoening over het feit dat zfl reeds by het éérste treffen met d Nazitroppen m Du tsche gevangenschap geraakt zi Wantrouwend hebben zy gestaan legenover de gruwelleugens van hun politieke jmv missarissen Thans kregen zy de bevestiging van het gevoel dat z al en reed tevoren gehad hebben En oo praten ziJ n4 t verbazintjwekkende HET AMERIKAANSCHE VOLK EN DE OORLOG Ongerustheid bü Roosevelt Roosevelt maakt zich kennelyk Ongerust over de openlyke onverschilligheid van het Amerikaanschc volk tegenover den oorlog zqo schryft de News Week Om het volk wakker te schudden zullen Roosevelt en zyn medewerkers waarschynly bmnenItort verschillende waarschuwingen publiceeren en redevoeringen houden Het weekblad sehryft voorts dat Roosevelt en ChurcniU t r gelegenheid van hun Atlantische conferentie hebben besloten dat niet de Ver Staten maar Hingeland zal l eginnen met stappen tot de bezetting van de Azoren en de Kaap rdisohe eilanden Als Engeland deze eilanden heeft liezet zal het ze later aan de Ver Staten afstaan evenals dat roet IJsland is geschied Ook is volgens dit blad tot de bezetting van het Fransche eiland Martinique door Amerika besloten door Roosevelt en Churchill Verklaring van senator Mccarran In een perspcsprek met de Chicago Tribune heeft de democratische senator Mccarran verklaard dat leidende leden der regeenng door een laffe strategie pogen de Ver Staten in den oorlog te manoeuvreeren De naaste medewerkers van Roospvelt onder wie Hopkins en Ickes hopen Amerika voor deelneming aan den oorlog rijp te maken De moed ontbreekt hun deze kwestie aan het Congres cf aan het volk voor te leggen daar riJ weten dat de meerdert eid van het Amenkaansche volk beslist tegen deelneming aan derh oorlog is Zii probeeren door provocaties een incident uit te lokken in de hoop dat daardoor de oorlog onvermijdehjk Konft Mccarran verklaarde zich tevens tegen alle hulp aan de Sovjet Unie ö r r r whlic procent n het Ameril ansche vi Ik tegen deelneming aan den oor og is De Amerikaansche benïineverschepingen naar Wladlwostok Onder vette koppen houden zich zoowel de Nesv York Times als de New York Herald Tribune bezig met de verklar ng jan den Amerikaanschen mnustèt vlw Buit nlandsche Zaken Cordell Huil omtrent de Amerikaan ehe leveringen naar Wladiwo tok en omtrent de Japansche reactie op deze leveranties De bladen berichten voorts over de Woensdag uitgevaardigde proclamatie van Roosevelt krachtens welke al het oorlogsmateriaal en alle grondstoffen en machinerieën voor de vervaardiging van oorlogsmateriaal onHer exportlicentie geplaatst worden Deze verordening betreft in de eerst plaats de Phi ippiinen waarvoor geen exportlicenties mabr zullen worden goedgekeurd De New York Times meldt m dit verband uit Washington dat de verklaring van Huil betreffende Japan zoo uitgelegd moet worden dal de Ver Staten ook verder bet recht opeischen Amerikaansche schepen over den Stillen Oceaan naar Wladiwostok te zenden ongeacht de positie van Japan De New York Herald Tribune hrnft Zoowel Roosevelt als Huil hebben m h m jongste verkl iringen te Verstaan gegfven dat de Amenkaansche regeenng vastbesloten ia den tiolsjewLSten vliegtuigen en benzine te doen toekomen cenals i vastbesloten is te verhinderen dat Japan voor do oorlogvoering belangryke leveranties van de Philippijnen zou kunnen betrekke Japanse pcrsatemmen Dt Nitsji Nitsji noemt de Amerikaansche transporten naar Wladiwostok éen bcleed ging voor Japan De houdmg dCT Vereenigde Staten tegenover Japan is aldus het blad sedert de conferentie tusschen Churcliill en Roosevelt steeds uitdagender geworden het h eft er den achyn van dat Wasiiïnglon zelf op een crisis in den StiUen Oceaan aanstuurt Daarom beeft men hier te doen met een Amerikaansch optreden dat van beslissenëcn invloed is op de geheele buitenlandsihe politiek De Hotsji Sji inboan Is van Bieening dat de ycreenigde Stalen door de transporten naar Wladiwostok nieuwm dru op Jjpan willen oeff en De Vereenigde Staten moeten aktus dit blad zich er wel van bewust iijn dat het geheele JapHnsche volk aebter un regeenng staat NoMoera overhandigt Rapse eH persooBlUk sctartpren van KuMJe De J iMinsche ambassadeur Nomoera heefr president Rooseyelt een persoojpijk schnjven van den Japanschen mini ster prcsident overnandigd In aansluiting daarop heeft Nomoi onderhoud gehad met presi rtff Roo aevelt en met den ministervan Bui BONAANWUZINC De ecretans generaal vaj partement van Landbouw en Ö nj maakt bekend dat 1 ede J gewezen de onderstaande diB bonnen welke m de week vja tot en met 6 September a s M op de daarachter vermelde tl 4 bn d 4r tsoe e S3 bnwd 1 nutsMa brood m 33 bloem rantsn n i i rantsoen bli 1 de of gebak tS vleaich M nwtsoen vImmj vleewbwaicn 33 vloeschwaren 1 raalsoen vtccM vleeschwaren t n kaas IM graa kaa s 33 mdk 1 Ht melk Gedurende bet tijdv ak v an li i M en met 13 September ij ijvoorts de met 33 eieren euSP boa reeht op het koop n van in i De bonnen Svelke van 31 AuBBtJ 1941 af lyn geldig verklaard mS zondering van die voor vleesi j vleeschwaren mogen reeds od Zjv dag 30 Augustus 1941 worden gebmb Zooals bekend is het koopen vleesch of vleeschwaren bij den ki handel op Maandag en Dinsdi m geoorloofd De volgende bonnen zijn na Zntj 30 Augustus niet meer geldig 32 brood brood af gebak 32 vleesch vleesch of vlecschwinrtl 32 vleeschwaren vleesch of wr l vleescliK 32 bloem bloem 32 melk I rteUt reserve aardappeUn reserve aardappelen reserve aardkppelen 31 eieren eieren Airtii 4 De bonaanwijxing voor aardmeta lal bi een afzonderlijk perjttn worden bekend gemaakt Headai en katteikiMt Het ryksbureau voor de voedseliom zienmg in oorlogstyd maakt belnl dat van 1 tot en met 30 Septembttlli op bon no 18 van de voeaerkaaK w honden wordt lieschiklmar gesteld n honden van groep 10 kg hondenbrood groep 210 k hondenbrood groep 3 8 kg hondenbrood groep 45 kg hondenbrood groep 5 4 kg hondenbrood groep 3 kg hondenbrood Op bon no 18 van de voederiturt voor katten viordt voor dezelfde pe de 1 kg kattenbrood be clukbaar steld Na 30 September zijn de bonnajm 16 van vorenbedoelde kaarten onjétj Zy mogen n di niet meer aangenomen DE BONNENLIISI 24 iJÜGUSTCS T M M ADGll8ni sa i brood 4 r nts brnod of eehii 32 brood 1 rantsoen brood of geWt 32 bloem Vï rantsoen bl br of teil ei éen ei vleesch rantsoen vleescJ il vleeschwaren 32 v leeschwaren 1 rantsoen vl ie nl vleeschwaren 32 kaas 100 gram kaas 32 melk I 1 liter melk res aardappelen l kg res idem res aardappelen 3 kgIt AUGUSTUS T H 6 SEPIEHHII algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram kofflesurrapll algemeen SOO gram jam algemeen 250 gram rijstB r st 250 gram ryat UI alg 250 gr havermout of lOrt B l avermout 250 gram havennoiila gort UZ alg 100 gr vermicelli of nuiM 21 AUGUSTUS T M SEPTEMtA 29 30 boter 250 gram boter 29 30 vet 250 gram boter met redoct AUGUSTUS T H 31 AUGUSTOI katten IH kg kattenbrood 13 honden gr ep I n 10 kg P p5l 8 kg gT0 p IV 6 kg groep V 4 1 groep VI 3 kf hondenbrood OPOKTAST Dc bwaMa 30 31 en 32 v 1 Uvvcn fcldif tm 6 SeptemHef U l IVAt IS wat RANTSOEN wtfeU 1 kjei M M ct VÊOUiUM WV iraiB cake M M tnm getuM AvInlfOt an tkm raid pent ik f M ir rt elMKIef BROOD 100 ram Druud CCBAK n fr m oockutt kMkJei Miraii rtt f mm tnrt iteIxKlef BLon nun larwvbloini itmI tiToem oMal wUrQuhd MUrnctl RUST IN ram rflit rt sieiHe i rlM uruitemeel ïemeo a meel HAVERMOUT tSO r m DJvermout ken b oem u daQP vloklieQ GORT TtA ort onuziMl Lil VCRMTCnxl IM r m mTni l spaffbetu t MAIZENA it tnm pelme üt IW rram t t meel uddln po lM of puddUifMU o VLSBSCH IM trsai TKwch twen liib r p ml VUtlSCHWABBN tB rsn e w ijl kookt l Mtl 6t n mm reroo 2f 1 uortoti ar IW rtm nkookts Z U 1 T m le f rtlk l n o nlerbreod f ISO rsm bloedwor JAM IM Tim lam urasv nonini And re distribaHeartikelen KOLEN I Keohdoclelndm Mter M Bob No M K r 31 Augustus haarde J haardf centr ft 5 upheld vji tf Verwarming 81 81 83 kachel J 81 t na 84 kachels K 81 l n II wanmm m stoffen 88 8 87 hKli Jl kachels J 88 t n 88 h f kachels K een e rheld tiin Oeldta t m 81 December M U ea O IX 11 Aof I m Oct keuken 1 Jtar K leztiel t uytL 31 Aug 1 t i ZEEF 188 t m 81 Augustui 1 r m wa geke want ve dati üiA