Goudsche Courant, woensdag 3 september 1941

WOENSDAG 3 SEPTEMBER i y Mmé 0 é m k iimacUgde voor ü vSm VASTGES XCLDE AXIuftuiHHIXEN V Beridb N 31 De volgende prijzen mogen ten hoogtte aan fcet pubhe t m T enire u gebracht s oi IMer A prtjsTttease I fWOperkg C prijsklasse 10 j 1 66 per ki B prflsklasse H ÏS per kg D priiskUs e IV 2 40 per ko Op de verpakking stiat de prijsklasse aangegeven Het kan nog voorfcm dat er boter van de prijsklasse I in den handel is waarbij de aanduidm 1 de prysklasie op de ipakkiog ontbi ekt lo dit geval iAo ten naai l Rtjksbotermetk de letters ZKB zijn aangegeven W Houders van vetkaarten hebben recjht op de bekende reductie Kaau A v vet e boer nka s W RiJkscdfltr65 finerfc ï ƒ 1 3 i D r v B t zondfiï RukscoBtrolemerk 165 C alle soorten 4iO f kaas behalve 40 + Frie che nagelkaas en 40 1 Friesche konterkaas i 1 Js D 0 + Fïie b nagelkaas en 4 f Friesche c interka s beide soorten hebben een cylindn ch model met rechte hoeken en vUkk z luuiteti en zijn bemd res met en mderkPQidnagels en of komijn 170 E alle Booiten 20 + Jcaaffi behalve 20 fabrieks Leidsche kaas met opschnU Leict5che kaas aO f Fri sche nagi un en20 kanterkaas 30 F ao+fabrieks Loosche kaas raet op hnf t Leidsche kaas ao l Fnesdie Bigelkaas en ÏO t kanterkaas de twee Ustlstfe i soorten hebben een cyundnsch model met rechte hpekenen vUkke znXanten en zyn bereid tk i met en tonéa kruidnagels en of komijn 145 G boeren Leidsche en Delflsche kaas met opschrift Boeren Leidsche Kaas resp Boeren Delftstdie Kaas 165 H magere kaas 0 5 I gesmolten kaas jj 40 t korstlooze kWM blokkaas 175 20 t 160 40 f smeerkaas 16e 20 + f 150 Deze prijzen geiden zpOwel voor jonge marktrtjpe kaas als voor be egen oude kaas De prijzen bij aankoop van kleinere hoeveelheder dan 1 kg jnoeten evt redig a i de hierboven vermelde pryzen wo den va lgesteld Bet vraceo vaa beogcxe yrijcea is ütralhMr Bewaar ihze epgavc co gebmik haar Nieuwe opgaven kunnen de vnwgere oigeldig maken 31ffi 100 De leveranties via Wladiwestok des tl e l Wer De Kj het m jiuda 1 4Uie verkot bereidplj terdenJ naarvafl IE FfLM LSCHTVMRT Statll verf 0e Beril dq O P imS Tot llchei TWEE JAtEN OORLOG Dvitsdie terugblik op de gebeurtenicé i Van miiitaae mérn heeft Jwt D N B Aeti volgenden terugblik op de gebeurtenissen der beide oorlogsjaren ontvangen M j fi ooriogtverktat ing asn I uiUchIand heeft Groot Biittannie op im derden Septtmber 1939 welbewust 4en dirtienden contmentalen oorlog m Eiaopa m het verioop der Engels genetiiedcnIS ontketend Twee ja m 1 sindsdien ve treken jarre o kfenmerkt zijn door voortdurendeJBBt che neder agen en ongehoorde Duit fthe overwinningen Groot Brittannie heeft die twee jaren de ene militaire fbiHie na de andere op het ast land moeten prijsgeven nadat zyn eXpe4itle orpMn in Noorwegeij en in IVankrijk m IMO en op den Balkan ir 19 t emipttg nd verslagen en tot een overijWe vlutht genoodzaakt geworden waren dok was het d ïngelsehe diplomatile aU gevolg van de handige Duitiche tegenzetten niet gelukt den vurig gehoopt en oorlog aan twee fron ten ttgpn Duitschlard te ontketenen De Duitsche weermacht heeft der f halve m den loop van deze fwee jaar telken op de besJiseende plek haar itrijdkra en kunnen concentreeren en haarvjdnd kunnen vtislaan De oor og op hel Europeesche continent is an het einde van het tweede oorlogsjaar oiidubbelzinnig ten gunste van de buiibtfhe wapens beslist hoewel de atnjd tegen de Sovjets nog niet geëindigd a Tydenj dezen contmentalen trijd voltrokken zich irt den luchtoorlog tegen h t Engelache eiland en In den verni tigenden oorlog tegen de Britsche ravitailieeringsscheepvaart alsmede in de gevechten m NoordAfrika de eerfle militaire ontmoetingen mef Sjoot Brittannie bi iten het contfaicnt Oroot BritaVinie heeft m de afgeloo pen twee jaar steed weer nieuwe nederlagen en tegen iag n moeten uicas eerren Het heeft tevergeefs gepro beerd steedB weer arjdere volkeren voor zich te laten strijden on de voixrïpiegcl ing van Britsche huipver letning Deze beloofde Britsche hulp 15 nog telkens uitgebleven zooals ook than weer tegenover de Sovjets daar Groot BTittannie eigenlijk zyn eigen krachten Oitsiuitend op de verdediging van zyn igen rtiachtspositie Vfloral van het Engelsche eiland zelf concen trecrt De succesvolle Duitsche onder nemingen tefiei i Noorwegen in IMO en tegen het eiland Kreta m 1941 hebben bewezen dat er oor de Duitsche wéérmacht gctn cilaridprobleem meer bettaat Duitschland is gewikkeld m een itnjd om het bestaan die iijns gelyke niet kent Ji welks afloop over de komende euwen zyner geschiedenis zal beslissen Deze oorlog kan derhalve ïlechts met en Duitsche overwinifmg eindigen De Duitóche leiding is zich bewust van de verantwoordelijkheid welke m tegenover haar vtjk op zich heeft genomen en zal ook m de toekomst niet aarzelen krachtig alle maatregelen te nemen welke m het belang v n een succesvollen afloop van de en Duitschen strud om het bestaan noodig lijn De Duitsche weermachtsberiehten der afgcloopen twee oorlogs Jaren de daarin vastgelegde daden en iuccessen der Duitsche weermacht Zun het J eRte bewijs hoe ernstig dé Duittche leiding het met dit voornemen is en dat zu tevens ook de machtsmiddelen m handen heeft om haar voornemens lt d met succes te verwezen luiken HET GEVAL BEIMONTE Uite nzetting in Boliviaantdhe Kamef Na de obstruetie welke verscheidde dagen lang door de Boliviaansche regsering ig gevoiJTd m vereenigmg met den voorzitter van de Kamer tn de galery in het geval Belmonte is hi t thans aan den afgevaardigde Puente gelukt om in de vergadering der Ka mer van Zondag j L zon uiteenzettingen op dit punt te voltooien Puente gp ter staving van zun bewering dat de aan Beimonte m de schoenen ge choyen bnef valsch is de volgende be Wtjaui aan 1 De volgorde in het Vermelden van den datum 2 De interpunctie na het opschrift S De grammaticale en spellingfouten m den tekst Waaruit evenals uit beide voorafgaande punten de Engeische her onnst van het tuk duidelijk bhjkt De luchtaanvallen op Engeland 48 MHJJOEN OOULAK SCHABE faardeNe w York Herald Tribune uit Londen mekit heeft The Kconomist het bekende Engelache financieele tudschrift uitgerekend dat de Duitsche luchtaanvallen op Engeland m de eerste twee jaren van den oorlog ehade ajn gebouwen hebben veroorzaakt ter waarde van 480 miIBoen eoUér De totale waarde der febmiwen in Engeland wordt geraamd op 14 miUiard dollar De stiii d in Oiina JATAMSCHE ZUIVEKINGSACnE OF HAINAN De woordvoerder der Japanache m line heeft medegedeeld dat nieuwe mveruifMetles tegen de troepen van Jaengkmg m het binnenland van Baisan noödig zgn geworden Begin Augusttn is deze actie ter hand genomen Verscheidene oorspronke ijk xw de troepen van Tsjoengkhif beMtte plaatsen zijg taeenomen AMBCHE PROraSTEN onferentie heeft de woorfvoerder vaa het Japansohe ministerievan Voorlichting m antwoord op vragen of er op de Japtosche taRien teMoskou en Washington betreffende h tvervoer over Wladiwostok een antwoord ontvangen Is verklaard dat ertot dusver geen officieele antwoordenontvangen zijn Zoow J Moskou alsWa£hingto hebben bppaaïtte meenin gen tot uSlaig gebradit wëlke onbevredigend zijn en dieatengevolge heeftJapan om nadere inlichtingen verzochtDe woordvoerder zeide te moeten constateeren dat de door Washington enMoskou geuite meeninfen bi aaldeverschillen vertoonen De tüdeljuke verhooging van de ouderdoms invaliditeits weduwen weezenrente VAN GEEN INVU ED OP STEUNUITKEEBING In het besluit van tjfi secretarissengeiieraal van de departementen van Sociale Zaken en van Financien betrffende de tijdelijke verhooging van de ouderdoms invaliditeits wedi weri en weezenrente is bepaald dat hat ontvangen van dezen bijzonderen toeolag geen mv oed irag oefenen op de beooidec ing van een aanvrage om steun kracnteiis een door de overheid vis gestelde steunregeling of op de vaststelling van de hoogte van steunbedragen die op grond van zulk eai regeling worde toegekend J3e secretarisgeneraat van het departement van Sociale Zaken heeft thans m eeni rondschiijven aan de gemeentebesturen op deze bepalmg de aandacht gevQSligd en daaraan jiet verzoek verbonden bij de beoordeeling van de viaag of iemand voor steun in aanmerking komt jp geenerlei wijze met bovenbedoelde toeslag rekening tetkHiden Tevens is door hem aan zijn ambtgoioot van Bmn nlandsche Zak n hetverzoek gericht zooveel mogelijk tebevorderen dat bij uitkeeruigen verleend kiachtens de Armenwet oöovereenkomstiga wqze woidt gehandeld Nederland op de Leipziger Me jte EEN BELANCRIJKfe AFDEEUNG De 1200 Neaerlandsche bezoekers die n et twee e ïtra tremen uit Nederland naar Leip ig gekonien zijn hebben daar snel onderdak gevondenen op voortreffelijke wijze is er zorgvoor gedragen dat iff deze uitgebreidetentoonstelling op un gemak kunnenbezichtigen V De belangstelling van het publiekvoor de Nederlandsche inzendingen isbijzonder groot Deft geheelctf dagheerscht er geanimeerde drukte by deexpositie van kunst m industrieproducten en handwerk welke is ing ncht door 13 samenwerkende Nederlandsche firma s Dit is de eenigestand in de groote Nederlandsche afdeeling waar onmiddellyk kan worden verkocht en het stemt tevredw dat deze verkoop op den eerstenZondag Jot verliep Bu de overigeNederlandsche inzendingen moeten debezoekers voor het oogenblik genoegen nemen met voorlichting m woorden geschrift De standhouders vindenechter steeds een gyoot en aandachtiggehoor Met groote of hebben wy vaklieden die de Nederlandsche textielstand bezochten over het tentoongestelde hooren spreken Met succes heeft raerf op een oppervlakte van 250 M een volledig overzicht gegeven van onze Nederlandsche textielindustrie Ook de schoenJ derindustrie is op een collectieven stand vertegenwoordigd waa men een jmst overzicht kri van den grooten omvang dezer industrie in Nederland Het totaal aantal deelrlemer Jc Messe bedraagt 6625 en deii te sten dag hebben reeds rftÖJlOO Jtelangst llenden den beurs bezocBT De eerste indrukken zou men kortals volgt kunnen formuleeren Erworden hier grondslagen gelegd voorgoede zaken vooral voor den komenden vredestfld Als Nederlander kanmen in èiUe opzichten tevreden zijn by de gedachte dat viy door onze evensmaakvolle als vakkundige vertegenwoordiging op de Leiziger Messe hetonae hiertoe bgdragen DE tVERKLOOZENKASSEN De persdienst van et NVV schryft nis Dezer dagen verscheen in de bladen een bericht van den volgenden inhoud De aandacht wordt er van bevoegde zijde op gevestigd dat vereenigingan met werkloozenkassen die tot hun kassen leden toelaten die laatstelyk hd waren van een v akvereeniging aangestoten by hat CNV het NVV en het R K W V voor deze 4ueuw gewonnen leden geen aanspraak kunnen maken op overhcidssulisidie Aange ie n dit subsidie in het a gemoen gelyk is aan de bijdragen der leden ontvangen de w rkloozcnka en voor zulke leden dus de helft van de inkomsten die zij voor haar andere leden genieten Om misverstand te voorkomen zy er op geweien dat de7e pahng met geldt voor de by het l VV aangeslo ten organisaties letjer die hd is gewee van een gesubsidieerde werkloozenkas kan fanmfTs te allen tyde lid worden van een btj het NVV aangesloten vakbond OPiUCHII G VAN VEKEENICING OP ecoNO Hisca gebicd Naar is gebleken worden nog steeds veraenigmgen van ondernemers opgericht en aanvragen tot erkenning dier vereenigingen als rechtspersoon in eidiend zonder dat belanghebbenden er rich rekenschap van geven ol c q m hoeverre deze vereenigingen de haar toegedachte taak zullen kunnen blyven vervullen wanneer voor den betrolcken bedryfstak door de organi satiecommissie de officieele bedryüsorganisatie is ingesteld Beze officieele bednjfsorganjsaties worden immers etkend als uitsluitende vertegenwoordigsters uit vakoogpunt voor den tak van Ijednjf waarvoor zy zyn ingesteld Zoodra deze instelling een feit IS zijn vereenigingen die zich op hetzelfde gebied bewegen verplicht hunne desbeArffende werkzaaifiheden te staken tifm te orgarasêtiecom missie ullen anvmzingen tot liquidatie worden gegeven Met het oog daarop kan het oprichten van nieuwe vereenigingen op dit gebied het aanvragen van erkenning als rechtspersoon voor dergeiyke vereenigmger het wyzigen van statuten ed met opportuun meer worden geacht In de meeste gevallen immers zal dit overbodig werk bhjken te z geweest De organisatiecommissie herhaalt daarom met nadruk haar rreds op 20 November 1940 aan Ijet bedryfsleven gedaan verzoek tot nader order alle plannen tot organisatie reorganisatie concentratie alsmede tot het aanvragen van rechstperaoonlykheid en tot statutenwijzigingen van vereenigingen voorzoover werkzaam op economisch gebied te laten rusten Officieele berichten Bi beactaikklng vut den xmKAitlKde voor de prijken IS aaa den inspecteur voor te prii£t heertcUng te Arnhem loegnofgd als toegcvoejd inspwteur vom de prtisbehMrMMnc bevoegd tot het opleffen van luchtrechtelflke blaffen maatregelen ia eersten aanleg mr A C van den Brand wanende t larneveld Is met ingang van den datum waarop Mi zun functe zal sanrav den ai toegevoe ir pecteur voor de prasbeheerechtnï bevoegd tot het oplefgen van tuctotxechteiuke so allen en maatregelen in eersten aanleg toesevoegd aan den Inspecteur voor de pnj beheerschlng te s Gravenhafe av 3 T Verlmden wanende te Schiedam Is de mniecteur voor de prijsbeheerschlngm de irijpectte Amsterdam tudeltjic be astmet v aarnemin van de inspectie sGra venhage Is aan het boèfd van de afdeelinc voor prlj behee schmg toeeevoegd als toegevoegd inspecteur voor de prtjsbeheersching in aigenieenen dien=t bevoegd tot het eplegeen van tuqhUechteiijke straffen en maatregelen m eersten aanleg mr H E A Frijlin wonende te s Gravenhage py besdvikkmÉ van den secre rlsgene raal van het departement wa d voe Hng Wetenschap en Cultuurbeschermftifi it te rekenen van 1 Augustus IMl op Ju verzoek eervo ontstJag verleend aan den lljde ijkerC assistenl aan de Landbouwhoege chool te Wageningen W H A Th van O en a daar Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Financiën z jn benoemd tot adjunct ccountant bi den lijksaccountant dienst de tijdelijke adjunct accountants J Harmsen te Amsterdam met ingang van I September 1041 W F H Groshoff te s Gravenhage met ingang wan IS September 1941 H J van Hees te Amsteidam met ingang van 1 Oktober IMI Bij onderscheidenlijke besluiten van de wcretarlsscn genera van hel dq rtement van Justitie van 90 Augustus IMI zijn benoemd tot I Subs ituut griffler bi den Hoogen Raadder Neder enden nr O A Slis waarnemendgna er bij het kantongerecht te Utrecht i subsUtuut gnaier b J de TTandissementFrechtbank o Amsterdam mr J F Bon substituut gnffiaf bij de arrondissementsrechtbank te S tterdara 3 sub tituift gnffier bij de arrondis mentsrechtbailk te Amsterdam mr A J v Phede van der Kloot waarnemend erilfler by de ajïOndissementBrechtbank te sGi veiT 41 lubstttuut grilfier bd de mrondisRemeTJlarechtbank Ie Haarlem mr N Smil wa memend griffier bfl de arrondissement tbank te s Gravenhage en secretaris van het Centraal Collefe voor de Bee Gseermg substiluut frJffieT bb de arrondiswment rechtbanTc fe Haarlem mr G J PareWaarnemend gnffier by gemelde rechtbank substituut gnffi T4 bij de arrondissenients rechtbank te Middelburg Vu B SSieperd ctimnues bQ het depiu tement vanJustitie ambtenaar van het openbaar ministeriehü de kantongerechten in het arrondissement Arnhem mt B H van Everdingenambtenaar van het openbaar mlnlaterte btjde kantongerechten in het arrondissement teAmsterdam 6 ambtenaar van het openbaar ministerie bu de kantongerechten in t arrondlF ement Zutphen mr L A S J bïvon vran der Fettz waarnemend ambtenaar van t openbaar minifiterje tuj e kantaogercchten In gemeld arrcndissement tot ambtenaar van het openbaar ministerie btj d4 feantengerechten in hetarrondis sement Amsterdam mr G R Nul e i aarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie btj de kantongerechten ia het rrondt==empnt l euwttrden ambtenaar aa bet oï enb ar ministeriebij de kmtoaceracMeai In t rrtmdteaenientAmsterdam Ibr rcBf J S Qaintts t Amhem II amt len f raB het Dttenbur ministeriebij de kantongerechten In t arrondissementïlr terdam mr N M Muller waarnemendambtenaar vitn het openbaar ministerie bHde kantongerechten in gemeld arrandissement 12 u sUtmrt grUBeT bil het Itanleagarecht te Arn enl m mr W F H Heua waarnemend griffier bil bet kantongeieoht te Amsterdam n substltuut irlHIer bt het kantongerecht te Amaterdiaim mr P 1 Stoopi waarrem nd gritHer bS Itet kanumsereeht te l eeuwarden Bti besluit van den aacretaris gen aal van het departement vaa JnaUtie van M Augustus m il ep tyn varaoA de befioeming JaeetnoKktn van mr O B Bïeeker grdfier bij het kantooferecht te Kutdbroi k tot griffier biï h t kanton ereetit tv A idien Bij bes tkktng van den secretarUgene raal van he dmarManent van Opvoed ng Wetenschap i Cilltuiirlieschenninc i i aan dr W I 8 andsma p iljn verjoelt eervo o nfKlag verleend ali laerur aan de R II B S te QioniniWn eti la all atodanlg tijdelijk benoemd G B Onfena wonende te An pn Ia aan 3 van der Wéy op ztlti verzoek eervol ontslag verleend ola leeraar on de RH BS Ie Amersfoort WAARSCHUWING AAN DB BAK KBRS TKGEN ONDFRWICHT VAN BROOD Bi het onderzoek var brood dOorden Keunngsdienst voor Waren Is gebfekec dat het aantal gevallen waaibij een te laag gehalte aan droge stof weid geconstatterd sterk is ioegenomen Ook de mate waarin bu de droge atof oondtrwiAt eptre 1 neemt toe De Gemechtigde oor de prezen waarichuwt de bakker dat de p ijs voorschriften uitdrukkelijk iedere veimindering van prestfelic als en prysverhoogmg beschnuwen Als zoodanig moet ook het geven van oiidei wicht aan droge stof wanden angeirterkt Baikkeik die zith hiera4n schuldig ma ken ovifltrtden met alleen de bepa Imgen van de Warenwet maar ook de pry iv oOTSchn f te n DE onts agvergünning voor akkerbouwbedcuvcn en VÜEHOHDERirBrORUVfeN t en einde de richtige naleving te bevordereft van de voorachritten ver bonden aan de kortelings door den directeur generaal van den Arbeid vastgestelde ontslagvergunmng voor akkeibouwbedrijven en veehouderijbedrijven die niet gecombineerd zijn met bedrijven van anderen aard heeft de secretarfsjeneraal van het departement van Sociale Zaken thans een aanschrijven gericht aan de gemeerjebesturen en aan de besturen van werkloozenkassen Daarin wordt bepaald dat arbeiders die in een akkerbouw of veehouderijbedrijf werkzaam zyn en d okrachtens bovenbedoelde ontslagvergunnmg zijn ontslagen zoo noodig inde steunrcgehng kunnen orden opgenomen of uitkeering uit een kaskunnen genieten mdien ee i ontslagbriefje van hun laat sten werkgevprwordt overgelegd Hieraan w rdtevenwel toegevoegd dat mocht eengemeentebestuur of een kasbestuur ineen bepaald geval van oordeel zimdat in strnd met de door den direoteur ener al van den arbeid gesteldebepalingen is gehandeld aan den betrokken arbeider ingevolge de rijkssteunregeling slechts steun of kasu itkeefrog mag worden verleend na ontvangst van een kenni Reving van dearbeidsinspectie dat vergunning voorhet optslag is verkregen GELO EN GOIDEQEN IWE BANPCX IV BEPAALBF BtiIIENI A fOSit KF EtrECTtV l e etia wourant van a i e avond beval t volffpdc bt uil van denfecetari pere a i van het deparlenjent van T nancf r houdet de r adeie voorziermg en aantioi wan den handel in bepaa de buitenla ld ene efXec en Staabcrurant ro 1S7 1B41 De wnd secrttan generaal van het departetn ent van Financien maakt bettend dat a De Uj t van lond eivvermeld in artike 1 van bovtn laand betluR wordt aangevild met de volgende ford en te w n 4 sbiig lfund bdM KonTer i il kas 3 blig fund bds m r ra idem 3 ob F fund bdï in patdenl idem 5 S obhg fund bds in gld idem S obTki fund bds In r m idem Neue Ausgatjel ah p fund bds in dol arsl ide n idem 3 i obl g fund bd in gld idem idem Cert V 61 obug 1 36 F roi en Ojrt V 1 ob ig IBJS BtI i Oert v obh 1S25 ItfUtcn Tert V 7 oblig 1 2 Thiit che Hent bank Kr A Cert V E obüg IMT Ouitsdie RMit bank 2de serie Cert V 7 1 Ver Duitt chc Steden g Cert V ei oblig Saechii Werkt Cert V 7 Gdtfttioffniingshuette Oert V ï f nk f obJig 19Ï5 Dresden Ort V 6 ob ig 1136 Munchen b Dat de aanvïijzïng tnt sremlng In dedaj etiifc ïclie noteermg m de fHij onurant derbeUTz r ten aanzien van de vorerttaandefordsen wordt m get okken VEKKOOP VAN BIIOATIEN tN SClin S DEK ltO fKSIONSKASSE Ft R DEtTStHB A ISLANDSSCHILDEN Naar aanleiding van het feit dat verschillende leden tot de Vereeniging voor den Effectenhandel het verzoek liLhten de hij haar miïeleverde obligalien en acrips der Konversmnskavse fur Deut iflve Au land schuldim AAelke aan de Deutsche Golddis kontbenk lou worden verkocht te mogen terugonlvangen deelt de Veieenlginf voor den EffectenhandeV mede dat aan RKKbnlgc V erzoek n slechts kan worden voldaan wanneer de aanvr pen tot teruggave der stukken voor TXt AUtoU tus 1 M1 des norgens oiti 10 mzr by tiaar zijn ingekomen Van de provisie welke voor haar bemoeiingen aan de VereeDiging voor den EffecWnhandel ifl voldaan aai bij terugvraglng de he4ft aan de mleveraars worden gere ititu erd Ingeval van gedeeltelijke terugvraeing dient de aanvraag veigezeld te gaati van een nieuwe verkoopsopdradtt aan de Deutsche Golddi kontbank Is dere nieuwe verkoo pdracht niet bij de aanvraag ingesloten dan kan aan het verzoek tot terutrgave van atuk ken ge n gevolg worden fegeven Bi de lervt rvraping moet tevena een Jtwi tantle worden aangeboden voor het bedrag der te restitueeren provisie TERKOKTK BALANS VAN DC NEDükl BANK NV Voorraamst c fer l I Sept Aug Bmnenl wissel y 114 647 08S 96 640 083 Papier op h t buTtenlapd 474 66 4M 45 160 8M Belecniogen 17t 9M el rai 475I Waarvin aan Ned Indi 95 94ljaS SS 3Uit Voor Jchotten aan tiet ryk IS KI 00 VUeMtm Gouden munt en materiaal 1 OU 3J7 03S latSJKJM Zil mttht en 7i tM JS aw en S twHaai lt m5 M 1JM4R80S Bankbiljetten m omloop l et7757 6 inSBS re Bankasslgnatlên in omklap leiJM ilMt Rek cour saldo van het rijk Van an mi H3 JW W S 01 inr saldo a iasM4Jn W J7 O t Beechikt aar meUalsaUIS Ot m MI 711003 saiatkistpapier i b d bank IMV IIM HMOdOO DAlSfEUJKSCH INl CUnML MedccedeeM de r t Ontr BuT v d Stat IndexcUt koerwo van aanflcaleii op t September tW S KOKRaEN NSDEKLANDSCB CLEAKINGINSTITUUT Koersen voor tortingen op 3 St IMl tegen verpllclitingen luidende In Belga s 30 t 3I Zwltserscbe franca 43 SB fïanscbe franc 3 TM BccnKtw arooao S JHNoonctie Uronen Vttt Stveedacbe kronen 44 BS nacfce marken 3EJDi r oude chuldeni i lDinar Inleuw ichulden TtTurksclie ponden 145 jLewMIO Penm Imide schulden 38 519 Penfft iiueuwc schulden 4S 89 Kotv oude fchalden 35 r Zloty nieuwe ichuldenl 87 6B Lel 138 Slowaakscne kronen 8 4 t oeK arr st oeif van 04 bbei 8 AAN £ yETr £ Be Duitache jv nter va i Propagafnda dr OökbeïS heeft crcistofvfei de pr c i cie a de Duitsche lilm Heimkehr a n de vertoonmg van de ItalièaiMiche ftïrn ertma tfi Fprto bijgLwomicI dM hei mii lpunt jIm ïïtennale onfifcii Op tüev n eedpn dag vati zijn bezoek aan Veti tïe voerde hij vrrscheideric bes rett nj n met den Italj anscti minister van Vuikscultuui Pa ohm uaairbü vooral de onljtikkeling an de Duitsche en ItaUaansche mm bmnen het kader fier mïernatinnale fi Tnw rkzaamiietitrn uerd be iin deld AAfiiONl£ fWS Oonderdac 4 Septenlbcr HILVERSCM i 415 91 i 6 45 Oramofoonmui f Ochtenögyrira itjck ï 0 Cramoloormuz 7 45 OcHtend TB asiiek M BJ4 O Nteuwsbencütea 8 U Mailen Üdin 135 Cramofoöi j uiiek SIS f or de huisvrouw tM Gr nofoonmtuuek HM Bovd Bacil aJi em tttn orke 12 Almanak 12 41 Eis O Nieuw en ecorom che berH len 1 Frarii WoiïiHrs en zijn orke t rn K nf met k ge begeleid nf 2M Ha r emsche drke v i eentfinj en olJst S M Vo r üe rouK 3 24 Zang cr ci p a ntibc£e eidinc er gian ofoorrruz ek 4 90 Gramr fof nuziek 4 Jfl GrïKjte rol en ti hun vertotkei s causerie mex r nofocKtmuziek i iS B NjO Nieuwsetonom sche en beursbertchlemiJO Romaicej S 15 Soc ale zorg ook voeru cau e 3 Grainöfor nmuz ek 7iNlActueel ha fuuit ie TJ Gevareerd progranma 145 V ooc dcji boer fi M G am oon tnuiiek 9 45 BNQ Nieuw Jaei ichten l M BNO Engelsche üitztnding Nntiorjl featurej fit the NetiMrlands HILVER OM n Ml M C 45 GramolDcotmuc 5e 0€ftteiid£ymnB tjek TM Gramofoonmuz t 4i pchtendgymnasuei MO EtNO Vieuw sbenchlen 8 15 Gramofoonmuiiek 6ó MorgMidientt Voorbe evd door de Chr Rad o S ichtint M ZO Kan £ met pi am begeieid r m i IM9 Voordraciu li M Gerard Lebon en ziyn orkest en g amofooi muziek ItM Am teile extet 12 45 BNO Vieuu s en eco M mische berichtten 1 if 0 1 roeporkest en soliste ZM Bonte parade 3 30 Voor de Meken 4 00 K a va i Be k en TAjn orkest 4M Votfr de jeugd 5M t ezen an Cairlste itk ïec ur Voo ttereid door de Chnsl IJke Badle Shchtinc 5J5 BNO Nieuuft ecunomischeen beursberichten 5 30 Viool en ptano e o 7 M Aciuee halluurtje 7 30 Cramofoonimnriek 7 45 B andende kwesües ekuaertc tM Zane fluit enPiano 9jM Gramofoonnnuuek 9 4S BNONieuwsberichten 10 M GraTiofoonmuwek BEURSOVERZICHT Bij de op ning beersclUe ei gtitleren op 4c Ameterdan che etfeclenbeurs een seoecldeerd va le temming Dit yi ms Tue ooseer het gexHïIg van sroote vraag m af eerder te w Öten aaïi hd feit dat vcrkoopers zith t a4dtin lerugsetjokkeh In som luge ge dl en kan men waa neTtCTi dat door de daRhandcl fond etl uit d markt wmden geiïonwij die door het publj k wareA geviaagd Dit wflh voorname v k voor Indische fondsen aKnede voor aandeeien m scheepvaa i maathCkappljtn te constateeren Xn de rubberafdee mg openden AmsttNIJlBm Rubber dadelijk 4 piocent boven het voitge sint S 3uedi £ kun de noteeiUig tot SSOV oploop€Hi de 300 i grenft weid echter niet beietkt aangezien teilen het einde 3n den middag eentg aanbod de koers weei to t 2MI omlaag druk Voor de minder courante soorten HKïflls Bandambber I arnpong Sumatra en MaSanglanden bestond evenals eergt teren gisteien Ck edc b lanï telUnir be iiimd voor d acheep aartatdeehng Het publiek was er over dr gehce e Unie al koerier san de martct Holland Anwrikalijn rtegwi médbeurs ae fs tot 153 een verbetering def halve an rumJ 7 punten JaVa China Japan noteerde tol ICi c terwi booten tot 1S2 konden opleopen Unies wlFten zkh pariimIftk boven de 00 grens e verb ffen ond nlO $ n i c cn komende wlnstnemingnt Ook o ir onttroklten Zich niet aan de vaste nle nmtng die in de meeste aldeeUngen heer öite De opentng v a mei tiV ee n viertal punten boven het VoM N d rUnd whe st a fondwn w4i wedwem beleg n£svraag w ar te nemen Den ywcre emls iesi wistpn tractioneel te erbelerwi Vfwr de grsfaffe de lewi ng kon meen stijging van een V boftkwi lot WV jiroeenl Ook inttegralen di Maandag nietonbelangrhk hooger wn en k nden ich go dhandhaven Geld op prol V i Vfmmsc Bekende persone oMler e ttea n Xe Montreal i ofJickwl t k na geirariit d t efn üM vneEt fejtoet tier lnz ft iö dat zinrh twsen deii YS Kntl ctien Oceaan m weg n ar Engel tnd ¥ ond xeirr uordt Ondtfr de vein ten beemden 7 c g aaf Df Ba iie iJilm DEBONNENLljST 31 AUGUSTUS T M 6 SEPTEMEBER 33 4 brood A rants brood o gtbak 33 brood 1 rantsoen brood of gebak 33 bloem rantsoen bl br o £ ebi 33 ei één ei tm 13 Septemoer 33 vleesch H rantsorfi vleesch ol 33 vleesch waren 1 rantsoen leesciiij 33 kaas 100 gram kaas melk I 1 liter melk res aardappelen 4 4 kg 1 AOCDSTCS T M sePTEWBO algemeen 1 kg auikel algemeen 250 grann koff esurrogirt algemeen 500 gram jam algemeen 250 gram rijst B rtist SO gram rust UI alg 250 gr havermout of gort B haverraoat Ï50 gram haveraioot d gort 112 alg 100 gr vermicelli of maizesl 21 AUGCSTOS T M C SEFTEMBIX 29 30 bOter 250 gram boter 29 30 vft 250 gram bo er met reducta 1 SETTEMER ta M SEFTEtlBEIt 1 katten Vi kg kattenbrooi 1 honden groep I II 10 kg erjep ffl kg groep IV 8 kg groep V 4 kfi reep n S kg bnridenbrood OKiftPASl De bonnea M 31 en 32 voor KAAI biyven geldig tm September IML Wat is n bantsoen saoOD ns fTim oroua caiBAK n eram beschlUt rafel DUCim Jw k Ot gram paaiuu k m p m au 40 run ceniM kwuxctek U sm tnm iM crootl C b k BOO fran taart gatiikiM n BLOEM 70 grajn tarwebloem rotd bkwu meel nWiMa 4 iMKmeeL RUST 2SU grani rtlst tVtWmKi gries Kruttemeel KcmanffH mecll t JBSe HAVERMOUT 250 ram B rtnout TMSa ken b oem ardappelvlokllttn GOBT 15 1 irram gort iRirtmieel nil i ü VEKMIcnxl 100 rram venBleclU maeaiM apavtkettl MAIZSMA a ir a mmizna mtt palmeei 6 100 ïram tet meai verwen VMMtnüPoeder ot iTOtl IlnlB liJP S VLKOiCH UW I m Tleeach e i baen Inbetrepra VUEBSPTWMilCN fB gram jerwKl T ksokl Ttaeacll a 1 gram eeroutw oortni jM lm ram fekooHts worsts U UI tnm memnflHHMi lerbrood 61 lïO ram Jbloedworal JAJt KB ram lam Irnno lonlns Andere dimtribotiewrtikefen Knokripeleniclen eitei M 1 a n N es KJ Gen anthrase perode 1 hu anth V f 50 k ij cokff Oe n tnrf e per ICiaf gerturf tm 30 SeptemtJer terw rmin H M t 2 echels J 01 t in 4 haard K kacheli K 01 t m U centrale B warmihr n rh id vn f W stoffen O tr haarden kacheli J tS t m 1 haar kachel K ea evrheld tnrt GeMlR t m SI Deceipber ia M U ca O IS II Au Un O IteulM 2 Jter SrHEFKZEEP J totieUi t m 81 D c 1 r j ZEEP 113 Ig en fi i van lecP Q tm 30 Sept rraDlM