Goudsche Courant, maandag 1 september 1941

ULAD MAANDAG 1 SEPTEMBER 1941 0fEEDE üT ANMCEII STADSilEm Omien priesterfeMt ptitoor De Graaff j Diilane der Anioniuskerk aan r u e Groenmarkt te Haarlem J Mi rustend woont hoopt pater Ü de leereerwaarde heer P J A ffi£i oi m emeritufl paitoor der f Seohkerk alhier 7 September aJ fs KSen priejterfeesl te vieren ÏLm iubilan was eerst assist ntie21 ie Weert en te Megen dan ruim f iair kapelaan t Woerden IwaaU STidleBi te Del daania benoemd tot r Zi paJtoor van De Oude Boom uaUriiTtt en na twee jaar eersten van De Nieuwe Boom toen uü nog onder de gemeente Sloter i nu Admiraal de Ruyterweg Am rtutn WMt en eindelijk van 6 SepSr 1917 Wt 5 September 1940 du ZKima jaar pa toor te Gouda pj een wel zeldzaam voorrecht u lit hu met alleen twee kerken bou maar werd hy ook de stichter van iMe nieuwe parochie De Nieuwe i err de parochie van De Korte ttkeren te Gouda Te Sloterdijk wer2bi behalve de mooie kerk en pastorie twee nieuwe acholen gebouwd in dagen w b de gelij k telling van t t Wjzonder onderwijs nog niet afge Krachtig on sterk vol optimisme lurft hu ticide groote werken tot een Éelnkkig eIrWe gebracht ÏJen bijzon n leun by zyn priesierwerken rwd hij in de gave van weJsprekendIttid hem in meer dan gewone mate Mchoivken Ü Bt M i jubilaris ïal zijn leeat te iem met een plechtige Hoogmis mén Zondag 14 Sèpteiriber hoopt htj Sirtft oude parochiekerk te Gouda te fflAreeren Affcheid van den heer J H Carlier HOOFD R K i L O SCHOOL VKBLAAT HET ONDERWUS De heer J H Carlier hoofd Tan de R K U L O school heeft het onderwijs met pensioen verlaten In een bijeenkomst van bestuur en pertoneel is op hartelijke wüze van em afscheid genomen waarbU de voorzitter deken J F A Bots en liet namemend schoolhoofd den heer Carlier waardeerin voor diens arbeid hebben betuigd Het bestuur drukte zijn dank uit in een geschenk Ten slotte heeft de heer Carlier zelf hel woord gevoerd Ruini f 600 voor de tuberculosebettrUding Oe Zaterdag gehouden collecte ten bate van de tuberculosebestrijding fceeft te dezer stede ƒ 817 61 opge bracht De opbrengst lal nog stijgen door Mder ontvangen of toegezegde naliften Nagiflen kunnen gestort worden op postrekening 63085 ten name van de Vereeniging tot bestriding der tuberculose te Gouda TOEGELATEN TOT DE KUKSKWEEKSCHOOL Onie stadgenooten J J Hazelbag dB Jager en A Wegenwys ziJn jwelalen tot de eerite klasse van de yökweekschool te Schoonhoven BENOEMING KAPELAAN Tol kapelaan aan de St Josêphkejit lliier is benoemd pater W H Engepg die thans in het PraneiaCanen wistér te Venray vertoeft Pater Enjwtog is in 1911 geboren en in 1938 RTiester gewüd LAAGSTE INSCBRUVER Bil de Zaterdagmiddag door Jiet In Pmeursbufeau Stuurman en Zoon te ixveen gehouden aanbesteding n het verbreedeu van pl m 500 M Kleiweg in den pol Bloemendaal te Waddinxveen woi Bloemendaalschen weg was fer W Bakker alhier laagste In IJver voor ƒ 7800 Seheawburg Kmeoop Attentie spionnage met René Oeltgen eti Klrsten Heiberg AanVang 8 19 uur Tbalia llietler Trenck de pandoer met Hans Albers Kïthe Dorsch Sybille Schmitz ilde Weizner en Oskar Sima Aanvang 8 15 uur Reunie Bioseaep Schön ist es v eHiebt zu sein met Herbert Ernst Groh Ralph Arthur Roberts en Theo Lln gen Aan fang 8 15 uur 2 Sept 5 nur Oé Zalm Al emeene vergadering van aandeelhouders N V tot aanneming van werken voorheenH J Nederhorst 1 SepL 2 mp Olympia terrein Athletiek wedstrijden Goudsche Politie Sportvereeniging om djubkampioenschappen I Sept i uiar StedelUke Zweminriehting Dïpioma zwemmen 3 Sept 7 30 nur Ned Gerei Gemeente Spreektieurt da J h van Welzen 3 Sept S nur Schouwburg Bioscoop Opvoei ing Cabaret revue De zomer in het hoofd door Het Schouw cabaret 3 Sept 8 uur Daniël Cursus E H O 8 Sept 8 9 uur Oosthaven 10 Hervatting zittingen adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbesclferming 4 Sept 10 30 uur De Zalm C penbare verköoping kaaspakhuizen floor notarissen G W Nagtglas Bflot en K Gallas inzet 4 Sept T 30 uur Vr Je Evkngellsche Gemeente 3gbelbesprekii tg en bid stond 4 Sept 7 30 uur Leger des Heili Hélligingsdienst 4 en 5 Sept 7 8 uur Amii chtsschool Inachryying van leerlingen Avondnyyerheidsschool avond practijkcur susisen bpleiding examens vestigingswet kleinbedrijf e typo grafencursus 10 Sept Z uur Spieringstraat 113 Aanvang moedercursus Het Groene Kruis door zuster Hattink II Sept 1040 uur De Zalm Openbare verköoping kaaspakhaizen door notarissen G W Nagtglaj Boot en R Gallas afslag 27 Sept 5 30 uur Kattensingel Start singelloopestafette over 3 K M van Goudsche Athletiek commissie APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Qpudsche aardewerk in Maastunnel GOEDEWAAGEN BAKT MOZAÏEKVERSIERINGEN De grootste opdracht die in ons land is uitgevoerd De bouw van de Maastunnel te Rotterdam is thans zoover gevorderd dat het afwerken van de details aan de orde 1 van den dag is Merj kan nu ook aandacht besteden aan de decoratie van enkele ruimten waardoor het publiek dagelüks pasaeeren moet In de eerste plaats vroegen om een passende versiering de groote witte cemen wanden boven de roltrappen op beide oevers Het aanbrengen van een fresco stuitte hier op bezwaren Hoewel de muren niet aan de buitenludit zün blootgesteld zouden de weersomstandigheden en ook nief te vermijden vochtigheid de verf toch te veel doen lyden Daarom liet men de keuze vallen op mozaïek versieringen van Goudsch aardewerk De Rotterdamsthe kunstenaar Jaap Gidding heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp De vervaardiging is opgedragen aan de firma Goedewjiagen te Gouda De opdracht is de grootstevan dien aSrd die tot nog toe in onsland uitgevoerd is Het vet aardigen van deze aWde werkmozaïeken is van begin tot einde handwerkt De met de hand gesneden stukjes weeke klei worden bij een zeer hoogc temperatuur gebakken waarna het gekleunde glazuur wordt aange Uit vroeger tijden DR HjbsCBi COOItANT MELDDE r n JAAR GELEDEN Benoemd is tot ontvanger der inkomende regten en = = BP entreposeur te Dordrecht uuwoeldam de heer M J A Bannier alhier SO JAAR GELEDEN Zondag 30 Augustus hield onder begunstiging van prachtig weer de wielrydersvereeniging De Antiloop aan Stolwykersluis wegwedstrijden Dé uitslag was aldus hoófdwedstrüd over 20 K M 1 J Pieters Arnhenyin 30 min 26 sec 2 W H Baijer Rotterdam in 39 min 35 sef 3 C Witteman s Gravenhage in 39 min 40 sec ftieuwelingenwedstrijd oyer 10 K M 1 P de Waardt Rotterdam in 21 min 5 sec 2 P A Schouten Rotterdant in 21 min 10 sec 3 A J Sp uüt Rotterdam in 21 min 13 sec De heel J Breekland uit Amsterdam uitgenoodigd door het bestuur 3er ver epniging De An iloop iieikte onder gepaste toespraak aan de ovtrwinnsara de behaalde medailles uit 25 JA R XEbEN Ingetrokken is de benoeming van mej P J Toorewburg tot lecrares aan de ijks H B S alhier en is bt noemd voer e en jaar tot leeraar de reer A M Aben te Amsterdam Met ingang van 1 September heeft de heer A J Vrugtman ontslag genomen als buffftchef der sociëteit Ons Genoegen Deze functie zal voorloopig werden vervuld door den heer W van Rosmalen alhier braohl Daarna bakt men ze opnieuw Door het zoogenaamde hoog ijakken is deze biscuit dan tegen weersinvloeden bestand De stukjes mogen niet bros zijn ze moeten een goede hardheid hebben om door den mozaïekzetter met de z g mozaiektang in alle gewenschte vormen geknipt te kunnen worden Niet alleen van déh ontwerper doch ook van den mozaïekzetter in dit geval den heer B van Norden wordt veel kunstzinnigheid geëischt Op een werkteekenjng wprden de stukjes in den vorm gelegd Op do bovenzijde den positieven kantdus plakt men een vel papier ort ze bijeen tie houden De mozaiekfiguren kunnen dan in de cementspecie worden aangebracht Na het harden der specie weekt men het papier os Evenals het glasmozaïk is het aardewerkmozaiek eeuwenoud Het kleurenschema is anders dan van glas en heeft daardoor zijn eigen charme Van d te Gouda gemaakte mozaïeken kan de groote schakeering van kleuren als een gevolg van de ervaring der aardewerkindustneworden beschouwd Het Goudsche aardewerk is trouwens al eeuwenlang beroemd om zijn kleurenrijkdom De mogeIijkhe n van het maken vau nieuwe kleurei i en nieuwe effecten zün bijna orabegrensd Wat de mozaïekversienngen voor de Maastunnel voorstellen mag nog nietbekend worden gemaakt dat moet een verrassing blijven tot de tunnel gereed is SPORT VOETBAL Goif da viert haar 35 jarig bestaan welgeslaagde spobtdag Haar 35 jarig t estaan op 5 September as heeft de voetljalvereeniging Gouda gisteren met een sportdag voor al haar leden Op haar terrein gevierd Dit sportifestijn trok een flinke belangstelling On fer de deelnemers was veel animo en deze werd stellig mede geïnspireerd door de uiFgebreide collectie waardevolle prijzen ca 170 in getal zoodat geen der deelnemers onbeloond bleef De junioren en senioren hadden een programma van drie verplichte nummers af te werken zuiver doelschieten links en rechts vèt rappen links eri rechts en 100 meter Ijindernisnodloop waarbij de hindernissen bestonden uu net klmnnen over een schutting ondtjp een zejl door en door een vat heen kruipen en 25 m er ioopen in een zak De veteranen 15 hoefden slechts de hmdernissen te overwinnen welke opgave stellig al zwaar genoeg was In den voormiddag kampten de junioren om de punten Bijzet doelschieten ble ek dat velen met den linkervoet maar weinig presteerder De hinderniswedloop bpod vele eri spannende maar vooral vreolijke momenten Ee l terugblik Voordat s middags de ouderen de gelegenlieid kregen om Ijfin vaardigheid te demonslreeren hipld Goudai s voorzitter de heer J van Tilburg een feestrede Daarin wees hü er op dat de omstandigheden er toe genoopt hadden dit jubileum alleen met een sportdag te vieren Vervolgens vroeg hy aandacjht voor het mooie errein waarop dei sportdag gehouden werd een erx waarop zeide hij meerdere eerStf flWassers reden hebben om jaloersch te ziJn In dit verband een terugSlik werpend op datgene wat vroegere generaties op dit gebied hebben meegémaaki vergeleek hü achtereenvolgens de tpestan j van dé terreinen in de KnipT reVlJssellaan de Karnemelksloot Bloemendaal en den Graaf Floriswcg met het huidige waarna hü constateerde dat Gouda op dit gebied haar oorspronkelyke naam Excelsior gestand heeft gedaan Dat d l beiieikt kon worden is te danken aan de kern van leden die by voor en tegenspoed behouden bleef Voorts bracht de heer Van Tilburg hulde aan Gouda s eere voorzitter den heej J J V d Jagt wiens raad en daad vaak van groot nut waren geweest en die veel aan bet bereikte heeft bügédragen Eveneens gaf hy uiting aan zijn waar defering voor hetgeen het eerelid des heer H Zanen en de vorige voorzitter wylen de heer L Verstoep voor de vereeniging hebben gedaan Na het verschil in spelopvatting tusschen vooheen en thans te hebben geschetst gaf de heer Van Tilburg c n historisch overzicht Hy eindigde met de hoop uit te spieken dat in de komende periode de hoogst klasse zal worden bereikt Hienia voerden de senior leden de voorgeschreven nummers uit en evenals de juniores s morgens hadden gedaan liepen zy een aantal 4 x 100 M estafettes Het hindernisloopen vaii deveteranen gaf aanleiding tot veel hila rifeit maar ook tot bewondering over de wijiïe waarop velen de zware taak volbrachten Tenslotte weed een voetfealwedstryd tusschen het eerste en tweede elftal gespeeld die eindigde in een 5 4 overwinning voor het eerste Na aflo p reikte in de bar waar een bandje dep middag met populaire mu ziek had opgevroolijkt de heer Van Tilburg de pryzen uit De uitslagen De voornaamste pryswinnaars van dezen zeer goed geslaagden sportdag waren t Junioren A 1 C P Koster 3H4 p W Krebaum 21 i p 3 H Lenos 17 p 4 W Revet 17 p A Verkajk 16 p Junioren B L Tl Brem 20 p 2 H Vos 19 p 3 M G Scholten 19 p 4 W C Plomp 17 p 5 A Reiwyr en lop Junioren C 1 J v d Linden 19H 2 N de Waal 17714 p ï P Schouten 17 p W Sohólten 15 p 5 R Walthie 14H p Estafettes 4 X 100 M I C J Verkaaik H Jonkman C de Jöngven C P ICoster 56 sec 2 J v d Zaan J CJoudfiaan J J v Hof en P dé VHes 58 sec Senioren 1 Langeraar 1914 ps fi A Grootendorst 18W p 3 J de Ruiter 17 t p 4 P Weij r 164 p 5 C Stuurntan 16 p 6 A Hommela 18 p Veteranenc by loting 1 Hf Spee 2 J Tak 3 J v Tilburg 4 H Koster 5 D Rietveld Estafette 4 x 100 M senioren 1 C M de Jong C Signer P Soholten en p Boef 53 1 sec 2 J A de Joiig H V d Bosca C IJsselstein en G v d Winden 64 1 sec JAARMERGADERING OLYMFIA Een gunstig jaar Zaterdag hield de GC en J C Olympia in Het Schaakbord haar jaraUjksche algemeene vergadering Uit de verslagen bleek dat het afgeloopen jaar gunstig is geweest Het aantal leden en donateurs was flink gestegen terwyl bovendien de jaarrekenitó van den penningmeester sliot met een batig saldo van ca 450 Geen wonder dat bjj zulk een beleid de aftecdende bestuurkleden werden herkozen ATHLETIEK Tumkring Gouda en omstreken WEDSTRIJDEN OM ATBLETIEKKAMPiOENSCBArrEN EN VAARDIGHEIDSDIFLOMA Zaterdagmiddag heeft de Tumkrmg Ciouc a en omstrel en op het S V terrein de jaarlijksche athletiek wedstryden voor de kampioenschappen en het vaardigheidsdiploma gehouden Hoewel door het slechte weer de Opkomst wel wat te Ujden gehad zal hebben was de deelneming toch bevredigerd Dé prestaties werden er echter niet beter op want t gladde terrein en soms ook de st3 ke wind verhinderden menigmaal goed werk te eren Het gewoonlijk vlotte verloop ook ditmaal geheel zoek hetgeen oorzaak werd dat deze wedstrydentegen de avondschemering kondenworden beëindigd Hieronder volgen de begte presta ties Dames KogeLitooten 1 T Kni gge Vulocitas 7 53 M kampioene 2 C kool THOR 7 33 M 3 C Claire THOR 7 04 M Hoogspringen I en 2 T Knigge Velocitas en D Kok EjceelsTior 1 20 M 3 C pTaire THOR 1 15 M Verspringen 1 D Luicrjenbrocr Excelsior 3 8S M kampioene 2 M Kwinkeleflberg Velocitas 3 80 M 3 G Pronk Velocitas 3 79 M Soeerwprpen 1 C Clairen THOR 18 35 M kafnpioene 2 L Verboom THOR 14 76 M 3 C Kool THOR 14 74 M Hink stap sprong t D Luichjenbroer Excelsior 8 91 M kamiiioene 2 G ïh onk Velocitas 8 61 M 3 C Clairen TH0R 8 34 M 100 M hardloopen 1 G Pronk Velocitas 14 9 sec kampioen 2 D Luichjpnbroer Excelsior 15 1 sec 3 C Clairen THOK 15 2 sec Balwerpen 1 C Kool TpOR 20 13 M kamiMoene 2 I v Welreniï Velocitas 17 45 M 3 D Kok Excelsior 17 41 M Discuswerperft 1 T Knigge Velo citas 16 37 M He e ren Specrwerpen 1 C A de Groot VeVita i 31 09 M kampioen 2 P Mudde THOR 28 98 M 3 J Ceelen Velocitas 27 36 M Hink stap sorong 1 H van Ni len TOOS 11 M kamoioen 2 en 3 J V Kleeff en C A de Groot beidehVelocitas teder 10 71 M Kogenstooten 1 P Mudde THOR 10 15 M kampioen 2 C A de Groot Velocitas 9 75 M 3 M Novack Velocitas 9 34 M Discuswerpen 1 P Mudde THOR 27 80 M kampioen 2 M Novack Velbcitas 27 4 r M 3 G Hammer Ejtcelsior 25 40 M Hofligspnngen 1 C A ie Gaoot Velocitas 145 M kampioen 2 3 4 en 5 M Novack Velocitas J v Kleef Velocitas J v TonReren THOBi en J Roggeveen TOOS allen 140 M Verspringen 1 J V Kleeff Velocitas 495 M Ckampioen 2 H van Nieleii TOOS 4 93 M 3 J Ceelen Velocitas 4 90 M 100 M hardloopen 1 G Hammer Excalsior lï 8 sec kampioen 2 en 3 J Ceelen Veolcitas en J v Tongeren THOR beideg 12 8 sec 200 M hardloopen 1 J Ceelen Velocitas 27 sec 2 G Kraaienveld 28 2 sec Meisjes Kogelstooten 1 J Luyenburg 6 72 M 2 T Ouwerkerk 6 70 M 3 T de Koister 6 15 M allen Excelsior Hoo gsprmgen 1 T Ouwerkerk US M 2 X Luyenburg 1 20 M 3 fn 4 T de Koster en C V d End imfién 1 15 M allen Exclesior Verspringen 1 T Ouwerkerk 3 69 M 2 J Luyenburg 3 63 M 3 T de Koster 3 63 M allen Exclesior Speerwerpen 1 T Ouwerkerk 11 65 M 2 J Luyenburg 9 83 M 3 C V d End 9 75 M allen Excelsior Balwerpen 1 T Ouwerkerk 10 M 2 J Luyenburg 18 84 M 3 T de Koster 15 58 M allen Excelsior 80 M hardloopen 1 Luyenburg 12 8 sec 2 3 en 4 T Ouwerkerk T de Koster en C v d End ieder 13 s c allen Excelsior Jongens Kogelstooten 1 G Tuinman Krachtsport ll ïl M 2 r V Dam THOR U IC M 3 C P Koeler KrachtstKxrt 10 41 M Hoogspringen 1 J Kruyt Velocitas 1 35 M 2 G Tuinman KtKhtsport 1 30 M 3 en 4 F v Dam THOR en A v Driel TOOS 1 25 M Verspringen 1 C P Kotltr KrachUport 4 89 M 2 A van Driol TOOS 4 33 M J Kruyt Velocitas 4 31 M Speerwerpen l A v Driel TOOS 28 M 2 F v Dam THOR 24 4 M 3 A Breedük TOOS 20 50 M 100 M hardloopen 1 C P Koiter Krachtsport 13 4 sec 2 J Krujrt Velocitas 13 8 aec 3 en 4 F Van Pam CPHOR en A v Driel TOOS beiden 14 aec Balwerpen 1 C P Koster Kracht sport 29 66 it 2 A van Driel TOOS 29 62 M 3 F van Dam THOR 25 79 M Discuswerpen 1 C P Koster Krachtsport 23 9S M De geslaagden Voor het K N G V vaardigheidsdiploma zullen nog nader bekend gemaakt itvorden VntES NAAR JEVGDTOURNOOL A si Zondag zullen op de sintelbaan aan de Laan van Poot te s Graven hage de wedstryden om den Wout Groenesteyn beker worden gehouden wïiaraam tevens verbanden is het Junidres clubkampioensehap van e derland Tot de elf ploegen die i geïchreven hebben behdbrt ook Vire et Celeritas alhier BINNINLANO Treinbotsing te Delft I GEEN FERSOONLUKE ONGELUKKEN gisterenmiddag heeft by het station Delft een treinbotsing plaats gehad tiissehen een electrischen rangeer trein kofhende uit de richting Rotterdam en een zg rywielentrein bestiaode uit een locomotief en een aantkl goederenwagens komende uit Den Haag Het voorste gedeelte van den eerste wagen van den rangeertrein werd getieei ingedeukt doch de b stuurder die tydig van zyn wageri wa gesprongen had geen letsel bekoAen Inmiddels is men begonnen met het opruimingswerk teneinde de baan zoo spoedig mogelyk vrü TBTnaken Nader vernemen wy dat in den vooravoiöl de lyiT was vrygemaakt zoodat nog in den loop van den avond de noipale dienst tusschen Amsterdam en Dordrecht kon worden hervat De oorzaak van de botsing schijnt te zyn dat de machinist van den uit Den Haag komenden goederentrein door onveilig signaal is gereden Een nader onderzoek wordt door de politie ingesteld PE GAS EN ELECTRICITEIT RANTSOENEERING ReWs meer dan 7200 boeten en 485 afsnijdifigen In e maand Augustus is over ona geheele land een intensieve controle gelwuden en aaneen van de naleving der rantsoeneeringsbepaingen voor gas en electricileit Het Wykt dat het publiek langzamerhand de ernst van den toestand gaat beseffen n een groot deel éa bevolking blyft dan Öok binnen de door de rantsoeneering gestelde grenzen Dit is ook wel byzonder gewenscht want de straf volgt hier onverm ydelUk op de overschrüding Voor een te hoog electriciteitsverbruik zyn in de afgeloopen weken niet minder dan 7244 boetes opgelegd In 485 gevallen moesten de bedryven of afsluiting overgaan Voorts staan nog 433 andere gevallen op de lijst om te worden afgesloten tenzij de overtreders hun stroomverbruik met zeer bijzondere motieven kunnen recht vaardigen Ten aanzien van het gasverbruik If de toestand niet veel anders Nauwkeurige gegevens en cyfers over Augustus zyn thans nog niet beschikbaar doch wel staat vast dat heli aantal overschrijdingen van het gaSrantaoen nog grooter is dan van het electrlciteittrantsoên FEUILLETON ZILVER AAN DE SANDAWAKU M Ojmlddellijk an het werlt Belaas waartegen hij zoolang heeft w4 ia t dik en door den regen 7 W om beklonunan te kunnen war7 Hü gaat dua verder met de ban7 V ïich uit ustend atoot het en een laag hangenden tak een bloedende schran op doch nauwelijks de pijn Ulk heeft hij een boom gevonj flto bekKmmen kan worden Hü 27J buks over den rug alaat llhT n den stam I Ijoghrt te £ Water stroomt omlaag i i Ü l den ta ï n en halstvening van zijn x van dit altea bemerkt m S Z ÜT ly wi dat hij een oogenbUk moet iti T 2 hoog Mu WJ geUem n Naar ruwe a ttta g t l heeft WJ J kijkt omlaag nw dot boschgrond is niets meer te tien De storm komt met verdubbelde woede opzetten en slin ert den l aom heen en weer Haaivischwillie die zich nóg slechts met inspanning van alle krachten kan vasthouden i ordt n eegesUngerd Hij bejtint opnieuw te klimmen Eindelijk een taki Een dikke stevige tak bijna zuiver tuirizootaal Hier kan hlJ rusten Nog een kleine inspanning en geluidcig hij kan zitten Zitten Maar dat is niet voldoende Hij tan moe worden misschien wel indutten en dan tuimelt hij uit den boom Doch hij weet raad Hij maakt zijn leeren gordel los slaat een einde om den stam die nog slechts een doorsnee heeft van dertig centimeter en bindt zich op deze wijze vast Nu kan hem voorloopig niet veel gebeiuren De storm schudt den boom heen en weer Doch Haaivischwillie heeft eir geen last van Zeeziek worden Hij O lU heeft al Jieel wat erger dingen beleeidi Niemand kan editor beweren dat een boomstam op den duur een aangename zitgelegenheid is Em half uurtje ia het wel uit te houden maar dan be jlnoen alle spieren pijn te doen en wat heelemaal niet noodlg is nu riaapt éaik het linkerbeem De ftgen valt nog steeds bij sboomen liet schijnt alaof de shiizen des hemels nooit meer geslbten zullen worden Haaivischwillie huivert xaoi kou Oe Meeren plakken hem aan het lijf hij klappertandt Kon hij maar wat beweging nq ken dan zou het nog wel gaan Maar ook die gedachte k n hij uit zijn lioOfd zetten Hü laat de beenen wat bengelen en zwaait den linlKrarm heen en weer Maar wat g Ht dat Met den rechterarm moet luf zich aan den stam vasthouden Niets aan te doenl Vijf of zes uur zal hij wel in die onaangepame houding moeten doorbrengen lïan wordt het dag en ziet alies er minder angstweklcend uit dan s nachts Hoe ver zou liij nog van de Sand walcu zijn Hoogstens drie uur Begint hij dus morgenochtend bij het aanbreken van den dag in een grooten kring door het oerwoud te loopen dan moet hij binnen hoogstens zes uur de rivier gevonden hebben En Is hij eenmaal aan den oever dan vindt hy de blokhut vanzelf De regen stroomt de storm giert een fluisterend klagen gaat door de wilderiils Traag martelend traag kruipt de tijd Haaivischwillie sluimert In maar niet langidaamfi schrikt hij wakker bijna was hij van den tak gevallen Pe gordel waarmes UJ zich aan dan boom heeft vastgebonden snüdt hem tegen de borst Nog een seconde suft hij verder hlJ hangt ta vUegendee storm aan de touwen van een zeilschip en beneden blJ den grooten mast staat Iemand ta gingen Dsa is b J klaar wakker Koude en Vocht doen hem rillen Hi heeft pijn in alle ledematen het linkerbeen is gevoelloos en schijnt dood Zelfs het uiaangename steken en prikkelen voelt=tóJ niet meer Haaivischwillie slt a ert weer in Het is weliswaar geen slaap doch in ieder geval een sluimering die hem voor een korto poos van de ergste kwellende gedachten bevrijdt Slechts het besef dat hij zich moet vasthouden aan den stam blijft in zijn bewustzijn wakker De stam schudt heen en weer doch voor Haaivischwillie is het een aangenaam schommelen een heerlijk wiegen Wederom schrikt hij wakker Een nieuw vreemd geluld is tot hem doprgedrongen Beneden aan den voet van den boom beweegt zich iets Onmogelük iets in die gapende uisternis te onderscheiden Hü hoort slechts kraken sluipen en dan wordt het weer stil Slechts de regen drupt door de takken en de wind ruischt door de kruinen Haaivischwillie dommelt Hét houdt op met regenen de storm giert met onverminderde woede verder Wanneer komt tr een f inde aao dezen atscbuweUJken na tt Haaivischwillie is stijf van de kou het linkerbeen schijnt deod en hIJ heeft ontzettende pijn in zijn rug Doch al deze indrukken vervagen en drijven weg hl een zee van een soort l ewii te Als hij eindelijk goed wakker wordt is de dag aangebroken Een ro chtige vaalgrijze schemer dichte ne vels drijven door de tai Het duurt nog eenigen tijd eer Haaivischwillie tot besef van zijn toestand komt Hij herinnert zich den promyschlennik die dood tegen den boom leunde en nu is he n alles weer duidelijk Gelukicig aan den vreeselijken r ren k ellenden nacht is ten slotte e ii einde gekomen Nu kan hij leta doen om weer den rechten weg terug te vinden Wat had hij zich voorgenoniéi Juist hij zou in n grooten boog róndloopen In een boog van minstensVze ven of acht yur Dan heeft hij volko men zekerheid ten siotlte aan de rivier te komen En eenmaal nan de rivier vindt hij het blokhuis vanzelf Het blokhuis I Nu op dit momen schünt hem geen paleis ter wereld zoo mooi als de eenvoudige hut in de wildernis dernis Want in de hut is het warrh daar brandt n vroolijk vut in den haard daar zit dUdce Ni Gomenburg aan de ruw getimmerde tafel en tapt zonder ophouden de meest gepeperde monwn Boven den haard hangen de hamman van het wUdcwiJn keurig verzorgd door het Keteltje Nu HaaiviachwilUe èan al die heerliJhheden denkt voelt hIJ plotseling een kna genden honger Drommels ik heb ta geen vier en twintig uur een hap gegeten denkt hi en ia verbaal dat zooveel tijd kun verknopen eer men honger voelt Enfin de opróerige maag zal nog minstens aCht uur geduld moeten oefenen In de allereerst plaats moet h nu zijn stüve ledematen in bewegtag brengen Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan De armen doen vreeseUJk pyn doch het linkerbeen blijft gevoelloos Zou het been werkelijk dood ziJnT Dat Zou een leelijke geschiedenis kunnen worden Maar zoo kan bij in geen geval blijven Zitten HiJ aakt dus zijn riem los van d en boonr trekt hem om het middel en probeert langa den stam naar beneden te glijden Eerst nu kijict hij omlaag en stelt tot zijn verbazing vast dat hij zich nauwelijlis twee en een halven meter boven den grond bevindt En hij heeft den heelen nacht bat angstige gevoel gehad ta duizeUngwekkende hoogte boven den beganen grond te zweyen Had een tijger hem hier getoken goeie genade de beslie bad hem zender de minste mcwile naar beneden gehaald De mofisterkat had zioh slechts op de achterpooten behoeven te stellea om hem met één slag te kunnen grijpen Gelukkig dat er geen tijger was en hü behoeft zich dus mi niet onnoodig bezorgd te maken Van veel grooter belang Js da vraag hoe hij weer veilig beneden komt een vraag d met de Pijn ta alle ledematen niet zi gemakkelijk opgelost ts f Vordt vrMtgd