Goudsche Courant, zaterdag 13 september 1941

NEPERUNPSCtiE RAOIO MV ZI£KWE£K EEN FEEMELUK OVERZICHT VAN UeT NEDeRlANOSC E MUïiSHLBVEN VAKi VROEGER HU NEDE RLANDSCHE OOMR3NISTEN Nfe DEHt ND6CH6 DIRIGENTEN N DBIÏLANDSCHE ORKESTEN NpPERtANDSCHE KOR N SCXISTEN U 21 SEPT MptDEBLANDSCHe NEDERlANPSCfIE OMROEP Ook gister was de stemming voor IndlsdM fondsen op de Amaterdamscbe effectenbeuri wederom w UIg Vrijwel voor alle © rten be tond m dele rubriek aaniienlljk vraag In het centrum der belangstelUrtf lagen iet die biina 10 procent boven de hoteering van gjhteren openden Bij levendigen handd wist de koers ilch tot 323i j te verheffen Het slot kwam slechts met een noteerinf die niet veel van dit peil afweek In den sulkerhoek openden H V A i een achttiA punten boven het slot vw den vorlgen da Na oen stijging tot 494 procent trad een geiini reactie in Later op den middag kwam e enwel mcuwe vraag naar voren zoodat 1 hoogste peil hier goed gehandhaafd b eeJ Levendige vraag beatond voor Nederl Indische banken Voor schepen bestond wederom een vaste stemnnlng alhoewel de win sten niet uo groot waren als gl teren Bepaald willig waren Nederl irrt Cb Scheepvaart Unie die met 218 r n aanvankelijk 220 te hebben genoleerd een achttl punten hooger waren oed prtl ho idend lagen tndu tiiee e fondsen in de markt p de obllgatiemarkt heersehte er voor derlandsche staatsfond en een goed prijsho dcnde temmiag terwijl de noteerUlgen n tveel veranderden Geld on prolongatie t w BB Bguldredacteiu J 0 n £ 25 Chel redacteur voor Oouoa i tmiatreken r Tleter Couda BLAD 6RSTE ft mTSaUK MIEBWS y pben a d Run ggVOKOESO TOT ABT8 j Ri ksumversieJt te Leiden U Bergambacht r pirLOMA ZWEMHEN jjnjagavond is in het zwembad J Ud gegoven lot het üploma2 en Mede ls gevolg van het ïSweef waren er slechts twee ge P Jjbeide iijn geslaagd IKOND EN KLAimZEER n veehouder C van der Hee in j pï g heeft aangifte gedaan van IT oorkomen van mond oi klauw onder7ijn vee Berkenwoude TER AABDEBESTELLING G BERKOUWEK Gisteren werd op de Algcmeene Begaiaittts het toffelyk overschot KJIJrd besteld van den heer Geen Eftouwer in leven koster der Ned Off Gemeente Onder de vele aan Uimi waren burgemeester M GauéK it IJ V V Lekkerkerk k J W Zevenboom predikant der Kcd Herv Gemeente alhier en de Koieraad dier gemeente Ds Zevenboom nvemoreerde het vele mfde dat de heer Berkouwer gedurende bijna 25 jaren voor de Iterk Itttft verricht terwijl da Van Dijk jl vele malen als consuluent voor jse gemeente ia opgetreden heringude aan de prettige samenwerking B de gastvrijheid van den overleden Hamens het brandweercorpss sprak il heer B Markus die uit naam van dit korps een krans op het gral legde Ds Zevenboom ging voor in gebed ALS HONDEN VECHTEN Dries van Herk een boerenknecht uit het Westeinde raakte tegenvolge van het vechten van twee honden voor zyn rijwie te water en eing kopje onder Hij kon zichieU redden BVRGERLUKE STAND OVERLEDEN G Berkouwer oud M jaren en N Baas echtp van P de Jong oud 72 jaren Bodegraven BVRGERLUKE STAND Geboren Jozefa Gijsberta Maria dr van P G H Veelenturf en M J Moons Pieter Johannes zn van H Ooïtveen en A de Lange Petrus Berntrdiu zn van P B Bakker en M J Th V Pelt Ondertrouwd C Brink 23 jr en C E J Versluös 19 jr Getrouwd A A F Matje 35 jr en A A M Kapteijn 25 jr Overled pb L Hcykoop O jï J Boer 2 weken LANDBOCWHUISBOUDCDRSIJS Het bestuur der afd Bodegraven van de HoUandsche Mij van Landbouw is voornemens in den komenden winter een landbouwhuishoudcursus te organueeren waar o m onderwijs zal worden gegeven in koken huishoudel k werk waschbehandeling enz BEZOEK VAN OORLOGSGEWONDEN Sympathiek gebaar der burgerij Door bemiddehng van het plaatselijke comité Ik had een wapenbroeder hopen Woensdag a s een groep NederUndsche oorlogsgewondei een bezoek an ons dorp te brengen s Morgens ca 11 uur zullen zy in onze gemeente aanktmen waarna hun koffie zal worden M eboden Het middagmaal zullen ze Wfcruiken bij de burgers waarvoor zich vele burgers reed hebben opgegeven Hierna volgt de bezichtiging der kurfabneken Oud HoUand en een utochtje naar Elfhoeven Tenslotte wordt den mannen een geiamelijken keffietafel aangeboden waarvoor bonnen enz vTijwillig door de bevolking zijn afgestaan DB C DE NIET t Oadgenecsheer te deier plaatse ai den ouderdom van 74 jaar is Ie Gravenhage overleden dr C de Nïet d arts te Scheveningen die tal n jaren akiaar een bekende en popu Wre figuur IS geweest 19M Dr De Niet was in 1807 te ScheveOlngen geboren waar zijn vader reeder J Hu studeerde aan de Leidsche uversiteit medicijnen en vestigde zich Mde voltooii ig van zyn studie als arts Bodegraven Daar heeft hij ook deel i 3 t van den gemeenteraad In nam hij de praktijk over van zijn n broeder wijlen dr H de Niet Scheveningen en ongeveer 35 jaar is Ml daar als arts werkzaam geweest wirole verdiensten heeft dr De Niet verwerven in den strud tegen de waarom hij werd benoemd tot S Oranje Nassau orde ngeveer twee jaar geleden had dr g t zijn praktijk neergelegd KM uk overschot is heden f op de begraafplaats Nieuw Kik urnen teraardebesteld Boskoop COÜP VEREENIGING BOSKOOPSCHE VEILING fc Ö KOOP 12 Sept Rozen per r Butterfly 7 n0 et Briarclif U r l JO Oranje Triumph 72 jr J Pechtold e 100 et August J tt 40 54 et Rosalandi f 0 90 B El Poulsen 76 82 et Edith 0 00ct ÏTorex f 1 10 f 1 40 iQPoulsen 28 36 et Gloria Mundi SZr Roi Mundi 8 et y Mary 60 et Vierlandoi f 1 10 1 è V Straaten v Nes l Dorus Rukera 56 80 et Had Vmi Rowum M cL Polyan tb roztn M tS et Claudius Pemet SO et lagar Olsson 70 106 et Better Times 21 3J et Gem roten 18 34 et Diversen per boB Clematis Durandi 2i et ld Prins Hendrik 0 110 et id Mevr te Coultre f 1 60 f 1 80 Aatere 6 8 et Chrysanten S bloemig f 1 20 f 1 50 id tros 14 et Sneeuwbesaen 30 et Phyxalis Francctti 15 2 et MEDAILLE OP DAHLU TENTOONSTKLLING BEBAALD Op de jaarlijkscfae dahUa tentoon telüng in de groote blocmenhall op de Polyantha te Schiedam behaalde de heer A G Vuyk alhier een verguld zilveren medaille BVBGERUKE STAND Geboren Emma Maria d van B N Houtman en J C A Meewezen Jan z van A Deelen en W Kasius Antoniuï z van L Hardus en J Blom Ondertrouwd A J van der Meulen en J H Killestein Getrouwd M H van Tok 30 j en W van der Wülik 35 j Overleden Dirk van Wük 89 jaar Korrinus Houdijk 87 Jaar Gouderak PRBDIKBEintTEN VOOK ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en njn 7 uur Da J van Vliet BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd Aart Rustwat en Joanha de Wit Gouda Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vjn 10 30 en njn 7 uur Ds Verkerk Geref Gemeente v pi 10 30 en n m 3 en 7 uur Ds Hofman RIERVEILING Op de eierveilmg werden Donderdag aangevoerd 408 atuks De pnjs was ƒ 1 05 per kilogram VARKEN VAN 400 POND ACHTERGEHOUDEN Bij een andarbeider hebben ambtenaren van den crisiscontroledienst een varken a npgetroffen van ruim 400 pond dat niet aangegeven was Op het dier werd beslag gelegd Moordrecht NIEUWE REGELING VOOR DISTRIBUTIEDIENSTEN Maandag in werking Maandag a s zal in werking treden de gemeenschappelijke regeling welke de gemeenten Capeile a d IJssel Nieuwerkerk a d IJ sel Moordrecht en Zevenhuizen tot één distribuliekring vereeragt Als centrale gemeente is Capeile a d IJssel aangewezen In Nieuwerkerk a d IJssel wordt een afzonderlijk agentschap geivestigd De Hetren Van Rus uit Zevenhuizen en Jaeobse uit Moordrecht worden tezamen met de zorg voor de agentschappen in deze plaatsen belast waar zij enkele dagen per week zitting zullen houden De heer Timmer tot duaver leider van den dÏFtributiedierst te Moordrecht en Zevenhuizen wordt reizend amiienaar voor den griieelen kring Nieuwerkerk a d IJssel RECHTBANK TE ROTTERDAM De R itterdamsche rechtbank heeft den 31 jarigen chauffeur H deP alhier die had terecht gestaan wegens heling van een fiets en tegen wien drie maanden gevangenisstraf was geëischt vrijgesproken VOOR DEN POLITIERECHTER Dader bDren Juffrouw Johanna loopt al naar de vyftig terwijl haar buurmeLije Pietertje nauwelijks twintig lentes telt Wellicht om dat leeftijdsverschil wellicht door andere oorzaken heerscht er sinds langen tijd tusschen beide dames een ware oorlogsstemming Er schijnt van belde kanten fUnk getreiterd te worden o a door middel van de gezamenlijke W C op de werf welke door Pietertje en haar zusters en broederen finaal genegeerd zou worden terwijl zij daarvoor een geheel andere voor dit do allesbehalve gewenschte plek voor o achter Jo ianna s v oning kiezen Dit althani werd door juffrouw Johanne tegen den politierechter te Rotterdam beweerd nu ze terecht stond wegens eenvoud g beleediging van Pietertje dit zoo de officier liet uit komch te Nieuw ikcrk a d IJssel allesbjhalve e n katje is om zonder handschoenen aan ie pakken Hetgeen Johanna aan Pietertje op den openbaren weg hid toegevoegd was heel erg Als kemphanen stonden de dames voot den rechter Deze liet heiden even haar hart luchten wat zij met animo deden Zoo wisten we weer voor de zooveelste maal boe sommige inwoonsters van het liefelijk Nieuwerkerk a d Ussel met wederzijdsche beleedigingen elkander op den Noordsin gel op kosten jagen Jelui lijn vervelende menschen sprak de rechter met overtuiging Waar echter twee kijven hebben twee schuld en daarom veroordeel ik juffrouw Johanna tot vijf gulden boete of twee dagen hechtenis Dat viel haar mee want de officier had drie gulden meer gevraagd Jengdlge nbeconne pheld Te Nieuwerkerk a d Usse woont een gezin waarvan de 18 jarige zpsji niet met ün ouders kan opschieten omdat hö naar zijn inzicht te weinig zakgeld ontvangt Hij kan er amper een piraatje van rooken en een bioscopie pikken Zoo moet de jongen er toe gekomen zijn te gaan stelen Hij ging kolen stelen en nog niet lang geleden werd hu daarvoor vemnrdeeld tot drie weken gevangenisstraf Hij tr6l iréh schijnbaar van dit vooniitziefat niet veel aan want een week later lichtte hij te Rotterdam de lade van een winkelier Hij was geheel achter de toonbank geloopen en zün greep was goed want het waren veertien zilverbons die hij haastig wegmoffelde De winkelier en zijn vrouw hadden echter gerucht in hun zaak gehoord waren naa voren gesneld en hadden hem aangehouden Toen gaf de jongen den winkelier twee zilverbons terug onder de woorden Hior Laten we de zaak laten rusten Dat ging natuurlijk zoo niet Politie kwam er aan te pas en deze vischte uit de jasvoermg Se overige twaalf zilverbons De jongen zit reeds 2H maand in het Huis van Bewaring Gisteren stond hij voor den politierechter te Rotterdam terecht de ladelichting bekennend Hij vertelde dat hij het thuis niet prettig vond en graag naar de Landnolonie wil Het O M eischte 3 maanden met aftrek van voorarrest De raadsman mr G J Blok steunde het verzi ek van ziJn cliënt en drong aan op een lichtere straf waarvan de gehcele preventieve hechtenis in mindering zal worden gbracht De rechter heeft den jongen nog een kam willen geven door hem 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest op te leggqn De jongen stelt zich beschikbaar om m de Landkolonie een beter mensch te worden Oudewater BENOEMING KERKVISITATOR Het provinciaal kerkbestuur van ZuidHollar d der Ned Hervormde Kerk heeft totkerkvisitator met ingang van 1 November a s voor den tüd van vijf jaar benoemd ds P J Steenbeek alhier BURGERLIJKE STAND GeborenConelia Hendrika d van H J vaT der Laar en H Voorendt Overleden W P Hoogenboosn 75 j weduwn van A Smit OP MARODE GEWEEST Van den tuinder Schalkwijk is een flinke hoeveelheid fruit uit zyn boomgaard aan den Nieuwen S gel ontvrc md PREDIiC EüRTEN VOO ZONDAG Ned Herv Kerk vm 10 en n m 7 uur Ds P J Steenbeek Geref Kerk v m lü en n m 7 uur Ds W van Dijk W P HOOGENBOOM t Alhier is in den ouderdom van ruim 75 jaren overleden de heer W P Hoogenboom De overledene is ruim 37 jdren bestuurslid en een groot aantal jaren voorzitter van den polder Hoozendaal geweest Ouderkerk a d IJsseL TOT KERKVISrTATOR BENOEMD Ds J G Woelderink alhier is door het provinciaal kerkbestuur van ZuidHolland der Ned Hervormde Kerk benoemd tot kerkvisitator met mgang van 1 November a s voor den tijd van vuf jaar Reeuwük PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwi k v m 10 en njn 3 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk vm 10 uur da L Vroegindewey van Waddinxveoi Doopsbediening n m 3 30 uur Cand J Zwijnenburg van Reeuwijk G ef Kerk vjn 10 en n m 6 30 uur da P Warmenhoven SchtMnhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds D J van de Graaf n m 6 uur D H Ewoldt van Bergambacht Minderheidsgroep Geen dienst Geref Kerk v m 10 en n m 6 30 uur Ds J Hoekstra Rem Geref Gem Dr R Miedcma van Amersfbort RK Kerk v m 8 uur en v m 10 30 uur H Mis n m 6 30 uur Lot Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdienst s middags 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Kindersamenkomst n m 5 39 uur Bidstond n m 6 uur Verlossingssamenkomst AUe diensten onder leidmg van Lt Kol J Bultcnrtan UITSLAG VERKOOPING Bij de door notaris B f Teijmck gehouden openbare vcrkooping ten verzoeke van den heer W C Schouten zijn koop rs geworden van het w onhuis met schuur en turn Haven 22 en van het woonhuis met erf Kerkstraat 9 de N V Vernis Verf en Japanlakfabrieken Hermann A Schreuder Co voor t 3285 en van het woonhuis met erf Schafjenstraat 7 de heer G Bouwmeester te Hoogeveen voor ƒ 1470 DOKTERSFIETS ONTVREEMD Gistereh is de fiets van een van do plaatselijke geneesheeren welks rijwiel voor het huis van een patient stond gestolen Stolwijk PREDIKBEURnm VOOR ZONDAG Ned Herv Kerken n m 2 30 gezamenlijkt dienst gemeenten Krimpenerwaard voorgangers ds J B Th Hugcnhollz van Ammerstol en ds M J Eeyenboom van Berkenwoude Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur De ijieer Mouw godsdienstonderwijzer te pouderak Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur de heer G de Pater 6 uur ds L Vroegindewey Ger KfJrk 10 en 8 uur ds W J Sn idt Chr Aflg gem 10 en 6 uur ds N v d Kra Rem Kerk geen dienst 10 uur ds M J Wet en Evangelie m Visser te iRotterdam Zevenhuizen ROTTEI DAMSCHE RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft den 56jarigen veedrijvcr L S alhier wegens diefstal van twee fietsen veroordeeld tpt negen maanden gevangenisstraf eisch een jaar BUITENLAND DE REDE VAN R0OSEVELT Ongeautoriseerde oorIjDgsverklaring Over de rede an Roosevelt meldt de Assoc ated Press volgens het D N B dal de president de kwestie heeft open gelaten welke wateren hü als tielangrtjk en beslissend beschouwt Waarschuntyk iiehooren hiertoe op4en Atlantischen Oceaan de wateren tot IJsland Ml nog iets verder Hoe ver zich deze wateren tot achter IJsland uitstrekken is onbeantwoord gebleven Eveneens zgllen er wel toe behooren de toegangswï en naSr de Bermuda s naar de ri nbische zee en naar het PanamakiiiAal Senator Ney heeft verklaard dat het duidelijk is dat Roosevelt ongeacht zijn vroegere beloften convooien zal invoeren Dat beteekent dat de Ver Staten door de proclamatie van Roosevelt dichter zun gekomen bij de actie ve deelneming aan den oorlog Senator M carTan heeft de rede een ongeautoriseerde oorlogsverklaring genoemd HET JTALIAAWSCHK WEERJ ACHTSBBRfCHT Malta Srebombardeerd TWEE SCHEPEN tOT ZINKEN QEBRACHT Het weermachtsbericht van h en luidt als volgt In den afgeloopen nacht zijn de vlooien luchtsteunpunten van Malta door formaties van bet Italiaansche luchtwapen doeltreffend gebomlardeerd Andere vhegtuigen hebben de raffinaderijen van Haua waar aanzienlijke branden ntstonden en het vliegveld van Lamaca op het eiland Cyprus met bommen bestookt De vüand heeft wederom een aanval op Palerma gedaan vier dooden en 12 gewonden onder bevolking ecnigc schade aan gebouwen ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1941 g un St dt meer cmteaten uit MM deelen van b t land tt 4 i to Het m dlneswerk werd geregeld en gez meiilt li tw hand g tio v n en men verkreeg een feft Zendmgsteirem wa r Jtndellnsen en l dmgszusters hun arbeid wrrlchten kaaden De Bünd nam verder op tich de errorgliiK n weduwen en Thans n ao Jaren alin 33 femeenten blt den Bond aanges oten 2 van deze gemeenten hebben é eigen predikant terwUl dea 33 gemeenten verdeeld Kun over 32 plaateen want Rotterdam heeft 2 gemeenten Bovendien heeft de Bond 2 candldeten lerA iJl In enkele gemeenten een dlenatdoendf oiKlerling het werk van een predikant verricht Het aantal Zcndelirgen dat werkt op het elfen zendmgsterrein te Samoslr Ned O IndiéJ bwlrtaft a an tact aantal ZcntfliiozuMers 4 EFFECTENKyiS tMSTEIDIM Noteeringen van 12 Sept Ft v ea Geai leenliicen V K L K Adam UM 3V 96 Dito Ie 1 W IHSh s Gravenhage I ISM S MRotUrdam 1 en 3 1937 3Vt 9SK B V Onr Z 1837 4 96l Aanvullingen Hypotheekbanken Fr Gron ïlyp Bank Pd 4 N Hm b Veend i le K IJi i Industr ondememiBgen Bergh i en Jurf F v d J Obl 31 1 in Levers Zeep Mij Obl 4 AANDEEUEN Bank en CrcdiettaigtentBgeB A dam Bank aand 131h Inc Bank dito UlH Nederl Bank A Wh N H MIJ ISa IM Rott Bank Ver aand 14 1K Twentsche B AA Itoii tndustt oadeiBcmlagen Alg Norlt gew A 3I7 Hcemaf aand iflS K N Hoogov aand Koo N Zout I A Lev Br en U C 100 e pr a N G en S F a Ned Kabcfabr dito 404 Rott D MIJ C v A S42 Stork aand rwijnttra Prei A er Bi fb aand Ver Pf v Gelder Mü Werkspoor A aand Wilton F gew A M mi Vermelden we nog dat m 15 ver chlllenda anden soortgelijke geioe tten bestaan lUl hie te lande in den Bond vereenigd 7ijn Er bectond altijd eenig contact met deze landen ofschoon geen Intemationele Bond werd opgericht Door de tijdsomstandigheden Is daaraan tenminste voorlooplg een emde ge komen Ingez Med G 3023 120 m 140 IM 143 In Noord Afrika aan het landfront bedrijvigheid der artillerie en van vooruitgeschoven afdeelingen Italiaan che ëh Duitsche vliegtuigen hebben depots en verdedigingsinstallaties van Tobroek en Mersa Matroeh aangevallen en vooruitgeschoven vliegvelden benevens de spoorweginstallaties van Foeka gebombardeerd waarbij aanzientlije schade werd aangericht 170 m mn 4 404 373 210 M7 3 3 in Britsche vliegtuigen hebben eênige bommen op Benghazi geworpen Er vielen geen slachtoffers In OoEt Afrika werden vijandelijke aanvalspogmgen m den sector van Gul quabert snel afgeslagen HaadelavueeBlflngen Bom S H M A 210 I Cr en H v B A Dllli 2H Mtjn bouwondernemingen Bil Mij Ie rub A SehecpvaartaaaatschappUen J Niev Goudr A j 315 317 MIJ Oostzee A m n6 DlvéKen A Bijenkorf A Spoor en Tramwegen Dell Spoor A 109 WH PiolongaUe 2H ÏX ACTIEVE FONDSEN Staatslccnlngen Nederland Indië M ie rioo 4 40 2e lOdO 4 40 Ut IMl 4 1938 100 3 3l i Indostriecn Op den Atlantischen Oceaan heeft een van onze duikbooten onder bevel van den corvettenka pitein Carlo Vecia dl Cossato een groot tankschip tot zinken gebracht en een schip van 5450 ton dat beshst als verloren kan worden beschouwd met een torpedo getroffen p Duitschland strijdt voor Europa GROOT BRITSCH CONVOOI AAN GEVALLEN jom 100 lOOÏMH 101 H lOOA iwl 10014 MMMM 100 4 Ml4 22 schepen tot zinken gebracht Alg KunstziJde Unie 153tt lS4M Calv Olief C few 13l 12tH Fokker 211 Lever Bros en Unie 167 H9H Ned Ford Aut SM Philips G B V A 291 282 Dito Pref w A 173 Diverse i 4 166U 12741 2 U 34Ó Het opperbevel der weermacat maakt bekend In het Oosten vorderen de aanvalsoperaties ondanks den slechten weexstoestand en moeilijke terrein toestanden goed Oost Borneo M A aau Pctr OBdemcmlBgen Oord Peu Ind MU G Aard 282 29i i Kon Petr Mij idem ailM M Sla 4 ScheepvaartniaatacbappUen 149ISO oU Am Litn Aand ltl147lava Chlna Japan Lijn Idem 16SH led Scheepv Un ld 212 210HSnikeroadcmemUlgeB Handelsï Amst A 4S6 482 Ned Ind S Un ld 273 Ver Vorst C M J6 300A JU 140 I44 141M Tabaksondcmcmlagcn Oell Balav MU A 25i 262 266 2M Oell MU i f 1000 C Idem 304 101 Sencmbah Mij Idem Rnkbereaderaeaalngen Amsterdam R Cult Aand 308 BK Dell Bat R MO ld 261 263 17U 172 216210 486279 309 114 331 264 Zooals reeds in een speciaal bericht is bekend gemaakt hebben auikbooten m bet Noorden van den Atlantischen oceaan een groot door corvetten en torpedojagers zwaar beveiligd vijandelijk convooi aangevallen Het convooi bestond uit ruim 40 schepen en in taaien verscheidene dagen durenden strijd hebben de duikbooten tot dusverre 22 schepen met tezamen 134 000 brt tot zinken gebracht Nog twee schepen met een inhoud van 11 000 brt werden getorpedeerd Verwacht kan worden dat ook zy verloren zijn De aanvallen op het vyandelijke convooi duren voort I08ü 2S7 2I BEURSOVEBZICHT In den strijd tegen de Britsche ravitaiileenngsscheepvaart heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht ten Zuidoosten van Great Yarmouth uit een beveiligd cpnvooi drie vrachtschepen met m totaal 21 000 brt tot zinken gebracht In dezelfde wateren is een lichte Britsche kruiser en ten Noordoosten van Alnwick nog een koopvaardcr met bommen beschadigd Andere gevechtsvliegtuigen plaatsten in scheervlicht treffers met bommen van zwaar kaliber op een hoogoven bij Middlesborough en in haven installaties aan de Oostkust van het eiland In convooidienst zi n de patrouillebooten hebben in het Kanaal herhaalde aanvallen van een formatie Britsche motortprpedobooten op het haar toevertrouwde convooi afgeslagen Ztj brachten drie der aanvallende motortorpedobooten tot zin ken Kustbatterijen der marine grepen in het gevecht in en verdreven de overige booten Alle vaartuigen van het convooi bereikten onverlet hun plaats van bestemming Aa hiclitsÉBeUWEra te koop op klein Dorp groot 830 M Ma VERZIJGEN Jz Waddirtxvecn O 3020 10 Britsche vliegtuigenVkben in den afgeloopen nacht m gering effect een aanval gedaan op het Noordduitsche kustgebied De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden Luchtafweergeschut schoot twee vijandelijke bommenwerpers neer TRAILER 8 èlOton j BK AND Uouderalc Telefoon 2264 Oouda O 30ia 5 KERK EN SCHOOL M JARie fvm KVU VAN DBN BOND VAN VIttJ EV CEMEBNTÏN Maandag IS September ea aal het O Jaar geleSen 4n daTde Bond van Vrij Evangellstho Gemeenten In Mederland werd gfl dH een tumnlIeB Iwen 1 J t mTSin BonJmW niet Mo d da del tsta M Jaren la dal veel beter f