Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

0 EEDE BLAD n Vrijdag 29 augustus i94i Uit vroeger tüden DE COüDSCHk COUBA r MELDDE AT f AAR ANNEER w 75 JAAK GELEDEN Uit een advertentie Latijnsche schöóX De gewone jaar Schouw iu g Bioscoop Attentie spionnage met René Deltgen en Kirsten Holberg Aanvang 8 15 uuTr kSche prijsuitdecling zal plaats Iteb ben op Maandag 3 September e k in liet lokaal der Hoogere Burgerschool des namiddags teii 12 ure ter bijwon irig waarA aa jJlÊJiifiHde en begunstigers der £ raa je letteren beleefdelijk worden uitgenoodigd D Terpstra rector M JAAR GELEDEN Uit Borkcnwoude Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt niet een werk dat voor deze gemeente van hoog belang is De vaart namelijk van Stolwijkersluis is nog slechts bevaarbaar tot aan de grens dezer gemeente Over eenige weken zal worden aanbesteed de schutsluis waardoor dan ook sche pen tot vlak bij de kom der gemeente kunnen komen Werd tot heden hier meest alles per as aangevoerd en moest men veelal op ruigj een uur afstand van de rivieren vele waren halen spoedig zal daarin groote verandering komen eerifi verandering die niets anders dari voordeel en verbetering kan aanbrengen Men heeft dat hoofdzake iijk te danken aan on jpn burgemeester die op voortreffelijke wi ze de hin derpalen wist weg te ruimen waardoor steeds befet werd uitv4ering aan STADSNIEUWS rtTRMISTE jongens ZUN TERECHT 28 uur in de stad rondgezwoiwen o iwee bratrtjö die state i isaarocK ye dB r terecht Een familielid laj hen middag op de Markt loopen bracht ze na een afwezigheid M uur in de onderlijlie woning r waar d ouders ze met beSjwlijfce vrengde ontvingen o wonderlijke in deze verdwijning dat de zevenjarige Klaas en de iari c Joannes van Bergen terwijl ie eerder elders dan in hun eigen S zou zoeken en dat als gevolg van l politie radiobericht ook deed hier 1 iien tijd onopgemerkt hebben rondïidoold Ze vertelden dat ze de geCle stad hadden doorkruist en ook 5 nacht op straat hadden doorgezLciii waarbij ze in een po rt achter Sé réstaurant De Kroon op den Kleiweg een poosje hadden geslapen Waarom ze weggeloopen zijn en jarom ze niet naar huis zijn terug ekeerd zijn onbeantwoorde vragen 5rant dat is niel uit de knapen te kruien d ie over hun avontuur weinig ïjrtcllen In elk geval zijn ze terug en jat is de hoofdzaak Jaarverslag Ned Ver eeniging van Kaas handelaren tTOLDOENING OVER CONCENTRATIE Van de hand van haar secretaris mr C Jonker heeft de Nederlandsche Ver Bi firg van Kaashandelaren s dozcr itfde het jaarverslag over 194i uitgé llTMht Het karakter van den handel ipf 1040 ij zoo zégt het te splitsen in twee édeelten dat van vóór half Klei I94Ü 1 dat van na dien dalujn Na de oorlogsdagen was iedere export behalve die op Duitschland en in geringe male die op B ië uitgeschaIséU zoodat de kaashandelaar toen tooldzakelyk op den afzet in het binjenland was aangewezen De vraag naar kaas was toen groot en ie prijzen waren behoorlj fk ook al golden ten aanzien vanÜe winsten beperkende bepalingen Het dient gememoreerd te worden vervolgt liet verslag dat de aanvoeren op de marjcten een sterk dalende lijn vertd ondcn zoodat aan het eind van jaar van een catastrophe kon orden gesproken Verheugend is de concentratie welke in den kaasiiandel heeft plaats gevonden Werd in het vorig jaarverslag het feit gememoreerd dat de Federatie van Vereenigingen van Kaashandeftren roet haar werkzaamheden begin 1939 was aangevangen thans constateert de secretaris dat zij in een poote behoefte voorziet Het bureau te sGravenhage waar de voorzitter der Voreeniging van Kaashandelaren de heer v d Most als directeur voorzitter van de F V K den scepter zwaait is de vraagbaak van den kaashandelaar geworden Door de toetreding ein 1940 van de Vereeniging van KaashandelJiren te Bodegraven als Onderafdeeling tot de Nederlandsche Vereeniging van Kaas handelaren is de eenheid van den kaashandel nog grooter geworden Het verslag geeft verder een overzicht Van de geb eurtenissen voor den kaashandel in 1940 en van de velt b oeiin en die de vereeniging heeft Jenad en ooK het bestuur dat i ele malen vergaderde om de talnike aanjelegenheden die het werden voorJSlegd te behandelen Tea slotte deelt het verstag mede d t het ledental der vereeniging fcterii ooruit ging Bebouwing Van oude Gouda terrein GRONDVERKOOP VOOR ACHT WONINGEN Sebrs Kok aannemers woftendete Reeuwijk hebben gevraagd van deï ieente te mogen koopen een perceel uwgrond gelegen aan den GraafJTorisweg voormalig Goudaterrein w grootte van ongeveer 1275 cA ten Me daarop acht woningen te bouwen wfi s sUeii den raad voof tot erkoop van den grond te besluiten en Verkoopprijs te bepalen op ƒ 9 50 P r c A Zondag vanaf 3J8 uur Thata TEëater Trenck de pandoer met Hans Albers Kathe JJorsctr SyBTlte SchmitSi 41ude W elzner en Oskar Sima Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Schön ist es verliebt zu sein met Herbert Ernst Groh Ralph Arthur Roberts en Thgo LinJ gen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur De baron v kasteel Trautenech rflet HermaRn Thimigf 29 Aug 7 8 uur Goudsehe Montessorischool Aangifte van leerlingen 29 Aug 7 30 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 39 Aug Collecte ten bate van dé tuber culosebestrijding 30 Aug 4 30 uur G S T terrein Wedstrijden om athlctieTikampioenschappen Turnkring Gouda en omstreken en proeven voor vaardigheidsdiploma 31 Aug 10 uur Gouda terrein Onder linge sport iajr der vereeniging voor juniores en adspiranten 2 uur voor senioren en veteranen 31 Aug 10 uur Olympla terrein Onderlinge wedstrijden alhletiekver eeniging Achilles 2 Sept 5 uur De ZalmfAlgeaaeene vergadering van aandeelhouders N V tot aapneming van werken voorheen B J Nederhorst 3 Sept 2 uur Olympia terrein Athletiek wedstrijden Goudsche PolitieSfiortverecniging om clubkampioensOTiappen 3 Sept 3 uur Stedelijke Zweminrich ting SPlploma zwemmen 3 Sept 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh yan Welzen 3 Sept 8 uur Schouwburg Bioscoop Opvoering Gabaret revue De zomer in het hoofd door Het Schouwcabaret 3 Sept 8 uur Daniël Cursus EHBO 3 Sept 8 9 uur Oosthaven 10 Hervatting zittingen adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 4 Sept 10 30 uur De Zalmj Openbareverkooping kaaspakhuizen door notarissen i W Nagtglas Boot en RGallas inzet Sept 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbelbespreking en bid stond 4 Sept 7 30 uur Legtr des Heils Hci ligingsdienst U Sept 10 30 uur De Zalm Openbare verkooping kaaspakhuizen door nc tarissetf G W Nagtglas Boot en R Gallas afslag APOTHlKEllsDIENST Steeds geopend des nachts allé n voor recepten Apotheek P Weüer Gouwe 131 Uitreiking distributiebescheiden 9 4 uur Gebouw Daniël Uitreiking tioter en vetkaarten voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Zaterdag W X Y Z DE ZOMf R IN HET HOOFD Revue van Het Schouwcabaret A s Woensdag zal Het SchouWpabaret dat in de Schouwburg Bioscoop 4e zonnige vacantie revue De zomer in het hoofd brengen die weken achtereen met groot succes in het Amsterdamsche Leidscheplein theater liep Aan dit cabaret gezelschap werken mede Lizzy V alesco met igen liedjes en geestige sketches Herbert Perquin als conferencier Eri Rouche Rob v d Bas met limmericks Fred Fagel met levensliedjes Wim de Vries pianist en anderen BENOEMINC TOT KWEEKELINOE MET AKTE Mej C H A Bakker alhier is met ingang van 1 September a s benoemd tot kweekelinge met akte aan de openbare lagere school aan de Bezemstraat te sGravenhage dit werk te geven 25 JA R CELEDEN Uit Boskoop Tot veilingmeesterboekhouder van de Coöperatieve vereeniging De Brskoopsche Veiling is benoemd de heer H J Nanning alhier Uit Stolwijk De Staatscourant bevat de goedkeuring op de statuten van de Coöperatieve LandbouWver ecBniging Ons Belang alhier Pastoor Teunissen naar Rotterdam KRACHTIGE EN BEMINDE FIGUUR Ais opvolger an pater F Zandvport o f m die naar hier komt js naar wü reeds meldden als pastoor der St Rosaliaparochie te Rotterdam benoemd pater Bernardus Teunissen o f m pastoor van de H Sacramentskerk te Gouda Pater Bernardus zooals zijn kloosternaam luidt is een Brabander vati geboorte en werd m 1913 priester gewijd Hij werkte jarenlang onder de Limburgi che mijnwerkers o a in de kolonie te Voerendaa waar hij als assistent der St Laurentiusparochie cnder pastq praat van wijlen pastoor Habets samenwerkte met kapelaan F Welters Beidirj pater Bernardus en kapelaan Welters waren onvermoeid in hun herderU ken arbeid voor do zwarte werkers bij wie zij dan ook hoog in eere stonden Beide priesters werden daarop tot bouwpastoor bt noemd kapelaaiv Weiiers te Genhout bi l Beek L en pater Bernardus aan den rand van Heerlen Bedelend t k de Franciscanermonnik door het gehcgiie bisdom Roermond er ook elders hier te lande om met zijn gropt redenaarstalent de gelden voor een nieuw godshuis bijeen té zamelen En onderwijl veifPt hij d Zielzorg niet niemand k opte ooit tevergeefs bij hem aan want altijd stond hij gereed om met woord en daad hulp te verleeiftn en nood t lerigon terwijl hij ook met een kwinkslag een gul n lach wist te toüveren öp het gi laat van hen ie noodeioos bedrukt waven Zwaar viel dan ook het afscheid toen pater Bernardus de hem zoo vertrouwd geworden mijnstreek moest verlaten bij zijn benoeming tot Ak rector van de H Sacrutnentskerk te Jouda Doch ook hier in de Korte keren had pater Bernardus door zijn innemende persoonlijkheid en Brabantsche gemoedelijkheid het hart zijner parochianen spftedig gewonnen Hoe zeer zijn arbeid ook door hen werd gewaardeerd bleek op ondubbelzinnige wijze toen rector Teunissen op 23 April 1938 zijn zilveren priesterjubileum gedacht Het was bij die gelegenheid ocik dat zich het merkwaardige feit voordeed dat drie broers aan het altaar stond j i cdaar de jubilaris bij het celebreerenjöer H Mis als diaken en subdiaken werd geassisteerd door zijn beide broers de Capucijnenpaters Canisius en Jozef uit Tilburg van wie eerstgenoemde de oudste tevens een bekend Uu stgqhilder is Vorig jaar is het rectoraat Korte Akkeren tot een zelfstandige parochie verheven en daarbij werd pastoor pater Teunissen tot eersten benoemd Pater Teunissen wordt nu opnieuw bouwpastoor want hem is opdracht gegeven voor d Franciscaansche noodkerk waarvan hij het pastoraat gaat betleeden een nieuwe kerk te bouwen Orgelconcert Feike Asma VOORTREFFELIJKE UITVOERING In de Gereformeerde kerk aan de Turfmarkt gaf gisteravond de heer Feike Asma organist van de Hoogl kerk te Leiden een orgelconcert De vrij talrijke bezoekers zullen stellig reeds spoedig tot de conclusie gekomen zijn dat een bijzonder begaafd musicus het instrument bespeelde en het wellicht niet mogelijk geacht hebben dat zulke muziek uit een orgel te halen was Het was een lust om te luisteren geen haperen of gestoot geen wisseling van zwakke met betere mo menten maar constant zuiver spel met soepele overgangen dat toch weer niet machinaal aandeed doch juist van gevoel getuigde en waarbij de organist zich zoo nu en dan gepaste vrijheden veroorloofde die niet stootend waren maar integendeel het peheel des te aantrckkelijkeiLrn akten Ieder nunrfner werd zoodoende al even voorti effelijk vertolkt Het programma dat hoewel over het algemeen stemmig toch een oede afwisseling bood begon met Fantasie Toccatine Psalm 33 van Jan Zwart waarna volgden Concerto 4 in F sr ote terts AUegro andanfe adagio allegro v G F HSndcl Pastorale van D Scarlatti Gavotte van G B Mrirtini Marche Tripmphale van Frits Tollig Prelude Fugue et Variation van César Prank Scherzo van A Clauaseman Pastorale Opus 26 van A Guilmont Toccata van R Renzi on werd besloten met een viertal geestelijke liederen van den heer Feike Asma zelf Zouden wij ook eenmaal korhoii Boven de starren Als g in nood gezeten en Wat de toekomst brengen moge EXAMEN COUPEUSE EN COSTUMIÈRE Te Amsterdam zijn geslaagd voer coupeuse mej J Cattel en vbor costumièrc de dames R v Ruiten C Belleard A v d Heuvel A v Lissendorp en G Verwaal VERGUNNINGEN VOOR OPRICHTING VAN BEDRUVEN B en W hebben vetgunning verleend aan F L V d Koolwijk kunstaaMe werl4fabriek Volharding tot het oprichten van een kunst ardewerkfabrick en het hebben daarin van een oven en drie electro motorcr resp van Ml M en 4 P K voor het aandrijven van draaibank en verf spuit in het perceel Kleiweg 38 en aan J Verweij tot het oprichten van eenbanketbakkerij en het hAiben daarinvan een oven en twee eleetromotorenvan resp 2 en 1 5 P K voor het drijvenvan eor ige machines i het perceelMarkt 69 j VISCH TE DUUR VERKOCHT yerbaal wegens prijsopdrijving De politie heeft gisteren een op de markt staanden vischkoopman alhier bekeurd wegens prijsopdrijving door het verkoopen van brasembUek waarvan de maximum prijs 20 cent bedraagt vooï 26 contS r pond In verband mei de omstandigheid dat visch aan bederf onderhevig is is er van afgezien den voonaad m beslag te nemen SPORT GYMNASTIEK TURNEN VOOlt LIGHAAMSBEWdGING Heeren senioren afdeeling bij EKcelsior Het bestuur van de gymnastiekvereeniging Excdsior ontving reeds verschillende malen het verzoek van oudleden en personen die nimmer San sp rt hebben gedaar een afdeeling op ta richten voor personen die tumsport alleen voor ontspanning willen beoefenen doch niet aan wedstrijden en dergelijke meedoen Nadat voor eenige maanden reeds tot oprichting was overgegaan van een dames senioren afdeeling is thans een heeren senioren afdèeling opgerricht Deze afdeelingj n staan ook nder leiding van déh heer W C Lyyenburg ZWptCOEIÏ Clubtoumooi van G Z C HET WAS VOCE BET TOURNOOl TE KOUD Gisterenavond zijn in de Stedelijke Zweminrichting de jaarlijksche onderlinge wedstrijden van de Goudsche Zwemclub gehouden Ten gevolge van het kille weer en de daarmee gepaard gaande lage temperatuur van het water was de deelneming niet zeer groot zoodat enkele nummers van het programma moes ten vervallen Intusschen werd er toch met de noodige animo gekampt en bij veriphillende nummers was er nog flinke spanning De uitreiking der behaalde prijzen geschiedde niet zooals gewoonlijk na afloop der wedstrijden maar zal gebeuren op een hiarvoor te orgeniseeren avond De uitslagen luiden als volgt 50 M borstcrawl jongens van 13 16 jaar 1 J Cabout 36 8 sec 2 G Verkaaik 37 sec 3 F Carlier 43 2 sec 50 M borstcrawl dames boven de 16 jaar 1 M de Jong 41 8 sec 100 M borstcrawl heeren boven 16 jaar 1 W J den Boer l min 1 2 sec 2 P Birtee 1 min 14 sec 3 A v Weelde 1 min 14 2 sec 50 M rugcrawl dames boven 16 jaar 1 M de Jeng 46 8 sec 2 J de Jong 47 7 sec 3 C Graves eijn 49 sec 50 M rugcrawl heeren boven 16 jaaf jaar 1 J de Jong 39 sec 2 H van Weelde 43 sec 3 J Verkaaik 46 4 sec 25 M schoolslag meisjes benden 13 jaar 1 Inke HuUeman 22 6 sec 2 C Boswinkel 2 8 sec 3 M Cïravesteijn 2 4 sec 50 M schoolslag iongens van 13 16 jaar 1 G Verkaaik 47 4 sec 2 W Scharloo 53 6 sec 50 M schoolslag dames boven 16 jaar1 J de Jong 4 6 sec 2 F v d Horst 47 8 sec 3 N v d Starre 51 6 sec 50 M schoolslag heeren boven 16 jaar 1 J T Gravesteijn 38 sec 2 H V d Starre 41 8 sec 3 J Struyck 48 6 sec Popduiken heeren 1 A v Weelde y 6 sec 2 H v Weelde 23 6 sec 3 H Bak 25 8 sec Course a rAméricain heeren 1 A V Weelde 2 G Cïravesteijn 3 A v Egmond Het laatste punt van het programma was een polo wedstrijd fusschen G Z C en Maas uit Rotterdam De Gouwenaars wonnen dezen wedstryd met 5 2 Maas kwam uit zonder doelman waarom J Verkaaik van G Z C als keeper voor de bezoekers fungeerde Wel was Maas het eerst in den aanval en Ecoorde zij het eerste doelpunt maar Vóór den verderen duur van den speeltijd was d Z C het meest aanvallend A van Weelde zorgde voor den gelijkmaker waarna W den Broer en J Gravesteijn den stand op 3 1 brengen Na de rust viel aan weerskanten een speler uit zoodat de zeventallen als zestallen verder speelden Do Rotterdammers zorgden weer het eerst voor een dnclpiint uear G Z C liet het er niet bij zitt nT Na spannendcn sttijd maakte A v Weelde er 4 2 van en vlak voor het einde de duisterni hcgon toen al te vallen scoorde J Grave ncijn het vijfde Goudsche dodpunt ITBLETIEK Onderlinge we4strijden Woensdag werd op het Olympiaterrein het nveede gedeelte der onder linge wedstrilden van de athletiokvereoniging Achilles gehouden De terreingesteld heid was oorzaak dat op de 400 M geen b etere tijden werden gemaakt maar 4it was geen bezwaar om igoed lartij te even Spannend was de race tusschen HeU en J de jDng die door Heij met ongeveer 10 C M vcr schil werd gewonnen De beste prestaties warch verder dames 80 M harloopen 1 S Mikkcrs 11 9 Hc 2 en 3 T Willernse en G Rook 12 7 sec Verspringen 1 S Mikkers 4 12 M 2 T Willemse 3 67 M 3 G Rook 3 66 M Discuswerpen 1 G Rook 18 50 M 2 N Heij Tent 15 82 M 3 T Wülepi é 14 51 M Junioren 80 M hardloopen 1 C V Eeuwen 10 9 sec 2 A Homes 11 1 sec 3 C v d Berg 12 5 sea Verspringen 1 C v Eeuwen 4 61 M 2 A Hornes 4 05 M 3 C v d Berg 3 5 M Heeren 409 M hardloopen 1 D Hey 58 4 sec 2 J de Jong 58 4 se 3 A Verkaik 60 6 secHinkStap Sprong 1 A Verkaik 11 68 M 2 S Boot 11 33 M P Schouten 10 98 M Aj Zondag worden de weditrüdai beslbten met het volgend prograauiuif i dames èn junioren hoogspringen ea speerwerpen heeren 1500 M hai loopen hoogspringen speerwetpen n polsstokhoogspringen KAftfPIOENSWEDSTRUDEN POLITIE SPOBTVEREENIGING De Goudsche Politie Sportvereenigin houdt as Woensdagmiddag op h Olympia terrein wedstrijden om de clubkampioenschappen athletiek Dt te verwerken nummers zijni 100 M en 400 M hardloopen hoogspringen verspringen kogelstooten en discuswerpen Dé commissaris van politie heef yoor den clubkamp een speciaUri prijs beschikbaar gesteld Deze wedstrijden gelden tevens al oefening voor een tweekamp tusschen de Schiedamsche en de Goudsche politie op 10 September in Schiedam VOETBAL OEFENWEDSTRIJDEN VOOR DE KOMENDE COMPETITIE As Dinsdagavond 7 uur wordt op het G S V terrein een oefenwedstrijd gespeeld tusschen G S V en Gouda IL Voor Zondag 7 September zyn op het Gouda veld vastgesteld de wedstrijden Gouda C V V Rotterdam om 2 uur er Gouda II Haastrecht om 4 uur WIJZIGINGEN IN COMPETITIEINDEELING Waddinxveen bij Oud Beijerland uit groep van G S V en Schoonhoven In de competitie indeeling van den N V B is Waddinxveen van de vierde klasse E de groep van D O N K en de omtrekclubs overgeplaatst naar de 4de klasse G de afdeeling van G S V en Schoonhoven In deze klasse is de verre reis najir Oigi Beijerland vervallen daar de club van dien naam naar een andere groep is overgebracht De indeeling i deze afdeelingen is nu 4d klasse E Haastrecht M S V D O N K Ammerstolsche S V Bodegraven Moordrecht Oudewaty Stolwijk 4de klas e G D J S Steeds Hooger Hermandad S F C Transvalia S M V Schoonhoven G SV Waddinxveen KERK EN S0HOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ niafoneisspnhiijs te t trertit De directrice van het diaconessenh ufa t Utrecht zuster Haspels die de functie ind 1908 bekleedt legt per 15 pteirvbera wegens het hereiken van den 70jarlgetileeftijd deze taak n er Afsrheid bev stlg ing en lntred Nederlandsche Hervonnile Kerk Dr J M van Veen die naar Rijnvijk Z H beroepen werd neemt op 5 October afscheid van Franeker Gereformeerde Kerken Cand G J GrÖfe thans liulpprediker te Roosendaal die naar Echten Fr beroppen werd n emt op 21 September afscheid van Roosendaal en doet op 5 October te Echtwi aijn intrade bevestiger is ds J Waagmeéster te Oosterxee Fr j Gereformeerde l erken Beroepen te Hoogesmilde can i J Z Pot jfr tlians hulpprediker te Heemse Roomsch Katholieke kerk In den ouderdom van 03 jaar overleed In Sint Antoniushove te Voorburg Q J te Mey emeritus paï toor van Monster Sint Machutusl Tot vicaris van het Mlnderhroederskloo ter te Sittard werd pater J ten Brink O F M thans kapelaan te T elft Sir t Jozef benoemd Tot kapelaan te Delft weiden ber oerrd pater Cec aus Tïjnaeel tni Livariu Verstf eg Herkozen tot Ouardiaan te Woerden 1 1 Broeren tot vicaris aUiaar J RosiV a en Benoemd tot rector te Ammer7X dt n A v n VUjiiKm te Woerden A Amlïrostus to Vicari $ te Heerien R v in Berkel te W eert M Gnelcn e Maastricht O Bert ls te V iray Paulirius Hase te Wychen H Nieuwenhuilyfti te Nleuwe Kledörp D Pernotfte Venlo R Mpvs te Ilei rlrn G Scheffer te SmartUfH A ntonius B Woold rink te Nijmepen l van den Boinc te Drachten W Groothr yzen tot Guarfhaan te Heerlen H H Martelaren van Gorcumi Th Binnendijk te Tiêerlen H Bernardus J Bouwman te Bleijerheld E van de Griendt naar tot kalebAan C van Quadiaan te Heerlena HH Marte aren van Gorcum Th i Binnendijk te Heerlem IH Bcrna rdus J Bouwman te Bleyerheide E van de Griendt te Nijmegen D Franse te Magister ttf Weer C v in der Eynden te Venray A A Duinciam tot pa loor te Hemen Th Wassenaar tot kapelaan te Woerden H Bakkers te Bniftward L Moeskops tot commissaris in Brarilië P Steyn tot leeraar te Wychen F Jutte en tot praeses te Amsterdam A van Houdt Holppredlkeri De kerkeraad der Ned Herv Gemeente t A ieuw Btiincn t en oemde cand L van Har Sïtinesveld te Jubbega tot hu ppredlker Cand C J van der Stuys Ihane huippre diker der Ned Herv gemeente teNEennum Gron ï nam de benoeming tot hulppreritker te DoUzfjl niet aan Afscheid bevestiging en Intrede Chr 0 re Kerk Os J C Marls overgekomen van Sneek deed Zondag J l ï n Intrede te Oud Beijerland bevektiger pr of J W Geels van Apeldoorn Geref KcFken Cand J H SoUie deed Zondag lI rijn intrede te Zoutespul béve tiger was da J S Post ven Axel ffwa 1o I T Ke longen een nerci uii ecu oiiuv u c zich ook weet te helpen indien niet Waar immers op da heele wereld is FEUILLETON Madnik wÜiMtMi ZILVER AAN DE SANDAWAKU B s hem onmogeiyk nog lai ger Öe Idagende gehiidenj te Het e Wen Harry Rouca Gura houdt Niki kiet ïen Hij büjJt aUeen achter en Vol zonder k Sen half uur later beaiidt in den uil t r Bulten valt de fS WJ stroomen ieiiT burg 8 aan den haard iii liiw u ® Rus er niet meer ia zal rr net baantje van Icok moeten U uHMiije van kok moeten rnemen Het valt hem niet moelpoti T heeft hö zqn eigen i = gekook en hij heeft gedurende iBe S vangenschap to SiberiS aeajk ia het eten Uaat en teat het op tafel Doch niemand heeft trek Ieder bedenkt dezelfde uitvlucht ze wachten tot Haaivisohwillie van zün tocht terug is Neen HaaivischwiDie komt niet De taiga joelt gn brult Een zware storm is opgestoken zware regenvlagen beuken het dak van de blokhut Gedurende de korte pauzen tusschen twee windvlagen hoort men het ruischen derr rivier Zwart en ondoordringbaar staat de hacht voor de blokhut Nu de pró j schjennik op den anderen oevM der $ andawaku is door Haai isch vühe blijkbaar zwaar misschien wel doodeiijk gewond is het doelloos buitenjop wacht te stean Dus blijven ze binnen BJuiten een vuur aanleggen om de paairden td beschermen tegen overvalièn van beer of tijger Daaraan valt bij dezen re en en wind niettte denken De diere hebben zich stijf tegen den buitenkant der tiut gedrukt aldus beschuttihg zeikend tegen den wind die koud en doofdringend door het dal loeit Binrien in de hut hoo ren de drie mannen het onmatige tamp Ai der armé dieren Waar zou Haaivischwillia zittenT Verscheidene uren zijn verstreken sedert het moment dat Nlkl Gomenburg en de Franschman hem op den top der rots hebbén gezien hij had dus reeds lang tenuj moeten zijn Doctor Sillery is oe eerste die de drukkende stilte verbreekt De bandiet heeft hem in een valgelokt fluistert hij met van koortsgloeiende oogen Graaf Röuca Gura staart naar den vloer haalt de schouders op en zwijgt NiU geeft den geleerde antwoord Doctor ik gekxif dat ü zich vergist De bandiet is vast eh zeker doodelijk gewond Weet u dat zoo zekerT Ja Anders zou hij zijn geweerniet in den steek hebben gelaten Sillery is niet voldaan En indien de bandiet nu juistop die manier Haaivischwillie in deval heeft gelolct Haaivischwillie hadeen splinternieuw geweer veel beterdan het oude schietijzer van den bandiet Op deze zeer juiste redeneering moet Niki het antwoord schuldig bleven Eindelijk staat de graaf op In ieder geval moeten we m hA uur sign alschoten lossen Misschien is Haaivischwillie verdwaald en doolt hij nu in een kring om de hut Zonder hef antwoord der anderen at te wachten grijpt hij zijn geweer gaat naar buiten en lost in den donkeren nacht drie schoten Luisterend blijft hij wachten Doth het eenige wat hij hoort is het ruischen der rivier het kletteren van den regen en tiet gïéren van d i storm Graaf Rouca Gura gaat weer de hut binnen eet een paar happen en strekt zielr uit op zün kooi MOTgenochtend zOodra het dag is zal hij de wildernis intreldcen om Haaivischwillie te zoeken 2 u het nog noodig zijn Hjj betwijfelt het Zeer waarschijnlijk komt Haaivischwillie nog in den loop van den nacht terug Hoe het echter ook zij hij maakt zich minder ongerust dan doctor Sillery Haaivischwillie is immers een flinke jongen een kerel uit één stuk die alles naar wensch gaat Niki Gonjgjburg gaat evenei naar kooi doch kan den slaap Ëiet vatten Zijn gedachten dwalen voortdurend af naar den Rus die nu in t küle vpchtige graf ligt Arme ke rel arme Wassil Michailowitsch Hij voelde zich zoo veilig in de bescherming der vrienden Van s margens vroeg tot s avonds laat bezig was hem geen arbeid te veel Haaivischwillie noemde hem altijd Keteltje Waarom Dat wist hij waarschijnlijk zeK niet De sentimenteele Russische lieden die zoo vaak door dé enzaamid der taiga hadden geklonken waren nU voorgoed verstomd da boerenfamilie die aan den Wolga op den terugkeer van broer Was Jl Michailowitsch wachtte z lang moeten waci n En Haaivischwillie Aan Éaaivischwillie denkend begint Niki zich ernstig ongerust te m4ken Wat zou er met Haaiviséhwillie gebeurd zijn Waar om is hij nog niet terug Hij Niki deelt natuurlijk niet de mjening van doctor Sillery die natuurlijk geen verstand heeft van het jagetslevén de jager die zijn geweer opzcttelijlc achterlaat Een geweer dat hij door en door kent en waarmee hij zoo feilloos schiet als de promyschlennik het deed Want de waarheid in eere de promysehlcnnik was een meester § chutter Drie schoten alle drie op het hoofS van den tegenstander gericht en alle drie raak Neen zoo n geweer werpt men niet weg zelfs niet om er een nieuw voor in de plaats te krijgen Desondanks verstrijken de uren zonder dat men iets van Haaivischwillie ziet of hoort Wat zou daar da rede vanzijn De taiga herbergt duizenden gevaren hetgeen echter nog niet beteekent dat Haaivischwillie verongelukt 18 Neen men behoeft nog nieï direct het ergste te vreezen Misschleh ia de jongen ergens in een droog hol gekropen én wacht hij daar het einde ve n het noodweer af Natuurlijk zoo zal het wel zijn Morgenmiddag i hij vast en zeker terug Ondanks deze togische redeneering blijft Niki onrustig en ongerust Hij tracht honderd andere redenefl voor het uitblijven van HaaiviyhwilUe te vinden wentelt zich bonderden malen van da Unker op de rechterzijde en kan den slaap niet vattea Zoo verstrijken de uren tyforit ittni olgA l