Goudsche Courant, zaterdag 6 september 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 6 SEPTEMBER Kim Gtnform CmMtat Inpchrijving VM iiitiiwt iMrliniM DRaandafl 8 Sapt T uur la het Ramoaitrantta huli Mlnderbro der tef 6 O 2B29 10 Ondergeteekende benoemd tn beêedigd als Notaris biifnïiKhet Arrondissement Rot terdahitterstandplatU Oouda in de vacature van wijlen NoUnsMr H C JM FRANKEN bericht dat het kantoor gevestigd blijft WESTHAVEN 18 ook ingang Peperstraat onder hetzelfde telefoonno £ 601 en girdno 67886 Nie minuten registers en repertoria van lijn Ambtsvoorgangers Notarissen Mr TRANKEN voornoemd en J J A MONTUN blijven van I Januari 1941 af onder zijne berusting H F A SCHE§i ER Notaris Cïouda 5 September 1941 G 2939 29 D N V TOT AANNEMlktfiTAN WERKEN VOORHEEN H J NEDERH0R8T TE aOUDA bericht dat het dijftdend over het jaar 1940 is vastgesteld op 5 o uitmakende f50 per aandeel groot f 1000 hetwelk be aaibaar wor4t gesteld onder aftrek van 15 dividendbelasting ad 7 50 op dividendbewijs No 26 dat al dus zal worden betaald met ƒ 42 50 ten kantore van de Fa Wed Knox Dort land te Gouda ZMlks met in gang van 3 September 1941 O 2930 30 De Curator in liet faiUissemcnt van Ji VAN BIJSTIIIV O aannemer It Oudewatar dee t hlerby mede dat op heden de eegigt uitdeelint Mat gedeponeerd l ter Griffie van da Arr Rechtbank Ie Rotterdam Ca het KantonKerechl te Oouda ah aldaar geduMnde lOdagen kosttloot voor credil uren lar Inzage ligt De Curator i r J I VAN DOORNINCK OtHMia 6 September IMI G 2944 13 dag van volmaakt geluk Uw huwelijksdag Oe eanige dog in Uw loven dat U alle zorgen alle onaangenaamheden vergeet De eenlge dag dat U VOLMAAKT gelukkig bent Aan di n dog moet U n bli vende herinnering bewaren loot STUDIO Uw bruldsportret maken Foto Studio i SPECIAAt ATELIER VOOR BRUIDSFOTÖS G 2940 70 Hoe bestaat het Precies a s in gewone tijden gaat De K ampioett hok$m met kwaliteitsartikeien voor belachelijkW e prijzen Zie onic nieuwe etalages Wij brengen U de eerBtvoi Vnda weken een itge breide reeks artikelen en ilog steeds groeit onze collectie aan Speciale reclame battfrIJ hulieii Ronde staafhulzen vanaf SC et Platte I ulMn vanaf SS et Wij houden steeds alle soorten batterijen onbei erkt In voorraad D lamp moet iveer op maakt het gtzeUig in Uw woonve Mien Wl brengen U een pracht collectie moderne kappen ieder op zich een Just voor het oog Tevens een origineele collectie Iraal Wandlamp aa vanaf SS et Saiankappén vanaf I S 28 Slaapkamarkappaii perkament eompleet vanaf i S 70 Laat da Ki loeii voor de gezelligheid In ifw huls zorgen H H Electricient zie onze collectie Kiein materikal bank i gealaagde aankoopen behoeven wfj op hèl ebied van RQwIalondardealan an Claalra steeds minder klante teleur t stellen Stee dt maer wordt daarom da Icua Bs siar dijKampiosn ds Ksaplaan hsi iiat 11 DE K jkpiOEN r S S lVu l O 2919 70 Maatschappn lot Bovordenng der Toonkunsf GEMENGD KOOR U AECIUA Dirigent HkMVthptM Aanvang der repcHlie Dinadac 9 Se ptemb er avonds B wir in het In Studie woidt eoomen LE OÉlAlOE van Saint Saeai Aanmelding aieuwe Icdta b de Secretaraaae Mej Revel Const HuiiianHlr i3B oibt hcrbealuurslld O van t Hoen loubartsIr Sll 0294030 i COStUUMHUIS SCHIPPERS beachUd eer over en fraaie ollcctie OSTUMES VOOR TOONEEL EN FEESTEN m M genre Tijdelijk adres Stattnlaaa 31 HiUegeraberg Td 48453 v h Oppert R dam O 2911 12 haast u haast ui fl Indien U een prima vilthoed wonscht Zie thans onze etalage D nieuwst n odelleli en buitengewoon lage priizen Door ons verkoopiranttoen zeer beperkt is raden wi U in eigen belang niet te wachten Door vroegtijdig te koopen bespaart U geld en zjjt ge verzekerd van goede kwaliteit Joh maison anno Markt 70 Gouda voorheen Hoogstraat 189 RotterdamI 02932 100 Officieele publicatie van hel DepaHem van Landbouw en Visscher HET DfUCVERKN DOOR DE DETAILLISTKN VAN Bt VOOS BUST EN HAVERMOUT OrlQOtt De Slaeretaris Gaaeraal van het Departement van Landfc Vissohery maakt bAend dat de winkaUen in dé we ltva t en met 13 September dé bonnen 110 vaa de boiikaart ali i en de lionnen B Ryst eveiitueel in oomibinatie m S trannen lOZ van de bonkaart algemeen in veelvouden vu is ontvangen dat overeenkomt leverde bonnen dienen in te leveren Hierop zullen iij een aantal i o r tM met de helft v hef aaaul De bonnen 111 van de twnkaart algemeen en de bonnen B I = u noeojd todvak i an de bonkaart algemt i ingelevenB Hiero iSè een aantal ha vermout coupures ontvangen Jat overm mout dienen eveneens eventueele restantbonnen veelvouden van 20 stuks te worden Igemt T op wiUj met de helft van het aantal ingeleverde Irannen tt De lïonnen 112 van de bonkaart algemeen welke recht op vemiicelli of mauena dienen eerst in de week van t tot eli 11 October te worden ingeleverd tezamen met den tu aangewezen bon 118 Tevena wordt er de aandacht op gevestigd dal de geldiBhniiduur van de toewijzingen voor vermicelU maizena gorl o hwï mout welke een vervaldatum hebjjen tuaschen U Septemb 5 October a s met een maand wordt verlengd Voor toewijzingen voor havermout geldt met ingang v n g o tember j dat deze uitsluitend recht geven op het koopen vi havermout dus niet op gort m i MAANDAG DINSDAG n MTOENSDAQ at GESLOTEN P BREEK Manufacturen KLEIWEG 61 GOUDA tj29J61 CONCOURS HIPPIQUE op ZATER AG 13 SEPTEMBER o i op het landgoed van den Heer A van der BREGGEN te WADDINXVEEN bestaande uit de beste tuigpaarden iHt Nederlaod Gtoote Parade Springen met groepen en pud Springconcours voor landelijke ruiters Tevens bij genoegzame deelname zat een nuramtf ingelascht worden van prima aangespannen litii sten uit de provincie Zuid Holland Aanvang 1 30 uur zomertijd Entreeprijzen Ie Rang ƒ 1 2e rang ƒ O SO Kinderen op de tweede rang ƒ 0 26 Auto en rijwielstalling op het terrein alsook gelegenheid voor verversching w o een k sumptietent met prima dranken en vooralen w een gezellige band onder leiding van Mej B ni HOOFF te Gouda 024M voorModemeBVoutedèni AdrivanMaaren ► lAiradreei Wijdstroot 13 Corillon ache rmea e de bestel i 029 a f lil I DE KWARTJES RUBRIEK Groote N S B vergadering Eiken Zaterdac plaatsen wij in de Kwartlea rubrlek kleine advertenties teèfh een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elite regel meer 10 cent bij voondtlietaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewysi ummer 6 cent extra Inzending tot Vrüdagsmiddags 2 uur Brieven Inuinen ALLEEN worden afgehaald eiken dag vao 9 6 uur Zaterdag van 9 1 uur De vergadering die oorspronkelijk VRIJDAG 5 SEPTEMBER 8 uur gehouden zou worden in deBeursklok Gr Markt 30 Gouda it uit gesteld en zal nu wordan gehouden op Maandag SSeptember ze fde plaats en tijd BERICQT VAN INZET Notariaten NAOTOLAS BOOT tepouda en GALLAS te Zevenhuizen perichten dat de kaaspakhuizan teOouda zijn Ingezet alt volgt BramMdaal 40 op 5800 BroenindMl 42 op ƒ 4900 VrrawtitMg 1 p 6800 ToeslaH Donderdag 11 September 1941 om hall elf in Hotel De Zalm te Gouda Q 2912 13 een oudt Laat die yervormen bij Mcrisoii ohahHa MARKT 70 GOUDA naart FoUtieburaau O 2933 23 POSTZEGELS Goed onderhouden collectie contantte koep gavraagtf Aanbiedingenmet prijs en omschrijving onder no G 2926 ur v d blad 8 Biedt zfeh aan en flinke WiNKEUUFFROUW reeds als zoodanig werkz geweest Br onder No O 2918 bur v d bl 5 BwM zeiljacht t koop gevr m opgave prUs en bouwjaar Br no Q 28 b v d b 5 Qevraaod HUISHOUDSTER in staal klein gezin zelfstandig tet e turen Brieven met uitvoerigetniMtingen onder No Q 2934 ButttSM n dit blad 7 Ocvraagd een REIZIGER voor Gouda en omg Kennis vanboekhouden strekt tot aanbeveling Br met opg geboortedatuman foto onder No F 2017 Adv Bur ALTA Utr ht O 2943 8 Oevraaod hiisti gf iMkofliMil Siiiiiflili S ped Ëekend met machineschrijven No O 3925 Bur v d blad 3 Doet U dat ook zelf Neen hé daar zijn de vak menschen voor En de wasch ai die wel Waarom eigenlijk Alii U ze bij ons laat doen komt U dat veel voordeellger uit dankzij onze zachte methode spaart U Uw goed en bovendien krijgf U meer tijd vrij behoeft U met te vermoeien enz Uw goed gaat lanaer mee ala het meegaat mat de MODEtWASStHERIJ Oouda TelefooV 20B4 Bedrijiswater zo zacht als regenwater ▼ TT If G 938 35 Het Florimoni beOZONi eerde Kleimasker HERSTELT DE EERSTE JEUGD VAN UW HUID behanaeling doet alleTporen van vermoeidheid verdwijnen en U gevoelt zich weer geheel fit Wij geven U graag eenigetips voor de behandelingom die zelf aan te breng en daarwii deze kleimaskers ook in onze salonstoepassen Vraagt U eens een gratis brochure Een verpakking voor een compleet masker SS cl Een luxe doos met S behandelingen ƒ 3 S0 O 2927 40 VERLOREN Een xllvaran Tabaksdeoa met in de binnenkant der deksel de naam P BOER Tegen flinke belooning terug te beiorgen bi P Boer Stoiwgkersiuis H 5 Q 2948 6 Steradent voor het reinigen van KUNSTGEBITTEN fiac è 60 ets en f 1 00 bij Anton Coops DROGIST Wijdstraat 31 O 2930 15 Gevraagd een bekwame LAKSPUITER of SPUITSTER Kunstaardewerkfabriek VOLHARDING Kleiweg 40 Q 2947 12 o 2945 80 aaaMaaaagoMaaasMaag s cheerzeep cheerkwasten cheermesjes M 1 WIJOSTRAAr S OBeQBGSQQeQBQBBBBBeBeB O 2917 lë TE KOOP mooi gelegen Villa Heerenh uis Burger en Arbeiderswoningen alles gotd verhuurd Weningb HET CENTRUM K Tiendewefe 10 Telef 3509 O 2949 10 Jongeman zoekt beschaafde Vriend 30 23 jaar klem tot middelmatig postuur Genegen dansles te nemen Br No 1390 Bureau van dit Blad 4 Meisje ± 16 j van gegoeden huize zoeken dito Vriendin S v p foto bijsluiten Brieven No 1391 Bur v d Blad B z Werkster voor enkele dagen per week Brieven no 1392 Bureau van dit Blad Besctuiafde Huislioadater gevr Klem gezm Hulp voor ruw werk Loon ƒ 40 per maand Brieven no 1393 Bureau van dit Blad Gelieve geen geld en goederen af te geven aan mijn vtouw T BOEX5HEIM De Kamper daar door my niets vergoed wordt C Boegheim Weth Venteweg 170 Gouda Correspondance fran alse H VONAD Ridderv Catsweg 45 téléph 2792 Te koop een goed onderhouden HeerenriJwiel te bevragen by A v Leeuwen Nwe Gouwe W Z Te koopi een in prima staat verkeerende Haard Tè bevragen J V Willigen v Baerlestraat 19 Te koop een KINDERWAGEN Koopjfe Fouïieweg 3 Meisjes gevraagd 14 15 jaar voor licijkt atelierwerk Plateelfabriek Osirus Gouwe 196 SCHUIT TE KOOP Van Westlander groot 25 ton Itersonlaan 26 telef 2988 Bakkersleerling gevraagd 14 15 jaar goed kunn fietSMi A de Bruijn Nieu re Haven 232 Naaimacliine te koop gevraagd door gedup Rotterdammer Prüs opgaaf te zenden aan C Eikenboom Zwaaushala ISla R dam Gcm Huia te huui voor 2 è 3 maanden Brieven s Gravenbroekscheweg F 24 Reeuwyk Net Meiaje gevraagd Aanmelden s avonda na 7 uur Mevr Hemerijcki Burg Martenssmgel 45 VEBDinSTERINO ronde stokken latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 3720 Zonder Iran Kinder en damesschoenen met houten zool V Maaren s schoenhandel Vijverstraat 10 BATTEBUEN VIT VOORRAAD Jt E slwstr Rijwiel en Motorhuis Gouwe L VAN ÖEL Gouwe 81 Prima electr Rijwiellampen Rywiel en Motorhuis Gouwe L VAN OEL Gouwe 81 Rijwiel Reparatie InriAting Rywiei en Motorhuis Gouwe L VAN OEL Gouwe 81 HORLOGE OF KLOK DEFECT Hoekïtra Gouwe 51 repareert correct BoekbiBderQ O v LEEUWEN Turfsingel 23 Eet betere adrea voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muzielL Koopt en laat uw uurwerken repareeren m een reeds jaren bestaande zaak 4 E KLOKKENWINKEL Kleiwegstraat 30 Onencht 1874 Juffrouw vraagt een Siaapkamertje ƒ 1 75 ƒ 3 p week Zoo spoedig mogelyk Bneven No 1411 Bureau v d Blad Te koop zoo goed als nieuwe STOFZUIGER Regentesseplantsoen 34 NET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen Graaf Florisweg 99 Te krappe schoenen makten wü breeder en gmoter Joh Muurhng Doelestraat 10 Teief 3780 Te huur gevraagd klein liiMf Pakhuis Omgeving Markt Di Kleine Bazar Korte Tieniiewe ii Gevraagd R K Werkster Vr jdJji met kost 20 30 jaar MaanW 78 Knoops Weth Venteweg Ter overname gevraagd O Blauwe of Tweed Regtnju den leeftijd van circa 16 J Weth Venteweg H 115 Te koop Box en Kinderledikaatja P C Bothstra t 86 Te koop HEERENRIJWIEL m prima straat Raam 5 De jongeman die Vnjdag 5 W met schilderyen by Bauer Ho straat ia geweest wordt venor zyn adres op te geven bij I noemde firma Gevraagd iemand voor houdeüjk Werk in eenige of genuren Aanmelden l laan 207 Zaterdag 7 9 uurn Te koop aangebodeiul f eiken Schemerlamp Wr ronde tafel een eiken t kenkastje een Kanie Hoogstraat 10 Bij alle gelegenheden Bloemen en Planten ia ö Koopt tijdig nieuwe gloeil JAN SPEE Walestraat 12 lel Abonnementsprijs i3 In Gouda per kwartaal K per maand f 0 78 per werf buiten Gouda 19 et per per post per kwartaal JW Advertentietarlet l S regela f 1 10 elke f ƒ 0 21 Ingezonden MededM 1 3 regela ƒ 1 31 elke regel f j Me By overeenkomst gereduc pryzan Zaterdagi kleine adver in de kwartjesrubrieK regeis ƒ 0 26 elke regj ƒ 0 10 Maximum grootte