Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1941

VRIJDAG 5 SEPTEMBER iJ WITHUIS DE SITUATIE IN HET VERREOOSTEN Betprdkingen toMchen TtjoengkiiV en Birma I Een nuiBie uit Tsjoengking onder MüM Siium te Aug in Kangoen is aangekomen Jwrft b p tou o roerd nwtde uf t ediiw u t p rit eften van Birma onder wi d f w nwurgen al ir AieWbaW CaOairto betreffende den aanleg van e ii poorluntus chen de Chineesche provincie oen j noodige te voorzien Voor zoover 1 nan e B na e litt mnde il t Duit schland levensmiddelen in het angelegenheden volgens uit Tsjaengking ontvangen berichlo De v dii étt bezette gebieden GEEN veyUCHTINO VAN V0nB I AN9 Duitschland raeft geenerlei verplichting ora voM de voeding der bezette gebieden iets te doen zoo herft men van toonaangevende Duitsche zijde verklaard op vragen betreffende den voedingstoestand der bezette Oostelijke gebieden Wat de ravitaiUeeringstoestaftd der bezette gebieden betreft is voor Duitschland het volkenrecht toonaangevend Volgens dit recht is de bezettingsmacht alleen verplicht de orde in het land ie handhaven Zü heeft echter het recht haar bezettingsleger in het land zelf van Duit schland levensmiddelen in het bazoii der graan naar de beielte ge iMwangen Bencnira biedan lieeft gezzonden is zulks vrij De ChineCTche issie h ft vier geschied en uitsluitend als be eonferentie met de autonteöen van h m=nito t Tn dit verbani wijs van humaniteit In dit verband wees men er van Duitsche züde op dat de bolsjewisten onder bijval van de Engelschen in de Oostelijke ge Bimu ehad De Thailandseb Iiido CUneeaeke gmiMoimniMie De regeering van Thanand heeft de bieden zeer veel iiebben vwnield en Japanidie geddegeerden in de com miMic vsor de greniatbakening mee vele werktuigen hebben weggesleept Men laat echter in de Wilhelmstrasse mMc voor de gTen a a ening mee i c io gedeeld dat de terugtrekking van de het licht val en op het recht van de fhaUandjch troepen uit de zone bu erbevolkmg om levensmiddelen wpfte gedemilitariseerd zal worden in te voeren tl an de vnjheid der zee voltooid i Vernomen wordt dat de die de uitoefening van dit recht eeret mogelijk maakt is indertijd door de landoorlogregeling uitgegaan De bezette Europeesche gebieden hebben te Berlijn wijst men daarop saldi genoeg om over zee inkoopen te doen Ook de Oostelijke gebieden zouden goederen over de Zwarte Zee kunnen laten komen Voor dergelgke transporten zijn volgens te Berlijn heer schende opvattingen de Dardanellen open De verklaring van admiraal Sterling WILHELMSTRASSE SLUIT ZICH AAN BU TURKSCH OORDEEL In alle poUlieke kringen van Berlyn sïuit men zich aan bij het Turksche oordeel over de uitlatingen van den Amenkaanschen admiraal Sterlin en noemt het dilettantisme van dezen vroegeren chef van den Generalen Staf der Amerikaansche marine bepaald wonderli k Sterling wenschte zooals men zich herinneren zal ee aanval op de zeestraten voor het ge val dat Turkije ze niet voor de Engelschen zou op nstellent Turkije moet het thans beleven zoo verklaart men in Berlijn dat de destijds door Molotof geuite aspiraties door den vroegeren chef van den generalen staf van de Amenkaansche manne aanvaard en zelfs gepropageerd worden Op de vraag of van Duitsche z jde iets omtrent de verklarmgen van Sterling te zeggen valt werd in de Wilhelmstrasse verwezen naar de uitlatingen van de Turksche pers waaraan men van officieele Serlijnsche zijde niets had toe te voegen Korte berichten fieieel Is medegedeeld dat de IraAns he minister president Foeroe hl ziek is en sedert Maandag het bed moet houden De dokters verwachten dat hij over enkele dagen hersteld zal z n De militaire rechtbank te Casablanca he t den Engelschen staatsburger Sastre Antjarda tot zes maand n gevangenisstraf er een boete van 1900 frank veroordeeld omdathij In opdracht van den Britschen inteHlgence service anü Fransche propaganda had gevoerd onder de bevolking van Fransch WestAfrika Het eerste regiment van het Fransche legioen vrijwüUffers voor den strijd tegen het bolsjewisme is gisteren naar het CkKte Ufce front vertrokken Het verbond van Amerflcaansche lendincen in het buitenland gevestigd te Boston maakt bekend dat met het oog op den gespannen toestand alle Amerfkaansche zendelingen uit Japan zljit teruggetrolcken Het motorsrhip Malaya van 8654 b r t bchoorende tot de Deensche OostAziatischeScheepvaartmaatschappij Is op een reis ten behoeven van Engeland verloren gegaan Drie hoofdofficieren van het Amerikaansche leger die gislerochtend uit New York zt n aangekomen zullen na een kort verblijf te Ussabon als militaire waarnemers naar Londen vertrekken De Chineesche poMtieïe centrale raad heeft besloten den minister van Onderwas Lt Sjpng Woe te benoemen tot ambassadeur t Berlijn Het TurkEche blad Cumhuriyet Is tot Dficler ord vvriKkten Ten hielpen zelfs om onze wagen uit den modder te trekken of om achtergebleven bolsjewisten uit hun schuilplaatsen te halen Nooit zal ik het angstige gezicht van een boer vergeten die ons in het dorp waar wiJ kampeerden tegemoet rende en onder hel roepen van Ixilsjewiki bolsjewiki en het nabootsen van mitrailleurvuur ons te kennen wilde geven dat de vijand in aantocht was Het is overigens merkwaardig hoe snel de rust weerkeerde op de plaatsen waar onze troepen haar intocht hadden gehouden Rjseds op den eersten dag a aankomst van den Duitschen soldaat werd het werk hervat op h t land dat jaren geleden den boeren toebehoorde maar dat zij na de onteigening door de Sovjets als landarbeider tegen een hongerloon moesten bewerken Stalin had bevolen het koren in brand te steken maar de MMSt werd overal binnengehaald Eén ding staat vast wij worden hier in de Oekraine niet als vijanden beschouwd maar als vrienden als bevryders van het Moskovitische juk dat eerst eeuwen lang onder de tsaren en later nog veel zwaarder onder het Sovjet regime op het land drukte Een volk van ruim dertig millioen raensehen dat in alles van de Russen verschilt krijgt weer hoop op de toekomst en land waarvan de ontwikkeling tot nu toe stelselmatig door zön overtieerschers werd geremd en waar hongersnood en bittere armoede heerschten is door rijn natuurlijke vruchtbaarheid als het ware voorbestemd om hl de nieuwe orde weer de kor nschuur van Europa te worden WM zijn la van boerenwoningen binnengegaan Met haar daken van troo en haar witgekalkte muren zien zij er somt niet onaantrekkelijk uit maar binnen heerscht de grootste I dpfBetreffende commissie van con tróle voor de gedemilitariseerde zone op Se t zal vergaderen DeeoDx In bezette itee van bida CUu Viceadmiraal Jean Decoux de gouverneur generaal van Fransch Indo China ia uit Pnompenh waar hij de ijbcgrafenisplpchtigheden beeft bijge woond van den koning van Cambodaja te Saigon aangekomen Dit waa het eerste bezoek van Decoux aan Saigon indi de Japansche troepen naar het Zyidelijke deel van IndoChina gezonden zUn Decoux zeide de opperbcbevelhebbCTs van het Japansche leger e de Japansche vloot te willen cmtmoeten Het luchtsrevecht by Si el Barrani ITAUAiUfSCHi SVCCESSEN In het luchtgevecht bij Sidi el Barrani waar Üaliaansche jagers 18 vliegtuigen neerschoten hebben zij nog een schitterend succes behaald Acht tankauto s werden in brand geschoten en 20 vliegtuigen en een veertigtal and re vrachtauto s meer of mm matig beschadigd De bevelhebberder Italiaansrtie gewapende macht in Noord Afrika generaal Bastico heeft de zilveren medaille toegekend aan den commandant der jagers kolonel Bonsano MISLUKTE ENCELSCME AANVAL BU TOBKOEK Naar het D N B van militaire zijde verneemt hebben de Britten in NoordAfrika op 2 September in den Oosteliiken sector van Tobroek een aanval ondernomen op de Duitsch Italiaansche stellingen die door tanks werd gesteund De aanvalspogmg bleef steken door het geconcentreerde yuur van de Duitsch Italiaansche trmpcn De Britten moesten zidï voor zü de voorposten badden bereikt terugtrekken In den Westelöken sector hadden de Britten een aantal verkenningstanks f econcentrecrd om ook hier een verenningsactie met geweld tegen de Duilsch Italiaansche stellingen uit te voeren Nog voor het einde van deze voorbereidingen werden de verzamelde tanks door Duitach rtaliaansche artillerie beschoten De Britten moesten het concentratieterrein met hun voertuigen naar verschillende richtingen ontruimeo D aanval p gebied van Volgens een bericht uit Cairo heeft het JSgyptische ministerie van Binnenlandsche Zaken bekend gemaakt dat tijdens een luchtaanval in den nacht van Woensdag op Donderdag in het gebied van bet Suezkanaal schade is veroorzaakt DE OEKRAÏNE HERLEEFT DtnUche toldaten worden er tdê vrieinien ontvangen Aan het Oekrainsche firont Aagustns 1941 SS Kricgsbenchter dr D Tappenbeck meidt Tegen het maAK van Juni begon de veldlbeht in iwt Oosten W koesterden alten slechu één wcnsch algeheele mtroeiing van het bolsjewistische gevaar Wy iag Lemberg TarniK ol en tal van andere oorden waar G P Oc en Jod i hun laacite inatinclen op de ongelukkige bevolking hadden botgevierd Wij zien het bolsiewione zooala het werfcelifk was en is Maar de tallooze keercn dat wU tijdens dezen opmarsdi voorover in de akkers lagen of acbter een boeren hofstede dekking zochten hebeen ons ook in aanraking gebracht met het land en zün bevolking en mi de problemen van Oost Euroea waa voor tot nu toe by ons ai bitter weinig beiangstelting bettoad Reeds ten Oosten van Krakau maakten wU inennit met de tnte bewtmers van de Oekrainei die in tegeostelltng tot de Polen en de Jod i hun sympathie voor onze troepen niet onder stoeien of banken staken Het van de Sov lheerscbappij bevri de deel van de Oekraine verwelkomd ms met erepoorten en bloemen en met gulle gaitw h id ISmem mellt boiyng en vruehten en al wat dfl uitermate vruchtbare evenwel volkomen uitgewwn en verwaarloosde land verder Wwwigt bood men ons aan De boe Wavelk strategie RiTscB namt op oen vooaoBONit Bakoe op dm achtergrond In een hooldsitikei behaiulelt de Essener Ifat nale Ze itung de lutwerking van den E gelich bolajev istischeen inval in Iran op de politieke situatie in Vooc Indië Het blad schrijft D iüda ia eseraal Wavell ieruff geroepen van het stirijdlooneel in NoordAfrika n belast met het per bevel over de Britsche troepen in VoorIndië Aanvankelijk leek het er toen op dat bq tenijde werd geschoven maar al spoedig begre men de ware toedracht t eze benoeming werd gedaan nadat de frontlijn iLybië Griekenland wasr verbraken en de verbindingHaifa Suezkanaal rechtstreeks van zee uit werd bedreigd Zoo kreeg deze generaal de opdracht een nieuw front te formeeren In iedere bettreiging van het Suezkanaal ziet Ekigeland naar men weet een gevaar voor BritscnIndië Daarom moet worden herhaald dat de bezetting van Iran reeds seïiert gecuimen tpd was voorbereid ja dat samenwerking met de U S S B ovtx Iran been rMds was afgesproken of althans in hoofdtrekked voorbereid op feen tijdstip toen de Dui che troepen nog in het geheel geen aanvang hadden gemaakt met hun opmaiscb tegen de Sovjetunie Na den mnl vOli bolsjewisten en Engelschen k nnt Voor Indië steeds dichter in de nabijheid van de rechtstreeksche oorlogszone Het Britsche imperialisme heeft de gelieele kust van Aden tot de mondin van den Indus benev is het gebeele adhterland tot de Sovjetgpers vaè Voor Indië liit beschouwd Tot voor kort stonden alle Britsche koloniale gebieden hier onder Voor Indisch bestuur en zoo leidt thans weer Wavell als bevelhebber van het Brilsch Indische lieger de operaties in Iran Zoo moet ook thans de bezetting van Iran niet alleen verklaard worden door de bezwtjking van het bolsjewistische front in Oekrajraa of door de petroleumvelden van Bakoe maar ook door Britschbidië Reeds in den wereldoorlog was de situatie overeenkomstig Engeland volbracht den veldtocht in Messopotanuë tegen de Duitsch Turksche troepen van Voor Indië uit en voornamelyk met Voor Indische troepen Van Voorindië uit beschouwd blijkt de overweldiging van Iran niet alleen hulpverleening aan de zwaar geteisterde SovjetOnie maar tevens versterking van den druk van het Angelsaksische imperialisme op Azië en bedreiging van de nog onafhankelijk gebleven staten T i Oosten Van Voor Indi ligt Thailand tusschen het Britsche Birma en Indo CSiina en in het Noord Oosten van Britseh Indië dringt Afghanistan zich tusschen Iran en de Voorindische grensprovincies Gelooft iemand atans aldus het blad dat Iran ooit weer uit Enfeelsche handen vrijheid en onafhankelijkheid verkrijgt en dat Afghanistan en Thailand ook voortaan onafhankelijk blijven Stellig gaat bet Engeland in Iran voorloopig om de beveiliging van zijn petroleumvelden rondom Maidan Wellicht draagt het zelfs de hoop met zich ook het oUegebied van Bakoe te kunnen beveiligen Maar achter deze geheele politiek steekt meer Afweer tegen de legendarische vijfde kolonne zegt men en bedoelt nieuwe veroveringen en afronding van het huidige bezit van het empire De sprong naar Iran is slechts de voortjereiding tot een sprong naar een nog grooteren buit Maar hierbij wordt geen rekening gehouden met Duitschland T CBEDttTEN VOOR FRANSCH WEST AFRSA De Fransche regeering heeft op voorstel van het ministerie van Koloniën voor de kolonie Fransch West Afrika een crediet geopend ten bedrage van 128 millioen francs Dit crediet dient totmodemiseering van de haven van Dakar de uitbreiding van de spoorlijn Dakar Niger en aanleg van wegen Voor het eiland Madagascar is eveneens een crediet van honderd millioen francs ter beschikking gesteld armoede een paar kisten wat leege blikken en eenige potten eh pannen op den primitieven haard vormen met een enkel voorwerp dat als herinnering aan vervlogen betere tijden bewaard wordt gewoonlijk het eenige meubilair Ons armbandhorloge wordt als een kostbipe rariteit bewonderd Een ding echter ontbreekt in geen enkel Oekrainsch huis een huisaitaar met de moeder Gods of een Christusbeeldje Kt boerenvolk heeft niettegenstaande alle gelooJEsvecvolgingen door de bolsjewieken taai aan den orthodoxen godsdienst vastgehouden Een boer haalde ze fs een dikke biibc te voorschijn dien hij ergens had verstopt en hij verklaarde op ondubbel zinnige wijze dat bet bezit van zoo n bijbel in den Sovjetstaat tien jaar kerker of deportatie naar Sitorië kostte Wat er bier aan godshulzen over is doet thans dienst als bioscoop als arsenaal of ala vergaderzaal Inderdaad wö genieten het volle vertrouwen van deze eenvoudige menschen en zü zien tegen oni op aU dragers van orde en cultuur Hü dit evenals wij de Oekraine gezien heeft daarbij de bloedsporen welke het bolsjewisme er rchtet liet de eenvoudige onderdrukte en misleide boerenbevolking de emdelooze verwaarloosde graanvelden de boomgaarden en de groententuinen waar aardappels en zonnebloemen kalebassen en boonen naast schrikkelyk veel onkruid welig door elkaar Roeien d e moet wel evert aan zijn eigen land denken met zijn hoog ontwikkelden landlxjuw Dan heeft h j de zekerheid dat wij in dit land een roeping hebben te vervullen en dat het bloed van de kameraden die hier gevaBen ztjn vloeide voor eer groote toekonut van in werelddeel Om gECSETARIS GENERAAL TAN AMBBIKAAWSCHK VAKVBREENI CStNG Crr FUNCTIE ONTHEVEN ltet 835 tegen 539 stemmen tl Carey secletarisgeneraal van de C I O organlsati voor electriciena t radioarbeider uit zün functie ontheyen zi meldt de New York Tim es U4 Cambden in New Jersey Carey een aanhanger van Roosevelt had voorgesteld niet alleen het nationaalsocialisme en het fascisme maar op gelijke wüze ook het communisme te veroordeélen BRITSCHE VLIEGTUIGEN VERLOREN GBGAAN Behalve Je vier Britsche jager die zooals gemeld gistermiddag bü pogingen om het gebied van het Kanaal binnen te vliegen door Duitsche jachtvliegtuigen zonder eigen verlie zen werden neergeschoten werden nog een jager en een bommenwerper door luchtdoefaB tillerif omlaag gehaald aldus het D N B De Engelschen hebben dientengevolge in totaal zes vliegtuigen verloren rechtsza er ROTTERDAMSCHB RECHTBAffK TEGELS VIT T RQTTERDAMSCHE PUIN GESTOLEN GevangMiisstraffen geëiscU Bij de opruimingswerkzaamheden van het puin in Rotterdam zijn door de daarbü te werk gestelde arbeiders velevoorwerpen gevonden welke wellicht waarde hebben voor musea vooral werden er heel wat oude tegels gebonden Er ia to n special tegelploeg gevormd welke met de opsporing en bewanng van die tegels werd belast in afwachting van deskundig onderzoek waarvoor door dr Hannema den directeur van het museum Boymanp werd gezorgd Inderdaad zijn heel wat interessante en waardevolle voorwerpen bewaard geblevöi doch ook is helaas ontdekt dat er een vrjj uitgebreide handel in oude tegels is gedreven Een BONAANWIJZING Vaar de week vaa 7 t m 13 September zija voer brood of gebik de bannen 34 en 34 van de broodkaart aaagewexen veer vleeseh et vlecschwaren vleeseh H nuitseen 34 vleesdiwaren I rantsoen voor kaas 34 voor melk 34 mèOt 1 en voor aardappelen reserve 3 kg Vaa 7 September t m 4 Oeleber xIJb geldig vmn ie benkaart algemeen 114 1 kg suiker 115 250 gram kaUiesurrogaat 116 500 gram jam 117 250 gram bavermout 118 250 gnm gort en 119 IM gram vennicelU of maixeiia De bannen 34 35 36 en 37 bloem geven gedurende dit tijdvak lecht op H rantsoen bloem brood of gebak De bon C rijst geeft recht op het koopeu van 250 gram rijst en de bon C havermout op bet koopen van 250 gram bavermeot Van 7 t m 24 September geven de bonnea 34 en 3 $ vaa de fceterfcaart recht op het koopen van 250 gram boter en de boaaeo 34 es 35 van de vetkaart eveneens met reductie Niet meer geldig zijn na Zaterdag 6 September 33 brood 33 bloem 33 vleeseh 33 vleeschvt aren 33 melk 1 34 reserve aardappelen 30 31 32 en 33 kaas 29 en 30 boter 29 en 30 vet en van de algemeene kaart 107 siuker 108 koffiesurrogaat 109 jam 110 rijst ook B rijst 111 havermout of gort ook B havermout en 11 vermicelli of maizena De bonnen 33 eieren blijven geldig t m 13 September Distributie van bloem en gmtterswaren De secretaris generaal van het depar tement van Landbouw en Visschenj maakt in aansluiting op het bonaan wijzingsbericht voor de week van T t m 13 September 1941 nog hef volgende bekend Zeeals nit genoemd bericht blijkt ismet ingang van 7 September 8 s betartikel bleem enz in pl ts van een weekartHtel een vier weekseh artikel gewerden In verlMud hiermede sijndan ook v or tiet üfdvak van 7 Septem ber tot en mei 4 October a a vter bonnuBuners derhalve acht Iwanen vande benkaart divenen crngewaen Voorts wordt er geen tijtt enz mcei beseblkitaar gesteld iJezeblijft uitsluitend gereseivend voorkinderen van to eh a et i Jaar en vow degenen die veer loase raaiseenbsoaoi wet 9st ia aanmerking kenen Op den C rQst voerkinderen tot cv met 3 Jaar ia thansgeen gmttenmeel gemengd reet later verlirijgbe r doch hi pbats hMrvan kan op den iNm liiaderraeeiworden gekoebt Ter vervanging van het rantsoen rijst is de bestaande bon voor 2SU gram havermout i t 2S0 gram gort verA angen door een bon voor 250 gram havez m iu en daarnaast een bon voor 250Vrain gori In plaats van 250 gram haver mout 6t gort naar keuze kan men d js thans zoowel 250 gram haveimout als 250 gram gort koopen Volledigheidshalve wordt er op ge ezen dat voortaan op den bon voor havermout naast de gebruikeluke ar tikelen ook havergori en gruttenmeel verkrUgbasr zijn en op den bon voor gort voortaan ook gortbloem en gruttenmeel Baterbeaoea 31 t aL 33 vcrvalten In aaasMUag op het benaanwQzingsbcrtcht voor de week sMt 7 t ra 13 September 1941 wordt nog medegedeeld dat ie bonnen 31 32 en 33 van de boter en vetlcaarten kunnen warden vernietigd cmnplot van ficven en helers werd op gespoord Een dertiental verdachten ftbnd gisteren voor de tteidamschc rechtbank terecht De 3S jarige opperman A E de 47 jai e los werkman J V d DV de 44 jarige l dlwerker H de V de 44 jarige betonwerker A J S de 49 jarige groenteboar B S de 35jarige los werkman G M S en de 32 jarige havenarbeider W Z hoorden 1 maanden gevangenisstraf tegen zich eischen De 40 jarige tuinman S vïn N die zelfstandig had gehandeld en conige tegels aan een opkooper had verkocht hoorde 6 weken eischen Tegen drie leden van de z g tegelploeg den 38jarigen stucadoor J dól 44jarigen witter G W L en den S7jari gen expeditieknecht P M werd een zwaardere straf g cht n l 4 maanden gevangenisstraf a Middag werd de behandeling voort ge et van de zaken tegen de personen die ervan verdacht worden tegels te hej ben verduisterd of geheeld Den leider van de tegelploeg je 42 Jarige kantoorbediende C A G uit Rotterdam was verduistering subs heling subs diefstal van tegeb ten laste gelegd Da Officier van Justitie achtte v schuldig an verduistering en vroeg een gevangenisstalif van zes mand n De verdediger veVzocht de rechtbank indien zij de stmbaarheid aaiiwezig achtte de uiterste clementie en hoogstens een straf op te leggen die overeenkomt met de 3 j maand die de man in voorarrest heeft doorgebracht In verband met deze affaire beeft voorts nog terecht gestaan we gens heling de 53 jarige koopman L van D te Rotterdam Deze had een aantal tegels van G gekocht Ook tegen hem werd zes maanden gevangenisy af geëischt De verdediger pleitte clementie Uitspraken over veertien dagen Korte berichten Woensdaginiddai werd de spoorwegarbeider Buddlnj terwijl hU me een werkploeg aan het werk wai aan d spoorltjn bg den overweg Pen Ham te Vleutep door een electrischen trein uit Ulrectit gegrepen De iierhaa de signalen van den bestuurder heeft hl blljlibaar niet fehoord 0 man werd op slac gedood DE BONNENLIIST 31 ACGllSTCS T H 6 8EPTEMEBEB 33 4 brood 4 rants brood of gebak 33 brood 1 rantsoen brood of gebak 33 bloem rantsoen hl br of gebak 33 ei één i tm 13 Septönber 33 vleeseh A rantsoen vleeseh of 33 vléeschwaren I rantsoen vleesCh ui 33 kaas 100 gram kaas melk I 1 Uter melk res aardappelen 4 rï kg II ADCDSTüS T H I SEl Algemeen I kg suiker algemeen 250 gram koffiesurrogaat algemeen 500 gram Jam algemeen 250 gramjrlfstB rust 250 gram ryst UI alg 250 gr bavermoat of fortB havermout 250 gram havermout ofgort 112 alg 100 gr vennlceUi of maizena 21 AUGUSTUS T M SEPTEMBER 29 30 boter 250 gram boter 29 30 vel 250 gram bdter met reductie 1 SEPTEMER im 3 BEPTfeMBER 10 katten IVi kg kattenbrood 16 honden groep I n 10 kg gpjcp Hl 8 kg grot p IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenfarood I UPGEPASTt De bonnen 30 31 en 32 voor KAAS blijven geldig tak September 1941 WAT IS ERN RANTSOKMT BROOD IM ram orood qEBAK 7S mm beacnult ateu niaeimi liaekjea óf M ram Meulaai kotk t 9011 gram cake öf 4m grua vaie kMU liontgehalt dt tod ram f vuia root korst bak Af m ram Uart Maakln BliQEM 70 gram tarwebloem meel ro g bloem meel ceifrUzend bakmeetL ausT 2S0 gram rtjat rsaumni etaam gries grutiemeel gemengd meajf HAVERiHÜUT Z5 gram navermout Vlok ken bloem aardappalvtokkea aOBT 2S0 gram art ortemeel nRen v BRMICELU 100 ram varmlcclU macaroni pa heta MAIZINA 100 tttm maiiena ut unitp pelmeel ót 100 ram zet meel verwerkt te puddingpoeder er puddingsaujpoeffinr VLEESCH 100 gram Tieaach awicM nn beer inbegrepen VtJiESCHWAREN T9 gram erookt ft i kookt vleeseh ót IS Tani erookte worst soorten óf 100 gram ekuoktt worstsoorten óf IS gram leverarttkaieiL tongenwcH nierbrood óf ISO gram bloedworst JAM MMram lam siroop ti mlns sa Andere dtstriimtie€artikelen € KOLEN Rookdneleinden letter M tn i Boa Ne ts KJT Qen antbraciet 9e periode t h i anth V of 50 k g turf cokf Oen turf te per 50 st bapgrrturf tm 30 September Verwarming 01 02 03 baardMi en echels J 91 t m 04 haarden ea Irachels K 91 t m U centrale verwarming èn enti td vaste brandstoffen 95 OS 97 Jwarden en kachels J 95 l m 99 Jiaarden kachels tL een e r held turt GekUg t m 31 December PETROLEUM M 13 en O 18 11 Aug tm 8 Oet voor keufcf t 2 Jter scnr ERZEEP textiel t m 31 Dee 1 ranifoen KEEP 113 alg en B teep van zeepkaart P en Q tm 30 Sept 1 rantsoen VOETBAU Programma eeitt competitiehelft Ook voor de reserve elftaii i tltieheift vai Leld tn programma voor êk elf I all uf l en omi ving luidt Oosj 21 September Gouda HerculesOlympia O NA M S V Stol wijk Gouderak OydewaterAmmerstolsehe S V Moorrt i BodcgravenD O N K ttWaddmxveen Tranvalia Schoonhoven S M V Hermandad G S V O N A II A D O IV t VS II Gouda II Gouda III Hermes D V S m D H Z Il Schoonhoyen li O N A n N H S II 28 September O V S Gouda O N A De Ooievaars Scheveningen Olympia Oudewater Haastrecht Moordrecht Goudjrak D O N K Ammerstolsdie SV Stolwijfc Bodegraven S F C Waddinxveen G S V Schoonhoven H B S in O N A n H B S II Gouda in Olymipa II G S V ïï H O V II OJ A in 5 Octob Gouda V l O S De Postduiven O N A De Ooievaars Olympia M S V Oudewater Haastrecht M oordrecht Gouderak D O N K Ammerstol he S V BodeBw Waddinxv n S M V Schoonhoven Hermandad ON A n V O C ni D HC in Gouda U Goud ni SparU lll G F V n Schoonhoven II O N A in Alphen n 12 October Laakkwartier Gouda O N A romvMet Olympia De Postduiven Moordrecht MS V D O N K Haastrecht Bodegraven Gouderak Stolwijk Ammerstolsche S V G S V Waddinxveen D J S Sqhoonhovefi H V V II ON A n Gouda IIScheveningen n Fortuna II Gouda Hl Schoonhoven II Olympia II N H S H G S V n 19 Octoben Gouda U V V Cromvlict Olympia Oudewater itolwijk M S V D O N K Haastrecht Bodegraven Gouderak Ammerstolsche S V Steeds Hooger G S V Waddinxveen Hermandad O N A II Gouda II Ckmda III R F C lU Olympia U N H S U s v ü H O V n JH Z n O NJV Ill 26 October B M T GoudaO NJ R V C Moordrecht Oudewater Bodegraven M SV Ainmerstolsche S V Haastwai Stolwijk jouderakG S V Transvalia Schoonhoven Waddinxveen Gouda n HJB S III O V S n O SA II V D L II 3ouda Hl N H S H Schoonhoven H H O V II Olympia H Alphen H GjS V U 2 November Gouda VelOT Terlaak O N A R V C Olympia Moordrecht Stolwijk Oudewater D O N K MS V Ammerstolsche S V Haastrecht Goudcrak S F C G S V Steeds Hooger Schoonhoven V U C m Gouda I i Gouda ni S V V nf Schoonhoven H H OV U Olympia n Alphen II G S V n o N A in 9 November O N A G D A Olympia Ter Jaak t O N K MoordrechtBodegraven Oudewater Gouderak M S V Haastrecht Stolwijk G S V S M V SchoonhovenpTransvalia Waddlnxveen D J S Gouda II Ö V V II D H C m O N A II A D O m Gouda Hl Alphen II Schoonhoven U O N A in Olympia HD H Z n G S V n j 19 November Gouda H V V Scheveningen O N A G D A Olympia Stolwijk D O N K vy Moordrecht Bodegraven Oudewater Ammerstelsche M S V Haastrecht m D J S G S V S P C Schoonhoven j Steeds Hooger Waddinxve g A D O IV Gouda H O N A n Scheveningen U Gouda III Neptunus lu Schoonhoven H O N A lU 2 Olympia H D H Z U O N A ZW5RVEKS A s Zondag 2 30 uur spe op eigen terrein tegen Zw Capelle ad IJssel