Goudsche Courant, zaterdag 6 september 1941

SSf s Oiaufteur Heeren komt u toch alitubllett naar voren we blijven anders steken Hum Mat Dienst Hongarije m f 0 een Zondag droeg Honk 70 T de eer 8 maal de rrrt gouddraad bestikte rooal lltiweelen pantoöeltjes die Miklós haar gegeven had Dat beteeken de niets meer en niets minder dan dat Miklós Ilona liefhad Want het wa een oud gebruik in het dorp dat een jongen het meisje vaJ ijn hart rood fluweelen pantoKltjes zond bestikt met harten en andere liefde symbolen en als het meisje ze aannam gal zu daarmee te kennen Ik heb myn hart T eggeschonken Ilona s oogen straalden als d zon Met warme stem zong zy een lied van juichende verwachtmg en Eta verlaagcn Mikkw die iwar zoo opvallend lut den weg was gegaan langen tijd Miklós naar wien alle meisjes keken Miklós die zoó mooi op de fluit kon spelen dat ieders hart er blij van Kan Ik u misschien helpen Erg vrlendflijk van u Houd ualstublieft bet huis even vast loodattk het sleut Igat kan vinden Hum Mat Dienst Hongarije m KUk eens Oeorge zij heeft dezeUdastrsndpyjama als ik Zul je ons alH met elkaar verwisselen Hum Mat Dienst Hongarije m Meneer Meier vader vraagt of wede gramofoon vanavond van u te leenmogen hebben Willen Jullie dansen Ne slapen Teekening De Comnck Ik heb er nog eens o r nagedacht maar ik koop voor dat gehl pch liever fcn hoed Hum Mat Dienst Hongarije m 31 la lB 32 39 30 8 11 SS 33 27 11 17 S4 43 38 4 10 Wit jjjt lng ts nu beslist de mindere geworden en zwan beheerscht volkomen het centrum terwijl wit geen verband in zijn stelhng heeft en in het centrum geen krscht kan uitoefenen St SS M IS M S S 31 1 I 37 3S S1 S 13 SS SI S 14 11 SS S4 23 34 40 40 20 10 19 41 4S 43 18 24 43 48 40 17 22 42 32 28 22 31 43 28 37 18 23 44 87 33 13 18 49 40 34 9 14 4 3 3t lS 21 Een interessant tempospel waarbij zwart het oordeel aan zijn zijde heeft en wit een zettenreeks kan opdringen 47 33 27 21 32 48 28 37 18 22 49 37 31 Ï4 20 iO 25 14 19 10 91 34 30 24 35 52 39 34 10 14 3 3 28 23 28 29 24 Wit geeft op zwart kan immers met 35 40 ollenn en daarna met schijf 28 naar dam gaan waardoor hij zonder verderen strijd kan winnen Mifcios dit x66 mooi op de fluit kon spelen dot ledert hart er h ixin u erd rota Holland W brtn en u den bootdprlji van de loteri in welke kamer zullen w het dlnf neerzetten Hum Mat Dienst Bon art m Ji HOLA 11 Tvekening Backer ZEUOVEHSCHATTING W DEK SCHOENWINKEL ILACHSPIEGEL Nu is er al weer een jong meisje ontvoerd Wil je wel geiooven ik durf baast niet meer uit te gaan Hum Mat Dienst Hongarije m Liefste Amelia neer in het stof Stof Wat denk J wel Vani orgenheb ik hier pas geveegd Hum Mat Dienst Hongarije m DAMM5N Een originéde shg In B ttD parttj w ce door A Baganaars Can stant aast zwart gespeeld werd kwam d vol nda opening voor = f a a4 i 39 u jo s jo ï io i n a t 28 it 11 si aji 11 M37 J 7 11 I Ï7 T 11 ia tS at U 17 1 ifc n 11 ï aa ai u S i 7 u at A iT ö 18 aa ao saai ia ai i a r ai ï l li 23 40 M j Zwait maakte nu ep een voor het parttjspat ortginetf iritse dam door 24 30 24 39 13 14 Ullil an op 11 as 14 klgt 8 10 26 13 a 20 4S1 HIM diqi it verrassend Oostertoumooi d 9 31 Aug J g p tfd laatst rond kwam de volgende stand voor tusMdun W v d Kjman Dordrecht a t wit en Jae attU ir BM Westen Rotter Ism oMt zwart zwart 12 sch op 1 1 g 11 M IS St It wit 11 sch on as S7 34 3 43 48 4 WK beging b de fout 3 3a te spelen waarop zwar de jpartij Iton wiooan door IS 23 t 8 13 1 as 11 34 J3 aS 4 met dam Zwart zag het niet en beging dus e n dubbel lout door Il IT te spelen want ten eerste verzuimt hij hicrmeds de winst maar ten tweede kan wit thapa en ad M winnen n wel door 28 21 aiM n n OSJT 13 2S cava U ai waama scbiK 32 voor zwart v rlM a gaat int dM iomidddi sl n vcrgisUni M dan vorig n zet ha bemerkt qteeld chter uit blijdschap dat zwart den slag niet had genomen zoo haastig 41 38 dat hem de schijfwinsf ontging Een merkwaardige opeentic Big van wederzljdsche foutzetten welk men Inden In een hoofdklassepartij aantreft Of 24 Augustus werd d voorlaatste ronde speeld en de kampioen van Nederland J M Bon uit Den Haag wist zich daarin naast J F H Klnnegin uit Waddinxvcen te plaatsen die vanaf het t egin de te ng in het toumool in handen had doch tegen den landskampiosn het onderspit dolt Hieronder volgt de door zwart agressief gespeelde positiepartij 1 32 38 18 23 2 33 2t 23 33 3 37 28 20 28 4 3 S3 12 18 8 41 87 7 13 8 48 41 1 7 7 44 SS 18 23 8 28 1 14 23 S ö 44 17 22 10 S3 28 Het ts begrijpelijk dat de wltspeler met em voorsprong van 2 punten op een geduchten tegenstander compliesties uit den eg gaat 10 22 2 11 34 30 28 34 12 SSrSS 18 31 13 37 32 21 28 14 41 37 10 14 IS 44 3S 10 18 30 33 14 19 17 43 39 18 23 18 31 27 15 20 IS J7 31 28 37 20 42 31 De Witte stelling ondervindt meer moeilijkheden em tot ontwikkeling te komen dan e zwarte en terwijl wit reeds aan bepaalde richt Ijnen gebonden is kan zwart nog elke wending aan zijn spel geven die d omstandigheden noodig zullen maken 20 20 34 21 40 34 10 14 22 47 42 ia M 4S 44 U 18 24 27 22 18 27 2S 31 32 Wit heeft hiermede een goede oplossing gevonden om zijn langen vleugel te ontlasten vsn overtollige stukken en schijf 38 den weg tot ontwikkeling t banen 29 M 1 a 27 38 S 13 SS 33 as Ook 33 kunt hier in aanmerking 38 U 43 29 te 13 13 23 30 3 r 33 V la 31 44 40 Eoo oedig mogelijk 36 31 en 31 37 opbrengan a v nU nt hiertodi aanbeveling over 44 39 of 44 10 k dan de beslissing nog worden aangehouden i lM 5j r Zerende jtargglig No 17 DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1 41 werd Mikloa hield dra toch vwt haarl Had altijd van haar gehouden maar Ilona s stiefmoeder dia bezit vóór Uefda stelde bad Miklos te verstaan gegeven dat de ruke Janos voor Ilona een meer geschikte partu werd gevonden en Miklós had zich teruggetrokken Maar op een avond toen het feest was in het dorp hadden zu elkaar gevonden en Miklós had den volgenden dag bij den ouden schoenmaker Bela de roode Lefdepantofleltjes besteld met harten en bloemen bestikt zinnebeelden van jonge onstmmige helde Nu droef Ilona die pantofleltjes en ze was gelukkig Natuud lisd hasu ataiefmoeder een lang gezicht getrokken en Ilona kon niets meer doen in huis of op het erf of er vielen onvnendeUjke opmerkingen maar wat deerde dat Ilona in haar o er O Miklós ik dacht groot geluk Ze merkte de hatelijkheden nauwelijks op er was voor haar niets dan een lachend toekomst zelfs wanneer de oude vrouw haar vertelde dat Miklós nog steeda naar alle meisjes keek en dat stellig ook m de stad deed waar hu werkte Ilona lachte maar eens en sloeggeen gelooi aan wat haar werdverteld Toch soms als zij m hetovermoedige gezicht van haar Miklos keek besloop haar wel eensde gedachte ol het mogelijk zouzun dat deze heftige jongen diemaar naar een meisje behoefde tekuken om dat meisje tot de haarwortels te laten blozen misschiennog niet zeker was van zijn hartNiet dat zu hem wantrouwde oneen zu behoefde hem maar aante kyken om te weten dat Miklóshaar zeker met bedriegen zou maar maar zou Miklós al eenkeus hebben kunnen doen voorzijn leven Maar als Miklós haarkuste waar bleven dan haar zor gen Dan leken die zorgen zinloosen dom Over een jaar zouden zy trouwen een jaar nog moest Miklós naar de stad naar de stad met de vele verleiding Neen Ilona wilde dairaan niet denken Ilona hield van Miklós vertrouwde hem Het jaar van scheiding zou snel genoeg voorbij zijn en dan Het was niet gemakkelyk voor Ilona dag aan dag samen te moeten zijn met haar stiefmoeder die niet ophield Miklós bu haar verdacht te maken het was met gemakkelijk Miklós te moeten missen Niets had ze van hem dan een tpto en de roode pantoffeltjes z jn brieven waren maar schaqrsch Miklós moest hard werken en een jaar ach een jaar 15 zoo gauw om Maar de stad waar Miklós werkte was die stad waarvan z Ilona hadden verteld er waren hachten dat Ilona niet kon slapen dat haar hart beefde van angst In het helle daglicht was alle twyfel gauw vergeten in het helle daglicht deed Ilona zichzelf verwijten maar als het donker werd en stil in het dorp dan kwamen de angst en de tnijfel geluk is zoo broos Op en dag kwam zy thuis vai d D akk r waar zij gefaewisn had bij het werk E n van am melkmeisjes overhandigde haar een pakje Van Miklós Met haagtl W rlngeri laAsrlUk juichend pakte Ilona het uit Een paar roode pantoffeltjes lagen voor haar maar dei waren bestikt met zwaluwen en vallende bladeren Ilona wist hoe zU dit geschenk had uit te leggen bet was een afscheidsgescbenk Déze roode pantoffeltjes spraken niet van liefde maar z zeiden zooals de zwaluwen wegtrekken in den herfst zooals d bladeren wegdwarrelen zeo wil ook mijn hart dat bij JOU met kan bluven Ilona werd bleek en stil maa met geen woord ging ztj in op d n hoon van baar stieitnocder En Janos die haar maar al t graag wilde troosten wees xij verontwaardigd af Niemand had Ilona bij wie tii haar hart kon uitstorten niemand was er die haar trotntta behalve dan de oude naaister die Ilona het verdriet van het vermagerd gezichtje aflas en die soma met haar moede afgewerkt hand over Ilona s krullen streek Eens gaf zu haar 2oo n ixootetu hartvormigen koek die in Hongar e zoo dikw jlg gegeven wordt als btw s van genegenheid Maar in dezen koek was In het midden van het hart een vierkant spiegeltje gedrukt Dit spiegeltje kind zei deoud vrouw zacht zal j zekerheid geven Z z ggen dat jong meisje er hun toekomstigen manin kunnen zien of al iil haarontrouw is de vrouw die daarde oorzaak van was K k er w Ilona tjïaar do het op den juisten tUd dat is bU volle maan precies om middernacht din moet je ef in kUken bü het lichtvan een kaars niet by het lichtvan de maan en du kaars moetje aansteken onder een honderdjarigen boom Vervolg o pagina 3