Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

E BLAD 1x0 l ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1941 de dienstMt U4i ZOET ROGGEBROOD Uw bakker levert het U DEN HAAG ROTTKIIDAM bi buaen Iced figw ti en Ver bea it I nuarl e Re van den ordra r bet em B treilt Tiiets lordm W m Staten kun1 haar hen tot if treerde det r ek uit Joor d hu Id Kli yen ttTDhO 10 uuf von Jonde W d v IDSilEUWS SAANVAARDING EMEESTER LIERA Vriiclag iiMtellatie it burgemeaiter de heer E B IS voornemen a 8 M an s wov e toet v n well by tot burganeeBleryan T benoemd z n wnbtïbezig i aanvaarden ¥ S in de Ledoeling dat de burI i r i V iudag 5 September de iSS omcieel ral worUen gemitai f7 dat des middag een receptie Wf jJr Behouden eerst voor geuren daarn Voor belangatel lilden van iniUUaUe en receptie i Seri nog definitiet worden vaétge gpraekmir urgemMrtel fw burgemeester zal a Maandag J ipreekuur houden £ mededeeUngen van dag en ZLuop m het vervolg den ingeSnen Belee inheid al worden ge ZL hun belangen persoonlyk bij den Kimeesler voor te dragen zullen 1 bekend gemaakt Wethouders de Witt Wünen en Sanders nemen ontslag HENTAL JAREN HET AMBT BEILLEED h da gisteravond gehouden raads Mnndenng waren ingekomen mede Jmten vaft de heeren mr H P C M Twitl Wunen en W Sapders dat zij BH ingang van 1 September as als ïrrtiouderg de er gemeente bedanken De wethouders blijven in functie tot kun oDVolger zijn benoemd Dt hear de Witt Wijnen die 17 Dltrt 1891 te Arnhem geboren werd lecft zitting in den raad sinds 1928 In 91 wetd hy als wethouder gekozen en U ii htj sindsdien onafgebroken ge MMt HU had ateeds de gemeente Binnciën onder zü beheer en ook is 1 enigen tyd wethouder van oiiuer itrüi geweeat Hij was tevens waar nend burgemeester als zoodanig is til opgetreden van 1 Juli 1938 tot 1 nber 1936 en van 1 Juni 1940 tot De heer Sanders geboren te Gouda 24 Augustus 1881 is sinds 191 nadslidu Gediurende twee perioden was fcÜ wethouder van 1928 tot 1931 van interwus en sinds 1936 van de lichtMri en en van personeelszaken en het laatste jaar t UdeUjk ook van onierwus Benoeming tijdelüke leeraren Sted Gym nasiuin Aangezien met ingang van 1 Seplembera s niet kan worden voorzien In de vacature welke aan het gymnaiium dezer gemeente is ontstaan door het aan dr A A W M Lipve oed melt ingang van dien datum verleerde eervol ontslag hebben B en W met ingang van 1 September a s tot tudeluk leeraar san het GymnaliiuB voor de vakken Grteksch en Utijfl benoemd den heer Th H NoorHun van der Dussen te sGraven hage Eveneens is de heer Ph T Bom toogstens tot de Keratvacar tie der onJerwysinrichting benoemd tot Hide T Wk leeraar in de lich oefening aan et Gymnasium omdat de heer Slim m normaal aantal les uren heeft Mreiltt terwyl bovendien nog 2 lesuren moeten worden gegeven nu 30 jarigs reputatia vraiarborgt U een Mftrottwda an uititekende behandeling U om Uw Verhuizing en Dlanttverrichting opdraagt MEUBELBERGPIAATSEN i N Poldervaart WWMAIKTl TELir 2534 GOUDA Ingez Med O 2843 8 FEUILLETON bod n ZILVER AAN DE SANDAWAKU Doctor Sillery heelt op een stoel t den haard plaats genomen Hij r erover gebogen en kijkt som f voor zich uit Zelfs zijn geUefde Iboek laat hij ditmaal rusten Sil f t enkele dagen ï choren en maakt met zijn stop ard Ingevallen wangen en ongegj haar den mdruk van aen land T in het oerwoud raast da i cht Ja zoo ontzet dat het doelloos Is slgnaalschoS wf H aivischwillle te geven Bij fci i k elementen zou men op JZiJ eter afstand een ge l t kunnen hooren eu k gaat ook doctor SlUerjr htttéZ knappert In den Sk l heerscht een behaag Warmte iiww op Pl et en nn kt met da regelmaat ktok op den vloer Doctor 811 echter niet slapen M m ton lichten sluimer scJirikt werpt tJcli genuwachflg op Laagste vergadering van den gemeenteraad afscheidswoord von woarnemend burgemeester Ittn Burg nl est r van Gaariondfilngol Bftbouwini j van tfut oud Gouda terroin Voor de Iaalite maal In verband et de op 1 September sa ingasD de wijzigiag in den bestuursvonn b gisteravond i e gemeei teraad bUeengeweest om in een koAe vergadering de kangtlegenhedoi ie op fdeening waeliften te behai t elen De zitting st nd in liet teeken van het atscheid met een rede die de Waamemend burgemeester aan heleinde der b0 enkomst uitsprak waarin hy den arbeid herdacht die tal het belang der gemeente is verricht en daqk bracht aan de raadsleden en al degenen die daarbij een werkzaam aandeel hebben gehad Wederk erig is uit naam van den raad den loco burgemeester de wethouders en hun die aah het bestuur der gemeente medewerken erkentelijkheid uitgesproken Bi de behandeling van de agenda Is hulde betuigd aan wijlei oiidburgemeester Gaarlandt met een besluit om naar jMMn een nieuwe weg Burgemeesterv Gaarlandtsingel te laoemen waarmede is verwezenlijkt de bestaande gedachte om In een straatnaam de nagedachtenis van burgemeester Gaarlandt te eeren Met het vcrieenen van een gratificatie aan de politie werd waardeering uitgesproken voor den moeilijken arbeid van het politiecorps Een voortzetting van de beschouwing van den Graat Florisweg en een verdere stadsontwikkeling in deze woonwijk bi teekende het besluit om grond te verkoopen van het voormalige Gouda veld waarmede de bestemming voor bouwterrein thani werkelijkheid is geworden De vergadering Voorzitter wethouder fnr H P C M de Witt Wijnen lo o burgemeester De voo zitter opent te 7 45 uurde vergadering Er zijn berichten van verhindering ingekomen De notulen der vergadering van 12 Augustus j l worden gearresteerd MEDEDEELINGEN Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede dat de commissaris van de prdvincie Zuid Holland by schrijven v n 141 Augustus 1941 heeft medegedeeld een afschrift van het besluit vanVden secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken Wan 13 Augustus 1941 houdehdè ¥ ming van den heer E A A Licra iot burgemeester dezer gemeente dat Gedeputeerde Staten de goe keuring van een aantal raadsbeslu ten tot wnziging tier begr90ting diensl 1940 hebben medegedeeld abvoren de va tstellmg van een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de VlcescHkeurmgswet in den keuringskring GoudS alsvoren betreffende de inwerkmgtreding van deze regeling op 15 September 1941 een afschrift van het aan J C Verwcy verzonden schriiven betreffende het aanwezige getimmerte kippenhok in de verhuurde poort aan den Kleiweg Al deze mededcelingen worden voor kennisgeving aangenomen INGEKOMEN STVKKEN Van de commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken een advies tot han aving van helf voorstel van B en W om afwijzend te beschikken op het verzoek van de bouwondernemers Van Wingerden en Van der Horst tot het verder doortrekken van de Kanaalstraat Ter behandeling bij het betreffend punt der agenda Van den heer mr H P C M de Witl Wünen een mededeelmg dat hy ontslag neemt als wethouder der gemeente van den heer yf Sanders alsvoren van Gebrs IJsseUtein een schryven dat ZIJ hun verzoeken aan den gemeenteraad om medewerking te verleenen tot het beschikbaar stellen v n Ibouwlerrcin en beoosten de Krugerlaan intrekjken daar deze gronden bereids door hen in eigendom zijn overgenomejh Al deze ingekomen stukicen worden voor kennisgeving aangenomen Van den directeur van den dienst der I Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting te s Gravenhage een verzoek om wijziging der voorwaarden opgenomen in het raadsbesluit tot verkoop vai grond aan de gemeente s GravehhaVe B W stellen voor de voorwaarden te wüziïten in den gevraagden zin Aldus besloten Van de wed A Frederikze Zuidenia een verzoek om een geiaeliike tegemoetkoming in verband met het overlijden van haar echtgen t inleven Jjmtaamopsteker deze gemeente I B en w stellen voor aan de wedFrederiRie een toelage toe te kennenvan f8 per week conform ifiet advies van de commissie van pijstand n het beheer der gemeen te Jlichttabrieken en onder de daarin gestelde voorwaarde Aldus ijtóSstS De raalPfaaPhiema in beslqten zitting in verband met een door en W te doener mededeeling Na ti ee minuteji wordt d openbare vergadering heropend AAN DE ORDE Het voorstel tot hekrachUgiag van de benoeming van de heeren Th B Noorman van der Dussen te s Gravenhage en Ph J Bom te Gonda tot tijdelijke leeraren resp in Grieksoh en Latijn en lichamelijke oetening aan het Stedelijk Gymnasiium Het voorstel il rordt zonder discussie en zonder stemn mg aangenomen Het voorstel om in de rechtspositieverordfning politie te laten verVallen de beperkende bepaling Woor het toekennen van een toelage van ƒ tS per i Jaar aan den agent die in het bexit Is vaé een polltie diploma zonder adnteekening bij hel bereiken ilian het maximumsalaris Het voorstel wor4t zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorsliel om de beheeilsverordenlng op den stortingsen ophaaldl nst in overeenstemming te brengen met de voorwaarden i betreffende de beschikking 4oor aangeslotenen over hnn tegoed et voorstel wordt onder discussie en zondpr stemming aatigenomai Het voorstel om in de verordening op de heffing van het havenen bruggeld eenige administratieve wijslgingen aan te brengen Het voorstel wordt zonder discussie en zond er stemming aangenomen èt voorstel tot verbouw het gebouw van den ge leentelijken geneeskundigen eh gezondheidsdienst aan de Spieringstraat 113 geraamde koken ƒ 1042 Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stSemming aangenomen Het Woorstel tot vaststelling van ytschrljvings percentages voor i e verschillende geteeen de andere zijde en staart met gloeiende blikken naar de zoldering Zoo blijft hij urenlang liggen Traag kruipt dé tijd SUlery hijgt als een koortslijder HIJ wacht Hij wacht op HaaivischwilUe HaaivischWillle komt niet schleimik verlaten had vastgesteld dat de bloedsporen plotseling yerdwenen waren dat ml zeggen de bloedspatten die hem naar het lijk van den bandiet hadden gebracht Hoe kwara dat Het spoor op den grond was dut delijk zichtbaar dSfch geheel vrij van bloed FDSTUK XI Haalvlschwillie komt niet De storm giert door de ontbladerde eiken de regen valt blJ stroomen zwart en ondoordringbaar staat de nacht in het eindelooze oerwoud Haalvlschwillie hurkt aan den voetvan een oerouden boom Met de knieën hoog tegei den buik getrokken bijna in dezeUde houding als de promyschlennik aldus hurkt bij in het oerwoud I Hij zlt roerloos een onzJegbare angst een adembenemend afgrijzen heeft zich van hem meester gemaakt en laat hem niet meer los Haaivischwillie weet hij is den weg kwijt hij Is verdwaald Hij kan het amper gelooveh Het spoor dat hem naar het lijk van den promyschlennik beeft geleid had jhem immer moeten terugvoeren Niet aUeen het feit dat hij nu reddeloos In het oerwoud verloren Is vervult hem met razenden angst Neen er is nog iets anders Iets wat hem den adem beneetnt en ilJn krachten verlamt Had hlJ niet eenige uren te voren toen bij het Uchaam van d p pr nty De regen Zou de regen de roode bloedsporen ultgewlsdht hebben Onmogelijkl Het regeiMe nog maar heel kort en de boomkruinen vingen dt eerste druppels op Doch feit was dat de bloedsporen verdVenen waren Haaivischwillie zocht Een beer Een tijger HIJ vervVlerp deze gedachte even spoedig als ze bÜ hem opkwam Beren en tijgei la ten niet dergelijke sporen achter Een hert Zou een her door hel oerwoud gevlucht zijn en Kf d hij HaalviachwiUie tot nu toe tal herten spoor gevolgd Best mogelijk maar dat waa op het oogenblik van ondergeschikt b lang Het eenige wat hij kon dben was omkeeren en het oude spoor zoeken HU deeC het doch alle moeite was vergeefsehT het oude spoor bleef onvindbaar Da MilMtUi vltl spoedig VA te bedrüvea jan lf M Uem Het voorstel lot verlenging van de overeenkmnst met de NV Gekro te Ovendiie Inxake de desiractie vaaa eadaven en siaohtafvallea tat 31 u cwber 1 42 Idem Het veontel om aan nieawe aangelegde en geprojecteerde straten in hel stadsdeel De Korte Akkeren de namen te geven van Burgemeester Gaarlandtsiogel Jacob CalsstraA C Busken Huetstraat Bosboom Tottssaintkade R C Bakhuizen van den Brinkstraat en H J A M Schaepmanstraat WIJLEN BURGEMEESTER E Q GAARLANDT burgemeester van Gouda van 1927 tot 1938 naar tuien de straat geprojecteerdlangs het nteuuie erbindinsskonaol tu3schen de Gouwe en den Hollandschcn JJssel inb egrepcn het deel doorvan van Onder de Boompjes tot dat kanaal is oenoemd BusgemfesterGaarlandtsmgel Foto Studfo De voorzitter zegt dat het B en W buitengewoon aangenaam is dat het in deze laatste zitting den lang ook bij den raad gekoesterden wensch iin vervulling kan doen gaan om een smgel naar willen den hoo geachten oud biygemeester Gaarlandt te noemen De singel die zijn na m Zal dragen zal m de toekomst een mooie en lange worden Spr wenscht den raad geluk aan dezen singel den naam vam den betreyrden burgemeester te kunnen geven Het voorstel wondt zonder stemming aangenomen Het voorstel tot voorloopige VBsistelltng van de rekeningen over 1940 vitn een Santal gemeentebedrijven Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemn img aangenomen Het voorstel om afwijzend te beschikken op de bezwaarschriften van de heeren C Kleyn en W J van Hoff alhier tegen hun aanslag in het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank In het klein over het jaar 1941 1942 Idem Het voorstel tot het v rleenen van een gratificatie aan het politie personeel tot een totaal bedrag van ƒ 1455 als waardeering voor de vele en verantwoordelijke werkzaamheden en voor de wijze waarop de moeilijke taak verricht wordt De voorzitter merkt op dat op de lijst voor de gratificatie ontbreekt de naam van den commissaris van po litie die als de hoogste functiöparis daarvoor niet in aanmerking kan komen De waardeermg die met het toekennen der gratificatie wordt uitgesproken geldt ook den commissaris die bij de werkzaamheden de leiding heeft gehad Het voorstel wordt zonder stemming aaingenomen Het voorstel tot verkoop van 882 c A grond gelegen aan de Van Baerlestraat aan Men heer C Sanders alhier voor den bouw van twee woningen Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen het donker en de regen gutste bij stroomen De wind ging over tot een heftigen storm Haaivischwillie zicht Drie uur liep hij ononderbroken verder in de vaste overtuiging weldra bij de rivier te zullen zijn Had hij eenmaal de Sandawaku bereikt dan was het hem onverschillig den nacht buiten te moet i doorbrengen Want dan had hij zekerheid den volgenden morgen de blokhut te zullen vinden en zich weer bij de kameraden te kunnen voegen En thans De taiga Joelt met ongebroken geweld Klagend giert de wind door de takken der woudreuzen at en toe krijgt HaaivtschwiUla den indruk alsof In de verte millloenen in nood verkeerende zielen een ten hemel jammerend geschrei aanheffen Hij dwingt zich echter tot kalmte en weet dat het geluid veroorzaakt wordt door den kletterenden regen haaivischwillie is nat tot op de huid HÜ huivert en rilt doch merkt het niet Een razende angst een onuitsprekelijk afgrijzen dat hem berooft van iedere rustige gedachte pijnigt zUn hersens En dit afgrijzen toovert voor ijn geest dingen waaraan hij anders nooit gedacht zou hebben Voortdurend moet hij denken aan het door hem gevolgde valsche spoor Da Rus het Keteltje heeft hem eens dingen yerteld waarover hlJ hartelUk gelachen heeft Nu durft hU niet meer te lachen Want bevend vraagt UJ il lk af ol in bet bijgeloof van deif van oud b aan kmut dia wij nial varatoan Maar wol Uw otido tiatt zoodanig opknappen dat hal lijkt ef xii waar nieuw la Vraagt oani prijt van ont Rioffailwmrk ook in r r n wind uilvoorinB Giel van Waas Óoiiw 188 Tol 3279 GomM Ingez med O 2819 25 et voorstel tot verkoop van 755 cA grond geieg n aan de Van Baerlestraat aan de N V Gebr V Willigen alhier voor den bouw van twee woningen Idem Ideim Het voorstel tot verkoop van 126 G A grond gelegen in het Van Bergen Vzendoomnpark aan den heer J R C A Woltf alhier voor bet gebrttÜEg ais tuin Het voorstel tot verkoop van 1275 c A grond gelegen aan den Graal florisweg voormalig Goudaterreln aan Gebr Kok te Reeuwijk voor den bouw van acht woningei Idem Het voorstel om op het verzoek van de heeren G J van Wingerdeit en H J v d Horst I alhier om Vergunning tot het verder doordrekken van de Kanaalstraat in Westelijke Irichting langs de Nieuwe Gouwe afwijzend te beschikken wegens afwijking van t uitbreidingsplan De heer J S v n Soest zegt het jammer te zullen vinden als het voorstel wvrdt aangenomen HU geeft in overwegihg te wachten to de beslissing op het aanhangige uitbreidingsplan is genomen De bouwonderinemers hebben hun toosten gemaakt om de gronden te verkrijgen en dan IS het voor hen niet aangenaam hun plannen niet te kunnen uitvoeren Wordt het uitbreidingsplan goedgekeurd dan S het voor hen wellicht mogelijk hun plannen te wijzigen en im het andere geval blijft de mogelijkheid van uitvoering open Wethouder S a n d e r s antwoordt dat Jiet ideê van dèn heer Van Soest hetzelfde effect zal sorteeren als het voorstel van B eh W Als gewacht wordt op de beslissing op het uitbreidingsplan kunnen de plannen niet uitgevoerd worden en het is niet mogelijk dft nu wel te doen want er kunnen geen bouwplannen worden goedgekeurd die van het ingediende uitbreidingsplan afwijken Hebben de ondemetners den grond gekocht om te bouwen dan hebben zij hun tyd laten voorbijgaan want nu het uitbreidingsplan is ingediend zijn B en W niet bij machte plannen goed te keuren die daarmede niet in overeenstemming ziin De voorzitter onderstreept deze uiteenzetting de gevraagde vergunning kan riu eenmaal niet gegeven worden De heer J S van Soest zegt naar aanleiding van de opmerking van den wethouder over het laten voorbijgaan van den tijd dat den ondernemers en limiet is gesteld en dat zij ook niet op den tyd zyn ge Rus toch niet veel waarheid verborgen waa Zou de promyschlennik hem om den tuin hebben geleid Had de kerel zich flechts dood geiden ora hem Haaivischwillie op een valsch spoor te brengen en dan in het verderf t storten WaanzinI WaanzinI De ki rel was dood En nu Een versch spoor loopt door het van menschen verlaten oerwoud Eer versch spoor achtergelaten door een wezen dat niet bloedt Of niet meer bloedt d HaaiviéchwiUie wat haal je Je nu Voor onzin in het hoofd I De bandiet kon niet meer van zijn plaats ko men Je hebt heel eenvoudig het spoor van een onbekend dier gevolgd De storm giert de regen ruischt Wordt het oerwoud bevolkt door een heirleger van schimmen Maaur Haaivischwillie I Schimmen Spoken Die bestaan Immers nieti Daaraan mag misschien een Roeski gelooven maar een volwassen Europeaan in geen gevall Goed dan geen spoken Maar wolven en tijgera zijn wél in t bosch En hoe kun jij Ja tegen die monsters verdedigen als ze je in de jiachtzwarte duisternis besluipen Je kunt ze oiiMogelijk hooren naderen Ze staan voor ja an springen op Ja toa eer Ja het waeti PloUelIng ziet Hwairischwillle graaf Rouca Oura voor zich De graaf haalt de schouders op het is sen wanhopig gebaar Hoe lang is het wezen fien woning slaat er al en tea gedeelte straat ligt er eti de ondernemen mochten dus met 4 uitv ring van hun plannen rekening honden De gemeente loopt nu het risieo den grond straks voor een hoogeti prUs te moeten overnemen Het uitbreidingsplan had met een en ander rekening kunnen houden Spr geeft in overweging te wachten een compromis te vinden Wethouder Sanders verklaart dat de feiten nu eenmaal zoo zijn all ze er liggen De gevraagde vergunning kan niet gegeven worden hoe gaarne men ook zou willen omdat het plan van het uitbreidmgsplan afwijkt Het is niet de taak van het gemeentebestuur op het indienen jan het uitbreidingsplan te wijzen 8yn er aan deze a Sngelegenheid coni uentiet vertmnden dan za men die latlt moeten bezien Het voorstel van B en W km oo het verzoek afwijzend te bescljikkei wordt zonder stemming aangenomeh Wijziging der genaeentr b tlng dienst IMl Het verstel wordt zonder diacuAsia en zonder stemming aangenomen De aifenda is hiermede afgehandeld Rede van den waarnemend burgemeeser De Voorzitter houdt nu d volgende toespraak Zoo heeft dan thans de raad van Gouda zün werkzaamheden volgens 8e agenda hedenavond txcindigd Aan het slot dezer vergadering wensch ik uw college als zoodanig tevens een mededeeling te doen waarvan de inhoud den raarfsleden individueel wel reeds bekend is doch waarvan uw raa als coUe nog officie geen kennis nam Ik stel er namelijk prUs op a1 waafnemend burgemeesteij uw collega officieel m kennis te stefllen dat da Rijkscommlasaris voor het bezette Ncderlandsche gebied bij verordening no 152 d d 11 Augusti 1941 onder meer heeft bepaald dat de werk zaamheden Van de gendeentferaden en van de colleges van Burgemeester enWethouders met ingang van 1 September 1941 blijven rusten terwijl in dezelfde verordening wordt aangegeven door welke organen en opwelke wijze na 1 Septemer 1941 deze vwe fkzaamheden zullen worden verricht De werkzaamheden van den Goudschen raad zullei dus na 1 September a s geen vooi gang meer hebben en deze zitting is dus als zoodanig een historisch noment in de geschiedenisvan het bestuur d r stad Werd 15 Juli 1851 dooé den wet J houderwaarnemend burgetjpeester mr I L A de Grave de eerste Kitting vanden Goudschen raad onde de werking van de nieuwe Gemeentewet die ondanks technische wijzigingen 9 jaren hetL bestuur Sener gemeenteheeft bepaald geopend zoo dadelijk zal ik als wethouder waarnemend hurgemeester deze zitting aU laatstain een keten sluiten Het is een merkwaardige spelingvan het lot dat in beide gevallen deze daad verijicht moet worde dooreen wethouderwaarnemend butgemeestee i Ito wil echter alvorens te sluiten nog een enkel woord tot U zeggen Mocht ik bi i de installatie van burgemeester James op 2 December 1938 getuigen dat de verhoudingen in den raad bijna ideaal genoemd mochten worden de thans verloopen zittingsperiode die aangevangen is bij uw instalKtie op 5 September 19394iceft deze opinie over de verhoudingen be vestigd en waar mogelijk zelfs versterkt Mede dank zij deze goede verhouding is het nog mogen gelukken in de afgeloopen periode veel nuttig werk te verrirhten waardoor naar onze overtuiging ondanks de moeilyke omstandigheden waaronder w moesten werken veel goeds voor de stad is bereikt GebrTEN HOEVE Ingez Med U 2834 20 geleden dat hij den graaf raad vroeg voor het geval dat hij eens in da talga zou verdwalen Hoe lang Doet weinig ter zakel Doclf de graat haalde de schouders Op en gaf daarmede iijn onmacht te keilnen Wat kan Haaivischwillie doen Zoo In het donker op den grond blijven zitten Dat gaat nietI Maar wat dan wel In de gitzwarte duisternis ar l og eens op uit trekken om de rivier ta vinden Bespottelijk die gedachte kan hij wel Uit zijn hoof zetUxf Want in de eerste plaats weet hij niet in welke richting hij da laatste uren heeft voortgeloopen en In de tweeda plaats Is het onmogelijk zich in de duisternis een pad door het oerwoud la banen BIJ lederen voetstap zou hij op nieuwe hinderpalen stoot n overal liggen gevallen boomstammen en overal hangen slingerplanten dia hem het gaan onmogelijk maken Bovendien zou hij door het veroorzaakte lawaai da wilde dieren naar zlofa toe lokken Dus aan den terugtocht is voortooplg niet ta denken Dat staat vast Op den grond blijven zitten Dat gaat evenmin 4l de tijger de vorst dèr wildernis lucht van hem krijgt il hij verloren Hij moet du iata anders verzinnen Eensklap komt da rdWende ge dachte hij al in een bcfll kllmman £ Wordt vnvotad t i