Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

T s f mm i DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1941 mj Geen enKelen wenach heb ik meer En jU Zij Vergeat niet dat ik ov acht dagen jarig ben Wemer Deike Dultsclftand m Vervolg van pagina 1 Maar de mairt is de spanning de mairt is nu nog alles Ze kuimen veel vangen en toch een slechte reif maken ze kunnen weinig vangen en toch een goede reis maken Dat lijkt vigseherslatün maar t is het niet De mairt is de prijs de prüs waarvoor de vtsch weggaat die bepaalt voor den visscher iiUes Nederland is nu dol op visch zei ons daareven een oudg edie9de en hij nam ons mee naar het grodte afslaglokaal Eén vreemde roezemoezlge ruimte met naast Ikaar afgescheiden door een greppel kisten ersche zeevisch schol schar bot tong tarbot griet enz En boven op iedere partij en briefje SCH 258 VL 28 IJM 208 hetgeen zooveel wil zeggen die zijn door datschip gevangen Tien twintig honderd duizend missSiien wel Ueijduizend oogen gaan op dit oogenblik langs de partijtjes visch die leder apart van weg Wel toegedekt onder een dik üsbed opdat een koele verzending gewaarborgd is En wie dat allemaal ziet dat gehol eti gedraaf het geschrijf en gekrabbel dat geschreeuw van Hier voor Leeuwarden Oikr voor Almelo Ginds voor Maastricht jdoet goed het hoofd eens om te wenden naar den kant waarvoor een kluit schepen Ugt n et volk dat ala de kana evenschoop ia het wijigt om nu Nederland vanversehe zeevisch te voorzien Eenvoudigvolk ook in zijn bonte veelkleurigheid zooal shet daar staaH met vanmorgen de heerlijkeblijheid in de oogen van een faine staivemairtt De oude varensgaat die onze gids was herhaalt temidden van deze drukte rjederland is nlj dol op visch allemanspHngt op naar een graatje Weer gaan onze oogen langs den kant nog even kunnen v ons verlustigen in dit schoone simpele schouwspel van échte Hollandsche schoonheid Reeds tjoekeren de motoren en worden de zeilen geheschen hier en daar en ginds vliegen trossen om meerpalen en bolders vandaan Zes zeven schepen tegelijk tuffen zü san zij het gat uit Weg gaan ze vol spanning en verlangen voor de markt van morgen weer wanneer onder visscherijnieuws met twee drie regels wordt vermeld dat vijftig of zeventig of honderd en meer kustvisschersachepen aan den afslag waren vijftig of zeventig of hondeifU maal drie vier ploAeraars die Nederland nrieehelpen te zorgen vobr brood en vfsch baar is moed voor noodig Bravo McMerI Kom auwl Hier kun c aUe goed zlenl Verlag Qelke Dultschland mj Zoo nu ul Je het wel uit Ie hoofd laten bm Toortduresd voor de voeten te loopenl Attenbl Zweden m i Lachspiegel i ïlönheer de Inapecteiir neem me gevangen nk heb m n vrouw geslagen la ze gewond Dood Nee maar ze kan over minuten hier zijn Hum Mat Dienit Hongarije m U kunt dus den eerste van de volgende maand als mijn particuliere tenotypiate hier in dienst treden A propos Irtmt u stenografeeren Teekening De Coninck En boeveel weegt dia ham xonder uw arm Hum Kat Dienst Hongerde m Waarom kocht Je stalen meubelen Ik k6cht ze niet Ik liet de gasleiding losbreken m n auto uit elkaar nemen en dat allsa bij elkaar leverde dit opl Rum Mat Dienst Hongarije m NEDERLAND IS NU DOL OP VISCH pen zijn de bezoekers op dezen afslag vrouwen met kanten mutsen en zilveren ijzers torsend jukken met manden mennen op klompen schoenen laarzen in lust re jasjes zomercostumes en dilcke Jakenscjie pakken met op den buik groote koperen knoopen lvtl die doen alsof ze hun heele bezit in den vestzak hebben en anderen om wier hals een ketting bungelt waaraan bij vermoeden de geldbuidel is gekluisterd Die lui kennen elkaar allemaal doen althans alsof redekavelen een ieder op de wijze waarop hij gebekt werd Men hoort er den zoeten zangerigen klank van het Sche veningsche dialect vangt de ta l op van den Vlaardingschen vischhandelaar die over eeaantjes spreekt en de Noordelijke kustbewoners die van iedere ch een k maken skol skèllevisch skipper Hij h e eft geluk I geringen omvang zu n maar tezamen een machtige hoeveelheid vormen Het wordt hier een drukte van je welste Auto s sleeperswagens carriers en alle andere mogelijke en onmogelyke vervoermiddelen rollen aan Voor den kant mag iedere man bijkans een ander dialect voeren hier niet minder Wy komen nu niet bepaald om zaken te doen Of de prijs van de tong een kwartie hooger is dan gister en dat de skèllevisch slap lykt kan ön op dit oogenblik niet Zoo bar veel schelen Voor ons belangstellende nietbelanghebbeo de wel te verstaan Maar er dromt hier een massa mannen en vrouwen samen die daar anders over denken wier voorhoofden transen om prijzen en kwaliteiten Even veelkleurig aJs het volk van de sche Maar ze verstaan elkaar en mé r Ze verstaan ook de afslagers die ongekend snel eUf e rs opdr e un e n o i j ta n ei jtn êvijtn tet men er tureluursch van dreigt te worden Ei om die afslagers dringen ze heen verdrftigen elkaar sommigen kijken de woorden liever de getallen uit den mond van den afslager en mijnen met een enkel gebaar al Main Moin hoort men gedurig en geiichten glunderen omdat ze handel hel ben Maar wie zijn teenen lief heeft moet niet te dicht in dat gezelschap verkeeren ol op de klomp gaan De vischverkoop gaat hier soort voor soort party voor party schipvangst voor scli vangst Er waren vanmorgen ruim honderd scheepjes binnen maar het ging verbazend snel Wie twee dri uur na het begin komt vindt ékw een half leege hal Met allerlei vervoermiddelen gaat de v sch V NEOERUNO is nu dol OP WSCH ROND EËN AFSLAG Even peelsooTÜg fis it Kkeptn en tmgen it it kltti dtT hotttnit in tcA gjeaieeiufe of ptmdjtr makenie varentgatttn Daar staan zt brttimt ie van Urkert trnevens mt ie IJulméeT E R Ugt een machtige kluit schepen voor den kant i Van her en der afkomstig hierheen gekomen om te markten t Schepen met bruine en schepen met blanke zeilen met spits kotterkoaM jn ronde botterstevens De vrouwen moeten een groote P ats M Bi fe lart van haar mannen innemen Ge leest er al langs g39MK h fraaie letters uitgeschilderd Johanna Francina Maartje nKrneUa enz Voorts op de boegen SCH Scheveningen VL Vlaardingen KW Katwijk IJM IJmuiden HO Rotterdam UK Urk en nog vele andere En even veelsoortig als de schepen en tuigen is de kleedü der boetende visyhsjouwende of praatjesmakende varensgasten i ier Daar staan ze breeduit de wijSbroekige schilderijen van Urkets erne vens de veelkletuige klanten uit da Uselmeer thuWiaveiu Daarbij de mannen van de kust in grauwe getaande kielen met vette loovenbroaïi ken waaruit felkleurig een flard roodbaai prieiht of oerdegelijk ge n wind doorlaj end carsaai Eokele Heiien voeren reeds Oit De meeste Uil wachten nog efkes op de taairt Stress zullen ook zU zee kiezen da treil Overboord ploempen en wegtjoer keren sjorrend het net over den bodem op lj p van zegep Vervolg op pagina 4 m ibroekige chilier en de veelkleurige klanten tkmiihavens Ben SpakenbuTg$ch vittchtr n s n vroua Vel Itcfite en trott Ottan ft blikken naar hun Weinklmi rbtoi HaiUmd I