Goudsche Courant, donderdag 4 september 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 4 SEPTEMBER m De lichamelijke o op de scholen In de afgetoopen maanden is dopr de inspectie heel veel werk verzet Grootst mogeli ke medewarking ipzake hot schoolzwemmen CNFFICIEELE BEKBNDMIAKING wHi Hm AlgcneM Stmachtigtfe voor don Wedoropkoiiw do BowmlJverlioM DISTSIBinnS VAN STRAATKUNKERS METSELSTEENKN EN DAKPANNEN In verband met een ter zake door den Directeur van het Byksbureau voor Bouwmaterialen getroffea regeling zullen in het algemeen geen metselsteenen straatklinkers of dakpannen n eer worden afgeleverd zonder overlegging van n madiliging tot aankoop af te geven door den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnyverheid Aanvragen tot het verkrygcn van bovenbedoelde machtigingen moeten In tweevoud worden ingezonden aan den Algemeen Gemaditigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnyverheid Carel van Bylandtlaan 30 gGra venhage onder grf ruikmaking der daarvoor bestemde fn by de fabriluuiteii en haadclaren aanwezige formulieren Op andere wyze ingediende of onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen s Gravenhage 3 Sept 41 92 42 IVI NLMfi Japan staat voor de zwaarste cnn VCnCIjtKtNG VAN KONOJE IN BONDE nwn Ciomn iNTiE D Japaiuebe minijter preaideat prins Konoje heeft aan een rondetafel eonferenti vertegenwoordigers der regeering en van de oorlogsJodustrieën het sinds 30 Juli jl bewaarde sUUwügen verbroken en OA het volgende verklaard Japan etaat voor de zwaarste eriais linds het begin van ïijn lewhiedeoi De eenige manier om den noodtoestand te boven te komen is gplcgen in een zoo doeltreffend mogelijke totale mobilisatie del economische krachten van het land Het doel van deze rondetafel conferentie i om de JapaBKhe economiïche hulpbronnen tot een ïoo hoSg mogeiyken graad op te voeren De kwestie der Tur ssche zeestraten i n aaw I COMMKNTAAK OP VEKELARING VAN SIXBUNQ De Turkache radio heeft zich bezig grfiouden met de verklaringen van den Amerikaanachen admiraal Sterling welke in Turkije e nig opzien gebaard hebben Admiraal Sterling d e vroegere chef van den generalen staf van de Amerikaanschc vloot heeft nl verklaard dat Turkije de zeestraten moet openrtellen voor de Engelschen opdat dezen het opdringen van de Duitschers naar de petroleumbronnen Van den Kaukasus kunnen verhinderen Wanneer Turkije dit niet doet zou het noodig zijn de zeestraten aan te vallen en Engeland zou daarmede succes hebben daar de huidige teestand niet gelijkt op diyi van den wereldoorlog Ten aahzien hiervan verklaart radio Ankara dat een man die een zoo be langrijken post bekleed heeft als Sterling diende te beseffen waartoe derge lijke uitlatingen zouden kunnen leiden uitlatingen welke gericht zijn op het leven van een staat die vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met het vaderland van Sterling Wanneer hij daartoe niet in etaat i moet hy den raad aannemen van ver antwoordelijke mannen Of de Ver Staten aan den oorlog deelnemen of niet is hun zaak Wanneer echter de Amerikanen die tegen een Amerikaansche deelneming aan den oorlog zijn vreezen dat in dat geval mannen van het slag van SteVlini aan de macht kernen dan zouden zij daarmede geen ongeluk hebben De nieuwe grondwet van FvAnkrqk WORDT VERMOeOELUK KEEDS IN OCTOBBB GEPUBLICEERD De grondwetacommissre van den Franechen Nationalen Raad heeft de werkzaamheden voltooid van haar tweede zittingsperiode die was gewijd aan de beraadslaging over de inwendige structuur van het Fransche beatuurssysteeni Men verwacht dat de nieuwe grgndwet vai Frankj ijk reeds in October kan worden gepubliceerd Bü de beraaldslagingen der tweede zittingsperiode ia voor zoover tot dusver bekend is ge orden besloten den chef van den staa voor te stellen het verkiezingssysteem in beginsel te handhaven Aan de regeering wordt echter een vergaanden invloed op de benoemingen in de openbare functies ingeruimd De inwendige 0Ejx u f van het bestuur wordt volgens de voorÉtellenvan de grondwetscommissie in vijfcategorieën ingedeeld de gemeenten de algenieene radtn de provincialeraden den Nationalen Raad en eenHoogen Raad De voorzitters van dezeraden de burgemeesters prefecten gouverneurs der provinciën en devoorzitters v n den Nationalen en denHoogen Raad worden door de regecring benoemd De gemeenteraden zullen volgens de voorstellen der grondwetscommissie door de stemhebbendengekozen worden De algemeene radenzijn administratieve lichamen van hetdepartement Zy worden gekozen doorde gemeenteraden en hun benoemingmoet bekrachtigd worden door gouverneurs Bij de provinciale radenwordt het kiesstelsel in zooverre doorde nieuwe voorstellen öitgeschakeld dat de helft der leden benoemd wordtdoor den gouverneur der provincie terwyi de andere helft aangewezefiwordt door de openbare organisaties zooala het Fransche legioen der oudstrijderé de beroepscorporaties endoorvertegenwoordigers van de organisaties die dienen tot bescherming enbevordering van het gezinswezen enten slotte door de notabelen der provincie Voor de vorming van de vierdecategorie van het baatuursstelsel denNationalen Raad stellen de provinciale raden een lijst van candidalenop aan de hand waarvan de NationaleRaden door de gemeenteraden wordengekozen Ds Ttort geleden ingesteldenationa e prefecten vormen slechts eenvoor oopige oploasing van de provinciale striirtmnen zullen met de in steUing Van gouverneurs der provincieff en van provinciale raden weer wotden afgpschaft mTLER VERLEENT OORLOGSMBDAIIXE VAN VERDIENSTE DeFührcT heeft San het einde van het tweede oorlogsjaar aan eenige mannen ait waen acht partij staat handel en wetenschap die zich bü de uftvoermg van een oorlogstaak bülonder verdienstelijk gemaakt hebben het oorlogstaruia van verdienste Verleerd De Führer heeft dit kruis oojc ver cend aan eenige vrouwgn die in wapenbedrijven onder bijzonder moeilyke omstandigheden gewerkt hebben De igdsclie cbeepsverliezen m TWBB OORLOC AREN De Londensche correspondent van de New York Tiroes Craig rPbompBon meldt dat de cheepsverUez der geallieerden en EngelSdtéh in de eerste twee oorlogsjaren dfn nieuwen aanbouw van schepen aanzienlijk hebben overschreden Het valt te betwijfelen aldus d corresponöent of de nieuwe aanbouw ook maar de helft van de totale verliezen bedraagt Thompson komt tot dit resultaat hoewel hij aan zijn berekeningen de veel te geringe officieele Britsche verli cijfers van 6 millioen ton ten gronde legt HU be twijfelt of het zelfs met hulp van de Vereen Staten mogelijk zal zijn binnen afzienbaren tü i den stand te vereffen Omtrent de arbeidsomstandighe den aan de Clyd meldt Thompsogu dat dit gebied lederen nacht cloor het Duitsche luchtwapen is aangevallen Een enorme opslagplaats van hout heeft daar dagenlang gebrand en Duïtache bommenwerpers hebben van den brand gebruik gemaakt om het omliggende terrein te bombardeeren Er is wel geen gebied in igeland dat zoo grondig ge bombardeerd is als dit havengebied Aanval op Tobroek UITWERKING WAS ZEER AANZIENLIJK In den nacht op Woensdag werden bü luchtaanvallen op Tobroek vele duizenden kilogrammen brisantbommen op haveninstallaties stellingen der luchtdoelartillerie en kwartieren geworpen Talrijke brandenjyerden waargenomen naar het 0 N B verneemt Pmtrent den aanval van 1 dezer op genoemde stad verneemt het D N B nog de volgende bijzonderheden Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen die onder escorte van jagers optraden tegen voor den oorlog belang rijke doelen te Tobroek keerden na twee uur met zeer girtistig resultaat terug Voltreffers werden geplaatst op een batterijstelling ten Zuid Oosten van Wadi Kesima en een munitieopslagplaats vloog in de lucht Stellingen der luchtdoelartillerie bü fort Peronn werden met bommen van zwaar kaliber bestookt en het tentenkamp Wadi Aoeda werd zwaar getroffen Ook hier werden in totaal vele duizenden kilo s brisantbommen uitgeworpen waarvan de uitwerking zeer aanzienlijk was De strg d in China aAPANNËSS ONTRUIMEN GEBIED VAN FOETSJAU In een communiqué van het Japansehe expeditieleger in China en van de Japansche vloot in de Chineesche w te r n wordt nae aed eld dai a AB en de Japansche troepen in het gebied van Fo tsjau erin geslaagd zijn de toevoer wegen van Tsjoengkmg te blokkeeren zij dit gebied volkomen evacueeren teneinde hun operaties tegen Tsjoengking elders voort te zetten De ontruiming is vlot verloopen onder nauwe samenwerking tu schen leger en vloot en zonder Chineesche storingen De Japansche vloot blijft de kust van Foetsjau blokkeeren Alvorens hel gebied van Foetsjau te ontruimen hebbefi de Japansche expediticstrydkracii ten in China stappen genomen om de Chineesche bezittingen volkomen onbeschadigd achter te lat n en de rust in het gebied te waarborgen Het leger zal evenwel niet aarzelen het gebied opnieuw te bezetten indien Tsjoengking aanstalten maaJct de toevoerwegen via Foetsjau te heropenen BRITSCHE POST VERLOREN G f AAN Volgens de Manchester Guar d i a n van 29 Augustus is weer eenreeks postzendingen verloren gegaan Eenerzyds zijn dit brieven en drukwerken die tusschïn 29 Juni en 6 Juliin Engeland voor NoordAfrika Gitoraltar en Malta aren gepost VoorEngeland bestemde iJostzendingen uitIerland en uit de Ver Staten die daartusschen 3 en 10 Juni waren gepost zy eveneens niet aangekomen als gevolg van vijandelijke acties Door andere oqrzaken zijn voorts nogbrieven vftloren gegaan die in Engeland voor het Verre Oosten warengepost MOEILUKBEDEN BIJ UITWISSCLING VAN GIJZELAARS In Damascus hadden de Blngelschen een reélis Fransche civiele ambtenaren gearresteerd en naar Palestina gebracht als gyzelaars voor Fransche Gaullistische uffiteren die in Fransche krygsgevangenschap waren geraakt De uitwisseljng van deze güzelaars wordt gecompliceerd dooï het feit dat de Gaullisten verklaard hebben geen zin te hebben om terug te k eren naar de strydkrachten van De GauUe Naar vernomen wordt heeft de Fransche regeering het voornemei da ambassade der Ver Staten in Vichy een door de gevangen genomen Gaullistische officieren onderteekende ver klfiring te overhandigen waarin zy bevestigen dat zy uit vryert wil niet meer naar De GauUe willew terugkeeren BOMMEN OP FRANSCHE ARBEIDERSWONINGEN Naar de speciale correspondent vanhet blad Aujourd hui meldthebben twee Britsche vliegtuigen Zondag een aanval onderromen op Hou bel waarh 31 dooden en 56 gewonden onder de burgerbevolking zijngevallen Van zeer groote hoogte zoomeldt de correspon éht wierpen deEngelsche v icgers hun bommen mid den in een arbeiderswyk en vernielden 21 htf zfn ofschoon zich in deomgeving geen enkel militair doel bevond De a s bespekingen te Modkou BE ASmUKAANSCHE VERTICBNWOORDIGER8 Jfaar UBit d Press mtldt heeft Koosevelt definitief de commissie van vyi samengesteld die zal deelnemen aan de besprekingen omtrent oorlogsleveranties te Moskou Voorzitter is Harriman en leden generaal Burns een deskundige van het legerbestuur generaal Brett de chef van het vliegcorps van het leger die thans met een byzondere opdradit in het Nabüe Oosten vertoeft gepensionneerd admiraal Standley en Batt plaatsvervangend leider van t federate prod uetiebureau Eaietaelie delegatie oado Bcaverbrook Het Witte Huis heeft volgens Associated Press by de benoeming van de Moskousche delegatie een verklaring gepubliceerd dat Engeland een dergelijke afvaardiging zal zenden onder leiding van lord Beaverbrook Twee jaren oorlog in DuitscMand OPVALLEND WEINIG 8CBADE DOOR LUCHTAANVALLEN Een V P B correspondent meldt mt Berlijn Het begin van het derde oorlogsjaar is voor de Duitsche pers aanleiding om zich bezig u de verliezen welke de civiele TOvolking onder vyandeiyke luchtaanvallen in dien tyd had te boeken In de eerste twee jaar van den oorlog werden in geheel Duitschland 3 853 personen gedood en 9 455 personen gewomd Volgens officieele publicaties bedroeg het aantal civiele dooden in Eiigeland iti dien zelfden tyd 41 900 terwyi men 52 658 gewonden heeft gemeld De beteekenis van deze Duitsche verliezen kan worden nagegaan aan de band van de jaariyks voorkomende verkeersongelukken met doodeiyken afloop Voor den oorlog kwamen er in een jaar door verkeersongelukken 7 636 personen om het leven Het effect der vyandelüke luchtaanvalteD bedraagt dus ongeveer de helft van de normale verkeersongevallen by de civiele bevolking Uit deze opvallend lage cyfers kunnen gevolktrekkingen worden gemaakt ten aanzien van het effect van de vyandeiyke luchtaanvallen op het Duitsche rijk Herhaaldeiyk virordt ia officieele berichten bekend gemaakt dat de civiele schade welke tydens vyandeiyke luchtaanvallen werd aangericht belangryk grooter was dan de militaire Tenslotte wordt er aan herinnerd dat niet van Duitsche maar van Britache zyde roet deze luchtaanvallen is begonnen De Engelsahe activiteit in de lucht werd pas den aevenden September in het vorige Jaar vim Duitsche zijde beantwoord BUITENGEWONE ZOTTING VAN DE SOBBANJE De buitengewone zitting van de Sobranje is Woensdagmiddag door den Bulgaarschen ministerpresident Filoft die voorlezing deed van het Koninklgk decreet betreffende de byeenkomst ge opend De regeeringsmeerderheid kwam Woensdag in een vertiouwelyke zitting byeen teneinde de rapperen der verschillende ministers in ontvangst te nemen Minister president Filoff voerde het woord over den algemeenen poiitieken toestand des lands en de tot dusver gevolgde politieke lyn der regeering Ten aanzien van de nauwe tamenwerking met de spilmogendheden verklaarde hy dat deze politieke lyn zonder afwykingen zal worden voortgezet Bnlgarye kan met vertrouwen en kalmte de toekomst tegemoetzien EGYPTISCHE EISCHEN AAN DB ENGELSCHE MILITAIREN Volgens berichten uit Ca iro heeft de Egjrptisehe regeering van de Engelsche militaire autoriteiten geëischt daf zekere zones in Alexandrië en aan het Suczkanaal zullen worden vastgesteld waar zith geen militaire installaties zullen bevinden Deze zfines moeten dan uitsluitend dienen voor het onderbrengen van het niet geëvacueerde deel der burgerlyke bevolking BET HERSTEL VAN LAVAL Na zyn terugkeer uit JTersailles heelt amba adeur de Brinon gisteravond tegenover vertegenwoordigers van de pers verklaard dat de toestand van Laval zoozeer verbeterd is dat hy waarschijnlyk over ongeveer veertien dagen uit het ziekenhuis kan worden ontslagen en over ongeveer vier weken zyn werk zal kunnen hervatten In het vervolg zal nog slechts eenmaal per 4ag een bulletin over zyn toestand worden uitgegevrai De Brinon voegde hieraan toe dat Laval zeer getroffen was door de tallooze sympathiebetuigingen die hem uit binnenen buitenland gedurende zyn ziekte gezonden zyn De Fransche regeering Iaat zich regelmatig op de hoogte stellen van den toestand van Laval Korte berichten Aan den zaakgelastigde vsn Guatemala is meegedeeld dat de Duitsche regeeringzich genoopt tieeft gezien aan de consu s van Guatemala in Duitschland het exequatur te ontrtemen De Britsche nieuwsdienst meidt dat n der lïeltepdste Engelsche vliegtulgbestuur ders wingcQmmamter Gillon houder van verscheidene sttelheldare ords wnnisl wordt Rijlïsminlster dr Göbbels is gistermiddag weer per vliegtuig uit Venetië vertrolticen uitgeleide gedaan toor den ItaliaaBscbai minister voor Volksopvoeding Pavolini Het Amerilïaansche ministerie van Marine heeft besiga geie d op het nog niet geheel gereed gekomen passagierschip Rio Parana de Morre van de Mac Cormack lijn Voort va l hel beslag te verwachten op drie Kuaterschepen coodra de aanbouw vo w tachtig procent gereed is gekomen DeToklo Asahl SJImboen meldt uit Honoloeloe dat vijftig vlicRtuigbe Iuurtiers van de VS lich vatidaar hebbeningcicheept naar Birma respectievelUk Zuid China Het A NP meldt Het jaar 1941 zal in de geschiedenis van de lichameiyke opvoeding in ons land met gouden letters geboekstaafd worden In de eerste plaats werd met ingang van 1 Januari IMl de lichamehjke opvoeding verplichtend gesteld voor de lagere scholen in de tweede plaats werd door de instelling van een inspectie de mogeiykhefd geopend aan bovengenoemd besluit uitvoering te jevenen tevens de gelegenheid geboden te trachten de opgeloopen achterstand op dit gebied in te halen Vol enthousiasme begonnen hoofdin specteur Uzer en de inspecteurs Rippe van t Lam en Lamtoerts aan hun nieu We taak Alleen door hard werken en stug doorzetten kon de groote achërsand welke Nederland in vergeiyking met vrywel alle landen in Europa had aTthans voor en deel ingeloopen worden Nu een nieuwe cursus is aangevangen zal moeten bUjken of het vertrou weii dat jaen overal in den lande in de nieuwe inspe tie heeft niet beschaamd zal worden Niet dat verwafcht mag worden dat de toestand nu overal direct ideaal zal worden daarvoor zyn er in den loop van de jaren te veel leemten ontstaan doch men hoopt dat niet alleen de kinderen maar vooral het onderwyzend personeel en ook de ouders e a de groote waarde van de lichameiyke opvoeding als een hamnonisch geh eel in de npvoecjing samengaan Onderhoud met hsotdinspeeteur Om nu eens na te gaan in hoeverre de inspectie deze zoo uitermate moeiUjke taak denkt te volbrengen heeft een redacteur van het A N P zyn licht eens opgestoken bü den hoofd inspecteur den heer R IJzer Uit dit onderhoiid bleek welkeer duideiyk dat in de afgeloopen maan den zeer veel werk verzet is By de eerste besprekingen over de verdeeling van de werkzaamheden werd allereerst besloten dat zeu worden uitgegaan van en verder voortgebouwd op t rapport van het rijksoollege voor de lichameiyke opvoeding De arbeid welke de leden van dit college verrici hadden om een ieder van de noodzakelijkheid van een goede lichameiyke opvoeding fe overtuigen bleek tenslotte niet vergeefs geweest te zün Duideiyk kwam de groote waarde van 4i t vfart naai voren en geen oogenODk Werd dan ook geaarzeld om a richtUjnen hierin aangegeven te volgen en in de practyk toe te passen Als gevolg hiervan werd een 60 tal consulenten benoemd die de ryksinspectie in het werk zouden büstaan Het werk van de consalenten De consulenten allen ervarrai leeraren in de lichameiyke opvoeding vertrokken na een gemeenschappelyken cursus te Overveen gevolgd door hun beëediging ddor den secretarie generaal van het departement van Oovoeding Wetenschap en Cultuurbescherming naar Hun standplaatsen Zooals bekend werd in iedere inspectie van het lager onderwys een consulent geplaatst De eerste arbeid van deze nieuwe function narissen was een verkenning van hun ambtsgebied dat uit ongeveer 120 scholen bestaat Op iedere Mhool werd de situatie ter plaatse goed opgenomen en in rapporten vastgelegd wat bestond en wat mogeHjk geacht werd Dat dit een niet te onderschatten taak was is wel duideiyk als men bedenkt dat op vele plaatsen sinds jaren weinig of geen aandacht aan de lichameiyke opvoeding besteed is Vooral op het platteland ontbrak het aan de meest elementaire dingen er waren scholen zonder geschikt lokaal of speelplaats zonder het iRinste materiaal enz De pcHisulent gaf de noodige adviezen voor den bou y of verbouw van een lokaal Speelplaats of plein werden dikwyls doelmatiger ingericht en hoewel in den beginne de nieuwe verschyping van de consulenten in de onderwyswereld met een zekere terughoudendheid werd ontvangen ontstond al heel spoedig de gewenschte samenwerking Al heel gauw bleek dat consulent en onderwyzer eigeniyk ge ykgestemde zielen waren beiden met de wensch om onze Nederlandsche school op dit onderdeel waar t noodig was te vernieuwen en te verbeteren Deze steeds toenemende samenwer king biykt ook duidelyk uit de toename van het aantal deelnemers aan de verschillende door de consulenten georganiseerde cursussen De bedoeling is dat de klassenonderwyzer en onderwyze res zich onder de deskundige leiding ven de consulenten stellen om op de hoogtï e raken van de meest doeltreffende toepassing van de lichameiyke opvpediiTg Ov I Juli wazen er reeds 145 van dergelyke ctirsusSen met ruim 900Ö deelnemers en met ingrfng van September zal dit aantal waarschynlijk gestegen zyn tot 3 ii cursussen Bet sehoohwemineii Met den zomer in het vooruitzicht n met devies iedere Nederlander zwemmer pakte de inspectie als één van de eerste practische daden het zjwemonderwijs op de scholen aan De organisatie hiervan was lang niet eenvoudig Nadat met verschillende instanties overleg gepjleegd was vooral met den Nederlandschen Zwembond werd advies in deze aangelegenheid uitgebracht l5e bekende circulaire van Sen secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming gaf toen de beslissende stoot om op de lagere scholen het zwemonderwys te brengen De uitwerking van deze circulaire was werkeiyk wonderbaariyk Van alle zyden werd de grootst mogelijke medewerking verleend en terwyi tot dezen tyd slechts op enkele plaatsen het schoolzwemmen was ingevoerd bleek het d t na deze circulaire in byna alle plaatsen waar zulks mogeüjk wa het schoolzwemmen werd beoefend Uiteraard kan nu nog niet van den klasseonderwyzer gevergd worden dat hij zyn leerlingen het zwemmen kan by brengen zooals hy hen rekenen taal en lezen leert Doch waarom zou het niet mogeUjk zyn dat hy op den duur ook dit onderdeel voor zyn rekening neönt Wanneer het zoover komt zal het zwemonderwys geheel en al een schoolzaak worden De groote vhicht van het schoolzwemmen brengt rfatuurHjk voor de overheid de noodige consequenties met zich mee Zoo speelt de toestand waarin het water zich bevindt een belangrijken rol Men moet in verband met het mogelijke besmettingsgevaar uiterst voorzichtig zyn Om eventueele gevaren te voorkomen heeft de hoofdinspecteur zich in verbinding gesteld met het staatstoezicht op de volksgezond held met den hoofdinspecteurs van den medischen en van dier pharmaceutischen diens i Hn geiamenlyk pfannen te ontwerpen welke een deskundig toezicht op de bestaande baden waarborgen en voonichriften voor nieuwe baden zullen geVen A m tiet 3 5 V h t eerste kwartaal van haar werkataaiaheden kan de nieuwe inspectie met een open oog voor eigen fouten getuigen dat er zonder uitzondering hasd gewerkt is dat veel organisatorische arbeid verricht is dat met vM trouwen in de waarden van de lichameiyke opvoeding verder hard gewerkt zal worden aan de verwezeniykmg van haar ideaal omhoog de litdiamelyke opvoeding tot heil van het Nederlandsche kind FRMZENBESCHIKKING IMI POOTAAROAPPELEN HANDELAREN De secretaris generaal van landbouw en Visscherij heeft bepaald De prijs waarvoor pootaardappelen van den oogst 1941 door een handelaar ten hoogte mogen worden te koop aangeboden en verkocht onderscheidenlyk van een handelaar mogen worden gekocht bedraagt per 100 kg inclusief omzetbelasting alsmede kosten en provisie voor tusschenpersonen exclusief zak alsmede inkomende en uitgaande vracht de door den handelaar met inachtneming van het bepaalde in de Pryz nbeschikking 1941 Pootaardappelen telers aan den teler betaalde prys vermeerderd met ƒ 2 indien het een koop en verkoop betreft van lO OOO kg of meer f 2 50 indien het een koop en verkoop betreft van 1000 kg tot 10 000 kg ƒ 3 indien het een koop en verkoopbetreft tot 1000 kg met dien verstande dat het vorengenoemde bedragvan ƒ 3 mag worden vermeerderd metten hoOtgst f 1 indien het een koopen verkoop Detreft van 25 tot 50 kg enmet ten hoogste ƒ 2 indien het eenkoop m vejkoop betreft van minderdan 25 Rg De handelaar is verplicht de door hem in rekening gebrachte vrachtkosten afzonderiyic op z n factuur te ve rmelden Deze beschikking treedt vandaag in werking NIEUWE LEDEN college TOEZICHT ZIEKTEWET By beschikking vim den secretarisgeneraal van het d artement van Sociale Zaken zyn benoemd met ingang van gisteren in da plaats van A Burst Pm dr L G Kiirt nk a I B C Stotewaker E SUaate l mr H K Versteeg wier ï l als gevolg Tan de opheS H werkfwrersvereenigingen L èi vooréwcht zU lot lid zy be o M vervallen tot lid van het cc ll toezicKt bedoeld in artikel iS l Ziektewet ir E van Diena SM terdam prof J van Loon t l l venhage F J B Gips te sri l hage dr L P Krantz te Leide van Hoey Smith te Rotterdam M HOUTBESCHIKKING ijy In de Nederlandsche Sta ts ivan ghteren is opgenomen rS beschikking 1941 No 1 tt In hoofdzaak komt deze beschilA I neer op een samenvatting van d T H 1 beschikking 1939 No 1 sn 1 beschikking 1940 No 1 welke dc I vele wyzigingen onoverzichteliik J geworden De artikelen van de k sa In de omschryving van hout li i begrip Jiout op stam voortoovX geveld of gerooid te worijen genomen De omschrijving van mJplanten is gewyzigd Alle maatregelen welke jijn nomen op grond van de Houtbea king 1939 No 1 en 1940 No l Si onverminderd van kracht Officieele berichten Bij besluit van den ecrelaris gtn i 1 van het 4fparlement van Binnen T lZaken Is J r C Temmerman l T Sïi meester van de gemeente HootdpiaaiVTl noemd De heer Temmerman werd iti aoi ia Hoofdplaat geboren fn is Uuiu ifl nouder en waarnemend b irgeme l dSI gameente i Is H C J Gunning opnieuw tol bun meester van de gemeente Yeiwke beraïïïl Is mr r L S F baron Tujll van SI kerken op z Jn verzoek als burgcmeest iï I de gemeente Domburg eervol ontsljja J Bt beschikking van den secretans jeiajl van het departement van OpvoedlM i tenschap en Cultuurbescherming Is Jij fdat in de gemeenten Assen en Valbmïïl rijkslandbouwwlntersehoo zal worUeii ï 1 vestigd l Is bepaald dal in de gemeente DorAuil een middelbare landbouwschool zal wM I gevestigd KERK EN SCHOOL DUITSCHE KATHOLIEKEN HELFtK BROEDERS IN O0STZEE STATE De Duitsche katholieke kerk heeft In w I leg met de twvoegde autoriteiten een la f meling op touw gezet van kerkelijke 1 bruiksvoorlverpen en objecten die bij 1 eeredienst toepassing vinden De opbrtMI is bestemd voor d kerken in ie voonialtl Oo ïlieestaten die het grootste deel vaattf bezit ttldens de boi ewutuche beatMI hebben verloren DE BONNENIP 31 AUOHTSTCS T M fi SEPTE MEIII11 33 4 brood 4 rants brood of gebik 33 brood 1 rantsoen brood o gebik 33 bloem A rantsoen bl br of gcMl 33 ei één ei tm 18 Septemljtr sa vlecach 1i muuoen vleetdi dl 33 vleeschwaren 1 rantsoen vleeKliil 33 kaas 100 gram kaas melk I 1 liter thelk res aardappelen 4 kg 1 ACGUSTDS T M I SEPmOIII algemeen I kg suiker algemeen 250 gram koffiesunti Hl algemeen 500 gram jam algemeen 250 gram rijstB ryst 250 gram ryst alg SSO gr havermout of gort B havermout 250 gram havermoHIgort U2 alg 100 gr vermicelli of 21 AOGDSTUB T M 6 SEPTEtan 29 30 boter 250 gram boter 29 30 vet 250 gram boter met r Aic 1 SEPTEMÉR tm 38 8EPTEHM 18 katttn IMi kg kattenbrood 18 honden oep I II 10 kg jrjfl 8 kg groep IV 6 kg groep V tt groep VI 3 kg hondenblTtod OPGEPASt Oe boaaea M 31 en 32 voor U l bUiven geldif tm Beptemba lw WAT IS EKN RANTSOEN BBOOD 100 gram erood GEBAK 7 ram lieacBalt yratali kiekjei M IM fram apacuiaas KW ram ealt M OC ram g kontgelMk M IH nm gevuld pmU gebak At WO gram taart cebaklH BLOEM TO gram tarweMoem meel bloem Meal ulgrQicnd baltneel RUST ISO gram ryst rOilemeci Ilea gruttemaal gemengd meel HAVEBMOin 250 gram naverraout I ken bloem aardapoelvlokken GORT M gram gort ortemeei iuj VKRMICELU WO gram vermicelli niheta HAIZENA loe gram maliena sago I Ikeimeei 6f 100 gram zat meel verv puddlngpoedei of BUddlnguusDoedtf VLEESCR I0 Mm viaawb eviOT bMO Inbttrtpen VLEESCHWAREN M ram geroost kookt vle eh M W gram gerooK oorteo M 100 fram gakoekta wor U 125 gram ievarartikwen tonn niertaroad óf ISO ram bloedworst JAM MM gram lam stroop nonus Andere distributie artikelen KOUCN Kookdoeleinden letter M Bm No 05 BJ Gen anti peri jde 1 h i antl V of M kl cokes Gen turf 9e per ba gerturf tm 30 September Verwarming § 1 83 haard kachels J M m 84 baatwjj kaebels K 81 f m 11 centriJg warming één fefhcid va J ftoffen 8Ï 88 r haarWJ kachels J 8S l m 88 M J kachels K een eer held turi Geldig l m 81 December PETROLEUM M 18 en OlX 11 Au tm S Oct keuken 1 Jter SCHEERZEEP i ttextiel Wm 3l Dee 1 ïEltP 113 alg en leep van z P £a en Q tm 30 Scpt 1 rantso B DS We dtu de imr len noen bun