Goudsche Courant, maandag 15 september 1941

I Jpf TOUR NOCH ÓM DEN ZILVEREN BAL iC DE B TE PLOEG WINNAAR I lfe strafschoppen verloor Henteles V ien eütdstrijé nniy seizoen dus v tlhoogc te fc Muteerde In de eerstjt las Mui ilMeen o Mlo Ü h 1 bijzonder tegeovnt 1941 A pet I t 1 eiL 1 Tril lens i nn t 1 pn p 1 lard Men Haïtf J i Kuii f tattt 4 fenthui r i R D I pun fkork 1 Wou yruiten It Bur w r fta 1 J Corrit fad Imx Bas tt evrcden Vooral ednu dooi war n zntMm uitaten Ivolgetil poncoun IT Vr9 IlK Pt tt It hnntf net zisf met op fen hem 1l T een noafiüAk nnji Ofib rtf IP7mt til V nr CI dll r If m Sleu PU tnet I in tfS G 3 portin 4 k UJ rt jndr t 1 K J I plan i U at TMi ra I tten lj r rjrte W 11 fll Pi ble T HI nnfoow h u e Bal W I Bi tuttntt m IMT itmt I J aiMMad l el e JH t k i ntken uiit eh d ho v ii de tpelcra e nideB er hel meeite nokt a 1 het llveren kleliio te oot de handen van dca liUMr Keci van llaMcIt VC fo ditm al wel h e ïiiüèt het wtf ïst waa ïmndcring hebljin voor de spelers ï t In de oititendur n tot een overig brot+ten en mldda wedf r Lri n aintrcden voor een wed Vn nornuilen tijdsduur fiii mren de dr igerb van de kleuren sic en Heracles van de twee eek door uns getipte Oostelijke jn een onond rbrokpn regen rfe ril a mef de twee Rotterdamundidaten Spurta en Feycnoord B deden dil met gelijke cijters ff c volkomen verdiend en Heradem Li men notmt Rcnatteerd jL SSJrtJns worgden voor ee besten Üitflld hadden na de rust nelfs met 1 lit leiding maat meenden ilch toen d vcrdediüing te moet n gdan toeMim MimTot atht minuten voor het einde CS m h resultaat CotjIJui to h 3 2 voor NEC Hit Feljcnoord ging het ongeveer pr dcr Ook zu bracht li t tot een wnprong ï U elfs ultgeLrten tcrk i doch iiJ plukte de fnnSe vruchten van haa onproductivi E het weril 2 2 en In de laatste minuut j voor Nufil nds kamploi nsclub fflf het t W rwonderen dtit de eind M Under bot ide minder pannin gder goed spet ook brdcht dan men op mid van de geltverde prestaties iao4 at Brwchtcn De reuen striemde Iti vH ffl het terrein dit stegds fil idder w rd PïgWI oi weiniK Ktlegrtitieid meer bifcd wi wel starten o gotdstuUcnd samtn ip i 1 dat op dtn duur de vermoeide i ien k h t ware vaitzoog fat de Oost iJ nKen er or dor d e orajiiKllgheden van hebben gem ikt wjs Sjch niet omrtntri kkeliik 7tj w iren v il lomen aan likur ew i igd Hcrddes fil Wer dun b v vorige week N F C nt liidm Ml r de oorl êur ging toch Bi laar de Niimegenaiin wier voot M evaarli ktr was en wier achter lioeda twchtLr In elk lar zat dan tuj Hera tifs dat dan ook een groot deel van h r aucces te d inken had aan doelman Ceiker die in elegailten stijl zijn heilig fcm verdedii d TiNB Hersclea kort voor de rust Je leliig nam ditr i iksbuiten E Dekkers iHfdt li Iels Iwven haar stand Even ni j litrnitUng braebt N S C s nieuwste wnwinrt linkst innen Teeuwsen een poo liif knaap de partijen echter op gelijlfnn m drie speler lieten den van vi rre iMr hem ioRi f nrien bal Toopen voor den ImiB die hier niet op rtfcende en in tiet verdere gedeelte viin den strijd Cit d Rottertlamsche contreien OPENINGSDAG METv HOOGE CIJFERS llkA op den eersten competitieda l ff in de eerste klas eenige royrle ƒ e noteeren Zoo bleek Unilever WSi de hoogste afdeeling best thuis te a want te Schiedam sloeg zij M met niet minder dan 8 3 na bij not al niet 2 1 de leiding te hebben Itudl Powttigaal deed het nog beter Ook zi Jl elitinail de roos maar S V W R w ondanks hardnekkige pogingen niet itnat ook maar tin tegenpunt te maleti lillttersberg had het te en Germin met gemakkcltik maar doet een van ï 2 kwamen de punten ojk wt aan de bczot kende club w Qroen Witten vielen tegen Hun JI ttfes D R z ging tot aan de rust J W op tn beiden si oorden tweemaal Iwivaumg voerde D R i den to n tij scoorde nog viermaal w arJJJ io W de Groen Witten geen enkel 7W meer stelden bZu S Ignatius I en btizonder produrtieve bul en r et IIM roe nloo onder Hion had j patelling sinds het vorige seizoen JrMntltugd en de ploeg maakte nu e J o indruk De rust ging in met n daarna zakte St Ignatius stceas wiek schijnt er niets vpor te gekbS evenals het vurige selzoew J 7 lden rol te spelen G V R even ui wk nu wel niet tot de stcrkjte telS hoo an getuige hjiar ne r itoT 1 HdjiJ omgeving wel waar mcrt een ijjjïjjt niaar aangezien deze te B Sr geleden n b H fciTS beperkt Weel mag worknj gomen tat de Schiedammers Vn 1 ïn vinden U A leed op e gen ve d met 4 2 de lJ2 l h H W a nadat eerstgetjT a i ds nisl een voorsprong v n 2 tnot etd SiiiitS C speelden H W S nm Wjl JJ de rust e n praeht kfalIS Sunrise was in die periode ji jpjnnhjk omdat liJ van den doelfeïti S twee doelpunten cadeau dj de kervatung dke met eenIs an i voor Sunrise wa a 1 1 W S de lakens uil nSh minuten scoorde alj drlèki na r tiK twee snelle door e H doelpunten vnor tn r i doende met 5 3 aan het C 2 i i Is lartla niet onverdlenalelijk ge van 4 1 op Aetlvltas da df heel wat somuerder in het wige aar v ïbiSJïïlf behsmrlök elftal r ant al speelde 11 op eigen verwinnlug van ï 1 op Put ll 3 m ï snaTi f kcr niet laag wor tt b S en Vermoedelljlt rullen de 5 bM doet vcrd ket sptf echtn U kl 1 houden De aanvallen van Heracles droeg een leu gevaarlijker karakter doch vuet tra hart er goed het oog In Uit een stra schop nam Meiaclea door KoldewIJn da leiding ♦ ♦ ♦ 4 ♦ ♦ ♦ In de tweede helft spilde Feijenoord ucn terdege in om den achterstand In te haienI Inssen plaatste den bal eenmaal scherp voor den doelmond waarna Wijngaarden onberispelijk Inkopte Dit succes werd poeaig Kevolgd door een goed doelpunt van Lin sen zeil BJJ een dooAraak van Heracles maakte Vei iuis gelijk effvlak hierop bracht Krabskida Hefïcles in den eindstrijd I a ♦ ♦ ♦ baUelJ NEC de facile kansen mder dat lü er evenwel s slaagde dit ia een doelpunt tot nidnc te brengen Strafschoppen brachten tenslotte de l esUssing Heracl schoot sleehts cnmaal raak van de drie en mH taree schoten rei ds was N E C binnen Oe namen mogen hier aam de tFcrgetelheid worden ontrukt NEC Jansen d Spierenburg eo Cuyten a v d Sloot Wisksmp ea Le eman m I odei teyn I kenberg Ten Velde Teeuwsen en Schoth v Herscle F Dekkeis d A DckRcr en Kuldewun a Eatjes Xassche tn Van nuigeo m Krabahuis Dirkinck Veldhuis Jaarama en K Dekkers y TAKTA N E C 2 3 r ta kad learii na vijf minuten sue ces dooc een hud schot van Dornmeilng De vreugde was echter van korte duw Ma even later naakte Lakenberg gelijk waarbt PU slet hcelemaal vrij ott ging Klema kreeg NX C eenlg ovcwtcht en pil moest voortdurend redding brengen hetgeen hem uitstekend at ging Na de hervatting onf lkkelde er alek een zeer levetidtge strdd waarbij het krarhts verschil i U was De aanvallen van Spatta waren het gevaailijkal en dit k am na tien minuten tot uiting toen Doomaerlng den Bal llattg lorgal naar den vi jstaaiiUen Weber die siiarla andermaal een voor sprmig bexorgde 2 1 N F C gal het niet op en Ueaeman maakte spoedig eUJk 2 2 l ven voQC het einde beroifirte Schiolh V F C dl ovei winning M FEUCNOOBD HKRArLES t FetJenoord wierp zich enthoiiRlast tn dew strijd en was het meest in den aanval Voer lueeden door hen penrnncn ilraUchnp uitlke hen lu k l bpzK stelde oaa den Zilferen Bal Wtelrettotn Folo R N SelloKt PELLENAARS WINT CAUBERGCRITERIUM Tl VMlkenbuig werd oncïiiimi id itt hitlorde Cjiubf r iriteTJium verreden Groo tindiels ond r stroomcnilen regen Deiittsl igtn lulden 1 Pellen nrs Terheidcl 3 u 1 ml S SIC 2 Hofstede Goud il op 40 bee 3i Bnspenninx Jr Print nh igf op 1 mm O sic 4 loossen Midci relfdcn tijd 5l Ot Beer tBtass im op 4 min 6 Uijdents tC iprkerk ael l n tijd Tl 1 Sordam On f fgP i r op 10 min 4 sec 9 Uutnvan RWrmond op 14 min sec 10 MonI troy Arnhem reltden tijd op één ronde 11 I 003 Arnsterdam 12 Dict orst Am stirdam op met r rondi n It v d B omt E ten 14 Van der 7 odi o Pilncen hnge 1 BnspennlnT Sr fPrInrenhnge 161 M ithljson IPtinccnhdRi 1 De Qaaberx premie werd als volgt g wonnen 1 Pellenair 4 pnt 2 Molké 41 ptn l Braspenninx Jr 31 ptn 4 Ilolstede ü fmX 5 De Beer 21 pnt Hardhandige aanvoerder 4 i A Ddt de taak van den aanvoerder niet illetn bo ïtaat uit ht t t spn tn een handje geven aan den choid rechtea doch éat de capi un soms ook een p ythnloog moet 7ijn bewees KoWewijn gisterniMidsg met e a wel teer opmerkelijke daad jl In den eindstrijd tegen NFC ergat de achter peler Dtkkers van HeTriclM zich een ooftpnhlik mi op den firond liggend trapte hij naar een n last hem Iigjïenden tegensta RUNDE VAN HAARI EM NOORD NieuweUngen aakoT l De Kort Amsterdam 3 min 55 sec 2 M v d Kcik hof Helmond 3 1 Alles Amsterddm 4 r Snoek Haarlem 5 A van Markcsteii IJmuiden Onaihankelijken en amateurs i k 1 C rle Best Haarlerr 1 uur 37 min 37 sec C I etrrs Hiailem 1 P 1 vers ffornierveer 4 J Lust Oostzaan 5 M begaar Leiden T Ooms Haarlem Schaken der liet had Hornils em trif schop kunnen kosten doch de heer V Moorsel knceft een oogie itht Echter niet aldus aanvo rder KoV dewijn Deze stapte op zyn clubgenoot toe eir g it hem ten aan schouwe van allen met de vlakke hand een klap in het gelaat on der een woord te zeggen mmen Dekkers en Koidewyn hui na hun plaats weer in Ecu middel djt navolging verdient In geen geval Alleen een aanvoerder met etn phy alek en bovenal rporeel overwicht gelijk de Almeloer dat blikbaar over Zijn spelers heelt kan ziih dat veroorloven Echter ook alleen maar op e i daartoe psychologisch geschikt moment kA A A A AilkAAAA4k i COMPPTITIIS8TAND Ie IILLAS8B Dlatriet IV Zeld FIndhoven 1 1 0 2 3 0 2 Jidlana 2 2 0 A 1 2 MVV 0 4 7 1 2 NAC 4 lf 3 2 LONOA 2 3 4 1 BW e 2 4 PlCUB n 2 1 1 1 Roermond 0 1 1 2 6 050 Helmond 2 0 1 1 2 Wille m n 1 0 n 1 1 2 PSV 2 e 1 S a NOAD 2 0 0 2 0 fr 5 0 ALJCCfHN MOET DC LEIDINC AFSTAAN In de zevende ronde van het internatio naai sthaaktournooi te Munchen moe t Aljeihin de leiding alst lan aan den weed Stoltz C ortli ver boekte zijn eerste winstpunten en de stand na de achtste rondt luidt Stolt 1 J pnt Al echln pn Ijundin en Bogoljubow 5 J 2 pnt Folty i pnt Richter 4 1 2 pnt Nielsen en Mrof teder 4 pnt Fualer Bethy Opocn skv CortI pver en Rabar ieder 3 1 2 pnt Kie ningel 3 pnt Rohaeek 1 1 2 pnt einLeepm I pnt AJAX WINT ABOLBFKER D W S H BJS 3 2 Apia HenSUe 2 0 FindstrIJd Ajax D WJS 3 1 IltBII tDMlOliRNOOI TF AMSTI RDAM In deï vierde ronde van het jub ileum OM DBN 8PABBNBIIEKFR Voor den tweeden keer ia V S V er ingeslaagd beslag te leggen op den Spaernelieker In de ecTSte ronde won VJ5 V me t 1 van Haarlem pn Hermes behaalde een 3 1 overwlnnina op EDO Nwial EDO Haarlem met geklopt h d in de ver Ileier8rt nde volgde de eindstrijd tusschen VSV en Hermes D V S welke In een 1 0 overwinning voor de llnn enaren eindigde tournoo te Amsterdam behaalde Kmoch een oventvinnitig o I andau m een oPjWm dende S av srhe partij Daar Sch ffer U Vrijdag fifgebrokim partij ronder verdiTte spelen 1 gew inoen gaf heroverde Kmoeh de ecTSt plaits met 3 punt uit i par tijen Scbeffer vtnrdedigde zich htrdntkkig legen Fu le en de parttj werd argebroken evenals dip tusschen ir Van bteenis en Spinhoven De afgebroken partij tusschen Seheffer n Euwe eïndigiie gistcravnnd im remise f QOtdkntfiOul 0ltAVpkl rEN Tt GRONTNGEN SPORT VARIA Scptemberbrijs prDzendravcrt 4e klasse Dnco Scott kilometcrtöd 1 min 42 sec 2 FelloW 3 Darling Het voetbalelftil van Berlijn speeldeeen taredsIrUd tegen Weetten De uitstag was S 3 In de vergadering o liet algemeenbesluur van den ANWB te Amsterdsandeelde de voorzitter ile heer H P J Bloemers mede dat het aantal leden van denbond thanSj de luuidcrddulzend heeftoverkehreden Te Stockholm werd de 35ste landrnwoetbalwedstTlJd wedenDencmarken ge speeid Het resultaat was een gelilk spel v n ï De lemilinsedstrljd HongarileKroatfl om den nome beker werd door de Hongaren met 4 2 gewonnen Te Hslle won de Berlljnsche veniprln er Wageowaas Biet de beste Europee he prestatie van het Jaar van 7 W meter oor den Duitsi hen kampioen I uUvr uil lijn tl m4 n Albert uit Leipyig 7 is m Tweede kaïjapioensehap en bcerrijdors heatprijsendrilveril Ie klasse Ie heat gewonnen vooriBaroiws Speftcer kmtijd 1 ndn 34 sec 2c en besllssen ie heat 1 Barones penter kmtijd Kmtn 321 sec 2 Zarrvpa varl N 3 7oon vitn Silladar Najaar ptös he tdravorij Se en 4c klas SCL van N t ï Eoon van SHlad r Ie heat gewonnen door Cisca kmtijd 1 min 3R 5 sec 2e heat gcwonrten door Alpewist kmtijd 1 min 422 sec 12 Clscn 3 Carta Seqtt IferfstprIJs handicapdravcn Ie klasje over 2100 metier 1 Mc Gregor kmtijd 1 min 32 5 sec t ulattai XaU TétXltnmv WflntA BTTO I Vrijdagavond Is het Ufeltennisselzoente Rotterdam ellktieel geopend met denwedstrijd Wllra BTifC Het klesseversckil tussciien ItooMklsssf sn eerste klasapblci l te groot Want de hoofdklasserswtonen met 1 l n BMA KAMPIOEN IN 12 V0ETSJ0LLEN Zateidag en rondag werden op de Kager plassen de nationale kampioenachappi n in 12 voets en Olymplajollen gehouden si aarbiJ Itkma den titel veroverde ia eerstgenoemde klasse De uitslagen waren Olympiajoflenklasse Isle voorwedstrtjd 1 D Kagcliejland I p 1 S de Wit 2 p 3 P H R BorgeihoH Mulder 3 p Tn lan Helveil 4 p s H Recourt 5 p 6 J R v d Berg p T c C rlemmlng 7 p T Bakker ulteesloten I p 2dc voQtwidstrud I J Bier l ix t J Proper lp 3 H Be court 3 1 totaal lp 4 C H v d Sei g 4 p 5 Th van Helvert 3 p 9 p e C CFlemnilng p 13 p 7 R Kagcheiland rp D Kagchenand niet gestart lp p 3de vooi wpdstrijd I Boieerh r Mulder lp 4 p 1 de Wit J P 4pl 3JRvd Berg 3 p p 4 J Bier 4 p S p H ï d Berg s p S p 1 e Bakker p 14 p 1 Prop r 1 p I p 1 H Kagcheiland lp 15 p 12 V ctsloltenklasse Iste race IA H Mastenbroek ï P P Moerman Ir 3 K o Tdema 4 H C M Heslentejd 5 Chr H I ekkerkerker t G Gerdt 7 A Ie Coin te 2tle mie K O Idema 2 P p Mcïerman Jr 3 O Ceidl 4 A H dastenbioek S t hr II Lekkerkeiker 6 A ie Comte 7 H C M Heslenfeld ZONDAG Il vnetsiolinnklassej Je race 1 K O tde ma 2 A M Mastenbroek 3 G Geidt 4 P P Moerman Ji 4e rare 1 K G 7 l Pma nationaal kam I loen J p p Moerman Jr 1 A H Mas tenbroi k 4 O Gerdt 5 A Ie Comte Olvniptatollenklasst Ie race 1 P H R Ctnrftei tioff Muldei 3 H Recourt 3 3 K vin d tl Ben 4 Th van Helvert Je rare 1 c C pertmlnB 1 I K van den Ber J Proper 4 Th van Helvert 5 s rte Wil s ri IJ Bier J S ile Wit 3 C C Flemm n 4 J R van den Berg 4e race 1 J Bier 2 P H R Borrerlioiff M ilrter 3 C C Flemming 4 J Pioper Met het oof np den aanhotidenrten regen besloot het wertstr Jdcon It de resteer ndt wedstridtn ondair a s te doen verzeilen Kralingsthe Zeilweek De Krallni he Zeilweek ol beter geregd de twer dial fhe wedstnlrten op den Kra llnir Ir Plas zMn nletteif i taande s het Ie hfe weer oed verloopen ne u tslaffen lulden 7ster tiiï ia vo tsJoUen A I Nelly V H F v I Hioeeiliuys 3 Mistral i Daniels Idem B I W llle P V Bun n Jr 12 M shar les A 1 fTahheieatte C v Vi vden s Bonny III Ciirts Oveiimns Otvmr lalolUn A I 7omerweetde KOOS de tw 2 My Hobby J Hofland ÜM klasse A 1 Snaak c J v t Hoe 2 Raiket B J J van Kest ien Fidget i Riet eld Idem B I Keep Steady 3 1 Neleman 2 Plnifuin 2 C Vermaal s Rseket J Maan 4 Snaak 3 rt Boer S Qui Vive L C vanF nm V Painpi k asse t Puut A C Moor J Zit veimeetiw A M van Dusseldoip 3 Plas Hl C Uth Jr N N l U2 klasse A T Cheetah II Ch Pletti en 2 Stern A de Hooi 3 Hot zei II I f S hliph IS 4 Tiekvou el H Molenaar Idem kUsse B t Trekvogel p Kamerijins t m Ftra tle J d An nu NN 1 M2 toeikias le l Snip T Sle u i ts 2 Rinilior ne J Boe dam Ri K r hoOKklS se l Kireklet a G 8che v w F leem i l t hcld M A van Kuyk 7onri i 12 Mtsif Hen A 1 Mistral F Dsnlels ASglt i Vlklej P Joo le Aeirtr Idem B 1 Hg J snoek Z V K 2 WlUle p V Bitten Jr Aeglr 12 M2 shaiples A 1 Ro ny lit Chris ov innns Ae 1 2 Ronny II Henny vet mans o vniptalollen A 1 Zoniet weelde J H H J Ie Jong De Kaag 2 My Hobby J Hol tand Aegir B M klasse A 1 Bobbertje O van Dt l K 7 C I BHes M Knol Aenlr 3 Fidget1 RletveKI V 7 O D j Idem B I Keep Steady J J Neleman KZC 2 Bobbertje J Torenvlied KZC 3 Pinguïn 11 C Vermast VZOD 4 rempo C Vetmunt VZOD pan pusklss e 1 t stokpaardje r van I llin AeKir VIkli g O Meulenkalnp Li 1 1 laslatertC I Ih Jr Aeglr N N l M2 klasse A 1 Twirke I Oly n Z V 2 Zwalkei M Vos H Z V 3 Zwer vei II W Reu ders RZV 4 Cheetah II h P elrtsen B 7 V Idem B I Trekvogel P Kimermans zon 2 Watersnip F Sr o k Z H NN IS M2 tocrklaiese l Hleljoin P Bre llus Aeglt 2 Snip F Sleeuwlts VZOD RegentiO igklaE I Duvel H Schr jver HZV 3 Kaïekiet A r St heerdcr HZV Vslkklass f Vrijheid M A vin Kuljk Asiglr 3 Raktt II W F I eemans Aegtr Nieuwelingen kampioenschappen Z R O In het Spoftfondienbad te SehVdam wer ten ZonrtagmiddsB onder vrl jjtoote be tingstelllnjt de nleiiwetlniï Icampioenschap oen van den kring ftotleidam en Om stre ken va den Nederlandschen Zwembond vefzwomnven De uitslagen luiden 3x25 ril wtssültlag pcrsionhjk dames I W Soetekouw RD7 I m 17 sec 2 H Van Veen R I min 4 I sec Irlem heeren 1 S Vos Merwede 5t 7 sec 2 r Thomsen II 5S 7 sec 5S m sehoolsl dame 1 U Tromp R 431 sec 2 B iljlslra BDZ 44 ec ld heeren I B van Houweilniew Mer wedel 40 sev 2 J Jonkers R7C 4 l sec Fjital isfc m borflcrawl dame t UDZ 1 min 19 sec t OD7 1 min 218 sec 3 Rolterdan I min 22J sec ld heeien I SZC I min ee 2 Mtrwede I min 14 sec 3 R7C I min 15 ter S h vjTOprlngen dame l J Nsgelkerke R l 51 43 pnt 2 H van Veen R 45 13 prt Idem heeren 1 R Knol R IMS pnt 1 N J Altlnk HVO 3177 pnl 54 m kvRsl dimes I S Groenendijk BD7 ï see a J Vlei ng OD7 413 sec ld koeren I B Koorevaar Od vwet3e 37 2 sfc 2 N Mul SZC 37J sec bolster dames 1 S rroenendijk Rl 7 9 sec 2 B Zijlstra HI Z 35 sec ld h en p J Pijten SZC 2 7 sec 1 A KBi l lhnf Merwede 30 see Fstaf tyls rn wisselsl dames 1 RDZ 55 a 1 H ittrri Ifl 51 2 sec 3 OD 55 2 ee ld heeren 1 SZC 46 7 ace 2 Merwede 47 7 sec 3 SVII 41 sec Bokstn DUi rs HE B SPRS IN DFN HAAG Op het M illevelrt In Den Hang werden Zondag de linNIe weds trljdén van de ter ontspanning vari de Duitsche troepen In Nederland georganiseerde competitie tooT Duilschc middengewlghtbnksers ge houden De winnaar van des competitie Juoss Muhslert had legen Gustav Fder geen whljf van k ins en verloor doer k o DCovcrlce resultaten eraren Bep l Berlijn wint op punten van stiiry RerIJn Jnkiibiwakv wint op unteii van Scheder IWceodnK P P dulikainpioeii van Rotterdam Zondag iljn op de Nen te boan de etui kaïnpiJiiis luppen van Roilerdani geh uden oi dr AVeis De tutaal ulkdag leidt M S p 4 BVv tir p 5 5da isi p t ALO IS5 R 7 SCH 145 p i Dynamo IS p De beste piestaties lulden Heeien 100 ni J Cigseels PP 11 aec L Oud aardea SCH 11 2 sec 200 m Horden I c de t uw DOS M sec 2 en 3 H V d Toelea PP ea O v Bee kei ALO 2k8 sec 400 m o Schaep ALO 541 see 1 p V Fmdeii SVV M 1 sec 00 m 1 J V d Linden Mineiva 3 m 7J sec 2 A M de l ol pp l m t sec 1500 tn 1 J V Ede CDA 4 m 14 S sec 1 J Kioos pp 4 m f4J sec 3000 m I A M de Hooy PP Sm 26 4 see 2 M Beerden nl O t m 37J sec 4 X 100 m I AI o 47 5 sec 2 DOS 49 3 sfrc 3 HH 19 4 sec 4 Mlnorva ace 4 X 400 m I PP 3 m a 4 sec 2 DOS lm 45 4 sec 3 Hinerva m g sec 4 CDA 3 m 4a4 sec KoKelsl Interen r J Bsmberg DOS 36 O m 2 j Markesteln PP 36 67 m Veis Uiten 1 A de Rasd PP 133 m 2 Rietveld St3t 6 22 m Hoogspringen 1 p Lelchtaaan PP IJi m 2 A J V Cent SVV 1 50 m Speet wei pen 1 M J V Wijk PP 45 2 m J Markestein PP 43 39 m DIsiusweipen I A v Dijk SVV 36JM m 2 I V d 1 1st SVV 34 IS m jKogi Istooteii 1 A V DDk SVV M44 m TG de 1 eeuw DOS IS 19 m piilstokhfioB l C de Vries SVV 2 SS m 2 Ttij rnier PI 2 90 m Dalnes 106 m l B Engelman HoUandta 13 set 2 A Notrdiaven Mlneiva 117 sec too mie Klein Mlnehra 171 sec t Vt Vliet ttollandi I 28 2 sei 4x 100 rn 1 Hollandla H 1 sec Miner va 54 2 sec Rilits 1 Minerva 65 3 sec lollandla met 14 st ited squaltfieeerd Vfisp mten 1 C Klein Minerva 4 64 m II lui Minerva 4 4 m H on i ilngen 1 en 2 L v d Spek en L Zuur lit idtn 1 30 rn K e I itt oten 1 A Saiiloos ilt llandia 10 41 tn 2 T Tak Mtnetva 9 SS ra D s iswtipen 1 A Stiiltros lloltandla 33 1 1 m 2 T Tak Minerva 2166 s m Spt eweipen I L V Bovene Holiandta lSt2 m 2 De 1 i t D tam 13 91 m Jon r s 160 m 1 P V d Pornpe Miner vk 12 SIC 300 rn IC Gordijn Minerva 3S sec VeisDiiniten 1 W Koster Mineiva 1 61 m Hooispilngen 1 C Fijnetmn DOS 150 m Kojit Htot ten I FIJneman DOS Ds isweipen 1 A Gaandei se Minerva 30 61 tn Sper werpen 1 Prikkers DOB M t m 4x100 m 1 Mlneiva 4B 8 set Meisies 80 m 1 Lucas Hollandla 11 I sec Vftsiimgen 1 1 ucas II tllandn 1 V na H espr ngen 1 Vïtsnel Mtneiva 110 ifl Kretlstooten 1 M lock Mineiva 9II m 4 X 4o m 1 Mlneiva 464 sec Hackey VOORRO tJDFN VAN t UV IIOCKEYDAG Zondak werden in ii rseheidi ne steden de V lorronden gespeeld van don natio naltn hoe kr3 t g te Amsterdam welke Zondag 1 s wordt ia houden Cïepl 1 Hst werden Aid A Wirt will Tilburg HDM Deutsche Stu lenity P W Arnhem Hil f rstim en Am ttyklam Aid B llpM HHfJCa HIC Amt r lort ihttsmn2 Gionln en 1 H B S tn Atnileidam 2 Oammen KAmrie r sc lAP VAN ZUin UOU AND Voor het kat r s 4 n van Zldd IIOUaad 1 40 werd itetdagmT fti ir A 7 Sr Huisman J Blom ie lelden gespeeltl e parttj werdgewennen door Hu lsm a n Ht H l H v f lH H VERËENIGiNGSNlEÜWS VOfcTBAL Om het F D S Symhool Om den len en 2en pi IJS V N D The Rising bope 5 2 om den un en 4 n prijs Batuinus Transvalia 4 4 iiatuinus Wint mei stralsehoppen SlHAKtN JUBIUtUM OROFPINWEDSTRMDI N SPANGkN metipel n Oskam De Bt tyt t O ZitIc sleijn Donker 0 1 Gtoep I M ihutte Oudenaarden I Broer Heilsma t 6 lotp II Vlafcsma J de yrles 1 0 Roedood Simell ts Groep IH mr Mulder Croe neveld r spoel E L Jansscns Groep I Van welienes Overgaanw I Klok J Bolle man 6 1 Groep V J V d He h Rios 1 V d Meljden P de Vries Let i k asse Groep I Viischer Van Nel ten 0 1 Bauniat iv S lJkerB 1 0 Croip II p Bolle msnler Mors 1 0 HooSehdoornï d stolpe ih l Groep III Ba Schlppei 1 0 Bult Van feuwen I Groep JV Wlelinna J F Jansaens 1 0 Djnnjs ThIJssen 10 O rep V De Graat Dekkers l Moog Nieuw trail n Groep VI Bakker Van Eden r Sehoo derwoeiCi VI l O Gioep VII Van Kempen Wieis O l H H de Jong Wlllebrandts 0 1 Groep VlTl Joneeneel II sch ppe D Hogendoorll M lusre I Gtoep IX W Th V Dtjk schoontiibeig l OW de Kwant Van Zijl Gemengde Groep I Steil ntwerff Dum ïulin Or l J W Rjofc vd Oussen 1 O Gtdep II Molenaar Ruygrok A Muiaet Bredius 0 1 Groep III Boe ci B ikker f O Boekee De Waard 0 1 Gloep IV B isnian Ophof 6 t Van Scha iren Hiticman 10 Groep V Holm Al nopsa 1 O V Wceil L VermelJ 6 1 Groep III Galenkamp D Vermet 6 1 Frane n V Slrii Tru Jen 0 1 hontliattIJ flUBKAMI fOrNl NTOIIRNOOI J A Evers A J V KOU 0 1 J Ptiüioven J A f vers O 1 A J V Koll mr OCA Oskam I J A J V Koll leidt met 4 i uu S pnt JA Evers 3 uit 4 mr O C A C ksm l uil C van Bekkum 3 It uit 6 Hinteii DAMMEN P Butlerd Damgsneatseha Jublleumwsdtiuden Rolt Damgtinootschap Hel Oosten LoduwijJlx G J Aarts l t A D Klnne In J Blom D Kinnegln P D Malaaid S H J V d Broek J J V Tol 2 0 J P llulbets A V Slledrechl A v d Uian B Storm 1 1 J Mooren M v FIJk 6 3 M G Hlijn A V Bergen I J A J loot J Mias 2 O II H W Borghardl J v Etjk S 0 totaal I2 B In deze afd wint Constant den besthlkbaar gestelden prtjs Het Ooslen Jublleumwedstrilden groep I G V SI aam V fcljk 3 eroep 11 H F KoksJ A Zwerver H Hulakar J J H Pontello t l La Rlvltre N Baks groep III J Schroeveis Sr A MSrJenburg 2 0 J ScheU J J de Oraal 6 2 n v FIJk S Koekotk t I groep IV P W Morrs n Csssa ♦ 1 lUARTkH De Brtstinbekar 1 IJl 11 l 14 3 31 9 L 6 7 117 9 IH van Rat Vielvooije 1 ti 21 D Bloot t 6 33 J Augusllnes 75 48 26 J V Dijk 2 S 2 W de Jong 5 S Z EerstgrtilRiden jn spelin N t din jTlaaitTlgenoeindeó van Vi d n rd c welkr pi eB wint m 1 4 O sSss kamp A B r R V E KoAlJ SO A V d alm 54 S a C V d Jagt6 A v d rsim 56 6 2a P y Bouwent 1 C Begeilng tt 57 48 Eerslgcnoemden zijn spelers vail ABC laatstgenoemden van K en V ABC wint met l De totaaiuitalaa Is thans WIELRBNNBN KNNBRIICLIIB FEMENOORB A klasSS 15 k m 1 nr venboer ül 1 uur M eo 3 IlordUk 1 Ilow Wlog 4 JomPlw i van der Veken 6 MUntbergert wJiweHn I kJ fr t Tmln 7 e 2 1 i Y eyden 6 Van mnleren 6 Weasel SPORT TN CIJFERS M VB 4l siste I NAt BVV I miss ii n d fc is ie i uil I lj P8V P1 US 61 RBsni u Bedhoven af elasl NOADJuliana 6 3 MVV Long AFBRBUMA B ftnOAM Ulo klas A A V UnHever SVWB PooilUKail o s DRZ Gioen Wilin 6 Gitiainal muriteislierg 3 B Ueto ckledamacbe Boys 1 AVO HWn 2 4 e VH itehiebiuek 1 3 SI laoattias II on o 16 e Rattio DZB 6 HVrs Sunnae Ons Hide Aeuvitas 6 1 AVS PuitersIwak 3 1 2de klas A Zwarl Wlt VIR 3 3 lUUe luiB ODI 102 SDV Pioniers 6 6 gest Voofultgint Nestoro nd n Roga Vooi waarts J l DOH üttngeikwartier l Dcona HBB 7 4 CJti OUS 2 0 C Smit CR 1 4 HSCR 7VC 4 1 CSV 35 WB 6 Postel Burika 6 6 3rte klas A Fk S GBR l 3 SI Voonii RMl 3 1 BMKU ihlni Boys 0 0 gest Hmi Gioen IIWK 3 1 B Nado BSV J Noorderkwartier soww 6 Bergpotder carola 4 OVB PvH n d C Snag MDUt 1 1 UdO Vlos 6 2 CDA DKSII 8 6 DUW UKSH 3 7 D TOGiBj Dweio nd OV Luno 6 g NKC Gildo 4 1 VGLCS CTH 3 Res 1ste klas A Fxeelslor 02 5 Sparta 3 3 Peoenoord Xerxus RFC DCL 3 e I Neplunus HOVS I S l SW t Overmaas 4 S 1 B Ru ng Hope 3 3VV 6 3 CW ♦ lieontdarvt I 1 gest Noeiden t Spartaan 2 J 6 fceijenooid 6 Neplunus 6 4 i C lloll indiaan 3 Ursus 3 I Excelsior 20 3 DR i 2 1 i gest Fortune 4 Scklelam 2 s 0 VFC 4 SFC J 3 0 Aeolua 2 EDS 1 1 SMV 3 ► ellenooid 7 1 2 Mussehen 4 Sehlebio ic 3 lH Aeltvitas 2 Geinilnal 3 s o wno E CKC I St VolharOen 1 3 V L k St Ignatius I 4 1 bt Lodewiik 3 a i raua 1 i O F TAG 2 Deto 3 4 4 Pooi 1 sal Sunrise 2nd G DCV 3 IIWS 2 1 2 AVS 2 O is Hulk 1 3 1 ND 2 OHZ 4 MB lusembuI i 4 I dasrna Bloemhof veld verlaten H DDC 3 Ciooswük 2 5 0 w 11 o IIWD 2 Orden Witten 1 4 1 Radio 1 Belvedere I 3 4 Hes 3de klas A CVV ï Neptunus 7 1 t Ovetmaas a t eijenooi d 8 6 2 Xe xes Spatta 7 2 9 RFC e Ixcelsltrr 92 2 B Neptimiis 6 VOC 4 4 3 Fe jenoord I HUVS 1 l SVV 6 LxeeUlor l 4 RFC 7 Spaman 3 l o gest C DJS 3 Fl ijenonrd 10 6 3 I lonlers t SMV 4 3 1 Leonldas 3 St I odewijk i 3 0 gest D Oils 4 Martinlt 5 1 2 Ursus 3 Hol tandlaaii 4 6 0 gent Fxcelslot 20 5 DL 4 n d VFC 5 Fnrtuna 5 2 1 gest E ii3 S 4 VND 3 31 Vulhsiden 4 MSCH 2 4 4 rransvali 4 Slod 4 J 1 1 jiiiiesiitis 2 Rota 6 4 J HUI gersbergJ Satlinus J 5 3 Nestoro 1 OJS 2 4 Her 11 iitd fd ODl 2 11 1 G GLZ 2 poortugaal 3 O u Sciuebraek 3 HBB 2 9 1 II NllS J DOH 2 i i Sunrise 3 Rising Hope 4 1 5 ASV 2 Vooiulging 1 11 1 lïlplua 3 Bolnes 3 2 4 Postef 2 Rl R 2 2 Res 3de klas A RFC AeOluB 5 J spailaan 4 SVV 9 3 j KDVS 7 Excelsior M 6 1 6 Neplunus 9 Sparta 9 3 4 B Xerxes 7 SVV 10 S 0 CV J 6 Neplunus 16 n d Eacelsliw 61 Overmaas 6 i 1 OCL 4 spaita 16 I C Mussehen 8 hDÖ 5 3 0 gest Sehlebniek 4 CVV 7 3 6 l Aeolus 4 Noorden I n d Nado Spartaan 5 il t kxcelslor M 7 SVWR i 3 3 St Lodewtjk 4 s 4 nd F Maitlnit 8 tLS 2 3 J WB 2 Ons Uuls v C HollandlaWs Vwartl r5S l PvH 2 SfC 3 4 3 GTll j t lcr 2 s I 1 bl ng Boys 2 DHL 4 O J gest Ros 4de klos A VOC 5 Mussihcn 7 I HDVS HFC 16 6 J Xerxes 8psrta U 1 0 test Ntptunus II Ft Jenoord 11 7 1 B DJS j Feflenoord 11 5 4 Lc midas 4 Nepltnus 12 1 3 HDVS 9 Excelsior 10 0 1 Spsitaan 6 Spirta 12 7 11 C Noorden 4 HFt 11 3 2 SVt R 3 St lunatlu 4 n d bMV 6 Neplunus 13 2 S O Aetlvltas 4 Pioniers 3 7 1 TOO Aeolus 5 n d Si Ignotl is S SVW l 4 4 1 euii das S faxe luor 26 9 S ll wno t DVS 1 BSV 1 7 2 4BR7 J HWD 3 6 1 G use 3 Gllda 1 nd iipag 3 VIB 3 4 Ij DJS 6Neplunus 14 4 4 Oveinaas SI Vooruit 3 11 gesl M Groeit fli en 3 LMO 1 4 1 DEH 1111 llllesluls 3 1 6 DZB J AVS3 9 2 I t DA 2 Sado 3 2 0 ge 1 BI lernhof 4 Notwderkwarller 1 Florissant 4 Voorwaai ts 3 8 6 wno J DKSH 3 Eureka 3 5 3 Vlos 3 HllIe sluis 4 5 0 wno Carola 2 CDA 3 6 4 Vderanen Feljenooid VND 5 BXCSlSlOr AVS 7 6 use Sparia nd ZATkRnAGMiPDAOCOM ETmE iste llaa A DVV M Zwenlirs P PaltlaMtB 14 RL Boïs VVO 0 1 TOO U IIBMB 5 1 iste kl s B DVO 33 ZwaluWenrV HBSSstIrfrmvogels 4 HVO lloogvllet 61 MVV n Nlma 6 4 WAH8V OTB 3 1 2dc klas A Capelle De Nationale 6 GSVR Hlo 1 2 BVVH RMt BMI heeft stcb uit de eompetllle teruggetrokken te klas B GOK Spatero 3 Lib Coaa CSSM 8 9 NASM BK 8 8 KI klas C DOS i St H oll tf OI hd Jodan Boys WIA 6 1 SDZ Oioen V lt B iae klas D Vlaardlngen SCF 16 6 Zljahl éT A DwC DIwem d Em J Oeiminal 22 SRA Telcfoon 7 2 Oraphl Tè kr A gJb 2 Mahubeto 1 n d r iS B trv a TOa R 6 GGH 2 Zwaluwen R 3 n d VVO 2 RK Sls Het l le klss C Fxcelslor M f w wenlV 1 3 EiteelsiorIP Vlaar llngeB 1 11 GTB 3 VltBsse 1 Sch n opgek Sudlight 2 HBSS 2 0 8 Bes 2e klas A Stormvogels VO 3 VDL 7 zwaHiweo V 1 1 4 Excelsior M ïWAHSV 1 nd NIma 2wslitw i ReriSe klas B Ï V1 Afb Ï Doto 33 2 Zwaluwen O 1 t ieb 7W 3 6 6 Groen Wit fR J BKSM es 3de klare unicum Jf f l a Vitesse 7W 1 l Zwaluwen H Pro Patrla 3 1 4 Blwero J DOS 33 1 nedebia bichr rorfbalbond ZMid Holland BvMte klasse Deo HaarHSVOyarmaslasten l l Tweede kl A dm Haag ODI Vlooa Orientls a Die Haghe De Kweek i Jde klasse B Delft DKC V HSV i 4 7 I De overige wedstrljdsnj vonden wegene lerrelnsfkeurtng geeh doortiang lyrruwAigsfiiB bobfbalboho E t klaa Rotterdam WlOH TreBe vtigela 1 4 6 vriendschappelijk Roltsrdam Velox JetwdaMeelIng o enktW ve Het ZuKlen b 0 WIl s Jf dre h kBpeiwer k Velos b on l I OMnrt BAftPIOKN VAM BormtBAM n mflsliBd S V H t C dl Bonda TjSeTvo r de competitie om Mtk ap i K t tam ou worde I I n ii iAen ti iime temperatuur iUt water niet doorgegaan