Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

ONDER LEriHNG VAN Dr MAX EUWE OUD WERELDKAMPIQEN SCHAKEN Bedoelden ze dit nu met moderne Jeugd TOT OV£R lts JAAR Het ia vroeg ia den mortun Arthur van Bal i zit Bog met daa brief dien bij toojuitt ootTuigeB heeft in zun liand De vierati erticjarise leeraar in de Nederlandsche taal en tetterkucdc viugezel ouderloos en groot kindtrvrieod bügt zorgelijke rimpels t op zljn voorhoofd Bat is duideiyk dat htl over iets belangrijks ernstig nadenkt Weer least hu de slotregels van dea brief dien hü xoojuist ontving Mocht u geneigd zljn om Batty het vierjarig dochtertje van uw toenmalige vriesden die zoo cmgelukkig om het leven z gekomen als uw eigen kind aan te nemen ten gWeve u dit s v p spoedig te bej ichten wngTziwi het kin4 anders ter beschikking na hat Veasbuis hier tar stede zal wordaa Arthur van Balens gedachten gaan meerdan zes jaar terug Leonard Vellmga was ▼ an het gymnasitmi af zqn vriend geweest n dit tijdens hu gezellig studiejaren aaada univarsiteit getdevan Veel had hij metden araatigen w ageerlg aangelegden vriendgesproken Zu hadden elkanders leven votkomen aangevuld Was dit de reden geweest dat hUiaU niet tot trouwen was i komenfHeewel qp dcr en dertigjarigen IceftQd nogheel wat gebeur er kont Arthur van Salea bekende zichzelf voor desoovaelsta maal dat dit hoogstens één vaade redenen was geweest dat h met zijn KTliafd bart en züi chronisch verlangennaar Underen nog niet tot een keuze wasg komaa 7 gecompliceerd w a hij De werkelijkheid otitBue terda hem te veel Leonard TeHtufa was gelukkiger geweest dan hij diehad de vrouw die hij mradig had wèl geVQKtdan GalnkkigarT I t had Mi aaavankalijk gadacht hoa andara waa alles gekiopen das mcnseheUjka berekening uitstippelt Hoe onbeschermd is de mensch Nog zag bij de aankondiging in de courant Getrouwd Mies Terwind aa Dr Leonard Veiling Was dat sija vrlendT Le mard en hQ hadden ala broers vaa alkander gehouden Ook aan Mies had hy aen prettig berinnering Ja dat beschaafde gevoelige meisje was d aangewezen jnrou Tser Iisoaard Hat geval nt soo Leooard Ind aaa prachtige aaa eUing gekregen aan de H B S ta Batavia ea direct na hun huwelijk vertrokken si D jaren door bad Arthur een diepgaande m uitgebreide correq raul ntie onderhou de Itearom wist hij alle bijzonderheden aatanirl k ook dat zij met verlof kwamea met hun eenig kind een meisje van vier Jaar Het achip was echter op een dravende nija galoopea m sija ha vriendea lagea op daa bodem d r a a BQ de weinige gareddaa behoorde hun d x tertje Betty E huivering gaat door Arthurs lichaam Evea deokt hij nog na Zal hü er met ija vartMUwde hidahoudster mevrouw Verbagaa var sprakenT Of ia zjj minchien iet 4 BiiehtM om dit ta b igrijp iT Een tevreden gfintladl verheldert plotseling n gelaat Wasnaar Êi lün daad heeft volbracht zal hif haar nvoudlg m t het feit in kennis stellaa Hij et maar al ta goed welk een gevotflg hart achter Iwt wal eens wat t atttmgi m alMr vaa haar 0ichtiq aIaat y t fte Ugt Mm aaa rak draait M A em op sija toel en grüpt zijn vulpen Geachte notaris Betty Vellinga het kind raa mijn evarieden vriepdea zal bij nu een arm thuis vipdea Daa da aoodlge f nnaliteltea Opgelucht gt hU tiJB pen neer Na langen tüd zingt het eer bij hem van binnen H4 zal dus vadertje vnirden Sapperloot wordt uj sentimeataal 9 sijn oudea dagl Ouden di Hij li alat end J aig genoeg om eot kind la ap g e w a hlh ald op te voeden Veel speelkaraen djaa atoat sa hebben Zon hcht tn rumite Jeugd m haar heen Doel had xijn leven au g ragan Zou het eca mooi meisje zunT HO hfadd w al van haar VMr al het andara aott hiQ wvoor sorg i geen boeken over ta koi9cn hü mocht eens in te lezan VrQ atHnmika lleCde aiat voldoende bleken ca natuwUjkhet wakend oog van den volwassene danJueJp toch mets Waren de jongens en meisjesuit de hoogste klassen van het Gym niet zu vrienden Mevrouw Verhagm heeft het niet alleen goed gevonden maarkeen kleur van bew oge n heid heeft haar anders zoo beheerscht geiaat werkelijk verjongd Duidelyk heeft hg haar stem booren triUen Wat een schat meneer Artluir zit met hat kind op sija adioet Betty en hij zijn in enkele uren reeds kameraadjes geworden Waarschuwend legi hü zijn vmger op zün mOnd Begrijpend ki kt mevrouw Verhagen hem aan U heeft gelijk meneer ze b e a aff en allaa op dit gebied Hevr Miw Vnfiagen neemt Betty van Arthur over en in haar oogen komt een groote innigheid Ret kind slaat de armpjes om haar hals Een groote teederheid voor het oudcrlooze meisje vervult haar Ook haar leven heeft een bestemming gekregen beseft zij Met vreugde constateert Arthur van Balen dat hü zich in deze stiUe wellicht iets te conventioneele oudere vrouw niet heeft vergist Duidelijk bemerkt hij haar bewogenheid die zij met aUe macht tracht te beheerschen Groot en vochtig staan haar lidita oogei Het kind omhelst en kust baar Plotseling staat Arthur Op en schudt ontroerd de hand van mevrouw Verhagen En zii vrnden het niets vreemd B tv tveM p te h aiao4 opnaUïmg rateHeOrad tgrijp irheTlevm voor daa ietwat eaotelvigen leeraar veranderd De jaren die nu volgen behooren tot 4 beste van Eun leven Betty IS de groote beteekenis van hun bestaan voor hem en mevrouw Verhagen Zij vol n met groot aandacht iedere neiging iedere verandering en verlangen van het kind Haar ochtend en nachtkus zun kleine maar onmisbare eveneijienten voor Arthur Wanneer zij gebaad wordt totdat zü blank ao roaa glimt onder de soepele handen van mevrouw Verhagen blijft Arthur overgegeven ernaar turen als naar iets ongekend moois Voor de klas bij het naar huis gaan denkt hij aan het kind Het koopen van een stukje q eelgoed of lekkernijen behoort tot zijn liefste beziipieden altijd is er wat anders wat leuks wat liefs De scliooltud staat voor de deur eer mavTotiw VerhajBpa aa hij arop badaeht süa Rceda thuis wordt sij zijn leerling sija klein vriendinnetje Zijn cluS en zijn litteraire kringen verwaarloost hü Niets wil hu van zijn pupil missen s Avonds blijft hi met mevrouw Verhagen napraten over ar vor daringen op school haar intelligentie baar mooie blonde krullen haar werkelijk blauw kinderkijkers haar speelgoed vriendinnetjes w mooie kleertjes Arthur geniet U mag haar niet ta v l varw aa Mvrouw segt hij opcena Dat durft u zeggen meneer Als ze elkaar aankeken schieten za ia caa Gehikkige jaren vliegen om zooals zand door de vingers glijdt Betty groeit op als een heel mooi opvallend rank metsje dat veel houdt vaa vadertje Arthur en taat Verhagen En wanneer Betty op het gym is gaan zü gearmd langs de wegen De jongelui van het gym weten het al meneer van Balen met zün pupil Zonder haar zou hij zich zün leven niet meer kunnen yocrstellen Züa liefdeverlangen zijn hunkermg om een eigea gezellig gezm te stichten die liem vroeger dikwüls overmanden sch nen gestorven Als door a a wonder geleid aciiijnt het jong meisje alles voor hem t kunnkn vervangen De wasdehngen die hü buiten d stad mét haar maakt zün kleine feesten voor hem Hun ge rekken over het leven da kunst I d litteratuur v rkwikk a hen b ir dea en maken het Icvoi de moeite waard Haar eerste bal en haar voortreffelijk eindexamen zijn üna mülpalen va zun bestaan De wereld heeft kleur voor hem gekregen t geringe aardsche zaken hebben sija volle b langstelling ndat B tty erop gesteld is Totdat zü hem plotseling zü Is nog pas een half jaar op de universiteit dringend moet spreken hem büna plechtig om eea onderhoud veirzoelcL Arthur van Balen voelt deh bezwaard al heeft hQ aog geen b paaV de reden daartoe Bet is tAch de gewoonst zaak van de wereld dat Betty hem raadpleegt wanneer zü moeilijkheden heeft Tot wien zou zü zich dan moeten wend it HU moest ar juist blij om zün trooat hü slcbzelf Toch bluft hü eenigszins bevreesd naar den avond uitzien den avond die gndera altüd iets prettigs voo hem laateekent Na bet middagmaal komt za op zün studeerkamer Zü zit p haar gewone fauteuiltje tegenover hem Zichtbaar gelukkig ziet zü er uit Za grüpt zün hand Vadertje zegt zg resoluut Ik heb J iets prettigs te vertellen Sedert gisteren beaIk verloofd met Marinus Hoogkamp den doo torandus in de scheikunde den broer vaa Jeanne Hoogkamp die u wel kent Niet onmiddellük dringt de beteekenis vaa haar woorden tot hem door Zonder eea woord te zeggen blqft hq in dezelfde hofding zitten vlak voor Betty zander haar ta sien Eindelük ontdooit er iets in hem Badoelden ze dit nu met moderne jeugd Samea met je te ieven en toch naast je het iatiemste verzwügend Je hebt my nooit iets van jullie omgang gezegd zegt hü niettegenstaande zijal eheerscbing zenuwachtig glimla d end Vadertje zegl ze een weinig nstoorden teleurgesteld is dat nu je gelukwensch een verwut Voor het eerst is er een wanklaiA tussdienhei Mechanisch staat hü en drukt tea kus op haar voorhoofd Ik feliciteer je zegt hü dof Ongehicfit babbelt ze verder Over i ie maanden trouwen we al 0 dat nog denkt hü Dan grüpt cQ weer zijn iBnd en houdt deze vaM Werkelijk vérlieg n zegt ze Bc ben zoo gelukkig Tervtdg op pagina t X Opleedac No a A door A F iCkekeast f ponten Wit Kt DgT TfS Lb Lrt PeS PM Zwart Ke TeS ThS 142 Lh2 P MI L A dt A 1 TflH dreigt 1 D 6 mat i M 1 PdS mat I d4 1 PK nut l I PdS a Lfl mat 1 LgS i Pg3 mat OploMlng Ne 1 B deer t W Martiiulal pontcB Wit Kb TH LM pi et et dS et Z art Kd4 pi eS L Vtt tempuet 1 Ke 2 L T Kd4 I TM mat L ICc4 t Td ia 4 Td4n mat Probleem No 44 A Wtt Kg on Tb IM La LB Pc4 Pg7 L fl et n ai itukkea ZwsTT Kd DgS Lc UI Pdl Ph7 pi b4 gl 0 stukken Wit geeft in twee zettcD aut L ProbiMm Ne 44 S Wit Kcd TgT Led Lh Pc pL dl dB M II tukken Zwart Ko Tf4 pi II fT 4 stukkei Wit geeft la drie lettn mat GOEDE OPLOSSINGEN No 41 A A de Wilde 4 J SteiXen m K r MaakenscWJn f4 i A Vroom 4 D L Bleke 4 3 W Stegeman 4 W Bijl 4 A Poldervaart 4 J H T d Velden 4 J Hamoen 4 J Schr 4 J HlUebrand 4 mej W F Koch 4 W Jongeneel 4 A Me 4 H Went Ing 4 J H Burg Jr 4 UKappers 4 G Hopman 4 A t d Tol 4 W deVries Jr 4 No 41 B C Vogel O A J Berkenbosch 8 D Schaap 3 J H Burg S R H Mosterd 3 D H Hart J J Oudenaarden S W Pieteraon S Het sehaakspel kent verscnillende soorten van combinaties Tot de leerzaamste comb natics vooral voor be nnende pelers behooren de t g maskeeringscombinatiea Wanneer een stuk in zijn werkingssfeer door n stuk van zijn eigen partij h nderd wordt zeggen we dat het eerste stuk gemaskeerd IS Laten we een witten toren op el staan en een uitten looper op e3 dan belemmert de looper de activiteit van den toren langs de e lgn Een dergelijke situatie Iz voor de tegenpartij geenszins van gevaar ontbloot Wanneer b v LeS den een of anderen aanvallcnden zet kan doen rijst de kans dat zwart door de gelijktijdige activeenng va Tel voor een dubbele dreiging wordt geplaatst In onderstaande partij die gespeeld werd in d i acbtkamp te Bum 1S41 zien we een eenvoudig voorbeeld van een veelvoorkomende msskeeringseombinatie Overigens leert deze partij ook dat men den moed met te vroeg moet opgeven Wit O E D van Doesburgta Zwart Dr M Euwe SIcUiaansche Parti 1 ea e4 c7 c5 J Pgl fï Pb cS S dS d4 c5 X d4 4 Pflsd4 O tt Il Correspondentie adres Red Dtrizetjd n Eén Pottbia 959 RotUr em Oce zet waa sterko wanneer zwart op zijn viecden iet d7 M hatf geapidJ Tb iu wordt zwart In at gesteld een in de Siciliaanaclic Parttt geweonlift zeer bclsBfrtiken centmnopmandi door te aalleu 8 R ds Zoodoende verkr gt cwart voUcoOHai bevredigend apd e LA M Lc dT Overweging verdiende ook d 4 zaear aa T Pca Ddl t Kdl at t Pd4t abS 1 PbS taat wit lang niet alecht 7 r4 X di PM X dS LbS X 4 b7 X 6 c c PdS c7 4L Pbl cï Tn het algemeen verdient het aanbeveling de vleugelootwikkelmg van den üaBdeliJk komngslooper met de overeenkomstige looperantwUtkehng aan den ahdêren kant te beantwoorden In aanmeridng kwam dan ook U bS Lg7 U Uil 11 d 1 Pc6 of nog beter 11 Ld2 B e ae v ts tt U LcS II L gT Na wtt de diagonale Itjn aan z tegennaoderheeft overgelaten vemcbt LgT uitstekende diea ten U Lel e3 S a O fS 4 Pet e U TalclTKoet aen pion looala bet verv lg leert Wit zietde l eteekenla van de maAeercnd 4 st ing Ld7 Dd over bet hoofd 14 Pe xd4 Bet begin vaa een canvoodlfe nuakeatafaceokUnatle It Lel X d4 Ld1 gl SteUlng na U VH g CVervolg van pagina J Weer nestelt zich een glunlach alsr een PUntrek op het verouderde gelaat van den grijzen leeraar Gebogen zit h j voor haar als in afwachting van een nieuwen slag dien hu als een naderend onheil voelt aankomen Zun intuïtie bedriegt hem niet Nu hapert haar stem toch als ze zegt Rinus heeft veel geluk gehad door voorspraak van eén zijner hoogleeraren heeft h j een prachtige positie gekregen aan de H B S te Batavia Eerst trouwen we hier natuur lijk Ik vind hft prettig weer in het land te komen waar ik geboren ben Maar reeds die laatste drie maanden is Betty voor hem verloren Zu is óf in werkelijkheid óf met haar geheele wezen bi Marmus Hoogkamp haar aanstaanden man Wanneer Arthur zich niet te afgemat voelt stiel is hü den laatsten tijd verouderd tracht hij door redelijke overpeinzingen zichzelf te troosten JCarinus Hoogkamp is roch een zeer t iassend jongmensch begaafd intellectiuel die bjj zijn professoren ih hoog aanzien staajt Voor haar maatschappeiijka toekomst behoeft bii zicb geen zorgui ta ma De eattnoepiBC Bet iiiealiwniK atd Lf t valt de wtom dame aea tenr het gBoa xieré stak Dd tegel artM ep M wordt gerÜit Wit kan met meer aéa pi iecriic astkaroea IC Ddl X c Oat X d4t IT Kgl U I d4xe4 Zwart beeft na een gensaden pion gewnaSBL maar de partu ix taf laag idet utt want er betraden zich nog vtkSoeaiit staUECs qi het berd am ierwikke ngai te attii pprn Xa vcrwikMtwgen geven altijd boop op IxdttBkasslea zoodat ii t hier deo moed sie l Aoeft te laten zakken It bS M I c4 at U PicS i Pareert de dt gtng it Lc3 Tic DS mat en maakt tÉMBS ée e B i $ voor lU V DK4 a tj h3 ti3 Eoi vluchtveld voor den koniag Is kg de a wwigheid vss zooved xware stakkea ia ieder geval onontbeerlijk ÏL dt a Tel e Dad M SS Df3 Me voor de hand lag S t I waar zwartmet 23 DfS vaaitzet ara bet veiiles vaa dc9cpion door de teiuve ri van deo wrttei f t tf bpioa te coropenseeren 23 TfcL DS M Tc6 9c€ a Oef D 4 re Tct Otï beoevens 2t De n Tdl I Vee sterker wax S TdZ gevoJgd deer M DdS De tekstzet vendiaS jvS de gdegeidi t een tegenaanval te iderBCBMs ttTnxdi ntzgit S Khl U Db d9 KistAien wat H iJISB JBB ttnillg a r i i eea maar zwart doet eea poïpng a dea aaanü vast te buiiueii X OetzeT Tdt dtIB Ld4 ziet er traaf uit maar er zen vt ges 31 D t Kgl a P 1 1 Kbl zwait 5 eeftniet beter das lemiae door eaowig scAadtÏT De7 ett l a It Delzt Wit mist zlJn kan met SL Te bad b dte vtJandeluken aanval kunnei aMaan D haS tot ongeveer geluk spti geleid daar M TaZ we c It Pd juet mogSsst was gewe e st SS Wixgit n Khï td DdSxcS tt Tc4zo Tgtxal Thans heeft zwart niet al e i een pion méér maar bovenden staan züa stukken aeevael htsm daa de witi itat vetBes vaa eea tet att iju pMa weUb onvenagdeUlk la Er volgde nog rug Tal as m ita a Kgt Lds x T n KgT 3Ï Tt Lf Ï8 TcS TbS ST PcS Tbïf KB Le5 M TdS TM 40 Ke4 Lbï 41 TO Teï + O Tet m Kft trtt 44 Ke K 4 Pd I eS KIS gS 47 PcS hS 4 Pdï I4t hg4 bgi Kgl f4 Wit gaf het op ken Wat wü hij dan Was hü op zün oud dag jaioerjfcb Schamen moest hy zich Hoogkamp was iemand cbe wist at hij wilde die Betty zun rechtmatig bezit sou verzorgen en beschermen Hü had een heel knap uiterZuk en eerlijke oogeo die je aankeken Een forsch gebouwdb sportman wiraaa fcwabbige roode stie omek hem echter hiaderde Zou Betty dat met zien Wat zeurde lul tochï Wie trouwde z j of hü Te ouderwetsdt was h j om de jeugd vaa thans te begrijpen Pe laats dagen teefde hü als in koorta Tpt h t laatste monient hield hq zich b trekkeUjk goed Wel merkte Betty zelfs éHt zijn gezicht wat verwrongen stond Htftig omhelsde zu hem op de boot bü het ateiieid zooals een liefhebbende dochter baar vader die als een vriend voor haar is omhalia Tot over zes jaar vadertje flnstat4e z9 Maar toen lm alleen was ms sdM b paychiscfa geheel in elkaar Zun tevcttsvreui was dood Arthur van Balen meldde zich i d b ig niefe naa naar het gym Kü lag fe9 op zijn bed uit het raam te k cee stecda naar dezelfde pMc alsof hij vandaar x htB