Goudsche Courant, maandag 15 september 1941

MAAra AG 15 SEPTEMBER Vrouwen en dt voordeelen vao BouranteD recJama goed la in Amerka liigesteU ondonali bewess dat onder da speeUl voordeelao van het adverteeia ia de dagbladen vooral wenla geiMemd Te bet aankondlgeo van geltg beidtverkoopeo vergelijken De krsmi wu hlentoor volfw haar een praeusebe gids bij kil winkelen Cebueo Beeren gracht 291 AnuterdamC net meisje MüttKaianAgv ornciccu rmucATn vam voor de morgeaurcn Kattaodafel 41 O 3034 S gET DEPAITDiCMT VAR VOUSVOMIKHTINC EN KUMSTEN oUloitaUas hu h t DayartonMal vatt Vollu M chtii DVERTENTIES tdelonisch opgegeveo wofdao uitilultead aaageaomeo voor risico MB defl opdraehtgever De Secretaris Genera van het Denartement van VolkavoorltehtlBg en Kunsten brengt ter kennis van belanghebbenden oat het groote aaBlal bij het Departement biasenkomende solllcitatien het onmogel k maakt alle ollicitanten pertooalp 4e antwoorden De sollicitanten worden op een llJst geplaatst waaruit b voorkomende gelegenheden een keuze wordt geBaan zulks met Inachtneming van da ter zake bestaande voorschriften 1606 23 DFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU VERVOER VAN ONGBPKMI WAANSMIO H i HnküburMU voor de Voeds lvoor enlng m Oorlogkttjd maakt b kend da ian S s ptómbir al hel vervoer van ongeperst gra nstroo verboden imjien hIerUH geen geleldebiUet la afgeseven door of vanwege de N I C A u tifzi nderd van dit verbod la lechu Het vaifoer van ongeperat graan Tlang den rtatei weg van hel land naar de bedrtJJsgebouwen vaS b tanga den kortaten weg van het land of de bedrijfsgebouwen naar de ei UnêfdCT kor sl n Sig van net land of de bedrufagebouwen naar de Suate vanden afnemer wnK dexe een ultemdeMjke verbruiker is Alle veVvoer van ongeperst graanatroo door niet teler en het vervoer door teto lïïlr uiteindelijke verbrulkera 1 derhalve van 8 September af alleen toegeataan mdien dil vervoer gedekt la door een geleldeblljet 1607 34 VERGOEDING voor INGELEVERDE METALEN UUR De Burgemeester van GOUDA maakt bekend dat de vergoeding voor Ingeleverde metalen voor zoover van het recht op vergoeding geen afstand is gedaan ten behoeve van den Nederlandschen Staat zal worden uitbetaald len kantore van den Gemeente Ontvanger Gouwe 2 Rechthebbenden kunnen zich aanmelden DAQ QROEP Woenidaf IT Sept aj Donderdag Ig S p a 0 VrHdag 19 Sept 8A Zaterdag Sept aX ZIJ wier achternaam of andetc aandaidlng op bet la hun boeit zQode deel van de oproeping tot Inlevering aanvangt met de letter s A B t ffl Bei idem IdOM Idem BI t m B IdOBi Br t n C Idon D Veniere publlcatieo volgen Bü aanmelding moei over elof d worden het dcol B vaa do opfocplnf dat b do InKvoring ia uitgereikt OM d i HMol Mraf tluilB feBiid rartfan De gerechtigde die xijn vordering niet binnen den vasfgesteldcn termlln en op de bepaalde wi ie tor veriilverlng heeft ingediend verllcft iljn aanspraak op vorgooding Rechthebbooden worden venocht teneinde een vlot vertoop d rulttMtaling te venekeren voldoende wisselgeld me Jo t QOUDA 13 Sentember 1941 Burgemeester voornoemd LIERA O 30X1 72 uÉMuma HAioiiTOM c ca wiTTK maoELEoraia int 4 hjuk u LqsT TaEnna vam lunoMio is sEpmooi imi ROOGE raooeM f MM il U f 1 00 0836 t 1000 3473 0004 t 00 11077 1 833 t WO 6433 14064 17801 30831 t 100 1631 5887 7867 0364 8783 11888 16050 MMUl PUM am VAN fa u 4 01 OS as 80 14 100 310 STB 37 387 381 383 407 483 510 504 5S1 CM aat MO 848 683 000 870 675 007 000 T S 744 766 78 787 7 4 833 843 803 8M 006 83 998 1064 1073 1091 113 U63 UT 1300 111 4283 1333 133 134 1386 1398 1423 1437 160B 1500 1 144 1667 1683 1687 1714 1738 1780 1786 18M 1008 laoo 1977 2025 3029 2066 2083 2166 3188 3a T aara 3300 2300 3310 2349 3408 3433 2434 3443 3WS M04 assi 3888 2877 2719 3746 379 2806 3867 3050 V 3S8S 3038 2969 8014 3087 3136 3140 3167 3334 8340 8S08 3316 3351 3368 9418 3431 8441 347 35 0 tpsaa S844 3660 3566 3817 3838 3667 3724 3733 8700 ift a S777 3863 3877 3887 3813 3930 40O4 400 408 4008 4100 4146 4166 4186 416 4203 4387 330 4330 4430 4477 4486 4604 4636 4645 4559 4681 46a3 461V 46 4887 4701 4728 4727 4736 4793 4798 4800 48as 481 4S0S 4963 6994 6008 5168 6174 5183 6197 5300 oass 6303 6306 6007 6326 6344 5360 5355 6364 6404 427 S43S 6458 6479 660S 6616 6532 5642 5660 6663 6876 S693 571 6723 6724 6736 6749 6791 5821 6833 0833 6833 5838 6898 6908 6916 6918 602 6984 8967 8001 6083 6118 6121 6147 6150 6163 6174 8203 8344 8348 6261 6260 6304 6340 6526 6553 6i66 8683 6614 88BS Mft 6726 6743 6798 6816 6829 6847 6911 6913 61 32 6968 8863 6979 7070 7094 7185 7361 76061 7738 7288 7314 7331 7385 7348 7359 7460 7460 7489 7634 7538 763Ï 7648 7586 V616 7629 7684 7688 7773 778 7790 7824 7863 7885 7938 7964 8017 8066 8060 8081 8088 8102 8168 8287 8320 83i6 8328 8425 8483 8604 8927 8836 8641 8643 856 8628 8648 8699 8703 8712 8729 3704 8801 8806 8817 8824 8840 8868 8046 078 9083 0089 9146 9164 9201 9211 9228 9269 9383 9303 9306 9376 9388 9388 9427 9472 9475 9613 9648 8570 9589 9733 97 36 9778 9779 9796 9877 08B4 9013 9 41 9969 9973 1001 10029 10051 10059 1012i 10154 10198 10196 10260 10283 10366 10387 10456 10475 10609 10602 10687 10619 10656 10674 10680 107S9 10834 10845 10846 10860 109O7 10917 10956 11022 11033 11060 11086 11088 11Ü91 11103 11140 11163 11211 11380 11417 1142 11463 11456 11490 11470 11472 11688 11614 11616 11676 U731 11766 11779 11804 llB28 11843 11870 11918 11940 11998 12011 12012 12041 12043 13047 1200 12126 12131 12166 12166 12276 13298 12304 12333 12342 1234 13387 13370 12194 12427 12458 12464 1246 12478 12486 13606 12637 12666 i36 3 I265C 12898 12703 12714 12733 12794 13801 12813 12829 12861 12882 13919 12956 12963 12964 13028 13037 13060 13069 13162 13321 13213 11237 13250 13280 13286 18337 1336 1 13411 13430 13458 13643 13670 13672 13621 13636 13803 186 4 13699 13708 3708 13768 13787 1J789 13B29 13853 13864 I38 3 13896 13899 13940 13994 14039 14036 14123 1 178 14193 I43 5 14398 14382 14383 14390 14418 14467 14494 14497 14645 14660 14684 14616 14860 14680 14691 14761 14769 14773 14806 14861 14 1 14920 14M6 14983 15007 iS02 15042 l Wt 15079 5146 16183 1622e 15261 16381 15307 16385 15403 15404 IMIB IB466 16467 16478 15670 16673 16697 16603 16818 15637 15664 15683 19683 15701 16738 15731 16740 16746 15772 16783 16706 6816 6869 15880 15913 16843 16 68 168 0 16018 16068 16098 16137 16300 16328 16348 16163 16373 16374 16380 16341 18347 ial 8 M390 16404 16431 16453 16478 16636 18640 18684 10610 10032 16700 16746 16764 1677416784 16830 16866 16386 16S0T ISOOa 17000 17017 17036 17047 17086 17107 17111 17188 tïlOO ITW JÏiïi 22ï J IWiO n o 2 ï ilSS T3 17403 17664 17580 17038 17001 17677 176 3 17834 17841j 17866 17806 17081 179B0 1000 MMS 0143 18188 10104 18351 10303 10333 I88S4 10375 103 jfiü i Hl lts S1 iwi M TO 1 ISS i M i 1 0 MT 10010 looao MOM 10106 1 114 19143 10180 10110 10350 l 30t 10010 10171 4S S Sl £ i 1XX3 lasss 10607 loooo lEJi 27 iï 3a 10071 10007 iSSi 2ïiH SiSS sas Mo I 108U MOOOWOOO OHaCCOttlOEHO MOSO 30640 3006 lOTW MOOS 30037 Üm 1 MCUBeLfABRIEK vraagt een BEKWAAM HOUTBEWERKER welke geheel zelfstandig kan werken en leiding govoK oa oon MCUBBL MAKER SPUITER elke lelfstandig Old Finish slaap en eetkamers kan bewcr ken Alleen prima krachten komen in aanmerking Brievea No T 2031 Adv But ALTA Utrecht Q 3029 2fi Houdt uw schoenen JONG Wat doet een vrouw wanneer ze met n goede ctitat haar huid verzorgt Zij voedt via de porién her huidweefsel en houdt daardoor een mooie jonge huid Feitelijk moet U t doodgewone schoenenpoetsen ook zoo beschouwen Tenminste als U met overleg poeat Natte schoenen b v moeten eerst drogen op spanners of gevuld met proppen piipier Aooit in de zon of bij de kachel Daarna de scboeoeo oak fe randen schoonmsken en pas din iosmeren met ERDAL Doe dit vooral met maar héél weinig ERDAL n Klein beetje Erdal houdt reeds het leer soepel ea buigzaam en dus bsistvrij Zoo doet U langer met Uw schoenen en ook langer met Uw kostelijke Erdal waal eek mei Erdal meet U s Mg sfnl MOttLAMlSCH FABOBCAAT Dirtct na htt itsmtnm dt dttt gui üuiUn daardmr frihtn tl Uu U lanpr mtt Uw BrJall O 3028 IN In t ORDR£CHT en de M£ W£ STR££K is het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD de dogdllksche courant in vr wel ieder gezin Voor algeiue i publiciteit hef aangewezen ghlad Si9 SPORT Vrijwel alle Goudsche elftalloin oefenden OOUDA GEKLOPT 6vE WININ OEN VAN OLYIMPIA O NJI EN G S V Bifna alle Goudsche N V B elftallcn hebben gisteren den laatsten vrijen Zondag vo r de competitie benut voor hot spelen van een oefen edstrijd Heti weer maakte er een natte beweging vah maar het waren onder deze om standigheden degelijke oefeningen Gouda braoht een tegenbezoek aanC V V Wederom bleken de ploegenvrywel gelijkwaardig De gastheerennamen in de eerste helft de leidingTwintig minuten ha de hervattingmaakte Hommels gelyk Eenige minuten voor U d had C V V weer succes Had de doelpaal in de resteerende minuten niet tot tweemaal toe den gelijkmaker voorkomen dan ztfu de wed trud met dezelfde cijfers van vorigeweek hebben kunnen eindigen Nubleef C y V met 2 1 de baas HetGoudateam voldeed goed de verdediging was hecht en er zat gang in denaanval Olympia had het Dordtsche E B O H te gast Ook dit was een ontmoeting tusschen gelijkwaardige tegenstanders Olympia was e fhter iets productiever eif had bovendien wat geluk In de eerste helft scoorden beide ploegen elk éénmaal Daariu trof Hooimeijer nog tweemaal de roos den tweeden keer wet medewerking vaij den doelman ziodat Olympia met 3 1 won O N A de Musschen was een doelpuatenrijke ontmoeting De aneUe en productieve voorhoede der gastheeren wist de pauze viermaal het Rotteroamsche net te vmden waartegenover de gasten slechts één doelpunt telden In de tweede heUt dMd O N A het wat kalmer aan waardoor De Musachen het meest in den aanval kwam Desondanks vergrootte O N A haar voordrong tot 5 1 maar daarop ging het blj de bezoekers beter vlotten Het werd 5 4 en O N A moest nog flink aanpakken om te zorgen dat het daarbU t I De Goudsche doelpunten werden gescoord door Van Witligen Biesheuvel en C de Jong 3 Ds plaatselvjke ontmoeting D O H K G S V had eveneer negen doelpunten tot resultaat De verdeeling daarvan viel echter anders uit D N K dat matig voldeed en welks doel vrtj zwak verdedigd werd kreeg er maar twee op haar naam terwyl G S V in een productieve bui er lustig op los scoorde en zoodoeJIde het resultaat op 2 7 bracht Voorts werden gespeeld Gouda II BtMegraven 2 1 O N A II De Mus ch n n l i Waddinxvecn Olympia 5J Haastrecht Gouda OT 4 0 O N A ni De Musschen UI werd afgelascht Moercapelle en Gouda 4 V naiir yoren AfVeCRINGEN VERHASSINGEN EN HOOQE 3C0EES IN FO£EUl4ti GOUDA 0 ed rfc van Goadenk n ea V E F De uitslagen van de gisteren voorde Afdeèling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedst jden luiden als volgt Ie kl isselG S V 3 Nieuwerkerk 1 f 1 Bergambacht 1 O N A 4 afgekeurd Moercapelle 1 Groeneweg I 3 1 Gouda 4 D O N K 2 4 0 Overgangsklasse Zwervers 2 Olympia 3 2 7 Moordrecht 22 Haastrecht 2 0 0 Lekkerkerk 3 Goudcrak 2 1 7 Se klasse A V E P 1 UN I O 1 2 0 OverEchotje 1 Moercapelle 2 1 8 R V C 1 E S TO 1 1 0 Gouda 5 Q N A 5 1 2 2e klasse Bt S V 2 afg eurd 6 1 1 3 Olympia 4 Stolwuk 2 I buwerkerk 2 Ammerst D O N K 3 G S V 4 Lekkerkerk 4 öouda 6 3e klasse A 6 2 1 13 1 Bodegraven 2 Moordrecht 3 Moercapelle 3 Overschotje 2 ES T O 2 V E P 2 Waddinxveen 2 R V C 2 3e klasse B Groeneweg 2 Schoonhoven 3 2 2 Ammerst S V 3 Groot Ammers 2 afgekeurd Zwervers 3 Gouderak 3 3 O 3e klasse C Haastrecht 3 D R D 2 6 1 G S V 5 Schoonhoven 4 8 1 U NJ O 2 D N K 5 2 O N A 6 V E P 3 S 2 Oudewater 2 Olympia 5 16 1 Overschotje 3 Bodegravm 3 1 1 t Is al vroeg in het seizoen dat het bordje afgekeurd moest worden opgehangen drie wedstrijden gingen gisteren wegens den regen niet door Het overgroote deel van het programma kon echter a gewerkt worden Onder de uitslagen waren eenige verrassingen In de eerste klasse viel onverwacht groot uit overwinning die het zich alduB kMMi herstellend G S V 3 behaalde iaM euwerkerk dat ook dit jaar blijWaBitot de zwakkerek behoort MoercapeHe kwam na deSyerdeeling van verleden week tot oi vollen inzet mat een regelmatige zei op Groeneweg Het vieiQe van Goi ging op het goede pad voort door D O NJC reserves dje het opnleu niet gemakkelijk schijnen te krijgi gederideerd te kloppen n Knappe en bemoedigende prestaite leverde in de Overgangsklasse het degradeerde Gouderak 2 ai in kerkerk van de zoo goed begonnennieuwehng met 7 1 won Olympia 3 herslflde zich met een sprekende 7 2ia Capelle uitstekend Moordrecht 2 enHaastrecht 2 bleven ongeslagen doortegen elkaar gelijk te spelen 0e punten in de e groep zijn kostbaar ntfdoor fiet terugtrekken van Dilettant 2 de competitie uit slechts twaalf wedstrijden bestaat De belangrijke ontmoeting in 2 A V E P U N I O tUSschen pretendenten van het vorig seizoen bracht een sue ces voor V E K De Oudevfratenaren zi n nu door tw e nederlagen een Jtuk achter R V C won voor den tweqlen keer van een nieuweling nu van E S T O De andere debutant Moercapelle 2 kreeg den smaak te pakken Jiet elftal won uitspelend met niet minder dan 6 1 van het wat achterblijvend Overschotje Het vlot gestarte Gouda 9 faalde nu thuis tegen CfN A 5 Ook inde Bgroep een dusdanig resultaat hier werd Lekkerkerk 3 op eigen veld door Gouda 6 overtroefd Olympia 4 stak met een 8 L erm van ival en D O N K 3 zette de tweede sCreep aan den balk In de derde klasse waren een paar rake uitslagen 18 1 voor het blikbaar weer tot de sterkeren behoorende Oudewater 2 en 13 1 voor Overschotje 2 dat eveneens voor den tweeden keer won Mede gingen Bodegr aven 2 en R V C 2 op den ingeslagen weg voort het laats team met een ov rwinning op het gategradeerde Waddinxveen 2 dat alaus k thans clln goeden weg niet kon fclnden Eeh vlotten st rt maakten Zwervers 3 Haastrecht 3 en G V 5 en met klejn verschil gingen ook V E P 2 en O N A 6 succesvol van stapel Overschotje 3 en Bodegraven 3 hadden met eên onderlinge verdeeling een bevredigend debuut Juniorencompetitie OODDA A EN GOUDA C KAMPIOEN Voor de juniorencompetitie van de Afdeeiing Gourtn ijn in de afgeloopen week gOHpeeid de wsdatrijden Afdeèling A Groep I Jodari Boys A G S V A 2 ö Bodegraven A rG S V A 11 1 Uroèp I kkerkerk A ON Ai A 5 v Wegens niet opkoinjeo Afdeèling B Groap Gouda 0 O NA C 4 1 l S V B Jodan Boys B fl Jlympw A D V A C 1 I Judan Boys B G S V B 2 0 Groep t Schoonhoven B Ammer t S V A t O Afdeèling C i S V C Olvmpia B O N A D iioda Ó 0 3 t O Er zijn tWM keslissingen gevallen In groep 2 van Afdeèling A werd rouda A sóoaki gewoonlijk kanipioeo en In groep l van afdeèling B be haalde Gouda C het kampioen cnap De vereaniging Gouda heeft ten fraaie kans op drio titels want hel B elftal dat ia da eerste groep in lie A afdeeting aan de spits sUit heeft door het gelUk spe van Jftodc gra ven A een pirBt voorspraog gekreten Jn afdeehng C I 0 NJV D kampioen uit ds twee reoteerend wed ilnjdpn is nog één punt noodig NOG EEN VEREENIGING IirT DE An EEUNG GOUDA OlMtant naaï de Afdeèling lotterdam Nadat de vereeniging Woerden op haar verzoek r aar de Afdeehng Utrecht IS overgeplaatst hepft de afdeèling Gouda opnieuw een verlies te boeken De vereeniging JMlettanI te Krimpen a d Lek die met twee elftallen in de afdeèling Xiouda uitkwam had eveneens c grond van reiaomstandigheden overschrijving naar de deeling Rotterdasn verzocht tn ook dit verzoek heeft de N V B ingewilligd Jod an Boys beginnen goed BEIDE ELFTALLEN WD EN De twee elftallen van Jodan Boys hebben de Zaterdagmiddag competitie van de Afdeèling Rotterdam met een overwinning mgezeU Te dezer stede speelde het eerstetegen W I A De Boys gaven voorde rust een snelle en open partij waardoor W I A geheel in de verdediging werd gedrongen Reeds spoedig Scoorde C Boer 1 0 WJ A trachtte het pel U verplaatsen maardit luHte niet BU een Goüdschen aanval maakte P Weber het tweede doel pun tmaakte De Jodan Boys kreegnu uen smaak te paUten J Verburgzorgde voor het derde en J Hoogendocm voor het 4de en 5de doelpuntAan de overrijde brak de midvoor door en bracht de tand op S 1 Na de pauze zakte het spelpeil van de 3oys ferwül WIA feller ging aanpakken De Goudsche achterhoede gesteund door de half lmie wist er echter wel raad mee De aanvallen van de Boy bleven echter er gevaarlijk en J Vertnirg drukte dit uit door er 6 1 van te maken wat ook de eindstand werd Het tweede elftal was in Rotterdam blj Unicum 3 te gast en bleef met 3 1 de baas MARKTBERICHTE3I KAABIMaKT OtTDCWATBa if W W Wrtllen weïMide SJ A ii J PtII W U kwal aae 6t 90 tt k ni ss ss ibBdti fl uw WIELRENNEN Uitstekend werk van Hofstede TWEEDE IN CADftKBG COVltSE D Goudsche renner Jan Hofstede heeft een fraaie prestatie geleverd door in het gisteren te Valkenburg verreden Caubergcriterium onder zoo rtoeijijfe weersen wegomstandigheden als tweede te eindigen Het is een zwaar parcours dit traject over 103 K M waarbij m totaal zestien maal den Cauberg beklommen moet worden Meer dan de helft van de 34 deelne mers viel uit Winnaar werd Pellenaars in 3 uur 1 min S8 sec en op 40 sec achter hem kwam Hofstede die weer veertig seconde voor was op numn er drie J Braspenning Voor den Bergprijs voor den besten bekhmmer van den Cauberg werd HofGl de vierde met 23 pnt De winnaar eveneens Pellenaars had 49 pnt ATm ETIEK Gestadige groei van Achilles ntUfEN DER CLVBWEDSTRUDEN UrrGEBKIKT Zaterdagmiddag hield de Goudsche Athletiekvereeniging Achilles ia café Duy tee haar halifjaarlgksche leden vergadering welke zeer druk bezocht werd In zijn openingswoord wees de voorzitter de heer T Tuinman op den gestadigen groei van het ledenaantal en hu sprak de hoi uit dat deze groei voortgang rol hebben Vervolgens werd tot uitreiking der prijken van de onderlinge wedstrijden overgegaan De winnaars waren heeren tienkamp P Sehouten heeren zeskamp A Verkaik dames zeskamp S Mlkkers juniores driekamp A Hornis y De cloSkampioenschaitpen 1040 werden aj volgt behïaklT heeren 100 M hardloopen A Ver kaïk 12 2 sec 4O0 H hardloopen D Heu 58 4 stt 800 M hardloopen D Heij 2 min 10 4 sec 1500 M hardloopen D Heij 4 min 33 1 sec verspringen M J Schouten 5 26 M hoogspringen T Tuinman 1 60 M poUstokhoog P SchObten 2 80 M hink stap sprong A Verkaik 11 68 M kogelstooten 5 k g C Signer 11 92 M kogelstooten 744 k C van Dyk 10 11 M speerwerpen S Poot 3S 07 M dijicuswerpen C van Dijk 29 20 M juniores 70 M hérdloopen E van Eeuwen 9 4 sec verspringen E van Eeuwen 4 61 M hoogspringen A Hornis 1 30 H damesr7e M hardloopen S Uikkers 10 4 sec verspringen S Mikkeri 4 12 M hoogspringen M Mikkers 1 10 M kogelstootm O Rook 8 15 M eer werpen G Rook 18 55 M dis pen ö Rook 18 50 M Wegens bedanken door den heerC Bontenbal was in het bestuur ta vacature ontstaan De h r T Rook werd als bestuutsbd gekozen De pers en propaganda commiui en de technische mmissie werden tcompleteerd en gebracht op resp ifii en vijf leden Besloten werd de wintertraming U laten aanvangen per 1 October Ak vanouds zal de training onder leiilial van den heer J A van Booren uit Da Haag staan Van gemeentewege werd het gebruik der gymnastiekzaal in de Centrale Kopschoo verkregen en wel i Woensdagavonds Na een geanimeerde rondvraag werfde vergadering gesloten ZEILEN WEDSTRUDEN OP DEN PLAS VERREGEND De giitieren op den plas Elfhoevo uitgeachreven zeilwedstrijd van de tersportvereeniging IJselmonde de teajnwedstrijd tusschen de GkH sche watersportvereeniging Elflü ven en de roei en zeilvereenilW Gouda zijn wegens het slechte niet doorgegaan De wedstrijden voor as Zondag opnieuw va tgestnl Mausoleum voor ex keizer Wilhelm II IN DEN TüW VAN HUIZE DOOI Door een bekend architect uit Berli is dezer dagen begonnen met o bouw van een mausoleum in fraaien tuin van huize Doorn J wijlen exkeizer Wilhelm II jarenlsM heeft gewoond en enkele maanden V leden is overleden Het te bouwen mausoleum voor gestorven ex keizer zal worden opip trokken j Hollandsch baksteen gea met pannen en gekroond door een Wperen kruis De wanden van het i rieur zullen bestaan uit wit zwart Ij aderde marmeren platen afgewis door stemmige glas m lood motieveo Wanneer het mausoleum geres zal het stoffelijk ov rschot dat th in de hofVapel rust in alle stilK dezen grafltelder worden bijgezet De bonnenlüst In verband met de plaatsmimte de lionnenlijst njct ApcooMiea den Met raadpielge derhalve die Zaterdag i ons blad Itfeflr staan Wijzlglngea lijn er ta het we einde niet gekaaacs dwt radaeteur voor Ooud i r TMor Sooda Boofdrtdacuur J O tivnun Jli Owfrtdaeteur voor Ooud Om