Goudsche Courant, donderdag 11 september 1941

DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1941 1 5 Iii V WOK M 94H lluW 19314 IJ7H 136 23 Vt i 16SM V A m aMw i7m óe k euter HM Z nff m t pUnob Ëe cldlRf en cnimofoonfnusiali 11 41 OramofeecaMii MM A TiabiifM xtet I2 4S BNO Nieuws a ccvnomi he bcnqhten l tt Gevarieerd nUtfdaj pn f r miiM 2 43 Criainofoonuiuxieli 9ti Vour de vrouw 1 Orkcit Bovri Rdchiwiii 4Ja Vo r de i€ued S ti Cramofoonmultek SIS KifO NiPtiW corkomi ch i en bewibrrtciittMi 5M Oiïelconc rt S M CiuiMrtt Etn b iek ov r h t botk tftr v r achtlVf 4Voori euid door ü Chr lUdlo Sik hltflt i l5 Dt Hd thlei S 43 Gramofoonrr JZ elc7 UM AciuMi haliuurtj 7 M r iiiofo i iinualtk Ï 45 Rcpwrtafe RN Omrr porkfit en solttle 9M Haven i van Europa M9 BNO Nieuws bvricfatrii K M Avondw dms BO es NblS GranMtfaonmurle4t AMME MENSCHEN HEBBAN GÏXUIP Hflt radiopraatje dttt Mjix Blokznt hedMiftvond owr den zender TX om 19 46 uur lil De arme menschcn tmb WHU HTTENUND Duitiddund ttrijdt Europa g g van Iran 0N9ER BRITSCHE ÏS nrN ONDER 80VJET bericht van United l Seerdin DagensNy volgens de Eiigelsch voorwaarden aan Irar Xtn der Sovjettroepen irnü ten Noorden van de 4e nchling van Kaswin nMrbetZuulenltngsd lr li vf rioopen aldus inet ttiwM troepen zouden Siike deel van het land tot 3hj bezetten De centrale r rt zouden Tttet bezeffl oé olievelden zouden onder 7 r6 e va n De Sovjets JU vlJegveldcn weger en ï ewsmrichtingen contro Voortdurende aan valssuccessen in het Oosten DCITSCia AANVALLEN IN NOORD AFRIKA Uit het hoofdkwartier van den Führer Het opperbevel van de DuiticfM weermacbt maakt bekend In het Oosten voortdurende aanvalssuccesaen In Noorid Afrika hebben Duitsphe gevechtsvliegtuigeiv in den nacht van 8 op 9 September een aanval gedaan op het vliegveld Aboe Soeair aan het Suezkanaal In hangars en benzineopslagplaatsen ontstonden fellejbranden Op het groote Bitterraeer kreeg een vrachtichlp een bomtreffer In de Golf van Suez werd nog een koopvaarder zwaar beschadigd Andere uccegvoUe luchtaanvallen waren gericht op haveninstallaties in Tobroek en op Britsche vliegvelden en spoorweginstalla ties in Noord Egypte In den afgeloopen nacht heeft een krachtige formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen het vliegveld Ismailia aangevallui Gevechtahandelingen van den houden lo itetiteld ben gtlilk EFFECnilEOtt MRTEIUM Noteertngen van ip Set Pror en Gem leMingen V K A dun INi g Dito Ic ISI 3V i Cravenh ge I 1837 SVj Rotlcidam 1 en 3 1837 3i i HEn B V Onr Z 1937 4 KM Aan iUIiaf MyvolkeMkuiken rr Cl on Mjrp Bank Pd MU N H pb Vcend ierle K 131 2 ST ladaatr M4er CBbi tB Bergh s en Jur F V d Obl 31 1 1 Levers Zeep Ml Obl 4i AANDPFI CM lUMi Cre lefnit IH ten A dam B nk aud 1 Ine Bank iito 1 i NederI Bank A 1 1 M H Mij J5 a RoU Bank Vtr und I4 i Twentsche B AA In uttr ondernemingen Alg Norll gew A SlUj Heemaf aand ISTi K N Hoagnv aand Kon N out IA Wl Lev Br en U C IOC c pr N G en 8 F 11 Ned Kabefabr dllo 1 4ie Holt D Mij C V A Stork aand StS l Twi n tra Prtff A Ver Bl fb aand W Vtt P V Gelrter IK W rk ipoor A aand W Wilton r gew A 4D HandellvereenIgtngeR UK w ONTVANGT ENGELSCH HCMOSANDVM heeft memo jjjtvjngpn waarin be treden j h t Amerikaansche mateI xii krwtitens de wet tot hulp öi M Engeland geleverd Hioor Engeland voor een deel ijrien uitgevoerd en liiBOnorüiidum is door Eden via Miriluaochen ambassadeur te 1 wn de Amerikaarisohe regee jf IJlBINKTSKKORGANISATIE m FKANKRHK jhjjMiadeur De Brinon heeft op een fJKtrfffendc geruchten over een tirg ni atie in Frankrijk gc Zaati dal daarvan vooreerst geen MILOR BIJ DEN PAVS Dl pius heeft gisteravond om 18 30 miilfli penoenlülteri vertegenwoor g yin R0f evplt bii 4en heiligen Hf ambasiadpiir Tavlor m particujm ladiCTti ont Bngen De aodienIttMfteen half uur geduurd Kofrte berichten M AntrkMnRchc mlT 1Merle van Po te n helft voljeiiÉ wn beiicbt van de N e w lirkHeiald Tribun mtiaf 1tH M6 vvnrndfng van tïrlef en paktcpctrt niwr bezet Frankrijk gestaakt ts met i mimnH van de poat voor geinterneeide Na twee rr aanden Qnderh nd Ien tusK H Aocrflu en Enife and fs een overeenliwrt iHloten naar deNewYorkTia UU Washington verneemt die scherpe ra lMp rkmgen voor Engeland behehtp ND dud t maken aan de verwdten dieAwfflU dfltwijlE heeft geuit omtrent onecr ïki Blilache eoncmrenUe met behulp vanAnfiJuiucti goederen krachten de wetftt Ilulpveriecning geleverd op bulten M iMtklen Hit Amertkaineche mln teiie van Malt Mt naar A ocialcd Pre s mektt de knonHnf bekend gemaakt van den JongOR K n Hoo eveIt John tot plaatsvcrd Mdef T n het inkonpbureau der voor dt uchthwen 8 n Diego in emioniii ITttcvn overzicht in de Belgische StaattMutint blijkt dat gedurende de eerste zeven ourdw van dit jaar een bedrag van ruim H inillloen francs aan giften voor óe BelBs Winttrhtilp werd onIvanRen Daarvan Wfil lotnu 1Ü4 itiiKioen francs uitgekeerd 1 tlflBil aai tijdens de wintermaanden m uitgekeerd tkVlumsche jeugdleider A Wactelaer Kill aangckon en en 7j vandaar uit deJ JtordiTiatk by verschillend boeren a Vltam rhe jongens bezoeken minister van Bulten M Zaken graat CLano heeft via de i l radii een oproep tegen het lliiit MpubHceerd r owaakuche reeeerlng heeft IMn k echtspoïitle van de Joden L J vaitfe egd I oor het aannemen ü verorden ng is vooral het begripJ f aeieltde wl ze omschreven als in iMUonaal o iali tische Duilscfil nd na de Wier erwetten JJjBll de plannen van I aval heeft J Brinon die wederom een IlbneM aan Laval In VerMlIles ij verUgenwoordlger van de pera jJÜH t tJivaJ na zon ont g u het 1 atn eerjt naar Parlj s m begeuit te ruaten 03l4 A riMa i he regeering iBrttKhe regeenng een i IHM 138 141 4 vijand t oven riiksgebied hebben i p overdag noch des nachts plaata 8 é gevonden é ITAMAANSCH SERMACHTSBERICHT 3 314 906 404 344 r74i4 191 zeox 1st at Mt WCERM BedrHfcheid van artillerie in Noord Afrika Weermachtsbericht No 463 luidt als volgt In Noord Alnka bedrijvigheid der artillerie aan de fronten van SoUoem en Tobroek gemotoriseerde strijdmiddelen van den vijand werden vernield Onze bommenwerpers hebben djeltreffend dbelen op den grond geraakt in de gebieden van Tobroek en Mersa Matroch De luchtafweer van Bardia een Bristol Blenheim neergetchoten In Oost Afrika geen enkele belangrijke gebeurtenis in de verschillende sectoren Van Gondar Britsche vliegtuigen hebben aanvallen gedaan op Reggio Calabria en Messma Geen enkel slachtoffer onder de bevolking Onze bombardementBvliegtuigcn hebben haveninstallalies gebcmbardeerd van Famagosta op Cjrprua en olieinstallatics in Haifa branden en groote explosies weTilen waargenomen GEEN ENGELSCH AMERIK AAN SCHE VERKLARING INZAKE VERRE OOSTEN Op de persconferentie heeft de Anyirikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil de Engelsche berichten tegengesproken als zou n gemeenschappelijke vetklanng van Washington en Tokio inzake de vraagstukken in het Verre Oosten te verwachten zijn Wat betreft de bepaling van president Roosevelt dat Amerikaansche burgers voortaan met schepen van oorlogvoerende mogendheden mogen reizen verklaarde Huil dat dit slechts een noodmaatregel is teneinde den Amerikaanschen burgers die in Europa of in Engeland wonen in de gelegenheid te stellen terug te kceren Ongeveer 100 Amerikaansche burgers moeten in de komende weken terugkeeren daar zij andere hun nationaliteit zouden verliezen Verder zijn er technici die met een speciale opdracht naar föigeland zijn gestuurd en thans weer willen terugkeeren In geen geval wordt hierdoor het reizen m t schepen der oorlogvoerenden in het algemeen toegestaah doch alleen diegenen die willen terugkeeren kunnen indien na een zorgvuldig on derzopk van ieder geval afzonderlijk hiertoe aanleiding bestaat toestemming krügen Natuurlijk zullen zij die van deze schepen gebruik maken voor eigen risico reizen POLITIEKE rONOENTFATIE IN PRANKRUK De A N P correspondent meldt De leider van de Partie populaire francaise Jacques Doriot en de leider van de Ligue francaise Pierre Constanlini hebben in het belang van het vaderland een po itieke overeenkom t gesloten waarby is tiepaald dat iji elkaar omtrent al e politieke en tactische problemen zullen raadplegen havei gSH MA v R A 30 N 3 4 Bom S H I Cr en H 948 Mijn bouwondernemingen BI Mij Ie rub A Siheepvaartmaatschappllen Niev Goudr A 3U6 Mij Oostzee A tótversen Bijenkorf A 4 pooi TnatfnfMk Dell Spoor A 1 H PiolongaUe ACTIEVE FONDSEN Staatsleeningen Nederland Indië 40 1 1000 4 4 e lOOO 4 40 blf IMl 4 193S ƒ 1000 3 31 a Industrieën Alg Ktinstiijde Unie 163 IMH faiv Ollet C gew 121 tam Fokker Lever Bros en Unie IW ItS Ned Pord Aut M6 Phihpa G B v A m 2W Dito Pret w A IW Olversca Oost Borneo Mij A Potr Ondememlngea Oord Petr Ind MU G Aand KIS Kon Petr Mij idem I a i 4 SeheesivaartmaatschappDen rtoll Am Lijn Aand 143 1464 147 lavaChiiia Japan Lijn Idem lwis 169 Sed Schecpv Un ld aul aan Snlkerondcntemlngen Handclsv Anist A 486 4 Ned Ind S Un ld SÜO Ver Vorst C M 25O 5 0A H3 134H Tabaksoa4ernemlngeli Oell BaUï Mij A a 7H aa 3M 30 Oell MIt 11 1000 C V Idem ts Senembah MU idem Rubbcrondemamlagcn Amsterdam R Cull Aand OeiiBat R MIJ ld g K M4N im 2M 1014 IfloJ lam lOOH Mi i 3m sr4K 148K ma tst ïsna 3Q3 801 sou 365 267 SMSh 39 34 249 63 BEURSOVERZICHT Snif taEr i 1 r aar zijn oezitting i na Anabijheid van Vichy vertrekken i ï verdiepingen begaand i Chicago Is een geweldige biand Bij openilas bestond he lttii op de Amotefo damcche effectenbeurs voor aandeelen la Vrijwel alle afdeellngcn xoo n groote vragf dat lal van aanzienlijke koen slljgingen vi Icn te rcgistrcercn De vraag ging voorname IlJk uit naar olies Irdischt fru dien en cheepvaartwaarden Zooals gezegd ontmoetten oii tevei atgoVldag Gcduiende de eerste tape werd ditfonds levendig verhandeld zoodat de 300 1 gauw ov rscbreden Het hoogile niveau werd met 3631 2 bereikt Weliswaar kon zichdeze noleering gedurend bel beurtuur nj 8geheel en a handhaven maar met om üecka 308 kon hel liooge niveau tochgoed behoudtn blijven Van d Intiische fond aen waren het speciaal rubberaandeeien dtegevraagd waren Amslerdar rubber steeflol 301 Bandar rubber met 5 lol S50 terwijl voor Dell Batavia met 208 een winstvan 6 l reg gtTeeren viel Ook de mtn lfcrcourante soortefi waren aan don teer va tenfc nl Vooral Ooat Java rubber en KendcntLemboe wisten hel tot een flinke verbeteringte brengen In den eulkerhoefc monteerdenH V A s direct na opening tot 410 Op tpeil werd vrijwel gedurende den geheelenmiddag gehandeld waarbij de noleering nogtot 471 steeg Vontenlanden noleertlen omstroeka 137Vj TalMikkon bedden een rtUvosteop Dell Batavia en Dell mij werdenmet resp 261 en 301 een vol punt hooger afgedaan Senembah b eef met 265 oltpvoronderd KcnlfatlnB velwaMloosd weiden indu trieele fondsen alhoewel ook hier da koot atijgingen niet ontbraken Wel lag A K roet omstiecka 153 leta lager in de mert muv daartegenover verbeterden v Borw S tot 113 C 1V4 J 127 en ü iC r 3 tot 1871 j Zeer vast waren aanvankelBK Fftllp aanéeelon Het boogMe nivoau van 288 bon evenwel met behouden bltjvon Geld op prokmgalle ltt r r f 1 bran tweerpioe aiS nioeatmi optreden De in ge Jc i len hebben een aarde IWlloenen dollars Men heeft bet let kimnen blu chen OtAi cnatoren Nye en tl i JJL tomatiiss van onderioek van lf 5 en Senaat verklaMt dat llK l JuliL Hoiljwood een systema Klo ïf wonH beve hÏ ii HollJTWHl volgens n j mlnduftrle aldaar 45 oêrloga bwi S IWIng fllme in voorbereiding IMJ alle gei rhl zijn legen de spllmo f J lu het DN B tal bestaande uil de schepen SmII boord lie Iaat Sf v burgers uit Svrl aniJV liofit peneraal Dentz is glTterWjv l ie uur m Mar llle aange liSS l Chen stonden langs de ilrS weer zljden van tolia ectimpegnleën stonden op k iJ 2j oeiale J Press heeft Roomc iBsJe itiSÜ bevolen naar een dret HfcÜ Amerikaaneche apoof V rïïïir n2E Wnren van poorwegarbeiSZ tegen n Sept een loonstaking lSJ 2 L 1 K OOO arbeiders be ë iilrr o ten maatregei iCJJJ J staking automatisch zes ltaï VJ luchtmacht Weeft DinaÏLlSwi SLtÏ n o uvTes IMl 2tlaa JT lntfbomaanval uitgevoerd iïa J 200 toestellen werd fi L l bommen met cher L i fcZÜ gebruikt Dertigduizend ÏSiaSI etoen ultfeweiveB De E WHaif btlfewomid door LÏLf tie Zweedsehe mlnls 7 1 m kiL Vork Time meldt 2 ÜT n S C J i vanwaar de vlieglulC y vi lieverd worden SW bestaande uit 30 olfi Duitsche volk tezamen bet oorlDgswinterhulp na k rtjef fen in groote male L W JÏÏ b chte beilrigen ook k te J ortoipiwinterhntpiaar fc aii mlllloen mark 5 ad o 4r Mu lll OOdiS immÜ = 1 tetr theC WiZÜ Ps ll la voor de B ItaaE Mmt Ittdende i J iKJ J recht ra Tn etloor Bil hl het Franache leger R iOtOlii£UWS BMNENLARD Vrtjdag M September ILVBBSUM L 4U g M 6 4S Gramofuonmui I M OcbtenagymnHtMk 7 0 Gramofoonmui 7 45 Ochlendgymnastiek 8 00 BNO NIauiraberichten 8 11 SchrttOeiing en meditatie Vo rt ereid door de Christ RadioStlchting Z5 Gewijde muziek BTLvniSUBI n SM4 88 g 4 8 Zie Hilversum 1 BNt Mleuwi berichten 8 15 Gratm foorunuzlek 11 88 Voor HET BEZ9EK AAN GENERAAL OSJIMA AAN NEDEM AND Na de gisteren gemelde parade waarbij de Japansche ambassadeur te Berlijn generaal Osjima met den bevelhebber der weermacht in Nederland generaal der vliegers Fr Christiansen langs het front der troep schreed heeft de ambassadeur als gast van den Rijkscommissaris dr SeyssInquart het middagmaal gebruikt In den namiddag heeft generaal Osjima een bezoek gebracht aan de stad Rotterdam waarbij ook de havenwerken bezichtigd werden s Avonds was hij de gast van den bevelhebber der weermacht en heeft hü in den kring van de bevelhebbers der drie ifeeien van de weermacht en hun luuwste medewerkers eenige uren in hartelijke kameraadschap doorgebracht Woensdagochtend heeft de hooge Japansche gast per vliegtuig Nederland ureer verlaten KOUUk N ni l VNUSCM CLCAMNOINSTITUVT Koersen voor atorBngen op 11 lept tegen verplichtingen luidende In Belga s 30 1433 Zwiiserscne frana 43 3 Fiansche franc tWa Lires 81 O enache Rronen 88 lNooriche kronen 4388 Zweedache kronen 448 rinsche marken 3t2Dinar loude schulden 3 4 Dinar nieuwe schulden 3 TITurksche pon l l l Lewa 2 30 Penga oudo Bcbulden 38 511 PengO nlouwo KilialdeBI 45 tt Zloty oude aetauldeni 33 00 Zlnljr nieuwe achuld m 37 88 Lei 138 Slowaakaene kt men 6 48 l fcT biieenee Sa k J en J35 nrtjl loen mark j Mt vorj Jaar bijeen werd de Stadlkommandant major Schroder welke UatEte een Inletdenil woord sprak toch ten volle hebben genoten zoo ruet van technisch vo maakte d n toch van aensetioneele partijen waerin de Ibrachten over bel algertieen niet ver uileenltcpen In het gevecht tutadicn Jo e HMnpell Weeijen en WOJy Seialer Berlijn werd Selsier wel eenige malen in de touwen gedreven doch door Zijn ongewoon felle aanvaMen m de 1 at le der vier ronden van drie minuten maakte tilj veel goed waardoor de ultsprack der Jury onbeslist het meest bevredigde Het lot w m SeiBlar vervo gcn ata overwlnnur aan De meerderheid van Fril Quoss uit Munster was legen Georg Sporer Harnburg eveneens In een gevecht van vier ronden van drie minuten groot Heeds In de derde ronde ging de Hamburger voor acht tellen leer hetgeen zich In de laatste tonde tweemaal herhaalde Quos won r p punten De finale lusschen Qupss en Seisler ai fel In de eervie ronde Tiad de laatste reeds alle moeite rich staande te houden en In de erd ronde ging hij weer voor negen tellen neer L ler herstelde hij zich eenlcermale doch het Initiatief bl f steeds bij Quo s die de jury tenilotto als wlnaiaar en kampioen uitt iep Quoas S H es a Zondag oo k op het Mali evel d In Den Haait tfe flPTnSUnder rim v6n TS9r T 67da6 12 sepreMBee iwepr oi ER peiu tt oen MiivÊ i5i fM 1 eeöofWÊN mV EEN MIEyVufe Ot ltiEX Vet corow cam oreis oivenfe opw eoe D6 gjeeoa TAtit over film tutÉAreft jygOEP NEDERLANl SCf1 £ Ingez Med O 2978 42 Nederlandsch schip over tUd VERMOEDELIJK IN DEN GROND GEBOORD Volgens de Associated ress maken New Yorksche scheepvaartkringen bekend dat het van Batavia naar New York varende Nederlandsch Indische passagiersschip Kotonopan groot 7 822 brt over tyd is Men neemt aan dat het schip door optreden van den vijand tot zinken is gebracht zoo meldt het D N B De verliezers van de reeds gehovdon wedstrijden te Vlisglngen kwamen voorts tegen elkander uit Fritz Reppel Berlijn won op punten van Kurt Slaiy Berlijti terwttl de v icger J cubov kl d eepige militair In dit ezelbchap Scheder Weenen door een k o uitschakelde DE BONNENLIIST 7 SEPTEMBER T M 13 SEFTEIVIBER 34 4 brood 4 rants brood of gebak 34 brood 1 rantsoen brood of gebak ei n ei tm 13 September vleesch Vi rantsoen vleesch ofvleeschwaren 34 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of v eeschwart n 34 kaas 100 gram kaas melk I 1 liter melk res aardappelen 3 kg 7 SEPTEMBER T M 4 OCTOBER 34 33 36 en 37 bloem rantsoen bl br of gebak 114 algemeen 1 kg suiker lis algemeen 250 gram koffiesurrogast 1X6 algemeen 500 gram jam alg 250 gr havermout C havermout 250 gram havermout C rijst 250 gram ryst algemeen 250 gram alg 100 gr vermicelli of maizena 7 SEPTEMBER T M 24 SEPTEMBER 34 35 boter 250 gram boter 34 35 vet 250 gram boter met reductie 1 SEPTE IBER T M 30 SEPTEMBER 18 katten IH kg kattenbrood IB honden groep 1 II 10 kg grjep lil 8 kg grot p IV S kg groep V 4 kg groep VI 3 kg tiondenbrood OPGEPAST Niet meer geldig zyn na heden 8 September 33 brood 33 bloem 33 vleescti 33 vleeschwaren 33 melk I 34 reserve aardappelen 30 31 32 en 33 kaas 29 en 30 boter 29 en 30 veten van de algeineene kaan 107 suiker 108 Koffiesurrogaat 109 jam 110 ryst ook B rijst UI havermout ol gort ook B havermout en 112 vermicelli of maizena Debonnen 33 eieren blijven geldig t m 13 September WAI IS BZN RANTSUEN7 HKUOU 100 gram OruuO GEBAK 76 gram Descnuit wafels btstnUU ituekjes tl 144 gram speculaaa koek 01 300 Kram c ke ot 406 gram gevuld Klem korstgebaa 01 MNi gram gavuio gruut koral gebak ot Otk gram uan gebakje BIXjEM 70 gram urwebloem tneel roggeblucm mcei loitriiieoa bakmeei KIJS1 Z30 gram raat miiemeei aioera gries gruitemeel Igemengo meel HAVCRMdUt tSV gram Havermout vlok ken o oain aardappeivlukken iüKT zsu rim gurt gurtenwei grutten vn KMIf Fl LI 100 gram vermicelli macaroni aoadheltl MAIZENA 100 gram maizena aago aardappelmeel Of luo gram zet meet verwerkt Ir puddingpueder of puddingaauapoeoei VLEESCH II gram vleeich gewicht van been tnbegieoen vnEESCHWAKEN 19 gram gerookt ot gekookt vieescB öt 78 gram gerookte worataourten óf 100 gram gekuokle wurttaoorten 6t 128 gram leverartikeien tu ngenwont nierbrood óf 190 gram bloedworst lAH 900 gram lim atroop boning en Andere distributief artikelen KOLEN KeokdneleUirten letter M en N Bon No 0 R P Oen antbra et i e per ide I h anth V o 0 k g tui f cokf s On turf 9e per 50 st baigtrturi tm 30 beptcmOer Verwarming 01 02 03 naarden er kachels I 01 t m 04 haarden as kachels R 01 t m II centrale t warniir e eer t d vH5te brar dstoffen M W tl bMMao au kache s J 0 t m 08 haarden en kache s K een e i heirl turt Geldig t m 31 Uecembef KI liOLEUU M 13 en U 13 11 Aug t m S Oct voot keuken 1 itet SfHKEK KEP i ttextlei t m 31 Dec 1 ranitoen £ EEr 113 alf en B icep vtD zeepkaart P en Q tm 30 Sept 1 ranuom AU de stryd gestreden IS Als de strijd gestreden is blyven de gewonden op het slagveld seiner De oprukkende troepen gaan nen voorbij doch niet nadat een hulpverband is aangelegd Daarbij wordt er niet gekeken of het een vriend of vijand is ledere gewonde krijgt de eerste hulp van de met de strijdende troepen meetrekkende hoEpitaalsoIdalen Doch lang blijven deze mannen niet aan hun lot overgelaten Achter het front werken de ambulances die de gewonden verzamelen en hen verder achter de vuurlinie brengen w ar zij m hospitalen en veldlazarets verpleegd worden Tallooze ambulances arbeiden op het oogenWik zoo aan het Oost front Binnenkort zal daarbij ook een Nederlandsche ambulance zijn Nederlandsche dokters en ziekenverplegers zullen hier hun mensg lievenden arbeid gaan verrichten een arbeid wrlke mogelijk gemaakt is door de offervaardighew van het Nederlandsche volk Honderdan hebben hun piicht reeds gedaan en droegen bij aan de lotfitandkoming van deze ambulance Uw bijdrige wordt nog verwacht Stort ha r nog heden op girorekening 7 6 00 Nederlandstjhe ambulance Koninginnegracht 22 s Gravenhage zaken op behandeling terwijl Amsterdam reeds meer dan 100 vonnissen heeft gewezen Ook de andere inspecties Ypor de pnjsbeheersching te Leeuwarden Arnhem en sHertogen bosch zijn actief en dagelijks worden daar grossiers en detaillisten die te hooge pryzen voor hun waren gevraagd hebben berecht Tegen het met of niet voldoende nakomen van de prijsaanduidingsphcht moet eveneens steeds weer worden opgetreden Het resultaat van deze actie welke gevoerd wordt om te komen tot verantwoorde groenten en fruitpryzen is voorzoo er dit nu reeds overzien kan worden bevredigend In vele plaatsen zijn verschillende prijzsn scherp gedaald hetgeen door het pubhek zeer gewaardeerd wordt dit werkt dan ook in alle opzichten mede by de naleving der voorschriften inval in een speelhol sgravenhage De Haagsche politie heeft gisteren opnieuw een succes kunnen boeken m haar strijd tegen de clandestine spee gtilegenheden Haar was ter oore gekonieiv dat m perceel van Limburg Stirumètraat M aldaar vermoedelyk gelegenheid ot hazardspel werd gegeven Oniniddeiryk werden de noodige maat regelen gelroffen en gistermiddag om half vijt reden twee politie auto s met inspecteurs en rechercheurs van den jiistitieelen dienst naar het bewuste perceel Toen op het l ellen niet direct Vixrd opengedaan hebben de pohliemanncn met ten breekijzer de deur opengebroken waarna zij de trap opsiomiden In een voorkamer op de eerste étaga troffen zy inderdaad een gezelschap aan bestaande uit 18 perso nen welke gezeten waren on i een met groen laken bedekte groote tafel waarop z ch een aantal fiches bevond By etn verder ingdleld onderzoek werden ook m vazen en tasrchen ti elzitt ngen nog meer f ches gevonden terwyl onder een canapé etn rtiuletie as verboigti Deze goederen werden inl eslag genomei terwy alle personen werden gearresteerd en i Bar het bureau van den Justitieelen dienst overgebracht Turf al brandstof KOOH TURF BIJ EEN VERTROUWD ADRES In dezen tijd tracht iedereen rijnbrandstofvoorraad zoo goed mogelijkaan te vullin Velen die in normaleomslandighaden er niet aan zoudendenken turft voor huisbranddoeleinderte l oopen haasten zich nu zooveelmogelijk van deze brandstof m teslaan Het Bezwaar is echter dnt hetvoor een leek ten ecnen male onmolijk is de doede van de slechte turfte onderscheiden De goede turf moethard en vait zyn Doch J Ok slechteturf kan haid en vast zijn terwijl ookde kleur gaen uitkomst kan bieden Geen wonder dat veel uiterst infetieure turf het publiek als goede turfwordt aangeboden en gretig wordt gekocht I Wij kunnen den koopers dan ook aanraden kfoop uw turf bij een vertrouwd adres en wel by uw brandstoffenhand laar waar u steeds uw brandstofferj heeft gekocht Behalve de z g aanmaakturf welke bonvry isl is goede turf slechts tegen inlevering van bonnen te koop De aanmaakturf welke als brandstof niet geschiHt is kan men gemakkelijk van de brpndstofturf onderscheiden doordat zij los is en gemakkelijk met de hand kj r worden verbrokkeld Nog vestigen wij er de aandacht op dat niet elke haard of kachel geschikt is met turf gestookt te worden Ook in dit opzicht kan men zich teleurstellingen besparen door tijdig vakkundig advies in te winner Heeft men eenmaal turf in huis zorg dan dat ze drtxig en luchtig wordt opgestapeld luchtig wil hiei zeggen dat de lijcht zooveel mogelijk toegang tot de afzonderlijke turven heeft zoodïitdeze nog zoozcel mogelijk drogen Daarna werden zij aan een verhoor ondeTwoi pen waarna zy weer op vrye voeten werden gesteld met uitzondering van den hoofd bewoner van het p Tceel den 42 jangen G A J die al = txmkhouder had gefungeerd den 49jarigen C J A die croupier wai ir eer O janpen P L J S ri e als a Mbter van den bankhouder was opgetreden Deze drie personen werden in verzekerde bewaring gesteld terwy 1 teger de anderen procesverbaal is opgemaakt LANGEMARCK STUDIE Het Neder andsehe bureau voor de Langemarck studie m Den Haag verzoekt ons mede te dee en dat tot 22 September persoonli ike bezoeken voor het inwinnen van inlichtingen en voor eventueele aanmeldingen nutteloos zyn Tol dien datum kur nen alleen schriftelyke aanvragen worden ingediend Daarna is het Nederlandsche bureau voor de Langemarck studie Den Haag Waa sdorperwcg 12 oii weér bereid mondelinge in ichtingen te verstrekken SECRETARIS COMMISSIEFOSTHUMA Naar wij vernemen is dezer d i de benoeming van ir W F Ger d l i tot secretaris der ooirtmissiePosthunva afgekomen De heer Gerhard zal de plaats innemen van dr M D Dijt die is aangeste d als redacteur van financiën en economie by het Algemeen Handelsblad L HOEJENBOS t In Den Haag is op 65 jarigen leeftijd overleden de heer L Hoejcnbos ouddirecteur van MaatschappelykHulpbetoon aldaar SPORT BOKSEfi DUITSCHE BOKSWEDSTRIJDEN IN DE HOOFDSTAD Bdcr éemonaCrecrt SCaratFE CONTROLE OP DE GROENTEN EN FRUITPRIJZEN Sinds eeniife weken wordt nu de controle op de prijzen van groente en fruit uitgevoerd aan de hand van de pröslijsten welke door den gernachtigde voor de prijzen zijn vastgesteld Deze controle is in alle dee en van het land zoowel dtxir de politie als door verschillende opsporingsorganisaties onmiddellijk met kracht ter hand genomen Bij de behandeling dezer zaken is gebleken dat de i2j ijsovertred ngen zoowel in den groot als in den klein handel plaats vinden Naast processenverbaal opgemaakt tegen erkele veilingep zijn er vriAveel grossiers in overtreding geweest alleen in de stad Rotterdam reeds een dert gtal Ook in het ressort Amsterdam kwamen ongeveer 40 verbalen tegen grossiers binnen De detaillisten zijn uiteraard m belangrijk grooter aantal in overtreding weest Bij de inspectie s GravpnI hage wachten niet minder dan een 200 Voor de eerrie maal werden glsieren in het OlyntpUch Stadion te Amsterdam bokswed strljden Rchouden Reeds verschil nde n a en bestonden plannen om de hoofd tad op een belartgrtjke wed trijd t ontbalen doch nimmer kwanq het üoover en ook ihcnt warer het noB feen landgenoolen die elkan rfer de zege betwuiicu Op het ooï nMlk orgrrJseert doE Truppenbetreu beim Reich kommissar In on land een middengewicht cornpetitte waaraan een aantal jonge voor aan taande Duiltche bokserti deelnemen Verstrooiing der weerm cht ii in de eerste plaats het doel de cr wed fnitl n doch daar naast ziet men hierin eer foectf gelegenheid om het NederlarKfcsche pwbUek te toonon dat men ook In de middeng wicht klasse be7 ic ts mtt het kweeken van goede Ecpre ïcntanten naast Gtistaf Eder die negen maal kampioen van Europa werd In het weiier gewicht en 2ich thana tn het méddcnecwlcht oefent btl febrek aan een tegenstander in de eerste klasse Inderdrad kan eenige vooruitganu geconstateerd worden doch het tM voor de over het a gemeen zwaarifebouwfto Duitschera te ailen tijden moci ijk blijven om in het middensewicht vertegenwocdlgers van internationale kla e In d n atrijd te brengen Met uHzondering althans van Eder die gl rtcrmldda als gast in de vier demonstratJe ronden toonde ook In dere Wa se verre Zijn landgenooten dte hier present waren de baa te 7tjn Dit nef mt niet weiK dat de 18 000 aanwczjfren onder wie de Oberbefehl haber generaal der vliegers Chrlattanaen en