Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

EERSTE BLAD SPORT w WATE09LO Zwemkring competitie beëindigd De compftille v n den Zwemkring competitie is éeze reek Iwëindigd met den weditrijd A Z C lUr C Z C iV 1 4 De eiDdstaodeu luiden r Afdeeling I S Z ea C U S tl E fhocv n 12 2 T rr 41 12 A Z g H Ta d 1 S 13 23 ITGZ C m IJ 2 10 22 22 Eodigraven IJ 4 1 ï 15 26 De Gouwe II 12 4 2 6 8 7 H Boskeoft U 12 1 1 It 3 6 6 Afdeeling II S Z apP C 11 1 7 2 1 IS 21 AZcTm i 1 3 18 2a u GZC IV 10 4 3 3 II 14 16 De Gouwe III 10 ï 4 3 8 19 15 Bodegraven M 16 1 3 11 28 Bodie r UI 1 3 3 23 Tveë wiu imten is mmdermg ATHLKTIBK SINGEtXOOP OP 37 SEPTEMBER De singelloop estafette met acht loopor ovwtotaal 3000 M die de Goudsche Athleliekeotnmissie jaarlijks organiseert IS ditmaal vastgesteld op Zaterdag 27 September De loop is ook thans provinciaal SINGELLOOr OP 27 SEPTEMBER De nngelloop estafette met acht Inopers over totaal 3000 M die de Gdudïche Athletiek Commissie j aar i ks organiseert is ditmaal vastgesteld op Zaterdag 27 September De loop is ook thans provinciaal CBRSIJSSEN VOOR OPLEIDING ZWEMONDERWIJZERS ESSEN Om aan de groote behoefte aan bekwame rweigonderwijzers essen ten gevolge van de uitbreiding van het sthoobwemmen te kunnen voldoen hféft de OnderwijsCommissie van den Ned Zwembond besloten zoo mogelijk in alle groote steden van ons land van 1 OctnJ r tot 1 Mei 1942 opleidingsctimussen te organiseeren Zij die aan deze eursufsen w4Hen deelnemen moeten goed bedreven zijnin het zwemmen en diepen zich vóór 20 September b j den recretaris van decommissie den heer M Boon Overtoom 355 Amsterdam W aan temelden SrHAKEN Om het lcampiabn chap van Gouda eenzetting van het dezenijds itstaande standpunt zou worden gevent Over enkele bezwaren zouM heenstappen met neme die inzakt4i aan de gemeente IJsselste n m eigrtdbm behoorende npodplachiplaau en de inrichting der administratie Ver vallen zou echter moeten de berekende vergoeding toekomend au de gemeenten van den met 1 Jaiwri 1939 opgeheven kring Gezien de jeringe bedragen bleken B en W ïM oordeel dat m dit opzicht aart im wensch van Ged Staten moet worde voldaan Niet goedkeuring der begrootmg voor 1939 en 1940 met eeit daartegen ingesteld beroep omtreiil den uitslag waarvan uiteraard wü met zekerheid zou kunnpn wofdffl gezegd levert meenden B es W zoodanige bezwaren op dat nu hoofdzaak met Gedeputeerde Statai overeenstemming zal verkregen kunnen worden de gemeente ook van hut kant niet het uiterste moet eische Aldus werd besloten Vervolgens werd behandeld h voorstel van B en W tot verkoop vB een gedeelte gemeentegrond aan N V Fabriek van Melkproducten f Vereerjgde Zuivelbereiders te B terdam tegen een prijs van 1 1 P M en voorts het verkoopen aan Vzelfde N V van de in dezen gro gelegen bron der waterU iding Tt een prijs van f 800 Daarb is a voorwaarde gesteld dat df VZ termijn van drie jareh heeft om gronden te bebouwen en VjJ deze drie jaren aan deze voovxi niet zou zijn voldaan de grond wW aan de gemeente te doen vervali Overeenkomstig het voorstel van en W werd besloten Aan het einde der agenda Pff 2 voorzitter een afscheidswoord tot leden van der raa d Jf ii m moreer het besluit van dHraiikfcorrmissar betreffende het laten ruften o werkzaamheden per 1 Septomb eijen sprak zün erkéntelijkheHi Ijmede namens de burger j i ïwüze waarop sleed de leden o taak hadden opgevat De heeren van Manen Pn S van Doornen dankten hunn ï den voorzitter en spraken den rï uit dat ook In de komeiMe P n JJ de voorzitter langen füd zou mofj werkzaam Wüven In het beU 5 gemeente BCRGERLIJKE STANB GEBOREN Jan z van S v A en E van Koffen Johanna C Dina d van G C van Achthove M D van Bietveld PREDIKBEDBTBN VOOR ï Ned Herv Kerk voorw l S ds Van Teijling van l iden ia 6 4 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en a 7 uur ds W van DiJk BENOEMING ONDERWO Tot onderwijzer aan de K K L gensschool alhier k benoemd H A Vi sser te Utrecht DEMPING VAN SLOOI Het slootje loopende v Nieuwstraat tot het 8 Leven wordt gedempt riooleering voorzien TITEIiHOlIDER DOOR CONCURRENT GEKLOPT In e hoofdklasse van de wtestrijdpn om hel perwonliik kprrpioenschap van den Goudsche Schaakkring werd de vied strijd tii y chefi den titelhoudpr den hpcT A de Zeeuw en den heer P Roggeveen die verleden laar als nummer twee eindigde gespeeld Het was een spannende strijd waann de heer Roggeveen na eenige vinnige schermutselingtin erin slaagde de kwaliteit te winrien Toen de heer Roggeveen den voorsprong wist te vergrooten tot een vol s uk was de strijd spoedig in het nadeel van den heer A de Zeeuw beslist In de eerste klasse A wist den heer F V d Caay met zwart spelend delaatste i steerende partij tesen denheer P Lafeljer te winnen De eindstand is als volgt Ê sp gew gel verl pnf G de Bruiin S 3 1 1 3 4 B A de Jong S 2 1 2 2 iJ M Naerebout 5 2 12 2 F V d Caay 5 2 1 2 2 4 P Lafeber 5 2 0 3 2 J Eynwachrter 5 1 22 Mesfemaker Voor de zomerhekerwdestrijden van Mes semeker werden de volgende re sulfaten behaald Roofdronde De afgebroken partij tussrhcn de heeren C P Hooimeyer en P oggpveen s remise geworden De heer L Joosten wint van den heer J M Naerebout vraardoor deze laatste fvaM De stand is than C P Hooimeyer 8 gesp 5 pnt iP Roggeveen 6 5 I C Kamet 5 L Jóflsten 8 4 4 W H M V GeeJen 8 4 Vertieeronde M Lakerveld A Vente P W de Jone A R Srftit 0 1 P Oomen F v d Caav 0 1 B A 1p Mink H Dessing 1 0 N J F Hoogendoom W E de Jong 0 1 H I Juras A v d Pool 0 1 M Novack A H Kutik 1 0 A S C Gouda Bu A S C Gouda werden voor de zomerbekerwedstrijden de volgende partijen gespeeld Boofdronde J Tom A Broekhuyzen paard minder O 1 A Vermeer Sr P Lafeber paard minder O I A de Zeenw pion minder H v Leeuwen 1 0 Door deze nitslagen zijnde heeren A Vermeer Sr en J Tom afgevallen De stand is thatw A Broekhuysen B gesp 4 jmt P Lafeber R H V Leeuwen 8 4H A de Zeeuw i 8 i iVt G de Bnivn 6 4H A P M Lafeber 6 4 Voor de verliezersi nde werd als volgt gespeeld J V Hoon A Vermeer Jr 1 O A V Maaren G v d Ham I O M Banninga M Lugtenburg pion minder I O K de Jong paard minder W Hoppenbrouwers I O A M Nieveld pion minder A V d Laan 1 O Hierdoor valt de heer M Lugtenburg af PLAAtSELIJK Niiuès Alphen a d RqA IS LITER Ï UNOLIE VOOR ƒ 150 De politie beeft proces vetbaal opgemaakt tegen een 29 jarigpn typograaf die een bus inhoudende hier lynoiie Bergambacht ONTWERPEN VAN PLANNEN VOOR UITVOERING VAN UITBREIDINGSPLAN tf GEDRAGEN Vrijdagavond is de laatste vergadering van den gemeenteraad gehouden V l dei opening detlie de voorzitter mede N t tot zijn spijt deze vergadering dreijB zal moeten verloopen aangezien ff goor fTüelk voor de koffie iB Vervolgens br ht de buigemeester ter kennis van del raad dat B en W het maken van plannen tot uitvoering van het uitbreidingsplan en het eventueel aanhangig ifaken van de onteigening van de 1 dat plan l egrepen gronden hebben pgedragen aan ir J G Christiaanse e Rotterdam Met dezfe werkzaamheid is bereids een aan vang geni kt j Het voorstel vSn B en W om gemeentelijk subsidie overeenkomstig de daartoe van hoogerhand gestelde regelen te verleenen in de uitkeeringen ingevolge de wachtgeldregeling getroffen door de fa H Bouter € n voor de werklooze arbeiders van haar timmerfabriek weyd aangenomen Bchandeld werd het verzoek van de Slagersvereeniging Schoonhoven en omstreken om te bepalen dat slagerswinkels op Woensdagmiddag na 1 uur gesloten moeten zijn Aangezien zich enkele slagers uit deze gemeente hiertegen verletten daaf zij hun winkel toch al twee dagen per week sluiten werd dit verzoek overeenkomstig het voorstel van B en W voor kennisgeving aangengmen Op diens verzoek werd aan den heer P Hamerpagt eervol ontslag als gemeentebode verleend Ook de verzoeken van de heeren A Oskam Dz en P Hamerpagt om ontslag als ambtenaar van den burgerlijken stand werden ingewilligd Het voorstel van B en W om het aantal ambtenaren van den burgerlijken stand dat telkens groeide te verlagen van 6 tot 5 werd aanvaard Bij de benoeming van een ambtenaar van den burgerlijjfpn stand voor de vojlrekking van hnwehiken bij de afwezigheid van die ambtenaren die dit als reëel doen werd de beer D Hoogenboezem wethouder gekozen AanireT omen werd het voor tel van B en W tot het va tjtellen van een yerordeninT op het inwmelen van hujs hoüdbeenderen De vonr itter deelde in dit vprhard medtt dal B en W den heer W Kooljmarf fi mmerstol met dpTp inzameling b SSxt hebben Het voorstel vSn B en W om een bedrae van f 7 50 bpscbikbaar f stellen voor priizen vooi de jaarlijk che eeitpnkeur np vanwege de geitenfokvereenieini Bereambacht Ammersfol werd g oedsekeurd evenals de voorstpllen tot hef vS tstPllen van pen wiizieipg van de c litievprordening in verband met de be tr ding van gladheid op wpfpn en van een arhpidsover knm 1 voor het DPriïiTneel van de vajite kern van dpn hirhtbeschprmins en t v Pr een voor tp vai B en W Jnm Ae eiScndommen der een perte te en mnlp t risico ie vpr ekeren bii de ereenigmg van Nedprland che Gpfneenten voor een bedrag van ƒ 200 000 stpskten de stemmen Het voor tpl van B Pn om aan d stiphtine Het Rpreambachtschc Zxvewibad een subsidie toe tj kennen van ƒ 240 ner laar aangezien het zwembad eebrnikt wordt voor he zwemmen door de kinderen van de beide lagere scholen in deze gemeente werd zonder disruts Ps aaneennrtien aM hef slfi dP vergadering sprak burgemeester Wfhkler enkele woorden van dank tot de leden van den raad dip over eenige da en hun werkzaam hden zullen ned rlpggen Wethouder B anken hM oudste raadslid in dienstjaren dankte wederkrerii den burgemeester voor de juiste leiding DUKLEGER SAMENGESTELD Het bestuur van de Krimpenerwaard heeft een licuwe lijst van het dijkleger vastgesteld Op deze liist komen 125 dienstplichtigen uit de gemeenten Bergambacht en Ammerstol voor onder wie 6 hoofdlieden MOND m BILAUIVZEER Oqjf de veehouder J Speksniider aan den Kerkweg heeft onder zijn vee mond en klauwzeer geconstateerd zoodat het aantal gevallen van deze besmettelijke veeziekte in deze gemeente is gestegen tot zes Bodegraven BURGERLIJKE STAND Geboren Jacobus Maria z van J J Groeneveld en C van Wijk Adrianus Arie z van A A Jongcbretir en E V d Waal Jansje d van K Boer en K BdSt Engelbertus Wilhelmus z H C de Wit en C M Vcrlain OndertroOwd A Domburg 30 j en E O Hoosbeek 25 j H Fioole 34 j en M O V Eök 33 J A A F Matze 36 j en A A M Kaptein 25 j Jetrouwd IJ C W V Slootweg 28 J en A Vferwey 20 j E A van Winien 28 j en E E M Ranke 28 j Overleden M Verbree echtgenoote v n A van Baren 58 j A van Leeuwen 82 H Schellingerhout weduwe van A Domburg 73 j GOPDEN KLOOSTERFEEST Donderdag wa het 50 jaar geledgn dat zust r Amata van het pensionaat St Jozeph alhier de gelofte aflegde In het pensionaat heeft zij 48 Jaar doorgebracht Dit gouden jubileimri was ongetwijfeld een groot feest voor alle inwonenden van het huis LOOP DER BEVOLKING Gevestigd A Bijman v Waarder M M Waei van Den Helder T Blbnk van Zwanmerdam J C v d Weidfen van Ottoland G Nsgelkerke eif echtg van Riiland Bath iJ Holttlag van Ruinen C Spreu v Ede H Verkuyl v HMrlemraermeer J Jonst ra eijezin van Zeist H A de Wit van Willeikop D v d Bosch iran Zwammerda n Vertrokken U v d Weiden naar Mblerïaarsgraaf J J it ïrégorie en gezm naar f Giavenbage J Hecmgl erk naar Jutphaas £ £ M Ranke n Lochem L G v d Waay naar Woerden j Drijfhout naar Ruine n F Bekker èn gezin naar UtTecht C P crap naar Lochem Kool naar Gorfcchem M W Beltker naar Zegf eld Boskoop GBIIKI iENTEBAAE Geen Terboatéiat den elcetrietteligIirijzea De raad kwam gistermiddag in openbare vergadering bijeen onder voorzit terschap van burgemeester mr dr E P Verkerk De v orzitter deelde mede dat B en W voor het derde kwartaal 1941 jioorloopig hebben afgezien van ver hooging der electriciteitstarieven Medewerking werd verleend aan het bestuur der St Josephschool tot aanschaffing van lèlfr en hulpmiddelen voor het onderwijs in het vak lichamelüke oefening en tot verandering vaijf de inrichting van speelplaats en schoolgebouw Verder werd besloten tot vaststelling van een arbeidsovereenkomst voor het personeel van de vaste kern van den iuchtbeschermingsdienst Mede werd goedgekeurd een voorstel van B en W tot gedeeltelyke teruggaaf van pachtbedragen aan sommige pachters van groententuintjes IDe voorzitter lichtte een en ander nog toe waaruit bleek 4at de oqut Wn verscheidene tuintjes hoof i eDjik aati de Noordzijde van de WMelliinalaan IS tegengevallen Een onaerzfec heeft uitgewezen dat dit voomani eB jk het gevolg is van de mindere kwalijëit van den grond en van het voorkomen van den z g kopworm Na eenige toelichting van den voorzitter besloot de raad tot onbewoonbaar verklaring van de woning LaagBoskoop 88 Goedgekeurd werd eveneens een voorstel vanB en W tot wijziging en aanvulling Van de politieverorde ning met de bepalingen inzake vorst en sneeuwval Tot jslot hechtte de raad zijn goedkeuring aan een verlenging met één jaar van de overeenkomst met het Destructiebedrijf te Overschie Aan het einde van deze laatste raadsvergadering heeft de voonzitter me woorden van dank afscheid van den raad genomen Namens de raadsleden dankte de heer Brand den burgemeester wederkeerig BURGERLIJKE STAND Geboen Martinus Louise z van M U van Hevelingen en L Th Vlasveld Ondertrouwd P G Zorg en E P Jroenenberg Getrouwd J Oosterwfjk 26 jr en C Jongejan 21 jr Overleden C van Kempen wed van P Hoogendoorn 67 jr Abraham de Jïing 61 jT BENOEMINO Met iifganfHan 1 September as Is de heer A J Panhebakker ambtenaar ter secretarie alhier benoemd tot assistentleider van het bijkantoor Lekkerkerk van het Gewectelük Arbeidsbureau Gouda COÓP Verfeniging DE BOSKOOPSCHE VEILING 29 Aug Roam per bos Briarclif 70 90 et Oranje Triumph 36 62 et Butterfly 33 62 et Rosa Mundi 60 110 et Doms K kes 70 120 et Pechtold 42 65 et Duiïburg 28 et Polyantharozen 45 75 et Hadley 100 120 et Vierfanden 60 80 et Bosalandia 44 58 et Florex 70 80 et Edith Helen 100 et Else Ppalsen 62 76 et Better Times 50 70 et Aug Noach 24 45 et Golden Ophelia 32 et Iiigar Olston 80 et Oranje Nassau 33 45 et Juweeltjes 126 142 et Ellen P ulsen 24 40 et gemengde rozen 15 20 et Diversen per bos Clematis Ourandl 28 38 et idem Mevr Ie Coultre 1 80 2 20 idem Prins Hendrik 90 J70 et Chrysanten gr bloemig 0 90 1 30 et idém troschrysanten 27 32 et Lelies 60 80 et Asters 7 9 et Sneèuwbessen 10 et Physalis Francetti 8 17 et Chrysanten in pot per stuk 31 45 et perziken 7 11 et per stuk OUDE BOOTSTEIGER AFGEBROKEN De van ouds bekende aanlegsteiger der vroegere Volhardingbooten later in gebruik by wylen den heer P Hoogendoom voor het hotel Neiif aan de Barendstraat is thans vanwege den provincialen Waterstaat afgebroken Gouderak GEMEENTERAAD De heer Verkerk tsct één sitting geinatalleerd Vrüdagmiddag kwam de gemeenteraad onder presidium van burgemeester H Bergman bijeen Allereerst geschiedde 1le installatie van den heer A Verkei Pz die m een vorige zitting als opvolger van den heer J van der Vlist Jz als lid van den raad weid toegelaten Gunstig werd beschikt op een verzoek van de jdaatselijke muziekvereen tot het huren van ëen lokial van de O L sch ol tot het houden van haar retetities Van de Vereeniging tot stichting en instar dhouding van een school mrt den Bijbel waS een vtrzoek ingekomm cm beschikbaarstelling van eenige gelden in verband met de inv ernig van het vak licha nelyke oefening op é i lagere scholen benevens ae noodi e gplden voor liet betegelen var de sptelplaats B en W zullen eerit hitr over den inspecteur advies vragen Uit de politieverordening werd geschrapt de bipaling dat do politie tevens belast is met de vastst Uing vin he geitenras in de gemeente In de veldwachtersverordening werdop advies van Gedep Staten de rijwieltoelage teruggebracht van ƒ 78 op f 60 en de vergoeding voor Jfleedingvan ƒ IM op ƒ 100 per jaar Daarop deelde de voorzitter niedi dat de gemeenschappelijke regilngvan den Vleeschkeuringsdienst Is mislukt Eenige genfleentan hebb n tegende voorgestelde overeenkomst geprotesteerd met het gevolg dat Gedep Staten deze regeling nu zelf ter handhebben genamen Spr ig blü datGouderak in dit opzicht zijn goedenwil heeft getoond daar de door Ged Staten samengestelde regeling op verschillende pujiten bezwaarlijker is dande onderlinge De betreffende verorde ning werd daarop voor kennisgevingaangenomen Bsloten werd een vergoeding van f 5 per jaar toe te kennen aan de heeren C Stouthart en Van der Neut voor het bewaren van i gemeente eigendoonnen Ingevolge een aanwijzing van den directeur van ie voedselvoorziening werd de afyallen verordening gewij zigd Als géén afvallen van gemeentewege worden opgehaald moet aan het bedryf dat hiermede is belast een inzamelingsv rgunning worden verleend 1 De rechtspositie van de vaste kern bij den Iuchtbeschermingsdienst werd in een verordening vastgesteld Aan het einde vaa de vergadering nam de voorzitter in verband met de desbetreffende verordening van derf Rijkscommissaris afscheid van d jn r ad Hu dankte de raadsleden voor de betoonde meJev erking spec aal de wethouders Van Dam en Hofman en de oudwethoudets Huisman fen Noorlander De heer A Huinna i dankte den voor zitter wederkeerig voor de goedj samenwerking BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd Jan Lodewijk Nomen 26 j uit Ouderkerk a d IJssel en Elisabeth Hoogwerf 24 j PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk v m 10 uur en n m 7 uur Ds J vEin Vliet s Morgens Doopsbediening Haastrecht LOOP DER BEVOLKING Gevestigd K H Roest uit BerkenWQude C M Steenbergen uit Gouda A L Brandwijk uit Moordretht P Snel uit Vleuten T Donk iit Stolwijk M J Lut uit Rotterdam G J van Dorp uit H lversum Vertrokken M C M Thijssen naar Becsel J A H Jenniskeiis naat Horst C Th van Vliet naar Gouda Wed J den Ouden naar Rotterdam J C Raichard naar Schoonhoven P J M Dullaert naar Echt H H M Thijssen naar Echt L J Knippfenburg naar Echt B A J Smeets naar Echt P L J Wilms naar Echt C Jansen n8 r Echt M A M Holtk imp naar Beeaelj A G M Thijssen naar Roermond J P Oosten n ar Nieuv erkerk a d IJssel B J J M Veltman naar s Hertogembosch M Q Verschuren naar Standaarbuiten H van Meyeren rpar Berkenwoude C A Hoffland n Bergambacht C van den Buuse naar Krimpen a d IJssel C Steenbergen naar Gouda Ouderkerk a d IJssel GEMEENTERAAD Tekort op vorige dienstjaren vrijwel weggewerkt Vrydagmorgen kwam de gemeenteraad onoer voorzitterschap van burgemeester mr F J van Beeck Cal koen in openbare zitting bijeen Alle leden waren aanwezig De gemeente Wageningen betuigde schriftelijk dank voor de aangeboden foto van Ouderkerk als herinnering aan de evacuatie dagen Afwijzend werd beschikt op advies van B en W op een verzoek van de plaatselyke caféhouders om verlaging van het vergunningsrecht Een verzoek van de slagers om slui ting van de bedrijven op Dmsdagmid dag werd inmiddels reeds achterhaald door het besluit waarby op Maandag en Dinsdag geen vleesch mag worden verkocht en behoefde derhalve niet meer behandeld te worden Ecirverzpek van ae plaatselijke kappers om vast te stellen dat ds kapperssalons des Dinsdagmddags na 1 uur zullen gesloten zijn werd ingewilligd De voorzitter deelde mede dat de werkzaamheden aan de luidinstallatie van de torenkkik zijn voltooid en noodigdc de raadsleden uit tot bezichtigmg van het uurwerk na afloop der zitting Vervolgens werd vastgesteld de re kening van het Burgerlijk Annbestuur over 1940 sluitend in ontvangsten en uitgaven met n heèta van ƒ 14 737 17 m t inbegrip van een gemeenteUjke subsidie van ƒ 13 429 85 Eveneens werd vastgesteld de rekening van den Schoolartsendienst Lek en Ussel 194 T met een bedrag van ƒ 7692 34 in ontvangsten en uitgaven Verder werd aangenomen de bëgrooting van dear Vleeschkeumgsdicnst 1942 met een eindcijfer van ƒ 7330 41 waarin een raming va f2000 aan keurioonen Eveneens werd vastgesteld de gemeenterekening 1940 gewone dienst ontvangsten ƒ 150 239 78 uitgaven ƒ 142 840 77 batig saldo ƒ 7 399 01 Het netto batig saldo zal echter volgen becijfering van den voorzitter ƒ 2660 62 bedragen Het tekort van vorige dienstjaren dat destijds ƒ 30 000 en vorig jaar nog ƒ 3970 97 bedroeg zal na deze afschrijving nog slechtsƒ1 354 35 ƒ bedragen De kapitaaldienst haj een nadeelig saldo van ƒ 1 892 98 De begrooting 1941 werd in dien zingewijzigd dat de Rijksbijdrage daarinwerd gesckrapt Zonder bijdrage vanhet Ryk zal de begrooting sluitendzyn I Daarna werd besloten tot het aangaan van een geldleeping van ƒ 3 160 tot dekking van de resteerende kosten vSn den l uw der schoolwoning en den aankoop van het daarvoor gelegen gedeelte sloot alsmede de demping daarvan De leening zal worden asn ZATÉRDAÖ 30 AUGUSTUS nderllnge OORLOGSSHUOE Wercekerins Maatschappij vfsico tf BVB vcnAvtNHiwa ona L c f t WN HKocN nxxa M i J CCoeiKN J JÖOW liMONTUN In de laatste vl r w k n we rden ntouws ♦ erzelgeringen gssioten tot eenljedrag vam f 384 500 000 zoodot het totaal In alle afdeelingen taaiM thans is gestegen tot f 3 05f 500 000 DE TOTAIEN DER AfDEELINGEN Woningen winkels Inboedels f n invantorlssen boercJerljdo enz lot fóö ÜOO Andere en grootere risico s f Pertoonli k Ongevallen door f molest I III Gevaarli ka risico s t mcl f50 000 000 In kidsse D III op voortuigen Bedrijfsschade en Huurderving f 5 DE TOTAIEM HFB AFDFFI IkirsFKi ZUU AfiLA Afd B Afd C Afd D Afd L Afri IS Bld geldswaarden precloio f niU U herverzekerd bij ofd B 1 250 000 000 530 000 000 67 000 000 1O1 OOO 000 57 000 000 4 500 000 HALFMARLIJKSCHE SCHADEREGELING Afd I sÉ soi f e z bV f 45 000 000 DRIIMAANDELIJKSCHI SCHADEREeUiNG I Voegt ook Uw belang Iiif de reeds verzekerd hondard zsitlg duiisnd objecten en vraagt inlichtingen bij Uw ASSURANTIE BEZORGER W Ing Mtd 6307 l i gegaan bij de Coop Boerenleenbank tegen 4 Na bespreking werd vastgesteld een verordening op het heffen en invorderen van aanleg los laad en kadegelden Mocht de gernlente in de toekomst de beschikking krijgen over een loswaU dan zal deze verordening daar op eveneens van kracht zijn Nu geldt deze alieen voor den gemeentelijken aanlegsteiger De thans geldende keurioonen werden in de vleeschkeurmgsverordening opgenomen Eèn uniforme regeling voor de rechtspositie van het personeel van den Iuchtbeschermingsdienst werd vastgesteld Aan den heer C J van den Heuvel werd wegens zijn tijdelijke benoeming tot gemtenteontvanger te Benthuizen eervol ontslag verleend als controleur van de rteunverleening te rekenen vanaf 1 Augustus jl en als agent der Arbeidsbemiddeling te rekenen vanaf 1 Mei j L Inzake de conlroleursfunctie zullen B en W nog nader overleg plegen met het departement van Sociale Zaken alvorens tot voorziening der vacature over tegaan Daarop deelde de voorzitter mede dat de gemeente arts dr L G v Omme na een diensttijd van meer da 30 jaar Qntslag gevraagd heeft als zoodanig tegen 1 September H ü wydde een speciaal dankwoord gericht aan het adres vih den scheidenden arts die gedurende al die jaren in het wel en wee der hulpbehoevende bevolking heeft meegeleefd B en W stelden voor in de vacature te benoemen dr W J Leeuwenburg arts alhier Met al emeenf stemmen werd dr Leeuwenburg benoemd Tenslotte hield de voorzitter in verband met de laatste vergadering van den ijiad een afscheidstoespraak welke door den heer C I Evegroen werd beantwoord BENOEMINGEN ONDERWUZEND PERSONEEL De Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel heeft met ingang van 1 September a s benoemd aan school I hoofd de heer W A Brouwer tot onderwyzers voorloopjg tijdeïWc en behouden goedkeuring van den inspecteur de heeren H J Schroten te Hasselt en J C van Hoven JGzn te Woudrichem aan School II hoofd de heer J W d Veer tot onderwijzei s fcehoudens goedkeuring v n den inspecteur mej C van Dam te Gouda thans tijdeluk De dienstbetrekking van de heem M de Jong Mzn alhier en C de Bruij te Krimpen a d IJssel resp tüdelUk en kweekeling met akte aaïi School I is hierdoor met ingang van geltjkeB datum beëindigd j OudewAter ÖRONDVEBKOOP AAN DK N V VEREENIGDE ZUIVELBEEEmEBS De gemeenteraad kwam Donderdag in opentiare vergadering bijeen Adverteert in dit 1 Het eerst kwam in behandeling sen voorstel van B en yf om het raadsbesluit waarbS geweigerd werd ie voldoen aan het verlangen van Ged Swten betreffende den Vleeschkeuringsdienst in te trekken De voorzitter burgemeester van Öoominck lichtte toe dat bij ee i inmiddels gehouden gamenspreking ter provinciale griffie was geWeken dat de mogelijkheid aanwezig was dat Ged Staten alsnog een nadere uit