Goudsche Courant, zaterdag 30 augustus 1941

OUDSCHE CCÜBANT t t dag I September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20121 BuMw auHR a TIL ipa rwtMkeniac MOt Chefredaeteun F TDETER Oouda j nen rukken ir St Petersburg op Het in 1940 aan deSovjet Unie jestane gebied geheel In hun handen Ing der Sovjets om Dn epr over te steken misiukt De Times pessimistiscli over den toestand = Victorie = Duitschland u ïi i üotpr Europa op alle fronten Het Finsche front by Viborg Viipuri nog Wrrogi 1881 BouAi idiiig chting el UDA 2831 38 en 2K47 50 13 K K st f Br no itel met Ino 1360 rlamil stok teunen dMOCf landel laven 17 huiselijk r no 130 IBZCN mi ni tX3S 8eli weekj r J 31 If I raee lin f e r W roift i wi i a opperbevel van de weer I i t deelt mede U reed m een speciaal J ü medegedeeld hebben IK troepen na hevige ge VSk d Sovjet strudkTBch n Sh iel iedvan Vripuriver StijMd venlagen en op w 3u t l ie veroverd Sililltertijd rukten Finsche sf angai irt het centrum der Utm landengte met groote I jBfeinwinat in de richting van I Jt Petersburg op fïnicAe troepen bereiken it vroegere grens luw te BerlUn vemomen wordt B FiBMiw troepen na I itncliteo het grensf ebied herJ W lU rolf ena b i vredeiver m Morton 1940 hadden moe WMa Ten Noord Ooaten van het iSmm hebhm de dnaoha troe lib vlaalNB de vroegere n rtaland ca de 8ovjet Vi i ta een deel van het front I rit O fiena reeds oversehre ka VVpnri genomen WCrd lOijtveohten d4e met de inneming l ffipuridoorde Finnen zJHi geëin lubben naar het D N B te Heli ïemtaiit h t volgend Werloop xir e n iiel oprukken in N rd to richting slaagden de FinSche I rin reeds op 22 Augustus de ülweg Viipuri Rautu te paeseeren lp H Augustus werd de aanval onder hu levechten voortgezet en de bres I fc Sovjet atelhngen vergroot In wil vm den buitengewoon hefti 1 tegenstand werd op 25 Augustus fcwIuiUng van Viipun voltooid lOp toselfden dag staken FinSche nien met motorbooten over tel anderen oever van de baai I iipun waar zy het schiereiland taiwe beletten By de gevechten B n Usten w rd de ring om de Stad Ml nauwer aangehaald dat de WirUjnen naar St Petersburg en W pu onderbroken werden Op il bezetten stoottroepen tslr jke tillnden in de baai Steeds Weer de ingesloten Sovjets den I ring te verbreken Al tiun 1 mislukten onder zware fer lft fdeboIsjewisten ï a Augustus maakten de FinSche J op Lihanieve zich meester van wutweg he van Viipuri langs l tiuar het Zuiden loopt Zy be plaatsen Koislathi en Alasom Poorlün die langs deze plaat w hst Zuiden loopt werd over ï acht kilometer bezet MBjUt werd Havi m het Noorden TÏ S De J oordrand J n het ii We len van laeykki w Fuui n bereikt Daardoor bolsjewiaten de laatst mo 1 ontkomen verloren i i3 en de inneming van den vaat I dpi avond van den 28sten ï S e stoottroepen de eer l L wt Noord Westen der J7JW en drongen zU verder Jh hÜT Noord Westelijk km2 e huisgevcchten JbttiS dag werd K Mde eene wjjk na d EÜK van boUjewi ten iLSJ aamiddte van den de KareUjche In Ptnsche hafiJf S£Sg onschadelök 1 i de boWeI jSSb opmarsch der puit in den Noordeiyken n l nleggen van talrijke fc WiÜ a a te brenrÜ 1 en overai door L i P eruimd loodat N r Wnarsch k m worden i i K NB In den 1 DB a T Duitsch legercorps 1 MbmT meer dan elf eUjk gemaakt ÏÏ n htelegnimmen rührer f iw ru bevelhebber Ki t ls gevolg van de mhl J nwhe weermaïM inland vwr iijn bevrijding voert heeft thans met de inneming van Viipuri een bek ning gevondeh Tezamen met my neemt het Duitsche volk in het byzonder de Dultsche weermacht in volle bewon dertng voor de dapperheid van uwe soldaten deel aan d trotsche vreugde van het Fi ische volk AI4 uiterlyk teeken voor ie verbondenheid van de Duitsche en de Finsche weerinacht in den gemeenschappeiyken lotsstrijd en als Voort heeft de Führer aan den president van de Finsche republiek Risto Hyti het volgende telegram gezonden By de inneming van de stad Viipuri door die Finsche troepen doe ik Uw Excellentie de hartelyke gelukwenschen van my en het geheele Duitsche volk toekomen Dit groote succea ia een belangrijke mylpaal op den weg naar een algeheele bevrijding van Finland van den vyand en naar de defini tiev overwinning op het bolsjewisme dat de volken vernietigt Sot jet vloot lydt nieuwe verliezen In den Noordelijken sector van het Oostel ke front zi in Zaterdag bij luchtgetechten 100 Sovjetvliegtuigen neergesclioten De Duitsche luchtmacht Vmbardeerde op denzplfden dag ttoepenconcentraties en spoorweginstallaties in den Zuidelijken sector Bij Saporoslije verrasten Duitscli gevechtsvliegtuigen de bokjewisten or versol eidene plaatsen by het ovei aden van tco en Deze troepen kiftn zware verliezen terwijl de transp rtinstallaties vernield werden ih hetzelfde gebied SB IM Flnaohe opm r ch ut volamt aan v t esM t Wan r tt de Noori c iJlM n vmn m PMirilJurg 1 aat nwIwUJk deel van hel oud Fintana ii md v rar ra en de Mnneriich Kaa sta door de r l van Vlbmg U aanataand Ka iek val van Kexhotm bevinden steh de rtnnen In HM ZuldelUk gebied der werd een afdeeüog bolsjewistische cavalerie vri w I geheel veniietgjd Bü Odeua is een koopvaarder van 4000 ton zoo zwaar beïchadigd dmt hü met zware slagzij bied liggen Aan e Newa tusschen ijet Ladoirameer en de Finsche golf hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen twee kanonneerbooten een sle boot en een transportschip tot zinken gebracht en ee tweede kanonneerboot ernstigbeschadig t In het gebied van Tsjoedowa waren de aanvallen der Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op troepenconcentraties en stellingen Talrijke pantserwagens werden vernietigend getroffen verscheidene batterijen buiten gevecht gesteld en vrachtauto s vernield Op 30 Augustus en in den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht strategische doelen in en om Brjansk met goed gevolg gebomba deerd De statloMgebouwen en emplamenten van dit Belangrijke knooppunt kregen zware treffers Versehe iene munitieopslagplaatsen in de nabijheid der stad vlogen in de lucht In de streek van Orel zijn verscheidene troepentransporttreimen tot ontsporing gebracht Bij luchtgevechten in den eentralen sector zijn 43 Sovjet vliegtuigen neei geschoiten zonder dat de Duitsche luchtmacht verliezen leed De strOd bQ den Dniepr De bolsjewist n hebben op 29 Augustuf hun pogingen om den Westelijkien oever van den Dnjepr te heroveren ondanks de bloedige verhezen die zij in vorige dagen hadden ge leden voortgezet Ook deze nieuwe poging stortte in he samengebundelde vuur van de Duitsche troepen ineen voordat de Sovjetstoottroepen den Westelijken oever van den Dnjepr konden naderen Bij den aanval welke de Sovjets op SS Augustus ten Zuiden van Kief op den Westelijken oever van den Dnjepr ondernamen en die door de Duitsche tniepen met succes werd afgeslagen lieten zij 250 doodèn en meer dan 100 gevangenen op den Westelijken oever van de riviver achter De bloedige verliezen van de bolsjewisten stijgen nog door de niet op te geven massa s Sovjetsoldaten die bij net tot zinken brengen van Sovjet schepen en veerbooten in den Dnjepr zijn verdronken of door het vuur van de Duitsche artillerie op den Oostelijken ocvet ziJn gevallen In het gebied van Odessa hebben op 29 Augustus ook Roemeensche vliegers succesvol ingegrepen in de lucWgevpchten Zij schoten in korten tlfd 10 Sovjetvliegtuigen nwr waartiij zij zelf slechts een vliegtuig verloren SUOJARVI KAAur vAn pelt Karellsch meeren hun linie loopt ongeveer van Sakkola vla PoUakkala tot ten Ooiten va J Viborg Viborg i ten Noorden en t n Closten om Ingèld langauKn trekken de Sovjettroepen ilch terup ap hun steunpunten Kotvlato en TerlfoM St PeterübuTg wordt thana ook In het Noot n ematig bedreigd Ten Zuiden van Kief hebben de Sovjets eergisteren tevergeefs getracht naar den Westelijken oever van den DnjepSover lesteken Zij konden naar het DN B m ldt dezen oever niet bereiken Duitsche infanteristen namen de booten der Sovjets onder vuur pi brachten talrijke vaartuigen die vol sdidaten waren tot zinken Èen deel V der opvarenden kon zich redden doch de theesten verdronken De booten die aan het vernietigende vuur ontkwamen trokken zich in allerijl op den Oostelijken oever terug Aanvallen op spoorlUnen Behalve de buitengewoon succesvolle operaties van de Duitsche luchtmacht tegen scheepseênhfden der bolsjewisten in de Finsche Golf hebben Duitsche geveditsvliegtuigen naar het DJf B van welingelichte zijde verneemt op J9 Augustus de valle kracht van hun aanvallen gericht op spoorlijnen knooppunten en spoorweginstallaties in alle sectoren van het Oostehjk front In het gebied ten Opsten van denDnjepr werden talrijke transport eomunitietreinen door middel van zwarebommen tot ontsporing gebracht of opgeblazen Ook in het gebied vanBrjanskKonotop Lgow Kpersk werdenverschillende spoorlijnen verbroken Hierdoor werd aan het ëolbjewistischeverkeersnet aanzienlyke schade toegebracht Op een belangrijk knooppunt vanspoorlynen op de lyn Dnjepropetrowsk Moskoii ontstonden na een bombardeiftent verscheidene groote en kleineibranden Gebouwen en installatieswerden volkomen vernield Ook denaar Petersburg loOpende spoorlynenen wegen werden door de Duitsch vliegers met bommen van elk kalrberbestookt eik voor het verkeer onbsiiikbaar gemaakt In het Noordelijk deel van het Oostelyk frOnt werden drie Itransporttremen en tien locomotieven deels vernietigd deels zwaar beschadigd Misinkte pantseraanvallen In den eentralen sector hebben de bolsjewisten Zaterdag getracht met steun van pantserwagens de stellingen van MO Duitsch infanterie divisie aan te vallen De Duitsche infanterie sloeg den aanval af en ging onmiddellyk tot den tegenaanval over Bg deze gevechten werden 30 Sovjetpantser wagens vermeld Da bolsjewistische infanterie leed zware verhezen Op een andere plaats in denzelfden aector werden na hevigen stryd 170 bolsjewisten gevangen genom n Verder werden stukken geschut enigroote hoe veelheden tnfanteriewapenj en munitie buit gemaakt VUcgtulfverlicKn de Sovjets In de periode van 21 tot 27 Augu stas zUn naar het D N B van militaire lUde wordt medegedeeld aan het Oostelijk front 714 Stfvjets en 46 Duitsche vlieg tuigen verloren gegaan Succesrijke Duitsche luchtaanvallen Aan het geheele Oostelijke front heeft het Duitsche luchtwapen ook op 31 Augustus zyn ononderbroken vernietigingsslagen teg de Sovjets voortgezet zoo wordt van militaire zyde aan het D N B medegedeelde In het ZuideliJKe deel van het front zyn in den loop Van Zondag verscheidenne Sovjetvliegvelden aangevallen waarbij talryke treffers werden waargenomen tussohen stilstaande vliegtuigen die in grooten omvang vernield en beschadigd werden In hel gebied ten Noordoosten van Gopfvostalpol htöben Duitsche vliegtuigen met succes gestreden tegen viiandelyke veklversterkingen en tydens luchtgevechten hebben zy dertien vijandeljj k toestellen neergeschoten In het centrale gedeelte van het front zyn do aanvallen van het luchtwapen in hoofdzaak gericht op stationsemplacementen en spoortreinen vooral in het gebied van Konotopr Bovendien werden verscheidene succesvolle aanvallen ondernomen op troepenconcentraties en vijandelijke stellingen en bruggen over de Desna welke met succes werden gebornbardeerd In de Finsche golf heeft het luchtwapen ziJn aanvallen op vyandeliikescheepsdoelen mSl succes voortgezet Ten Oosten van het eiland Dagoe iseen koopvaarder van 3OO0 brt beschadigd In de haven van Kandalaksja iseen koopvaard van lOO brt zoo zwaarbeschadigd dat hij met slagzy bleefhggen OpMnvolgende aanvallen zi nin dit gebied voorts gericht op rijdendespoortreinen die tot ontsporing werden gebracht en op terugstroomlïndevijandelijke troepen vWiardoor in hetgebied ten oosten van Alakurtli denvijand wederom aanzienlijke verliezenwerden toegebracht Times acht toestand aan Oostelijk front ernstig De militaire medewerker van de T i m e s oordeelt in zijn wekelyksch overzicht den stand van zaken in het Noorden van het Oostelijke front als zeer ernstig aldus het D N B De val van Bal ischport zal voor de Sovjets groote gfe volgen hebben voor de situatie aan het geheele Noordelijke front Even ernstig Is de stagnatie in het treinverkeer tusschen Moskou en het sterk bedreigde Petersburg Naar de meening van de Time zouden de nieuwe Duitsche successen in het Noordpn en Zeer ernstigen terugslag hebben op de positie van d Sovjet vloot in de Oostzee Ook de positie aan het centrale front wordt als zeer moeilijk voor de Sovjet verdedigers gesehilderd Ook het industriegebied tenOosten van den Dnjepr lyorit als gevolg van den slag van Gomel bedreigd De kwestie van het weerstarjdsvermogen der Sovjets moet als gevolg vande industrieele verzwakking welke deSovjets door de jongste Duitsche successen in het Zuiden geleden hebben steeds meer in twijfel getrokken worden De Moskousche radio heeft via Petersburg een uitzending verspreid Waarin gezegd werd De bevolking van Leningrad zal zich tot den laatsten druppel bloed verdedigen De stad van Lenm en Istalin is nog nooit in handen van den vijand geweest Groot en zal zich tot hei uiterste geven DE OPMARSCH IN IRAN VOORTGEZET Sovjetvliegtuigen beschoten Naar uit Teheran gemeld wordt is daar bekend geworden dat ondiuiks het staken der vijandelijkheden van Iranscbe liide de Sovjetopnuusch naar de hoofdSUd wordt voortgezet Te Teheran zijn daarop troepen mobiel gemaakt Zaterdagavond hebben Sov jetvUegtuigen pamfletten uitgeworpen boven de Iranscbe hoofdstad Zij werden door h t afweergeacbnt hexjg beschoten Reuter meldt uH Bagdad dat bet bevel tot bet staken vaa iiet vuren geen invloed beeft gehad op den opmarsch der Britscbe colonnes in Iran WaarschtjnUjk tal de opmaneh tot de voorgenomen doelen worden voortgezet I De voedselvoonleBias ia Iran I De militaire gouverneur van Teheran generaal Amir Ahmadi is volgens het Iransche agentschap Pers belast met de uitvoering der wetten voor den Oorlogsloe sland De regeering heeft Maatregelen getroffen om de voedselvoorziening der bevolking te waarborgen Iransche d nentie In regeeringskringen te Teheran worden alle geruchten weersproken als zou de hericher des lands de hoofd stad hebben verlaten De Sjah bevindt zich nog steeds in zijn zomer résidentie Saadabad bij Theheran Wehnpehchte kringen beweren dat ed bolsjewistische troepetn te Kaswin staan omstreeks 180 km ten NoordWesten van Teheran De onderhandeVagNi in Ira In een Reuterbencht wordt als een der voorwaarden die aaji de Iransche regecring warden gesteld de doorvoer van oorlogsmaterieel en andere leveranties door Iran naar de Sovjet Un e genoemd De Sovjet in Iran Volgens den Brjtschen berichtendienst hebben Sovjet troepen eergisteren de Iransche steden Resjd Sjaroed en Zendjan i ezet Teheran door Sovjet vliegtuigen gebombardeerd Associated Press bevestigt dat Teheran Donderdag door Sovjet vliegtuigen is gebombardeerd Bij bet b mibardeeren van een plaatsje ten Noordwesten van Teheran werden volgens hetzelfde persagentschap moskeeën en kloosters getroffen waarbij honderden menschen om het leven zijn gekomen Aanval was lang voorbereid Het Bulgaarsche regeeringsblad Vee er meldt dat uit de meeningen welke geuit worden in de omgeving van het Poolsctie gezantschap te Teheran blijkt dat de aanval van bolsjewisten en Engelschen op Iran reeds lang was voorbereid Uit Ankara verneemt het blad dat de gezant der voormalige Poolsche regeering reeds eind Juni verklaard Jiai dat de bezetting van Iran door Engelsche en Sovjetstrydkrachten een natuurlijke zaak was De Engelsche ambassadeur kreeg ook reeds eifid Juni uit Londen de opdracht onmiddellük te onderzoeken welke militaire en politieke reactie een Engelsch binnenrukken bü de bevolking en het leger van Iran zou t weet brengen Tenslotte verneemt het blad uit goede bron dat Londen ook de regeering van BritschIndië reeds geruimcn tijd geleden van itijn plannen in kennis had gesteld en haar meeninj gevraagd had De Indische regeering schUnt aanvankelijk militaire maatregelen te hebben afgeraden en economische dwangmaatregelen te hebben voorgesteld D regeering te Londen achtte deze methode te langzaam en te tijdroovcnd en deelde mede dal zU onder het voorwendsel van dei aanwezigheid van Duitsche agenten militair zou optreden NIEUWE LEDEN HOOGERAAD Mr G H Smits en mr dr J A de Visser De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van irt 1 sub 3 van zyn verordening no 108 40 vierde verordening betreffende bijzonders bestuursrechteltjke maatregelen en in overeenstemming met art 2 ï 2 vim zijn verordening no 130 41 betreffende de leeftijdsgrens van rechters met ingang van 1 September 1941 prof mr J Kosters vicepresident van den Hooge Raad der Nederlanden en mr dr J van Gelein Vitrmga raadsheer in den Hoogen Raad earvol ontslag vferleend en op pensioen gestjeld De Kykscomnïïssaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft tegelijker lijd op grond van art 1 sub 3 van zyn ve rordening no 108 40 den rechter in de rechtbank te Amsterdam mr G H Smits en den vroegeren procu reurgeneraal te Arnhem mr dr J A de Visser benoemd tot leden van den Hooge Raad Petroleumopslagplaatscn aangevallen Naar Associated Press uit Teheran meldt jheeft de Auglo Iranian Oil Co medegedeeld dat Sovjetvlicgtuigen nog 24 uur na het staken van de Iraanschen tegenstand petroleumopslagplaatsen bij Kasvin hebben aangevallen waardoor duizenden gallons benzine vernietigd werden De directeuren der maatschappij noemen dezen aanval een reusachtige domheid Associated Press meklt verder dat de Sovjets na den wapenstilstand nog twmmen hebben geworpen op de steden Sjaroer en Jloshar hetgeen verontwaardiging heeft gevinkt bij de bevolking van Teheran VEBKLAMNG VAN IRANSCHEN PREMIER Het D N B meldt uit Teheran Ministerpresident Foeroeghi heeftgisteren in het parlement medegedeeldat de onderhandelingen ifnet Engelaien de Sovjet Unie Zaterdag tot eenzekere mate van oph ering hebbengeleid en dat ile def itieve reeultatenheden of Dinsdag verwacht kunnenworden Zü zullai d n onmiddellijk Ierkennis van het parlement worden gebracht Foeroeghi drong er voorts p aan datde parlementsleden er toe zouden medewerkMi de ongertistheid te doeii verdwijnen die zich voort van een deelder bevolking van Teheran heeftmeester gemaakt Voor de voedselvoorziening der bevolking is zorg gedragen ENGELSCHE EN SOVJET TROEPEN ONJMOETEN ELKAAR Volgens welingelichte kringen te te heran hebben de Britsche en Sovjettroepen elkander vandaag te Kaiwin op 100 myl ten Noord Westen van Te heran ontmoet Frankrijk en het communisme RE6EERING ZAL ENERGIEK OPTREDEN Bi een ontvangst van de Amerikaan sche journalisten heeft de BrinoR volgans de bladen verklaard dat maarschalk Pétain en de Fransche regeering vastbesloten zyn by de onderdrukking der coüfimumsusche agitatie zoo ver te gaan als noodig is Op een desbetref fende vraag antwoordde de Brinon dat de Duitsch Fransche betrekkingen normaal zyn Besprel ngen van algftneen politieken aard worden niet gevoerd ZWEDENS ZELFSTANDIGHEIDS POlITIEK Op een tbyeenkonist der vrijwillige verdediging te Stockholm heeft de Zweedsche minister van Defensie Skoeld een rede gehouden waarin htj onder meer zeide dat zelfstandigheid voor Zweden onontljeerlyk is Zweden volgt twee wegen om deze vrijheid tè handhaven In de eerste plaats streelt het er nïiar buiten den oorlog te blijven door een politiek die beoogt dat het land met beide oorlogvoerende partyen op goeden voet staat In de tweede plaats zal Zweden wanneer er geen andere hiidden meer ziJn zijn zelfstan digheid met de wajienen in de hand verdedigen zonder te vragen ol dat iets zal helpen i Zon op 6 S1 onder 20 27 i Maan onder 3 03 op 1S 38 Meo is verplicht Ie verduis t teren van tonsonderftaott toi i coaaopkomst S Lanlaarna n voerlulSet é moeten Mi uui ns toniiondei 9 P nni ontstoken worden WtaW W W in l nAi k k oW THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND