Goudsche Courant, woensdag 10 september 1941

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1941 ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN In den nacht op Dinsdag verscheen slechts een onkel Britsch vliegtuig bovtn ons gebied De neergewoipen bommen vielen m het vnje veld en richtten geen noemenswaardige sch e aan DUITSCHE MORDERSCHOOL GEOPKHD Te Hoenïbroek is Maandagochtend n z g Moederschool geopend gesticht door de Sational Sozialistische Frauenediaft I 1 tytTEiUWP ijntsche verlieaea bt ew r le woi fe10 M ét Diutï luchtmaclit J t 1ï la O rdag en des rfciliche eiland zoo doei h bardeerd dat de L a f irfifandienst zware vjr M poorwe tniplacem n gchouche kuit aan 1 rt lafies lang Tyne en ki d havenbedrijven W 2ie Ositkust bene eng op Je l Ki van het eiland moet be j DNB De Duit chers mort bommen laten vaLen Jte viiichtbooten Ten Oos SuB i land werden een koop JT haven van Suez 4 schepen il UI du in dr dagen 70 00 2él sruimle tot mken ge Brit che installaties en 2 a Afrika werden even f tioIIen De BriUche bor ZJLn hebben daarentegen bij J iien op het Kanaal en hun rtwen naar DuiUchland b hun aanvalspogingen op zware verliezea geleden lagers en luchtdoelartiUerie iMu m 2 laK op j Bnttpn wegens lecht weer lanval 39 en marine artiUerie JSiraditen ter zee 6 Bntsche rSTn neer Voorts stortte een SvliegtuiK bi den terugtocht BtrlJiii i n Zwed n neer oo jeB ten binnen 48 uvur 43 vüeg M and vier vrachtbooten 600 tw aan Bntaehe Oost Z tst bil de Fa oer Eilanden 2 gJJvaardijaehep n van 12 MO be evene T verloren dr fcwpsf ymken fe Wf Be Inehtaairval op Berlijn P AJIP correspondent te Berlijn fc bichimatht der Engelschen in M nacht van Zondag op Maandag llutpbiBi der Dnit srhe hoofdstad MHWnffei het commtiniqué v m li opperbevel der wepi macht bert ids lie feiten heeft meegedeeld heeft wderMi aangetoond dat er slecht ijditoffers te bitrouron vallen on jnjegenen die ich buiten d schuil lelden bevinden Len der getrolfcm W op w K y plicht als lid 11 den hulpdienst te doen toen liem it doodeiijke scherf truf er eei iitdiiod in dienst van vaderland en mitenlief lc beide terwijl aPe Bfcren die getroffen werden ver muod hadden om tijdig een onder lm eote vinden In een hotel li v vitt op eenigeiii afstand een bom Mi lcfte werden gasten op de tweede o derde virdiepmg gtdood of genod Ja den schuilkelder zouden zij wlfcsinei ongedeerd zijn gebleven Het duidelnk dat het germg aan ui beramen dat de weinige vliegtui Hl die de versperring weten te pasMRin pract ch lechts luhra kunnen afwerptn niet meer d m een re liUet geringe directs uitweikinj irann n hebben De metaalsplinters wegiejlmgerde steenen evenwei bïsiroken een grooter veld waarbi men ook aan vallende metaaldeekn un de granaten moet danken Hiertegen kan men ziih volkomen m de leider n veiligheid stellen Een tweede fe t dat bij het jongste liichtalèftn opniemv bevestiging vond at de spoedige assistentie en voorbeeld ge organisatie van de Berlijniclie hulpdiensten Een der bom im Aclke bijna uita mtend op woon ilken vielen ver van elk in militair HWht belangiiik punt trof een weg kruising waardoor eenige huizen in Mbuheid waar beschadigd wer a Tentend waren instanties dtr Wfl btie veiligheid hulp en ere dienstm aanwezig om de rite Sfsistentie te verleenen Van e nabijge egi n ziejienhijis tut wer de noodijc maatiegelen getrof K en 4re t na beïhiiignig van het ijnn hinden de dakloozen m een llwl onderdak bed ien e Igeheele rzorjing genieten Uit d rtemming WW behalve dankbaarheid ook JWMtheid en vertrouwen Het ligt de hand dat de slachtoffers ook 3 wrw l uit de Bioeil jkheden tnbutiekaarten enz worden nolpen Jen slotte bleek hoe m n ook den llen vijand wist te holpen 3 en brandend ne r el omen En n vliegtuig stroomde even snel lie kanten dpskundl e hulp toe kuiiij hrv ei landslie i met een valwherm m een neergekomen Tommy kon og Veilig op het dreae brengen B BVISLBIDING IN DE VER STATEM bur AwCTik iansche bewapeniiigslen fc i Pforiteiten en grondstof 15 r hst voorjtel vtrworpen omiii 5 sende voorj in verband Jr yeigende petroleumschaarschteZw St Kgen vafn deier v n Oostkust lebrek e keo ü P tso opgegeven k i l or igender noodig z in voor S P 8 Volgens i A t echter dit besluit I 8 aangezien de minister Wjjdfïïï verhinderd Wjadenng bi te wtmen orte berichten Ü H lSi lï l rroristcn h bben ccn 2 S Japun icnen onder li ir lnt n tion le n S fciTr rHJ wenl L l lüï t V lorbljsangcr werd MK De aad r wisten t ont if lm 35 C rt m h eft 1S hi rlljn met een geheel ÏJ ï i5 J r ht f frtttt ïljndk ï J Mnfl t Mn het verroeR aS Hbiiï 1 ti ar cc niulalen In de lÊ iltS pslliTlten van het oof ïï ta f mix lit In de boietle W rttende raicfit la L lS m Ie oor oesS H h wti Bedw Itl dat de uit Wï os s 1 tl amburj kunnen Inleveren 4 1 Duitschiand strijdt voor Europa De ODisingelIng van Petersburg WtGjtnXVt IN RET OrrEHSTÏ NOORDEN Ha opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend Zooab leeds m een speaaal bericht bekend is gemaakt hebben snelle di isies van het Duitsche leger op schitterende wijze gesteund door gevechtsformaties van het luchtwapen ten Oosten van Petersburg de Newi op een breed front bereikt De stad Schlusselburg aan het Ladoganieer is door een regiment infanterie stormenderhand ingenomen Daarmede is de Duitsch Finsche nng om Leningrad ge sloten en de stad thans afgesneden van alle verbindingen over land Gevechtsvliegtuigen hebben gisteren en in den afgelonpen nacht wapen en ravitailleenngs bedrijven in Leningrad gebombardeerd Een tweede nachtelijke aanval van hêt luchtwapen was gencht op Moskou Duikbooten hebben in het g oorden van den Atlantischen ceaan vier koopvaarders met een totaal van 21 500 ton tot zinken gebracht i Op het Britsche eiland heeft het luchtwapen in den nacht van 8 op 9 September mihtaire in stallaties gebombardeerd m het graafschap York en haveninstallaties van Great Yarmouth Een aanval van Duitsche gevechtsvhegtuigen in den nacht van 7 op 8 September op vijandeliike schepen m de golf en op de reede van Suez heeft groot succes gehad Fen tankschip van 7000 brt werd vernietigd Vijf andere groote koopvaarders werden zwaar beschndigd De vijand s m den afgeloopennacht naar West en Zuid WestDuitschland gevlogen Door hetneerwerpen van bommen opwoonwijken vooral m Kassei heeft de btirgerbevolking verliezen geleden aan dooden en gewonden Luchtafweergeschutschc epn der aanvallende Bntsche bommenweipers neer Bij de uitvoering van convooidiensten tfer ravitailleenflg van de in het uiterste Noorden stnidende troepen ontmoette de artillerieschoolboot Bremse groot 1400 ton m Nnord Noorsche wateren tijdens riecht zicht plotseling Britsche zeeslrijdkrachten bestaande uit een kmiser en t ee torpedobootjagers Ter besche mingvan het convooi aanvaardde de Bremse den strijd tegen deze superieure viiandelijke stnjd krachten en ging na een kort hard gevecht tengevolge van verscheidene torpedotreffers verloren Door het dappere optreden vTn Je Bremse here kten alle schepen van het copvooi ongp deei f hun plaats van bestemming Een deel der bemanning is gered H£T ITALIAAJiSLHE WEERMACHTSBERK H7 Activiteit bij Tobroek Het Ilahaansche weermachtsbericht van heden Uiidt ak volgt Aan het front van Tobroek levendige activiteit van onze artillerie Duitsche en Italiaansche formaties van t lucht wapen hebben in Tobroek Mersa Ma troeh Giarabub en Sidi el Barani met succes munitieopilagplaatseB artiUe nestellingen militaire installaties troepenonderkomens en geparkeerde vrachtauto s gebombardeerd Duitsche jagers hebben bij een aanval op het whegveld van Sidi el Barani een op den grond staande Hurricane vermeld In den afgeioopen nïicht hebben vijandel ke vliegtuigen opnieuw boven Palermo gevlogen en eenige bommen neergeworpen die bijna alle m zee vielen Er ontstond geringe schade de aanval eischte geen slachtoffers De verhezen onder de bevolking van Pa lermo ontstaan door den vijandelijken Bvsl in den voorafgaanden nacht ïtjn gestegen tot 27 dooden en 58 gewenden De houding der bevolking was voorbeeldig door kalmte en discipline In Oost Afrika hebben onze vooruit geschoven afdeelingen van het steunpunt aan den pas van CuUiualiert op 6 September een uitval gedaan en de vtjandelhke troepen uiteengejaagd die tegenover hen stonden In het gebied van Weltsjefit zqo bij een aanval uit de lucht den vyand zware verliezen teegebraeht Het s 3 Esperia is door een vijande Iqke duikboot ui het middendeel van de Middelland che Zee tot zinken ge bracht De begeleidende eenheden redden bijna alle op het schip zijnde personen en leden der bemanning In den afgeloopen nacht hebben for naties vau het Italiaansche luchtwapen de zeeen luchtsteunpunten van het eiland Malta aangevallen OnHATIECKVAAB IN AMERIKA De Amerikaansche minister van Financien heeft m een redevoering verklaard dat d Ver Staten door een inflatie worden bedreigd Hij wees op de noodzakelijkheid van onoiiddellijke tegenmaatregelen JAPANNtBS VERLATEN BRITSCHE RUK Naar officieel wordt meegedeeld zal Japan drie passagiersschepen naar verschillende deelen van het Eritgche uk jende om d aldaar wooï ehtige Japanners naar het vaderland terug te brengen Slachtoffer van bomaanvallen IN DUITSCHLAND 38S3 IN LNGELAND 4IS0 Het aantal doodelyke slachtollera van vijandelyke bomaanvallen op Duitsch gebied beliep ui de periode tusschen het uitbreken van den oorlog en 2 Augustus jl den datum waarvoor nog oüicieele gegevens beschik baar zijn 3853 Deze offers van den Engelschen ooilog zijn in hoofdzaak dpoT weinige steden en streken gebracht aldui het D HM Van Engirische zijde wordt het aantal der doodelijke slachtoffers d Duitsehe vergeldmgiaanvallen op bewapenmgs initallaties en oorlogs economische bedrijven gesteld op 41 900 In werkelijkheid IS het waarschijnlijk aanzienlijk meer Maar ook 41 900 is meer dan tienmaal het aantal der slachtoffers die de Engelsche bomaanvallen tot ondermijning van het weerstandsver mogen van het Duitsche thuisfront lO Duitschlapd vermochten té bereiken Ter vergelijking is in dit gevil wellicht belangwekkei d dat het aantal doodelijke slachtoffers van verkeeis ongelukken m 1938 m Duitschland 7354 bedroeg BINNENLAND De Jaarbeurs geopend GROOTE DRUKTE IN DE DOMbtAD In een kwart eeuw heeft de Jaar beurs zich wel eer populair gemaakt bij het Nedei landsche zakenpubliek Het was gistermorgen J roeg reeds buitengewoon druk in Üff Domstad vooral bij het station waar duizenden aanitaande Jaaibeursbezotkers door de tremen werden aangevoerd De spoorwegen hadden voor etn extra trtin uit Limburg gezorgd die reeds nu den eerste daj van de Jaaibeuis uitverkocht was Zoo zullen vijf extra trein enterden ingelegd Aan vullende buslijnen zullen het vervoer bewerkste ligen voor die deelen des lands welker ingezeteren door den gewonen treindienst te laat op hun bestemming zouden wezen Htt was voor het logiesbureau van de vereeniging voor vieem e lingenverkeer geen gemokke e taak om de huisvesting te vtrzor i n vooi het leger Jaai beursbezoeker dat thans reeds binnen Utrechts muren is en dat nog wordt verwacht Het amusementsviaagstuk het ft en heel ander asceet gekregen door dg opening van lie nieuwe schteuwbui Er zal een sene voorstellingen voor de Jaarbcursbe oekers wordt n gp geven die k mkt als een k ok Ook de bote s en restaurants taan niet voor een gemakkeh he taak De be volking v ordt naar schattmg mefeen derde veimeerderd Op de beurs was het gisteren reeds zeer druk en vooral de vele inlichtm gendiensten van officieele instanties mochten zich evena s de Duitsche of ficieele inzending en de collectieve mzendnigen zooais bijv die van Inft Neder indsche ambacht reed van ochtend m een groote belangstelling verheugen De nieuwe collectieve in zendingen van het genootschap voor ree ame en Het Neder andsche Bock zullen eveneens geen spnt vin hun dee neming hebbm Boeken zoowe a s reclame hebben de belangstelling van het groote publiek De korenschuar van Europa Dat IS d Oekraïne de larjiditreek in het ludeii tip Kusland waar de bewoners weer moc gevat hebben ten t$elukkige toekomst tegemoet gaan nu ai door de Duitsche weermacht bevryd zjjn van hun onmeoschelijke onderdr ukkura Overal in de Oekraïne worden de Duitscht soldaten en hun bondgenooten geestdijiftig verwelkomd Overal gaan A wear aan den arbeid en fa uen daar m de koienschuur van £ urupa den uogst binnen Ziehier een der resultaten van den strijd tegen het bols jewisme Overal waar de trawanten van Stalin vemieUgd zijn gaat een gelukkige bevolking aan het werk en helpt ontaan mede aan den opbouw van het nieuwe Huropa De stryd tegen het bolsjewisme ia ï n strijd die gestreden wordt terwille van ons aller toekomst Het is een strijd die Duitühland begonnen is en die het met bcihulp van zijn bondgenooten en fe vrijwiUigerslegiotnen zal voeren totdat dp Overwinning behaald zal zyn De stryd tegen het bolsjewujne is een strijd aarm beslist wordt ook over de toekomst van Nederland Daarom zyn reeds duizenden Nederlandsche man nen traders m de gelederen van on legioen en daarom wordt ook van u verwacht dat u zult helpen onder drukte volkeren te bevrijden van het bolsjewistische juk YRIJWILI NI EGIOEN Koningfeinegracht 22 s Oravenhage Doet wat van u verwacht wordt doet u w phcht meldt u aan bij het De taak van de Nederlandscbe Cultuurkamer REDE VAN PROF DR GOEDEWAAGEN IB het Tijksmuseum Twenthe te Enschede heeft hedenmiddag prof dr T Goedevwaagen secretani geaeraal van het departement van Valksvoorliehting en Kunsten een rede geiju den over het onderwerp Gilden en gouwen De nieuwe samenleving de volksche weet aldus spr dat cultuur een waarde op zichaelf is die men van stairtïwege nooit in bepaalde banen dwingen kan Zfl weet dat de cultuur het best in vrijheid gedyt n dat geen kunstwerk waarde heeft dan oat wat door inspiratie en vrije seheppuig tot stand is gekomen Wel echter zijn nationaalsocialisten eivan overtuigd aldus spreker dat verandecmgen in maatschappij en volksgemeenschap noodzakelijkerwijze vergaan ie omwentelingen m bet aestlietiscn sclieppen met zich biengen zooais te allen Hide de kunst mede uitdrukking van een samenlevingsorde is gewee In elk geval beseffen wni dat de staat met meer het retht heeft om de cultuur en haar werkers neutraal te bejegenen maar dat hij ten aanzien der hoogste goederen een plicht en een taak heeft te vervullen die meer inhoudt dan fmancieele en polilioneele maatregelen Ook het omgekeerde ech ter IS h t geval ook de cultuur heeft een verplichting tegenover den eersten dienaar des volks den staat Haar vrijheid kan nooit beteekenen dat zij haar uitingswijzen zoekt in de rich mg van een egaliseerend en rassenloos mlernationalisnie Zij heeft de plicht het kenmerkend Nederlandsche te geven Aan deze plicht te gehoorzamen en z ch de mond der volksgemeenschap te voelen dit 19 haar vriiheid Om overheid en cultuurleven tot elkaar te brengen en hen als het ware op een vlak te veieenigen zal er straks een tnsschencrgani atie worden geschapen een medium waann ij el kaar kunnen ontmoeten Zooais de oveiheid met haar maatregelen cultuurpolitiek van boven naai beneden wei kt zoo zal het cultuui leven m ee zes gilden der Nederlandsche Cultuurkamer een forum van vertegenwoordiging vinden om daar van beneden raar boven zijn belangen te benaragen Lrneizijds het departement rtitt zijn cultuur pohtieke taak anderzijd de Cultuuikamer met haar gilden m dienst van de cultuurwerkers 7clf Leneiziids de regeering anderzijds de volksvertegenwoordiging der beroepen w arvan de cultuurheroepen een roep vormen De Cultuurkamer is straks de vorm waarir de tultuui m het ope baar een semi officieele vertegenwoordii ng krijgt Zij worJt de te or reier dtr overheid die deze m aam Kinj mtt de cultuurgioepen biengt die met toevaUig is en van he mompnttei be lang afhangt doch wezen iik e orginsrh IS Zooa s men met tvvte oogen dieper ziet dan met etn zoo zullen departenr ent en Cultuurkan er samen meer perspectief zien dan vroeger de overheid alleen De gilden het persgiide het fi m gilde het muziekgilde 1 et theatcrgildt het gilde dei beeldende kun ten en het letterengilrie knjgen tot stiak het maalsihappeajk beslaan der CTiltuurwerkers te behartigen in versch Uend epsticbt D zes gi den vormen d Cultuur k mf len ich iajn met pub lerechte lijke bevoegdheid waarvan het lidmaatschap vereischt is om cul uur arbeid te mogen veirichten Min W4 rd pvena s straks in een der be irvjf sgT i pen van Handel Nijveiheid en Scheepvaat tot de CultuurkamT t gelaten tp grond van zijn be kwaamheid in het vak en op grond van zijn betrouwbaarhe d ten aanzien van de volksgemeenschap Men wordt I d der Kamer maar bij een der gi dir 1 geoteld Ln de gi den vindt men m het alge meen weer drie groepen Ie de groep der schefjpenden 2c de groep van htn die het cultuurproduct tot het pub lek brenger zooais kunsthandel concer wezi 1 uitgevers en boekhandel Ie de gru p der vereenigmgen van het publiek dife ten doe hebben op leeken nze een kunst te beoefenen of de belangstel mg voor een tak der cu tiinr fachten te vers erken zooais letterlievende vereenigmgen en kun t kringen Deze vereenigmg n worden als zoodanif lid van een gilde dcz wyze worrft heel het cu tuur leven omvat en geordend en kriigt de overheid de mogelnl heid het m zijn geheel te overzien zich te laten adv eeren en haar maatrp e en niet dan na overleg met deze tieroepsve trgcnwoordigin te treffen Nasst de vertica e ordcnma van de Cu tuurkamer in giTden van de gildi n in groepen van de groepen in vakgroepen ts er nog de horzontale r ewisten of gouwen E ke eultuurgouw zal m het klein ern l ee d der geheelc Cultuurkamer te len gevei tg kens met het stempel van he gewest op welks bodem zij IS gevestigd TOEPASSINGSVFRBOD VOOR NON FERRO METALFN IN DEN MACIUNEBÜUW In de Nederlandsche Staatscourant van Septeimber is opgeromen een beschikking van den secretarisgene raal van het departement van Hmdcl Nijverheid en Scheepvaart betreffende het toepassingsvirbod voor non ferro metalen in den machinebouw Dit toepass ngsverbod dat het gebruik van non ferro metafen in de machirfebouw regelt m zier uitvoerig en behtrijkt met alleen der ma chinebouw inmengen zin docb tevens aanverwai Érterremen als b v den bouw van 9T pafaten en vei voennid delenv de fabricage van app rdages en pijpleidingen en de lasch en soldecrtcchniek De aandacht wordt erop gevestigd dat de Nederlandsche normaalbladcn waarnaar in dit toepass ngsverbod wordt verwezen te verkrijgen zijn bij de hoofdcommissie vrfor de normalisatie Het toepasjmlfweïbod zelve kan bt de landsdrukkery worden besteld iSociaal ecoiiomïsch Genootschap Nederland I Europa vooRDRAcar VAN Einn lanol De heer Kurt Lange vic preaide van de Dwtache Bank heeft vo het Sanaal economisch genootsehap Ne derland en Europa m Pulchri Studw te s Gravenhage een lezing gehoude over nationaaisocialistische fin ncieeJe en economische pohtti Voor deie lezing bestond zeer p oote belanfslelImg Spr betoo0de met klem dat de hberale economisthe politiek is be vnktm en nocut zal lerugkeeren la DiBtsd land hebben wu aldus spr nteuwe economische vorfaen gezocht en g vonden Nederland staat thans voor de zelfde V o agstukken Sycckcr athtte de politiek primair en het economisch leven secundair daar dit laatste pas tot ontwikkeling kan tomen m n politiek sterken gezonden staat Spr behandeWp de metftodeji die werden toegepast om den Duitschen staat economisch te herbouwen en gaf leemge uiteenzettingen over het vierjaienplan en zijn financiering In de jaren 1836 19T werd de Duitsche productiecapaciteit met niet minder dan i vergiBot Dat was mogelijk daar men op groote schaal rationaliseerde waartHj aan het particuheie initiatief zoo weinig mogelijk beperknxg werd opgelegd Slechts daar werd ingegrepen vvaar de oi deinemer niet btieid was de door den staat voorgeschreven richting te volgen Op grond van de ervaringen die Duitschland uï den v eieldooilog en daarna had opgeda n konden niaatI regelen worden get iffen om een dergelijke situatie vüor de tweede maal te voorkoroen Daarbij werd een autar kische politiek gevolgd met ter wilJe van deze politiek zelf maar om met van anderen afharkelyk te zijn Het buiteplaod heeft vaak cntiek geoefend op de door Duitschland gevuer de financieele politiek Maar ook op dit gebied is gebleken dat de getroHen maatiegelen juist waren In het begin van de7e period verkeerden geld en kapitaalmarkt m DuiLxhland in wanorde en d beurs kon met op de juiste ijze funttioneeren De credietbanktn badden de zware crisis van I93I nog niet ov ei wonnen De reorjpnisatie van het hank en crexiietapparaat heeft zich zondtr de gctingslt moeilijkheden voltrokken De maatrtgtlen op het gebied der rentepoliUek evenocps Als gevolg van de zorgvuldige behardelirg van de gelden kapitoaaimaikt slaafde men er in omstreeks zeven jaai de credietkosterv vüoi den staat met cm veer vy tig procent te verlagen Na iat dit alles was geregeld kon de Erii tKole oorlogsveikHnrg Duitsch Land niet doen warkeltr De overging Vdn vic de raar ooriog ecorom e was zeer simpel De barken werden met mt angst bcïtormd en de beurs behaelebe met te worden geiten De finjaicienng van den oorlog geschiedt volgeiia het beginsel d t m de eerste plaats de beltistingopbrenP t daartoe dient Voorts wc rden de m het bedrijfsleven beschikbaie geldmiddeien door papie ren met korten mddelbaren er langen looptijd opgenomen Zoo is het mogeluk dat Duitschland dezen oorlo 4 voor viiftig procent met twlaningopbrengsten fmantiert en df schuldenlnst slecht s eer betrekkelijii eringe stijging veittont Dp belast m gd ruk op het Duilsthe volk is hoog omstreeks 31 vin het volksirkotnen maai deze waar borgt de geheele fimncieeie pnlitiek O ik a s dt norlog largtr duurt kan Duitsillaid firarcicpl niet aan het WTikden worden gebracht Nidat de heer Lange rog eenigeUI t eer zet t meen rmtient de Du tschepriizrniMiliti ik had gegïwen wees hijop de omnatidigtieid dat de veihoocir g van de bankbiljettencirculatie m Duit chland niets te maken heeft metinflatie daar door de ge tegen produc tie ook het nationale mkrwnen s toegenomen en daardoor ook de belasting opbrengst grooter wordt terwnl demark voorts een grooter circulatiegetjied heift Door éT stelsebnatigen opbotrw van het bedrijfsleven en voorts door het feit dat Duitschland t i ligensteJl ig tot den w ereldoorloir than naast z n weenra ooae produrttecapaeiteit over het bewapenimespotentieel va bijna l el Europa beschikt heeft het een voorpmn f p zijn teffer tan T wiar door het de zekprheid bezit f n oorlog ni t slecht militair maar ditmaal ook e Tinomi eh tot een zegeviermd emtïe te brengen Kinderen vragen va hulp In de gebieden waar in de Sovjei Unie strijd gevoerd is heerscht een schiijncnd kinderleed Tallooze kieintn die in de door de Sovjet tzaepee pi gegeven dorpen en steden woonden zijn door de vluchtende bevolking en overhtidsinstanties volkomen aan hun lot overgelaten Als hongerige dieren zwerven U door de verwoeste straten totdat de eerste Duitsche troepen komen die zich over hen ontfermen Want met het strijdende en overwin nende leger is het leger van de mensch luvendheid opgetrokken o ider de witte vlug van het Roode Kruis Lief dfrijk worden de arm verlaten Sovjet kmderen opgenomen gevoed en verzorgd Hier ifl een schitterend werk voor de Nederlandsche ambulance te verrichten die straks naar het Oostfront zaJ Kinderen vragen uw hulpf Gij kunt die met weigeren Steuntliaar uw vermogen liet werk van de Nederlandsche ambulsnee die zich ook met deze stakkers jbI bezig houden Stort uw bljilrag iets meer dan u Itunt op girorekening Nederlandsche Ambulance Kontnginnegtacht 22 Gravenhage MAASniNNn HOST 19H MUXUM N In het BManM td De Maastunnel geeft ir Vaa H f a gy aii eetKwerrehl van de straatvcrhacitMtine die laei it M a9Wntiel vergtfcken kuneten veorden Hel a m sauwa 14 De bauwhoslen van de Uaaaiwinel nitgevoerd tusschtn 1937 ei 1941 worden door den schryvcr op ƒ 19 500 000 gesleW BAOiORIEÜWS HILVBMWII K M M C45 Gramofoonmuz 6M Ochttndg rnnaatl k 7M GrairwiAmniatu Xm OctitciHl Ttm nek fl BMO I i uwtbenehtea IR Vlviicnnij in V35 Gidii ufo iin luiek SU Voor d hu 5 rDq 925 Gramofowi i u t k 1109 Vo r 4ca IMU tlMZMSRt met tH H cbeK Fl iéing en gramofoünnnBcIt tStm Cre nr Scrk en ziiti ftDem n£ch erkent U 4U Almaaafc I2 4S JSHQ JTiauws e ecir omiiche t eHcht n im jiTe tre Trto IJ6 D HamICTs t m Am Iteva t Atifii Ba t n 3f Vftw de vrouw 3 26 Vioo en pii ao 4 8 Oiixoepsymphomaorketit opa i Groots rolTen en hun wrtolltfrs VT anon causrrle Ni rt fframoMmiirialwn S IS WO m uw conoinisehe en b arsl ertchtca S3 l G rartf Lcbon eii z orkeM S W Fümpraaxw 6 M Orto ITendriRs en ïijn orkfvt Tflo Actuwsl Iwfüurtje 7 3 Omroeporkest m olisJw 3 Orlw Boyd Bachmaiv 5 Vooi dra boer 3 M Orkest B yd Uachraan 130 Gr mofoonrruzieb 9 5 BNO Nieu chteil me 1 15 BNO En et Wie uii fln T JSatien feature erf the NetherlMie HU VERSCM n 301J M WB V 4 M Zte Hilversum I I 0 BilO huwsbericbteti U GramoCor nnmxietr W Mor Ip miienit Vootbertici douc d Cl tw AAiXiOm StachTme M 20 PtanoTonrtïracht t W De Ham t e lï OrUe Maliintlo en irramiv h flnmu7iek I2M E neer to Ie An ende t2 48 BNO Nteuwb en ecohonvische belichten LM Bonte Parade X30 Voor d zieken 4 00 Klaas van Beeck en zi n orkest ie V yor dp jeuyrd 1 M fhnstettike ectuur Vootbc reid dDor de Christ Radio Stichtw U BNO Nieuws economische en beursberichten 5 W Or elconrert 6 W Sport en llchaw meftifce o voedtair 6 15 Gramufeftr iwiBek 3 PlAne i erctriKht 7M Actueel 1 a uurtje TM GiaiTofoonmunpk 7 45 B andend kwettijn cauvTie 8 W Cftneertepbouw orkest Cramofoonmunek 9 4 BNt Pfceuwibenchten X i 15 GramofooBn unek DEBONNENLIIST 7 SEPTFWBEK T M IJ SEPTTMBIR T4 4 brood 4 raat brood of geb k 34 broed 1 rantsoen brood of gebak W ei etn ek vni U September 34 vleesch 2 rantsoen vicesrh of vieeKhware 34 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of v eesichwarj n 34 kaas 100 gram kaas melk I 1 4 liter melk res aardappelen 3 kg 7 SEPTEIHBCI T M OCTOBEÉ JA 35 3 en 37 bloem Mi rantsoen bL br of gebak 114 algemeen 1 kg suiker lis algemeen Z50 gram koffiesuriogaat algemeen 5ÜÖ gram jam aig 250 gr havecmaut C haver raout 250 gram havermout C rijst 250 gram ryst lis algemeen 250 gram gort 111 alg 100 gr vermicelir s n ai2en i 7 SEPTEMBER T M li SEPT fflfL 34 35 boter 250 gram boter 34 35 Vet 250 gram boter met reductie l SEPTEMBER T M 30 SEPTE HOER U ka t n H4 kg kittenbrooj 18 honden groep I II 10 kg griep Hl 8 Kg gro j IV i kg groep V 4 kg groep V7 3 kg hondenbrood UrUÜPAST Niet meer geldig zyn na heden 6 Scptfmber 33 brood 33 bloem 33 v eesch 33 vleeschwaren 33 melk I 34 reserve aardappelen 30 31 32 en 33 kaas 2 1 en 3 boter 29 en 30 vet en van de algemeene kaart 107 suiker 198 koffiesurrogaat 109 am 119 rtist ook B r ist 111 havenrarut of gort ook B havermout 112 vermicefli of maizena De bomwn 33 eieren Wijven geldig t m 13 September e T IS UM RANTSMMJ URUUU 100 Kram DrouQ GESAM mm aeaenntt irat i wicmtiL Kuslcjm 01 UO vmm niMiUau Koek M 300 i am cak öt n Kram sevuld kXeUk irorstKabaft dr 9eo tram Ki vii a xrootkontOilMk M S l0 ram uart 0 tt ft1 a BU3LM 7 ram UrawMMm maal tmtm btuam meel a irEUa Be DAiuBaai IU fST fffl Kram rtï m wme Dlueiru KZla Krutl nM t ifviwnKO m h HAVEttMUUl Kt rans navcmMut oleken o uem aardaooelvlMjiltan OOItT J50 Kram Kort HJrtemeel frirtten VBMJICICVLU too eram vwrmmllf mat aronl MAtZEDA lOB eaaa mauan aaioi aire mliTTMl 6t 100 Ktam ael meel vcrwerlct m iftMMniKPoeffvr of oiidTfltieBaiwünröeT vtXBaOi l Kram aiFeseh rranent vin baan tnbeKrepcn WeeSt HWARCN 19 grim aluslll at ekooki ïieesch f Kram Keroukte worstloorten 6f 100 Kram Kekuokta worataoorten f ra nrai l v rart l t i BMiimiiwont nlerbrrKid 6f ISO Kram bloedworst lAM 500 Kram lam ilrooo Bonlns u Andere distributie artikelen KOLEN Konkdoelelnden letter M en N Bon No 95 K P Gen anthr clet 9 per de Jh nth V of 50 kg turfciikff Ge n turf 9e per 50 t baagerturf tm 30 beptembw ïerwarmtng 01 U 03 haarden n iMcheli J 01 l m 64 Insrdeit en kachels R 01 t m II emV tt t warrrtvTB n enh rt te hrardttsffen 05 e 07 Jwanlsn en kacfcels J 05 t m H Aaanlen en kachel R een eenheid fort Oetdig t m 31 Deeenb PI TK L R M M 13 en O IS 11 Aug tm 8 Oct vooï keuken J Iter STHEI RZi EP 31 Dec 1 rantïoen S iteitlel t m ZEKF itï ir n a P h eepkaart P en Q tm 30 Sept I rantioen