Goudsche Courant, woensdag 10 september 1941

derdagllSeptemberl941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Boimb UAKKT si tSU 1tt rMtrekenlng MM Chefredacteur F tlETBR Qotrfa jj g No 20730 I fjet trloot opeengtdrongen in Finsche Golf Belangrijk wegenkruispunt genomen BdBunen op Petersburg Moskou eii Odono De toegangen tot de Maastunnel te Rotterdam welke binnen afzienbaren tijd voor het verkeer zal worden opengesteld zijn vrijwel gereed De in en uitrit op den rechter Maasoever met in het midden de hellende weig voorstadsverkeer en rechts en links daarvan de op de tunnel traverse aansluitende wegen f Potyooon Ho j De St Petersburg ge heel ohmttgeld Over een breed front zijn de Duitsche snelle ddvisfes er een dezer dagen in geslaagd de stad SchlÜFselbirrg in te nemen Deze stad ligt ten Oosten van St Petersburg asn de rivier de News en aan het Zuidelijk gedeelte van het Ladi a Meer Een nieuw front ten Oosten van St Petersburg is ontstaan de Duitsch Finsche troepen hebben nu een gedeelte van bet Ijudoga kanaal in handen ook is nu de Moermansk spoorv Sg verbroken met St Petersburg Op het kaartje overziet men de situatie de plaatsen ten Zuiden van St Petersburg worden meer en meer door de Duitsche troepen ingesloten alle spoorwegverleeer van St Petersburg naar het binnenland is door hen geblokkeerd Kaart yan Feit K 712 I d 7 II 32 lUU uw lUH auu UMI itm Mluiting op het weermachtsbej5 B uteren verneemt het D N B jgjre lüde d tengevolge van ÏJölieling van St Petersburg ook jKte jchepen der boUjewistische Kvloot niet meer naar de Witte SjCinen ontkomen Deze Oostzee SiW t uit twee oudere slagscheÜT drie slagschepen zün in aanE tenm nste 6 kruisers tot 10 000 ongeveer 30 torpedobootjager n bijna de helft beschadigd is twaal torpedobooten ongeveer Siuikbooten verscheidene mijnleg n ongeveer 50 mijnvegers en een ntal motortoipedo en motor jïo tie vloot in thans opeeneeJL ia een klein gebied in de Fin 2o lf Weliswaar beschikt zij daar aftfer Kroonstad docli zij Ut la h vrijheid van beweging Mt l n mrrd door het regvallen flidc verbindingen over land en de yoHkappü van de Duitsch Finsche eo luchtmacht in de Finsche Ut De A N P correspondent te Beriyn kUI Mlt de bezetting van Schiisselburg furioor d waterweg van de Finsche Jolf naar het Ladogameer is afge tai iit de Sovjetvloot in de Oostm ónder eemige mogelijkheid om mit te ontkomen Aliens bier bekeilde gegevehs belUit deze vloot momenteel uit twee wlin ligschepen terwül er drie itibne itk aanbouw verkeeren zeg Idiwri tot 10 000 ton waarvan er m buiten gevecht gesteld is dertig k Ri waarvan de helft zwaar beidiriifd moet zfln elf torpedobooten lareer honderd duikbooten vijftig iSiimvefers voorts mUnenleggerS tg n groot aantal motortorpedottotra Behalve het eiland Oesal ilMt dezen schepen alleen nog maar kil oarineateunpunt Kroonstad ter bMJlftkinE 2 fuTi j l spraken wu als ons ïjliaiMden uit dat de roode Oostzeeilott lanchtjnlijk niet meer het oln bastion van Kroonstad zou wllten om aWaar te worden gebnnkt or de verdediging van de nde tsaristische hoofdstad Bij al wat dl bolsjewieken op hun terugtocht ffldelen zal dan ook wel hun Oostw loot gevoegd worden zoo voegen ij daaraan toe Toen twee maanden geleder beitond nog de theoretische mogelij kkeid dat allhans een deel der Sovitliiiinne via de Newa het LadogaKW enz naar de Witte Zee zou mtwijken Deze kans is nu even el WW joed voorbij nu de Duitschers l Newa over een breed f roht hebben Wkt en Schlüssenburg hebben ge i Ek n drietal oorlogsschepen htte te elfder ure een doorgang jMt het Ladogameer te torcceren TOZfl werden terstond in den grond l o iM Thans lijkt zelfs iedere poPi tot ontsnappen onmogelijk Nu MnujiloCs legertroep groetendeels gevecht is gesteld verwacht J in sommige kringen Jiier een Hastings offensief van de roep Ti Mko Men kan er van verzekerd lUt de Duitsche legerleiding ook mogelijkheid onder het oog heeft Óuitiche troepen hebben bij him noiren opmarsSi in den Noordeg Mctor van het Oostelijk front Jaj en belangrijk kruispunt van ingenomen dat de bolsjewiki J terd verdedigden aldus he t ir I kruispunt werd beveiligd Wwakers en veldstellingen tt k Jj P 08 len zich ten Zviiden net Itoienmeer herhaaldelijk achjLJJWiTersperringen te nestelen J sappeurs en infanteristen lij eaterden deze versperringen g2 er korten tijd zoodat de j roepen hun opmarsch kon M wtten Bij een aanval op een jlPMte plaats stuitten Duitsche P wij sterke Sovjetformatiés ïr ach tanks bevonden Zonder Cj 2 n vernietigden zy 15 boljj be gepantserde vechtauto s l verscheidene van 12 ton l lij T f elijke sector van het OosHk hebben Duitsche troepen neakigen bolsjewistischen te T te hebben gebroken 700 sol latiS oinen 1 t IJtó e P sidere plaats werlii i Sov etsoldaten gevangen ge UdrtJ J stukken geschut en 4 SU to huitgemaakt elders even5 J gevangenen en 14 tanks inTTJi gevechten van de laatste list i T de bolsjewiki door het S on rf e infanterie en artil j6f x nedenloop van den Lr Oosten van Cherson een UrtJjTV bolsiewislisch transport I 7 üsW ericht Duitsch vuur r NtiJf V et grootste deel St 2 P iet schip ver 5 3 i fwaarts van Kief is een 3ar t vernietigd S i BSfJ an militaire zijde bï T hebben de bolsjeSmiJS gebied zestig kilometer aj7f van Smolensk in den L eP ember de Duitsche r S ¥ plaatsen met een waten ter sterkte vafl een compagnie en bataljon gesteund door pantierwagens aangevallen Alle Sovjet aanvallen stortten als gevolg van den sterken DuHschen afweer ineen waarbij de boisjewisten zware bloedige verliezen leden Verscheidene pantserwagens werden vernietigd DE DUITSCHE LUCHTACTIE Gisternacht heeft de Duitsche luchtmacht aanvallen gedaan op Odessa Moskou Petersburg en andere steden Verder hebben sterke afdeelingen der Duitsche luchtmacht m alle sectoren bolsjewistische stellingen vliegvelden en verkeerswegen aangevallen In het gebied ten Zuiden van Petersburg heeft de Duitsche luchtmacht op 10 September de operaties van het Duitsche leger met succes ondersteund Talrijke Sovjetluchtafvl eer en artilleriestellingcn werden tot zwijgen gebracht Verscheidene veldslellirgen werden vernietigd In een voortdurende achtervolging bestookten Duitsch gevechtsvliegtuigen de vluchtende Sovjet soldaten In Moen Sund werden door bomtreffers verscheidene schepen die volgeladen waren met vluchtende Sovjetsoldaten tot zinken gebracht Nachtelijke vluchten van de Duitsche luchtmacht in den nacht van 9 op 10 September waren gericht op voor den oorlog belangrijke doelen in Petersburg In verscheidene voor den oorlog belangrijke industrig stallaties konden zware boml effers worden waargenomen De eleótrische centrale van Petersburg kreeg verscheidene bomtreffers In de inssallaties ten Zuiden van deze centrale werden talrijke branden waargenomen In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 10 September Sovjet artilleriestelImgen en troepenconcentraties met succes aangevallen De Finsche luchtmacht heeft den Ssten September depots en opslagplaatsen van den vijand in Oost Karelië gebombardeerd Den Sdjn September geraakte een Finsche afdeeling gevechtsvliegtuigen bij de Swir in een luchtgevecht raet een vvandelijke formatie van 18 gevechtsvliegtuigen en maakte daarby zes toestellen onschadelijk ROEMENEN SCHIETEN VEERTIEN VLIEGTUIGEN NEER Officieel wordt te Boekarest medegedeeld Op 7 September hebben vijftien bolsjewistische Rata vliegtuigen een Roemeensch eskader bommenweK pers aangevallen dat vetgezcid was van acht jachttoestellen Na fel Ion strijd werden veertien van de vijftien Sovjet vliegtuigen neergeschoten Japansch hoofdkwartier voor landsverdediging opgeridht ONDER BEVEL VAN DEN KEIZER GENERAAL YAMADA OPPERBEVELHEBBER spoorwegen 4070 g Officieel is te Tokio bekend gemaakt dat een hoofdkwartier voor landsverdediging is opgericht onder bevel van den keizer Het zal verantwoordelijk zijn voor alle phasen der nationale defensie betreffende het eigenlijke Japan Korea Formosa en Sachalln Generaal Yamada is benoemd tot opperbevelhebber Tegelijkertijd zal hij de functie bekleeden vgn Inspecteurgeneraal der militaire opleiding DE VERLIEZEN DER BRITSCHE LUCHTMACHT 1200 vlieflrtaigen in nö geen drie maanden Van militaire zijde verneemt het D N B dat de Britoeh luchtmacht van 22 Juni tot 9 September m r dan 1200 vliegtuigen heeft verloren De Engelschen zelf beschouwen hun non stop oftensief als mislukt want sedert een aantal dagen hebben zij hvm aanvallen op de Kanaalkust en het bezette gebied gestaakt Zij vallen des nachts weer de Duitsche burgerbevolking aan Maar ook bij deze nachtelijke aanvallen worden zij door den Duitschen afweer zwaar getroffen De Duitsche luchtmacht daarentegen zet haar succesvolle aanvalstactiek overdag en des nachts steeds voort Bij zeer geringe verliezen heeft zü bijvoorbeeld havenwerken en militaire installaties in Schotland en aan de Engelsche kust steeds weer gebombardeerd In haar gevechtskracht boven en om het Britsche eiland is zij niet verzwakt door den strijd in het Oosten a dus het DNB SOVJET TROEPEN AAN DE TURKSCHE GREÜSIS Ter beveiliging van oliegebieden Het Turksche blad S o r a meldt uit Ankara dat volgens Verklaringen van een Amerikaansch journalist in den Kaukasus en ten Zuiden daarvan ruim 300 000 man Sovjet troepen ziJn geconcentreerd De Sovjetambassa deur in Ankara zou den minister van Buitenlandsche Zaken Saradzjogloe verklaard hebben dat de troepen samengetrokken z ijn ter beveiliging van de oliagebieden Deze verklaring wordt echter in Ankara met reserve beoordeeld In Turkije komen teede minder vluditelingen uit Iran aan aai gezien d Turksch Iraansche grenzen steeds strenger door de Sovjettroepen bewaakt en gedoten worden De vredesv $brwaarden Tijdens de eergisteren gehouden bijeenkomst van het Iraansche parlement werden onder meer de volgende punten van de Engelsche en Sovjetvre d es voorwaarden behandeld De Britsche petroleumconcessies blijven gehandhaafd De Sovjets verkrijgen petroleumeonoessies m het gebied van Koran iT visschenj oncessies m de Kaspische Zee De Iraansche regeering zal in de toekomst noch den Bntsohen noch den Sovjet belangen hindernissen in den weg leggen De opmarsch der Ensclsche en Sovjet troepen lyordt gestaakt met uitzondering van eenige nog door de Sovjet te bezeten plaatsjes waarvan de namen in de radiouilzending niet konden worden verstaan De Iraansche regecring zal haar eigen politieen gendarmenetroepen onderhouden De Britsche en Sovjetregeering zullen Iraansche uitvoergoederen aankoopen en voor het transport zorg dragen De Ira ansche regeering heeft besloten een officieel document te eischen omtrent alle overeenkomsten hulp Amerikaansche aan Engeland NIEUW CREDIET VAN 6 MaLLARO hfnsif De New York Herald Tribune en de New York Times melden dat het Congres tegelijkertijd met het tweede rapport over de leeh en pachtwet een verzoek van Roosevelt zal ontvangen om nog zes milliard dollar voor de hulp aan ïiigeland Het in den grond geboorde Amerikaansche schip HAD OORLOGSMATERIEEL VOOR ENGELAND AAN BOORD De International News Service meldt betreflenide het tot zinken brengen van een Amerikaanach stoomschip op de Roode Zee door vliegtuigen dat dé in een haven aan de Roode Zee aangekomen leden der bemanning verklaard hebben dat het schip een typische lease and tend ladiïig aan boord had dat wil ze m oorlogsmaterieel voor Engeland ALS BELOONING TIEN KRIJGSGEVANGENEN VRIJGELATEN In het gebied van St Omer in hetdepartement van Calais is kortgeledeneen Duitsche vlieger officier omgekomen Eerst kon men zün lijk nietvinden Het getuigt voor de loyale houding der bevolking van het dorpNieurlet aldus het A N P dat züeigener beweging deelnam aan hetopsporingswerk en het lü van denneergestorten Duitschen vliegerofficierin een vijver vond Als belooning heefthet opperbevel der weermacht tienFransche krijgsgevangenen die uit hetdorp Nieurlet afkomstig zijn vrijgelaten RAZziA OP SLUIKHANDELAARS EN SMOKKELAARS TE MAASTRICHT Een geweldige buit Het A N P meldt Dinsriai ochlend is onder leiding Van de Duitsche Sicherheitspolizei en in samenwerking met de weermacht de Ordnungspolizei en de Nederlandsche politie in het stadsdeel Wijk te Maastricht een huiszoeking gehouden m alle woningen waarvan men kon vermoeden dat er sluikhandelaars en smokkelaars woonden Als grensstad m den uiterst Zuidelijken hoek van Liniburg is Maas tricht altijd een aantrek ki lijk punt geweest voor dergelijke eLementen die vooral den laatsten tüd trachtten om Ijun slechte goederen tegen enorm hooge prijzen aan den man te brengen maar vooral te verkoopen aan den argeloozen Duitschen soldaat Het euvel zou pooit zoo n grooten omvang hebben kunnen aannemen wanneer niet steeds weer uit andere deelcn van het land vooral uit de havcnplaatsen langs duistere wegen goederen waren aangevoerd De razzia was zorgvuldig voorbereid en om 8 uur begonnen de politiepatrouilles met het doorzoeken der huizen Wat hier aan den dag werd gebracht tart elke beschrijving In pakketten dopzen koffers en kisten werd een massa onder de distributie vallende goederen gevonden textielgoederen heele balen stof voor heeren en dameskleeding linnergoed kousen gummiartikelen zelfs tapijten en bedden werden in beslag genomen levensmiddelen zooals vleesch in blik honderden blikken gecondenseerde melk koffie thee koloniale waren chocolade boter vet suiker enz waren overal in groote hoeveelheden verborgen en zijn rat ia beslag genomen Zon op 7 08 onder 20 03 Maan onder 14 00 op 23 17 Men ia verplicht te verdubteren van zoDionderjanj tot consopkonut Lantaarns van voertuigen moeten H oor na conaonderiani ontstobe D worden èOH Ch HUmh Volkomen in overeei temming metden omvang c r voorraden was hetpeil der bedragen die in beslag genomen werden als bedrijfskapitaalvan dezen port handel om op eenenkele plaats 4S0 in zilverenmunt Het ergste wel vertoonde eenvleeschhouwerij waar het vleesch ende worst reeds tot ontbinding warenovergegaan aangezien de slager metzijn sluikhandel in koffie thee jam en textielproducten te veel had tedoen i Ruim vijftig personen zullen een tijd lang verblijf moeten houden in een kamp teneinde daar tijdens behoorlijke handenarbeid na te denken Over het feit dat oneerlijke en onbehoorlijke handelspractijken zijnde den mensch on aardig en verwoestend voor de vollcsgemeen chap voorgoed uit den weg geruimd moeten worden De actie trok de Iselangstelling van talrijke toeschouwers wier uitdrukking duidelijk de voldoening liet blijken over het ingrijpen der politieautoriteiten Aanmelding Joodsch grondbezit Het Rijkscommissariaat maakt bekend Volgens paragraaf 3 alinea 3 van de verordening van den Rükscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebiedca No 154 41 betreffende het Joodsche grondbezit moet dit grondbezit vóór 15 September 1941 roet gebruikmaking van de bij de Kamers van Koophandel en Industrie te verkrijgen formulieren bij de Nederlandsche administratie van onroerende goederen Den Haag Juliana van St lberglaan 45 aangegeven worden Aangezien het bijeenbrengen van de voor de aanmelding noodige gegevens voor een deel met binnen dezen termi in voltooid kon worden kan de aanmelding voor zoover dit het geval is nog geschieden tot 30 September 1941 In geval de aanmelding van Joodsch gnndbezit en van de onder de bepalingen vallende rechten niet voor dien datum geschiedt moet verwacht worden dat de in hoofdstuk 8 van de verordening beschreven straffen en andere maatregelen worden toegepast Slechts kleinigheden en toch 4 Wie s avonds na zonsondergang door onze steden en dorpen loopt bemerkt bijna overal dat de lange lichte zomeravonden de menschen hebben doen vergeten dat verduistering plicht is Er brandt nog licht in een achterkamer waar men in een donkeren hoek van een kast iets moest opruimer Een uur later schijnt het felle licht door de ramen voor de voorr op straat et was een gezellige avond De sombere sfeer veroorzaakt door den regen werd al om acht uur door de schemerlampen verdreven Onder het gesprek werd het tijdstip van zonsondergang vergeten eti ongehinderd straalde m het donker het licht naar buiten Het was binnen warm geweest Tot laat in den avond had men achter goed verdu sterde ramen bueengezeten Niemand had echter gedacht aan het groote tuimelraam dat openstond en waarujt het licht als uit een baken naar buiten stroomde De gasten werden uitgelaten Een oogenblik slechts draaide de vriendelijke gastheer het licht aan om zijn bezoekers een dienst te bewijzen Gedurende een enkel moment scheen het felle licht op straat en verblindde iedereen Zij verduisterden hun slaapkamer niet want daar had men immers toch geen licht noodig Het was voldoende de dunne gordijnen te sluite s Nachts kwam er luchtalarm ZiJ staan op en draaien het licht op dat duidelijk zichtbaar door de dunne gordijnen naar buiten dringt Een lange reeks vergissingen nalatigheden en onbedachtzame handelingen leidt tot ernstige overtredingen van de verduisteringsvoorschriften Al deze tekortkomingen vormen een groot gevaar voor de omgeving Vergeet men dat Nu het weer vroeg donker wwrdt is het tijd alvorens men licht aansteekt zich er van te overtuigen dat ramen en deuren chtdicht zyn gesloten De gewoonte eerat even licht te maken een verschijnsel dat zoo dikwijls kan worden waargenomen alvorens alles lichtdicht wordt afgesloten is een groot gevaar voor de geheele omgeving juist omdat het licht dat ong indei naar buiten straalt in dergelijke oogenblikken zoo fel is Waarschuwt elkander als goedeburen als per ongeluk licht mochtbranden De politie heeft strenge in structies Zij waarschuwt niet meer lederen avond staat in uw krant hoeIaat er veigJuisterd moet worden Vergeet hot dan niet Een gewaarschuwd man telt voor twee 1 CONTRASTEN De foto s in de couranten laten u de gel eurtenissen zien aan het Oostfront Zij geven u een inzicht in de moeiüikheden die overwonnen moeten worden om den aart svijand van alle beschaafde volkeren het bolsjewisme te vernietigen Deze foto s toonen u de aanvallen der stoottroepen acties van de luchtmacht en van het pantserwapen Kortom zij doen u meeleven met den strijd die in het Oosten door de dappere beschermer van onze beschaving gestre den wordt De foto s toonen u tevens dat in de zelfde couranten foto s kunnen verschijnen over cultureele gebeurtenissen in Nederland over opbouwenden arbeid over wetenschap en techniek Inderdaad dit is een fel contrast Dit is een feit dat wi aceepteeren zonder meer waarbij wij echter vergeten dat wü dit te danken hebben aan hen die zich wierpen in den str d tpgen het bolsjewisme en zoodoende het gevaar buiten onze grenzen hiel4en VRÜWIl NI E6IÓE D Koninginne acht 22 s Gravenhage Koning Michael van jio menié laat zien aan het iTO t door hooge Ro in p ip offifieron het verloop van de gevechten verklaren Contrasten zün er altyd en zij zijn er ook in dezen tyd steeds weer moet de mensch keuze doen besliaeen aan welken kant hü behoort dit is ook nu weer het geval Duizenden Nedeilan ders kozen reeds Zij zullen niet afwachten Daarom namen zij dienst in ons legioen j n nu wordt aan u gevraagd Wat wilt u welken kant kiest gij Bewijst dat u inderdaad Hollandsch bloed in uw aderen hebt meldt u aan bü het