Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

TWEEDE BLA VRIJDAG 29 AUCfuSTUS i V 45 NV PUATSEÜJK NIEUWS Bergambitciit MLMcnacmtfwmÊam oi 19M gtr WTer ralk aet li l tcgcB liet geme mt Juk lecut ite trf ln f madite over 1840 een w n t v f 981 09 inettegen l ande de ar verlagingen per 1 Jartuari 19 boogtre kapitaalkosten wegens den ombouw van het luchlnet in het dorp m een kabelnet en dea hongeren inküoppriji door den kolenpnjstoeslag waardoor bij de begrooting IMO geen winst geraamd ai Oorzaak hiervan i de veel grootere ïtroomverkoop en de lagere onoerhoudskostpn dan wa rop gerekend was Dffl stroomverkoop fteeg n 1 yan J95 638 kWfh in 1939 to 225 336 kWh m l 40 dat is met ruim 15 f Gedurencte de laatste vijt jaren gevew zoowel het licht als het krachtverbruik een regehnatige en belangruie ïtijgmg te zien gepaard gaarde rri een even regelmatige en sterke dalin van gemiddelde opbrengst per kWh m 1936 bedroeg de gemiddelde opbrengst van Jicht troo n 27 2 cent in 1940 17 cent van kraihtftroom resp 8 8 cent en 6 3 cent Dit is het gevolg zoo e van de tariefsverlagingen als Vin den stimuleerenden invloed van het in den loop van 1935 ingevoerde vastrechttarief Bedroeg in 1936 het vastrechtverbruik voor licht reeds 53 van het totaal m 1940 wfas deie verhouding 79 De totaalkosten per kWh bedroegen in 1940 1187 cent de opbrengst 12 31 cent de winS uer kWh dus 0 44 cent tegen 2 35 cent m 1939 Uit de rekening van kapitaalsontvangsten en uitgaven blykt dat de boekwaslrde van de vaste bezittingen van het bedrijf bedraagt f87 797 73 de kapitaalschuld f 67 129 21 oodat er een kapitaalbehoefte is van f20 850 52 Deze kapitaalbehoefte is tot een bedrag van rond f 10 900 door de reserve gedekt Het aantal aansluitingen vermeerderde in 1940 vooD Iichtstroom met 32 dat voor krachtstroom bleef onveranderd het bedroeg op 31 December 1940 reip 766 en 109 Het aantalilrnomverbruiktrs tegen vastrechttarief vermeerde met 34 en be Jroegultimo 1940 281 I PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur v m en 2 30 uur n m Ds Ewoldt Ger Kerk 10 uur vm en 6 uur nm Ds Terhdak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 uur v m en 7 uur n m leesdienst WlfcTtNAKlN Bl RGEKLUKE STAND Tl ee van de zes ambtenaren v n den burger yken stand in deze gemeente hebben ontslag gevraagd nl d heeren A Oskam Dzn en P Hamer B en W stellen den raad voor da aantal ambtenaren te verminderen tot Vijl Voor d vacante plaats hebben zu de vplgende voordracht opgemaakt 1 D Hoogenboezem wethou der 2 W S van Dam raadslid I OORDRACBT BENOEMING GKMEENTEBODE B en W hebben de yolgende aanbeveling voor de betrekking van gemeentebode opgemaakt 1 R de Jong 2 P van Zwienen 3 K Mak allenalhier Berkenwoude niEDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vm 10 30jiur Ds M J W aevenboom LOCHP DER BEVOLKING I n g e k km e n J de Vnes van Lekkerkerk na B 85 J de Jong echtg W Ank r vaKStolwijk naar A 3 H van Meijeren Ahtg Chr v d Vlist van Haastrecht r ar A 15 VertroltkeAi A Berkouwer naar Lckkerkerk Achter teeg 6 F E Mar gus naar Nieuwerkerk a d IJsel Groe nendyk 39 K H Roest naar Haastrecht C 315 M Vinlf naar Amsterdam Van Breestraat 74bov VOLONTAIR SECRETARIE In de vacature J Both is als volontair ter secretarie toegelaten de heer J de Jager uit Lckkerkerk GEVAL VAN VARKENSPEST Onder den varkensstapel van den heer v V a hier is vaikenspest uit gebroken Een tiental dieren die aan deze ziekte lijdende waren zijn naar het slachthuis te Gouda overgebracht en daar geslacht Bodegraven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Kluscncr bed HD nm 6 uur de heer Dekker Geref Kerk vm 10 uur en nta 6 u cand den Boer Ev Luth Kerk v m 10 uur ds W Spliethof uit Haarlem Geref Gem v m 10 uur en n m 6 u leesdienst Evang krirg Beursgebouw n m 3 41 uur de heer Sevensma uit Amsterdam Boskoop COÖPERATIEVE VERIENIGING DE BOSKOOPSCBE VEILING 28 Aug Bozen per bos Polyantharozen 40 55 cl Bnarchf 60 80 et Edith Helen 50 90 et Butterfly 27 50 et Better Times 45 62 et Florex 36 54 et Vierlanden 55 68 et Doru Rijkers 35 61 el Juweeltjes 84 110 et Wendland 45 60 et With Kor des 30 40 et Orange Trumph 36 52 Else Poulsen 54 60 et Kosalandia 26 4S et Pechtold 44 57 ct Hadley 72 100 Rosa Mundi 35 45 et August Noach 3245 et Ellen Poulsen 34 40 et Diversen per bos Clematis Durandi 19 38 et idem Mur Ie Coultre 1 80 2J 0 idem Prins Hendrik 120 160 Sneeuwbessen 12 15 et Floks 5 et Perziken 5 8 et per stuk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm half tien en nam 6 uur Ds Jongebreur van Bleiswijk Geref Kerk v m 10 en n m 6 uur ds Schiebaan van Hemenoord Chr Geref Kerk v m 10 en n ra uur ds Kleisen Rem Geref Gem vm 10 uur ds Zuurdeeg Geref Gem vm 10 en nm 6 uur leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN A s Zondag zal de Zondagdienst der doktoren waargenomen worden door dr C ti lim teL 38 WONING VAN ƒ JO VOOR ƒ 15 Boete van ƒ 5M wegens prijs pdrtjving Een boomkweeker te Boskoop verhuuMe in Januari een woning è ƒ 15 per week Op 9 Mei 1940 bedroeg de huurijpijs van deze womng echter slechts ƒ 10 zoodat volgens het huurprysbesluit 1940 m Januan ook met meer dan ƒ 10 per week mocht worden bedongen De inspecjleur voor de prysbeheersching te s Gravenhage heeft deze ernstige overtreding met f 500 beboet Haastrecht GRATIS AFSTAND VAN AFVAL Woensdagavond vergaderde de raad voor de laatste maal Alle leden waren tegenwoordig De agenda gaf geen stof tot besprekingen en zoo gingen onder den hamer door Een wijziging van het raadsbesluit tot verhiyir van het perceel C 95 voorloopige vaststelling van de uitgaven voor het openbaar lager onderwijs o er 1940 op f 122S04 verlergmg der overeenkomst met de V Gekro te Overschie tot 31 Dec contract met C Verboom mzake de storting van asch en vuilnis De heer Verboom betaalde hiervoor ƒ 2 50 per jaar doch maakt voor het vervolg hier tegen bezvuaar aangezien geen bepaalde behoefte meer aan asch en vuilnis bestaat De heer Kraan vraagt of er geen andere gegadigden te vinden zyn De voorzitter is er niet voor terwiUe van zoo n luttel bedrag iemand op te zoeken die wel ƒ 2 50 wil betalen temeer waar het destijds een uitkomst was dat Verboom de asch en het vuilnis w lde ontvangen Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het afval gratis af te staan Eenige wijzigingen begrooting 1941 worden goedgekeurd waarna de vergadering Jesloten werd Na afloc der vergadering heeft de burgemeester m besloten kring afscheid genomen van de raadsleden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 jl v m ds W de Voogd V d Straalen Ned Herv Geref Ev lO uur v m en 7 uui n m de heer Van der Hoeven Waddinxveen Geref Kerk 10 30 uur v m en 7 30 uur nm ds J F W Erdmann Moordrecht VASTE STOPPLAATSEN OER niTOBUSSEN In deze gemeente zijn op verschillende punten stopplaatsen i Voor de autobussen aangewezen voor het men uitlaten van passagiers NIEUWE VLEESCHKEVRINGS REGCLING De nieuwe regeling voor den vle chkeuringsdienst in deze gemeen te zal op 15 September as in werkmg treden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vm 1030 uur prof dr M C van Mourik Ëroekman et Kerk v m 10 ujir en n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref tvangelisalie vm 9 30 uur en n m 2 uur de heer H Okkerse VAN HET GROENE LAKEN Voor de competme van de biljartvereenigmg Moordrecht werden de volgende wedstriK gespeeld Gvd Kaa 51 verliest van J v Jeveren 36 107 J v d Kaa wint van A Multum 98 58 67 J Corbeau 94 verliest ah J Bos 93 77 A Bloot wint van T de Pater 79 97 48 A Multurn wint van C Trouwborst 66 98 58 C V ö Kuij 110 verliest van C V d Kffa 92 51 BURGERLIJKE STAND Geboren Nicelaas x van G J Dirkzwager en A J Ryneveld BOUW VAN GABAGB Op het terreui tegenover het Weoshuis zal een groote garage gebouwd worden voor rekening van den heer Bos De bouw is opgedragen aan den heer C Vermeer SCHUIVEN EN SLAAN De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht waren P Twigt H Verzaal 0 2 G de Bruin M Boere 1 1 H Admiraal B Boon 2 0 T Blittersjvijk P Verhoef 2 0 Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VCOm ZONDAG Ned Hêrv Kerk v m 10 en n nl 6 uur Ds A ZZ f Vollenweider Geref Kerk vjn Il en nm 6 uur Ds G H Ri ksen Geref Gemeente v m 10 en n m 6 uur Leesdienst Ouderkerk a d IJtsel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vm 10 uur Ds W Bierhaar van s Gravenhage n m 7 uur de heer A de Redeujkhe d godsdienstonderwijzer Wijkgebouw Lageweg vm 10 uur de heer A de Redelijkheid godsdienstonderwijzer n m 7 uur Ds W Bieshaar van Den Haag Gevet Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds O van den Breugel van Lekkerkerk ONTSLAG CONTROLEUR BER STEUNVERLEENING Wegens zijn tydeluke benoeming tot gemeente ontvanger en ambtenaar ter secretarie van Benthuizen heelt de heer C J van den Heuvel ontslag gevraagd als controleur der steunverleenmg en agent der arbeidsbemiddeling DR VAN OMHE TREEDT ALS 4 GEMEENTE ARTS UIT Dr L G van Omme arts alhier zal deze week de dienst als gemeente arts verlaten Meer dan een kwart eeuw is dr Van Omme als gemeen te geneesheer opgetreden Reéuwük KRANIGE KAPELAAN Te water gesprongen en kmd gered De 7 jSrige Janny Rijkerhu zen uit de afd Middelburg die bij de familie Schiebroek aan den Kerk weg op oe zoek was geraakte aldaar lu de hooge brug spelenderwijs te wat i De hier b ncemds kapelaan N van Paasclien dip PREOKBEUBIVN VOOR Ned Hetv Kerk Reeuwui B en n m 7 30 uur ds W Vroeiiiai Ned Herv Kerk Sluipwoi uur ds G Eljenga van Oomt 3 uur ds L Vroegmdewey i dioxvecn Geref Kerk vm 10 en a uur ds P Warmenhoven Schoonhoven WETHOUDER T d OEVEt ONTSLAG De heer S van den Oever Pa 1 ontslag genomen als wethoudsj gemeente Stolwük PREDIKBEURTEN VOOR zonb NeijacEvKerk v m 10 ai ddConing eHBritus predikant t iv Haag 1 Evangelisatie v m 10 30 en Dj u uur de heer Gebraad goSt onderwijzer te Nieuwe Tonge Waddinxveen DE HEER W BUIS waddinxveenT Tot directcor van P T T kaatatr k Dieren benoemd De heer W Buis directeur vaj u PTT kantoor alhier is met m van 1 September as in gelijke ftS te Dieren benoemd De heer Buij ruim acht jaar hier werk aam geww In afwachtmg van de benoeaisi van een opvolger is de heer R Me van het PTT kantoor te Gouda de waarneming v n de kiding yf het kantoor te dezer p1aat ie belait VERBRANDEN VAN ZAADSTROQ In herinnering wordt gebracht i geen afvalstoffen mogen wordo T brand later dan twee uur vóór Uu ondergang Zu die atroo ruigte aj stoppelen of soortgelyke stoften tmschen te verbranden gelieven hiom mededeelingen te doen aan de poliijt Zevenhuizen KEURING BU HUtSSLACHTINQDl Ook de varkens schapen en itfteo die voor huiseluk gebruik worden slecht zijn In deze gemeente voortiii aan keuring onderworpen Tot pt heden toe konden deze dieren zon keuring of betaling van keuilot worden geslacht Adverteert in dit blad ANSJE EN HANSJE Eln wat zU voor elKaars verjaardag maakten Ansje en Hansje waren tweelingen Ze hadden ge n ndere broertjes en tusjes en ie speelden dus meestal met elkaar en ook wel met Nel een buurmeisje dut een paar jaar Q uder was Iedere S aterddg Icregen Ansje en HansJe een dubbeltje zakgeld van vader Ze mochten ermee doen w ze wüden m a meectal deden ze het in hun ipaarpot In de tijd van Haroen al Raschid Ansje had een stenen appel als spaarpot voor baar verjaurdag willen geven maar en Hansje een stenen peer En als vdder hij had geen geld Wiat moeder niet Iets of moeder of Nel danf jarig waren of h t Weet je wat zei moeder Nel heeft liep tegen Slhterklais dan schudden re gevraagd of Ansje morgenmiddag 61 haar hun spaarpot net o lang Jol er geen komt spelen dan xulltsï we zien of we gingen n in die tijd niet iets voor haar kunnen makan Ga au maar gauw slapen jongen Het komt wel terecht tob er maar niet langer over D volgende middag hadden Nel dubbeltje m er in hmi Samen er dan uat moois voor kopen 9 Een poosje gete n kwam Nel hen halen om samen naar et park te gaan Hé mogen we moeder riepen de twee Ungen allebel tegelijk Nel gaat naar het Anaje het heel ruk Ze maakten iets voor park dan gaan wc de eendjes brood HaRsjeg verjaardag En in hei huls er ï naast werkten moeder en Hansje aven IfirtuurHik ael moedor b t la 1901 hard Ze maakten leta voor Anaje i v r r jaardag JS ll nJ ïï haTilrfdSTr llfir En op d morgan van hun verjaardagstap Ze Hepen eerat het park door en ga wtt pap e De ffeKhiedcms vaa twee gierifaardi In de tijd van kalief Haroen al Rascèid leefde in Bagdad een gierigaard die Mahmud werd genoemd Hij woonde in een bouwvallig huis in het armoedigste deelvan de atad en van al de bouwvallige builen was het zQne nog het meest bouwvallig van allemaal Maar denk nu maar Met dat Mahmud wérkelijk arm was Je hadeens moeten kunnen kijken in de donkerste hoeken van zijn armzalige alaiapplaats Daar atond verborgen oritic aUerïei rommel een grote met ijzer beslagenkist waarin Mahmud al zijn goudistukken bewaarde Het was bi elkaar eenheel vermogen en als Mabmud alleen was woelde hij ateeds weer opnieuw met zijnhanden in de goudstukken en hij vondilchialf Keel knap omdat hij kans hadgezien zó rijk te worden en bet kwamniet In hem op dat hij aan al zijn rijkdom niets had op deze manier In het straatje waar hij woonde assiln ierlgtieid spreekwoordelijk geworden Zo gierig als Mahmud zei men alsmen ietnaod heel erg achraperlg vondMaar dat hinderde Mahmud in t roiistniet Integendeel Mahmud vond dat iets om trol op te zijnl D rom kreeg bijeenvoudig een leek in zijn hart toen hij eesw op de bazar een koopman tegen sljn teeds maar afdingeodefi klant hoorde eggen v Man je bent zo gierig als AbdallahiNauwelijks waa de klant vertrakhen of Malunud haastte zich naar den kmpmen toe Gejaagd zei hij Ik hoorde een deel van uw gcaprek Toe g mi wie I die Abdallah de glerlgandT Wat Kent u die niet vroeg dekoopman verwonderd Weet u dah niet dat dat de meest beroemde gierigaard vanBagdad 1 T Er bestaat geen groter glertgaaxd dan hij Ga rechtuit naar d Zuidelijke poort Op de trappen van de nx kee zult u hem vtnden Zonder twijfel zultu hem herkennen HIJ ziet er americcrWt dan de armste bedelaar kte Mahmud den koopman CB r reb haastig ging hj op g naar de moskee Daar vond hij een ouden man met een lange grijze baard die hem over de Jammerlijk versleten kaftan hing Mahmud wist onmiddellijk Dat is de man dien ik zoek en even onmiddellijk begon hij een gesprek met hem Er moet ilch hier lp de buurt eentekere Abdaljah ophouden begon Mahmud vooröchtig Weet a misschien waar k ik bcm kan vinden UIMchen ul Ik h kunnen helpen antwoordde AMaJlah muutena even voorxich tlf Wat wilde u eigenlijk van hem Ik wild liem te eten vragen Dat is een duur grapje Maar daartegen valt geen bezwaar te maken ikSJüff Abdallah En waarom wiitu mi 1 ven l rood aan de eendjes toen gingen ze op een bsnkje wat zitten uitrusten Ik mag wel aan Jullie verjaardagdenken volgende week zei Nel Julliewillen allebei zeker graag wat hebben Ja zei Hahsje erg graagAnsje knikte alleen maar maar aSn haar o en zag Nel wel dat z j het heel prettig vtmd Oh zei Hansje ineens an hU keekAnsje aan Oh zei ook Anjje en a keek HanaJe aan Heel stil werden ze en hun gezichtjea Kingen hoe langer hoe ernstiger staan Nel bemerkte het niet want ziJ keek vol aandacht naar twee jongens 6p een andere tiank die ruzie schenen te bebbefi gansje dacht Nu is Ansje vi gende week jarig en ik heb niets meer II mijn spaarpot ZaHdag krijg Ik wel weïr een dubbeltje van vader maar daar kan ik haast niets voor kopen Eil Ansje dac t precies hetzelfde Nel stond op het werd tijd om naar huis te g an Toen ze over e n bruggetje kwamen mocht Hansje even proberen hoe ver hl een steentje in het water kon gooien Er waren geen eendjes In de buurt anders had hij dat natuurlijk niet mogen doen En terwijl Han daar druk mee bezig was vertelde Ansje aan Nél wat haar al die tijd al bezwaarde Ze zou Hansje ook zo graag wat voor zijn verjaardag willen geven maar zei had geen geld om Iets te kopen een dubbeltje dat se Zaterdag nog van vader moest krijgen Weet Je wat zei Nel ik zal aan Jemoeder vragen of Je morgenmiddag hitmij mag Icomen spelen en dan zal ik Indie tussentijd wel wat verzinnen Ré dat was een pak v n Ansje s hart Huppelende aan Nel s arm kwam ze thuis eh vertelde in geuren en kleuren Ja xm u de kwestie Is dat Ik eengierigaard ben En dan nodigt u vreemden uit ommet u te eten Niet iedereen Maar op mijn gierigheid ben ik trots en ik denk dat ik vanu nog heel veel kan leren Dat is een zaak die zeker is antwoordde de andere gierigaard prampi Kom morgen na het middaggebed terugen haal roU hier dan af voor de maaltijd Afgesproken ƒƒ gatlmaal De volgende nwrgen had MaJimud die van geepannen verwachting nauwelijks een oog had dichtgedaan die nacht bet dhik met de voorbereiding van zijn gastmaal Hij guig naar de markt en zocht net zo lang bij de vischverkopers tot hij een klein visje had gevonden dat al zo lang had ge cgeh dat het zeer onfris rook Hij kreeg het dan OQk voor he weinig geld Vervolgens kocht htj een paar handen ri 8t die muf was geworden en eigenlijk weggegooid moest worden Die paar handen rijst kostten Mahmi d dus ook niet veel Mahmud was dus zeer tevreden over tUn Inkopen en ging opgewekt naar huis HU zette alles gereed voor de maaltgd en ging toen Abdallah halen Htj vond hem weer op de trappen van de moskee en leidde bem naar ibn huis waar zij zonder veel woorden aan Je ter moet het allertieafe zijaUKom mee mijn beste Mahmud bi de meafeee ia een bron die zuiver water g t Daar wil ikj u onthalen drink zoveel als u Ageert I En Mahmud riep veitieugd uM Ik wUt wel dat Ik van u nog laren on o Abdallah Dank voor de wtjdwtd die u mij ebt willen schenken ik zal ér mijn voordeel mee doen MAmlid rende naar huis met het vaste vWmemen ald bet eten van nu af aan at te wennen en alleen te leven van watei uit de bron Het zal wel niemand verwonderen dat Bagdad niet lang daarna twee betoemdjheden verloor Abdallah en Mahmud degierigaards zijn al uw gestérven en de goudstukken uit deNmet uzer b lagenlkisten werden onder dé armen van Bag dad verdeeld Plak het plaatje p stavio pspisr af karton AH hst droog Is eerde op êa plaet$et $ tMor stippen etman met een slepr 8tf ging aaer d markt T k it4 W it V r Peiih Dsc vond kit een man met een lange ffrUte haard maaltud begonnen Toen alles verdwenen was vroeg Mahmud zijn gast En Abdallah Wat zegt o van mijnmaal Nu antwoordde At dallali ik kan niet anders zeggen het was een overvloedigmaal In lan e tijd heb ik niet lo goed gegeten en de ene dienst la de anderewaard Daarom vraag ik u kom morgenna het gebed mij weer halen opdat ik t imijn II urt u onthalen kan Begrijpelijk waa Mahmud en en al spanning en nauwelijks waa het uur van het gebed verstreken of bij ging op weg naar de moskee Alxlallah zat weer qi de trappen U bent stipt op tijd vefwelkonkde hl Mahmud Kom mee Wij sullen swnen de Inkopen doen Samen gingen zij voort lot Abdallah bi de standplaats van een bakker bleef Vriend bi on AttdsUah hotfelij hebt u goed en vers brood Natuurlijkheb Ik dat antwoordde de bakker Kijkmaar eens naar mttn brood Het I weckais boter Wat zegt u U vergelijkt uw broodmet boter Nu dan zal die twter welbeter zijn dan uw brood Kom Mahmudwe weten nu waar we moeten zijn Boterli beter dan broodi Oua kopen we IxMer Ze ingen rder iaVM btl fca botciverkoper kwamen Vnend begon Abdallah weer vriendelijk lic aou wel graag van u een stukboter kopen Maar ia uw boter ven Wal Wilt u mijn koopwaar beledigen Slaat u één blik mijn boter danzult u zien ze is l eter dan de beste olijfolie Zo zo Dan iljn we odg niet wwrwe weten mbetenl Kom mee ertend iö Mahmud OlijfoUe moet beter zijn dan En Malunud riep veitieugd uH boter Al gauw vonden zij een olieverkoper Wi z n hier om leta van uw wsarte kdpcn zei Abda lah Vaar zeg ons vriend kunt u ons heldere olie verkopen llJw vraag kwetst my antwoordde de verkoper maar Ik kan u wel zeggen uwvoeten hebben u ni r de i echle plaatsgedragen Mijn olijfolie is bekend in heelBagdad Ki k eens naar de kruiken Klaaris mijn olie tot op de bodem toe Ze iarein en zuiver tj f tn onwatert Haf riep nu AbdaUkh uit Nu eindelijk weet ik dan toch wat rd het allerbeste Ivom ml n gast voer te aettea Wa RAADSELS 1 Hier is een wonderlijk recept Neem de helft van een stuk i £EB fc hein van wat VERF twee delen TAKW een WORM zon ler kop en staart ea Ma halve STOK Dan knjg Je zowaar ieti lekkers voor de boterham aan m ieder wat ze allemaal had gezien Hansje was ttil Moeder bemerkte het Schuif deze namen vruchten zodanig heen weer dat er van boven BZSr onder weer de naam e n etucht komt te zts 1 ker u peer pruim perzik boabes aalbes appel kastanje 3 Mijl zo gauw tweede varensgeeell wel en toen je s avonds haar kleiner vent naar bed had geholpen en hem een nachUoen gaf vroeg ze Wat scheelt mijn kleine Hans kan mneder hem niet helpen En toen kwam bij Hansje het hoge n eerste is Iets waarover Je U w Je het huisi binnenkomt mp is eao bloem Mijn geheel Is Oplosstageii L Adem made Kdam dame 1 Ond i WR P Onderwerp S De man woonde te SUvoren en li beroep was Koetsier OpIOMlng Elaje weet het niet woord eruit Hij xon Antje 20 graag wat ton gemaakt Er was seUs een seinpa met een rood zijden vlaggetje MJ Dat heb Ik helemaal alleen gemassi gewikkeld aan Ansje en Ansje een grote doos in bruin papier gepakt aan Hansje O w t een mocie poppenwieg riepAnsjo die het eerst het touwtje uit de zei Ansje Wel heeft er me alleenknoop had Wanneer beb Je die gekocht beetje aan geholpen Ben je er big meerflans Ja zei Hansje ad ban Ui bUI sm Ik heb haar niet gekocht zei Hans je wieg Ik héb haar helemaal zelf gemaakt Moe Ja knikte ook Anate der heeft er me een beetje aan geholpen Het werd een heerlijke verjaardag J Eindelijk had ook Hansje het touwtje van alles wat te verder nog krihien nn stjn doos uit de knoop Ansje de wieg die Haasje baar h ad O Ansjel nep hij oen ht een hele geven het mooist en Hansje de spoort spoortrein zag van lucifersdoosjes en kardte Anja voor hem had gemaakt naaté aatjes ia h panter geprikt OjJ na pa Je aM ket bordarem Ua V werfcie ap eau ragenaafctir I Teksaing ai Borduurplaaije De bloemen kiygen t0ater