Goudsche Courant, donderdag 11 september 1941

DONDERDAG 11 SEPTEMBER Doch ai hetgeen hü ginds in de standpunt zouden ze volkomen gelök wereld van klatergoud had kunnen hetfeben Misschien misschien zou krügen warme huisvesting deftige één hunner hem geluk geven Want kleeren en overvloedige maaltüden al dit fraais geeft hü met genoegen cadeau voor de schatten van het Siberische oerwoud een heerlijke ongerepte natuur maagdelqke wouden vorstelüke tiergen en rivieren bloemen planten en het leven van den vrtjen man Wat deert het dat hü een voortdurenden ononderbroken verbitterden strüd moet voeren om in het sinds eenigen tijd waait er era nieuwe frissche wind over de we reld de grenzen van het oirbare sa I nlet oirbare zijn ver achteruit geworpen Tegenwoordlf mogen vele menschen dingen doen welke men vroeger met den naam van waanzin had bestempeld Doch waartoe dienen al deze beschouwingen Haaivischwillie is terug en dat is de hoofdzaak Want nu leven te kunnen blüven Want t Sjt dreigwide wet der vernietiging gebroken is dat ze wéei vrij en difep kunnen ademhalen Ze zullen nog eenige dagen In de bkdchut blüven desnoods ccn paar weken Ze zullen jagen en viaschen en niet meer aan de donkere dagen van voorheen denken Niki Haaivischwillie en bü ze zullen alle drie jagers zün drie woudloopers drte trouwe kameraden die slechts n doel nastreven alles bestrijden wat hen vüandig in den weg komt Wat deert het dat nu de winter in aan tocht is Ze zullen zich we door de OKU zeggen als ze boorden wat bieribatde maandto taeenslaan i mi ff AN AAR V ANNEER STADSNIEUWS Vergadering Gmidschc Winkelierivereeniging 11 Sept iM wu Vrije EvangeliKlM Gemeente Conferentie onderwetp Is God nog Liefde Spreker ds Visser uit Rotterdam 11 Sept IM uw Vh i dei BcU Heiligingsdienst 13 Sept tJU uur AmbachtoclMMd Ledenvergadering Vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken I Sept 3 nor De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniging van Huisvrouwen vertooning bezuinigingsfilm Huisvrouwen niet altijd licht is uw ta k met toelichting door den h er Beets 17 Sent 7 3rr aur Ned Gent Gemeente Spre beurt ds Joh van Welzen 17 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O il Sept 12 en 2 4 uur Oljpnplaterrein Schoolsportdag 2 Sept 2 uur Spaardersbad Diplomazwemmen 24 S pt t 9 uur Oostbaven 1 Zitting adviesburaeu Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 27 Sept SM nnr Kattensingel Start singelloop estafette over 3 K M van Goudsche Athletiekcommissie APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts allMn voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 MEDEDEF LING OVER BEOOGPE M1DDENSTAND8VERZE11ERING TKGEN ZKKSNBVISKOSTEN iBleMhw na ém htm M W Wiewei De Goudsche Winkeliersvereeniging heeft flïteravond in Central ondCT voorzitterschap van den heer K Korf een ledenvergadering gehouden Hoewel het geniimen tyd geleden was dat de vereenigmg had vergaderd coniiUteerde de voorzitter in zijn oReningswoord met verwondering dat de belangitelling voor deze bijeenkomst niet groot was Hij deelde mede dat pt contact met de leden in de wmterikaanden wel hechter zal zijn daar het in de bedoeling ligt meer vergaderingen te hpuden ter bespreking van de versrhillehde belangrijke onderwerpen die daartoe aanleiding zullen geven Als een der onderwerpen noemde de voorzittei de huidige ontwikkehng van de middenstands en vakorganisa ties Het bestuur is voornemens een preker uit te noodigen om een uiteeijz nting over de reorganisatie te geven dacht als een gezinsverzekering waarbij dus de middenstander en zijn geheele gezin aangecloten zijn De premie is becijferd per persoon en per jaar voor ziekenhuiskosten op iets meer dan de kosten p er verpleegdag bedra gen en voor Operatiekosten op f 2 10 bij ƒ 100 verzekering op ƒ 3 05 bij 150 enz Kinderen beneden 15 jaar zullen half tarief betalen Er zijn zes klassen gedacht naar gelang van het verzekerd bedrag Het aantal verpleegdagen is in het schema der cwnmissie genoemd op zestig De voorzitter heeft den heer Wiewei dank gezegd voor diens uiteenzettingen eh uit de inleiding geconstateerd dat de gedachte middenstandsverzekering wel niet zoozeer verschilt in premies al zijn deze laag maar haar beteekenis vooral ontleent aan de uitgebreidheid der verzekering en aan het feit dat zij een eigen instelling zal zijn van den middenstand Jan Schenkfonds Vervolgens zijn ecnige medcdeelin gen gedaan o er het Jan Schenkfonds dat beoogt in voorkomende gevallen steun aan middenstanders te verleenen De heer Balt A de Jon bracht het jaarverslag over 1940 uit waarin hij allereerst het verscheiden van den oprichter den heer Jan Schenk herdacht Het fonds heeft in het afgeloopen jaar één geval behandeld Bet ledental verminderde met vijf het aantal donateurs steeg met 3 Uit het verslag van den penningmeester den heer J V d Jagt bleek dat het bezit van het fonds in 1940 steeg van ƒ 5272 93 tot 5404 19 De voorzitter voegde er de mededeeling aan toe dat de kapitaalvermeerdering wel verheugend is maar dat het fonds geen kapitaalvorming beoogt en er dus in voorkomende gevallen een beroep op kan worden gedaan Bij de rondvraag werd op een vraag geantwoord dat de glasverzekering der vereeniging oorlogsschade niet uitsluit Tot besluit der vergadering volgde een verloting Uitoefening gemeentelijk bestuur Aan een aanbeveling in het rapport van de commissie Wolterson die de middelen ter versteviging van den middenstand heeft bestudeerd tot een krachtige propaganda tot vermeerdering van het ledental verbond de voorzitter enige mededeelingen over de te verwachten wijzigingen In het middenItandawezen welke vermoedelijk zullen worden gezocht in een samenwerking van belanghebbende partijen zonder overheersching van een bepaalde groep Slechts di vereenigmgen zullen een stem in het kapittel hebben die ytjk geven van haar bestaansmo gelijkheden dat wil zeggen dat zij een groot ledental hebben Het was daar om dat de voorzitter opwekte tot vergrooting van het ledental Over een verplicht lidmaatschap waarover wel verwachtingen worden uitgesproken is momenteel nog niets bekend doch het is niet onmogelijk dat het daartoe in de toekomst zal komen Venekering voor middenstand Het voornaamste punt der agenda was een inleiding van den heer M W Wiewei te Amsterdam secretaris van de door het hoofdbestuur van den Ned Middenstandsbond ingestelde commissie tot bestudeering van het vraagstuk der verzekering tegen ziekenhuiskosten over Verzekering tegen ziekenhuisen operatiekosten door en voor middenstanders De spreker ving aan met te zeggen dat tot de taak van de middenstandsvereenigingen ook te rekenen valt de behartiging van de sociale belangen van haar leden De plannen beoogen biykens het rapport der commissie de verrekering op te dragen aan een instelling onder toezicht van een bestuurscollege te benoemen uit den georganiseerden n ddenstand welk college ook zal b lis Een over de voorwaarden en tarieven De middenstandsverzekering tieoogt een volledige te zijn waaronder alles zal vallen en zij bedoelt een soepele schaderegeling De verzekering is zoodanig gedacht dat zij alleen zal openitaan voor middenstanders welke bepaling ook van bindende kracht voor het vereenigingsleVen wordt geacht Blijkt de verzekering levensvatbaarheid te bevatten dan ziet de commissie als verdere perspectieven de oprichting van een sanatoriumfonds en de stichting van een vacantieoord voor middenstanders GEEN VERANDERING IN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN De burgemeester heeft bepaald dat de bevoegdheden welke krachtens ver Mrdeningen of besluiten van den gemeenteraad of van Burgemeester en Wethouders of van den burgemeester ter uitvoering van wetten verordeningen of basluiten bij het in werking treden van de bovenaangehaalde beschikkiivg toekwamen aan hoofden van dienst of andere ambtenaren dezer gemeente aJin dezen zullen blijven toegekend totdat daarin verandering zal worden gebracht De commissie komt in haar rapport re sumeerend tot de volgende drie con clusies Gr is in oni land behoefte aan een goede en met sociaal gevoel werkende ziektekostMiverzekering voor den middenstand Het is de taak van den georganiseerden middenstand om te dezen aanzien leidend en organiseerend op te treden De beste vorm hiervoor is niet het oprichten fcan een eigen instelling maar bet aanvaarden van het protectoraat over een reeds bestaande instelling waarbij aan de vertegenwoordigers der middenstandsorganisatie een overwegende invloed dient te worden toegekend De heer Wiewe besprak tenslotte de bestaande en aangekondigde sociale voorzieningen voor den werknemenden stand en hü eindigde met het uitspreken van de hoop dat deze voorzieningen spbedig tot den middenstander den winkelier en den ambachtapatroon zullen worden uitgebreid Uit de vergadering werden verschillende vragen gesteld Naar aanleiding hiervan deelde de inleider nog mede dat de middenstandsverzekering is ge FËUILLETUN M lrafc MTbodaa ZILVER N DF SANDAWAKU held sloegen En l et was in die dagen dat Harry Rouca Gura begon te beseffen dat er nog eei andere vrijheid bestond dan die welkt door geld en deitigen naam verkregen wordt Een vrijheid welke een man zeK verovert welke hij verovert in een strijd vol ontberingen zoowel Uchamel ke als geestelijke 33 Had hij met deze woorden te veel gezcfdT Wam cOi ▼ erschf bestond er feitelijk tusschen hem en de vele avonturiers die rusteloos over de wereld zwerven Was het misachien de innerlijke natutu lijke drang n in alle omstandigheden des levens 4ieer te blijven OnzinI 0 deze drang was een gevolg van zijn opvoeding van atavisme van ktmstmatig gekweekte principes Waarop baseerde zich dit alles Op een wereld welke reeds lang in puin lag Gehikkig dat Niki Gomenburg de woeste Niki bijUjds uit Siberië waa teruggekomen Een woestcB storm van frisch Jcmg leven bracht hö mee eem storm welke tot ontzetting van al die óode aristocratiache families in de verate uithoeken van Weenen iri ng Niki durfde dingen oen en leggen die teder met itom Alsof hij een nieuw evangelie hoorde zoo luisterde hy naar Niki Gornenburg s verhalen over Siberië Hij kon bet nauwelijks vatten Bestond er dan nog werkelijk een land waarIn men ala jager kon leven zonder voortdurend op dé klipp i ener verouderde civilisatie te stooten Een Umd waarin de natuur alles schonk wat een vastberaden man fcan noodig hebben een land waarin men niet dagelijks door allerlei beuzelarijen wordt geplaagd Zeg Harry comtesse MizzerI ia Vrijdag jarig Vergeet vooral niet bloemen te sturen Ueve deugd hoe zou toen het kunnen vergeten Je spaarde je heel eenvoudig de sigarettoj uit den mond om die oude onuitstaanbare corntease MizzerI die tandclooze oude vrijster en tuiltje rozen te kunnen sturen Wat een waanzin O Nikil Frachtkereil Fijae woeste KANTONGERECBT Het raadsel van de Rotte GAF DE BEKEURDE PEURDER EEN VALSCBEN NAAM OTt Opgeroepen viascher xegt het niet geweest te xijB Zwierige baren lokten op zijn ia de buitenlucht verweerd gezicht neer Kennelijk een visscher en hij zou volgens de dagvaarding gepeurd hebben men weet wel met zoo n tros wonnen waarvan de buit in een par pluie wordt neergelaten Maar deze man uit Hillegersberg ontkende het tokstyt De zaak ging hem mets aan en hij was niet in de Zevenhuizensche wateren geweest En hy mopperde een beetje dat men hem zooveel last en kosten had veroorzaakt door hem op te roepen en alleen het feit dat hy anders bü verstek zou worden veroordeeld had hem de reis naar Gouda doen maken Heb je dan geen peur klaaï gehad verbaasde zich de kantonrechter mrA J M Oonincx Geen kwestie van ik ben er te ts niet geweest en ik begrijp niet hoe menaan m n naam en adres gekomen is was het nu de beurt aan den visscherom zich te verwonderen Het werd alles zoo stellig gezegd dat het idee rees dat een ander zich van s mans naam had bediend Om het te kunnen vaststellen sprak de rechter van het aanhouden der zaak ten einde den verbalisant te hooren Alles best vond de opgeroepene maar hoe gaat het met de kosten voorreis en verzuim Ik heb die nu al gehaden wie betaalt dat Daar kan ik niets aan dcjen deeldede rechter mede dan moet je bij denStaat der Nederlanden zijn De visscher keek nogal hoog tegen de reis aan alsof het dagen duurde van HiUegersberg naar Gouda te komen Tram en trein vond hij wat bezwaarlijk en daarom had hij voor deze gelegenheid maar een auto genomen Heb je dan geen fiets vroeg derechter Die is juist Zaterdag gestolen deelde de pechvogel mede Hij opperdede gedachte dat de kantonrechtergemakshalve den politieman eens tiijhem zou aansturen maar daarop gihgmen niet in De vel Jwacht r zal je toch welgezien hebben probeeifle de rechternog eens Dat doe ik met u om honderdt ulden bood de visscher aan Neen wedden doe ik niet wees derechter af Over veertien dagen zal nu de veldlii achter opgeroepen worden om de puzïle op te losswi en hij kan tegelijk licht verschaffen over allerlei andere vischkwesties die in deze zitting rondom de Rottemeren zijn gerezen Huwelijksreis Aan die wateren van de Hotte die op hengelaars een onweerstaanbare aantrekkingskracht schijnen uit te oefenen had ook de rijksambtenaar uit Amsterdam een hennneruig Hij was op de huwelijksreis per fiets trok het jonge paar door het mooie polderland en wat is er prettiger dan samen gelukkig de wude wereld in te trekken De reisi voerde langs Zevenhuizen en daar werd bij vrienden gelogeerd Wat ligt er meer voor de hand dan dat een hartelijk gastheer in een waterrijke streek zijn gasten uitnoodigt voor een zeiltochtje Een stevige bries deed het wateroppervlak golven en in de gedachte dat ronder deze omstandigheden het ranke bootje mpgelijk zou kimnen om slaan besloot de bezoeker z n trouwboekje en verdere papieren thuis te iaten Het viel mede op het water en op een goed plekje besloot men de henge s uit te gooien Toen kwam de politie de idylle versloren Hebt u vergunning werd er vanden kant geroepen Neen moest de zeiler antwoorden Laat uw persoonsbewijs eens zien Cat ligt thuis Da s een tweede overtreding werder met feillooze zekerheid geconstateerd Nu stond de ambtenaar hier Hij was er heelemaal voor uit Amsterdam komen fietsen want de tijden zijn duur en men kan het geld beter gebruiken De ambtenaar van het O M en de kantonrechter toonden begrip voor de situatie en ze maakten het schappelijk een rijksdaalder voor de twee overtredingen tezamen De reis van Amsterdam en terug kon dan een heele trap geweest zijn bij zijn thuiskomst ken de m n z n vrouw de mededeeling doen d t hij drie gulden veTd xni had Nilfi Hij kwam precies op het juiste moment Woest en zonder mededoo gen blies Niki s storm tegen het beeld van klatergoud en ziedaar de schilfers vlogen naar alle kanten Reeds bet feit dat Niki Gomenburg spotlachend afstand had gedaan van al zijn titels bracht de menschen tot ontzetting en wanhoop Voor een dergelijk iemand worden alle deuren en vensters gesloten En Niki Die lacht hen allen uH Nu is Harry Rouca Gura bijna vier jaar in Siberië Zal bü de waarheid ontkennen Zal hü beweren dat het hem altijd voor den wind is gegaan Wien zou hij met dien leugen misleiden ZichzeKT NooitI Neen by heeft geen overvloed of rijkdom gekend Integendeel gedurende de vier jaar van zijn verblijf in Siberië heeft bü meer dan eens honger geleden Doch Siberië heeft hem iets geschonken wat hü ner DB ter wereld had kunnen vinden het fiere bewustzijn van een man die slechts God en zichzelf verantwoording schuldig ia ao overigens niemand Wie heeft er iets mee te maken dat hij in die jaren dikwijls honger heeft geleden Wien raakt het dat hij meer dan eens in lompen rondliep Hijzelf lacht er om Uit vroeger tijden DE C OUDSCHi COVKAKf MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Openbare verkooping te Haastrecht op Woensdag den 3en October 1866 des voormiddags ten elf uur in het huis Den Hoek bij Ls Blanken ten overstaan van notaris J G Brouwer Nijhoff aldaar van een hecht sterk en niim woonhuis waarin sedert langer dan eene eeuw de metselaarsaffaire wordt uitgeoefend en nog drie andere huizen en perceelen tuin of bouwgrond alle aaneen gelegen en te zamen groot 51 roeden 79 ellen te Haastrecht aan de noordzijde van de Hoogstraat 50 JAAR GELEDEN De heer T J Heineman predikant te Ablasserdam heeft voor het beroep naar de Ned Hervormde Gemeente alhier bedankt Mej Eijffert zal met 1 October a s hare betrekking als onderwijzeres aan de Nuts naai en breischoot te Haastrecht neerleggen 25 JAAR LEDEN Door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland is aanbesteed het verzwaren en verhoogen van Schieland s Hoogen Zeedijk vanaf de bebouwde kom der gemeente Moordrecht tot Gouda Ingeleverd waren tien biljetten Laagste inschrijver was C Zanen Czn te Ammerstol voor ƒ 57 800 Doorgereden terwijl er geen ruimte was Duurder uit was de chauffeur uit Gouderak Hij had een botsing veroorzaakt op den hoek van den Langen en den Korten Tiendeweg te dezer stede en de aangereden fietser die van een uitstekend gedeelte van de lading een duw gehad had eh daardoor op het tro oir gevallen was presenteerde nu de schaderekening ƒ 43 35 aan kleeding en rijwiel De autobestuurder zeide de fietser met gezien te hebben maar twijfel dat hij er geweest was bestmd op grond van de getuigfnverklaringen met U had den wielrijder toch moeten zien meende de kantonrechter De ambtenaar van het O M vond de zaak duidelijk de chauffeur had willen piiseeren op een moment dat daarvoor geen gelegenheid was Tien gtilden of vier dagen daarou rekening houdend met de schtde De rechter deed dienbvereenkomstig Uitspraak en wees de civiele vordering toe De chauffeur was het er niet mede eens tn kondigde hóoger Deruep aan Honderdste werkende lid bij Toonkunst Caecilia J E DELUGE IN STUDIE Het gemengd koor der Goudsche Toonkunstafdeeling heeft in studie genomen L Dé uge de Zondvloed Poéme Bibljque van Louis Gallet op muziek van CamiKe Saint Saëns Het ledental vsn het Toonkunslkoor l tijgt Op de DmKlagavond gehouden eerste repetitie kon de voorzitter mededee en dat het honderdste werkende iid IS ingeschreven Burgerlijke tand Geboren 7 September Gerardina Adriana Wilhelmma d van A Bron en J M Thcen Gr v Bloisstrat 42 Maria Johanna d van L van Bergeijk en P G Boon Kieviutraat 7 Maatje Cornelia d van D van As en M H Boer Groenendaal 5 S September Jannetje Maria d van P Frie en M Snel E Wolffstraat 8 10 September Hendrik z van HL Koster en M Vonk Wijde Poort 11 l Getrouwd 10 September J van Wichen en W M van Es J van der Horst en N Miltenburg H J de Jong en J C van Eijk R van der Bas en M J W van Hensbergen J E var Arnhem en A G H Langeraar J H van Reede en H de Booij T Pijpers en E van Kempen OverladeB September Cornells van Erk 82 j September Leendert Veerman f j September Jannetje Catshoek 63 geh met A van der Velde Johanna Maria van Loon M weijvan W F van de Weg Niets te eten Mooi zoo morgen schransen we dubbel en zullen we onze schade mhalen die strijd staalt de krachten er is men een man een man in de volste beteekenis Van bet woord De berkenblokken knetteren in bet haardvuur Haaivischwillie nog steeds in diepen slaap legt zich dp de linkerzijde Zgn ademhaling is diep en rustig En Niki Ala Nilci weet dat een ander waakt slaapt hij desnoods vier en twintig uur aan één stuk Harry Rouca Gura spint verder aan zün mümeringen Wat zouden de anderen familie en vrionden in Wee Gouda s nieuwe st ationsch ef SDtDS 189 MJ DB SPOORWEGEN WERKZAAM Met ingang van 1 October a s is tot stationschef Ie klasse A alhier zooals gemeld benoemd de heer Th Bakker thans stationschef Ie klasse B te Boxtel Th BAKKER fFofo Janssen D nieuwe stationschef te dezer stede die 18 April 1883 te Utrecht werd gelwren is een vertrouwde figuur bij de Spoorwegen waarbij hij een loopbaan van 42 jaar heeft De heer Bakker kwam 7 Januari 1899 in dienst te Utrecht Hij maakte regelmatig promotie en doorliep de rangen van klerk commies en onderchef Stationschef is hij sedert 1919 in welk jaar hij als stationschef 3e klasse werd benoemd te Voorthuizenji welke standplaats later in gelijke functie werd verwisstld met VarsseveM en Culemborg Met ingang van 1 Mei 1935 werd de heer Bakker benoemd tot stationschef 2e klasse te Heerenvten Vandaar kwam hij op 1 Januari 1940 als stationschef Ie klasse B te Boxtel waarop thans zijn benoeming te dezer stede gevolgd i Verhuizingen binnen de gemeente J C Miltenburg van Gr Florisweg 77 naar Burg Martenssingel 7 J G Schotbor h van J Luykenstraat 30 nKon Wilhelminaweg 251 E L Scharf van Sophiastraat 39 naar S3 Wed A Jongenel van Kon Wilhelmtoaweg 251 naar Tuirstraat 47 J A Dongelmans van Rynn T t n S eijnkade 34 A M van Zanten van R var Catsweg 5 naar G ve 136 L H Sloots van L Tiendeweg 76 n Gouwe 20 J Siootï van L Tiendew 76 naarSophiastraat 53 Wed C P de Waal van Gouwe 182 aar Fluweélensingel 19 M H Corbeau van IJssellaan 213 naar Merkt 25 D K Kroon van P C Bothstraat 69 naar Turfmar 69 JA ZadelhoffDe Jong van H ia m 5 Tl rfmarkt 69 3 Nieuwveld an Kou Wühelmi jaweg 251 n Nieuwehaver 89 S Meijer van Bogen 67 naarSpieringstraat 17 D J Mc Intosh vanKrugeriaan 207 naar Sopbiastraat 42 A Landau van Bleekerssingel 22 naarCrabetfiïtraat 36bov S L KuUmannDroüer van J Luykenstraat 11 naarVierde kade 75 J G Ratten van Heerenstraat 80 naar Onder de Boompjes 76 H Luppes var Blauwstraat 9 naarGoej dijk 25 P Moraal van Pr Hendrikstraat 7 naar Bockenbergstr 104 H Amberg van Gr Beatrixstraat 6 n 24 K de Booij van Gr v Bloisstraat 55 naar Raam 37 J van Erkel vanBlauwstraat 2 naar Raam 16 J van t Hof van woonark Regentesseplantsoen naar Sophiastraat 7 A R Mayer van Kamemelksloot 32 naarBleekerssmgel 22 J M Borghstijn v Krugerlaan 40 naar R van Catsw g 65 G C Helbers van Westhaven 29 naarOosthaven 69ben JONGETJE VAN AUTO GEGLEDEN EN MEDEGESLEEPT V i AchterHeht g f houvast I In de Bockenbergstraat was gister ochtend de aldaar wonende 5 jarige jongen L Lekkerkerk op een stilstaanden vrachtauto geklommen Bij het wegrijden iï de knaap in de Prins Hendnkstraat van het voertuig afgegleden Hij kon zich nog aan het achterlicht vasthouden maar sleepte met beenen en knieën over de straat Voorbijgangers maakten den hauffeur opmerkzasim die dadelijk stapte De knaap had ernstige ontvellingen Dokter Van Elk heeft hem verbonden waarna de jongen naar huis is gebracht gebeurt Ze niets zeggen het hoofd schudden zouden waarschijnlijk en slechts meewarig En va hun Oprichting Tec ischeNoodhuli DR BBCK ZET DOEL KN M WIJZE UTTEEN In Duitschland bestaat i na een Technische Nothilfc die y f l strophen de helpende hand biej het in werliing houden van u inrichtingen en van bedtyveti h voor het leven ornnsbaiir i n oj Nederland een soortgeluke orgiii niet bestaat heeft de Ruk coinTr ris voor het bêïelte KederUdZT jebied 1 epatM at ook n Technische Noodhulp moot gevnmü l word i Om duidelijk te maken deze Technische Noodhulp is w i 2 bedoelt was gisteravond In De g D Eêi klok een vergadering be De heer E Schwarie Oti de NS D A P sprak h woord Hu verwelkomde m zonder den OrtskommSndnri Vin t er i gt i bij Pot mann Eisner en de heer E V A Lim burgemeester van Gouda G J j gemeentesecretaris C Heis saris van politie en J B conunn j i HoiiB directeur der gemccnte Uchtfabruk Het woord was daarna aan Hiubl bereitschaftsführer dr Beek git doei werkwijze der Technische N i odhiS uiteen te zetten Dr Beak begon met vast it stellm dat de Technische Nothilfe een orS nisatie van vrijwiUigers is ontstaan a het jaar 1919 Toen ia k idat en v het front naar huis tèrugkoerden ïuu den zij een chaotiachen to ta i o lt al door de vele stakingen tur ctinr neerden de gas electr olsiis en terleidingbedrijven niex gor met alii nadeelige gevolgen daar iii voor ji industrie en voor t particuhert nat van de burgers Het cntbrekoi yjj goed drinkwrtéi kan cor aak zim vj het ontstaan van ziek epiief ifPD Wat de organisatie v n de meuwi Technische Noodhulp betreft de icsj i de spreker mede dat het latri VfrdMÜ wordt in zestig Ortsgrappen waarvia elk zich over een afgebakcrd gebiei zal uitstrekken De laden sn eet bepaalde afdeelir g zullen ript n ta andere afdeeling gebruikt vkoioci Lid van de Technitche Mcodhuls kan zijn iedere man van ansctie tt stamming die waarborg n volko men politieke betrouwba iiM id bitdt en die bereid is tot deelneming aan dt practisch opleiding en tot vrijwill gen onbaatzuchtigen dienst voor hit geheele volk Het liefst woftden hi voor genomen de wat oudïprt vilb menschen In Gouda zullen 60 è Tü mar noo zijn die verdeeld worden m en vental groepen Op Zaterdagmiddajei tweemaal per maand zuilen zij voor hun taak geoefend worden Zoo zal ir een groep ijn die de bei angnjiute polten in het gasbedrijf kan inr em wanneer dat noodig mocht ziin Het zelfde zal gebeuren met het electrioteits en waterleidingbedn f Wee andere groepen zullen tot taak hebben de eventueel vernielde of beschadigd leidingen van die bedrjven i hertellen Ten slot e komt er ook i en jrot voor het herstellen van ueiipi a strater Deze m tins ik pen zuDer rtia worden van het beste materiaa i f reedschap en van een goedp iitiuittaf kleeding schoeisel Zij verrichten iiun dienst ehH btlangeloos buit het otft r var bss vrijen tijd wordt ook nog een imt i butie laar dra igk acht van hpn t vraagdNfclleep w r neer zii j n d ven worn hun dat verc e Thdert de nitoefenin ar hun dters ïnf t aiufmatisch erzekeri wi n i hu iets mocht ov ioiren of wan rer vl ziek orden Dr I eek If e de narfr ik or drf de T hni rhe Noo lhulp v orpo t tieke organisatie is waarbij r et ovtf politiek worrtt gesn iken ij w M ook niet voor de Duit che Weenracllt maar in het belang van he ehffl Nederlandsche volk Het bestaan remi i van de T N zal de lust tot staktr Sabotage in de bovengenfierrde b draven ten zeerste temn Tot slot besprak de inleider de It ciale groepen die gevormd 7u icn W9Iden o a om met tprirgstoff n tiin gaan om hulp te kunren oieden b helde en boschbranden bh h ojw en ijsgang enz Hierna werden ter tcclichtir j m een tweetal filmpjes vertoond o erMlslaan van een tanig over e n rivurtl bij Stuttgart en over de opleiding v ce T N leiders RIJKSrOSTSPAARBANK Op het postkantoor werd in AupalWjop de Rvkspostspaarbank ir goV 52 079 81 en terugbeUald M derhalve meer terugbetaald 1 Het a ntal nieuw uit egevfn bodg bedroeg 32 Trouwens bü en Niki heboen res drie baide barre innters in het w van Kan meegemaut Nu de niv ken verdwenen zün De Vegaz kuiderlüke Rus en de schud doctor Sillery nu hikt voor de Starke overlevenden de striid om b bestaan dubbel vertakkend Over tien veertien dagen zulko bet kamp opbreken Komt de in Deert nieti Ia eeimaai de gevallen dan kimnen e best m tenten wonen De tenten worden terdik met sneeuw btótkt en aW houdt men de koude op een afsta En dan komt de jacht de heerlil rük loonende jacht sabeldicren waca en alle andere bontdragers het Siberische woud Met ruken 1 beladen keercn ze dan 1 8 JT voorjaar terug naar Wladiwo Haaivischwillie zat minstens vijf s4il kunnen leven Maar Niki Graaf Rouca Gura glimlacht en bü blüven bü efcaar Wat tam dan nog verder gebeuren Eensklaps zit Niki GorneoW rechtop in zijn kooi Hij it Z wakker en richt den blik op B Rouca Gura Hü schudt het hoof kükt op zün horl pp v s morgens GEB KAM Amb TAïI IvHdiid M imuiM vixBr IClIlromit 1 tJM n L Icourant bltjlrt I maanden van 3 2 mUlloen lll he Wlnt er l tot nu Bet KMint ord n uiticl 1 De Waan lts te Kiel lan I In lie JNw I erli ni 1 D 11 11 Jtandsdw Zak Itallaan cl I D m i M In een wi I tn SlowsktSc m het uil l HTBll Omtmit I J l MoBta de 1 mjBii viA4 ad tehc oMk tel fel I Wbi o id r ai f L 1