Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

BLAD Jap w ANp EFFECTENBEURS AMSTERDAM rwaana Bbifté ZuMar Bjipb O ulii I 4 M A O o w Ki ZB Bmk tmaf verpl ulU i y i arala Nad Sak var Ro Sak Hyp b DIta NH O 4H MK I6 S z KM laasrir oaacmaaolaiita A K U okl 91 91M Bargh a an Jurg irvd Okl Barkal i Pat v 17 Obl 4 Uavara Zeep M Obl warkip NY U kyp abt 4 WUtoo 41 I0i Unb SMaok a Obl 4 101 1014 Bat P Md O U lUiA IUOa ld ld Obl V r fUi KI Nadarl Obl 4V Vti Moormaan Cult On Obl s Aniit Grb b MtlUar S Nat Or bai It I Idam MIS 4 Nad Gr b b 4 Nad Ind kp UU 1101 obl i MUI Kans as T 0 Ja a St Obl I oemaraufJoana 1E93 1901 ld 4 A dam 7 100 I ld A dam Olyap L 100 t IC W Kr INHV at US J dichter by elkaar Oczen zomer zijn bijna 700 landhulpen bij boeren werkzaam geweest Mlc0iide resiiltaten Ook da boer is tevreden c Toorlicfttmgsdieost van Het n Depart van Social Zaken uri £t Mderea v n IwVeiiule van fj tuimaand bteekt het tydstip SboP het overgroote deel van rf Sïéugcl die ui dit zomérgetyde 2Sffom op u uitgetogen om den Jrti htndje te helpen naar de MLt woning terugkeert © e uit van dc e procfnemmg naren alleszins bevredigend en mtn ji ook wat dit betreft een erS ód gunstige ontwikkeling vast iL Daarbij dient in het oog te 2jm evat dat de vervreemding SSi itad e platteland die in eenÏÏwrtn jaren is gegroeid dermateS wortel heeft geachoten dat zij eiéen lag kan worden egge Desniettemin bleek by deTtaiBïd ctn gezonde belangstelling WH AANIICILBN Baak aai CraaiatuutaUlBfan Ad Bank auta I2I M U4 Uoll BankU dito 116 114 Ine Bank dito Jav B r too T a Kaavaraon dltov N 1 tac ra dito NadKl Bank A NB 1 ZA SOOd N H Mt UO Rott B Vat aan I39s TwantaehaBAA 146 4 99 ladnl adarBi All Nörltcaw A A l Dr Mtl a Ad Supart a Aut Screw W a BatMart Fabr V d B tSO lOM O A dB pw A lOM Dito B t 1000 Bark a P Aflaat a v and C onP r Scholia Gouda toar dito Gruytcr rn Zn A prei aand Dito B rinctd p Hcomaf aand ÏTatnak aand Uaro Corn uk Hol St m I a Holiandla oud Holl Bet Mtt A HolL dr an k A Holl Kunitk 1 A tnt G w B dito Intam Vtic A K r BoTnaadlto Kon N E ra b a Oslo pra K H Hooeov do Kon H Zoull A K Br attiaMI do Korefiachool N V do dito Lav Br an O C 100 c pr kand Dllo 100 C pt A Do 100 CprA Do 1000 Cpr A Lrarapt U an M Maalt d Nad B C T a N O an S r a J4ed Kaba I dtio N Bch b ratt dito N St l Kayacr A Phll Oioall Mi afgaat C v A Rott O Mt dito Scha de K M d N Schollen dito Smlu Iranit I d Stok aM4M k Sluk r M 1000d 8t splnn Sp do ktoik dit TwUnilta Prat A m An k t c A Ver BI fb aand Var Ck f aa d Uito prei Var Gil NBy A Vci PI Gelder Uitodito p aaad Ver N R lab a Ver Touwt dito vnaunia Ki d MM 94J 96h en 2 Menzies afgetreden als Australische ministerpresident ♦ FADDEN ZUN OPVOLGER Reuter meldt uit Melbourne dat de Austrahsche mmisterpresidtnt Menïies die sinds 1938 in functie en ook minister vogr de coördinatie van het defensiepro gi am was is afgetreden De plaatcvervangende mm ster president laadden die Menzies vervangen heeft tydens diens verblyf m Engeland is gisteren eenstemmig in een gcmeenschappehjke vergadering van de Ver AustrUische partyen erf de boerenparty tot minister president gekozen Het aftreden van Menzies treedt for meel Vrijdag in werking In een pers conferentie verjtlaarde hy te hopen lykheden ondervonden m reitaurants jdat zyn aftreden een gunstigen invloed 97 93 19 lüOl lOl tr ntar hartelust ie genieten Voor zoover op het oogenblik ii ra venjgang van het boerenbedryf wer U fc an heeft het pub iek zich ovtr J lelwht jlooh hiertegenover tont I h t i gemeen goed gehouden aai de raadgevingen dit de A N V V ui sjnenv erking met den EVD in het begin van het seizoen voor vacanlieganger heeft gepubliceerd We ijn er nog enkele menschen onJer bonnen op reu gegaan om dan co gst verontwaardigd te zgn Is itj moei vindt te Rotterdam met divcise wedstrydeij de opening plaats eh nadien zullen elke week twee a dne wedstryden in all deelen van het land gehouden worden Ook in Amsterdam vinden n dezelfde maand soürtgelyke wedstryden plaats De wedstryden tusschen Nederlandsche en Belgische prof welke voor 21 ên 22 September resp te Amsterdam en Den Haag waren vastgesteld zyn tot oader order uitgesteld MI IHK RADIONIEUWS Zfttordac M AufUtiMi HiLVLRSUM L 413 S M f 4S Gramofooninuz M OchtendgymnMtlek 7jM larimoKÏonriiuz 7 43 Ot tend gymnastiekIJ 1 BNO Nleu HEb lct ten 8 tS Giamofoonmuziek lis Voor de hunviouw 9 2 £ GiU mofoonmuzlelc 10f Eirrsüge muziek opn J 1190 Zang m t pian rfMKe elding n feramoloonmuzUh 12 48 Almanak 12 44 UNONl uwsen ectMwml icfi btnthten 1 M Ktaabvdn B eck en zijn orkcbt 1 30 GramofCH ninuïiek ZW Voor het gezm 2 20 Na gedanearbeid Muziek en vrooHjRheid 4 00 BU beiSc in Vooi bereid dooi de Chr RadioSlichtlng 4 20 Het Oosl N dcnantisch strijkkwartet en gratnofoonjnuziek 515 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 38 Orgeiconceit 00 Gramotoomnuiiek 19 Voof de binnenschippers 0 30 Amu cmenlM keH 7 00 Actueel halfuurtje 7 39 Gevarieerd Zaterdagavondprogramma 8 43 Als Ik t voor t zeggen had causerie SOO Ern it van t Ho met rijn 15 soli iten 9 30 Gramofounmuuek 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 10 13 BNO En e che uitzenölng Dutch News R RILVERHUM 11 3014 M 4 V 8 O Zlc Hilversum I 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 13 Concertgehouworke t opo i 8 55 GiamofoonjnUEi 9 24 Rfsid ntie fMrkcM zangverii Excelsior en boiisten opn te 00 MoTgenwlJdmg 10 20 Cabaretprogratnn a fopn p 1100 mufcemeiit orkest zangsoliste m het kleine Omioepmanncnkooi iiiftnt UOO Gramofoonmu7iek 12 15 Ensctnbttt ftandi Balogh IC 9 BNO Nl uwi m ecorvomtache Jienchlen 1 00 Gramofoonniui 140 Voor de JeuRd too lUrecht rh StpdeHjk orkest 245 Voor de p attelandvjeugfl 3 80 Ulrechlsfih Sted hk orkest 4 00 OmroepüfTie t en aoUst 5 00 Cvfiusine F angetlOoii en hun werk 515 BÈIO Nlruwi onomi ch en beitrsberlitofen 5 30 Zang harp ea hobo 1 15 Pro Mtt Sc en grgmofooninuï 45 Oramofoonmuz iSfiO At Uieel hnlfuurtje 7 30 Nleuwi V 1 de pTalenmarkt 7 40 Reportage 8 60 Zang en pUno 9 00 Cau tl Tn het hfrfStiK bovch 913 Grainoroonmuxiek 9 4S BrtO Ni uw l rteht i lOOO Dügalultihg Voorbereid door de Chr RadioStirh llTfcg 10 0 10 20 Causerie Brandende kwesUet offa t7 èert u jcS d srdVA 14 werd De landhulpen heten in 1 b zettmg van hotels en etn matr van Isupt mttn dl kt pen rrwcT n t T nd beitMii voor het denkbeeld om ge jfaide eenigen tyd op het land te lm wwken terwyl ook m de wereld L boeren begrip werd aangetroffen te beteeken IS die deze vorm van MMin aanraking tusschen stad en ditlclawl voor ont voUuleven kan feilibw Dit neemt niet weg dat jidiigeen in een overigens begrijpeijkf terughoudendheid er de voorkeur jji ggf om eerst nog eens Je kat uit Ifli boom te kijken Hetgeen er toe jdf dat niet meer dan de helft van ifjtugdlge gtgjdigden voor plaatsing a merk mg kon worden gebracht Verwicbt mag utusschen worden dat im chroom zich in het komende voorjaar aanenerkelijk minder zal doen fiden De btste propaganda voor een uak all dfzc is immers haar eigen eand karakter en de goede verlUulbouding die schier overal waar Jf jonjens en meisjes kwamen tuskIi boer en landhulp ontstond Natuurluk is met iedereen die zich anmeldde ook maar dadelijk op de Uil der uiUfiidmgen geplaatst De CewesleHjke Arbcidsbureaux hebben geval voor geval nagegaan of het den bdrokkrae ucrkelyk ernst wu met iijn of haat aorbod om op het land te aao werkai terwijl anderzijds bij de boeren die zich beschikbaar ttelden ileedi een onderzoek plaats vond naar de huilïestigingsomstandigheden en lerdere facto en die in Oogenscbouw 4iewlen te worden genomen Dit voorbereidend werk IS uitermate nuttig eblekeo Teleurstellmgen aan beide uden zijn daardoor ïoo goed als vermeden In totaal 673 plaatsingen Ia totaal konden dezen zomer 673 jtndhulpen worden geplaatst waarorder M8 jongens en 125 meisjes in den leeftijd tusschen 16 en 20 jaar Zij beitonden voor een deel uit werk me itadejeugd die m aanmerking ilde komen voor een verblyf van ongeveer drie maande op het land ler l de Khoheren uiieraard alleen hun vacantie er op uit konden trekken waarbu het wenscheiyk bleek de ImUte vacant eweek te reserveeren voor den oVergang van het land aar lie ithoolbankm Als regel waren de l ims en meisjes by de boeren gefuuvest Slechts voor een zeventigtal lonjens bleek om verschillende redenen huisvesting in kampverband aanwvelmg te verdienen Dit laatste had weliswaar het na el dat de landhulpen den nacht met P de hoerdery doorbrachten en dus Klkeni even uit den regelmatigen et met tt onderschatten voordeel dat men de gelegenh eid om tydens de onduren in een gemeenschappehjk menzijn kameraadschap banden te Uen en ook op andere wyze aan het wrblul 4er j yg op het land een wdieping Ie geven elke goede uitkomsten hiermede bereikt bleek ten duidelykstc P Mn afscheidsavond die by het ver J der jongens in het gebouw van de j opBiUeve Lossersche Zandbergen te p Warden gegeven alwaar ca 40 Wgens onder toezicht van een jeugd f kampverband byeen waren 1 51 de overige 30 m kleinere kamKmenten bij de My Wilhelminapolder 3 dyke by de N V Bathpolder fid en in de Wieringermeer nd i dergebtacht De bonte avdnd I Ntenmerkte Zich door een uitj temmmè Behalve de jon n enkele belangstellende autorii Jren er tal van boeren met hun 5 MlBieii gekomen zopdat het een jju woord en ook m kortswyl tWÜÏ ï J hoezeer het hun m jj land was bevallen terwyl de nu aanwezigheid letóJT dagtaak blyk gaven dat A I goedel TJ fing trad gevonden TrouwensJ lot van den vond heeft éénlelift n even eenvoudig als Jiar junkMid woord iuervan ook li getuigd 1 De boer is ganvrij was reeds de verschylung 1 5 Jwigens op zichzelf een voortiiuuZff propaganda voor het rnstiBi i S j Peh Zy zagen er frisch r l ofschoon zy uiterlo i ien moeti n aanpakken AJJ n op een belangryke ge nchS bogen Zonder lij bun v == i vol lf over de fcanil eercn ondervonden beje h k Psk elders uit het land zijn tonalIL M rb id bureau overeenSe iiidn 5t vernomen Deze ti vonden ten slotte hun lbl ir ie ervaringen die de d n dit bureau heM en o wJ wgebnatige Inapectie eue ten doel haddao iich Ie vergewissen dat het verblyf der stadsjeugd by den boer tot tevredenheid der beide partyen verliep Wat een NoordHollandscli boer hiervan zeide was eigenUjk karakteristiek voor de algemeene situatie De bezoekende ambtenaar trof het gezelschap aan tydens n korte rustpooze tn den arbeid op den alAer Een stoere roodharige knaap veftlaarde in bondige Woorden dat ny het est naar den zm had Maar wat denkt de boer er van zoo luidde de volgende vraag De boer glunderde eens Hy doet goed zyn belt en dan ie de boer vanzeU tevreden Waarop hy na een korte wyle h daehtiaam liet volgen Hy doet wel niet zooveel als een knecht maar dat mag je ook niet verwachten En in elk geval he lpl hy flmk mede De gemeenzame toon van het gesprek met de overige gezinsleden en knechts bewees bovendien voldoende hoezeer deze H B S er er in dei natuurlyken krin g van het boerenleven was opgenomen Samenvattende kan dan ook worden gezegd dat zoowel t verblyf m kampverband als de algebeele opname m den kring van het boerenleven uitnemend resultaten hebben opgeleverd die de hoop wetti n dat het vol gend jaar nog een aanmerkclyk grooter aantal boeren zich voor het aannemen van jetfgdige landhulpen beschikbaar zal stellen nu de ervaring zoo overduidelyk leerde dat deze hulp daadwerkelyHe beteekenis heeft en bo endien banden legde die in menig geval het scheiden zwaar maakte De Ryksarbeidsbemiddelmg zal uiteraard niets onbeproefd laten om door eii goede organisatorische voorbereiding en e n deugdelyke selectie van de zien aanmeldende stadsjeugd het iBSti uut van de jeugdige landhulpen in steeds stygende mate tot een waardevol cultuurbezit van ons volk te doen uitgroeien l Ma M n Het vreemdelingenverkeer in dezen zomer OVER HET ALGEMEEN EEN DRUK SEIZOEN De jjeisafdeelmg van de A N V V schrijfV oe zal het seizoen met betrekking tot het vreemdelingenverkeer worden De groote vraag van hjt begin van den xémer is gewyzigd m die van hoe IS het seizoen geweest Eo dan kan onmiddellyk gezegd worden d t er een druk m de meeste gevallor zelfs een zeer druk sCiZuen mochi worden geboekt Ons volk h t zich door de omstandigheden niet uit het veld laten slaan maar heeft di moeilykheden overwonnen de bepe kingen aanvaard en heeft er van gemiakt wat er van te maken was en Jat w is gi lukkig nd heel veel Dat men m e gm land moest bly ven was heelemaai gi en bezwiiar want dat eigen land biedt genueg schoonheid en afw iienng om en hotels Maar deze geval en behoorden gelukkig tot de uitzonderingen Hoewel het streven naar vacantiespreiding door de nslandighedlen tijdelyk naar den achtergrond moest worden gedrongen waren diezelfde omstandigheden aan den andiren kant tegchjkertyd oorzaak dat Tr m de tiractyk reeds een zek r£n spreiding heeft plaats Kabad Het feit dat vele hotels vol warerïrM s voor hen die niet aan een bepaalden vacantieiyd gebonden wann reden Nun hun vacantie uit te stellen tot het nïKseizoen Maar niet alietii naar tyd ook naar plaats heeft een vacaptiespreidmg plaats gehad Daarbij hebben de jie s durende het seizoen verstrekte goede De piaatselyke vcreèhigii daardoor de toekomst ge gangers steeds m e elcn nog terecht konden al ihet oord ner oorspronkelyke keuze reei was Ook op deze wyie zyn er plaatsen m ons land ontdek De indruk die de ANVV a hand van een door haar onjier He V V V s ingeitelde enquête an ook heeft IS dat het eizoen op enkele uitzonderingen na die overigens ban oorzaak niet m factoren van vjreem delmgenverkeer vonden druk respectievelylc aeer druif u geweest Dit was ook het geval en dit m tegenstelling tot eerder in de dagbladen geuite mededeelingen in Valken burg trouwen in geheel Limburg En een tweede indruk is dat het met vacantiegaaa zich nog wel enigen tyd lal voortzetten En daar voor IS S tember een by uitstek geschikte maand omdat men dan meestal veel kjins op mooi weer heeft De warmte van den zomer mist men dan maar de temperatuur i frisch n opwekkend uitermate geschikt en aanlokkielyk voor het maken van fiets i i wandeltochten Verfteer ongevallen in Juli MEES DOOD N De regelmatig verschynende cu ers van het Centraal Bureau voor de fata tistiek inzake de slachtoffers van VCT Iceersone allen vertoonei over de maapd Juh 1941 weer een styging wat het aantal gedooöe slachtoffers betreft De njfers voor de laatste zee maanden zyn als Volgt tusschen haakjes de cyfers van de overeenkwnstige maanden van vorig jaar ernstig gewond 142 225 185 280 149 352 154 247 187 200 176 289 dflod Februari 43 34 Maart 33 45 April 28 63 Mei 29 48 mi 28 35 Juh 36 59 De in de vonge maanden gesignaleerde relatieve toeneming van het aanUl crhstige verkeersongevallen m de groote steden is tot staan gekomen Het meerendeel der gedoode slachtoffers viel thans buiten de groote steden hetgeen naar de meening van de KNAC ongetwyfeld veiband zal houden me het grootere vacantiever keer m de buiten gemeenten In verband met den aard van verschillende verkeersongEivallen van den laatsten tyd acht de K N A C het nuttig er ditmaal nog eens ultdrul kelyk op te wijzen dat men aan het uitstelcen JTan de linkerhand ten teeken dat men links af wil slaan geen enkel recht van voorrang kan ontleen Wfn diert dus by t linksaf slaan ten volle aandacht te besteden aan het achterop komende verkeer zoowel als aan het tegemoetkomende verkeer AANBESTEDING Het provinciaal bestuur van NoordHolland heeft gisteren aanbesteed het aanleggen van den aarden baan van het gedeelte van den provincialen weg Haarlem Schiphol Diemen tusschen den Zomerwcg en den Spieungvveg met een zytak naar den rykbwcg lijarlem Amsterdam In de gemeente Haarlem Haarlemmerliede en Haarleiminermfeer De laagste ilfcchryfster Amsterdamsohe Ballast My te Amsterdam voor ƒ 639 000 NED BOND VAN SCHOEN MAKERSPATROONS EN SCHOENWINKELIERS VEREEMGINGFN De Nederlandsche Bond van Schoen mdKerspatroons en Schocnwinkeliersvereenigingen heeft gjstuen te Arnhem een congres gehouden onder leiding van den heer W Donker uit Rotterdanjjk ie mzyn openmgswooid onder mc Pde gebeurtenissen ia het afgeloopcn jaar memoieerde Vtirvolgeis heeft gesproken de heer F Hessek algemeen admmistialeur van den bond over de voorziening van grondstoffen oor de schoenmakery en van schot IS 1 voor den schoenhandel Ten slotte behandelde spr de prijzenpolitiek m de schoenenindustrie en de schoeramalcerij m welk verband hy enkele wersijien uitte BUITENLAND zou hebben op de eensgezindheid tusschen de regeering en de partyen De st r d in China TSJANKIAJOLAN DOOR JAPANNERS INGENOMEN De Japansche strijdkrachten die doendeJ ijn met veeiom atfendé omain lmgsoperaties tegen Chmeesche communisten m het grensgebied van de provincies Sjansi en Hoepeh hebben het belangrijke vijardelyke hoofdkwartier Tsjankiajoean ingenoihen op vyftig kilometer ten Noord Westen van Sjimen zoo wordt gemeld an p TapanscKe basis m Indo Chma DKe a nval geschiedde met medewerking an Japansche legervliegtuigen Nadél de Chmeesche troepen uu de stad waren verdreven gjraakten de Japaniiera nogmaals slaags met de Chirieezen te Tsjentsjwang op omstreeks dertig kilometer t i Zuiden van Fouping in het Westen der provincie Hopeh SPORT BOKSEN Boksverbod voor geheel Nederland vervallen Het oks ifrbod dat Dog van kracht was in Delft Dordrecht en Nym e g e n is ogk voor deze gemeenten opgeheven Ook hier zullen in hei vervolg bokswcdstryden zyn toegestaan en daarmede is het boksverbod voor geheel Nederland vervallen Een uitermate druk seizoen staat vóór dezen tak van jiport voor de deur da alle reconia alant Op 1 Sepbember Noleeringen na Aug OBLIOATUB Btuniciiimi V K UK IMO 1 IN i xii iinu 99S m mh Wh WH i a oo 3 wn f IM 1 vtn t m t IMS 100 i wn MW I i i j ia 01 I 100 II IBM 01 f MW H i on o i 100 I wn o i 100 1 HOI A U I lOO t tan AO i soo 18 1 40 la ito tSM te too 4 IMO U I IW IMO te M 4 IMO kil aoo 4 IMI bil 100 4 IMl bU f 900 4 18M 100 I 3K 4H 2A 414 92i WA Prn o a wiiiiiraL AiUm 1031 1 t3H S4 i oito it SI k 6 BS Apald li n i Arshara lou 1 Oavaotar ICtO Dudll KM il D o 3 u S7 IV Cam a i JolJlali 111 O olOJ 2a Is 3S 2 Grhaga 1 Olts 10 tv DIta U37 I IV 6i WH Dito IV I iüs irunlm U3S jl 93H H Dito Ia JtU I WH m ia 3 KH MH Sim 1H 7H fX K 9S KH 3 X 96 96 sex Kift san wit S M 6 6 il niarlam ua I Oita Si ISV I UcJm 1937 SV I u b ion it Dllvan IOCS 11 ttiw lO J 11 31 Lurum M I Laidan IKtl IV N llollaud U i Do la 3S i l DIta I 1 1 IV D a la 10 J U IV NUni 29 I n Ji B dam IKa17 4 D a 1 ac 3 17 IV Olto 1 id IV Dito isa tsvii Schiod Sa I 17 IV Tilb 1 57 IV Ulr Pi 17 IV Da loni 17 IV Zaalund 1CS7 I Z UoU 1CC7 I Zh la I ins I Oita Ia Ie U I OvNG 2a 1 27 IV DIta IOCS 1 a r Onr l tl t Km Crad 0 01 ism o IV DlU 1 V l IMM S N lakliut I 4 uralllxi r rotaaak tai Mt fr Uyp blm te laii ten 33S JMH 1 arpl uia 9S 3 i Pandbr 3V A H baarXYSVi Adam Hjp L 4 Ulu IV Arnk n B Sar Er Pbr l Dal Dtp b M N PP 4 ito CD VI r do Tt Groa Qyp 102H 11 2 SS lOU m 93 9b M M i lUUIi 117 Vi i H k4H Bink Pd 4 D a Oi ac Vi IV D a pb IVt I lOriT KB d oSV Cr U p BPb IV ill OPMr A C 4 Dito lar DD Iv Dall Utp D dito 4 Oita aai K V D p k Nad tex Wh aiM 92 te ttiM 91H t H 93 100 1014 tl Sar II tuul NTpb aar AB AA Oa 4 Oo lar T TA IV J n Crad PlBdbr 4 Oa m 1 varpi ulU i N nrp b d o V N nypb Vaaad aana K V I O a lIVil dlu S Noordw H p b Paadbr IV Ovarijtuil bdo4 aalt Uj p b d a 4 ld dito IV Stad Uysk Mr K L 11 tr Btp b 4 Ito aarla K 4 Dito MTla 3V BMa 12 varpL 3 ul l 3 WaaU llj rvt l VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1941 Werkapooi A u Waiteraulkaf dlM WUIok r itw A OlW C Pt t K Wyara I en I Ant Ckrystal Am BnattlAi C A Stand Br C ItA Am Ikb Cr A B R U coi c V lOA a n Caa 11 Cy et 1 a R ü Huds MCCIRii ai Uf7 1S7 s M UK H 4 ten 89H 10214 Kaasp Uci PI Corp C V L N St CvO A 8 U M Unit It Rubbaa C r M f a ata A N 1 II Mg A t Ulto Nat B v a 811 806 Ni Gai MD A 73w 3I 8 □ ito N Baa V a 173 t ÏH Tw C at vXs t Am Tal Tt K C A 166 IUk aiavataaalslB aa ACTIEVE FONDSEN StaaWaaaiBgaB NeéerUDd IndMO 49 1 f 1 00 4 w loon Mie f IMO 4 tms lou au M bU iMl 4 luua m Mé 10011 IWN ittl 1 0 m 86 araotkeek ebl Sl i iSM lIM okl 1 N 17 Cert V inacat 1 H M Oeeetkofk eM I tt 4 1 ICM t MH 17 MH H WIT l 0 i k 1 m IfM f 1 MI 1 n a WM W 9SA l CarUtlaeMa i 14M Craeikaek akt Hm Ito Uélé 1 MM mt MSI laan urn t h KM on iMM im A 1 MM MM Mik a Crtd 105 Kal Ntd Had IM IW 11 UIH BandaUb 139 Ct A UO Ul IUM lOOllO uu m au au IbU tMH Alg Kuuw d Uua i47ii iao MM fft ICOH 99H 98 i 87 74H SOM 117 atrkel a Patent WM W 304 2U7 Cuvé Oliar C tn lU tl H B C es H i A Bom S U M A Oall At H M A Gunt en Sch A lUK l Cr en H V A 2481 24 Linde en Tevaa Ned Wol MQ A CMIr wltar XM rukkai BI 99H 8 U ar Broa M lU lUK ror Aitl 3H nuilpa Q B A HSH iU 90 am at Oita Prat A Ut 11 Ladl at C 1 MUkboaweaderiMailaseB BU MU ie rub A 647 Dito Ie A 4ia Boeten M My PH I SlBfkep TJU a 20O 196 PetroL uaeraeaüaiaa Drd Pti LCtJk 8UM K H Patr UU f IM On4 A 276 379 dito C V A JTlH 2184 Moaara Bnlm A auOH M Tarafcan PJt A W Stand OU 10 I C T A 1I7I4 BakkareaaeraemlBiea Heaa Rubber c 169 U6M Ind Rubb C iw gA n Am BMntari A C l t Am B v c Aa Cu a M C AaB T7 Am SMkM e M Aaaa Capp C UL a Uü Bt C T Mi Ckryal Car C f A Curuaa Wi Cw C V idM Oatiaral U l td a larK NIakal Ct IMH 37U m MIH 137 6H 141 IA 163K 133 C II a Kauae C C T M A O I Mank Am Av C lb9H 126 e A a O leiM uu 8M WM Java cioutcti Praanaar B M Rottaid Tap Salatn Plant Wal Sumatra Culd Praaniaa MarlK Am K A O V T A 8m ÏM 168 4 11 Hw Stool a A I laaiUiaB Ill 810 IM ckeepvaM t a l a e a a aHla ruraaaa SenAJl 147 MU Zaav aua 1 14 m 123 NIav Cottdr A 39ll 806 H OaMaaaCvA 14JH 14 i MU Ooataee A 17JH Uandeliv A daa 480 tlM Uk Butaa M I Ml ivatfaa CM Sarv C O V 10 ttC Soutk C U M 131 ISS 1S3 186 12ü 110 A B U N nu 1 6 137 1844 Mortk A Ct C T A Uk Badio Corp C v A it Ooel Bonvao Uu A 21S m trmL Aaa4 tU tmu OadanuiklBaa Oord PaK Isa Ml V2 tUH m CaiiaaraaaalaaaapMt Itnan Suiker A 106 Pagotun A 17 H Suikai C t MU A 2 0 Tjkwent Laatorl lüa Arandlburf HO Besoekl A WH Soek Landb A 10 H Amlt Thee C A i7i BanJ Thee Ru A SJn Goalpara Cu Ml 4 n Panskautam tïiee 131 P iirN nilKaCMl UI Runcia Landt A 186 Sedep Cult A HA SIndania Cult A UI7 Talaia Patcnaan 187 W JavaTheeC Mfl 78H Ina Cult Syndic 1 KunrelloCultMa 2 U MUihialf Arn Uti WJavaKlnaCJiQ 142 O Aakd a H m t78 336 100 m UU tt 107 166 4 6 166 II 163 1 aiij 2 J Iku 183 23U 961 VU 2U9 A lOSS l lllt ise £ H Kon Petr UU tdan bH 290 Caat Oil Cu C r 10 idaia 17H WM Contmaotal Pat C A JO Pkll Pal C f l Ut K Skall Un C ir U 10 H H T Wal Am OU C T 8 S kaoteaw Ba taakapp aik ï BMi Am LUB Aua lUH isu 144IMiara Cbma ap A bUn Idam iai l laijt Ii Kon Haa St M ld lan aa UI IH Kok Pakatv W 16 Jla aott Mad Sakeepv U ld llU m m V vttard Liojtd idam W U ItS Stoomv Ml Nad id It7 1H IMIMIkL Uarc Mar Cf C ï 10 A salkaroadaraamagaa Baadotav Ama A 4W 4t7 Javatcba Cuijntt ld ü Mad lBd Uk td 2 Var Vertt C M itx un A att m 128 139 lakkkaoadaaaaiakiiaa Oall aatav MD A 4kit OaU Mu 1 1000 C Idam m m tiooemkati U i Idaal M WUaon O Co C A spaotwagaa Baium and Okla C 186 230 25 1 Ut U Idem laiw 1 H 139 6U6 1 5Wt 261 4ia 4M nut i Dlyarai Blauwa Vna A Byankort A Oam W en N Olto Prei WA Gouda Kiaak Ml Houth Alfoena A Houlh Jongen A llüuth Pont A Muller IW B A üo 93001 73000 A NJ4 V Hav w A ZSab lOOOCvA Woolwortfe aa Ca 132 lïlH S6M H 190 206 l i 1164 117 100 Ut 1S7H 138 1 m H4M 66 38 116 113M ISSj 1381 13 U I Tai 1J6 il 383 4 l Ml 4UJ Ui H tH m UH MM W4 W ea 10 4 34t4 Ml ilO gkasap Ohio C tr U I U a UUouia Canl C rJO N ïotkCautr CV 14 Paoaayle R U A M C e A Soittb Pas 0 $ 1 f Idam Ld Bailwar O law poer en TraMweiea lUl 101 Ma DeU Spoor A Hl Spw M A Alch T C V A KuiC S C va A K C Souta R Ce idera pret a Dito Cert V f A Un Pac CvaA Geld Tramw Mlt Kadiri Sttr MS Mad Stoomti A Olto pret A Malarg Sttr A OJava Sta A Sam J can a A Sam CHeribon A Soerajoadal t k ProlonaaUe aiM 6 4M I 15M U IbU 12 lb 347 1611 J17 Uil 262 iiti m 13t 3M 316 1 I M Ckkad Pak C r ML BkfcarokdaeBaaUagaa Amatardam a cuiv Aand M JKX MN NTM BkiWar Uub ml ld Ud Mil 46 DoU Bat R M0 ld m 341 Kandani Laaboa Rub tdaa V Ma anglkkdan Varaao M 4 Ul i bli Mn Idam H IWX Ooatk a woCiirid 1 1 orbAadl Siin B Idam 148 H8 t M6 4 1 IM Suao Hum Rubber MU Ulam Ufi UI Skik Rubb Cult IC Var Ind CulL Ond l aai IMX Ihtara Rubbat Cact V Idam 3H 267 H UI UHt 1411 1991 ibb 133 14 J 60M 61M 4H 6 i7m 17 h UiH 143 iS M ao 19 2M 10 M lOU UlH las iMiM ra 17U Uil 14 UK 5M Wh BEURSOVERZICHT katamgvarklarlki iraaib ItW a t r I ld ld pLl 4la rl ld ld lMta rt Idid IMikdrl ld HL U44d trl ld ld U4ta ltl ld ld fU4 k ti ld ld Ltt47a irS ld ld p iMdkdl Raavaraloaa Kaata obL Dllo Meua Auad aki I rarbanind I O I C T O Katt B nd B W tO 1 Otia i W IOO WlatartBaU obi fi ru baomd lO C A Var Korklkd C f A DallachlBatL mill M O t kkrr ir i f f tr O 7 ü Olto 10 i l tl O 1 O Reutaubank M 7 Var D Sledaal O Bart N p an W B Pb M 7 D Llnoleuniw O 7 C isank Bargw UkL t Ru GuianoUnunganoita ObL I Itarpanar Bargbaa Pkoanu Akt Gak Rk Elba Union Bukiakamia O 17 tl f 17 n 7 m in M tl 74 lU UI rl De verkUrin4en van mr Roet van Toofitngen Irzake de bewegina vaA den rentevoet bleven op Ie eficctciibcura gisteren niet tonder uitwerluni Voor de NederUbdKhe sta tspapleren bestond behoorlijke vraat ast vrywe over de leheale Unie Itwamen de noteerirgen hooger In de vieren Nederlwid ging liet Voüral kort na de èpcrUjig druk toe en nnet de noteering van IOO1 4 werd voor d4t foiida een lioogterecord geliaald D ebUflelde leening wat eveneena vaat en bt uüog lich tusschen 8r ia en tsn s De o eiige ii t tin Tmlsiles waren algemeen hooger evcna a de 6ude schuld De Indl he eeningen waren goed pryshoudclid Gemeentelijke en provinciale obligaties waitn goed gcdlsponeeid r was wem materiaal bc iClliVbaar Pandt rieven waren stl en reinig veiandcrd Op de locale aandeelcnmarkt werd evcna s n NJ4 ObL ObL ObLI OM I Slemaaia an Balaka Obl W a V Siabiwarka Obl 1 Dtto aarla A H ObL ft i Viator Oaw Okl Vogai O a R ObL 1 Bhalk w BI ObLJDito 17 Obl laaganai Itraaaaakakk Ok trarbanlnduatrla aaaC Hiamana an Halaka aand Vac Oianaaiutl Pakt aaad BTMitardiaU Akt O aaad K KOERSKH NCDERLANDICH CLEARINOlNSTItUUT Koersen voor stoitmgcn op J Auguatua teken verplichtingen luidende in Belga t 301431 Carltaeraclia tranea I MPranacha Iranca T Liret BI Deentche kronen 9 37 Noortche kronen 41 J3 Zwaedscha kronen 44 84 rtntche marken 3 Dinar oude chuldenl 341 Dinar nleuwa schulden 377 Turksche pondon 1 43i Peng oude ichulderi l Pengfl nJeu e tchulden 45 80 rioty oude achulden Zloty nleuwa acHilden 17 UI 118 Slowaakacha lcron i J 4i tIaaUle dagen de attentie in hooldzaak In lai gtnonen door da toonaange ende Inüu liitp ipieicii Unlleveis en Calvc Delft gingen wadorom san den kop Eeratgenoemdcn stegen onder levendige omzeilen van 158 tol boven 164 Calvé Delft op 120 lnBe7et konden later een zestal punten meer bedingen Van Berkels die dezer dagen eenighzins op den achtergrond waren geraakt werden mede druk verhandeld en liepen omhoog van 100 tol 108 Ook de PLIlipsaandeelen gaven flinke omzetten te zien waai bij de koers vorbaterda van 266 lot Ml Aku a l e en niet achter maar net prijzen van 15Ia tot 152l i waicn de bchommellngcn hier minder markant De mimtar courantf induatrleelen waren kalm onregelmatig Ook op de petroleummarkt werd in olies druk zaken gedaan Bij da opening werd op 27flVt gehandeld maar n derfcand kwam de ko ra een kleine 4 procenten hooger De scheepvaarlaandeeleii waren pryshnudend Scheepvaart Unies op 196 ingezet wislen zich op te werken tot 167 vaarltii en JapanlIJnen waren n tl verl veranderd In oude booten ging weinig om De koloniale waarden waren in den beginne gedrukt Ainblerdam Rubbers debuleeidrn vrij lïalongrijk iager en golden 21Kt Vervolgeija echter Ii p de koers omhoog lot 8ft5 De minder gangbare soorten waren verdeeld Xater op don middag ifterd da slemnkng na aanvanfce ijke weifeling gaandeweg vaster De Ubakaniarkt was kalm AanvaekelU verkeerden Dall Batavffa en I eU VMMeleken met het vorige slot ate rk In reactlIRdoch het duurde niet lang of ook hlar kon een her stel wolden waarpenomin tïell Batavia monteerde van M2 tot M7 Dell mil van aeii i tol 2H aênembah s waren onveranderd Prolongatie IV DAGRLIJKSCri INOriiCUTriC fMedrgedaeld door t Centr Bijr v d k Iridexctlfer koerten van aandeelen op MAugutiua 179 0