Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

rWEEDE BLAD ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1941 Mededeelipg van Bonera Aan de consumeDten In verlMnd met maatregielen ten opzkhto ¥ an de verdeeling van grondttoflen a het ook ont niet megeHjk aan otle vraag te voMoen Dit neemt ecMer niet weg dot wij voor onze producten wil Kre g el d nillen bR ren od rafteeren se redomeoctie heeft don ook evenolt onze verdere propaganda hooMzakeEjk ten doel om onze productie èa de naam BONiRA bij U in herinnering te houden Ondonki dm hukUoe moeiKikheden zullen wij al het mogelijke in het werk stellen om zooveel mogelijk aan de groote vraag onze BONEIIA artikelen te kunnen voldoen Aan H H Winkeliers Tot onze sptft zijn wij door herhaalde bkrimping van grondstoffen gedwongen vanaf 28 Augustus l geen enkele nieuwe order meer te noteeren die niet percentsgewiize in aanmerking komt volgens de distribuhemoatregelen Zoodra wi weer in staat zijn nieuwe orders uit te voeren volgt hiervan onverwijld mededeeling in de dagbladen In behandeling zi nde orders en correspondentie worden zoo vlot mogelijk afgewikkeld BONERA GOUDA dank van den riad en ook namens de burger brengt wr d fi waarnemendburgetfieester hanelyls dank voor bet vele wat hij in Ijiet belang van degemeente Gouda heeft g aan Applaus I Oo de wetbouiie dankt ipr voor het werk dat zij onder dezelfde om tandigheden in het behang der gemeente hebben erricht Zij hebben de onder hen ress rl ercnde zaken met bijzondere zorg behandeld Zonder de anderen te kort te doen wil spr met geen namen te noemen éen uitzondering maken voor wethoHifler Kopmans d reeds jaren lid is van den raad en oudste wethouder is Als raa slid e i in het bijzonder aif v ethouder heeft dtze buitenge otjii veel in het belang dl r gemeente gedaan Een stille kracht in hel gemeente tp ijk bestiiur is de secretaris die een bijzonder groot aandeel heeft gehad in de periode van het locOrDurgt meester thap De secti uris hp ft zich een buitengcwij n goede kracll t getoond diP de gcmeente ijke aangélegenhden beteersdit Ojk hem brengt spr dank A Woorden van lof richt hu voorts totde hoofdamb d arm en notenaren en hu onderschrijft voikomen de door den voorzitter aan het pontiekorps gebrachte hulde dat een bi ionder waren tud achter den rug heefk Dat met algemeene stemmen de gratificatie is toegekend loont s raads warme instemming De heer Desking dankte ook de stenografen en de pers voor hun arbeid Hij besluit met len woord tot al zun collega sraadsleden het ga U i tjzon der goed Applaus De voorzitter dankt den heer Dessmg voor diens woorden en sluit te 8 18 uttr de vergadermg n tandpqn ovenrollen U nwett ol onverwachts Zmg daarom steeds AKKESTJES In huls babbao Ze helpen U direct lagcz Med O J8J I3 BBBBK Diploma toelage politie agenten GEEN BEPERKENDE Bl PALING In de verordening regelende de rangen het aantal de aamnistelUng de eischen van benoembaarheid en da bezoldiging van de ambtenaren der ge mtentepolitie komt de bepaling voor dat de agent die m het bezit is van een politiedipiosna zonder aanleekenmg tUiarvooT een toelage ontyangt van Z i per jaar met dien Verstande echter dat de jaarwedde niet Stygt boven 1 I1 Deze redactie moest fekozeii worden om te voorkoinen dat de agenten die een jaarwedde van 19H ƒ 1950 2 ontvingen Het peraooeel legtXdeze bepaling echter zoo uit dat de Uplomatoelage Ihi het brireiken ven h maximiunsalarts daalt vm Ï6 vA II en verroeht daarom den raad de bepaling In te takken Hoewel deve opvatting vom wie de ffpsehiedenis met uit het oog Yerlleat niet juist is aijn B en W ritet den wnd burgemeester van oordeeKYat er inderdaad tenncn aanwe ig zijn om aan het verzoek te voldoen en wel omd t het vof ral voor dezen tyd welV n renlgszin zonderling voerschrift 1 at tot een eifreiiaardiire altuatie in eiwIbezoWiging leidt B en W lellen den read derhslvL vnor te bestuiten dat uit de vnrordeninu vervallen de woorden met dien verstande dat vqorzoover de igenten betrpft de Jaarwed met stijgt boven 1 J1 OU voorstel I aan de genda vnn de j b rsvofid gelKinden raodsvwgaderbm tetgtvoegd en tmtetitmm mat ttamé fckncht k Ik uoft U en korte tfeimm a ven ai het MBt pcHedc w tot ataad brarht Op cultureel geti 4 wnw ziog Cd aankomt van tnrctoen voor den bouw van een cicuwc openbare acfaool in dt Korte Aklierea v n een nieuw Cyn r aaiuDi ten Ooatcn van de Jouk rtatraat en den verkoop vao ren terrein aan het Jan van Renessepksn voor de itic tug van een nieuwe In4ii tric en Huiaboudiicbool terwOl lo Uw laatite treHadermit het vakooderwtia in de lichamelijke opvoedinit weer in eere werd hersteld ViJoria op betaelfde gebied het beschikbaar tfUeo van een crediet voor bet ontwerpen v in plannen van reitauratie Ten het itadbutf voor reuauratie vn de Agnifhakapel en de aanstelling an een eoniervalor voor X n e mule Op het gebied van oiute bedrUven I de jcoppeling van onze cerArale met die van Leiden de bouw van een nieuwen stoomketel m de centrale lamedei van nicuue gasovens m de Ï asfjbriek de overneming van het tio distributiebedryf en de vtrgroo üng van de elachthal van het slachtMiis Op poJitioneel i ebied de uitbreiding Vdn het politiecorps df b tere Innchiing en uitbreiding v n h t be ttaanae Ywhtiebureau en a s laatste daad op dit gebied den aa oop va bet pand Maritt 31 voor een evcr ueel Dteuw litiebureau Ten slotte op het gebied van de alge eene welvaart en sociale politiek voor de stad de verkoop van de tertte stukken van ons mdiivtrielerrein de getroffen regeling met de Coop Producenten Handelsvereem hlg waardoor een nieuwe industrie m Gouda gevestigd werd bet bereiken 3 1 overeenstpnnmmg met het Ruk Irent de plaats van vestiging van h t nieuw postkantoor met annex den verkoop der Looyhallen aan het Rijk dl oplossing van de vertietenng van den Graaf Florisweg verbetering van diverse stratcrf en verki eraverbetcring m de Boelekadc en Waleitraat het doorlrpkki n van de verbinding Noothoven van Goorstraat met d tunnel het maken van de opritten naar de nieuwe Mallegats uis en de verbreeding van de Veo stal het itichtPii van het nieuwe p snliocn aan den I uweelen inBF de aankoop van de trrrpinen van eeuwen waardoor èn het gemeentelijk grondcomplex een aanccngeslotei geheel is gewor den en de naogelukheid vnor ern he langrijk nituw werkobject voor eon evontuctle wprkver chaffing is gecre rd lerwijl tevens het uitbreidingsplan Korte Akkeren herzien werd en tiTs ottt de gedeelte ijke reopK ini satic van den Geneeskundigen Dirn l met wedrr aanstcl ing vnn een ichrolarts Dr e lijst is ik herhaal het niet volledig ik verme4d s echts hei voomaamste J lorhian is 7ij ee7 én de tijd omstnndigfiPdcn respiptabel waarbij ik tiegrijije iikerwyre als wet hodor van fmanritrf ook nitt onvermeld Iaat dat het althans over het afgeloopen boekj lar noR is mogen gelukkin prarti ch het f naneiei evenwicht te i evvarpr terwijl fe chulripoïifie niet is vermerrdcd Dank voor arbeid Gij leden van den raad die hieraan hebt medpRewerkt weet dat alvorens de desbetreffende Ixs uiten konden worden genomen hete wat voorbereidend werk deels door de ambtenaren deeh ook in de com missies IS verricht Ik dank u daarom voor uw medewerking ten deze waarin ik ook betrek de ambtenaren die ons ter ijde hebben gestaan Het spreekt vanzelf dat ik in het laatste IV jaar toen ik met de waar neming van het burpemeester amftt was belast met den één meer dan met den ander in contact was doch du durf ik te verklaren dat znowel raadsleden als ambtenaren steeds al len hebben gestreefd hun werkzaamheden te verrichten in het waar achtig belang van de gemeente Ik zou echter onvolledig iij i indien Ik niet een bui onder woord wijdde an de politie Reeds heeft Uw raad door het toekennen van een gratifi fatie aan het corps zijn waardecring nitgesproken oor het werk dat is vemcht Ik moge hier nogmaals ge tuigen dat ons politiecorps m de erste plaats het hoofd de conaroissa ris en voorts al degenen die hier an verbonden ryn onder vaak zeer Djoeiipie omstandigheden zijn werk heeft verricht en nog verricht dat hier ter stede in den tnd daWik alstlkarnemend burgempestrr ben opgftredfn bijkans geen bijzondere voorvallen zich hebben voorgedaan dankt de tad aan commissaris en corps die plichugetrouw hun moeiluk wei hab ben verricht In de burgemeesterskamer heb ik myn collega s wethouders waarin fk begrijpelijkerwijze ook heb betrokken den gemeente secretaris zonder wiens deskundige hulp het raderwerk van de gemeenlelljke machinerie nimmer goed kon loi ien Mijne Hseren Aanvaardt hier in het openbaar nogmaals mijn dank Mevrouw ji Mune Heeren Onze neid neemt len einde Een Ander orgaan zal ons werk voortzetten Ik wil be luiten met dezen wenaoh dat dicni werkzaamheden ook zullen aterkkcn tot heli ven de sUd die ons dierbaar is en dat het Gouda en zijn Inwoner gegeven ntoge zyn in dezen oorlogstijd verder voor rampen gespaard te blüven y auUus Oe hMT Deaaiag iBtwoerft aamenaden Easd Als oudste raadalid beantwoordt d heer O e s s i h g de rede van den voorzitter Oe waarnemend hutgi meester heeft woorden van dank gesproken tot den raad zoo zegt hj maar het past zpker den raad v oorden van dank te richten m de eersc plaats lol den vrwzitler Di heeft zicti vliflien mnanden np hlTmnérft wi ze en met bil icI re werkkrarht voer de gerf e iiP geg vcfl tm de manier waarop 1 i J f jfcdaST K boven allen Jof il loco burgebfnijden maar nij ren groote werkDaarvoor past wanne i lit httoonrf Inget Med G 2895 76 ONZE BIOSCOPEN Schouwburg ftioBCOop ATTENTIE 8PIONNAGB Een van de nevenverschynselen van den oorlog en de oorlogsvoorbereiding IS de spionnage Er is den tegenstander ontzagluk veel aan gelegen te weten at de ander in zgn schild voert en de geheime dienst is in verschillende landen uitgegrced tot een vtel onzicht baar maar zeer wijdvertakt oorlogsapp i 141 Grooie sommen gelds worden er aan besteed rucs en listen worden m steeds nieuwe vormen uitgedacht en gebruikt De man of de vrouw die iich leent voor dit duistere werk komt er niet meer uit io het houcit bên ais met vangarmen vast tot hun totalen onJergang De film At Ir 1 e Spionnage diede p week m n Schouwburg Bioscoop gast gpeft Y ervan op b iitongewoon boeiende en f nnende wnze een voort eeld Al e f lm haar hoogtepunt na dei 1 ie panning werke iik ad mbenemend Op de Kettwigfabriej enheetf men een nieuwe sta Uiegeefinggevonden die het mogeUjk miakt staaldraden te fabriceeren waarbij 7ecr gering gtvucht gepaardftaat met een ongeker e sterkte eigpiilchhppen d e het buitcgewoon geseh t jmakenom er ballonvirtperringen aanl op te later 1 De Engelsche geheime dienst tjrapht nu om de simenitellmg van oeze Ie geei ng in hardpn te kriigen De gehei me aRcnt Faerbner prrbeert het roo wel mevnikeoperij van personeellp den die in meetiijke financieele omstandigheden verkeeren als met de liefde Hu weet in kennis te komen tnet de secretflres ie en vertrouwde van den uitvinder van de legeering Inge I lihaus en de e wordt danig op hem verliefd Ook de zoon van den fabrikant komt in een liefdesverhouding tot zijn handlangster L1II7 Doch op het be lisaende moment doorziet Inge het spel maar dan zun er op de falH iek al vreemde dingen gebeurd Xioot het uitstekend spel vao buna alle spelers en een zeer knappe regie tijgt de spanning m de dan volgende scenes tot een toppunt Een oogenblik sc i nt alle verdenking op Inge neer te kwnen maar de werkeluke spionnen Worden ontmaakerd De ge heime agent die o het laatste oogen blik per vliegtuig tradit te ontsnappen vliegt te en een der draden van de ballonveriperring In het voorprogramma gaaf behalve de Journaals een aardig speelfilmpje met prachtige natuur en folkloristiwhe opnamen uil de Alpen Reunie Bioscoop SCHflN I8T ES VKRMEBT ZU SEIN Bijna iedere zanger van naam treedt eens of meerdere malen voor de filnt op en de bekende tenor Herbert Ernst Groh maakt op dezen regel geen uit zondering Nog een punt hebben byna al deze filmende zangers gemeen en dat IS dat zy ook voor de filmcamera tere zangers dan acteurs zun Ondanks da slaat Herben Ernst Groh in Schoa 1st es veriwbt zu sein geen slecht fi fuur en wat hg aan acteer talent of ilmroutine mtst vergoedt hy ruimschoots door zijn prachtigcn zan Telkpns weer krijgt hij gelegenheid zijn fraaie stemgeluid te doen tiooren Zijn repertoire bevat foowel moderne liederen als aria s uit de bekende opera s Herbert Ernst Groh treedt In deze rolprent op als de tooneelknocht Carl die over uitnemende zangkwalileilen Seschikl maar hoe onbegrljpcluk dat ook lUkt er zUh er maar heel welni gen die dat weten Zyn vriend en collega Otto echter is er van overtuigd dji Carl het ver zal kunnen brengen als hiJ maar den juisten man ontmoet die hem op weg kan helpen Aan Otto heeft Carl het te danken dat hi in den loop van hel verhaal dikwüls voor het voetlicht wordt geplaatst om van zijn hnngiitnatidc kunst bllik te geven Er Is natuurlUk ook een meiide In het spel Carl ontmoet haar Rise heel t op een feenLivond dien hU In ger l schap van O to bilwoonl Op dezan vond annonceert 0 to dat r la het rlschap ern beroemd opi ia sanger ainwesig Is Tot Carl s eriyke verbaslite dringt het tot hem door dat Otio hém daarmee bedoell en dan wint hIJ dooAzUn optreden slier sympathie In w AT 1 AAR ANNEn Schoawborg B l esce e pi Attentie spmnnafc met Rêné Deltgcn en Kirsten Heiberg Aanvang 8 IS uur Zondsv vanaf 3 30 iitir Shella Theater Trenck de pandoer met Hans Albers Kathe Dorsch Sybillc SchmiU Hilde Weiaier en Oskar Sima Aanvang 115 uur Zondag van f i 30 uur Reunie Btoacoop Sihon 1st es verliebt zu seui met Herbert Ernst Groh Ralph Arthur Roberts en Theo Lingen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur De baren van kasteel Trau wiech met Hermann Thrniig U Aog 10 nor Geuda terrein Onder linge sportdae der vereeniguig voor Juniores en aoapiranteo 2 uvr voor senioren en veteranen SI Aag nar Oljnpbi terrein Onderlinge wedstruden alhletiek vereeniging AchiUes t Sept S eer De Zalm Algemeene vergadering van aandeelhouders N V tot aanneming van werken voorheenH J Nederhorst Sepl 2 uur Olyrapia terrein Athleliek wedstrijden Goudsche Politie Sportvereetfiging om clubkampioenschappen 8 pt S ei r StcdeUJke Zweraiarieh tiag DiplOnva zwemmen 3 Sept 7J0 nur Nrd Geref Gemepte Spreekbeurt ds Joh van Welzen 3 Sept I uur Schonwbnrg Bioaeeap Opvoering Caba etrevue De zomer in het hoofd door Het Schouw cabaret 3 Bept aar Daaiël Cursus EHBO Sept 8 aar OosUiaven 10 Hervatting zittingen adviesbureau Nfed Vereeniging voor luchlbescherming Sept UM aar De ISalm Openbare verkooping kaaspakhuizen door notarissen G W Nagtglas Boot en RGallas inzet 4 Sept 7 3 nar Vrije Evangelisrhe Gemeente Bijbelbespreking en bid stond 4 Scpi 1M aar Leger des Heiis Hei ligiiigsdienst Il Sept e 3e nar De Zalm Openbare vertoopirg kaaspakhuizen door ni tarissen G W Nagtglas Boot en R Gallas afslag 27 Sepl 5 30 uur Kattensiagel Start smge loop es ifptlt over J K M van Gnidschp Athltt rk commissie ZONDAGSDIENST DOKTORFN Bij afvvezigheid van den hunartszyn van Zaterdagmiddag drie tot Zondag avond twaalf uur te rorsulteeren de doktoren HAM Eijknnn We t haven 63 telefoon 2582 pn A J Kelt Ier Gouwe 166 tefefcon 1158 APOTHEKERSDIENST Steeds geopand des n Klils alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 het bj onder is Else getioffen door zgn zang en Carl aanvaardt haar be wondering maar al te graag omdat hij van zijn kant groote vereering voor dezer charmante jongedame heeft op gevat Else ontmoet Carl ook daarna ntjg vaak en het staat voor haar vast dal hij niemand anders is d 1 de beroemde zanger Larvn Carl durft haar de waarheid niet te vertellen Maar als dan m net hotel waar FIse werkt de echte Larsen anveert dreigt hem hel bedrog door Otto met goede bedoelin gen op touw gezel Ixiven het h iofd Te groeien En zooals het spreeKwoord zegt Al n de leugen nog zoo an l ook hier komt de waarheid aan hel licht Maar dan begrupt Else z jn ware bedoelingen en wordt de toekomst voor Carl dubbel gelukkig Naast Herfcert Ernst Groh vervult Karin Hnrdt de vrouweluke hoofdrol in de p aantrekkelgke zangfilm Ook Theo Lingen en Ralph Arthur Roberts verleenen er hun medewerking Stan Thalia Theater lltENCR DR PANDOER Ais Trenck de pandoer is Hans Albers in de geluknamige film die Thalia deze Week brengt wel buzonder in zun e enïtnt Hy commandeert vecht flut heeft maling aan ambtelijke voorschrififen verricht geheimen dienst op eigen himtje en speelt boven dien een drievoudVe rol Geen wonder IS het daarom da zun optreden in deze historisch romè lische film nog meer imponeert dan anders Hoewel h verreweg het meest ops en voorgrond treedt in deze op grootsdlie wuzp verfilmde gesehicdenis uit een tyd van Maria Theresia blinken naatt hem nog anderen uit KSthc Dnrscli typeert uitnemend de energieke keiserin van Oostenrijk en Sybille Schhil geeft e n aantrekkelijke vertolking an de met Trenck gevluchte prinses d door haar lief tail igheid een sterk co vormt met de ruwe pandoeren wie zij een schuilplaats heeft gesêj ht Van den pandoeren offieier LaU geeft Hans Nielsen een voortreffel I ee d en ook is er een vlotte vertolkli door Oskar Sima van Harum B een veelzijdige p rsoonli kheid tn wiena optreden voor een deel oorzaak is varf de humor in deze film die voor een andei zeker niet minder belangrijk deel een gevolg is van Trencks vaak geestig brutale opmerkingen en antwoorden H t temporUke en octievolle afwisselende verhaal laat zien hoe sis Oostenrijk z jn oorlog me Krankrijk dreigt te verli cn door gedurfd en eigermiachllg optreden van Trenr t dte tie snak door heeft veinst mee te heulen ift d schijn nverloopl al i ianach generaal In t viiondeiük hiiofdkwarllor weel doorl tiingen de opernlle jilnnnen bemsih tigl na en spannend arhloryulging door ondersardsche gangen ontsnapt en aas het hoofd van zun pandoeren de kans ten gunste van OöstMrtik deet keeren Hu ontvangt daardoor een wel verdiende betooning van zun keizerin die Mnvankelgk zun handelwyze verkend bed begrepen hem had laten achtervolgen en zelfs een prus op zun hoofd had gesteld De rolprent houdt op een byzondere wijze van hel begm tot het etnd de aandacht gespannen en zu boeit t oog oek door de fraaie aankleeding en decors de prachtige uniformen eo de praal aan het hof van keizerin Maria Thci esia S v d KraaJs Vacantiedag voor onderwgzend personeeK KENNISMAKING MET DE EISCHEN VOOR UCBAMEUJKE OPVOEDING Gisteren werd hier ter stede uit f aan de van de hoofdinspectie voor de ichameluke Opvoeding een vacantie dag gehouden voor leerk achlen bij liet lager onderwga in de mspectie Gouda In het buzonder waren hier Voor uitgenoodigd u die reeds deelnemen aan een van de z g n Om JO uur s morgens verzamelden zich ruim honderd onderwuzers en onderwuzeressen in hel gymnastieklokaal van de openbare Uijpre school no 2 aan de ElisabetlkSVolffslraat De heer H G Akkermans consulent voor dt Iichameluke opvoeding m de inspectie Gouda sprak het openingswoord en heette in het buzonder welkom mr H J Schmidt inspecteur van het lager on wus m de inspectie Goudf den luer Thl J H van t Lam insjieeteur van de lichameluke opvoeding in de tweede hoofdinspectie en den heer A J Gideonse chef van de afdeeijng cnderwgs t Gouda De neer Akkermans heeft hiernn een mleidmg gehouden over de moderoe opvattm gen bu het vak lichameluke opvoeding en besprak daarbu uitvoerig de richt lijnen die uitgeverkt zun door het rukscolleg voor de Lich imeliike op voeding Hierna befif men zich naür het Olympia terrein waar enkele gym nastiekleerdien verschillende lesstn gaven waariiu de leerkrachten de ge ligpnheid haddin evns te toonen wat ZU zelf nog van het praclische werk kunnpo De heer Akkprmans gat ten Sntte Mg een demon tralieles die zier in dtn geest virl Tot slot van het fiorgtngedcpltp heeft msnocleur Van t Lam allp denlnemers toegesproken s Middags werden op het Olympia terrein verschillende terremspelen zmals shg nl handbal n korfbal hp opfend D iama ging het naar he gvrnastifklokaa van de Centrale Kopschool waar de propagandist van der Nederlai dsrhe Koi balbond de heer I edeh er een uitpenzelling gaf over het korfbalspel en een drietal filmpips 0at spel betreffende cr loonde In zun slotiyoord kon do heer Akkermans terecht constateeren dat deze eerste vacant lesportdag uitstekend geslaagd was lAATSTE TREIN NAAR SCHOONHOVEN EEN KWARTIER LATER Met ingang van morgen zal op dp lyn Gouda Schoonhoven de laatste trein van Gouda met meer om 20 45 doch om 21 uur vertrekken De trein alleen op Zon en feestdagen van 8 4 uur uil Schowihoven is vervroegd tot 817 i Tweedehayidsch fietsbanden te duur verkocht NEGENfiG STVKR IN BESLAG GfNOMEN De politie heeft pirocee verbaal wegens prijaopdruving opgemaakt tegen een rgwielhandelaar alhier die fietsbinnenöanden voor ƒ 2 50 en buitenbanden van ƒ 4 50 tot ƒ 10 te koop aanbood en welke banden alle tweedehandach en gevulcaniseerd waren Er zgn 28 buitenbanden tn 63 blnneiThanden in be Jag g wimen BENOEMING KAPELAAN Tot kapelaan i Ie H êacramenUkerk alhier 3s benoemd pater Calasanctis Verhaar O F M kapelaan aan de St Franciscuskerk te Amsterdam PATER MOESROPS KAPEI AAN TE B0L8WARI Onze oud stadgenoot pater lUvmua Mrtpskops O F M die eenige jar n kapelaan an de St Josephkerk is ge wcest is benoemd tot kapelaan te Bols ward TOT ONDERWIJZERES TE OUDERKERK AAN DE U88BL BENOEMD M 1 C van Dam alhier is met Ingang van 1 September a s beiseemd tol onderwijzeres san de lagere school no 2 van de Vereenking tot stichting pn Instandhouding vaft scholen met den BUbel te Ouderkerk a d Usscl aan welke school siJ thans UdelUk werkzaam Is Burgerlijke itand aibarcn J7 Aug Pelronella Barbara dr vsH C van llofwegen en P Kersten Sophinatraat 40 38 Aug Oerrle Pelronella Rvellentje ilr van H van Bekkem en L E van de Water St Jobstreat 13 Ondertrouwds 28 Atlf n J de Jong en i C van Fiik 9 van Wlchen en W M van Ka ƒ van der Horst Mi N WlUen burg Overl 4eei J7 Aug Tnaelina vnn den Hoven geh nipl J K Hiuijnliti 7 1 J 88 Aug Adrianiis van tie W l 78 J oa CODD8CB1 couRAM IQBADB 7S JAAR 3BLEDBN Uit Moordrecht Heden vi j heer G £ LaUeman onderwnIl de school voor gewoon en meerlit breid lager onderwijs m de e g n jl het feest van zgn vgf en twintigjiJÏÏ dienst als hoofdonderwgzer wlu hu twintig jaren in d gemeew werkzaam geweest V Te waren de Mi ken van belangstelling welke liii 12 dag mocht ondervonden terw l hta ddor eene commissie uit eenii t usjor eene commissie uu eenig J zetenen een goud ho rloge met tv ketting werd vereerd W JAAR GELEDEN lilt een advertentie Stfemnimg passage Burgemtoten Wethouder van degraven doenu weten dat het gedeelte van den strue wg Gouda Bodegraven l Ki pnde m der deze gpmeenU ten zuiden £ spoorlun Leiden Woerden op Woei dag 2 September e van af des voo mdidags 9 ure tot na afloop der aldut Ie houden harddr iveruen voor de pj sage van voertuigen fal j jn geslreS en dat de gemeenschap met Goud alsdan ral moeten plaats hebben cm de Spokprsbrug en door Oud Bod graven W Lotsu burgemeester Eikj len boom secretaris S JA UI CELfeDEN In de competitie van den Ned Vort bS Ibond IS voor het as seizoen Olyo pia ingedeeld in de 2e klasse B vtw in zullen uitkomen VR A en DEc te Amsterdam RFC en Xerxei te Rotterdam Olympia te Gouda DVV te Den Haag Concordit te Delft ca S V V e Schiedam Gouda IS ingedeeld in de klasieB waarm zullen uitkomen VFC d Vkardingen Gouda te Gouda USC C VV Transvalia en Excelsior te Rsi terdam Delf ia te Delft en ADO ttDen Haag TOP komt uit in de 3e klasse B waan uitkomen DOS Velox DO O Voorwaarts S V S U J C alle l UtrcchtrTO P te Gouda en Vnonden schaarste Culemborg Predikbeurten ZONDAÖ 31 AUGI18TV 4 Remonztr Kerk V Vm 10 30 uur ds J Ni nhuis Kleine Ker t JVer V Vrijz Hervormden V n 10 JO uur de heer J N Patlist Den Haqg Vnjdag n m 2 uur huwelgksinzpgening door ds H A Enklaar Den Helder Letkeieche Kerk Vm 10 uur ds J J Sunon Oad B athoüeke Kerk V nk 18 30 uur Pastoor G P Gisktl bcrel Kufe V m 10 en n m 5 uur ds J P C ten Brmk I UereL Oeoteuste V m 10 en n m 5 uuf ds A de Blol Cbf Qeret OenMente V m 10 en n m 5 uur ds A Dubois Nsd Oerel Gcueente Vjn 10 en n m 5 uur ds Joh vaa Welaen Woensdag njn 7 30 uim da Joh van Welzen VrtJe BvaageUsebe Qemecnie Vm 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep Donderdag nm 7 30 utiK Bubelbespreking en bidstond et Oiüvlta Njn S uur ds Alers van Dordrecht Nederlae Mn Geloafsgenieenseba Het Leger dea Bella Vm 10 uur Helllglngsdlensl nm 7 uur Verlossmgsdicnst Donderd nm 7 30 uur Heiligtngsdlenst f Oe Goudsche Courant i biedt de grooute publiciteit m i Gouda ea esÉgevlog wordt eiken avond bIJ eele dahnedee bonné bezorgd ia OOUDA AJpheo d RUn Ammerstol Bergambacht Berkènwouda Bodegraven Boskoop Driebrugg Oouderak Haastracht Hekendorp MoereapeUa Moordrecht Nleuwerkerk a d Usset Oud kerk a d Uuel Oudew t j Polsbroek Reeuwijk Sohoonh ven S tólwük Waddlnxv Woerden Zevenhuizen ADVERTENTIEPKUS l l wone regels 1 10 eftie reg l meer fOJl tNOKKUNDEN MJUJBOESLm OEN op een gewone tekatpagiM It3 regels 1 31 etka regel m w41 Bü overeenkomst garedtteeerde prgzao volgeM tvtwt lartet KWARTJKSRUBRIMC klslM dvertenUIn ll i das Zai dags 13 regels f O 28 regel me t t 0 10 inaeln grootte 8 tegel Ulttlutlend M vooruitbeuilng Ini ndlng W VrUdagmiddag t uur Opgaaf neen adlvwrtenM Heden ean hel Burteui Msrkf Oouda Tel 174 en bftds pt eltjtie eniaii