Goudsche Courant, maandag 15 september 1941

GOUDSCHE m CCUBANT i 15 September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOpDA EN OMSTREKEN Cliefredacteur t tOCTEf Sooda STADSNIEIfWS fHetii Duitsche successen 10 rerwcichten Omsingeling van Leningrad wordt ondanics verbitterden afweer voortgezet g M aonYolleii op colonnes en spoorwegen De keer C P Raniselai r 25 jaar bv Vroom êc Dreetnienn WARME HULDIGING Vandaac herdenkt de heer C F Raimelaar bedrgfsleider van het Ooudschre filiaal zjijn 2S ang jubileum b de NV Vroom Dreesmann en ter gelegenheid hiervan is hem hedenmorgen een klinkende huldiging bortW Scherp Duitsch commentaar Op Roosevelts rede Beivapening der Amerikaansche koopvaardijscUepen Geen ceiistemBilgheld omtrent het begr Amerikoanache verdedigingBwaterea Viborg to weer in Finsche handen Parade van da legevicrcnde troepenin deze stad op 31 Augustus J I Saomcn Hoiland J mtschlat d strijdt voor Europa I Qeseraloberst Ritter i von Schobert i gesneuveld get opperbevel der Ouitsche ftenCKiii maakte gisteren be igtii f M Oost ziin ato cevolf nt M piiuUge verloop der Zfitia nieuwe successen te ZfitilAta Nu sterke Dtutsche i tlknehten tot in het verde t U riMit van Leningrad xijn HftinattD wordt de nauwe i ÉVtUif van de stad ondanks m nriritterden afweer onweer liMliur Toortgeset Tm Zuiden van de Faroerglioden IS gisteren een vijandeIk nachtsehip door bomtreflen iwaar beschadigd T Öens ta In het weermachtbencht van nitwen gemelden succesvollen aonl vin de luchtmacht opVen fiffitK ten Oosten van Great lumouth is ook een Britsche Mfiiiojiier door een bom van nmr kaliber getroffen i Noard Afrika bombardeeriia Doitiehe gevechtsvliegtuigen h IW nicht van 12 op 13 Sep ggb r m gisteren overdag Bntlét luchtdoelstellingen en tentnttrnpen rondom Tobroek tnn Ouitscb gebied he dif rijud overdag noch dei nachts guMiira acties uitgevoerd U Stpttmber is tudena de goilAlett aan het Oostel k front dt OTperbevelhebber van een le reorps Generaloberat fiitter wn Schobert gesneuveld piiiiiiamiiiuwwaiiMnllwimnw IWABE SOVjer VERLIEZEN Uur het O N B van bevoegde zijde neemt heeft de Duitsche luchtt guteren m den centralen sector ihetOostehik front hevige aanval jldasn op vyandelijke colonnes en ijen Talruke vrachtauto s wte vernield colonnes en troepen jïïiitralies leden zware verliezen Is munitietrein vloog in de lucht pintiertrem werd zwaar b cha lie spoorlijnen waarop nog werd werden op ele plaatsen verIn bet gebied om Leningrad werden Wmra versterkingen veldstelhngen iepen aangevallen ter hoogte van lerd aan booïd van twee kleine brand veroorzaakt We teidengle Noordelgk van de enJen vyandelyke versterkm yet succes door stuka s aangevalr AiliIleriestellinjgen en veldveister werden hevig getroffen Men waarnemen dat verscheidener geschut en 40 vhegtuigen vol vermeld werden Op een vliegje erden verscheidene vliegtuigen r In de loodsen ontstond brand il j and voor den Dnjepr werS Si 8en vernietigd Een JJJwMls van muniüe geraakte in bS J jevolge van de zware aanvallen 2 Duitsche luchtmacht in het ge Wiluki Perjatm hebben de Si ware verliezen geleden fcJ T nlen Hen transporttreinen J7 Wmotieven en twee pantserj vernietigd Bovendien werden J tautos vemieM en 150 J oi beschadigd Voor de Wes w hébben Duit iTu J l n een koopvaarder van m brand geworpen In dtng van den Dnjepr werden iitors door bomtreffers OChadigd In het gebied van OiwJJi P 13 September door n hlmacht talryke vol Zëffi P Sovjet colonnes j westen van Brjansk werden 21 s en spoorlijnen hrtT By Ilmia zijn he I I J aanvallen ondernomen irS stellingen en colon 1 1 vrachtauto s wei 2Ï ii sche pantserdivisie J het DNÖ wordt ge tt Ji en sinds 22 Juni tot B ii u m hel Oosten 854 M pantserver pp 404 Sovjet kanonnen i pantserafweer en iiti nen buitgemaakt of int ji vliegtuigen werden i j leeh neergeschoten = P xJ vermeld resp bmt k te LENINGRAD tt Cfl i van het kJl ÏJ Duitsche afdee atde NB van welinge ni enit bolsjewistische teJE wier verklann Wang t n ZU ver telden dat in He wqken van Lenmgrad talruke gebouwen zun opgeblazen Onder leiding van de politieke commissarissen werden vooral belanglyke operfbare gebouwen dodi ook talrijke woonhuizen in puin gelegd De gevangenen die eerst kort geleden uit Leningrad naar het frötit zijn gestuurd vertelden verder dat vooral stations postkantoren bestuursen regeeringsgetx uwen scholen en woonhuizen op aanwijzing van de politieke commissarissen zun opgeblazen Deze verklaringen acht men daarom zoo opmerkelijk omdat Moskou en Londen in den laatsten tijd meermalen de valsche beweringen hebben verspreid dat Leningrad door de beschieting van de zware Duitsche artillerie reeds aanzienlijk zou zun i eschadigd In feite echter zijn het naar de vei klarmgen der gevangenen bewijzen de bolsjew isten zelf die Leningrad nog voor de eigenlijke beschieting door de Duitschers m een puinhoop veranderen GENERAAL RITTES VON SenOBERT De aan het Oosteluk front gesneuvelde Generaloberst Ritter von Schobert werd m 1S81 al zoon van een officier te Wurzberg geboren Hy vocht in den wereldoorlog al wtaljonsadjudant in bet Beiersche eger Hu verwierf den persoonlijken adel doordat hij werd onderscheiden met het n Merkruis van de Beiersche militaire orde van Max Jozef met de zwaarden In de rijksweep heeft hij zich bijzonder verdiensteiuk gemaakt voor de moder ne inteehng en opleiding der infantene Als generaal der infantene nam hu deel aan de bevruding van de Ostmark en Sudetenland In den veldtocht m het Westen werden zgn verdiensten erkend door de toekenning van het ridderkruis van het IJzeren Kruis en z n bevordering tot Generaloberst In September 1940 werd hu aan het hoofd van een legercorps fei tst dat in den veldtocht tegen de Sovjet Unie reed de grootste successen heeft bevochten SOVJET SCUENDINGEN VAN HET VOLKENRECHT Het D N B verneemt dat de com mandant van het € 26ste bolsjewistische regiment infanterie aich op 15 Augustus heeft schuldig gemaakt aan een ernstige schending van het volken recht A jht gewonde Duitsche soldaten die gevangen waren genomen werden voor hem geleid Toen hg er niet in slaagde door bedreigingen deden soldaten verklarirgen af te persen gaf hu bevel hen dood te schieten Dit IS t evestigd door vw schcidene sol daten van dit regiment die in Duitsche gevangenschap zgn geraakt Op 2 Augustus werd een Duitsch verkenningsvhegtuig door twee Sovjetjffgers neergeschoten Een der inzittenden kon zich redden door gebruik te maken van zgn valscherm In strijd met het volkenrecht beschoten de jagers toen het valscherm waarna zg verscheidene aanvallen deden op de plaats waar het scherm neerkwam tijPIe I DE CONFERENTimK MOSKOU Verscheidene lede r Amerikaansche delegatie voor oe conferentie te Moskou en de Sovjet ambassadeur te Washington Oemanski zun Zondagavond te Londen per vliegtuig aangekomen E SIMISME TE LONDEN De Londensche corre Kindenit van International News Service meldt volgens het ANP dat de leidende militaire deskundigen in Engeland de strategische positie der Sovjet Unie als somber beschouwen De diplomatieke correspondent van de T i m e sl wijst er op dat de bolsjewisten weliswaar met grooten moed gestredien hebben maar dat zu daarbg ernsrtige verhezen aan tanks en gevechtsvhegtuigen geleden hebben Verder betoogde de Timercorrespondent dat de Dmt schers veel sneller hun verliez aan tanks en gevechtsvliegtuigen kunnen aanvullen dan de boUj wisten TANNER OVKR PINLANDS STBUD De Finach m niitcr van Buitenlandsche Zaken Tani er heeft een rede gehouden waann hg de ui het buitenland verspreide geruchten over beweerde voomemena van Fmland om een afzondtrUlken vrede te sluiten tegensprak De buitenlandache radio en de buitenlandsche bladen verspreiden geruchten volgens welke Finland groote verliezen m den oorlog geleden heeft en net volk oorlogsmoede is De bedoeling van deze geruchten is duidehjk Men probeert een versplintering te veroorzaken om de mihtaire positie der 3o jets te verlichten Het spreekt vanzelf dat deze geruchten volkomen uit de lucht gegrepen zun Door geen enkele instantie in Finland worden vredesonderhandelingefi ge vocrd Het is aan geen twijfel onder hevig dat de Sovjet Unie den oorlog tegen Duitschland zal verhezen TYPEERENDE BRIEF VAN SOVJETGEVANGENE Het D N B meldt Op een m Karebe gevangen genomen Sovjet soldaat is een typeerende bnef gevonden welke in dé kraag van zun jas was ingenaaid De brief is geadresseerd aan den Fuhrer aan veldmaarschalk Mannerheim en aan alle Fmsehe soldaten Wu volken der Sovjet Unie zoostaat in dezen brief koesteren een diepe vereering voor de Duitschers en hun bondgenooten en wenschen aan hun zude te struden want onze volken gaan onder de junmunistische en Joodsche dwangheerschappu nel hun ondergang tegemoet Kooruachtigwachten wg op de verlossing van deJoden en de communuten doch zy houden zich krampachtig aan de macht vast Ook vele vooraanstaande mannenm de Sovjet Unie zun m actie gekomen voor een getukkiger toekomat en moesten dit met hun leven betalen Ons leven lang zjjn wu door belastingen en leeningen tot ui h oneindige uitge perst Wg werden steeds armer enthans heerscht de honger Dood aan de Joden Dood aan de communisten Leve Hitler den bevrgder van de volken Leve het christetuke geloof aldiiabetluit de bnef Associated Press publiceert een bericht van haar correspondent m Washington die uit gesprekken met Congresledtn afleidt dat de bewapening van de Amerikaansche koopvaarduschepen m verband met de rede van Roosevelt beschouwd wordt als de volgende stap van de Ver Stalen Daarvtor zou echter de neutraiiteitswet moeten worden gewuzigd welke uitdrukkeluk slechts handvuurwapens op Amerikaansche schepen toestaat Een tweede probleem is de levering van het geschut Ook bestudeeren de Congresleiders naar As sociated Press verder meldt de neu trelileitswet nauwkeurig om Ijehalve de bewapening der schepen ook het aanloopen van havens van oorl gvoe rende landen door Amerikaansehe schepen mogehjk te maken Hiertegen Is echter een sterke oppositie te ver Wachten In de persconferentie heeft Huil geruchten tegengesproken betreffende een reeds bereikte pnncipieele overeenstemmmg over het probleem van den Stillen Oceaan Hg wees ff op dat hg wel gesprekken heeft gevoerd met den Japanschen ambassadeur maar dat die als zuiver m informaio risch moeten worden aangeduid Op de vraag of een bewapening van de Amerikaansche koopvaardgschepen m het voomemeh ligt antwoordde Huil dat hg ten aanzien van dit pimt nog geen standpunt kon bepalen C P RAMSELAAR Foto G C Oe JutMlaris trad als jongpMMitje m dienst tN het filiaal Wittenburgergracht Amsterdam was m den ioop der jaren in verscheidene zaken en vele afdeelmgen van het omvangrgxe bedruf werkzaam en klom geleideluk op tot hg thans sinds de opening aan het hoofd staat van het filiaal te dezer stede De tweede etaf van den winkrt aan de Wgdstraat wa m eett feestzaal veranderd Op ecq podium prqkte een schat van bloemen Toen d jubilans vergeceld van echtgenoote en kinderen te midden daarvan plaats nam werd bij met een welkomstlied door het gehecle personeel gezongen begroet Vervolgens huldigde de heer J W A Broeker Sr liein namens de directie L I l I 1 J AMERIKAANSCH SCHIP Het DNB meldt uit Ntvi York In het kader der i orlogipropagarSa ir de Vereen gde Sta en heeft het An en kaansche ministerie van Buiten anasche Zaken medtgedee d dat het in de oorlogszone van het Suezkanaal varende Amerikaarache vrachtschip Arkansas door bomscherven is beschaéigi Volgens Associated Press IS toU r rog geen meid ng gemaakt van dooden of gewonden DB AMERIKAANSCHE VERDEDIOINGSWATI REN De verklaring van denf vo rzifer van de Senaatscommissie voer Buitenland che Zaker Connally a egd in een commentaar op de rede van Roosevelt volgeni welke de verdedigings ateren alleen Intrekking hebben op het gebied rondom het Ameriïaansche continent tot aan Ui and d ch met op het gebied te i Oosten van IJs and noch op de Azoren on de hoode Zee heeft sterk de aandacht g trokken aldus het DNB Ook andere senatoren in het m terventionistische kamp zijn van de zelfde meenmg blgkbaarom het Amerikaansche volk te kalmeeren Oe isolationisten zegger dat Roosevelt we iswaar er voor oppast den oorlog te verklaren doch dat hg haar de facto voert en wel zonder het congres te raadplegen dat hiervoor bevoegd i Minister Huil heeft medegedeeld dat de Amerikaansche ambassadeur te Vithy admiraal Leahy aan het Fransthe staat shoofd Petam een copie van de rede van Roosevelt heeft overhandigd Huil verklaarde echter dat hiervoor geen speciale opdracht was verstrekt doch dat de Agierikaansche vertegenwoordi gers in het buiten and gemachtigd zgn de regeering waarbu zg zgr geaccrediteerd officieele documenten te over handigen wanneer lU dit nuttig oordelen BERUJNSCHE COMMENTAREK De Duitsche dagbladen schrgvén behalve over de verklarmg van Roosevelt vooral over de uitlating van Huil volgens welke het bevel van den Amen kaanschen president om te vuren van toepassing is op alle zeven wereldzeeën en zien daarin een mximum aan openIgk toegeven provocaties van den kant van de Ver Staten Dr Augass Halfeld karakteriseert in het HambuPger Fremdenblatt de verklaring van Roosevelt als ohgebreidelde aanspraak op heerschappu van den Amcrikaanschen president over de wereldzeeën Practisch schakelt hi zichzelf daar mede m da lun vaa SngeUad s hecr F ei bood tevMM uit naam van de groepaen bedrg aciders de gdukwenaehen aan de familie Ramsetear an welke vergezeld guigen van een sachenk in den vorm van een Perzisch tapgt De he r A J M Bröcker assutent bedrijfsleider feliciteerde den heer Ramselaar namens het personeel waarbij hu den jubilaris sch tste als een chef uiterst bekwaam m het vak maar tevens ab e n humaan man Uit naam van het personeel bood hu en fraaie klok avi Nadat de drte jongste wmkeldames hun chef hadden toegezongen en diensoudste dorhtl rtje haar vader m t eer aardig gtidichtie had gecomplimcnteerd Rit de heer J L C de Leuw algemeen vcrkooper der af decline manufacturen te Amsterdam een zeerueestigi met alteraardiR le achetsf gpi Iiistreerde I vefHScHets op rgm ten beste VervoIget d den mej A Reus ni en de piccotn een aardiK vaorHracJit waarna de hqldiging besloten werd met een keurige feestdams door e i vgftal dairaf onder zang van de ovcr ge 4 uitgevoerd Gero rd dankte de oeer Ramselaar met eer kort woord Allen hebher ten slotte den jubilaris persoonlgk de hand gedrukt Gouden prïetterfeeèt ven pastoor De Graaf rLECHTIGe HOOGMIS IN DE GOI OSC HE UEMt lSTE De emeritu pas oor der St Jo epi kerk pater Eduard de zeereerwaarde heer P J A e Graaf O F M heef zgn gouden puesterfeest herdac en ter gelegenheid hiervan heef hu nogmaals vertoefd lemid den van de Goudscbe gemeente Waar hg zoo tang arbeidde waaraan hg gehecht is en waar hg een i o bern nde figuur is Verteden week Dinsdag heeft de jubilaru ter hertienkmg van zgn gouden feest in Haarlem waar hq rystawd lerblgf houdt in de pastana wi 4e St Antonwskerfc een pleefttic liiMfmis gecelebreerd Het hoogtepunt van de vienng was echter gisteren toen pastoor de Graaf m de St Jaacohkark aah he altaar w ar hq U jaar lang het H Miaaffer heeft opgedragen een sehappu ter ace m ledere nofendbeid die zich uit drang u t ze fbehoud vermeert tegen de wapensmokkelargen van de Ver Staten wordt door Rooseveit bedreigd met een actieven oorlog Het em g rl zuehlige De BeTiin er nach ausgabe constateert dat Roosevelt defin tief be wezen heeft dat hu zonder raadplerfrng van Corgres en vulk voornemen is miluaiie vervkikke mgen met Du tsch idnd t doen ontstaan De Dip s hruft over de in erpretat e vap Roiaevelt van het begrip vrgheid er x en verklaart dat Roo eveu daarmfd de vrgheid neemt deh Amerikaanaohen marine rgikrachtcn tè Bevelen legen ieder Duitsch oorlogsschip o te treden dat z eh op houdt in df 3 or de Ver Staten aU iv t3i9 voor zgn d fensie beschouvide watenr 8 uu het gaat om ale rth die au ra itai eenngiavv gen vnor Ie it vering van matenaav aan de vi anden van Duitschlard in aanmerking komen Het zou nu intereüan zyn Ie vernemen of Rooseve t theoretTsch en practisch aan an dere na es het recht zou geven op de z $een die zj sp ciaal als vitale defen siewateren Vior zichzelf beschouwen van haar kant op te treden tegen Amerikaansche oorlogsachepei die immers overal moeten spioneeren ten gunste V an Engeland Het feit dat Rooseve t en Hul vermgden zich vast ie leggen op een ORischrgving van de Ai rikaansche veroedigmgs wateren heeft vooral ten doei de mogeajkheden V or incidenten uu te breiden Ieder middel is goed voor Rooseveit wanneer hu op die wgze zgn agressttpoiitiek kan bevorderen Het eigen voik wordt daardoor voortdurend in onrust en nerv siteit gehouden aan den anderen kknt wordt ieder voldongen feit begunstigd 7EELIEDENSTAKING IN A HERIKA Pe zeelieden bonden Seafarers In er njplionul Union aangesloten bg den Amcrikaansclifn bond van vakarbeiders heeft een staking uitgeri epen om voor de leden van den bond op a e scheper een oorlogstoelage Ie verkrggen welke in het oorlogsgebied varen Volgens Associated Press worden alle schepen welke op geallieerde havens varen dvor de staking getroff en De artieidersbond is met gekant tegen de hulp aan Engeland dcch wil voor zgn leden met bet oog op de gevaren een financieete gartntte verkrijgen Als gevolg va deze staking iiunnen reeds ine schepen van de AiCoa Il n niet uitvaren Oeze schepeo zouden bewapeningsmatenaat naar de Amerikaansche steunpun4en m West Indie brengen Verder worden de Catmar Une Seas Shipping Co en de Waterman Steamship Co welke houfdzakalgk een dienst onderhouden op Afrika en China door staking getroffen De vakverwniginji eischt een maande igksicbe toelage van teatig dollar i n r f J ÜE GRAA uFlik rrot Stad pl httge Hoogmis mocht eelebreeren Ken sio van bruidjes koorkrapen misdienaac4 en geestetvken haalden den jubilarn van de pastone af en onder de jubelende tonen van het Haec Dies werd de grgze Herder die zichtbaar ontroerd was naar het altaar geleid dat baadde in een zee van licht en bl emefc De kerk waï tot in de uiteratfj hoélfen gevuld lerwyl op het priesterkoor deken J F A Bots en twee broers van den jubilans hadden plaatsgenomen De plechtigheden werden besloten met de lofzarg Te peum H erna wai er in de pastorie gelegen heid den jubilaris te compUmen eeren waarvan velen en vooral de nudparochianen gebruik maakten Pa tnor de Graaf die temidden van een ware bluemenschat recipeerde had voor ieder een hartelgk persoonlekwoord tarwul elkaeii hatdenkings plaatje ontving MasM BvrrRN BvrsnirfiE om VBBCOrST Oe pslitie heeft tegen een juffrouw pi o c e a w r fc a al opgemaakt wegen het koopo wi no venche ktppeneieren buiten 4e diatnbulie om Ctok tegea den verkooper is proces verbaai opgenaakt Oe eieren sgn m bulag genomen en aa het Smt JoMf oaviljoen verkodit wiacAN ovn bi bbbr De correspoident van Intertiational News Service Wiegand sihrufi in iel New York Am rican Journal dat Amerika door jlt jmgste redevoering van den president veel dichter bg een deelneming aan den oori g j gekomen W egand wgs op de ernstige gevolgen van het door Hooseve t aar de Am rikaansche zeestrgdkrtichten gegeven beve tot schieten en verklaart Üat een derge ijk optreden van de Amerikaansche feestnjdkrsihten op den Atlantischen oceaan door ie Dui schers a s een aan ija zal worden beschouwd waardoor ook Japan e ioopt zou worden zgn verp ichtinger na te komen welke n hl het dr emogendhedenpact het ft aargegaan Hierdoor zouden de Vereenigde StJicn niet alleen op den Atanti cHen Oceaan doch fn den Stilen Dceaar n een oorlog gewikkeld worden De s eutel voor fe oorlog p an en van Wasnington zoo heslüit Wiegand ligt in den Stillen Oce in en deze sleute heet Japan TBLEURSTEUUINS IN ENBELANO OVER AMERIKA 8 HDLP Hel IS e 11 I iiri dal wi r I nrie Mm moeien warhien rlirgll ile u n d a V I I r I o r I a l i r 1 niled rei4 uit londen ineldl In dit artikel wordt verder gez d dat het land re hiiki a t onder een nieuw soort lefaitisme doordat men n erklaari ilal ngeland dezen qorto finiter MAX BLOKZUI OVER DE OORLOGSINTALIDEN EN Hl N DAVKBAAR VADERLAND din Hedena ord spreekt Max Blokzgl öh 19 45 uur voor de radio Hilversum II over J e oorlogsinvilidn en hundankbaar vaderland i i MM WWM Ma M a o iai aiW êénutHUum MaM é IJl mmimt 17 17 Mm b TOTpMcM te crdiria l ru M toma mimrfot lot tOMOpiMMMt MWiMI f a 112 7