Goudsche Courant, dinsdag 9 september 1941

DINSDAG 9 SEPTEMBER 1941 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN Berlekt No Jt Do iiterooder Tolnodb fo Un en iiutprijien itin geen vastsealelde mudmumpniaeii Zti itjB bedoeld om din conniment een ndrtlUn te leven voor de prUien die hem ten lioofxte in rekcnu febracht mogefi worden gedurende de periode van 10 tot en 16 September IM Borven deze prtjlen cuUeB in dit ttidvak m een feval groenten of fruit mogen warden ïerkocbl ook met wa jeer deie van de beste kwallleit mn In do meeste gevallen xulien de groenten en trultpryzen ag r moeten lyn dan de onderataande prllzen die gebaieerd yn op de beite kwaliteiten GROENTEN Bloemkool sorteering I iorteering XI Tomaten goede kwa iteit miavonnd kriel Wortelen met lof per bot OM kf kl kg bos kg o u kg Opm stande dat de kool lU bet nljden gewogen wxirdt Voor het hr ppen van wortelen mag 1 CT per kg yt per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het srhffappen gewogen worden Voor het bezorgen mag geen extra bedrag in rekening gebnacht worden beïialve in het hlerbovengenoemde geval 2804 140 llchl 00 Bod ER IMI van Kleel 3e van Kleeli Gei t Sr rd C vaa an O o t If Buit C Boer j l keft ar l i H n ef Ba t hel late 1B iBi TEWUIID l yinaanvalleii avmCIBJkSO MO ul doodelijKe Oadbtoitets Jl jLdeliJ bomaaiwaUen op RJlied bebep in de P i le St ui rekfn van dtn cKjrIog Si iJ datura waar J eftioeele gegeven beschik 3g5J D e olfer van den ySTL ooriog rijn in hoofdzaak Aeóen en streken ge tklu JSjLhe zijd wordt het aantal fSTtoe slachtoff n der Duitsche dlk ifc op bewapermgs het DNB laiivdL r en onrlügwpconomische be iWj en onrlüg iy op 41 00 In werkelijk iwTwaifJchijnlijk aanzjeniijk aar onl J et anf ilachtoffer t EngelJche bortiaanvallen tot Wiinir van het weerstandsvci sn htt Duitiche thuisfront in rt L j vermochten te bereiken geiukmg 1 m dit geval welJ KlJtf wekkend dat het aan al i 7ke ilachloffer van verkeeis n m 193 in Duitschland 7354 VERKLABINGEN VAM MAOfENZIE KING Ik dsnadeesche premier Mackenzie k oUens Umted Presa per vlieg Londen te Montreal aange Sf t naar Reuter uit Montreal JS arn verklaring afgelegd waarin C ift dat z n aanwezigheid in Sai Bnttannie naar zijn overtuiging ïïop het goede oogenblik gekomen Ptt heeft hem ook Churrhill verSiiDen levendigslen indruk tydens Ttei heeft op hem de versterking m Int gevoel van een reehtstreeksch jlt ganaakt en hy ia uit Engeland mflekomen met een versterkten nMna de grootte van het gevaar Hu i iw overtuigd dat de overwinning nt lit nationaal sociahstische Duitsch dilleen ten koste vaïi onafgeIttka inspanning van He vnje ludien verworven kan worden ïdortt heeft King volgiRs de N e w Jurk Times en Canadian PtHi verklaard dat ha meer dan isilltkint it legen de Vorming van SB oorkigEkabinet voor hel geheele Bpat wsardoor slecht snelle beslismia louden worden verhinderd Hij m vwrts dat de aanblik van Londens Btnim hem diep heeft getroffen De omgeving van St Paul s cathetnl u een puinhoop DR CLODICS TE ANKARA In welingelichte kringen te Bcrlgn ntk iart men dat het nieuwe bezoek no dr Clodius aan Turkije evena s iliwrige bezoeken slechts op moticva nn handespolitiek berust C oliiii beeft uits uitend de taak de itpWkheden fan nauwere hande letretkingen tusschen Duitsdiland en tiitlil te besludeeren H DiGELSCn BOLSJEWISTISCHE EISCHfN AAN IR N Em toonaangevende instantie te ludm heeft vo gens ftsociated fiBS verk aard dat de Engelschen en iolijcmsten hebben aangedrongen op nipoedige aanvaarding van de aan liiii telde voorwaarden door Tehe M ofschoon geen ultimatum is geiltil Iran dient de voorwaarden spoe in te nemen daar anders de ge ilwden strengere maatregelen zul rnttn aldus het DNB INOX OVER ROOSEVELT Beta N B meldt uit New York In tWtehnft Schnbners Com Istor Cl port de vroegere sen a art oillat nfjen van den huldigen taulw van Marine Knox over pre i 1 Roosevelt toen hij Knox nog Mnas van het kabinet doch be tol de republikemsche opposi r tot heeft vervolgens deze aan W in verschillende redevoenn v r RooseveM gntegd Hij heeft P w alle beloften gebroken die li het volk heeft gegeven Hij ware democraat noch een jïj al maar een aristocratische W wet radicale neigin gen en een fe iEït honger naar persoon Jï t Over Roosevelti leiders WM van eon oorlog heeft Knox JW et IS erg genoeg in vrede il J president te hebben I ltk L onvar r7iohtie l ng onzeker en Mytrou v iji oorlogstud zou dat ramp WHOïDEK VAJM ROOSEVELT OVFRI ÈDFN h Delano Roosevelt die lJ stanri heeft geboden aan de i è k 1 politiek li nem inmiddels driemaal tot tt j gekozen is op het fami lis Hudsonnvier overleden T ppIechligheden worden m lishuis m Hydepark gehouden ïSCBE J 3 het kerkhof van de Si iS kerk waar zy de naast haar jon htgenoot iM iJ STERKINGEN W SINGAPORE Itbüu Associated l Wai D wederom een j 0 i ol Blenheimbommenw h 5 e type ia aan£L 8ltoL £ eromtrent in SingajÈi offlciccle mededeeling yS daardoor de off en tlL het Brit che luchtverre Oosten verder is J aW J j achi medewerker van de 2 l l IT volgens Sï w e anda luchtmacht r niet meer kan Duitschland strijdt voor Europa Bommen op doelen in Engelancf CONVOOI AAN BBnSCHE KOST AANGEVALLEN Het oppert evel der Duitacbe weerqiacht maakt bekend De Finsche troepen die ten Oosten van het Ladogameer een aanval doen hebben de Swir bereikt In den jtryd tegen Groot Bnt tannié hebben vry sterke formaties van de luchtnpaoht in den afgeloopen nacht militaire installaties aan Tyne en Humber benevens havens aan d Britsche Oostkust en vliegvelden op het eiland met bommen van zwaar en t zwaarste kaliber bestookt Patrouillevaartuigen hebben aan de Bntsche kust een convooi onder sterk escorte aangevallen en vqf gewapende koopvaarders van 13 500 ton tot zinken gebracht Het luchtwapen vernietigde gisteren en m den afgeloopen nacht aan de Bntsche Oost kust en by de Faroer drie vracht boot i van 12 000 ton in totaal In de Kanaalzone heeft het Bntsche luchtwapen overdag in luchtgevechten vyf jagers en dne bommenwerpers verloren Strgdkrachten ter zee schoten aan de Noorsche enNederlandsche kust twee Bntsche bommenwerpers neer Britsche vhegtuigen hebbenzich in den afgeloopen nacht viaNoord en West Durtschland naarde omgeving van Berlijn begeven DiB sterke afweer was oorzaak dat de aanval op de Duit sche hoofdstad niet tol volledigeontplooiing kon komen De burgerbevolking leed door brisanten brandbommen verhezen aandooden en gewMiden Nachtjagers en luchtdoelartillene scholen 14 manneartillerie 3 deraanvallende bommenwerpersneer GmüMww itw kMnnMMwn nMS Ëngelsche vliegtuigen boven Duitsch gebied BOMMEN IN HET GEBIED VAN KASSEL Bntsche batnijaenwerpers hebben in de nacht van 8 op 9 S tetnber m Wi en Midden Duits diland in het byzonder in het gebied van Kassei een aantal bommen heei geworpen De burgerbevolking leed eerage verliezen aldus hit DNB ZWARE BRITSCHE VERLIEZEN BU AANVAL OP BERLIJN Ten aanzien van den aanval van het Ëngelsche luchtwapen in den nacht vati 7 en 8 September op Berlijn wordt van bevoegde Duitsci e zijde aan het DNB mede jedeeld Men heeft van Britsche zijde groote verwachtingen gehad van het succes van den aapval ep de riikshoofdstad en er op gewezen dat deze aanval be scbouwd moet worden als een rcvan che voor den grooten aanval an het Duitsche luchtwapen op 7 September 1940 op Londen Afgezien van het eit dat de groote Duitsche aanval op de Britsche hoofd ad indertijd sVchts ecn vergeldmg vormde voor herhaa d werpen van Britsche bommen op een reeks woonwyken van Duitsche steden beeft het Britsche luchtwapen ook in ien nacht van Zondag op Maandag wederom alleen de Berlijn sche burgerbevo king getroffen Duitsche luchtafweerartiUerie enj nachtjagers hebben den Britschfenbfammenwerpers een leerzaam voorSSeld ge g ven van de superionteit van den uitschen afweer lp voorbee dige samenwerking van alle Duitsche af weerkrachten bracht de aanval op het rijksgebied den Britten zware verliezen Negentien bommenwerpers dwz meer dan 18 van de over het Kanaal gekomen bommenwerper werden neergeschoten A Ie wrakken van deze V t g uigen hggen op Duifich of bezet gebied Met het verlies van 19 bom menwerpers in enkele nachtelijke uren eeft de Bntsche luchtmacht tegelijkertijd een verlies geleden van ongeveer 95 man vliegend personeel THAILAND WIL STRIKT NEUTRAAL BLIJVEN In een te Banjl ok iutgei proken redevoering heeft de plaatsvervangende minister van Opvoeding kol Prayoera flhadormontn die tevens den minister van Buitenlandsche Zaken bijstaat naar Domei meldt verklitard dat de regeenng van Thailand er op Voorbereid IS het hoofd te bieden aan iedere cnsis die zou kunnen voortvloeien uit den tegenwoordigen internationalen toestand Trailand is vastbesloten om de meest stnkte neutraliteit te hand haven hoe de internationale toesUnd in Europa en Azie ook mogen verande ren GANDHI ONDER STRENGE BEWAKING Volgens een bericht uit Bombay hebben de Britsch Indische autoriteiten den Mahatma Gandhi onder strengebewaking gesteld aldus het DJ 3 De artikelen van Gandhi worden aan een sticnge censuur onderworpen of achtergehouden Ook het blad van Gandhi Man jan is verboden Als motief voor hun optreden geven de Engelschen het standpunt van Gandhi op injüake het dee nemen van Bntsch Indié aan den oor og De Bntsdie maa i gelen hebben onder de Bntsch Indische bevolkjng een sterk misnoegen gewekt londer lof tljn O II Mnder lof mlddelgrof 000 zonder lof grog 000 Kasboonen 047 Stokboonenptinseseeboonen 0 33 my en speklioonon OJM StamtHwnen prinaeaaelHMirKn zonder diaad 0 34 Idem met draad 022 andere soorten stamboonen 010 Pronkboonen 017 Boode kool 0 S Savoye kool 009 Witte kool 00 Spitskool 000 Kpmkommers lioven aeo gram 0 32 van 700 090 fm 010 FRUIT Aardbeien 1 30 Aalbessen 047 Meloenen groene ananas 096 andere soorten 0 33 DruivenMuseaal Westfrisia Leopold Golden Champion Gros Col man 1 07 rrankentbaler 093 andere soorten 086 PerzikenExtra tioven 7 om P7 0 54 Klasse I van 6 7 cm 101 030 Klasse II van S 6 cm 1 O 17 Klasse ni van 4 6 cm Sf 007 Klasse IV ll eneden 4 cmj 063 Appelen Cox Oranje Pippin ens extra kwaliteit 076 Ie kwaliteit t 0S4 3e kwaliteit 033 Goudrelnetten ens extra kwaliteit 0 54 Ie kwaliteit 030 3e kwaUteit 0 36 Brabantsche Bellefleur enzextra kwaliteit O 47 Ie kwaliteit 0 36 3e kwalifeit 030 Jacque LetMl ena Ie kwaliteit 0 33 3e kwaliteit 0 30 Voor het nyden van kool mag 3 Overige soorten BI pt Mt f P 4 HEFFING VAN INKOMSTEN J BELASTING OVER BUSCHRUVIN GEN OP AFGESTEMPELDE AAMIEELEN Van bevoegde Wjde wordt on het volgende medegedeeld Het nominaal op éen aandeel ifn een naamlooze vennootschap geatorie bedrag kan geluk bekend is op twee manieren verandering ondergaan zonder dat de aandeelhouder kapitaal stort of terug ontvangt En wel in de eerste plaats doordat uit de t eserves of de nog met gereserveerde winst van de vennootschap een bedrag aan het gestorte kapitaal wordt toegevoegd bijschryving op aandeden en m de tweede plaats doordat het gestorte ka pitaal wordt verminderd tot dekking van geleoen verliezen afs empelmg op aandeelen Met afstempelingen is voor de heffing van de inkomstenbelasting mm mer rekening gehouden Zy werden en worden nog als een vermogenverlies voor den aandeelhouder beschouwd De buschnjvingen daarentegen worden tol het inkomen van de aandeelhouders gerekend doch met een uitzondering welke hel gevoig was van een wetsuitlegging welke thans door het departement van Financien is verlaten Deze uitzondering bestond hierin dat bijschrijving van vToeger afge tem pede bedragen den laatsten lijd door het departemefit met ah deel vrn het inkomen werd beschouwd Voor de toepassing van hel besluit op de mkomslenbe asting 1941 art 32 IS de7e wetsuitlegging blijkens ecn aanschrijving aan d n belast ingdienst verlaten Mocht echter aldus de aanschrijving ter gelegenheid van een biischryving welke reeds heeft plaats gevonden een lichaam voordat de by chriiving plaats vond zijn ingelicht dal de bijschrijvingen in geen geval tol het inkomen van de aandeelhouders zouden worden gerekend dan behooren zoodanige byschrijvingen niet al door de aandeelhouders g cni ten op brengst te worden l eschoUwd Hel vorenstaande is zoowel van toepassing op de eigenlijke gezegde buschrijvingen als op onder storting üil gereikte nieuwe aandeelen bonus aandeelen Hel vorenstaande is echter met van belang indien er sprake is van etn bijschruving of van bonus aandeelen in verband met het besluit op de dividendbeperking 1941 In dit laatste geval is de bijschrijving reeds volgens art 12 van dil besluit vnj van inkomstenbelasting Volgens art 13 wordt dan ech er van de vennootschap de herkapitalisatiebelasling geheven Wat hiervoor gezegd is voor de inkomstenbelasting geldt mede voor de dividendbelasting die immer eem voorheffing op de inkomstenbelasting is VEBHANDI FN VAN SLACHT GEV0GEL1E SLfc HTS DOOR ERKENDE HANDELAREN In de Nederlandschc staatscourant IS verschenen een besluit van den secretaris generaal van het depafte ment van Landbouw en Visscherij dal in de plaats treedt van het Gevogelte invenlarisaliebesluil 1940 Hlerby wordt bepaald dat t verhandelen van slachtgevogelte slechts mag geschieden door erkende handelaren Een uitzondering wordt gemaakt voor door de centrale voor eieren en pluimvee aan gewezen fokof legdieren van 600 700 gr 019p van 900 600 gram 010 kg k W4 U n 009 Zilvenüen 030 Sjalotten O 13 Bieten I tot Vj kg per stuk 0 08 n van i i 1 k per stuk 008 III van I 11 kg per atuk 007 Gekookte bleten 3 stu u of meer dan 3 stuksper kg o 17 007 000 013 0 20 013 0 10 020 016 013 016 013 010 0 06 minder dan 3 i ks p kg 0 13 Kropsla boven 9 krop per kc beneden 9 krop per kg ke Andyvie Spinazie Stoofsla Rabarber Postelein Prei boven 10 mm Q tot 10 mm Kno selderij ï boven 10 cm C van 0 10 cm 0 van 6 8 cmbeneden 6 cm 0r 0J7 017 1 kwaliteit 0J7 kg 3e kwaUleit 030 017 Val van Goud en sterreinelten Val van overige appelen Stek en worms tekige appc en OM OIO zuur idem zoet Peien Beurré d Anjou enz 060 0 47 025 OM 030 017 036 017 0 017 010 extra kwaliteit Ie kwaliteit 3e kwaliteit Beurde Hardv enz extra kwaliteit Ie kwaliteit 3e kwaUteit Beurré de Mérode enï 1 kwaliteit ae kwalgtejt Ov rl ge soorten 1 kwaliteit In kwakteit Stek en wormstekige peren Pruimen Dubbele Boeren witte enl 054 020 ie kwaliteit 8e hwalitelt 042 30 ne Victofia enzkwaliteit 2e kwaliteit Overige soorten pruimen 036 030 Ie k naiilelt 2e kual elt per kg berekend worden met dien ver GERAFFINEERDE OPLICITING Dez r dagen kwam een Laarder ingezetene in Amsterdam in contact met een drietal personen die voorgaven een groote partij koffie thee peulvrucht enz te koop te hebben Alvprena echter te onderhandelen eisch e het drietal een cautie van ƒ 500 van den Laarder ingezetene zekere P Deze voldeed hieraan en stortte onmiddellyk du bedrag Men voerde daarna P die m Amstercftm geheel onbekend was kris en kras door de stad en wist hem nog een bedrag var ƒ 200 afhandig te maken Dit was rog zg voor een an dere partij van lüOU pond koffie Tot slot liet men P in een zeer druk gedeelte alleen achter Het diie al waarvan een bekend is ni een zekere C M n goeH benende van de polite was spoorloos verdwenen Vermoede lijk zal echter zeef spoedig arreilatie volgen DISTRIBUTIENIEUWS Distributie van vaste brandstoffen De secretaris generaal van hel departement van Handel Nijvej heid enScheepvaart maakt btkend aal gedurende hel lydvak van 10 September 41 tot en met 30 April 1942 de met dewoordon een eenheid eerste periode een eenheid tv eede periode eeneenheid derde periode en een eenheid vierde periode gemerkte bonnenvan de periode bojinerislellen voorvaste brandstoffen recht geven op helkoopen van een eenheid vaste brandstoffen mei uitzondering van fabueksturf I 6EURS0UÉRZICHT Vergeleken met den handel gedurende de atiftiT ons iigRtnde TAcek was de dffaire op do AmBterdarnschë effectenbeuts eibteren van zcLr gei lu t ij Ofiivoiig ZonM eI Ktopcre alB verkoopers liAdden zich teiUKgetrokken zoodat de beurs m sommige hoektn een ver laten indruk inAakte Voor Industrieele fondsen uaj de bclannsleiling geheel en a opRChoudtn zoodal mecreudeels iels nigere koeisen tot stand kwa men Akus en Lei ever konden zich nog het beste handhafven maar van Berkels Patenl Caivé en PüiUps moesten een paar punten prijsgeven Voor de minder courante ludus trleele aaEiarelen was eeidcr eenig aanbod aanufzig ƒ Sterk gjédaaid i de belangstelling voor Olicfi die gedurende de votige ueek herhaaldelijk het levendiffst veihandelde fonds tci beufze was Na een vTijwel prijshouriende 0 entnt zakte de noteermg ge tidelijk in tot St3 1 2 zijnde een verlies van Mjna 30 0 Voo Indiftche fondsi n was met uit onde rinjï oor de minder courante rubberaandeelen Hoegenaamd getn atkntie aar te ncrrtfen Ainaterdam Rubbers kwamen beneden de 30 te liggen en brokkelden tegen het eiode van de beuts af tot 298 Bandar en Tl li Batavia bleven met re p 249 3 4 en 230 0 0 aan den pruïhoudondtn ant Van suikerfondsen optnden HVA s met 465 D e onveianderd Eonig aanbod deed de noteering tot 2 0 0 daten Vereenigde Vorstrnlanden waren met 133 0 0 büna t veranderd Iets vaster waren de koersen voor de ta baksaandeekn Deli Batavia kon een viertal punt n oploopcn tot 2610 0 terwijl D H Mij met 2971 2 eveneens iets hooger was Scnenibah bleven onveranderd In den schcepvaarthoek gaven de mecMc fondsen ecn dalende richting te aanschouwen Holland Amerika JLinle daalde met 3 0 0 tol 144 1 2 evenals Rotterdamsche Lloyd die tat 161 0 0 terugliepen Java China Japan daaif n tegen warm met 163 3 4 ain den vasten kant hetgeen vermoedelijk het gevolg Is van een betere bcooideeling van de verhoudingen in het Verre Oosten Nederlandsche Scheepvaartunie werd met 203 frictintiee boven den koera van Zaterdag gehaald G d op prolongatie 2 4 RADIONIEUWS WMHUdAf ScpUmber RILVEHSUM L IM M 1 45 GruaofocNimuz 6 51 OchiendgymnMtlek 7 00 GramofoonmuK 145 Ochtendgymnastiek S 00 BNO Nieuwsberichten 8 IS G wUde muziek gr pi 8 40 G amolooniuuziek 0 U Voor de huisvrouw 9 25 Graniofoonmuziek 110 Voor d kleuters 11 Ensemble Jack d r Kinderen en eo isl 12 00 Gramofoonmuxlek IZJi Voor den boer 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische benchten 100 Gramoioonmuziek 2 15 Molto Cantabile 2 45 Gramofoonmuziek 3 00 Voor de vrouw 3 HO Zang met pianobegeleltUns 4 00 BJjbelleïing Vooi bereid door de Christ RadioStichting 4 ZO Voor de jeugd 5 00 Gramofoonmuzlek 5 S BNO Nieuws economische nomischeen beur berichten 5 30 Jtïugdstormkwartler 5 45 Harmome orkest van het Nederlandsch orkest s Gravenhagc C 15 Voor de binnen chippers 6 SO Klaas van Beeck en zfln orkest 7 00 Actueel halfuurtje 30 Volkszangkoor 8 00 Gramofoonmuzlek 15 Causerie Volksgezondheid 8 30 Cabarelprogramma Ö30 Gramofoonmuziek 8 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 10 15 BNO En geKche uitzending The Dutch Achievementsin the Netherlands Indies ILVERSUM II 301 5 M 45 8 00 Zle Hilvecsum I 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuzlek 10 Of MorgMiwuddng 10 20 Zang met planobege elding opn 1040 Declamatie 1100 Gramofoono nuiziek 12 00 Frans Wouters en zijn orkest 1Z45 BNO Nieuws en economi iche berichten 1 00 De Ramblers 1 30 Gramofoonmuzlek 145 Schiammelkwartet en soliste 2 IS Voor de jeugd 2 30 Verkorte opera Die verkaufte Braut grpi 4 00 4 handige pianomuziek en gramofooiunuzlek 4 40 Gramofoonmuziek 5 00 Bljbtiiezing 515 BNO Nieuw economische mischeen beursbertchtlen 5 30 Orgelconcert en zang 8 00 Grainofoonmuziek 8 15 Otto Hendrtks en zijn orkest 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gramofoonmuziek 7 45 Jn en om de NSB Voorbefeid door de NSB 8 00 Utrechtsch Stedelijk orkest en soliste 900 Boekbespreking 9 15 Utrechtsch Stedelijk orjoe t en soliste 9 45 BNO Nieuwsberichten ItfM Dagslulti ng Voorbereid k or de Christ Radio Stichting 10 05 10 15 Gramofoonmuziek ef fnAA Mtarmm IVekkmC van S S aptai i itw ywiM No 172W ƒ M No 4M2 2 0M No 9333 1M9 No 448 78N I M No 1417 14854 21M4 4M No 2020 11958 2014S ZMTNo 1128 20775 21385 IM No 4S4 737S 8918 raUZEN VAM f Si 19471 1004 4109 1061 4113 1052 4115 1084 4138 1098 4142 1136 4155 1140 4167 1154 4172 1161 4202 1179 42lS 1191 4281 7111 ll 7 4290 71X 1131 4317 7134 1271 434l 7186 1288 4353 7196 1333 4369 7216 1347 4516 7241 1359 4572 7327 1364 4583 7154 1420 4SO0 7268 143 4 17 7406 4647 7445 4693 7452 4762 7456 4793 7475 4806 7513 lS28 4809 7570 l 4850 7 90 1819 4858 7R80 1632 4864 7745 U 35 4865 7750 1885 4868 7779 1783 4871 7781 1807 4 04 7851 1879 4128 7860 1887 4941 7884 1898 4950 7891 1912 4955 7906 2U04 4061 7945 41 63 8019 4967 80 8 2068 4993 8041 2 196 5101 8057 2120 5104 8091 2146 5126 8103 2231 Sm 8106 5183 8111 5208 8138 5242 8168 5261 8195 5274 8209 1302 8212 9599 9613 9655 9775 9794 9827 9836 9916 9926 9945 9947 9984 100O5 10039 10086 16374 1 180 lb393 16418 16439 16453 16489 16525 16665 16715 16797 16876 16883 16905 169 12 16959 16993 17000 170O5 17127 17135 17140 1 147 17169 6899 6950 6968 S990 7006 7013 7052 7073 7075 19515 19S29 19555 19988 I9S70 19600 19623 19827 19701 19722 19723 19734 19782 19806 19814 19879 19880 19900 19912 19925 19972 20O39 10095 10127 10146 10190 10285 10512 10552 10 9 10636 10655 17171 20100 17190 20137 17221 20174 20192 20202 20204 20229 20254 17284 17293 17313 17398 17428 13865 1I4I5 202M 1 480 20129 17489 20355 17505 20387 nSJO 20389 17533 20 14 1 542 20413 rSfiO 20423 1 646 20431 17 9 20432 17730 20513 17758 20816 17758 20559 17780 20583 17880 20564 17105 2o575 17920 2u586 1 939 20606 17946 20608 18022 20612 lO H 10717 10720 10782 10769 10828 I1I810 108 2 1 863 10903 10911 10928 10933 10962 10969 10988 11005 11015 U103 11112 11161 11162 11164 11199 11211 12932 12941 12943 12948 12963 12980 ITOOl U087 13156 13227 13274 13355 1 194 13431 13471 13474 13501 13503 13512 13524 13529 13565 11612 13645 1365J 13656 13689 13729 13757 13784 13842 13 858 2250 226U 2262 2312 2339 2 41 2149 2382 240U 2414 2434 2480 2592 2iB9 5607 8411 13880 l i881 13906 13931 14072 14U89 14131 14161 14178 14183 14236 14303 14381 14393 14401 14417 144 14452 9 mis niü Imw iso iB 207 a l el 7 ï 2M 14506 18078 20703 S 8227 11268 H5 3 18088 J0774 11326 14638 18129 20887 11338 14659 18142 20 98 11159 14S85 18184 20920 11371 14728 18272 20935 11403 14765 18302 20940 11411 14840 UJIO 20967 11445 14943 1I I25 20974 1470 14949 18149 20988 535 14951 18371 20992 11884 14960 18172 210 2 11686 14J95 18384 21013 15002 18407 21031 15105 18422 21064 15113 18440 21077 15226 18457 21106 15282 18501 21191 15326 18559 21199 15343 18629 21202 15394 18687 21224 15406 18C87 21213 15424 18752 21258 15471 18798 21274 15499 18802 21299 1B517 18812 21361 15529 18818 21162 15555 18866 21365 15588 18871 2U75 15703 18878 21383 15706 18889 21413 15737 18982 21435 15741 18986 21463 15745 18968 21515 16 l i mio s l S 5419 8J65 5551 8338 5582 8i 8 2650 2 59 2b8 2712 2735 2769 2785 2853 2878 2900 2911 2912 2930 2868 S715 8455 5712 8480 5 36 8464 5774 8511 5895 8528 5897 8554 5911 8587 11689 11691 11707 11720 11739 11795 11847 12022 12U28 12057 12111 12149 12157 12197 122j6 12264 12315 12J37 12144 12385 12470 5940 8604 5 l 2 8612 5 £3 8618 5995 8640 8020 8656 6033 86 5 6017 8678 3ÓÖ3 6063 8689 3011 6065 8694 3113 6072 8746 3142 612S 8760 3158 6161 8768 J29S 6171 8769 l m 12S2 il 19038 21606 15773 iseM 15820 15817 15910 15958 16025 16042 16119 6180 8803 6223 8836 3i59 8291 88423383 6314 88583406 6350 89063421 6368 89533448 8379 89883471 6197 89913478 12491 12510 12615 12644 12 9 12698 12699 1J729 12739 21611 21645 21654 21660 21693 21722 21728 21767 3515 8414 9012 19043 19071 19077 19122 19129 19257 19273 19311 3528 6460 9029 3577 3598 3684 3690 3731 3928 3957 3968 6488 9085 9170 9194 6587 92166625 92S7 6671 92646697 9J03 iiiiiil 4107 po 9489 MM m M oris Wit irt O In dMt kl e iSSt 1 prils v n ƒ 1060 R£CHTSZii EII GERECHTSHOF s HSRTOGESBOSCa MEISJE ZOND HAAR ZUSTEK KBt VbRGIFTIGDE VLA THUIS In hooger beioep heeft zich voor het gerechtshof te s Hertogenbosch te verantwoorden gehad Johanna F uit Kindhoven idle in een potje jam t n hoeveelheid rodent had gedaan en t U een bakker eén vla hati laten mak waarin deze vergiftigde jam waa vr rwerkt De vla liet zy thuis bezorgui bu het pension waar haar zuster vBiv toefde di4 van huis was gegaan wegens meenigheid over de keine van een yerloofde De zusfer had met eenige andMe personen In het pension an de wla gegeten doch de toegevoegde hoeveelheid bledk te germg zoodat het volg vo 4r de betrokkenen geluklEig slechts énpasseljjkheid was Vaxlachte zeide gehoopt te he4 ben dal haar zuster door het eten van de lekkerny ziek zou worden waarna ze zich dan wel thius zou hebben laten verplegen Pnder de omstandigheden zou hel volgens verdachte gemakkelijk zyn geweest het meuje tot het breken met haar verloofde te brengen Zu verklaarde met cle bedoeling te hebben gehad ook anderen te ver giftigen De advocaat generpal mr van rkel eischte wegens poging lot zwa e mi handeling een gevangenisalraf van een jaar en zes maanden met aft k van het voorarres De rechlj nk had haar veroordeeld tol een jaaf gevangenisstraf Lo ver dediger mr van Dijk uit Emihoven betoogde op juridische gronden dat van een strafbare poging tot zware mishandeling geen sprake kan zijn en dat hier slechts eenvoudige rr shandeling IS gepleegd Hij vroeg derhalve een mildere straf Over li dagen zal het hof uitspraak doen DE BONNENLDST 7 SEPTEMBER T M 13 SEPTEMBER 34 4 brood 4 rants brood of gebak 34 brood 1 rantsoen brood of gebak ei een ei tm llf SeplembcrJ vleesch A ranlioen vlecsch ofvleeschwaren 34 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch 6t vleeschwaren 34 kaas 100 gram kaas melk I 1 liter melk res aardappelen 3 kg 7 SEPTEMBER T M 4 OCTOBER 34 35 36 en 37 bloem rantsoen bL br of gebak algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram koffiesurrogaat algemeen 500 gram jam alg 250 gr havermout C havermout 250 gram havermout C ryst 250 gram rijst algemeen 250 gram gort alg 100 gr vermicelli of maizena 7 SEPTEMBER T M 24 SEPTLMBFB 34 35 boter 250 gram boter 34 35 vel 250 gram boter met i ductie 1 SEPTEMBER T M 30 SEPTEMBER ld kanen 1 kg kattenbrood 16 honden groep I II 10 kg grjep III 8 kg gronp IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg bonden brood OPGEPAST Niet meer geldig zijn na heden 6 September 33 brood 33 bloem 33 vleesch 33 vleeschwaren 33 melk I 34 reserve aardappelen 30 31 32 en 33 kaas 29 en 30 boter 29 en 30 vet en van de algemeene kaart 107 suiker 108 koffiesurrogaat 109 jam 110 njst ook B rust 111 havermout of gort ook B havermout en 112 vermicelli of maizena De bonnen 33 eieren bleven geldig t m 13 September WAT IS EBN RANTSOEN BKOUO 100 ram Druofl GEBAK 75 zrim DeuJiult witela bueulta koekjes ül 140 ktbid tpectüaaft ko lc Af 300 gram cake at 400 gram evuld U la kurstaebali ót MO ffram BevijKl groot korst ebak 6r MO Kram uart ibakXa BLOEM 70 gram urweblocm meel rogsabloem meel zeifrtizend baKmeeL RUST 150 gram rUJt rtl tenieel blovin gnee gruit meel Igemengo mtoel HAVERMOUT 250 ram oavermout vlokken b ucm aaraappeivlokken GORT 5o ram ort gortemeat grutten VEKM1CELU lOIVrrara Tcrmlcelll macaroni ipaffhetU MAIZENA 100 gram maiscna sago atcilap peimeel Al 100 gram ut meal verwerkt m buddinirbueder of puddlngsauspoeder Vl EEbCH 100 graro Tlceacb gtwicbt van been Inbegrepen VI EbSCHWAKEN 79 gram gerookt of gekookt vteeech Af 78 gran garookto worstioorten Af 100 Cram kookte wontiocrtan Af 125 gram leverartlktlen tongonwont nieibrood At 190 ram bloedwortt JAM too gram lam alroop Honing Andere di$tributieartikelen KOLEN Kookdneleinden letter U en IJ Bon No 5 KJ Gen anthndet ve per de 1 h anth V of 50 k g turfc ik s Gen turf 9e per 50 8t baagtrlurf Lm 30 September Verwarming il W 03 baarden en kachels J t m M baarden en kacheU R 1 t m U centrale Mwarming en rnti id vasie brandstoffen 05 H 97 Jiiardoi en kachels J 05 t m 08 haarden en kaehela R een eenheid turt Geldig t m 31 Decemb Pi TROLEUIW M 13 en O 13 U Aug t m 8 Oct voor keuken 3 iter SCHKbR l EP i textiel t m tl Deo 1 nntioen Z EP 113 alg en Ji zeep van zeepkaart P en Q tm 30 Sept 1 rantaoen