Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

VRIJDAG 29 AUGUSTU EERSTE BLAD Advcrtontlên BUITENUU ZATESDA S HALF NEGEN t aPENING HHHwam vtm de TwiMaoM kmppmenaak voa B VAN DER HEIJ Lange Tiend weg lAt vooriiaen L Tteadmveg 10 9 v VERGOEDOiG VOOR GEBRVK VAN EIGEN GEREEDSCBArrO De Rijksdienst voor de wer ming heeft een aanschrijving aan de geme itebesturen waarin medegedeeld dal aan arbddei gebruik maken vah ogen gereed JJ een gereedschapsvergnedir £ 2 mag worden Deze gereedschap goeding komt niet vdm subsidi aanmerking ZU bedfaagfU JjS per uur afhankelijk van de pP zSe gereedschap die de arbenrers V nemen Zoo zal voor straatmakersj virgoeding als regel niet JjlLi cent per uur bedragai terwijl vergoeding voor een ümmermaii MP kist met veischm end gerwdso pnr het werk meeneemt en daar r bruikt 3 cent pw uur zal bedidg Voor het gebruik j van een g schop wordt 1 cent per dag verp Vootts wordt in de circulaire f wezen dat wanneer vakarMa aocoord wecken aan hen tioven nj accoord v erdiCTide loon exdim woonplaatstoelage een toesl B 10 voor vakbdtwaamhe id kan den gegeven BooMntfaetaor 4 O Wem T t Tlvts Ocuda X Duitschland strijdt voo r Europ a SOVJET NEDER LAAG TEN OOS TEN VAN SALLA Twee divine vermetigend venlagen Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Aan het geheele OoateU ke Tfront ontwikkelden zich de oper tiei ook gtateren volgen de nJepnen Aan het Finsche front hebben Duitsche en Finsche troepen in nauwe samenwerking een belangrijk aucces behaald Na onder de moeilijkste terreins en weersgesteldheid geleverde geVechten die dagea duurden ia ten Ooaten van SaUa een vijandelijke strijdmacht ter sterkte van twee divisies vernietigend geslagen Slechts kleine afdeelingen slaagden er in roet achterlating van vrijwel alle oorlogsmateriaal te ontkomen Aideelingen der Duitsche lucht macht hebben gisteren overdag 109 Sovjetvliegtuigen vernietigd Bovendien werden iojr Hongaarsche jagers 10 en por Itahaansche jagers 8 SovjeHoestelien neergeschoten In de Engelsche wateren eeft een gevechtsvliegtuig ovenjag bij de Faröer een vrachtscnlp van 4Ö00 ton tot zinken gebracht Op verKheidene Engelsche vliegvelden zijn geslaagde nachtelijke aanvallen gedaan Aan de kust van het Kanaal verloor de Britsche luchtmaclit gisteren 11 vliegtuigen bij luchtgevechten en 2 door atweergeschut Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 26 op 27 Aug bomtjreHers geplaatst op de installaties van het vliegveld Ismalia aan het Suezkanaal Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht het gebied rondom Mannheim aangevallen De schade ia onaanzienlijk Een der aanvallende bommenwerpers is 4oor afweergeschut neergehaeld AANSLAG OP LAVAL EN DéAT ToMtand minder ernstig dan eerst leek Tijdens een anü bolsjewisüsohe demonetratie Ie Versailles heeft een man vemcheidcpe achotai gelost waardoor Laval en Déat werden gewond meldt het D N B De dader die uit cratimunistische kringen afkomstig is werd gearresteerd Hij gaf voor Paul CoUette te heeten Laval en Déat werden naar het ziekenhuis overgebracht Hun toestand is minder ernstig dan aanvankelijk werd aangenomen Mededeeyngen van de Brinon Omtrent den aanslag wordt nog gemeld dat Laval een vleeschwonde opliep san den rechterarm en een kleinewond aan de rechterhand n toestandgeeft geen reden tot ongerastheid en in een telefonisch ondertioud heeft hgdit zijn vrouw reed kunnen mede deelen Itlarcel Déat die in het gezelschap vah Laval was Is remits door een kogel getroffen welke tn de borstkas is llijven steken Oe algemeene gevolmachtigde der Fra ische regeering in het bezette gebie ï ambassadeur de Brinon heeft verjclastrd dat hQ getuige van den aatislag is geweest Bij Ébm waren generaal Bedour en de prefect yan Versailles Vlak achter ons ildus de Briinon liepen Laval en Déat Plotse ling hoorden wj schoten en tOên wij ons omkeerden zagen wij d Bt Laval getroffeil was Hij werd terstond in een auto gedragen waarin hU naar het ziekerJiuis van VersaïÜe werd overge bracht Marcel Déat die eveneens ge won was werd ook naar het zieken huls itervoerd De ambassadeur voegde hieraan toe dat hij onmiddellijk naar Parus terug was gekeerd om maatreg en te namen en besloot zijn verklaring mtA de woorden WÜ hebben hier te doen met tea terröfistiiche communistische organisaUe Deze kan slechts met geweld wordep uitgeroeid Het bericht van den aanslag verspreidde zich snel te Vichy In Fran sche politieke k ingfen heerscht groote verontwaardiging over den aanslag en men verklaart dat In deze communistiKhe daad van terreur niet alleen een aanslag op een vooraanstaande Fransche persoonlijkheid moet worden gezien doch ook een reactie o de enkele dagen geleden door de Fransche regeering uitgevaardigde wet ter bescherming x an den Franschen staat De Fraijsche minister van Justitie Barthélémy heeft zich persoonlijk belast met de inetelliiig van een speciaal gerechtshof tegen de pommunisten te Parijs Dit speciale gerechtshof zou vandaag voor den eersten kee vonnis virijzen over de sabotage gepleegd door gearresteerde communisten nALIAAtfSCH WEERMACHTSBERICHT Aanval op Wolsjefit afgeslagen TWEE OOBLOGSSCHEFEN GETROFFEN Het 450ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt De Duitsch Italiaansche luchtmachtheeft gisteren een levendige bedrijvigieid ontplooid legen de vestingTobroek sferke afdeelingen Italiaansche en Duitsche bommenwerpershebben begeleid door ze jagers havenwerken batterijen en anderedoelen bestodkt Boven Sidi Barranihebben Duitcche jagers twee Britschevliegtuigen van het type Curtissneergeschoten Italiaansche escadrilles hebben de vijandelijke stellingenin de oase Dzjaraboeb gebombardeera Aan het landfront van Tobroek aanzienlijke bedrijvigheid vanvooruitgeschoven afdeelingen enarti i rievuur De Ergel che luchtmacht heeft opnieuw r4i gedaan op Tripolif en Benghazi In Oost Afrika is een hevige vijandelijke aanval op Wolsjefit afgeslagen dooi den hardi ekkiger gcrstand onzer troepen die werden gesteund door een welon4fertioud en artillerievuur en de doeltreffende actie onzer dappere vliegers Ifl de Middellandsche Zee hebben Italiaaneche totpedovliegtuigen in opeenvolgende golven twee vijandelijke oorlogsschepen aangevallen en getroffen n l een lichten kruiser en een hulpkruiser van 12 000 ton Een onzer vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd BINNENUND Nederlandsche en Duitsche leeraren b den RÜkscommissaris THEE OP KASTEEL OUD WASSENA Naar aanleiding van den terugkeer van de groep Nederlandsche leeraren van hun vacantie en studieverblijf in het land van Salzburg eii het ver trek van een groep onderwijzers uit Salzburg die drie weken in Nederland l bl en vertoefd heeft de Rijkscommissaris rijksminlster Seyss Inquart Dinsdag pp kasteel Oud Wassenaar een thee aangeboden waaVbij de daglnemers van beide groepen aan hem un V00Mesteld Hi6rbiJ dankte de heer Kooyroan namens de groep Nederlandsche leeraren den fiijkscommissaris i hartelijke bewoordingen voor deze reis Hii af namens alle deelnemers de verzekering dat deze gebeurtenis den wil om tot een vriendschappelijke samenwerking bij de groote gemeenschappelijke taak in het nieuwe Europa te komen aanzienlijk heeft versterkt Vervolgens overhandigde hij den Bijkscommissaris een gift voor het Duitsche Roo Ie Kruis welke door de deelnemers aan de reis was bijeenge racht In lyu telijke woorden gaf de Bijkscommissaris uiting aan zijn overtuiging dat belde groepen thans uit eigen aanschouwing de zekerheid hebben gekregen dat deze wil tot sjnncttwerking tusschen Duitschers en Nederlanders in de toekomst vruchtenkan afwerpen in het welzijn van Mt de volken I In aanaluiting hierop wisselo nrCde deelnebiers aan deze reis hun bel nissen en ervaringen ttit r V = Vietorie = Duitschland urint voor Europa op ille ronten REVAL DOOR DUITSCHE TROEPEN GENOMEN Ook BaltiscKport gevallen Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Duitsche troepen hebben op 28 Augustus in samenwerlüng met vloot en luchtmacht na harden strijd de eer sterke oorlogs haven Réval genomen Van den Hennannstoren der oude Hanzestad wappert de Duitsche oorlogs vlag Nog op denzelfden dag zijn Duitsche troepen opgerukt naar de oorlogshaven BaltischporJ die volgens de modernste beginselen a is aangelegd Ook deze haven J t werd genomen Er zijn verschel 8 p dene duizenden gevangenen ge S é maakt Zes kustbatterijen en een K E onoverzienbare hoeveelheid oor 8 S logsmatcrieel vielen in onze j handen E 8 In de oorlogshaven Reval iijn p S 19 transportschepen die geladen é i waren met troepen en oorlogs j S materieel een torpedojager en g negen andere oorlogsschepen tot zinken gebracht De zware krul t ser Kirof een torpedojager en f vijf andere oorlogsschepen wer é E den waar beschadigd i Het uitwisselen van een groep leeraren uit Nederland en de Oostmark geschiedde op initiatief van de gouwleiding Salzburg en met krachtige medewerking vooral van het Nederlandsche Opvoedersgilde onder leiding van prof mr dr R van Genedhten en met krachtigen steun van den Rijkscommissaris Veertig leeraren uit Nederland werden zoodoende In de gelegenheid gesteld de prachtige bergen op den Oostmarkschen geboortegrond van den Rijkscommissaris te zien terwijl ongeveer evenveel leeraressen en leeraren uit Salzburg het Nederlandsche volk leerden kennen Alle deelnemers waren zonder uitzondering enthousiast over hun bejevenissen allen waren zich echter ook bewust van de verplichting welke vöór hen uit deze gebeurtenis voortspruit nl het wederzijdsche begrip tusschen twee volken te bevorderen Terwijl de Nederlandsche leeraren in het land van Salzburg hartelijk werden ontvangen gelegenheid hadden de Salzburger Fe tspiele bij te wonen de bergen konden bewonderen en op tochten naar Berchtesgpden Reichenhall en het Wolfgangmeer met een bezoek aan het Weissen Ross l met het Duitsche vollt m contact kwamen waarover zij geestdriftig hebben verteld lag de zorg voor de leeraren uit Salzburg in handen van het opvoedersgilde Door bezoeken aan Amsterdam Roterdam Haarlem Utrecht Hilversum en Deo Haag lAnden de èasten vele indrukken verzamelen De bijzondere belangstelling van de opvoeders uit de Oostmark ging natuurlijk vooral uit naar de onderwijsinstellingen in Nederland Behalve inlei iende lezingen van den leider van het Opvoedersgilde prof mr Ir R van Genechten gver den aard van Nederland en het volk van den directeur van de H B S te GorinChem dr M O Albers over dfc Nederlaudsche historie van den secretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten prof 4r T Goedewaagen over vraagstukken inzake h et univerAtaire onderwijs van den stCTetarisgene raal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming prof dr J van Dam over de problemen bij de reorganisatie van het Nederlandsch onderwijs werd doD gasten ruimschoots gelegenheid gegeven zich van de prSctijk van het Nederlandsche omterwijs te overtuigen KERK EN SqUOOL DB A M 1 CHOBDS PBIVAAT noCKNT TK NMMSGSN D St lUdboudstlchtin t Utrecht hettt voor hel komeiule studiejaar toege ater aUlïrivaatdocelkt in d psychologie aan deRX Unlver H lt te NtJme n dr A M Cfaon psycholoog aan het P edo o scheInstituut t NUmegen Rijksliureaiiz brengen vooirtaan onncKxiige kosten in rekening WAASSCBIJWING KAN ONDEB NBHEB BOTIOERD QmJDEN KOSTEN i Het komt nof vrij vaak voor dat de infeschrevOien bij de rqksb teaux voor handel en nüverbeid de wert zaambeden van die bureaux ernstig bemoeilijken door niet te vtfideen aan de verschillende voor hen geldende admi nistratieve voorschriften doordat ziJ b v verlangde opgaven niet of niet tijdig niet volledig of niet Juist inzenden of in het algemeen niet At door het rijksbureau voorgeschreven administratie voeren In al deze gevallen wordt de controle mogelijkheid van het rijksbureau op de naleving van de hoofdverplichting der ingeschrevenen bet nalaten van ongeoorloofde bedrij fshandelingen zeer berBoeilükt Eigenlijk zou in al deze gevallen proces verbaal moeten worden opge maakt waarna de zaak door den economischen lichter moet worden berecht In feit zal het echte met doenlijk ziJn in alle gevallen waarin de ingeschrevenen nalatig zijn in het voldoen aan de administratieve voorschriften dezen weg te volgen daar veelal de zaak te onbelangrijk is om het strafrechterlijk apparaat in werking te stellen Bovendien heeft de strafprocedure toch altijd het bezwaar dat zelfs bü de versnelling van de procedure die door de instelling van den economischen rechter wordt beoogd de straf niet onmiddellijk op de overtreding v81gt yK3ardoor de preventieve werking vln de straf vpelal niet voldoende zal zijn Juist deze werking echter is voor de rijksbureaux van veel belang daar zü voor het voeren van hun beleid op het gebied van de gfondsV ffenvoorziening in de eerste plaats goed gedocumenteerd moeten zijn en daarvoor op ieder oogenblik een volledig beeld van de ijidividueele bedrijfsgegevens moeten hebben Kosten iHmoodic voiwaard Het laat zich hooren dat de werkzaamheden der rijksbureaux door de nalatigheid van het bedtyfsleven on noodig verzwaard worden terwijl ook de kosten aan de uitvoering der verschillende distributieregeiingen verbonden door deze werkzaamheden aanmerkelijk worden verhoogd Ten einde hierin veriwlëring te brengen heeft de secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart de rijksbureaux gemachtigd aan de ingeschrevepen bij hun bureau die verplichte opgaven niet tijdig inienden bü een aan hen te zenden waarschuwing een bedrag van 25 gulden in rekening te brengen welk bedrag Indien niet binnen vier dagen na het verzenden van de waarschuwing aan de verplichting wordt voldaan zal worden veiiioogd met een per dag tot maximaal 25 gulden oploopend bedrag ledo die onjuiste of onvolledige gegevens mzendt zal Indien hij ter zake een waarschuwing van h t rijksbureau Ip gt een bedrag van maximaal vijftig gulden moeten betalen welk bedrag indien niet binnen vier dagen na het verzendeh van de waarschuwing de juiste en volledige gegevens worden ingezonden wederom ial worden verhoogd niet een per dag tot maximaal 25 guldeif oploopend bedrag Zendt bij wederbm onjuiste of onvolledige gegeven in dan zal hem daarvoor een bedrag van honderd iJulden in rekening gebracht kunnen worden Ieder die de door het rijksbureau gegeven voorschriften ten aanzien van de bedrijfsadministratie niet opvolgt zal indien hy ter z ke een waarschuwing van het rijksbureau ontvangt daarvoor een bedrag van maximaal vijftig gulden moeten betalen Ook in dit geval zal bij blijvende nalatigheid een tot maxinua 25 gulden per dag oploopend Bedrag verschuldigd zijo Voorts zullen indien het m verband met de gebrekkige of misleidende administratie van een ingeschreven onderneming noodig is biJ de nalatige extra onderzoekingen in te stellen ten einde de naleving der verschillende distributievoorschriften beter te kunnen cuntroleeren deze extra onderzee kingen volgens een door de rijks bureaux vast te stellen tarief voor rekening van de nalatige worden gebracht ia i temmMat uu Dexe administratieve maatregelen der lijksbureauz moeten uiteraard worden beschouwd als bedrage in de onnoodig verhoogde kosten die uit d meerdere werkzaamheden voortvloeien zoodat e verplichting tot oetailnf der bovenbedoelde bedragen van geenerlei mvloed is op de strifrechterlijke vervolging die wegens het niet naleven van verplichtingen die 0 de ingeschreven ondememring rusten kan worden ingesteld OatM 2SS0S0SgSt8 een schitterende collectie Dames Pullovers 1 punten 3 erie 1 Angora dames Pullover in geel bleu oud roie 9a95 dene Z Gestreepte dames PuUover in rood marine geel donker rood 9 95 Serie 3 Pracht Angora Pullover met niitmotief in beige bruin bleu 9 95 Tie Schitterend opengewerkt dames PuUover in bruin bleu marine jeel 9 95 icL Jac Bulle keiweg 17 Telefoon 371S SZSgSZSZSgSgSZSgSBSfcC O280S 120 Officieele publiciti van liet Departement van Handel N verheid en Scheepvaart VHUMM TOT BET VERVOER VAN HOCT Ingevolge de bekendmaking in de Nederlandscfie StaatscöüT van 29 Augustus 1941 no 168 is het vervoer van hout in den zin van de Houtbeschikking 1939 no 1 dat hier te lande wordt ingevoerd van 1 September 1641 af verl oden zonder door den directeur van ii t Rijksbureau voor Hout af te geven vervoervergunning Deze vervoervergunning moet bij invoer bü de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen worden ingeleverd Indien van de in de vervoervergimning genoemde hoeveelheden slechts e i gedeelte wordt ingevoerd en het overige gedeelte nog te verwachten is wordt op de vervoervergunning door de douane een aanteekening gesteld hoeveel werd ingevoerd Een vervoervergunning wordt slechts verstrekt aan diengene die van genoemd rijksbureau een vergunning tot aankoop van hout in het buitenland heeft ontvangen De vervoervergunning dient schriftelijk by het Rijksbureau voor Hout te worden aangevraagd onder verme ag van het nummer van de door dit bureau verleende aankoopvergunr ing 5544 50 CBvRAAQD vo r spoedige indiensttreding bekwaam BOEKHOUDSTER zelfstandig kunnende werken Brieven onder Na G 2841 Bureau van dit Blad 8 Linnwi Qummi BOORDEN n Hut ft Ifbindera Knoopdossen LOEVE Goudd O 2808 10 Kleiweg 33 j0f Circulaires vH andere druk erken lngez ndeD op adverentles waarin wordt venocbt oneven te zenden aan ons Dureau worden door onze adlunistratle Diet doorgezoDden Oedtirende éto maand bUjvea lezer stukken ter beseblkkuif iran de afzenders daarna evenals van de alai afgdMaMe brieven tot vereieUging dsa van worden overgegaan Machtigingen tot aankoop van walsproducten enmtalen buizen VOOR BETAALDE CATEGORIEN INWISSELING TOT EN MEI AVGV8TUS A S In vét bend met dé ijzer eC taalvoorziening voor Nedralandsche doeleüiden heeft de algeoMtfi g nachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijveriieid 16 Auigustus j L een regeling l end gemaakt welke van groot bdang is voor de houders van machtigingen tot aankoiq van walsproductoi en stalen buiaeo In deze bekendmaking is onder meer meegedeeld dat voor tepialde categorieën van werken de machtigingen bonnen tot en met 31 Augustus aj ingewisseld kunnen wonden bir de verschillende provinciale bureaux waarvan tegelijkertijd een lijst werd gepubliceerd Het blijkt dat de vele belanghebbenden hieraan nog geen gevolg hebben gegeven en derhalve brengt e algeineen gonachtigde deze aangelegenheid noj aaLs onder de aandacht van all i die M bii betrokken U In de avondbladen van morgen Vrijdag zal wederom een uitvoerige oftideele beke idma king hierover worden gepubliceerd