Goudsche Courant, maandag 1 september 1941

EERSTE BLAD MAAiyPAG 1 SEPTta lBER fj AdVtrtMltMNl AtoiHwnMtsprlJs Tot Ma nwt Ittémttpt vcfinuB ilt hedea M Zooa OBLOr THOMAK LOI In Oott lBiiil I overleden Wed N SLOP Tlenitr Oouda 31 AnrMlui Hl In Gouda per kwartaal ƒ 2 36 per maand 0 75 per week 10 cL buiten Gouda 19 cl per week per post per kwartaal 3 81 Advtrttntiatgrltf 1 5 regels f 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden Mededeejjngen 1 3 regels f 1 31 elke regel meer f 0 42 Ba overeenkomst gereduceerde lijzen WÊ oed kunnende knippen en $ elteren Ccdecenhcid zich In t dametvak tehSwanien H C COMPEER Dimesen Heerenkepper DoelettrMt I Qoudi O 2870 6 Zaterdag kleine dv3 atl n in de kwartjesrubriekr 1 ï rriMPEERlrMels 0 2a elke regel meer JnS TlO Max m um grootte 6 regel SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISIE THEATER TEL 3750 WOENSDAG 3 SEPTEMBER AANVANa UUR ÉÉN INKELE C ASTVOORSTELLINQ VAN HET SCHOUWCABARET met de zonnige vacantle revue PE ZOMER IN HET HOOFD welke wekenlang met groot succes in het Leidsche plein Theater te Amsterdam heelt geloopen Medewerkende LKZY VAUESCO HERBERT PERQUIN ERICH d BAS ROCHÊ ROB rRED r aEL Aan den vleugel WIM OE VRIE Teksten Marie Verdenlus Herbert Perquin e d Schitterende costuums en decors PrUaen der plaalsan i 11 50 11 26 11 n 10 60 Leden vanS O O hebben25pCt reductieopdetweeduuraterangen Plaa aliea ft klng lOct p pi vanaf Maandag 1 Sept van 11 tot 1 uur en s avoyds vanaf 8 uur aan de Kassa O 2825 70 WAT IS ET PRIMAIRE VERKOOPSMIDDEL Primair is Courantenreclame ledereen leest een jItrant ii bewezen i dat vrijwel iedereen de krant juist ook leest om de advertenties wat voor geen enkel ander reclamemiddel geldt Vandaar dat courantenreclame de kern moet blijven van iedere reclamecampai oe Vraagt tallchüngen voor ieelden etc van courantenreelame bö de erkende advertentiebureaus of het Cebueo Dam 2a Amsterdam uuonoH A ca WRTICe nDaEUEEMIHO iita tonjUK uLqsTnEmra vjw MAMDJia i sivman lau xBooaEPaeMCN f leeo utss isaoa 400 isise t Mb ii7S t iMo iiaa ssTS so soia loeT laeu laaa mim UB V rnm fu aoi Bk IS 140 87 t s ISS aas SM ST aa 407 4sa soa ate au sas n ff n 8 8 vsao aso na TM M aao Ml 79 1014 lote 1086 lest 10 8 nosa ISSS iioa isai lase issa ia 3 leio 1 i4a 1840 1441 ia 8 W7 1804 isia tss laso ia s isn 18S8 1801 lajM lOM tsso uei ew SOM aoae aaaa 3US ai8s tm asos aaes aaoi 3548 asei aÊ s 3804 aaaa Sül ane m aT 4 37S 2785 3772 2788 2788 3833 UM 28 $ zas aaee 3006 3018 3056 3084 8078 aosi SIK Mts 3184 3388 8361 3280 3888 S4tT S4 a sosa 8848 3888 3738 8788 3783 3770 8774 vm aasT sai M52 3ae4 4848 4088 4oea 413S 4188 4178 431 asM 4374 4288 431S 4878 4444 4474 4531 4as4 4888 4 ei 474S 47 8 4804 4809 4810 4833 4883 4aia aaeg I4H3 eCMO san S1S4 5186 5187 SBOC 6318 eaae 5348 aoai ban 68 2 838S 6433 5448 6468 6471 5474 8488 C S7 iu saas SS88 6588 6834 6636 6S40 6707 6738 T41 5802 sa49 5872 6873 5860 6862 6880 5887 6017 oaa 80sa 8088 60S6 6081 8087 8104 6114 8141 8168 uss eiee 8173 8189 6306 6388 6247 6280 8808 6811 aeis sasfl 8866 83 8408 6436 6441 6447 8600 8635 SËS sses 6800 8836 663 8668 6737 6744 8768 878 8844 0863 8870 6884 880D 6824 8844 8848 7088 ISS 7003 7117 7163 7i78 7183 7318 7 4 7238 7380 7306 7S1 7397 7413 7433 7471 7600 7688 7878 7TJ7 771 7781 7861 7883 7843 7844 7992 7807 8011 aou 803 soa 8138 8170 6206 8318 8322 834 8810 aai asss 8888 8447 8460 8464 8319 8540 8681 8984 asas 85B8 8617 8686 8693 8713 8734 8749 881 8801 8 13 8968 8883 9002 9026 9004 8133 9160 8186 8174 S33S 9241 9343 8364 9317 9360 8373 941T 8443 844 S4S7 8488 esoo 855S 9660 8688 8682 8618 8878 68 704 9711 8726 8766 9786 9818 8833 8880 8886 8080 0887 8883 10017 10038 10043 1007 10117 10144 10148 10318 10164 10378 I03S3 10387 10338 10838 10346 10358 10880 1043 1044 10458 10483 10493 10637 10648 10590 10693 10808 10 41 10700 10701 10707 10763 10762 10793 10827 10667 10806 10834 10888 11029 11058 11092 110S7 11099 11116 11130 11188 11176 11182 11230 11236 11273 11342 11388 11411 11488 11482 11486 UStS 11517 11672 11692 11635 14677 11662 11688 11706 11718 11748 11817 11831 11960 11980 I20T2 13134 13188 13341 12288 12870 12466 12618 12521 12651 12570 12580 12696 12888 13671 13718 13734 12736 12761 12831 12836 12887 12988 13887 12883 18083 13090 13100 13133 13178 13187 13360 13383 13300 13363 188S4 13J9e 13416 13523 13532 13640 13668 13878 13705 18738 13780 13749 13780 13868 13874 13911 14048 14081 14148 14181 14173 14188 14318 14248 14283 14284 14338 14388 14386 14886 14487 14673 14588 14608 14687 14881 14717 14743 14748 14768 14T64 14860 14853 14881 14810 14831 14834 14860 14886 14 74 18067 150 6 15113 15136 16173 15181 1S2 I 15342 15380 16364 16384 15333 15849 15393 16405 1544 16448 15480 16608 18834 1663S 1SSS3 16833 16868 16678 15734 16765 18780 15783 15817 18648 16 60 1588S 16893 15906 15818 15863 18008 16014 18087 16086 16170 18308 16213 18270 16287 18368 18378 18403 18408 164811 18410 16483 16623 18648 6658 16666 16678 18688 18688 1686 6686 18688 16708 1673q l8831 18836 18837 18886 16871 leaSS 188 W 18973 17088 17102117108 17137 17IS8 17330 lT3a 17363 17337 17313 17S27 173U 17486 17457 17645 17546 175 1767 17678 17765 17788 17787 17813 17 71 17886 17803 IISIS ITaST 17880 17660 18080 18064 18083 18135 16146 18181 1 1 6 18315 18213 18321 16337 1S23D 18287 18287 18816 18881 ia4IT 18430 18438 18462 18500 18607 18614 18533 18830 18886 ISaSS 18616 18838 18663 I8S73 18817 18833 18866 18881 18060 16078 18064 18088 18101 18188 18188 18176 18188 18186 18338 1 38 183S4 18338 18378 18811 18837 18380 18688 10445 18488 1SS84 isaer issea laedo leeei 18684 i867o 1867a i887S i86S8 istos l 7 a 18788 18788 18817 18818 18836 ISSaaaaOOOe 30043 30141 aoaio ao3i3 aoaas sosis 3038i 3036i 30373 30388 aoaos aoeos ioaas 30343 30886 aMl 30383 3O8S8 30883 30461 30463 tVtl 10461 80488 20808 30688 30577 30588 30606 30613 30616 30664 10661 30738 30748 30752 30788 30770 30786 30604 206TT 10666 I 10814 30M4 30853 30867 ONOECoaaieeeaB De enkcwl bl ft voortgaan Aan bet groole aantal vwie Uaolao kan men hef vartmiwen aFmeten dat sbids een lange reeks Van Jaren In de Bijenkoif wordt gesteld Opk In jaea tijd no viJe produóen In den liandel worden gelmctit die tn het gebruik nog niet bq r6efd zl n wil de Bijenkoif trachten dn vertrouwen waardtt te bl ven De Bijenkorf Ui ft voortgaan steedlf hal heale aan Ik biedm van hetgeen ihons door da vsnchMmJU Industrieën wonft roorlgehnichti ooi Ml s n Uonleh goed Ie raden en mei detlunJlgt adviexm tmsifJa la ataant nenprettigeneMibinllBoadisnensnteiiredentBaleSini AMSrtlOAM OfN HAA OtTllOAii m COIXIOn OPBBBNOST De itoUecte tm bate van de bestrijding 4er tuberculose beeft In deze gemeente f 283 opgebracht 108 0 BIBAALT DIPLOMA B Ji den Zatoilag gehouden provln cialen RHjB O wedstrljd te Dordrecht behaalde da vNveniging E H B 0 alhier een dipkima met 73 punten 2 veiihüizen BUBGKBLUKE STAND Cwidertrouwd Pieter Clazing 26 en Johanna Moleiiaar 20 j pverledeo Paulus Moehiuui 46 j AAR Verwelj 77 j echtgenoote van I Bos Tellet 681 hnisheadieep Gedurende het tijdvak van 1 Sept tot en met 30 Sept aj geeft de met 113 genummerde boo van de bonkaart algemeen alsmede de met B zeep gemerkte bon van de seepkaarten P en Q welke respectievelyk aan kinderen beueden den leeftijd van twee jaar ert van een leeftyd tusschen twee en acht jaar zijn uitgereUct recht op het koopen van hetzy 150 gram todetzeep samenstelling van na 1 September 1940 hetz j 90 gram huishoudzeep hetzy 200 gram zarfa te zeep sa nenstelling van voor i Januari 1941 hetzy 160 gram zachte zeep samenstelling van na I Jaidiari 1941 hetzy 100 gram zachte zeep sa nen stelling van na 31 Augustus 1941 hetzij 300 gram zachte zeeppasta hëtzy 250 gram zeeppoeder hetzy 450 gram wafchpoeder Stukken huishoudeeep van 120 gramwelke nog in omloop rijn inogen tegeninlevering van een bon worden uitverkocht Gedurende bjv igenoemd ijdvait geeft de met B oiletteep gcmTkte b n van de ze pk iart P weJce aar kinderen benedit den leeftijd van twee jaar i u ben ït recht cp het koopen van 75 gram toiletzeep yac de oude samenstelling Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek doch uitsluitend wordt iMichikbaar gesteld 4en behoeve van wasscho yen Zeev veer waaseherUeo De bestaande regelin ten aanzien van de wasscherijen bl ft onvermlpdcrd van kracht De wasschery en zijn derhalve verplicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch een zeepbon van het publiek in ontvangst te nemen Zooais reeds voorgeschreven is dienen de wasscherijen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas daarna een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed het meens het zIj bij gedeelten in behandding te nemen De aandacht wordt er op gevestigd dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde waschverzenders die slechts als tusschenpersoon tusschen het publjidc en de wasscheryen optreden De wasch van k nt ren hotels cafe s enz voor zoover het handdoeken poetS en stofdodcen servetten tafellakens e d betreft kan ter behan deling worden gegeven tonder dat daarbij tionnen behoeven te worden afgegeven Seheerzeep Gedurende het tijdvak van 1 Sept tot en met 31 Oeconber a s geeft de met J gemerkte bon ran de textielkaart welke uitgereikt wefd aan mannen en jongens die zQn geboren voor 2 Februari t926 redit op het koopen van 50 gram schet eep of een tube dan wel een pot scheercrème I ELECTRISCH DORSCHEN Door het gebrek aan motorbrandstof heeft de fa Visser alhier een proef genomen met electrisch dorschen Dit heeft aan alle yerwachtingen voldaan INiet alleen gaat het vlugger maar het maakt ook minder lawaai BENOEMENG ONDERWUZERES Tot onderwijzeres aan de openbare lagen school b benorand mej R J Tamroing die echter deie benoeming niet beeft aangenomen VERBOUWING RAADHUIS Jn zyn jongst vergadering besloot de raad tot verbouwing van het raadï uia Nieuwe brandstoffehbonnen De secretaris generaal van het de parlement van Handel Ny verheid p Scheepvaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van Maandag 1 Sept 1941 tot et met Dinsdag 30 Sïpt 1941 de met 05 K F gemerkte bonnen van de kaarten M en N elke zUn uitgereikt aan verbraJcfrs die voor kookdoelelnden op bet nltsluitend gebruik van vaale brandstoUenr al dan net in combinatie met petroleum z jn aangf wezep recht geven cp het kaopen van een vaste eenheid vatte brandstoï jn met uitzondering van fabrieksturf Gedurende bovengenoemd tijdvak geven de met generator antbraciet negende periode gemerkte bonnen recht op het ko en van 1 h 1 max 75 kg anthracietnootjes V of 50 k g turfcokes terwijl de met generatorturf negende periode gemerkte bon nen gedurende dit tijdvA recht geven op bei koopen van 60 stuks baggerturf Bonaumufgzing zeep De ceretarls feBersal van het deMTtement vaa Handel Nijverheid en Setieeiivaart maakt bekend dat met iBgaBg vaa Hftwia ag 1 Beptemb ajL enkele wUiiglagen taHen wwdea aagebraeht ia de hoeveelheden der vereeMIlMide aeepBsartea weifee ep den Bieawen ben verkrijgbaar snilen iQa Een en ander b mede een gevolg der samcnstcmnf van b aalde leepsewten MARKTBEBiCHTEN KAASMARKT ODDSWATn 1 S t AsBTDCT 68 part n waên l si06 kt zynde ISjns ituk PriJini U kwal 68jO tJe St Kml 8 00 8 00 BaniM vlus I tsJnon Ooaea m i aMMMMm aootamMeMur I o Chet radMIsu ooi t n t r PUUTSEIUK NIEUWS Bergambacht BODWLÜST TOT MUSEUM VERKLAABO Het yoorste gedeelte vam de boerderJi Bouwlust m Bovenberg eigendom van den heer W van Vliet te sGra venhage is door den hoofdmuseum deskundige tot museum verklaard 50 JARIOE ECHTVEREENIGINO Op Donderdag i September a s hoopt het echtpaar P Bamerpagt A Bouwman het feit te herdenken dat het voor 50 jaren in den echt verbonden werd OPBRENGST GRONDVERKOOF VOOR STRAAIVERBETERING De opbrengst van den verkoop van het rietgors waarop het oiide zwembad gelegen was aan de N V Timmerfa briek De Concurrent ad ƒ 1600 is aangewend tot dekking van een deelder kosten waarmede de verbeterpg van de Hoofdstraat het leeningsbedrag overtrof GEEN STROOM Gedtaiuteerde Staten dezer provincie hebben aan den heer M C Rehorst alhier medegedeeld dat zu geen termen aanwezig achten om b het gemeentebestuur aan te dringen op het aanbrengen van electrisch licht in zlJn woning di ca 1 km van den openba en weg is gelegen E HJi 6 IN DORDRECHT Ter gelegenheid van het 25 jang bestaan van de afd Dordrecht van deNedcrlaijdsche Vereeniging E H B O is Zaterdag te Dordrecht een provinciale wedstryd Fehouden waaraan 76 groepen hebben deelgenomen De E H B C te dezer plaatse won en elfdenpriis met 82 pnt Berkenwoude AFSCHEIDSBUEENKOHST VAN DEN RAAD Zaterdagmorgen kwam de raad voor het laatst byeen De voorzitter gaf in een korte rede een uiteenzettmg van het nieuwe stelsel en Qiemoreerde de steeds aangename samenwerking die hy van de raadsleden had mogen ondervinden Hierna namen dj leden van den raad dfscheid van den voorïitter a E H aO WEDSTRIJlD Bu de te Dordrecht gehouden wldstryd in E H B O nam de plaatseltjke afdcelmg met twee ploegen deel Hoewel deze vereeniging nog nimmer aan dergeiïjke wedstruden heeft deelgenomeny behaalden de ploegen resp 66 en jS9 punt OPBRENGST COLLECTE pe collecte ter bestrijding van de i S iï = ieze genieMte ƒ 93 50 opgebracht Boskoop 30 ig Rozen per bos Rosa Mundi 40 46 et Ellen Poulsen 28 et Butt fly 20 43 et Briarclif 41 57 ot Hadley 47 9 et Sweet Heart 78 30 et Rosalandia 26 49 cL Pechtold 30 48 et Doms Rykers 32 52 et Wilh Helen 37 53 et Oranje Triumph 36 58 et Florex 4845 et Golden Ophdl 23 ctJ £ lse Poulsen 42 66 et Vierl widen 36 55 et Ingar 0 mi74 et uranje Nassau 50 4 ctYnfiueen Mary 63 et Weadland 29 32 bt Wiili fCordes 19 33 et Mevr v Straaten v Nes 42 et Diversen per bos Clematis Durandt 15 29 et idem Prms Herdsik 1 50 et idem Mevr Ie Coultre 100 1 80 et idem Nelly Moser 50 et Physalis Fancetti 10 et Peziken 6 10 et pe stuk QAIVnVEDSTRUDEN 1 1 1 1 1 1 O i 2 0 o s De uitslagen van de eerste bordenronde 1940 1941 v n de damvereeniging lulden als volgt Venema Van Eeuwen J Schoemaker D J van Wyk C Hoogendyk A van WykP Hoogerbrug J MesmanA N van Tol Ykema D de Zeeuw C Treinp Haastrecht BAASTRECHTSCHE ZIEKENKAS De heer J Boer al voorzitter gekozen De Haastrechtsche Ziekenkas hield in Centrum een buitengewone ledenvergadering De voorzitter deheer J Boer zeide dat deze vergadering was belegd om weer te komentot een volledig bestuur De heer J van Duuren had als voorzitter bedankt terwijl de hcerenï N Steehouwer en C Th van Vliet badden bedankt als bestuursleden wegeaSt vertrek r De heer B Sterk tweede secretarispenningmeesf deed eenige mededeelingen waaruit o m bleek dat het bezü der vereeniging emde vorig boekjaar f 2822 03 bedroeg Thans is in kas ƒ 2553 13 Hierna werd overgegaan tot beatuursverkieziilg Gekozen werden de heeren J M dert Besten A Donk en P M de Korte Na eenige besprekingen van huishoudelyken aard werd de vergadering gesloten waarna het bestuur uit zyn meester den heer B Sterk De heer J Boer en als secretarispennmg meester de heer B Sterk De heer A Donk werd g ozen als tweede voorzitter de heer J M den Besten als tweede secr penningmeester en de heet P M de Korte als conunis Oudcwater PROP C WUKER JUBILEERT Dertig jaar fioogleetaar Óp 11 September a s zal het dertig jaar geleden zyn dat prof C W ker het hoDgleeraarsambt te Amersfoort aa het Oud Katholieke seminarium aanvaardde Prof Wliker weirf 10 Sept 1872 ge boren te Egmond en in April 1899 tot priester gewl d Achtereenvolgens wa hl parochiegeestelyke te Oudewater Dordrecht en Amersfoort In laatstgenoemde gemeente werd hy m 1911 benoemd tot hoogleeraar in de bljbeikunde als opvolger van mgr F Kenninck die aartsbisschop van Utrecht werd In 1920 werd hy president van het seminarium Met mgang van 1 October 1938 werd pref Wijker benoemd tot pastoor te Delft m de parochie van de H H Maria en Ursula PRIJS BEHAALD Bu den Zaterdag te Dordrecht gehouden E H B O wedstryd won de vereeniging EHBO te Pafiekop den tienden prys met 83 punten Ouderkerk a d IJssel WEDSTRIJD IN E H B O De vereeniging E H B O alhier behaalde op den Zaterdag te Dordrecht gehouden provmcialen EHBO Wedstryd den twaalfden prys met 81 pnt Schoonhoven i COLLECTE TUBERCULOSE BESTRUb NG De Zaterdag gehouden collecte tenbate van de tuberculosebestrydingheeft ƒ 140 opgebracht j OEFENWEDSTRIJDEN VAN SPORTCLUB Het eerste elftal van dè voetbalvereemgmg Schoonhoven zal 7 September in Ammerstol een vnendschappelijken wedstryd spelen tegen Ammerstol Zondag 14 September speelt Sportclub op eigen terrem een vriendschappelyken wedstryd tegen Lekkerkerk TOELATING LEERLINGEN RIJKSKWEEKSCHOOL Tot de eerste klsase der Rijkskweekschool aUuer zljn voor den cursus 1941 42 toegelaten dè volgende leerlmgen P Bakker Ammersstol P Bös Lekkerkerk G den Hartog Langerak J J Hazelbag Gouda I M Hoejenbosch Ammersstol A Hondius en J van Os van den Abeelen Schoonhoven R Roest Bergambacht J de J ger en A Wegenwijs Gouda J Stout Nieuwpoort A E Weesterweel Streefft k W Verhoeven Berkenwoude Waddinxveen AANBESTEDING Verbreeding van den Bloemendaabehen Weg Zaterdagmiddag heeft het ingenieurs bureau Stuurman Se ZoOn alhier aanbesteed het verbreeden van den Klei weg m den polder Bloemendaal onder deze gemeente den Bloemendaalschen weg over een lengte van 500 M Er werd Ingeschreven als volgt W Bakker te Gouda ƒ 7800 A Bakker Jzn te Aawnerstol 9790 H Zanen te Bergambacht 9880 A den Ouden te Gouda 11 465 N V Goudache Aannemings Mü v h H E van Delst te Gouda 11 650 O Verzöden te Waddinxveen 11 978 K raming was ƒ 10 000 ftrNNENUIID AFLEVEBINO VAIÏ GENEBATM ANTHRACBR De secretaria generaal van het dt parlement van Handel Nijverheid a Scheepvaart maakt bekend dat od mgèjig van 1 Septemba 1941 geaatr toranthraciet magemootjes 5 van 8 Willem Sophia en Domaniale muneii voor auto s en smalspoorlocomotienu ten behoeve van kleinverbrtn e dit zyn zy die maandelijks minder du 20 ton generator anthraciet noodll hebben uitsluitend verkrijgbaar aJ zyn b j de 4 groote benzmemaalschappyen Shell Standard Texaco ffl Sinfma en bü de door haar daanrod aangestelde wederverkoopers Door dez regeling zal het w houders van auto gasgeneratoren ntt gelyk zyn hun anthraciet evenals dit thans het geval is met hout en hrt te betrekken b een groot aantal pin 600 verkoopplaatsen gelegen aan dl groote verkeerswegen en verspreid over het geheele land De generator anthraciet zal voor zoover mogelijk m gedpoogden enl zeefden toestand verkrijgbaar word gesteld in papieren zakjes van l IOH tegfti een pr s van ƒ 0 33 per zakjs Houders van autogasgeneratorenwier maandveit ruik aan genent anthraciet 20 ton of meer bedhoAkunnen als groot v bruikers bjWRijkskolenbureau worden geregistwB en zijn in dat geval gerechtigd goX ratoranthraciet dhect per wagon de myn te betreicken waartoe zij d hun door d rijks hoofd 4nspect Bvan het verkeer afgegeven machtip gen aan het rükskolenbureau ItinW inzenden Grootverbruikers die lU per wagon van de myn betrekken I len echter zelf voor het drogen 4 zeven van de ontvangen general 1 anUiraciet dienen te zorgen i Veitiruikers die in verband t l brandstofverbruik voor andere Wj einden bij het rykskolenbureau Wi grootindustrie zijn ingeschreven k nen met betrekking tot hun aftm van generator enthraclet voor sjW spoorlocomotieven een ultzonderW vormen en door het U kïkolenbui a als grootvetlmiikers worden schouwd JOOD8CB GRONDBEZIT Het Rykscommissariaat maakt I kend De verzoekschriften tot goedkeu overeenkomstig de verordening den Rijk ommissaris voor het I Nederland sche gebied no IJ over het Joodsche grondbezit t r 13 inoeten worden ingediend biJ Rykscommissaria commissaris ge rail voor Financiën en Econonne deding Wohnungsund SiedlU wesen Den Haag Juliana van berglaan 45 POSTWISSELVERKERR MET OENERAAL €IOUVEBNEM0n OEOPENO Het postwisselvetkeer tiissch J derland en het generaal gotiver voormalig Poobdit gelried wordt ingang van 1 September a a 1 f nchtingen geopend De In acWL nemen maximumbedragen ziJ T van Nederland uit te verzenden i sela R M 800 en omgdieerd 9 Toegelaten zün sewooe en expf jjostwteels