Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

ggRSTE BLAD uotfs ZATEBDAG 30 AUQUSiUS 1941 concert en lonf 4M Oramofoonmuslok 5 00 Voor JonKtna en m iaje Voorbereid door de Chr H d o Stlilitinxi 5 15 UNO Nleuwa ecoi ointache en beurebericjiten S M 0 hslv diiïe ptanovoordraiht SOO Cyclus Am ea l k in het Nieuwe Teaiament S IS Romans cera en ollste 7 00 Actueel hal uurtje 7M Ptanoipel 7 45 PotllleH weekproatle M Olto l ntUll in orkest S 25 Liandmano luat soa Omroeporkeat en solllt 04B BNOl Nleuw berlchlrn 10 00 10 tl QtunaloêamMÊ C i4 f SI AatuMs BILVEBaUM I 419 I l SN Gewt niu lelc rpD SJS BNO NicuwaboilohUn fAi Gttmolaotunui ISJS Oiririwp yniphonU rk t en solisten e o IIM MeUjeilioor D KiFkilü laOB 8 lonorknit UW BNO Nlauws in icanomlitcijr berichten IM Ncd rl ii iK li vu bond voor Sibbrlnind BuntwoordlriS viin blnnwK komen vriiSPn I 11 Oramotoinimu lek 1 30 mentt NMlcTlandach Radlo Muitl kIecat voor lUrnnonlct VanfareurkHtan In de pauzes Declamatie en giamoroonmuilek ISS Vervos MuïlekJeeit 4M Orarnofwm muxlek iJC Zans en plano J CramoloonmiKlek SM Voor de Jeusd S GrsmorowunnsMl SIS Sport van den dal SIS Kurt Hohetibemcr n tUn orkeM e o T Acllieol haUuurlJe 7 38 De I lihie Tneli S 10 RadlotoonMl Nieuw H mila rich StiUk kwartet S If Oramoroonmu li It 4 BNO Nleuw borlchlon lOOS ISIS BNO Ïim 1 iche mtiendliK An American ees nollai t Officietlt btricfUün BU Wilult van dm BO reMrlam roiil V hei dapaiteniant van WMeraUal stjn tt n kenen van 1 Januari 1041 benoemd lothoot Il sen hU de aldeelln eleclelelltllavoer ileninf van liel depailemenl val WaMMtaat in vasien dienat A J W van cUm Un4 n oa lol Inaenleur In v len dlen htt dio sMW line ƒ II J d Jons ttn te rekenon I Juni IMI benoemd l l htioldtifiininloo tB va iTO dienal htj hel deWMI nent von Wa ler laal J de Vilea A de WIMW H H B A ih Jr en mr L J O J Vlnl le ni W Ie rekenen van I Met 1041 Iwva rt F comoilea In vasten dienet htf hoe eOMnO menl van Walersiaal de adjjinet oenimlooon N Weaieiink en w Verjver la rekenen van I Juni 1041 benoemd tol hoo l mmlo hil 1 el dei tement ven Waleralaa J P va aUteren BU beetMit van den S SSKS£i S3 he deperlemenl i t JP 2 iHÏS lol fhinnerrten op l n vefooe JWS a g van N plember ilMl aH fcutW J fW lemeente Beek en bon eervol olt l l It KRIDIS IL SIM N e Oramofooomuttek BNO Nleiiw he rWiten 1 4 Oraino oo m tl k II Uiiiendln voorbereid ihior le thr Radio IKli una a Random hel or al b SM Mor ïenwfldins HS 7onrtol ii nrjen onder MirKtn H i tvdila Kenl f IIW Bflbel VoorVwielrt ilonr de Cht diri liehtingi i IS Hel Nederlandurh Kamerkoor U4S BNO Nieuws eortomtitehe berfehlen I Oraelapel en tmi IH Klaa van Heeik iii M rke t ü Pyelii Ori e ol en 1 IS aremornonmiiHek t Il merd m ch l l llharim nl rh or e l en olmen hm Bol leidamwti f l hennonl rh kiKVr en t Bihie rtannch Mannnikoor Oiphei i ï tnonnweleli 41 RIurtiodlenM f ltp rtl iMehlen van Het ANP SM Bnilembla Mndt HiHitatMaoswr J O W roio RoWJBjaji Chef rodooMut voor Oeuda on OnMttoMBI r Ttotat OtBd lELlJK NIEUWS d UtteL erkerk a Tetiitbwk te Eottordam jarifB dwutteur H de P Wh gortau we m helm 3jf5ht een trVangeniartr v n yerlxtww d pmllel to d n Hoo w UJhw een jr etiijge m nd tt over deie rnnen n herft het fdcfc Sfiim wodat e tt verbetenng tft k werd QOtDi ROONENOOaWr aJMiks hrt onguMlip weer valtide t mec voonti wat betreft de Pronkboonen lyn zeli heel r T ni pr fOnere soorten leden 1 6 van den wind mdar nietle3 ril Iwt roeOe De pcijieii lyn GEMEENTKRAAO uta iM ep KMBMntcrekenlac 1940 t jj Mln uvond gehoiKlea vergadej£teeft de ra d d gomeentereke2 itM slinttnd voor den fewonen Si net ee aldo van ƒ 12 Wb 35il ld Bveneen werden de b t emi K i vastgwtcld JZ het Pi ide van de vergadering kaft burgeine teT Ja atocheid van Mtt A gdomen en de feden be uMvoer hun aibcid voor de getneenTq beck wethoudeiit aionede de klrM T a Ut F in t Hout en J Jilt liraciuon dan voorzitter denk gif de aani xname aaintnwerkin on MMM tour ujn lekUng in den raad Reeuwvk OEMEElftlERAAD Bnwierrein langs Raadhateweg verkoelit 1fri d 8moi in kwam de gemctntc iwl in ojtenbare vergadering byeen De lieer v d Uouni waa wigtn uektt afwtziK Di liecr J Muetf e rt t Hillegersbfrg had aan de gemeentt tcjioop ge vru l het bouwterrein langt den ntdhuuwtg B en W stelden voor tevirküop n ongeveti 270 M tigtn 15 per fctrekkeinde meter bi een vorige raadsvergaderlijg laakten yer dit voorctel de itemmen Opnieuw ter tafel gebr wht werd het voontel thans aangtnomeit met 8 tim 4 sttmnien Het bestuur van it B K VoetiMllvneenlging RVC had aan het femeeatebestuur verzocht om haar ter rrdi op het dorp m gemeentelijke werkverschaffing te doen ophoogen en terbeteren B en W Btfidtn voor dit bij de teicermg aan Ie vragen Blukens een KÏewonnen rapport van de Ned Heide M zouden de kosten in totaal bedrascn ƒ 2310 waarvan ƒ 1800 trbeidtloon fci ileniming gebracht ataakten over het voortlel de stemmen met vijl ten Tlif l en W stelden voor een kasgeld iMiiIng aan tt gaan tot een bedrag van 1600 1 t i betaling vaji de koilen Ml hel bouwen van ten dubbele wu tmi foor de in deze gemeente gestaiKneeerde leden van het corps der nirtduusiee Dtt voorstel werd met 9 tegen 1 stem1M sngenomen 0 vooriitter deelae mede dat vooar J t isgerondinvija het bedrag van M per leer mg was vastgesteld Oorts deelde voorzitter mede dat Mt ngani van 1 Augustus 1941 het w van den heer J C atraver was virhoogd en gebracht op ƒ 100 per J wd ttehoudeni goedkeuring van oojwhand afloop dcT vergadering heeft JnnMBter Lucasse in besloten W afscheid genomen van da raad Schoonhoven nOMlBEUitTEN VOOR ZONDAG Harv Kerk vjn 10 uur Os D iZ l w uur D N OSïft Willlfe Langerak iJCTtf Kerk v m 10 en n ra 8 30 uur tf Hoekstra hderheidsgroep gee dienst neiniG4 p f i ia ut SemiGeref Qem vra 10 30 uur 10 30 kÏJ Ooaterbeek 11 If 8 uur en vm i n m 30 uur Lof i Wf dH Heils vj 10 ttur H lSSfisMt 8 middags IJ uur Zong n m 3 uur Kmdersamen n JOuur Bidstond nro 7 wsmgssameokomst XliUiSRLUKE STAND A uV niltle Geertje dr van iS i ge en T C Barendrc ht i l£ U dr van W Schep en van Hdaal Geertriilda dr van J CTW vin O VelthuiJsen Jan nj M Bubberman li A van dan Bw gh T htienoote van J Lansen poSi 7ï Jr achtgg vap jfttt n Ouwanael U 1 Oasparin 4i r waddinxvcen vrRRiMniNr TELErooN PCI me huS heeft doormbindinc op nefcSrT iwi Da chef velddJH i d g TO Mcht t bereiken QKRLAAOD l i S Tusschanbroalt an k H ars m g tll US M KBDUNO TAN FOLmEHONDKN B i 4e jaarUiksclie keuring van politiebonden der Nrderlandache Poutiehond V reenjging in Zuid Holland op het landgoed Eikenhont te Waaacnaar gehouden is n voorloopig certificaat toegefcend aan den heer W Bakker alhier voor d it iMuvier Baraxmet 326 p vrrREiKUa r 8o H SBfcwHZEN QEREBO De uitreiking van de persoonabewlj zen in boof ak is hcdae beëindigd Thans moetan de zieken n oudan nog tbuis geholpen worden nUDIKBROBTRN VOOR ZONDAG Ned Harv kerk 10 uur Da L Vtroegindewey 6 30 idem Geret kerk 10 en 6 uur Ds W J Smidt Chr afg gem 10 co 8 uur Ds N V d Kr ata Rem kerk geea dienst Wet en Evangelie 10 uurj D Lekkerkerken Al en a d R jn TOEGELATEN ALS VOLONTAIR B en W hebtien als volontairs ter secretarie toegelaten de heerect J Kromhout te Bosltoop en O Bienomer alhier GEVONDEN VOOBWfcU EN Gevonden zwarte glacé dames handschoen b i P Bakker Z uidkade 235 3 sleutels aan een koord bij J Trtffcrs Emmastraat 23 Te bevragen ten polltieMh eele witte glacé handschoen en blauwe handschoen BURGERLUKE STAND Geboren Jeltei z van E M I Hem minga en A C S ten Harmspu van der Beek CSiristiaan z van J van der Kaart en G Weerheym Corneha Willemhia d van D da Nooij en J Verheul Aaltje Stijntje d van A Snoek en M Verzaal Ge iuwd P Bu tnafl en M N Starreveld h B van der Hoe en ea P K rnster Ovelieden M ai Arnhem w d vjn D Rooker 75 j B J van Rhyn Echtgenoot van D Goede 78 l Ondertrouwd G Heeringa en G G J Kokkelink J van Helden en P Th Dullemeijer H N Boer en A de Ruiter RECHTBANK TE ROTTERDAM De Rotterdamsdie rechfhonk heeft gisteren de 46 jarigp W R M D ppnülnnhoudster te Waddmxvten als schuldig aan overtreding van art 261 bis Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot 8 maanden ge vannen liatrai met aftrek van preventieve hechten Oe eisch waa I jaar en 3 maanden Zevenhuizen ROTTEBDAMSCHE RECHTBANK Voor de rechtbank te Rotterdam is tegen den 81 jarigen veedr jver L S alhier wegen diefstal van twee fiet sen een gevangcniastraf van een jaar geëischt BINNENLAND Sluikh andel in koffie ZWARE BOETEN Koffie blykt in doi sluikhandel nog altud etn zeer gi ooht ten dus voor de handelaien vooideelig artikel te z n Uat deze tundel echtei ook zijn risico s groote riaico a met zich medebrengt blykt uit eenige tuihtbeschikkingen welke in dan laatstwi tud door de inspecteurs vuor de pruabeheersching werden gowecen De winkelier A van M t Roasum verkocht omdat zü zoo n hoogcn prys boden aan twee scharrriaaii 100 kg koffie 1 f 20 per k g Dit was koffie welke hg normiMil voor ƒ 1 60 per k g zou liebben moeten varkoopen maar die was achtergehouden toen de koffiediatributie ten einde Uep en in plaats van koffie het itirrogaat verkocht mocht worden Behalve de verkochte 100 k g bleek dat van M nog 150 k gkoffie en thee op zolder opgeslagenhad Door den Inapecteur yopr de prijsbc heersching te Arnhem werd deze party verbeurd vnklaard n e i boete van fSOOO opgelegd Hierdoor werd van M dus de eele opbrengst der trans actie die hem zoo voorderlig geleken had Wier oolnonien en was h van de zorg voor a jn koffie en thee in am keer verlosi Een gioaaier in chocolade te Am ham J S verkocht in Juni SlVi kg ongebrande koffie Deze koffie w a afkomaUg van een partij van 27S kg watrvooT S 4125 had neergeteld H i malkhandc laar te Westervoort de kooper én 51 H k g had ƒ 24 moeten bataten Oe gebcele partij kof fie wei d vwbetsrd verklaard en kooper an vcckoopw werden bovendien no iadar at ƒ 100 boete veroordeeld Het waa dua wri een koatttaar hamleltia W L een melkventer te Borne verkocht 1 k g koffie en een pond thee wnwn voor WJO ZJJn ko q ec werd bU het vervoer aangehouden door controle ambtenaren Ö herkomst van de thee en kofBe werd al spoedig vaatgetteld en een huiszoef Ing bU L leverde ncf 3 k g ttiee en 12 k g koffie op welke in baalaf werden genomen L Ml xich beboet met 3S0 thee en iwffia werdan ook in dit geval vwbeurd veHilaard J H B koopman te Apeldoorn verhandelde in de maanden Januari tot en met Maart eenige partijen koffie voor prijr t welke variewden van ƒ 3 90 lot ƒ 8 40 per pond Ook B werd wagena overtreding van de PrUzenbesdiifcking 1940 no 1 veroordeeld en wal 101 een hoela van ƒ 10O0 Sluikhandel 1 niet altUd voordeellg Wellicht dal tij die zich n koate van de minder gegoeden willen verrijfem voor daae omaiandigbaden gevoelig zUn VooT vriend en vijand Zoojuist heeft de laormtroep eenSovjelbunker gen mieh Met vlaramenwerpers en hantlEranaten hebbenpioniers het betoiinerv gevaarte storiw UP gemaakt en nu na de bestomungstaan de mannen met geve d geweerterweerszijden van den opcngebeukten ingang te waèhtan tot 4 bezettingvan den bunker Baar buiten aaltreden Oe Sovjet soldaten daarbinnen hebben een zwareii stnjd gevoerden ongetwijfeld zullen velen vai Bengewond ztin Maar met den ftomptroeB is ook een Roode Kruis soldaat meegegaan Want de gewonden die nu nog in den Bunker liggen moeten onmiddellijk ver zorgd wordtn Een gewonde soldaat is uitgeschakeld m geen partij meer is alleen maar een mensch die biijp noodig heeft Zoo werkt het Hoode Kruis aan het front Er wordt een onderscheid lus sohen vriend en vijand gemaakt Zoo zal ook de Nederlandsche ambulance werken die straks naar het Oostfront gaat vertrekken En wanneer men dat weet dan zalgeen enkele Nederlander zich afzijdig willen houden Dan zal ieder Nederlander meewerken aan dh totstandkoming van de ambulangc Wonderden zonden reeda hun £ ij li Ook de uwe wordt verwacht M Stort nog vandaag op girorekening 8 7 8 O Nederlahdaehe Ambnlanea Koninginnegracht 22 a Gravenhafc VFRBOD TOT SLACHTEN DN FLEVFBEN VAN OFVOOFLTE Het Rukabureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maak het volgende bekend Bij persbericht van 19 Decembei 1940 werd een algemcene ontheffing verleend van het verbod tot het slachten en rflevercn van gevolgelte art 4 en 6 Gevogelte inventorisatiebeE uit 1940 Nu l ft slachUeizoen voor pluimvee wederom op handen is woidt het gewtmscht geacht de nieuw te vormen voorraden m de hand te hebben waai toe de in bedoeld persbericht verleende algcmeene Ontheffing door de Nederlandsche centrale voor eieren en pliirmvce met ingang van heden wordt ingetrokken Ifet in genflemd besluit omschrevenverbod tot het slachten en afleverenvan gevogelte kippen eenden kalkoenen en ganzen we lk vtrbod derhalve thang weer volledig van krachtIS geldt ook v0or degtnen die in hetbezit ztjn van zg slichtvergiinTuncifivan noemde centrale tenzij betrokkepen van dfc centnle hierfloilrentreeds nadere aanwtJzinean l e l eiiopivangen DE BONNENLIIST n AUGUSTUS T M 6 SEPTEMEBER U 4 brood 4 rants brood ot gebak 33 brood 1 rantsoen brood of gobak 33 bloem A rantaoen bl br of gebak 33 el één ei tm 13 Septeoiber 13 vleesch A rantsotii vleesth of 33 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch o 33 kaas lm gram kaas n melk I Vi Ut melk 34 res aardappelen 4 kg 10 AUGU8TU8 T M 8 SEPTEMBER 107 algemeen 1 kg suiker lua algemeen 250 gram kofflesurrogaat lo algemeen 50Ü gram Janl 110 algemeen 250 gram rUsL B rijst 290 gram rijst m alg 250 gr havermout ot gort B havermout 250 gram havermout of ort 112 alg 100 gr vermicelli of maizena 21 AUGUSTUS T M 6 SEPTEMBER 29 30 boter 250 gram boter 29 30 vet 250 gram boter met reductie 1 SiPTEMER tm 38 SEPTEMBER 18 kallen l 4 kg kattonbrooJ 18 honden kg gro p i VI ï groep I n 10 kg grVp UI p IV 6 kg groep VM kg groep VI I kg bondoibroodrOPtiEPAgTI y i De bonDcn 30 U en S2 voor KAAS blUven geldig tm 8 Septaaiber 1B4L WAr IS EEN RANTSOEN UHOUO 100 true OriKM OEBAK 78 gram dmlhuII watela bisculU koekju Af 140 rira kmuuIms Ku k ói 300 gram cm Al 00 rim ssvuld klein konticbtk Af SOO fram nvuid root konu itebak Af Sflo ram tanrt haklei 1 1 OFM 70 ifratn Urw bttï m meel roggeblü m meel wlmicend Dakmeel KUST SSO tram ruit ruiienneal Bloem Rrlea gruitemeel gemerrgd m HAVEKMdUT ISO gram navernuiut vlok Km h oem aardappelviukken OORT ISO ram gort gortemeai gmttM VERMICEUU 100 gram vamucelll sacaronl apafhaltl IMAIZENA 100 gram maiuna avgo aardappalmMl At 100 gram ut meel verwerk li ouddlngpueder of ouddlninanjpoeder VTJEE8CH 100 gram vlokasti twtelit vsnbeen Inbureoen VI nsaCHWARtN 7 gram gerookt of ftknokt rieeach 71 gr i gerookte worn soorten At 10 rem gekeukt rtlaaorten At lU gram levarerllkAlen tongenworat nlerbrood At 1 gram MMdworat JA f HO grem Km stroaa ftonini ani Andere dittributieariikthn ROLEN Kookiloelelnden letttr M en N Bon No es K F Gen anllu aciet 9e periode 1 h 1 anth V of 80 k K turf coke Gen tnrf 9 per 50 st ba gerturf tm 30 September Verwjirmlng 1 Bï 03 haarden ar kaehala I l n 84 haarden en kaehalj K 81 Vm 11 centrale var warming n rrih irf vn ie bfsnd toffen 88 88 87 haarden en kachelg I 8 t m 88 haarden en kacheli R een r held turf Oaldii t m 81 December PETROLEUM M 11 en O It U Aug tm S Oct voor keukeit 2 iter SrHEPR7KEP i lexttal i t m 81 Dac t raniroen 2RRP 112 alt an B aw van liaepkaart P en Q t m M 8apt 1 ranMoan DE NIEUWE BON VOOR Qfficieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart VERKOOP EN AFLtVJRING VAN METSW STEFN KALKZANDSTFEN STRAATKLINKERS EN DAKPANNEN De Directeur van het Rijksbureau voor bouwmaterialen maakt bekend dat hij i daartoe gemachtigd door den Secrelang Geneiaal van het D artement van Handel Nijverheid en Soiiecpvaart herft besloten de thans van kracht zynde ontheffing van het verbod zonder een van hera veikregtn schnft lïiike vergunning bouwmateualen te verkoopcn of af te leveren mede m te trekken t ji aanzien van den verkoop en de aflevcrin g binnenslands van metselsteen kalkyandsteen straatklinkers en dakpannen Derhalve zal tot nader order de vtrkoop en de levering van gciioemde producten ook aan hier te lande gevestigde afnemers sUMhts zyn lioegestaan met schri leHjke vergunning van meerge juiemdcn directeur A 6199 40 rovinciale publicatie van h t Departement van Landbouw en Visscherij TAXATtEMARKTEN PAARDEN pe Provinciale Voedseloonutiissaris voor Zuid Holland maakt aarf belanghebbenden in zyn werkgebied bekend dat voor de maand September de volgende taxatiemarftkn zijn vaatgesteld altijd voorraad 3 Septonber te Rotterdam 16 September te Rotterdam te Leiden 17 te Alphen a d J te Heenvliet Run jaarmarkt o Hfi 39 I ttte Numansdorp 19 te Gorinchent ï m jaarmarkt 90 te Rotterdam 8304 32 wwiii aww Wfciw m mmmmm0Êmmn s DcUnM ANTON COOPS Wyfoerttabletttn Ykk $ bonbon Tleila perten Menthol dragéM Droglel Wl de r al l Kousen P mammÊÊi 0281 1 19 De Lelie Klaver 4 w ij Burg Martenaslngel 133 S Hoogstraat 1 Tel 2294 EEN PRACHT COLLECTIE Tel 2290 U J O 3820 SO Gelden beschikbaar SERVJEZEN M SLIEDRECHT LANGE TIENDEWEG SC TELEFOON 3525 wopt ersta hypotheken op courcmte WOON on WINKELmriZEN Rente 4 alsluitprovlsie i h 1 Brieven onder no O 2858 bureau van dit blad 20 3811 39 AAAAAAAAAAAAiAAAAAAAA4 Aan de N V KoninJclijlce Plateell akkeril Zuid Holland kunnen AARDEWERKERS afwerkers geplaatst v orden o 286o 20 v V Aanmeld bij den Portier Verlorenkoit 7 Zoon gezellig hoekie in Uw v oning Geon mooi gezichf I disluvjMtrd n etet ani f het henrnerk van onze kapsels H P van Wijngaarden Kleiweg 77 laleloen SIS 0 2848 23 schdpt U zich door onze bloemen en plonfen GLORIA MUNDI MARKT 4 TEIE 3603 O 2H4d 24 al die natte wasch In mm of op balcon ben hoop drukte tevens en bet strijken kost veel cleclrlcileil Daarom aarzel niet langer doe de wasch de deur uit Wl behandelen haar volgens de nieuwste zachte reini Onthoud dil wel Uw aoed gaaf langor me ab net meegaat maf de MOOELWASSCHIRIJ vda Tetofem 3014 Bcdriiiswater 100 lacht als regenwater f 2H5t 39 IBH Ra ogh s 04 Deelanvatie S M Oramofooinnux 30 Huroio ticlet 7 00 AcUierl halruuftle 7 30 Oiaii ofoommirlek 7 4S porlliae SOS Oinroepui k t en olWen SOS CrfluiofrM n mu lck O IS Gr mofoonoTU iek nw t lm IlchUnK a4S BNO Nieuwibeilchtm IOt nii Dramorüonmiizlelt Mêktiit 1 tO t BI M I HILVniRUM I tlU M S4S Oramotuunmui S SO oehtendfymnasUek 7 0t Grainofoonmuï 1 4 $ Ochtehduyinniivtlek S 00 BNO Nieuwsberichten 8 IS Morifenwliilln ï 8 2 $ Paa t hherBkoor en orselmualek e o S4S Gramntoonnuulek SIS Voor de huUvrouw a O Gramoraoomiirlek II tO En seinble Jonny Kroon 1115 Voordracht 11 4S rnxemlile Jonny Kroon IS 00 7 ns met plauf heRpleidlng en sramofwtnmualek IS OS Aln nak It 45 BNO Nieuw en economl solie beilihlen 100 Viool plano en ramoroontTKirlek 1 00 OmloelHMkeat en wll te 00 Voor de ri uw l41 Oi ainoroonimillek 45 Vooi de Jeufd S II BNO NIeu eco nomlwhe en heur berUlilen W Boyd Bath man n itin orkeil II neporlaee OIO nanhlii 100 Actuwl halbiuitje IM lltr nirileiiik Orahut en aoll t OIO K n inel ftt iu l ege eMünK en traniofjKmmUilek SM leihlKCh Medelijk Orchual S SS Oaall hel retenen louurle OIO anl mei plaiMihese leldinl en framoloonmuateii SM Oiamofnoninutjek 4B BNO Nle w erl hien 10 O 10 15 BNO rnsel ihe ulliinrtlna Tliinsi worth kiwwlni about Holland HILVBBSUM II MU M 5 4i i 00 10 Hllver um I 100 BNO Nlell mrhhten SIS Oramolonniniiilek 1000 MoiKendlu iVoorlwreld door e V ïilr tlchiio l 0 llewvoordradil II O Vo r ble Bandl loS L Vm m oml l e l ert l Ki I oj monlech orhea en eollal eo orfoi