Goudsche Courant, maandag 8 september 1941

MAANDAG 8 SEPTEMBER AT A AAR f ANJNEEn 1 den slapen zullen wij heimelijk wegsluipen en door de vlakten wandelen In uw gestalte zal niemand mij herkennen Kom mee geliefde we trekken over bergen en rivieren zuidwaarts naar het land waar de warme zon ons koestert In Rouen ken ik een heerlijk nestje daar zullen tezamen wij leven jij en ik ik doctor Goudberk Zoo gaat het vele pagina s verder Nild Gornenburg is niet meer in staat alles te lezen Wattt hetgeen hij daar aanschouwt is een razende hel van angst en waanzin Dan plotseling en onverwacht houdt alles op Nog twee regels In la jn eerst onverschillig neergepend dOT verderop in kunstzinnig schoonschrift Het sch nt alsof de doctor in de laatste momenten tot het besef van zijn toestand is gekomen zich heeft willen dwingen aan iets anders te denken alsof hij zich met geweld heeft willen onttrekken aan de kwellende fantasieën die hem wekenlang vervolgden Geheel op het eind nauwelijks leeahaar enkele woorden Je suis perdu guano mëme Ik ben verloren om t even Oat is het einde STADSNIEUWS Handel in gestolen jbroodbonnen nEN rUtSONCN ER BU BETROKKEN broodbakker te dezer itede vond ai t i wei vrecnxl dat er steeds t u het fftttributiekanioor minder buniiliu vwi i w onlvanttn waren dan nu gestuurd tuide ie liebben Tütn de l kUe er bu gebaald werd ontdekte A a n iM waar het lek tus ctien dïn wutkti en het dulnfaulibyieau zat eeki baikktrkknecht die de bonnen v r ï n liitroon niüïst weegbrengen had mkUIs al meer was gebeurd enkele velkeii met in totaal eemge honderden opgeplakte bioodbonnetjes zeli bï uude f De bonnetje had hij voor dne cent per itMk verkocht aan een reiziger en ett anöei en bakkerslinecht altuer die op hun Wurt van de bonnen wel afielgebiWd bij liet puttliek cysten In totaal zijn 1 zev n ingezetenen verbalisetrd wegens het koopen der bonnen FAStoOH RUESELING SECRETARIS VANJMEÏROPOLITAAN KAPITTEL Hei Melropolitaan Kapittel van Utrecht 4 i Oud Katholieke Kerk heeft in eeh buifendewone vergadering ter opvolginK Van I zijn overleden dpken n gr f H iBerfnds in leven bisschop van Deventei tot dpken van het kapittel keiozjen prof C Wijker pastoor te li lft Tot opvolger van prof Wijkcr werd Hit s eretaris van het kapittel benoertid onKe oudsladgenoot de heer J A Boeteling pastoor te süraven hage VoptSflifen alhier TWiiE ill TSEN VERDRWENEN Weer zijn twee rijwielen in handen van di ev n gevallen Een inwoner raakt ijn fiets kwijt die hij onafgeÉioten JP W veemarkt had neergezet en ten Baaf Ie van iemand uit Gouderak is BJiSi portiek van een café op de Mai f lsn t ifwiel ontvreemd toIlatingsexamen RIJKirUINBOUWSCHOOL Voor het toelatingsexamen aan de Rijk tuinboiiws jhOol te Boskoop is geslaagd deih ef A den Ouden alhier Uit froBger tüden 1 K cquDiicHi couRANr 75 IAjAIC GELEDEN Uit een aAverentie Te kotp Wet zomer en winterverblyf gen UwiHusthof met bloem moes en jfitum Ier grootte van 0 09 59 buncM gelegen aan de Boeleiikade nabij Wt spoorstation te Gouda bewoond ittabiief afdeelingen Inlichtmpeii zin op franco aanvragen te bekomeml bij den heer L de heer Bierma té Oudebüdtzijl die het M JAAR GELEDEN De Dibbeis Was voor eenigen tijd de snelste drav f in ons land Het paard l ehotxrde ifi eigendom aan den heer Bierma te OWuebildtzijl die het voor ƒ 2800 aati den heer Schoutea Honendijk te Oouderak verkocht die er ook mede l arddraafde Op de jongste harddravterij te Leeuwarden om de gouden f feep liep ook D bbels mede doch ko niet hard genoeg De heer Schouten verkocht op dien den beroemden raver aan den pikeur A Siderius te euwarden voor nog geen 200 DJeie pikeur had steedi de Dibbe is iij de renbaan bereden en won duizenderi jgu dens met dit paard ann prij er 25 JA IR LEDEN De Nationale Bankvereeniging zal met ingang vaii 1 t ctober a s het bedrijf der firmp Hoffman en Co te Gouda met het hare vereenigen en een kantoor harer instelline aldaar openem hctwejk zal gevestigd zijn in het gebouw dejr firma Hoffman en Co Dr directie kal bestaan uit de heeren D Hoogendyk sedert jaren eertigfirmant der Ijovenvermelde firma enmr L C H vèn Beeck Calkoen werkzaam ten kanjtre der Nationale Bankvereeniging te Utrecht terwijl tolprocuratiehaDuder is aangesteld deheer A de Goederen voorheen tocuratiehoudel bü de firmc Hoffman en Co 1 De heer U P Hoogendijk Dzn procuratiehouder der firma Hoffman en Co Gouda is met inpanp van 15 September at penoemd tot directeur vander National Bankvereeniging te Apeldoorn j IIEÜILLETÜN CHadnik irerboden ZILVER AAxN DE SAisiDAWAKU ao Misscjiien is hij naar de rivier gegaan om water te halen en daarbij verdronken Of misschien is hij ons tegemoet geloopen meent Niki Hü ver mderstelde dat we langs de rivier ouden terugkeeren Nu zit hy mis ehito een paar mijl stroomopwaarts mtJ ft niet meer terug Zal ik hemgaah roeken Geef mü de lamp Harry De graaf knikt Nur de rivier om water te halen 1 hij in geen geval zie m ar yde Moes staat nog op de oude pïïaü Maar misschien heb je gelijk mis chien to hij ons tegemoet gegaan Je wee4 hij was een dectje bang uitgevallei Best mogelijk dat hij in t don Thalia Theater Luchteskader LUtzow met Hermann Braun Heinz Wetzel n Carsta Lock Aanvang 8 15 uur Reunie Bioscoop Hoera er is n stamhouder met R Romanöwsky en Theo Lmgen Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bleaeoop De Postmeester nut He nrich jeorge en Hilde Krahl Aür vang 8 15 uur I Sej k I uur De Bennklok Vergade f rlng van de N S B voor leden en ymplithiseerenden Sep 7 uur Remonstrantenhuis Inschrijving nieuwe leerlingen Remonett Geref Gemeente 9 1 en 11 Sept 10 3 en 7 30 uur Vrije Evangelische Genante Conferentie onderwerp Is God nog Liefde Sprekers ds Hoekendijk uit Bussum ds Mieter uit Apeldoorn en ds Visser uit Rotterdam Sept attr Veemarktrestaorant Aan vang repetities gemengd koor Toonkunst Caecilia Sept 8 45 nnr SUUonspIein Vertrek deelneemsters landdag Ned Chr Vrouwenbond te HiUegersberg 10 Sept 2 uur Spieringstraat 113 Aanvang moedercursus Het Groene Kruis door zuster Hattink 10 Sept 7 30 uur Ned Gerei Gemeente Spreekbeurt ds Jok van Welzen 10 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O U ScpL 8 uur Gcntr l Ledenvergadering Goudsche Winkeliersvereenig ng inleiding M W Wiewei over Verrekering van ziekenhuiskosten io Sept 8 9 uur Oosthaven 10 Hervatting zittingen adviesbureau Ne i Vereeniging voor luchtbescherpiing 10 Sept 8 uur De Beursklok Uiteenzetting met lichtbeelden doel enwerkwijze Techrische Nothilfe II Sept 10 30 uur De Zalm Openbareverknoping kaaspakhuizen door nctarissen G W Nagtglas Boot en R Gallas afslag 11 Sept 2 uur Olympiaterrein Atii ctitk dualmeet poliüe Gouda politie Schiedam 11 Sept 7 30 uur Leger des Beils Heiliging d lenst 18 Sept 3 uur De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniging van Huisvrouwea vertooning bezuin igingsfilm Huisvrouwen niet altijd licht is uw taak met toelichting door den heer Beets 18 Sept 9 12 en 2 4 uur Olympiaterrein Schoolsportdag 20 Sept 2 uur Spaardersbad Diplomazwcmnfien 27 s eptJ S 30 uur Kattensingel Start singeUoop estafette over 3 K M van Goudsche Athietlekcommissie APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléénvoor recepten Apc theek E Grendel aUeen Lange Tiendeweg 9 SPORT VOETBAL Afdeelingscompetitie begonnen NIEUWELINGEN STARTEN OVER BET ALGEMEEN GOED Gisteren is de competitie van de afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbal Bond begonnen De uitslagen luiden als volgt Ie klasse Groeneweg I D O N K Il 3 1 Gouda ly S V III 2 1 Nieüwerkerk I O N A IV 1 1 Lekkerkerk II Moercapelle I ï 2 Overgangsklasse Haastrecht II Gouderak II 2 2 Olympia H I Lekkerkerk III 0 3 Zwervers II Moordrecht II O 1 2e klasse A U N I O I Gouda V 2 3 Moercapelle II R V C 2 3 E S T O I Overschotje 1 2 2 2e klasse B Stolwijk ni D O N K Ill 0 1 G S V IV D R D I 1 4 AmmersL S V Lekkerkerk IV 0 3 Gouda VI Nieüwerkerk II O 1 ker niet alleen wilde blijven En dus is fcij op pad gegaan om ons te zoeken En nu is hij ons misgeloopen laat Niki er op volgen Misschien hoopthij nog dat we voorbij komen en zithij ergens in een veilig hoekje tewachten In ieder geval ga ik eens kijken Neen Niki laat dat aan mijover Jij blijft hier Als hij in de verteden lichUchün an de hut ziet komtny misschien te urg Niki Gomenburg kan weliswaar niet gelooven dat doctor Sillery alleen in t donker durft terugkomen maar wellicht heeft Harry gelijk en moet een van hen beiden m de hut blijven Het beste is dat Hai ry hem gaat zoeken want moet die arme doctor den nacht alleen in het donkere oerwoud doorbrengen wje weet wat hij dan nog voor gekke dingen uithaalt Graaf Rouca Gura verlaat de hut og een korte poos hoort Niki zijn voetstappen dan wordt alles stil Niki loopt naar en haard rakelt het vuur op zet th ewat pr op en begint daar hij onmogeUjk kan zitten de bedden op te makenTÈn bij die gelegenheid vindt hij het dagboek van den botanist het li t onder de omgewoelde dekens Het boek ligt opengeslagen een paar bladzijden zijn ge Sa klasse A Waddinxveen B Bodegraven B 1 3 Overschotje II E ST O H 2 1 K V C II ttO N K IV 2 0 Se klasse B Moordrecht III Moercapelle III 5 0 Dilettant III Goudcrak III 2 2 Bergambacht II Groeneweg U 5 2 3e klasse C Scheonh JVen IV Oudewater II 1 6 Olympia V D R D II 3 2 In het algemeen is het een rustig begin geweest met vrij regelmatige uitslagen Moercapelle oudervcnd grooten tegenstand bü het gepromoveerde Lekkerkerk II dat met een gelijk spel tegen deze sterke tegenpartij goed debuteerde Groenewg dat vorig seizoen de waarde van punten heeft ondervonden stak met een zege op de oude medecandidaat D O N K II van wal en Nieüwerkerk en O N A IV openden met een gelijk spel elk een saldo Gouda IV legde tegen G S V III i p een vol en buit beslag In de overgangsklasse moesten de gedegradeerde Gouderakreserves bij Haastrecht 11 met een verdeeling genoegen nemen De nieuweling Lekkerkerk III voelde zich volkomen thuis met een keurige 3 O bü Olympia III Een verrassing was het dat Zwervers II op eigen terrein geklopt werd dgor Moordrecht H Er was nog een surprise in 2 A werd de runner up van verleden jaar U N I O op eigen grond door Gouda V o rtrocfd E S T O debuteerde met een verdienstelijk gelük spel tegen Overschotje maar de andere nieuweling Moercapelle II vond R V C te sterk Ook het derde gepromoveerde Lekkerkerk elftal het in 2 B spelende vierde stak zegevierend van wal De 3 O zege te Ammerstol was een knappe prestatie Het gedegradeerde D R D sloeg aanstonds den goeden weg in met een zege bij G S V IV Bén doelpunt bracht DO N K III en Nieüwerkerk II overwinningen bij StolwijH II en Gouda VI Fraai werk leverde in de 3e klasse Bodegraven II met een succes by het gedegradp rde Waddinxveen II De pretendent van de vorige competitie Oudewater II won in Schoonhoven sprekend Moercapejle III debuteerde met een nederlaag Hervatting der Juniorenwedstrüden WISSELINGEN AAN DEN KOP In de afgeluopen week is de bij het afkondigen van het voetbalverbod Onderbroken juniorencompetitie van de Afdee mg Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond hervat De uitslagen waren Afdeeli ng A Groep 1 8 0 2 1 1 I 0 3 Gouda B Jodan Boys A O N A B OAV A G S V A Gouda B Jodan Boys A Bodegraven A Groep 2 0 1 ON A A Gouda A Lekkerkerk A Schoonhoven A Afdeel ing B Groep 1 0 8 4 2 4 0 Jodan Boys B O N A C Olympia A Gouda C O N A C G S V B Qouda CG S V B Afdeeling C 4 0 4 0 0 1 0 9 3 1 Olympia B G S V 6 Gouda D O N A E G V C ON A E O N A E O N A D Gouda D Olympia B Verschillende elftallen zijn door het vaststellen van wedstryden op weekavonden eenige malen in actie geweest en daardoor is de juniorencompetitie meteen aardig opgeschoten In de eerste groep van afdeeling A kwam Gouda B aan de spits doordat het elftal een wedstrüd ineer speelde maar de spannende strijd met Bodegraven A bleef onveranderd voortduren In groep 2 werd hervat met de big match O N A A Gouda A waarin Gouda den roodzwarten de eerste nederlaag bezorgde daardoor de leiding overnam en zich vrij baan verschafte naar het kamnioenschap Schoonhoven A werd definitief laatste Het in de eerste groep van de Bafd ongeslagen leidende G S V B kreeg n i het hernieuwde begin een inzinking waardoor Gouda C met een fraaie kans aan den kop kwam Hier eindigde Jodan Boys B definitief op de onderste plaats In afdeeling C bleef O N A D ongeslnsf aan de spits en Gouda D de concurrent De standen zijn thans kreukt Niki neemt het boek op en loopt er mee naar de tafel om de gekreukte bladzijden glad te strijken Lieve Susanne leest hij onwillekeurig en een stekende angst vliegthem door de borst Wat is dat Eenafscheidsbrief Niki Gornenburg laat zich op de bank vallen Zijn blikken vliegen over de dicht beschreven bladzijden Hij bedenkt nauwelijks dat deze woorden niet voor hem bestemd zijn Werkelijk het is geen domme nieuwsgierigheid die hem tot lezen dwingt Het ia de angst om den verdwenen kameraad Hij leest en leest en een afschuweiyk knagend afgrijzen bespringt hem en laat hem niet meer los Het begint met enkele klagende woorden Daartusschen verschillende wetenschappelijke notities die echter steeds zeldzamer worden Het overige klinkt met lederen nieuwen zin weemoediger en ten slotte Is het nog slechts een felle aanklacht tegen deh sluipenden dood die hier in deze barre wildernis op hem loert Lieve Susanne Ik weet dat Ik hetvolgende slachtoffer ben Aan dendood is geen ontkomen Zoo gaat het verder Maar ten slotte verandert ook deze toon In het begin heeft Sillery geklaagd en zich ernstig Afdeeling A Groep 1 Gouda B 6 5 0 Bodegraven A 5 4 0 GS V A 5 2 0 O NA B 5 11 Jodan Boys A 7 11 Groep 2 Gouda A 5 40 ON A A 5 3 1 lekkerkerk A 4 1 1 Schoonhoven A 6 1 O Afdeeling B 1 10 18 5 1 12 1 S 4 5 7 S 3 4 10 5 3 3 19 1 8 18 S 7 10 1 3 6 165 2 6 20 Groep I 6 5 1 5 3 0 3 0 2 1 6 0 0 Groep 2 Brrgunbacht A 4 3 1 Amrierstol A 3 10 S ionhoven B 3 O 1 Afdeeling CO N A D 6 5 0 6 5 0 2 0 2 06 0 0 Gouda C O N A C C7S V B Olympia A Jodan Boys B O 11 28 3 2 6 21 10 6 14 13 5 22 146 O 47 7 14 4 2 2 5 8 2 1 2 9 Gouda D 1 Olympia B O N A E G S V C O 10 28 2 1 10 19 4 4 10 8 4 10 216 O 1 33 OefenWedstryden op eersten voetbaldag GOUt A C V V 2 2 Verschillende elftallen hebben op den eersten Z ndag na de opening van het voetbalseizoen een oefenwcds trijd gespeeld De ii ultaten van de vriendschappelüKe partutjes van gisteren waren Souda C V V 2 2 Gouda II Haastrecht 3 2 O N A Zwervers 5 3 C N A Il Bodegraven 4 4 Excel ior veteranen Rotterdam Olympia vete nen 2 2 De wedstryd pouda C V V bood goed spel van Weerskanten en vele aantrekkelijke Inomenten Er werd snel en met élare gespeeld De tegenstanders woficn goed tegen elkaar op Bü C V V was hiet plaatsen tn positiekiezen wel iet beter veriorgd Bü Gouda viel de uitstekend kloppende samenwerking van heti achtertno op OoM de halflinje was goed op dreef In de voorhoede levtrdfrn de hinnenspelers het beste werik vpóral Honkoop verraste door goed spel Van de buitenspelers was Walthje ér hel beste in Multtm vur d m Van der Horde een bijzonder lastig n tegenstander De midvoor was verreweg de minste deze paste zoo spelend niet in dit milieu Na gernimen lü4 van afwisselend spel gaf in de tweede helft Van der Graaf uit een voorzei van P Poelman C V V de leiding 0 1 Kort na de hervatting vergrootte Nootenboom den voorsprQr g 0 2 Hierna kreeg Gouda eenig overwicht Goed doorzetten van Honkoop gevolgd door een hard schot van Boef waarmede Vm den Oever de grootste mof ite had bezorgde Gouda een corner waaruit Rijke tegetiscoorde 1 2 Met een prachtig doelpunt bracht Honkoop de partijen op gelijken voet 2 2 Daarbij bleef het 1 A S Zondag spelen Gouda en C V V te Rotterdam een returr iatch ATHLETIEK Onderlinge wedstrijden Velocitas ACBTKAMP VOOR ALLE GROEPEN De gynir astiek en athletiekvereeniging Velocitas heeft haar jaarlijksche onderlinge wedsirjjden gehouden ep het O N A terrein Deze wedstrijden bestaan uit een achtkamp voor heeren dames en juniores Als hoofdprijs is een vorig jaar een beker beschikbaar gesteld die tweemaal achtereen of driemaal m totaal gewonnen moet worden De opkomst der leden was J uiten verwachting Op verscheidene nummers werd fel gestreden Verwerkt werden de nummers balwerpen kogelstooten verspringen en speerwerpen De uitslagen luiden als volgt Dames Balwerpen 1 T Knigge 22 44 M 2 I v Welzeni 19 92 M 3 G Pronk 19 22 M Verspringen 1 G Pronk 4 16 M 2 M Kwinkelenberg 3 94 M 3 T Knigge 3 58 M Kogelstooten 1 O Pronk 5 98 M 2 T Knigge 5 75 M 3 I v Welzenis 5 18 M Speerwerpen 1 T Knigge 15 59 M 2 1 V Welzenis 14 55 M 3 G Pronk 12 90 M Heeren Balwerpen 1 M Novak 42 79 M 2 J v Welzenis 37 41 M 3 G Kraaienveld 34 40 M Verspringen 1 K Tuinenèurg 5 43 M 2 J S eele 5 40 M 3 J v Welze iis 5 36 M bezorgd gemaakt voor de toekomst van de vrouw e hij innig liefheeft Maar nu De zinnen zijn verward waandenkbeelden staan tusschen wetenschappeUjke notities En wat op de volgende bladzijde staat is in één woord ontzettend Het begint met een schijnbare onschuldige opmerking betreffende een boom die dicht bü de hut staat Een goudberk Deze goudberk wordt voor doctor Sillery levendig en eindelijk een wezen van vleesch en bloed O lieve goudberk wat zal er metjou gebeuren Wie zal je streelen wie zal Jou verzorgeif als ik eenmaaldood ben Weldra zijn het nog slechts onsamenhangende woorden en uit alles blijkt zonneklaar dat de zenuwen van den Franschen geleerde niet bestand waren tegen het moordende zwijgen van het oerwoud hij was krankzinnig geworden Geliefde goudberk ik ga sterven Aan uw voeten wil ik begraven zijn endan zal ik mij geheel met u kunnenvereenigen Ik zal opgaan in uw takken en bladeren uw sap en mijn bloedzullen één levensvocht vormen In u met u zal ik verder leve n Uw wortelen zijn mijn voeten uw bladerenmyn huid a Nachts wanneer de vrien terom Sj Soeters j s Breeman 2 min 56 tte l Skif l O F v CWun sec R Breeman J s 3 J T d Boogert itt i Enkelwerrie 1 Ch v S Klaarenbeek n Dubbelwerrie 1 B v G F V d Want 2 mr Eb Ch Handel V Vaste banken wern i ven en J Klajranbeek l j b en W Zuydam Vaste banken werrie mej A Eelkema en G p j min 9 sec 2 inej D Ér Soeters 2 min 53 1 5 sec s Bicknese en T Soeters 2 sec 4 mej P Schilt e W min 2 5 sec l Kogelstooten 7 i kf 1 M Novak 8 14 M 2 J v Welzeuis 7 7 M 3 J Seele 7 61 M Speerwerpen 1 I v Wehenis 33 91 M 2 K Tuinenburg 32 14 M 3 M Novak 31 5 M Jtmiores Speerwerpen 1 J v d Laan 28 10 M 2 A Bontenbal 25 18 M 3 J Kruüt 23 56 M Balwerpen 1 A Bontenbal 30 4C M i 3 V d Laan 26 22 M 3 J Kruyt 23 56 M Hoogspringen 1 J Kruyt 1 40 M 2 J V d Laan 1 20 M 3 A Bontenbal 1 15 M Verspringen 1 J Kruijt 4 63 M 2 A Bontenbal 4 30 M 3 J v d Laan 3 89 M Op de bovenstaande nummers leiden nu in het algemeen klassement bü de heeren M Novak met 1770 p gevolg door J v Welzenis met 162A p 487e STAATSLOTERIJ raUU KLASSB StUrtt Trekking van 8 SeptenHi 1 1000 No 5S66 ƒ 400 No 4048 ƒ Zt No 6873 16313 ƒ 1 M No 2696 2787 3485 UJij 12185 1353S 14 l i bü de dames G Pronk met 831 H ji gevolgd door T Knigge met 606 p bü de juniores J Kniüt met 1086 p gevolgd door A Bontenbal met 1023 p A s Vrijdagavond zal het tweede getdeelte bestaande uit de nummers lOÖmeter hardloopen discusw pen hoog springen en hink stap sprong wordeniverwerkt riUJZEN VAN jiu VIRES LEDEN IN EINDHOVEN ROTTERDAM EN DEN HAAG 13U36 1833 nm 163W 13113 le r 1 1129 13174 IMll 1 1J183 16411 vjm ma lS31li tn i 134SÜ 1h j 13359 16501 1 M3 16SM13M8 16530 13349 16H 1338 165 13383 HSSO13437 lesr 13452 leSU 13470 16SÜ13491 16866 13525 16811 135M ISitd 1 628 Wt 13li31 16684 13658 16ÏG 13744 161a 13809 18 13840 18N 13845 mi 13920 li 13981 li 14036 IMi 14043 KM 14045 ISW 14 165 17641 14123 niis 14165 IJiai 14191 mse14210 mn i i mil 14288 173116 14301 17546 H357 173 14363 nW 14Jf4 17411 Hm 174 14448 174il 14478 175M 14412 11SN 14523 17164 14336 17601HliOO 17667 14ti 3 17871 14794 179S 14S22 17 14M7 17KI4 14859 176 i I49I4 17618 14970 17M6 15098 r83I 15151 nüi 15192 ITBt 15244 17W15260 17 1 15289 ITM 15310 11046 15314 IIW16317 IM 15325 1I06615 184 18066 15405 IIKH 15415 UI4 13430 IIIM 181 MIM 15440 Wr 15465 IB 156Ï3 IW 15683 in 16T66 11 15790 HW 158U 16838 IWI 15640 IWI 15670 IWI15896 lUfi15972 lOf 16OJ0 MW 16028 Mi 1603 rn ia 7 llW 16063 Ml 16069 MIMr 16Ü71 WH 16107 IIW 1612 1 hm 16130 ll 16151 16157 IK 16183 18 16225 HU 16232 1 16240 15 1939S lÜ 16317 IW 7660 10305 7701 10315 770 10317 7735 10374 7849 10403 7894 10411 1936 10475 7934 10524 7944 10529 7972 10544 8037 10599 8Ü66 10 500 8069 10606 80W 10619 8127 10621 8161 10637 8171 10641 8179 10670 8185 10691 8202 10702 8itl5 10710 10751 107711 8243 10631 8269 10IJ37 8298 10883 8359 10915 8 160 10954 8387 10987 8390 11030 8394 11047 8410 11070 8429 11088 8 34 1IU91 8456 11118 11155 1 158 11187 11116 8504 11200 8506 11209 8548 11290 8600 11 345 8631 11400 8633 11423 8663 11434 8688 11442 8698 n4K4 8729 11476 1070 4302 11150 4 t 167 4414 ilBS 4449 218 4452 1282 4S15 l 6 461 1319 4557 1 132 4636 1393 4637 1510 4654 I57C 4691 1584 4745 1603 4747 1873 4764 1614 4777 1724 4792 17 4817 175 4823 175t 4838 1781 4883 1823 490U 18271 4959 1837 4 8 1853 5048 1862 508U 1876 5083 1883 5089 1885 5131 1931 5132 2060 5157 2064 5165 2090 5176 2094 5188 2123 5309 2143 5330 2160 5357 2245 53t 7 2298 5379 2310 5453 2356 S4 7 2374 5481 2378 5571 2405 5832 2427 5634 2465 569 2481 5698 2498 5711 2536 5716 2554 5744 2591 5866 2597 5871 2609 5907 2634 5932 2679 59 9 2715 6011 2809 6106 2823 119 2896 6135 2910 6150 2960 6348 2969 6383 3004 6387 3022 6400 3057 6465 3076 6474 3093 6418 3169 6486 3201 6520 3258 6616 3360 6630 Xm 6646 3335 6674 3339 6676 3351 6682 3383 6687 3SB5 6a 4 3412 6877 3419 esat 3441 68 3 3464 6801 3483 6930 3531 1027 3S 3 7037 3618 1066 38 0 7062 3M3 KM6 3Ma 11M 3714 1127 3730 1165 3196 1169 3866 1176 3866 1190 3904 ÏS17 3907 1J42 3971 7380 3916 1412 3966 1515 4030 1527 4038 1534 4054 1544 4059 7514 41Ï7 7585 4140 1801 4li 1641 4 58 Een klein groepje Viresathleten heeft deelgenomen aan de wedstrüden te Eindhoven ter gelegenheid van de officieele ingebruikneming der nieuwe sintelbaan m het Philijps Sportpark In het nummer 80 meter klasse A en B dat zeer sterk bezet was werd H V d Kroef vierde in de B klasse in 2 min 8 9 sec De I50Ö meter leverdeAdr de Ruiter eveneens een vierdeplaats in 4 min 20 5 sec en H C Heineman een tweede plaats in de Bklasse Bü de vrüe nummers van de kampioenschappen van de Rotterdamsche Athletiek Commissie welke Zaterdag op de NpnUto baan te Rotterdam gehouden werden wisten enkele junioren zich te plaatsen R v Deest werd Mj het nummer verspringen tweede met een sprong van 4 93 j meter K V Wilgen eindigde op de 80 meter als eerste i 10 3 sec Wolff werd bü dezen loop dei dp Op de Laan van Poot te Den Haag werdpn gisteren de junioren kampioenschappen van Nederland gehouden Door de sterke deelneming van andere vereenigingen konden de Vires juniores het niet tot een goed resultaat brengen Wel werden er enkele clubrecords verbeterd Bü het rÜe nummer 3000 meter werd B ten Houting tWeede in 10 min ZEILEN Fijne roeidagen van Ro en Zeil 1480 11504 8738 8745 NIET KIINDER DAN 150 DEELNEMERS 8792 11517 8811 11533 8826 11538 8841 115 11 8845 115 i 1I6I6 1163 1 8899 11672 8979 11683898 11687 90011729 9035 11747 9059 in M 907 11788 9104 11190 9146 11799 916 11858 9178 1M98 9184 11946 9219 12076 9331 12104 9248 12153 9269 12226 9378 12259 9427 12321 943 12342 9465 12346 9509 12361 9512 12367 9569 13378 9664 13404 9710 13430 9720 13488 9138 13491 9134 13523 9751 12538 9778 13548 786 13555 M87 11574 961 13586 9878 13670 9917 13102 10007 13183 10012 12795 10O52 1285U 10056 13809 10136 13914 10139 13926 10151 12946 10174 13951 10193 iim 10222 12975 I03 3 12982 lOM 12 87 De eiJ en zeilvereeniging Gouda heeft atérdag en Zondag haar jaar lüksche onderlinge roeiwedstrüden ge houden tahraan ditmaal talrjke leden hebben dpeflgenomen Niet minder dan 147 roeirirs en roeisters zün op deze dagen in de wedstrijden gestart De weersomstandigheden waren büiPa ideaal al had de wind iets minder gekund Zeer geanimeerd en sportief is er gestreden en het enthousiasme van de winnaars van de jonge acht die na de wedstrijden nog een eere rondje roeiden geeft we ongeveer de genoegelüke sfeer die er op deze wedstrüden heerschte vteer Na afloop werden de pryzen door den voorzitter uitgereikt De prijswinnaars zijn Twee riemsgiek stylsnel Dames 1 W Klaarenbeek en A J IJsselstein 35 pnt 2 G Kuypers en A Eelk ma 30 i pnt Dubbelwerrie stülsnel 1 W Klaa renbeek en A J ijsselstein 72 pnt 2 G Volbeda en A Eelkema 58 pnt Vierriemsgiek stylsnel 1 G Kuypers BL HuUeman W Klaarenbeek en A J IJsselctein 72 pnt 2 E WalUnga A Eelkema G Volbeda en F Jenné 52 pnt Tweeriemsgiek Heeren 1 L v d Dand en C Bokhoven 2 42 1 5 M 2 J de Planque en H Westendorp 2 45 M 3 J Breeman en R Breeman 2 46 1 5 M 2 G Dogterom en J v d Boogert 2 51 1 5 M Vierrienvsgiek juniores 1 G Dogter om Sj Sceters J Breeman en R Breeman 2 L V d Land P Fün C Bokhoven en J V d Boogert Vierriemsgiek seniores 1 dr Ph Nyst mr C Jonker mr E Haubrich en P Weyer 2 ir L Sollewün Gelpke H D Boot dr J P de Jong H Muller Gladde acht L v d Land P Fün C Bokhoven J v d Bogert G Dog t Niki Gornenburg is als vertomili hij kan zich niet meer roeren En beseft hij pas Harry s zoeken W dea verdwenen geleerde is vnico loos en zal vruchteloos blijven laiiï Niki slaat het boek dicht Hij ri koude Waar blijft Harry zoo Plotseling is de ruimte gevuld 1 Iets iets iets onuitsprekelijlf onnoembaars Het is alsof ruischloos sluipende stap kamer om de tafel en stoelen P Niki vliegt naar de deur haar open g Harry I gilt hij in den don n acht 11 Hallo Nikil roept een 1k P Btem Is de doctor al terug Harry Harry gelukkig datWweer bent Den volgenden morgen l den beelen nr jht geen oog h gedaan ligt nog dojidsbWek te W vindt graaf Rouca Gura den nen doctor Aan de achterzijde van uinrlf rrwan linttna rilira den Onder den goudberk Daar W j zich in de laatste oogenblikxen w ben heengesleept om er den adem uit te blazen iWordt i rv