Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1941

OUDSCHE COUBANT f0pB dag 30 Augustas 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho 20720 VoMa MABK1 U TBU ttU roalnkealac IMM Chefredacteur f HETER Gouda tmoeting tusschen ITIER ÉN MUSSOLINI Militaire en politieke kwesties diepgaand besproken Onwriicbare wil den oorlog tot zegevierende einde voort te zetten V = Victorie = Duitschland wint voor Europa op alle fronten a de inneming van Reval en Baltischport Sovjets verloren laatste Balttsche havens Afstand naar Helsinki tot 90 k m teruggebracht Sovjet Unie aangaat ik heb fle adjudanten van den Führer Grup l kci hooUkwartter van éen i itt wordt emeldi Dt fUatt en de duce hebben b den tijd tusschen 25 en l tnt eetf bijeenkomst gelij ta het hoofdkwartier van In Fihrcr T kns deze beHttkhigen die in bet hooid mtütt van den Fiihrer Tan f Noordelijke en he Zuidegk kont plaats vonden werjia alle militaire en politieke Ivtstiei df d ontwikkeling en in dvtir van den oorlog betrefin diepgaand besproken h kiHttto werden onderzocht in ItaM vtn de nauwe kameraad M M letiverlMndenheid welke de JJlllklaieo tuMsben de beide asDliaflMden kenmerkt De bespreUqni mreo doordroncen van den anUAuen wil der beide volkereta m kiur leiders om den oorlog tot MMiHtorende einde voort te zetten hlMMN Ennqieeeehe ordeniac die f tm Terwiniilog te voonckfji ial tatatlMat 9 soo uitgestrekt iMie U BM i oenakcB wegnemen weiIk II M verleden aanleiding tot de bnpMaeke oorlogen hebben gegeven tinniletiiiiig van het boiejevirigtische a vaa de plutocraiische uit Ml de mogelijkheid venehafla nw een vreedzame harmonische anwhtbue lamenwerldng van alle NÜdW vu het Europecsche contiNk newei op poliUek ali op econo M ultnreel gebiod Tideni dit bezoek hebben de Führer I JmIuc iich naar belan irijke punH van het Oostelijk front begeven nitby ook een bezoek werd gebracht UD een der Itahaansche divisies welU eedoet aan den stryd tegen het btlsjewism Bij hun bezoek aan het Mt k front Werden de Führer en l duce door den generaalveldmaar thalk von Rundstedt verwelkomd Bo ffldien werden bezoeken gebracht aan h dkwartierep van den ryksmaar kilk en van den opperbevelhebber B liet leger 1 hst gezelschap van dsn duce beWen zich de Italiaansche aniibassa m Ie Berlyn Dino Alfieri de chef den generalen staf van dte Itatonsche wéermacht generaal Caval iie kabinetschef gezant Anfuso als Wegenwoordiger van den minister t Buitenlandsche Zaken graaf u o die door ziekte verhinderd was Weraals Marras en Gandin als Me een reeks van andere hooge of Ben van den generalen staf De clie ambasadeur von Mackahsen M Duitsche militaire attachl te luitenantgeneraal von Rintelen men eveneens aan de reis van den deel Aan de politieke en miU w Mrekingen hebben van DuitSf oe ook deelgenomen de rijks van BuitenlaB Uche Zaken l obentrop en de chef van het opSr van de weermacht generaal halk Keitel legram vai ussolini aan HHler te B H t volgende telegram Ito eionden fi dagen zoo rtjk aan gek die wy teiamen in üw fe f e doorgebracht Bm en aan onze troepen die imi tegen het bolsjewisme fttHii onvergetelijke her Wijven zooals ik reeds heb e ftconi leerd dat de historische revoluties zich ïf openbaart Wto Europeesche beschaving if utul van het doodelijke bolsItJM iZ eer terug naar i h 0 twischbaren indruk J w t d dien wü onHduT en met de zeker l Sn dan ooit om dTiin f T de voltooiing Aan B l t dank wJ de L v M mii door u te si e Ü PPere onvermoeibare vj fWkrachten geboden en PPeliik rtelijke kameraad groeten a enkom8t duurde Siflet Neenkomst van het D N B uit van den Führer cZ schrijft een byzonk t1 r dent VoJr tier l de maal hebben de Führer en de duce in deze dagen nu de strijd om het lot van Europa zijn tweeden verjaardag naAert elkaar in een persoonlijke bespreking ontmoet een bespreking w lker bijzondere beteekenis duidelijk in het gepubliceerde communiqué tot uitdrukking komt De DuitschItaliaansche wapenbroederschap bezegeld door de gemeenschapi I elijke offers van bloed in de gevechten op den Balkan en in Noord Afrika in de Middellandsche Zee en op deh Atlantischen bceaan bewijst thans op nieuw haar waarde biJ het optreden van de dappere Italiaansche divisies in den strijd tegen het bolsjewisme Voor de eerste maal stonden nu dezer dagen de Führer en de duce als op perste bevelhebbers der weermacht van hun volkeren op het slagveld waarop hun zegevierende troepen schouder aan schouder oprukken tegen denzelïden wereUvijand tegen wien zij reeds in de jaren 1938 tot 1930 op Spaansch grondgebied gevochten hebben Diep in het land der Sovjets zijn d e Duce en de Führer gereden langs tiet front eener Italiaaflsche diviaie welker mannen er trotsch op gimgütf dat hun duce door zyn bezoek aan hen in het Oosten de twteekenis van hun optreden in het Europeesche gevechtsfront tegen het bolsjewisme onderstreepte Zoo werd dit uur waarin de duce en naast Bern de Fünrer de soldaten van het fascisme in het veroverde vijandelijke land begroette tot een uiterlijk hoogtepunt van dit bezoek van den duce Vier dagen duurde de samenkomst van den dUce met den Führer Het waren dagen die even sterk in het teeken stonden van de kameraadschappelijke gesprekken der beide staatslieden onder vier oogen als dat zij dienden tot verscheidene afzonderlijke of gezamenlijke besprekin gen met hun militaire en politieke medewerkere Da rtusschen lagen urenlange reizen per vliegtuig trein en auto 0e groote trajecten van het Oosten steeden een niet geringe taak aan de organijatie van de reis aan beide zijden Een nauwkeurig doordachte dienst oor militaire en politieke berichten zorgde ervoor dat de Führei en de duce ook tijdens de lange reizen steeds terstond op de hoogte gebracht werden van elk bericht van beteekenis Een nauwkeurig arbeidsprogram regelcfe het verloop van deze gedenkwaardige dagen Terstond na de aankomst en een rondgang door het hoofdkwartier van den Führer waarbij de Duce met bijzondere belangstelling de technische inrichtingen van het hoofdkwartier en de berichtencentrale van den rijksperschef bezichtigde hielden de Führer en de duce éen eerste bespreking wel ke gevolgd ïrd door een referaat van den chef van het opperbevel van de weermacht generaal veldmaarschalk Keitel over de militaire situatie Aan den hieropvolgenden maaltijd den eeaigen met een officieel karakter tijdens het geheele bezoek óp de overige dagen werd aan de veldkeuken gegeten werd behalve door den yührer en den duce van Italiaansche zijde deelgenomen door den ambassadeur Alfieri generaal Cavallero den kabinetschef Anfuso de generaal Marras en Gandin den chef van het protocol gezant Celesia en door den particulieren secretaris van den d uce pïefect Cesare van Duitsehe door rijksminister von Ribbentrop generaalveld maarschalk Keitel de rijksleider dr Dietrich en Bormann ambassadeur von Mkckensen de generaals Jodl Bodenschatz en von Rintelen alsmede door perrführer Schaub en koloftel Schmundt Des middags bracht de duce in gezelschap van den Führer een bezoek aan het hoofdkwartier van den opperbevelhebber van het leger generaal veldmaarschalk von Brauchitsah waar de duce een uitgebreid iiuicht kreeg over het werk van het Duitsehe opperbevel en yan den generalen staf van het leger De avond was gewijd aan een bespreking in kleinen kring in het warkvertrek van den Führer Tegelijkertyd waren de overige heerer uit het gezelschap vSn den duce de aan de reis deelnemende hooge officieren van de Italiaansche weermacht de vertegenwoordigers van het Italiaansche departement van Buitenland sche Zaken ert van de Italiaan sche ambassade te Berlijn m de opei lucht bijeen in een kameraadschappelyke ontmoeting met de leden van het hoofdkwartier van defi Führer De tweede dag was gswijd aan eengemeenschappelijke vliegtocht Hpn den Führer en den duce met hun militaire staven naar een büzopderkmarkant en fel omstreden n unt der gevechten in het Oosten waar na een referaat over de verovering van deze vesting door den bevelhebber van het leger aldaar werd overgegaan tot een be ichtigin van het terrein Na een maaltijd aan de veldkeuken op het vliegveld werd naar het hoofdkwartier van den Führer teruggevlogen waarbij de duce al hartstochtelijk vlieger meerendeels in de bestuufderscabine vertoefd bü den vasten vliegtuigbestuurder van den Führer § S Oberführer kapitein Baur en dezen ook bij de besturing van het vliegtuig afloste Een bezoek aan het hoofdkwartier van den rijksmaarschalk en opperbevelhebber van het luchtwapen Hermatm Goring gaf den duce en zijn militairen staf vervolgens een inzicht in de leiding van het Duit sche luchtwapen dat zulk een toonaangevend aandeel heeft in de successen van de Duitsehe weermacht Op den vierden dag begaven de Führer en de duce zich per vliegtuig naar een Italiaansche divisie in het gebied der krijgsverrichtingen aan het Zuidelijke front Na een uitvoerig refe raat over de situatie door generaalveldmaal halk von Rundstedt van wien dè Sovjet én de Britsche berichtendienst juist den avond Ie voren beweerd hadden dat hij gesneuveld was bracht de commandant van het ItaU aansehe expeditiecorps den duce rapport uit over het optreden vah de aan hem ondergeschikte divisies Met opgeheven rechterhand begroette de Duce zijn soldaten die ten strjjde trekken en hïi reed tezamen met den Führer langs het front der divisie Dien avond namen de Führer en de duce na een laatste bespreking op de meest hartelijke wijze afscheid na vier dagen van gemeen happelijke belevenissen en gemeenschappclijken arbeid welke stonden in het tceken van den opbouw van een nieuw Europa Voor de eerste maal werden in het gemeenschappelijke slotcommuniqué over de ontmoeting tot in bijzonderheden afdalende gegevens verstrekt over den inhoud der l esprekingen welker beteekenis door dit feit alleen reed naar voren dringen In zijn beknopte en nauwkeurige formuleeringgeittt het cqjprmiuniqué uitdfukkiaf aan de elementen van de Duitsch ItaliaansChe samenwerking en aan het doel van hun wapenbondgenootachap ftl de onWrik baren wil om den oorlog tot het zegevierende einde voort te zetten en daarmede na de vernietiging van het bolsjewistische gevaar en van de plutocratlsche uitbuiting een nieuwe E Eapeeache ordening tot stand te teengeiv ith den iin van een uitgebreide samenwerking tusschen alle volkeren van dit continent In de waarlijk opbouwende woorden van dit tommuniqué zoo besluit de bijzondere correspondent van het DN B in Ijet hoofdkwartier van den Führer ligt het reëele programma voor een nieuw Europa besloten dat zich van zijn groote zending bewust is en elke inmenging van een ander halfrond van de hand wijst voor n Europa dat besloten is zijn vraagstukken 7elf op te lossen en het welzijn van al zijn volkeren te behartigen Als aanvulling op het weermachtbericht van gisteren verneemt het D N B van welingelichte zijde het volgende Zooals te voorzien was zijn Reval en Baltisch Port zeer snel in Duitsehe handen gevallen nadat de Sovjets onder wanhopige gevechten tevergeefs geprobeerd hadden over zee te ontkomeir Peze evacuatie zou hun evenwel niet veel baten daar de naar het Oosten teruggevoerde Sovjet troepen in het gebied om Petersburg slechts in een nieuwe vernietigende omsingeling zouden kunnen geraken Het bezit van Reval als laatste Baltische havep welke den Sovjets tot dusver nog was overgebleven is voor de Duitsehe weermacht vooral daarom van zoo groote betbekenisi omdat de afstand van hier tot aan de Finsche hoofdstad Helsinki door de lucht slechts 90 km bedraagt zoodat dus een rechtstreeksch contact met het verbonden Finland inplaat van als tot dusver over Zweden niets meer in den weg staat Öet steunpunt BaltifchPort geelde aan de Zuidkust van de Finsche golf ongeveer dezelfde rol als Hangoe in het Noo den dat in 1940 van Finland weid afge dwongen en thans nog in hahöeii van de Sovjets ls De aativoer naar Hangoe en naar de Baltisclje eilanden Oesel en Dagoe looot thans over de geheele lengte van de Finsche golf van de Noord en van de Zuidkust af gevaar Ife persbureau der Sovjet heeft toegegaSen dat Dnjepropetrowsk door de stnjdkrachten der Sovjets ontruimd is Daarmede is definitief de legende uit de wereld geholpen a ot het den Sovjet troepen nog mogelijk gew eest zou zijn zich ten Westen van den Drjepr te handhaven Met het verlies van Drfjepropetrowsk hjehben de Sovjets definitief de hoop moeten opgeven de te verwachten verdere operaties van den Duitschen Zui 4 K G AARDAPPELEN OP 34 RESER VE Geen moeilijkheden meer De secretaris generaal van het de partement van Landbouw en Visschenj maakt het volgende bekend in verband met de distributie van aardappelen Gedurende het tijdvak van 3 Au tot en met 80 Aug as werden in totaal vijf bonnen te weten de nummers 29 reserve tot en met 33 reserve van de bonkaart diversen aangewezen voor het koopen van aardappelen Op deze bonnen kon een totale hoeveelheid van lOls kg aardappelen worden gekocht Aangezien het weekrantsoen 3 kg bedraagt d i dus in vier weken 12 kg zijn de consumenten m bovengenoemde periode van vi r weken V t kg te kort gekomen Ten einde dit tekoit alsnog Ier schikking te stellen zal gedurende het tydvak van 31 Augustus tot en met 6 September aj de met 34 re serve gemerkte bon van de bonkaart diversen recht geven op het koopen van 4H kg aardappelen wakrmede de hoeveelheden welke in vorige weken te weinig beschikbaar werden gesteld than s volledig zijn Ingeloopen De aandacht wordt er op gevestigd dat deze bon reeds Zaterdag 36 Augustus geldig is De vorige wegk Jcon er reeds op worden gewez n dat de tijdelijke moeilijkheden Ü de aardappelvoorziening tot het verleden behoorden Bovenstaand bericht bevesligdt dit wel zeer duidelijik Het rantsoen van 3 kg aardappelen per Week dat als het normale rantsoen wordt beschouwd kan niet alleen weer worden verstrekt doch hetgeen in Augustus te weinig beschikbaar wen gesteld is geheel in gehaald Dit is zeer verheugend omdat indezen tijd van beperkt broodrantkiende aardappelen en nog belangrijkerplaats innemen bij de voeding vanons volk Dit komt wel duidelijk tot uiting wanneer men t rantsoen van 3 kg per week vergelijkt met het woegere aardappelenverbniik Dit bedroeg niet meer dan 2 kg per week De schaarschte van andere levensmiddelen heeft de overheid genoodzaakt het rantsoen 50 hooger te stellen dan het normale verbruik van vroeger Dit 4s eigenlijk op zichzelf al een voldoende veAlaring voor de tijdelijk opgetreden moeilijkheden Ook vroeger bestonden deze moerlijheden docH toen sprUken zij niet zoo tot het plbliek In normale jar r gini voor 1 September het rooien en leve ren van aardappelen door d telers ook dëlijken flHiR in den kiem të kunij n smoren Tegenover het bericht van den Amerikaanschen zender Boston dat de stad Gomel door de Sovjets is heroverd kan geconstateerd worden dat Gomel reeds minstens vijftig kilometer achter het inmiddels opgeschoven Duit sche front ligt en dat er van eenigen tegenslag aan Duitsehe zijde geen sprake kan zijn Integendeel ook de Duitsehe aanvalsbeweging in hetg ebied voor Gomel vérloopen buitengewoon gunstig De a s atryd om Petersburg Onder het opschrift De tragedie van TSetersburg schrijft de militaire medeij rker van Dagen s N y h e t e r oyer d ontwikkeling van den strijd om Pe tarsburg Niets duidt op het Voornemen van de Sovjets om Petersburg te ontrjt imen Integendeel maarschalk Worosjilof heelt ook de burgerbevolking tot het uiterste verzet opgeroepen Dat beteekent dat de burgerbevo king ah vijandelijke macht beschouwd moet worden wanneer de DuitschersLeningrad binnendringen Ai lvaUen op spoorlijnen I naax Petersburg Nadat eenheden van het Duitsehe leger reeds de belangrijke spoorverbinding Petersburg Moskou ten Noorden van het Ilraenmeer hadden overschreden hebbén ook op 28 Augus us formaties van het Duitsehe lucftlwüpen haar doeltreffende aanvallen op andere naar Petersburg leidende spoorlimen voortgezet Op verscheidene plaatsen werd de rails losgefukt en voor elk verkeer onbruikbaar gemaakt Op 28 Augustus tiPbben Duitsehe gevechtsvliegtuigeireen aanval onderno m en op belangrijke militaire doelen in nooit veel uit boven e dagelijksche behoefte Op de Vrije markt kwam dit dan in den prUs tot uiting Het gebeurde ook toen wel eens dat de aardappelhandel tijdelijk met groote moeilijkheden te kampen had als er door heel slecht weer nïaar weinig aardappelen geleverd weiden Thans had men te dcen met gefixeerde prijzen en daarbij met een 50 hooger verbruik en het is dus geen wonder dat stagnatie optrad toen de aardappelen niet meer uil voorraden konden worden geleverd doch voor het verbruik moesten worden yrooid Hierbij komt nog dat de weersomstandigheden dit jaar ernstig hebben IcgiTgewerkt De grcei van alle soorten aardappelen was door het koude roriaar en den buitengewoon drogen voorzomer 2 a 4 weken ten achter Desondanks moesten de vroege aardappelen toch op den normalen tijd woróen gerooid om in de behoefte te kunnen voorzien Het gevolg was uiteraard een aanmerkelijke opbren tvermindering Het leed is nu echter weer geledenen o eral zijn thans ruim voldoendeaardappelen te krijgen Instelling luchtbeschermingrsoiig evallenfonds In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van de secretaris sengeneraal van Sociale Zaken en Binnelandsche Zaken betreffende de instelling van een Luchtbeschermingsongevallen fonds Hierin wordt bepaald dat aan het eerste lid van artikel 1 der Ongevallenwet 1921 bepalingen worden toegevoegd waardoor als ongevallen hun in verband met hun dienstbetrekking overkomen worden beschouwd ongevallen aan werklieden in verzekeringsplichtige bedrijven overkomen in verband met Door hen verrichte werkzaamhedenten behoeve van de iuchtbescherming n de onderneming in welker dienstzij werkzaam zijn Door hen verrichte werkzaamhedenten behoeve va i de Iwdrijlsbrandweervan de onderneming in welker dienstzy werkzaam zijn Niet beschouwd als ongevallen hun in verband met hun dienstbetrekking overkomen worden ongevallA aan werklieden in de verzekeringsplichtige bedrijven overkomen i l verband met werkzaamheden bij den luchtbeschermingsdiensl Ter aanzien yan de Lapd en Tuinbouw Ongevallenwet 1922 worden dczc fde regelingen getroffen Het besluit treedt heden ir werking Sovjet steden K aii het schiereiland Kardalasji die over groote traj ctenwerden vginield Elders werden bolsjewistische colonnes voertuigen vernietigend gefrofferi De strijd voor Otesa FormatWs van de Sovjetlucht ijdkrachten hebben D d dag probeerd in te grijpen in den hil igen strijd om Odessa Roemeensche jachtvlieotuigen bcmden dên strijd aan met de bolsjewistische bommenwerpers en jachtvliegtuigen en achtervolgden ze in korte maar hevige luchtgevechten haalden de Roemeensche vliegers drie bommenwCTpers der Sovjets en 22 jagers omlaag Slechts vier Roemeensche machines gingen verloren aldus het p NB Groote branden in Viipuri Officieel wordt te Helsinki bekend gemaakt dat Finsche vliegtuigen gisternacht op verscheidene plaatsen te Viipuri Viborg groote branden heblben waJsgenomeh welke door óe bol sjewisten waren aangelegd De branden konden worden gezien tot aan de Etad Lappenranta aan het Saima meer De strijd in de Finsche golf Het Duitsehe luchtwapen heeft ook op 29 Augustus bü de bestrijding van bolsjewistische schepen in de FinS9he golf opmerkelijke resultaten behaald Op dien dag werden in totaal drie koop vaardiJEchepen met tezamen 1000 b r t door bomvoltrcffers tot zinken gebracht Bovendien werden zeven koop vaardijschepen waaronder een groot schip van 10 000 b r t beschadigd Voorts plaatsten Duitsehe gevechtsvliegtuigen in dezelfde wateren bomtreffers op een kruiser der Sovjets gnA m w w w te wwttwMwa ÜH en fhacut Zon op 6 48 onder 20 32 Maan onder 1 04 op 17 05 M is verplicht Ie verdnUteren van zonsoifder ang tot zonsopkomst LaMaarns van voertuiüen moetei uur na zonsonderÖan J onUtoken worden K 712 BESLUIT INZAKE DIVIDEND BEPERKING Voor dividenden boven 6 een superdividendbelasting In het Verordeningenblad is gepubliceerd een besluit van den secre tarisgeneraal van Economische Zaken en van de secretarissen generaal van de departementen van Financiën en van Justitie betreffende de dividendbeperking besluit op de dividendbeperking 1941 Hierin wordt D a bepaald dat vennootschappen verplicht zijn haar uit deelingen te beperken Tot 6 ten honderd van het gestorte aasdeelenkapitaal indien devennootschap over het laatste boekjaar dat niet onder de bepalingenvan dit besluit valt 6 ten honderd of minder dividend heeft vastgesteld Tot het percentage van het gestorte aandeelenkapltaal dat over hetlaatste boekjaar dat niet onder de be palingen van dit besluit valt als dividend is va ttgesteld indien de vennootschap over dat boekjaar meer dan 6 ten honderd dividend heeft vastgesteld 2 Ingeval herkapitalisatie op den voet van hoofdstak 2 heeft plaats gevonden mag het totale bedrag der uitdeelingen niet grooter zijn dan het bedrag dat ingevolge het eerste lid uitgedeeld had mogen warden indien herkapitalisatie niet had plaats gevonden Van vennootschappen welke over eenig boekjaar meer dan 6 ten hon derd van het gestorte aandeelenkapitaal uitdeelen wordt onder den naam van superdividendbelasting naar den maatstaf van het superdividend een betasting g dieven Onder superdividend wordt verstaajf h t bedrag waarmede een uitdeeling 6 t n honderd van het gestorte aandee lenkapitaal e boven gaat In artikel 4 wordt bepaald d t de 3ii oslag voor de berekening van superdi idendbelasting wordt gevormd J door de uitdeelingen over een boek jaar De belasting wordt voor de erste maal geheven over bet boekjaar oat op 31 December 1940 eindigt of op dat tijdstip ioopende is Vennootschappen in oen zin va dit besiukt zijn binnen het rijk gevesti de naamlooze vennootschappen eii cumriundiiaire vennootschappen op aandee en v asivan het aandeeleniapitaal vijlltipnderdduizend gulden of meer aeoraagt Herk pitalisatie In artikel 5 wordt bepaald dat vennootschappen slechts met inacht t neming van de bepalingen haar aandeclenkapitaal door rerhooging kun nen herzien Volgens artikel 9 kan herkapitalisatle op 7jn vroegst met in ang vap 31 De llt r 1940 of van het einde vi n het op dat tijdstip Ioopende boekjaar en op ijn laatst vni een boekjaar dal v or 1 Januari 194j emdigt plaats vinden Hcrkapita atie is slechts éénmaal ti igelaten Hoofdstuk 3 van het besluit regelt de aangifte voor aanslag in en betaling van de superdtvidendbela tmg en de belasting op de her kapitalisatie Hoofdstuk 5 geeft strafbepalingen Opheffing geblokkeerde markenbelastingbesluit VEEORDENINO VERSCHENEN Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de opheffing van het geblokkeerde marken belastingbesluit 1941 Hierbij wordt ö m bepaald Het geblokkeerde markenbelastingbesluit treedt met ingang van 1 September 1941 ouiten werking doch blyft van toepassing op vóór 1 September 1941 plaats gevonden hebbendehandelingen door welke de belastingschuld ontstaat j Voor zoover evenwel de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger onder algemeen en tilei sedert 15 Juli 1931 ononderbroken eigenaar bezitter of schuldeischer is geweest van de belegging of vordering wordt de belas ting slechts geheven ter hoogte van de winst w lke uit het terugtreden voortvloeit Onder winst wordt verstaan het bedrag waarmede de volgens artikel 3 lid 1 van het geblokkeerde markenbelastingbesluit 1941 aan de belasting onderworpen waarde de voor de verkri ging gemaakte koster voor zoover deze bewezen runnen worden eventueel overtreft Bij belastingp = htigen e boekHouaen en regelmatig jaar ijks een balans opmaken voorzien van een inventari atip treedt ie bala s waarde op den laatsten vóór 1 Mei a dE waai op dr 3 üslotcr r de plur r voor de verkrijging gemaakte kosten De aargifte a s bedoeld in artikel 4 van het geb okkecrdc markonhelas ung besluit1941 moet voor het tijdvaic tot en met 31 Augustus 1941 uitenjjk op 30 November 1941 worden verricht De voor de fiilvcerini vSn cze er ordening noodige VDorschr flen w i Idn door fen secre aris gfreraal w het deoartement van ïlnarcjen iiili ei dardigd