Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

ZATERDAG 30 AUGUSTUS falies sal reg konC Ml Jan HohJrik Brand praideni na dn On VrIMut an l enoot van Paul Kn Zoo ad k weer mm l d komm dal Wliiii nr No n atak rew vnlop te koop hI ago Hmt na miMl ha anMg un daar da talMikivoarraad voor Na n Upvkl la Br aal gaM Na SS wden ieln i wuuMer llil muA nle awr in da slanilaarAMdanca Mwen te ZE0ZAAM ZACHT MILD EN GEURIG TABMUrABMBK miODOaUa MUMSUia av GaOMNSW G 2818 a Echte goede kof He is er nog verwerkt In KAMPHUIZEN S prima Koffiesurrona Verkrijgbaar op bon 108 De speciaalzaak voor Koffie en Tlieev af ion M i KAMPHUIZEN Tslafoon 276S Oauwi 14 htk Wi ontvingen weer een ateuw z odfai i CiiriJ iiuddlluCSB Pracht REBUILT MACHINES Tallóoze goede gebruikte mochinet Schrijiouxchinehandel StecilinrichHng Jon van den Heuvel WESTHAVEN 19 TEL 3089 GOUDA 0 2821 Scheerzeep Scheerappataten Vrnag CARILLON SCHEERMESJES de beste ADRl VAN MAAREN Scheerkwasten boste o 2847 Wijdstraat 13 DE KWARTJES RUBRIEK Gevraagd JONGEN voor de kleermakerij liefst halfwas Bladrerssin al 31 MEISJE gevraagd voor de njorgenuren of Vrijdags werkster Burg Martensstraat ta 4 in zeer goeden ataab verk lampen mot 10 wandlampen aangaboden J Café Rest OS BEURS Biïarkt ioekbtndaftt O v UMCUWBN Turfslngel II Rat Mtara adres voor inbindaa vac alia soortas boeken taargangen en muxtek EERSTE BLAD DonUcfaijging HIcnitde betuigen w onzen harictltea dtnkMn den Weled Zetrgel Hmt Dr P de Boer Jr voor de totgnWgt en liefdevolle behinddtaf tilden de ziekte en b he mrtriïdcn van onze lieve Vrouwe Sckoonzuater Tante en Hultge ooli Mcvrra ADRIANA VAN DIJKgeb Sla NaiMiK Ilea J VAN I JK Bnrg Martenitlngtl SO 0 2839 15 ff Muller Tandarts heeft4lepraktyk hervat a 28908 Tamlarts fijstarifiaii AFWEZIG tot 8 September o 2843 to uitgaande van de Aid Oouda van de Zuid Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis zal gehouden worden door Zutltr Hattink vanaf Woenidag 10 Sept dei namiddags 2 uur gedurende e weken in het gebouw Spierlngttraat 113 Opgave aan hetCon ultatiebureau Spieringstraat 113 en Mevr A A Huisman Burg Martensiingeias 02824 15 aymiiaatiakvcrMn CMalalor Mei Ingang vai Dinsdag 2 Sept wontt weer etn aanvang gefiaakt met de lessen De oefenavonden ja op Dinsdag en Vr dag in Oymn Lokaal Ie Kade en Woensdag In d Kopsehool Voor de HEERENSENIOREN AFDEELINO die op Vrddag 4 Sept voor de eerste maal gaat oefenen bestaat nog Ï alegeAield zich aan te melden I 28 12 HET BESTUUR WISKUNDE lessen aangeboden op zeer UilUke voorwaarden voor leerlingen H B S tn Oymnasluin voor candldaten BOUWKUNOld OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER G 114 10 Verpachting bq Inschrijving van Grasgewas Het Bestuur van den POi DER STEIN Is voornemens aan vroegere pachn ter op lnaohrU ing onderhands A itlanf te verpachten de 2e Snede GRASOEWAS van de gewone II perceelen hooiland van den POLDER STEIN Inschrijvingen moeten uiterlijk Woensdagniiddag 3 Sepi a a om 5 uur zijn ingeleverd bij den Secretaris W A DE OOEij te Haastrecht A 104 O 2826 20 WEETU dat de Alg CoBp Begrafenis Vereeniging U A te Oouda hel nige adrea is voor een wal klaa uitvaart of crematie tegen kesiprila dus zonder wlnalb aa T Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt Inlichtingen aan F C A Laugeiaan ZoutmansIrMt M O 116 17 TE HUUR mixaiMTE met groote etalage in Centrum Stad Te bevragen Boekhandel QUANT Kleiweg O 2842 10 Ryks Ambtenur alleen zoekt ZIT SLAAPKAMER met pension Liefst telefoon Br o O 2840 bdr van dit blad 5 QEVRAAQD voor spoedige Indiensttrtdlng bekwaam Boekhoudster zeHstandig kunnende werken Brieven onder No XJ 2841 Bureau van dit Blad 8 mWi GEVRAAGD ca 18 jaar BAKKERIJ VAN OEL Oroenendaal O 28 54 5 Osvraagd voor direct of 15 Sept mm MEISJE UUEN iBteru BH goede getuigaa hoog loon Mevr Mr VAN KCK Pauweiï Uan IM Pen Haag lel 39 3 JO O MSB 7 Met hetzelfde ongeduld waarm hij vroeger op z n kopja Oórlaskoffie wachtte verbeide hij nu het moment dat Sein klaar is aSein is Dorlae kofiiesurrogaat bereid met echte oihe en even zorgvuldig behandeld als eertijds Dorlaa vermaarde Jsofite en thee Sdn i fijn In geur en smaak komt Sein de echte kpSie het dichtst nabij Dorlas SEIN RMBesurrogMit 36 Cf per V K G r a OORt S N V Momt Gimia O 2817 82 Notarissen G W NAOfOLAS BOOT te Gouda en R ÖA LAS te Zeverihuuen Z H zullen op Donderdag 4 Septranher 1941 bu inzet en op Donderdag H September 1941 b j toeslag telkens des voormiddags half elit in Hotel De Zalm aan de Markt te Gouda PUBLIEK VERKOOPEN EEN KAASPAKHDIS aan de Groenendaal no 40 te Gouda groot 1 a B ca Verhuurd met het volgende perceel voor ƒ 650 per jaar EEN KAASPAKHVIS aan de Groenendaal no 42 te Gouda groot 96 ca Verhuurd zie boven EEN KAASPAKHDIS aan de Vrouwensteeg no 1 te Gouda groot 2 ai 10 ca Verhuurd voor ƒ 50 p maand De mventaris der perceelen is iil den verkoop begrepen Betaling en aanvaarding uiterluk 9 October 1941 Hypotheek beschikbaar tegen 4H Bezichtiging 1 2 3 8 9 en 10 September 1941 van 10 12 en 2 4 uur Nadere inlichtingen tert kantore der notarissen O 2750 36 Oevraagd per I September INI liiln EKKSTEII voor den Woensdag Vrijdag en Zaterdagmorgen Aanmelden op Turfmarkt 10 O 2864 7 AANaCNAME BIJVBROICNSTE M vraagt HEER voor middfg of avonduren Geen kantooorwerkzaamheden Brieven onder No O 2863 bur v d blad 5 Voor direct te huur gevraagd n WONINO of FLINK BOVENHUIS op goeden stand Br no O 2853 bur v d blad 9 In huur gevraagd 2 i 3 H A GRASLAND geschikt voor tuinderij Omi ek Offuda Brieven aan P V d LINDEN Slagveld 39 Zwijnd recht ƒ 2845 8 PraÉiei iüiinii SCIilDEIIJ NOVELLD voordeelige prijs Br No O 2848 Bureau van dit blad s TE KOOP rUNK WOONHUIS met fatrickjé en p m H A grond a n ter dicht bij Aalsmeer Br onder No Q 2832 Bur v d blad 6 AMEACHTSSCHOOL VOOR GOUDA EN OMSTUEKEN Graai Floriiweg 38 Gouda GVRSVS 1941 1942 INSCHRIJVING VAN LEERUNGENt AvoBdJOMrjMdbneboc ATOod rolciqkeiiraMaMi OplaMteg eallgiagewat Kletabe br l TypografeixmnM Donderdagavond 4 September van 7 8 uur en Vrildagavond 5 September v xii 7 8 uur tn net tèhoolgebpuw Graai Floriiweg 38 De leerlingen van vorigéqoren moeten zich opnieuw laten InichrUven HET BESTUin O 28IS 40 ROTTERDAMSCH GENOOTSQHAP TOT OPLEIDING VAN LEERKRACÉEN bij haf Nijverh ldionderwt t InsGhrijnng van cursisien ook voor don V M T 0 1 op WoenMaa S Sapttmbar vmi e i i op Zaterdag 6 plember v n S i B i aan de Ambachtsscliool Tamboerstraat O Rotterdam ol schriftelp bij den directeur S VAN DEN BROEK Kanaalweg 7a Delft Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar aan de Ambacbtaschool Tamboerstraat en bij de administratie Heemraadasingel 287 AANVANG CURSUS MALP SEPTEMBER O 2827 40 STAATSEXAMEN Toelat Universiteit Avondcursus LATIJN en GRIEKSCH Dipl B Ma jaar A 2 jaar Den Haag Dr J H VANHAERINGEN Roelofsatraat 21 Tel 77 4383 Dr W HOVING van Soutelandelaan i33rTel 77Ji 73 Ö 2812 12 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA 0119 H Voor reparatie verbouwen of nieuwbouw v in all voorkomende werken vraagt dan ook een pryt Firma E SANDERS Co TURFAAAftKT 63 TELEFOON 2658 Aannemen van bouw beton grond en waterwerken Wij maken ook ontwerpen en begrootingen 02893 20 Pleiee l fc m i T ZENITH vraagt aan JUFFROUW VOOR MAGA2IJN Zich aanmelden PRINS HENDRII TRAAT 101 Q 2839 10 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 WOENSDAO 3 September aanvapg 8 uur één enkele gistyoorstelling van Hat Sehouwcabar t met de zonnige vacantia revui de zomecUt M hoo welke wekenlang mtt groot succes inliet Leidscheplein Theater te Amsterdam heeft geloopen Medewerkenden Liaiy Valeaoa HarBa rt W e l e i Eri Rouohi Rob v d Sas Fred Fagel a Aan den vleugel WIm da Vrlaa t 9 Teksten larie Verdenlus Herbert Perquin e d Schitterende cosiuums en decors Prifsmdarplaalaani II BOll tB fl X enlO BO Ledeo van S O O hebben 2 pCt red uctie opde tweed u urate range Plaaiabaspraklng è lOct p pi vanaf Maandag i Sapt van 11 tot 1 uureii s avonds vanaf 8 uur aan de Kaaaa 02823 70 De volle garantie m aez m te kunnen geven voor alia artikelen dat is het wat onze zaak var boven andere zaken verheft ♦ Oa norm aortoartng artikelen die wij ondanks de moeilfke tydsorastandlgheden hebben aan te bieden zlja nog alia van prima kwalMalt en laag in prijs Tien jaar lang had De Kampioen da greatala aertaarhig op RIXwielgebied sn Moderne Veriichtlngsarttkelen De nieuwe leiding is er In geslaagd deze collectie nog in belangrijke mate uit te breiden en breidt haar nog steeds irit zoodat thans voor iedereen het devies weer Is We gaan naar Dê Kampioen want J e Kampioen heeft het Voor alle voorkomende refkroties ook op electra gebied zijn wlf Ingericht Reparatie billi k goed en nel OOSTHAVEN 9 TEL 24B9 QOUOA 02sueo ƒ 5 BELOONING farisMK swM tktwu vuirenaes De vinder ai degeae die aanw aingaa kaa gev i jreHave te schrV a oader No Q 44 Bureau vandtt blad S WKBRTKUIAT r A A IEM01 Dat voorkomt U dooreen uui m erk uit de moderne collectie van Oouwa 147 Taleleon 287 02862 23 Taiiilpasta Chlorodont I O éB en 10 49 Panto I0 2S m 10 37 ProdanI 10 26 ra I0 37 Caalella fO SS Solldox lO SS M A Wegenwijs WUdalraal O 02829 20 Dansschool s y Vottkoot Aanvang dar n U nna alublee n op Zandng 7 Septombar s Middags van 2J0 tot 4J0 u eaisas voor eerstbeginnenden l Avonds van 8 tcit 10 uur armis voor meergevor cnlFn laachrijving en Inl voor bovenge ocmde cursussen dagelfks aan onderstaand adres Sravanwag BB Ntenwarkark a d 4iWe l tal BBS Cluh en prlcélessen op leder nwenscht uur O 2767 20 nkea Zaterdag plaatsen wvj in de Kwartje abrlek kleine advertenties tegen een tanet van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent biJ vooruitbetaling Voor advertenties onder itiiinmer aan liet Bureau 10 cent verhoogmg Bew snummer 6 cent extra Inzending tot Vrtjdagsmiddags 2 uur Brieven kunnen AIXEEN worden afgehaald eiken dag van 9 j nnr Zaterdaga van 9 1 nar 19a koop voor getdbetogging goed onderhouden Burgerwoonhuis Br no 1356 bureau van dit blad Te koop een HANDWASCHMACHINE Te bevr Karekietstraat 49 Net Meisje zoelct dito VSIENDIN omstreeks 20 jaar Br no 1 7 bureau van drt blad Te buur aangeboden Zrr SLAAPKAMER WQ vemakea en verstellen interlock en tricot Erasnusstraat 14 met of z pension a d Graaf Florisweg Br no 13M buf v d blad Ter overname gevraagd Boeken 4de klas Gem Handelaavondsch Burg Martanstingel 78 Aangeboden net I OSTHVIS op goeden stand Onlg Gr Plorlsweg Br no 1359 twr v d blad Te koop Ihoiesrllwlel met torpedonaaf goede banden laoip slot en ja eschermer Te bevr Aditer da Vischmarkt 44 Bjia NRT MEISJE voor heele of halw dagen v g g v Br no 13 10 bur V d blad Bza BAKKERSKNEl T v g g V zeUst kunnende werkan leeft 21 Brieven aan W Hoogoxboom p a P H J v Leeuwen Dorpstraab 23 Jutphaas ti kOQp een moderne KINDERWAGEN Gevraagd NET DAQMEISJE Gouwe 127 PrijB ƒ 10 Te bevragen Gouiva 30 Gevraag4 N T DAGMEISJE Te koop nSNOR BANJO met koffer tevens vul en fmmerkaéhel Woudstraat 38 St Antbomcstraat 11 Mevrouw Verlieul vraagt een NETTI DAGDIEN8TBODE Aanmelden tusschen 7 8 u des avond Burg Martenssinggl 57 Oud Gymn e b z a voorwet houden van toedeiit op hoisw enz van leerlingen eerste klassen gymnasium Br go 1381 bur v d blad STOOMPEKMANENT voor ieder Geen kroes of verbrand haar maar golven gegarandeerd J v OOSTiaj C Huygenastraat 79 Gouda yielding Engelsche en Duitsche Vriji Prat Zondagsschool t Inschrijving van nieuwe leerlingen op Dinsdag 2 Septemèer van 7 tot 8 uur In Remonstrantenhuis Mindei4 roedersteeg 6 tlandelscorrespondentle Adres ZoU manitraat M Te koop zwart Colbericoatnam met twee pantalons Haat 52 Adres Gouwe 28 Net persoon vraagt vrge gesttJfeerde kamer mei pens Br so 1379 bur v d blad BADIO gevr goed toe e mei UKG tot lOO Br no ISM bur V d Uttd TE KOOP Jongensfiets ep kamerlamp Wolf Kleiweg SO VERDinSTSBINa nwde stokken latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 iel 37V Koopt tijdic nieuwe gloellamfaa JAN SPEE Waleatraat 12 tel 2826 Zonder bon Kinder en daiMI schoenen met houten zool V Maaren s schoenhandel Vijverstraat 10 Servlexea naaten sehatai fk werk voordeelig in de Kleine Winst Nieuwe Haven 17 Gezelliga kamara met huisel verkeer aangeboden Br no IM bur V d blad Te koop 1 paar UUOhAAKtm maat 45 en ru broeli Wilhehninastraat 24 Te huur mooia horeowoaW vöor klein gezin Br no I3n bur v d blad MBMBsaMaa SflBi Abonmmcnttprljs In Gouda per kwaruai ti pei maand 1 076 par wA H bulten Gouda 19 et per vmi per post per kwartaal Advertentietarief 1 5 regels f 110 alk rafel m f 0 21 Ingetoadea MedadeeliniM 1 regels f 1 81 elka rage n O 42 Bil ovefaenkomst garaduc f i prilzea Zaterdags Mein advertexii In da kwart esn briek I T wis 0 28 elke regel meer troont 8 rea jttrc lOCtj ïfgesH de tl heb ttVei laati e tt oo lm Oh