Goudsche Courant, donderdag 11 september 1941

DONDERDAG 11 SEPTEMBER VR JDAO MAANDAn DINSDAG wOEa ZATERDAG v M 6 J ZONDAG vanaf half RUDOLF FORSTER Hiiio urn mwm ir HOHE SCHIU TOEGANG BOVEN MJAAH Gratis Fietsenstailjn Vrddai papuiaira Eirttmrij ZONÜAOMOKUEN lü DE DAVERhNüE KLUCHT NIEDOllEDUn lederen ieelli il ZATERDAQMIDDAüTïiï MATINEE met JIIEOOllEUtr Advertwitllii Wermed vervullen wfl den treurigen plicht U kcniili e geven vtn hel overHden van onze lieve Tante MHANMA MARIA VAN LOON Wcduwt van dM He Willem Prederik van de Weg ia den uderdom vu ruim Nuaent d bmlllc K W VAN DE WEO Qouda 9 Scptemtwr 1941 Nieuwe Haven 2M D t fwrdebestelIlBg Ml Blut hebben Zaterdag 13 Scpiembcr a i te 2 uur vanaf het iterfhul 2 30 uur op de Algenfctne Begraafplaats te Ooiida O 2883 27 TE KOOT OIVRAAaD voor zelfbewoning een BUITENHUISIE met grond Br met voll inl lett O 34 Adv Bur üebr GEVERS Zugmolendrift 35a Rotterdam O 29R2 8 Abonnementsprijs Ih Gouda per kwartaal ƒ 2 36 per maatid f 0 78 per week 18 et buitpn Gouda 19 t per week per post per kwartaal f 8 31 Advartentietsrlef 1 5 regel ƒ l lo elke regel meer 0 21 Ingezonden Mededeelingen 2 3 regels 1 31 elka regel meer 0 42 By overeenkomst gereduceerde Zaterdags kleine advertentiSn In de kwarijesrubrick 1 3 regels 0 26 elke regel meer 0 10 Maximum grootte 6 re ls OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET Dti AKiiiMt Nl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU CAAfZAADREGEMNG 1M1 1M2 Het RükJtbureau voor de Voedselvoorziening in OorU Rstijd maakt bekend dat voor de BaatcaadrÉge S lMl 42 de volgende richtlijnen Kijn vastgesteld Als Igkmeene legel cldt dat alleen granen peulvruchten en ïaden welke da Nederiandsilie Aljfemeeiie Keunngudienst te velde en op part i heeft oedcekeurd ali zaaizaad mofen worden verhandeld SlBGhtt wanneer vaiO niS sewaa of ras niet voldoende zaalzaad door den nJiJC te velde en oê partti foedgekeurd aanwezig is zal onder nader te MalleD vonwaardcn ve handel in laalzaad door den N A K niet te velde maar alleen op partB goedgekeurd worden tocgeUten Zoowel het te velde en op party all het alleen op partij goedgekeurde zaad wordt door den NA K geplombeerd Tt dlg zal worden bekend gemaakt van welke gewassen en rasaen de handel m zaaizaad dat slechts op partü la goedgekeurd zal worden toegesUan en ep welke voorwaardei dit zal geachiedeii Aankoop van ongekeurd zaaizaad li tot nader order verboden Het verhandelen van zaalzaad van granen peulvruchten en zaden zal ilechU aan erkende handelaren worden toegeeUan Erkenningen z n than nog met uitgereikt Opdat echter de handel In wlntM Mügranen voortgiMif kunne vinden zulten voorlooplg zU die met de Ncderlandsche akkerbou weent rale een overeenkomst mzake laalgranen hebben aangegaan hun handel kunnen voortzetten totdat de definitieve erkennlngen zullen zijn uitgereikt Echter beteekent het tett dat men aan overeenkomst heeft afgesloten g nszins dat men ook als zaatzaadhandelaar zal worden erkend ZU die een overeenkomst met de Ncderlandsche Akkerbouwcentrale hebbO TUBigrgaan wor den gc dht een aanwa ge voor een e r kenn i n g te hebben Ingediend ZIJ die nog geen overeenkomst hebben aangegaan en een erkenning wenschen kunnen hiervoor een aanvrage Indienen bij de Ncderlandsche Akkerbouwcentrale Bezuiden hou tschewea 16 s Oravenhage met opgave van hun omzetten van den oogst 1938 1039 en 1940 Hlarbl moet van elk product winterrogge wintertarwe wintergerst haver MMargerst enz de omzet afzonderlek worden opgegeven Teveni moet worden vermeid v elkc iioeveclheld in het binnenland verkocht en welke hoeveelheid geëxporteerd werd alsmede voor elke groep zaaigranen peulvruchten of zaden een erkenning wordt Rcvraagd De thans voor den handel geldende vervoervoorschrlften blijven in hoofdzaak gehandhaafd Nadere mededeeltng hieromtrent zal per circulaire aan de handelaren worden gedaan Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat thans nog sleg its winter zaaigranen mogen worden aangekocht Voor de tel rs blijven de voorschriften welke het vorige jaar hebben gegolden van kracht ZIJ kunnen dus gebruik maken van zaaizaad van eigen oogst ongeacht of de Nedet landsche Algemcene Keuringsdienst dit heeft goedgekeurd Verhandeling van ongekeurd zaad door de telers is daarentegen verboden Gebruikt een teler zaad van eigen oogst dan vraagt hy hiervoor een bon toewitznig uil eigen oogst bg den plaatsetUken bureauhouder De teler moet de i n bon rgvuldiR bewaren teneinde hem bij pen voorraadscontröle als bewijs te kunnen overleggen Wanneer de teler zaaizaad wjI aankoopen vraagt h j hiervoor eveneens bij den plaatseijjken bureauhouder een bestelbon welken hij aan zyn leverancier opzendt Telers die van hun eigen goedcekeurden oogst leveren aan andere telers hebbon hiervoor geen erkenning noodig Zij mogen ecliter btechts afleveren na feen bestelbon te hebben ontvangen Zij leveren deren bestelbon in bij den plaatwlljken biireauhouder die hun een geleidebiijet veistrekt voor dekking van het vervoer HOOFDtUNEN DER POOTAARDAPPELRFGEUNG 1941 42 Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in oorlogstijd maakt het volgende bekend Voor de pootaardappelregeltng lMi 42 zijn de volgende rlchtiynen vastgesteld 1 In principe zal enkel de handel In door den N A K goedgekeurd pootgoed zijn loegt btaan De Nedprlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten heeft echter de bevoegdltetd hiervan ontheffingen toe te staan Wanneer van een bepaald ras de aanwezige goedgekeurde voorraad niet voldoende blijkt te zijn om aan de binnenlandsche vraag te voldoen zal zoo mogelijk niet direct worden overgegaan tot het vrijgeven van ongekeurd pootgoed van dat nu doch zal In de eerste plaats getracht worden het goedgekeurde pootgoed vui ten ras dat als vervanger kan dienen Ingang te doen vinden Bij rassen welk stark voor degenera tiet lekten gevoelig zijn zat ondergeen omstandigheid w den overgegaan toe het vrijgeven van ongekeurdpootgoed Wat de Q gnte rassen betreft zal ras voor ras nagegaan worden of zoo noodig toj HI vrQgeven van ongekeurd pootgoed kan worden overgegaan 2 GelUmVeds bekend gemaakt is warden de sorteermgen beperkt tot dematen 28 mm M 36 mm 35 45 mm en 45 mn opwaarts terwijl voor groep 1 eerstevling roode eersteling fruehmoelle limöpa ideaal de maten wordenvaittgesteld op 25 28 mm 26 35 mm en 35 55 mm De maat 45 mm opwaarts kan slechts met vijf of veelvouden van 5 mm tuut boven worden afgeleverd met dien verstande dat steeds wordt begonnen met 46 mm tenzy de Nederlandsche A emeebe Keuringsdienst na overleg met de Nederlandscl e Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten hiervan wnthefflng verleent 1 De Moderlandsclie lukoopcenUale v n Akkerbouwproducten kan voor elk ras atóndflUk vaststellen tol welke maxlmummaal opwaarts kan worden eeptombeerd vooiloop g geldt 60 umi algemeen ala niaxiinum maat De Nedcrlandsche Algeraeene Keuringsdienst kan til w J7 c van ultiondering een andere aorteermf toestaan voor vroegireroold footgoed van kkose Gelijk bekend gemaakt wwTt la het vn kodMn van speciale lectles vu vroeggerooid N A K goedgekMird poofaoed vta klasse a door verbouwen aan pootgoedtclers al of niet door bemiddeling van den handel voorlooplg toegestaan nadat de provinciale voedlelcommiaurli hiertoe een vergunning heeft uitgereikt Het betrett hier maat JU mm of veldgewai 3 De Ncderlandsche Inkoopcentrale van Akkerltouwproduoten stel voorlooplg van alle rassen maten en klassen vast da iMleveelheld weOce per go dfckeurde ha mag worden geplombeerd oodra geplombeerde lioeveemeden grootwdeels geplaatst üjn wordt nader bekend gemaakt hoevepl verder per goedgekeurde ha mag wordaai geplombeerd 41 De handel In NAJC goedgekeiBd jpootcoed lal worden gequoteerd Nadere mededeelingen hlenmitraU suUen volgm Voorlooplg mogen handelaren die gewoon waren van telen te lietrekken al of niet middels een commlsslonnalr dit Uians wadcnm doch slechts tot een quantum dat niet overschrijdt a De gemlddelds laarlHksdie aankoop van telen van N AJC gekeurd ea at ongekeurd pootgoed bi de Jaren IM WK en ItSt bestemd mor het btnnenland b De gamlddelde Jaarlijkache verkoop In hel binnenland van N AJC gekeurd ett ot ongekeurd pootgoed in dlezeVde periode IHet quantum dat aangekocht mag worden wordt bepaald door het kleinste van de onder a en b bedoelde quanta Het aankoopen van goedgeketird pootgoed voor export is vDork pig verboden r Hiertoe zal de Nederlandache Inkoopcentrale van Akkerbouwproductan eerst toestemming verleenen nadat vaststaat dat er sprake van export Is 91 De handel in pootaardappelen wordt slechts toegebtaan aan door de Nederlandsche Inkoopcentrale vau AkkertMwwprodncten erkendo handelaren Deze erkenningen zijn thans nog niet uitgereikt Om den handel echtor voortgang te doen vinden zullen de bU de vereeuiging ter behartiging vaa den Nederlandschen Aaardappelhandel V B N A tn een aparte groep aangestoten handelaren in pootaardappelen voorlooplg hun handel in rniotgoed voort mogen zetten terwijl anderen die hiervoor in aanmerking komen voorlooplg een vergunning van de Ncderlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten kunnen bekomen Telers die reihtitreeks aan gebruiken NAX gekeurd pootgoed wenschen te leveren dienen hiervoor een vergunning aan te vragen bij den Provincialen Voedselcommissaris In hunne provincie Voor volkstuinhoudcrs die pootgoed wensöhen te betrekken zal een nadere regeling worden bekend gemaakt In de desbetreffende vakbladen zijn de nadere bijzonderheden Opgenomen Inzake de aflevering van en den handel In pootaardappelen en de aflevering van pootaardappelen door den handel aan den uitelndetijken verbruiker OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARtEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BOUT EN BOUTPRODUCTEN Nadrukkelijk wordt noemaals gewezen op de Inschrljvlngspllcht Krachtens de in de Ncderlandsche Staatscourant van 30 Juli 1941 No 146 afgekondigde wii iginf van de Huutbesrhtikkmg i93B no 1 welke beschikking evenals ó a HoutbesChtkkmg 1940 no I is vervangen door de Houlbesclnkking 1941 no Ncdeilandsche Staatscourant van i December 1941 no 17U rijn de navolgende ondernemingen verplicht zich b het Rijksbureau voor Hout ter in i hrnvmg aan te ine den 1 Die ondernemingen die van den handel In hout van het verzaf en het bev e ktn vi veiuem n van hout hun normaal bedrijf maken en du onderneTnlngeiv dut ir eid hnut vcr7a pn bewerken of vei werken t behoeve van hun eigen bedrO b v de aannemer Onder hout wordt in dit verband vcrbiaan al dan met gebruikt houl triplex fineer vezelplaten kurk rotting baniboe 2 die ondernemingen die van den handel In het t ewerken of verwerken van houtproducten hun normaal bedrijf maken en die ondernemingen dl geregeld hotiiproducten bewerken of verwerken ten behoeve van eigen bedrnf Onder houtproducten wordt verslaan die produrten welke geheel of voor het grootste deel uit hout rotting bamboe of kurk bestaan 3 de agent de com mission nalr en de makelaar In hout Het Riiksbureau voor hout vestipt in vertiand hteritiffic en met verwijzing naar de h de bladen verschenen desbetreffende ofWcieele publicatie van het depaiiement van Handel Nijverheid en Scheepvaart van 30 Juli jl nogmaals nadrukkeltik de aandacht van die ondememmpen welke tot nog toe ter zake in gebrfke zijn gebleveh op dezen inadirtjvtngsplicht 1 wordt op gewezen dat het met voldoen aan de e verplichting voor de betrokken ondemomYnp onaangomme VolKen kan hebben De aanmelding dient te gschieden bU het Rijkabureau voor Hout te Amsterdam op formulieren welke door genoemd Rijksbureau worden beschikbaar gesteld Deze formulieren kunnen nog tot uiterlijk 18 September a s bU dit bureau wordAt aangevraagd terwQl zQ binnen een week nadat zij door het Rijksbureau zijn afgegeven of verzonden moeten zj jn ingediend De verplichting tot inschrijving geldt niet voor ondernemingen welke den detailhandel in kurk bamboe of rotting of fabrikaten daarvan of den detailhandel tn houtproducten uiLoefenen zooala winkeliers tn houten of rotting meubelen houten speelgoederei huishoudelijke artikelen uit hout vervaardigd houten schoenzolen en hakken kkimpen ed SCHOUWBURG BIOSCOc GOUPAs MOOIST E THEATER TEL x Vanaf Vrijdag 13 Sept t m Dinsdag l ept HM DOL AMUSANTE WCCNSCHE KLUCHT Een nooiyk geval Tan allerlei dwaze versisaiagen HANS MOSER in P Schoonpapa knapt liet III MEINE TOCHTER LEBT IN WIEN NIETS OAN aRAnCM EN BEKKE SITUAT Et nKAKT ir Z Ji T SeHATefHH i VAN PRETmI fco W r VrijdaB l lr M Aanvang der voorstellingen ai5 uur ook TiiZT Zondag vanaf 3 30 5 30 8 15 uur doortoo S REUNli OOUOA lELF FOdM HA LI A HEATER Kleiweg 10 Tel 22 Gouda Vanaf Vrijdag 12 Sept t m WOKNSDAO 17 SEPT Oa 24 Jariga Reemaaflicta langam Maria Cebotari la kat schmeranda fiiawark IN T WIT Een prachtige boeiende film een muzikaal genot NaaSI Maria Cebotari spelen In deze film nog IVAN renoJiCH ♦ aEOm AUXANOi HILOE V TOU ALLE LEEFTIJDEN Vr dag popubre pitjzen Oratta rijwielstalling Aanv der voorstellingen t4da Zatardaf Maandai OtaadH n Waaaadai 8 11 ZONDAG 3 voorst 3 30 6 en aan doorloopend Q 2976 35 VrijdÉ jje Ja l Sfii fitlieeli Vall er e camel DBttsdw te keffen na woi tenskat luiidenl achter Heti ast tcoatlif VOETBAL VOOR ZONDAa j Voor a s Zondag liJn de volgend l V lendschappelijke voetbalweditrijden georganiseerd Schoonhoven I Ammerstori m i n s pt Schoonhoven II Nieuw Lekkerl I i riiwn STADSNIEUWS Voetganger in het donker te water SUCCUVOIXE REDDINOSrOGINGEN Bit de hserschende groote duisternis ia giateravond omstreeks 11 uur een voetganger in de Kamemelluloot te water geraakt Het was de 56jarige hear Chr de Wilde bouwkundige alhier die op weg naar zijn woning aan den Fluweelensingel uit de Boelekade komende zich in den weg vergiste en in plaats vaij rechtsaf te gaan rechtdoor en zoo in de gracht liep Voorbijgangers hoorden den plons en riepen om hulp waarna van alle kanten personen kwamen toeloopen Van de brug tussohan Bleekerssingel n Fluweelensingel ai heeft men met de aan de brug bevestigde reddingshaak het water afgezcjpht om den drenkeüng dien men in het donker niet zien kon te vinden Men was zoo gelukkig direct succes te hebben Het bleek dat de heer de Wilde naar het midden van het water tot by de brug was afgedreven Met de haak heeft men hem naar den wal aan de zü le van hat z g Amerika gebracht en daar is de drenkeling met vereende krachten op het droge gehaald De heer De Wilde had inmiddels het laeftmatzün verloren Voorbijkomende Duitscho militairen hebben kunstmatige ademhaling toegepast en weldra kwamen ook de doktoren Bik Helleman en Remme te hulp Het gelukte den drenkelmg al vry spoedig bij kennis te brengen Per auto van den G G D is de g daarop naar het Van Iterson ziekenhuis vervoerd Verkooping door notarissen Nagtglas en Gallas By de hedenmorgen in De Zalm door notarissen G W Nagtglas 3oot alhier en R Gallas te Zevenhtiizen gehouden verkooping ztjn koop rs geworden Van het kaaapakhuis Groenendaal no 40 groot 1 A 6 cA ingezet op f 5 800 en van het kaaspakhuU Groenendaal no 42 groot 96 c A ingezet op f 4 900 de firma A van Dijk groothandel in margarine kaas en vetten te Gouda tezamen voor ƒ 11800 Van het kaaapakhuis Vrouwensteeg no 1 groot 2 A 10 cA in gezet op ƒ 5 800 de N V J Broere en Zn kaas en graanhandel te Lekkerkerk vow ƒ 7800 BENOEMING TOT PEOVINCIAAL DIRECTEIIR VAN WINTERHVLP Oaze oud sUdgenoot de heer H C van der Bijl voorheen commandant van de lichte divisie te sHerlogen bosch is benoemd tot provinciaal directeur der stichttag Winterhulp Nederland en tot provinciaal leider van de stichting Nederlandsche Volksdienst in Noord Brabant DS VAN WIJNEN TE TEBWOUIE BEROEPEN Onze oud stadgenoot ds P v Wijnen Ned Herv predikant te Winsum Pr ontving een beroep toezegging naar TerwoTde Geld dr i ctmt Q Wtjraitrt Boiiarc m SPORT VOKTBAXu Jaarvergadering G S V GVNSTIO JAAR GEHAD Gisteravond hield de voetbalverceni ging G S V in 4e Sport haar jaaiver gadering Uit de te verslagen van secretaris en penningmceeter bleek dat het afgeloopen vereenigingsjaar gunstig was Het ledental nam iets toe ook het aantal donateurs groeide bovendien had de kas een batig saldo In de plaats van de heeren D C Brem F Kroon en H v d Klis die zich met herkiesbaa stelden werden als bestuursleden geffozen de heeren P van Dijk A Boot en H de Riet Als leden van de elftalcommissie wer den gekozen de heer F Lafebcr P Slaman C Brem A v d Berg en S Radix LAATSTE OEFENWED STRIJDEN VOOR DE COMPETITIE Alle emallen in actie Alle Goudsche elfllalen komen a s Zondag op den laatsten Zondag voor den aanvang der competitie in oefenwedstrijden uit Gouda speelt in Rotterdam de returnmateh tegen C V V Olympia ontmoet in Dortfrecht den derden klasser E B O H Te dezer stede speelt O N A tegen De Musschen uit Rotterdam welke derde klasser in het afgeloopen seizoen kampioen was Vooraf gaan de wedstrijden O N A 2 De Musschen 2 en O N A 3 De Musschen 3 beide om 1216 uur D O N K en GS V spelen tegen elkaar op het D O N K veld Ten alotte brengt 3ouda 2 een tegen bezoek aan Haastrecht PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude IN HAND GEKAPT De echtgenoote van den heer Baas kapte zich bij het kachelhoutjes liakken in die linkerhand waardoor een gapende wonde ontstond Mej Verk aik lid van de E H B O verleend de eerste hulp HOUT ZEER IN TREK Gistermorgen werd op het dorp een houtverkoop gehouden Daar ieder bramihout voor den winter wenschte op te doen bracht het hout een flinke prijs op PRETTIGE JWmDAG VOOR DE JEUGD attractie BUeenkomst Giisteren heeft in de openbare lagere school de plaatselijke afdeeling van Volksonderwijs een kindermiddag g oudai waarbü optraden totte en Alex Wins uit Amsterdam De poppenkast oojijBtte steeds daverend gejuich terwijl de goorfielstukjes van den heer Wing ieders bewonderimg wekten In de pauz werden de kinderen onthaald op een glaasje limonade De voorstelling werd o a bijpewoond door den burgemeester en wethouders het voltallige onderwijrend personeel de plaatselijke oudeT ommiss3e en enkele belangstellende otiders O BERKOUWER t Blfna 25 Jaar kotter der Ned Herv Kerk In den ouderdom van 56 jaren is alhier plotseling overleden de heer G Berkouwer De heer Berkouwer was gedurende buna 25 jaren koster der Ned Herv Kerk en vervulde verschillende functies in dienst der gemeente Met hem is een bekend inwoner heengegaan De teraardebestellmg zal geschieden morgen tusschen 12 en 1 uur EN UITBREIDING MONDKLAUWZEER Het mond en klauwzeer in deze gemeente breidt zich gestadig uit Gisteren werden wederom twee gevallen van deze ziekte akngegeven EENDENKROOS VOOR VEEVOEDER iBiameling in de slootcn Vanwege het Burgerlijk Armlaestuur wordt thans veel eendenkroos gevischt Dit kroos wordt verzonden naar een fabriek te Wormerveer waar het wordt gebruikt by de bereiding van veevoeder Boskoop COÖP vereenig ing DE B06K00PSCHE VEILING 10 Sept Rozen pr bo DorusHykers 72 86 et Pechtold 83 100 et Ingar Olsson 56 et Orar je Nassau 40 et Eisen Poulsen 20 30 cl Prinses Juliana 14 20 et Butterfly 80 110 et Orange Triumph 36 64 et Juweeltjes 40 60 et Elae Poulsen 68 86 et Florex 70 100 et Vierlanden 90 110 et Rosalandia 80 130 et Queen Mary 100 130 et August Noach 47 80 et Gloria Mundi 38 60 et Briarelit 90 150 et Rosa Mundi 74 108 et Wendland 80 et Hadley 90 160 et Sweet Heart 130 160 et Better Times 45 70 et gem rozen 18 34 et Diversen per bos Clematis Durandi 34 56 et idem Prins Hendrik 70 110 et Sn eeuwbessen 19 et Lelies 50 et Asters 8 12 et Floks 8 et Physolis Francetti 18 23 et dhrysanten grootbloemig 120 150 et idem tros 18 31 et troschrysanten in pot per stuk 26 30 et OP HET DRIETAL Op een drietal voor een bij de Geref Kerk te IJssclmuiden Orafhorst te beroepen predikant komt voor de heer A G v d Stoel candidaat alhier Moordrecht IMOORDBECHT GEKLOPT De damvereeniging Moordrecht speelde voor de competitie tegen Schoonhoven en verloor met 12 8 De uitslag luidt A Bouter C Terlouw 1 1 M Droog H Admiraal 1 1 W V d Horst G van Jtveren 1 1 N W VeerM Boere 1 1 J den Hartog J Verhoef 2 0 W Rietveld Q Twigt 0 2 J J V d Horst H Verzaai 2 0 P de Jong P Twigt 2 0 P den Boer G de Bruin 2 0 A Loren de Jong J van leveren 0 2 RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd in Augustus ingelegd ƒ 2667 31 en terugbetaald ƒ 3342 73 Oudewater BENOEMINti STOKER Tot stoker der Gemeente gasfabriek all opvolger van den heer Gs Norsink aan wien eervol onslag lao erleend is benoemd de heer B Wouters EERVOL ONSLAG GBVRAAOo De heer Van Drie ploegbaas aan de Ned Spoorwegen wonende m het naburige Papekop heeft tegen 1 October a s eervol ontslag gevraagd MOND EN KLAUWZEER In de aanliggende gemeenten doet zich onder het rundvee van vele veehouders het mond en klauwzeer voor De ziekte is over het algemeen van goedaardig karakter MINNAARS AAN BET VECHTEN Op de Usselkade ontstond wegens mmnennijd ruzie tusschen iemand uit Montfoort en iemand uit Benschop De eerste gaf den ander zoo n hevigen stomp dat deze een flinke wond opliep De politie heeft proces verbaal opgemaakt VESTIGING SIGARENFABRIEK OP LANGE BURCHWAL Het woqnhuis op de Lange Burchwal bewond door den heer H van Harmeien in eigendom toebehoorende aan de vereen Concordia is aangekocht gekochtdoor den sigarenfabnkant C de Lange alhier Het pand zal tot sigarenfabriek worden verbouwd BOLL MU VAN LANDBOUW Geiamenlijk boock aan Jasrbenri De afdee ing Oudewater eniOmstreken van ds Hollandsche Maatschappij van Landbouw hiela iri hi tel De Roos een algemeene vergadering Bil verkiezing van twee bestuur Icden wegens periodieke aftreding van de heeren A Baars voorzitter en D Maaijen bestuurslid werden de aftredenden bij acclamatie herkozen Bespraken werd het brengen van een bezoek aan de Jaarbeurs en het concours te Utrecht op 16 September Er gaven zich staande de vergadering 27 deelnemers op De kosten worden door de kas der afdeeling gedragen Bij de rondvraag deelde de voorzitter wede dat dezen Winten en landbouwcursus zal worden gehouden De heer B Uff verzocht dr Frankena uit te noodigen voor een lezing over grasdrogen De voorzitter zcide toe dat het bestuur het voorstel in overweging zal nemen De heer Van Dam vroeg of de afdeeling iets kan doen dat voor de vcelevering jonger en lk hter vee geleverd kan worden De voorzitter deelde mede drt het hoofdbestuur en het Landbouw comité doen wat ze kunnen Ook wilde de heer Van Dam hoogere melkprijzer voor zelfkazers die melk moeten leveren De secretaria zal hierover aan het hoofdbestuur schrijven Reeuwiik PASTOOR HAKKENBERG ERNSTIG ZIEK Pastoor A Hakkenberg is ainds enkele dagen ongesteld Gisteravond wasde toestand van dien aard dat de behandelende geneesheer het noodigachtte dat den patiënt mede in verband met diens leeftijd de pastooria 78 Jaar de laaUta aa Sacramenten ontving j PREDIKANT Tl SLUIP UK BEROCPCN Als predikant bU de Ned Ifcnrormde Gemeente te Sluipwijk is beroepen de heer P J Dorsman candidaat te Rotterdam Schoonhoven MOND EN KLADWZEHL Onder het vee van den veehouder C de Bruin aan den Spoorsmgel is mond en klauwzeer geconstateerd VERBETERINlBBN STADHUIS Men IS thans gereedgekomen met de vernieuwkigen aan de centrale verwarming in het stathms welke noodig waren in verband met de lekkage van de ondergrondsche buizen Men heeft thans vanaf de centrale in het politiebureau naar alle gelijkvloersche radiatoren een bovengrondache leiding gelegd Alleen voor de secrejarie ingang en in de kamer van den g emeenteontvanger en in het politie bureau heeft men de buizen onder den grond gelegd Men ia thans begonnen met hetl buitenschilderwerk van het stadhuisen het politie bureau zoodat het gebouw ook van buiten een beter aanzien zal krijgen BEGRAFENIS W C DE GRUTTER Gistermiddag werd pp de Alge meene Begraafplaats het stoffelijk overschot ter aarde beateld van den heer W C de Griwter eigenaar van de drukkerij W C de Gruyter en Zoon Ufe baar werd gedragen door een achttal leden van het personeel en oudpersoneel Aan het graf voerde het woord ds J Hoekstra daarna een broer van den overledene terwijl ds Kars een zwager van den heer De Gruyter namens de familie dank bracht voor de groote belangstellmg DAMOVERWINNINa De schaak en damclub Denk en Zet speelde voor de oompetitie van het Damdistrict jouda tegen Moordrecht Met 12 8 was Denk en Zet de meerdere MEVROUW KORTLAND TERAARDEBESTXLD Dinsdagmiddag werd op de Algemeene Begraafplaats naar het familiegraf waar zeven jaar geleden haar echtgenoot de heer J Kortland een van Schoonhoven a beste en werkzaamste burgers was ter ruste gelegd uitgedragen het stotfclyk overschot van mevrouw Kortland die op 76jarigen leeftijd te Bilthoven was gestorven De baar die met bloemen was gedekt werd gedragen door het personeel van de Reederij op de Lek waarvan wijlen de ben Jan Kortland jarenlang agent ia geweest Aan het graf sp ak de heer C Berger oudhoofd der openbare UX O school en schoonvader van den oudsten Qfl van mevr Kortland die door verblijf in Denemarken niet aanwezig kon zijn De heer A Kortland uit Antwerpen jongste zoon van de overledene dankte voor de belangstelling welke door de familie w ju ondertonden Stolwük 4e JARIG AMBTSjmnMDII DS F A FRANCE Ond predlkaat te deier plutH Da F A France enientui pr di kant der Nederlandsch Hervomilt p meente te Jisp hoopt op 19 Septemia den dag te herdenken waarop hü i 40 jaar te Ezinge m het predikn bevestigd werd Daarna stond France te Akersloot Groot Sclwn StolwOk Calantsoog Petten en Ji l waar hem op 1 November 1939 mrif emeritaat verlend werd Waddinxveen OUD BURGEMEESTRR EN Mm TROOST VERTROKKEN Zich te Bennebroek gevestiii Nu zii een woning gevonden lMbi en de gezondheidstoestand van l i vrouw zoodanig is verbeterd dal i voer mogelijk was hebben oud h meester en mevrouw Troost p W middag de gemeente verlaten om i m hun nieuwe woonplaats BMineb te vestigen Hel is den heer Troost met i lyk geweest na zijn aftreden ttt i scheidsreceptie te houden en daardoor voor de ingezetenen gelegenheid hem dank te broJ voor het vele wat hij in zijn 21 K burgermeesttrschap in het IK der gemeente heeft gedaan onget feW vergezellen den oud burgeB j ter en zijn echtgenoote de harteiPj gevoelens en de beste wensrfieii de bevolking voor vele ge jaren KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN lltt NciarUBdicfe Hemr Beroejwii t Tarwolde loM Wijnen te Wiiwuin Fr B l nl t voor Wierlngermetr nrht Hervormd Cvangellsatlel cmo Bres Ie Oe tavMt Oeretarwer Bernepen te Zunlani c dw Meulen da M BoukenM t d m Drietal te Unelmulden Oraftiorst Mul thans hu ppred4k r e Gorlndi W Okkema thans hulppri diker tt wolde l r en cmkI A G v o o laji hulpprediker te Boskoop Aangenomen naar Betmekom cit than hulnpredlkw aldaar Doopsseillld Btef Aanfenomen naar Sint Anna Paï M Tan der Meulen te Apeldoorn MARKTBERiCHTcl KAASMAmKT WOKBOD 10 Sept Aanvoer 347 partflw kwal met RM Bioo f a imoa JtlM Handel vlug VKCMAItKT OOOB waarvan ituk 279 billen 7 k deren 11 ntldlt kalveren NVC ken en geiten geen noteering nt KAAIMABKT OOODA ituk 1 12 per H Sept I4 partO kaai M ï ÖOOZMM H kwal ƒ 6 HaiKlel vlug AB CBNTBALE ZOtD aOU IHMNV viMtRNiomo tÏooódaklpeieren 11 Sept AanWToerd In tola tlaarvan tï5 magere varken 1 bevolj diging vS lAAN t