Goudsche Courant, dinsdag 16 september 1941

DINSDAG 16 SEPTEMBER J KOOPMANS BAKPOEDER IN PAKJfiS VOLOOENOE VOOR 500 GRAM MEEL Zfidt hal hutt van KOC MANS GBHENGO MEBL GnrttoMnMl ml KoOfUhOHSf JhkfU t tt Bonvrii Dan varinr gt U goad garasan pMmakoafcan of poHart ook rtwdar alfcraw morny a irnmnmmn h v lbuwmiow a 3040 3 langaboden partij aEM ZIT SLAAPItAMER GEVRAAGD door Heer liefst met pSttsion Br no O 3043 Bur t d blad PAPIlRWÜL J popiorwol voor varpokkingt doeleinden BrievM onder No G 303Ó bureau van dit blad 10 Orosslera prtfzen p 100 kt Detailiutea prijzen P kg ƒ 0 7 0 54 0J2 V RECHTs ii RAAD VOOR DB SCHEEPVAART BE tUkJÊt TAN DB JMABGAKETHA CO NEUA Vrudag J l heeft de Raad voor de Scheepvaart onder vooo itterschap van prof Taverne en scheepsramp behandeld die zich vlak voor de HoUandsche kuit heeft afgespeeld Op n Juh IMl n l was de Katwyksche motorlogger Margaretha Cornelia de KW 135 op de hoogte van Camperduin aan het viaschen toen het schip door Engelsche vliegtuigen werd overvallen en gebombardeerd Bnnen enkele oogenblikken ging het schip naar de diepte een der matrozen kwam hierbU om het leven De Raad voor de Scheepvaart aldus deelde de voorzitter van denRaad mede achtte het noodi dezezaak nader te onderzoeken m verband met de reddingsmiddelen dieaan boord van het schip waren geweest en omdat enkele leden der bemanning niet konden zwemmen Deeerste getuige die voor werd geroepen was de schipper v n de Margaretha Cornelia J Hoek Hij was zoovertelde hü op 21 Juli uit IJmuidengevaren naar de vischgronden bijCamperduin De kust was op den23sten Juh nog uitstekend m zicht Erleek geen gevaar te duchten toen deschipper met een paar leden der beman tjing tegen twaalf uur naar bene ien ging om te eten Eeni en tijdlater zoo vervolgde Hoek voelden wijeen schok Ik dacht eerst dat wi vastwaren geloopen Ik rende naar bovenen direct op den schok volgden tweezware ontploffingen en hoorde ikvliegtuigmotorem Direct be pfto ik iat wij door En erden overvallen Een 1achter het schip terecht gekr n was op bpt achterschip gevallen de derde w s een voltreffer midscheeps Onze logger zonk snel en ik gaf onmiddellijk bevel om de sloep die op het voorschip stond te water te laten Dat ging echter niet zoo gemakkelijk De boot werd losgegneden maar het was te laat om haar nog m het water te vieren Ondertusschen kwamen de vliegtuigen weer laag over vliegen en Ik vreesde mitraillpurvuur Ik had het coihmando zwemvesten aan reeds gegeven en beval mijn mannen overboord te springen Mijn zoon was aan boord Hii kon goed zwemmen maar mün zwager die eveneens aan boord was ais stuurman kon niet zwemmen HU sprong toch te water en ik wist een boei te beteiken die ik hem toe kon schuiven Onze monteur had nog kaïns gezien zich te ontkleeden en ook mj was overboord gesprongen Voor hem bestond geen gevaar omdat ik wist dat h j de zwemkunst evpneena machtig was Een ander ge val was het met den matroos Andewiel die kon niet zwemmen en hij 4urfde blijkbaar niet overboord te springen Hij probeerde nog een zwemvest te bereiken maar het was voor hem te laat HU is blijkbaar hoewel ik het niet Heb gezien roet het schipnaar de diepte gegaan Ijttusschen was de sloep los geragkt en deyer dreef omgekeerd op het water Ik wist er op te klimmen en kon oodseinen geven aan sschersschepen die in de buurt waren en die reeds in onze richting stoomden De Sch 332 en de KW 22 waren weldra dicht in de buurt en konden ons oppikken Eeïi uur lang is de plaats van den ïamp nog afgezocht maar matroos Andqwipi = liPt meer gevonden De voorzitter v an den Raad voor de Scheepvaart bracht den schipper van de Sch 332 Taal hulde voor het onniti4dellijk assistentie verleenen en itèt kappen van de netten De inspecJ teurgenel aal voor de scheepvaart de v heer P S van t Haaff was van oordeel dat de reddingsmiddelen op een visschétSraartHJg niet altijd gemakke Hik z jn te plaatsètl 8 ond er het bedrlif te storen Een vlot achtte hij Mei It d practisch ïeker niet bij slecht weer of bij hevige koude Op de mo torlogger was zijns inziens niet de giede plaats voor de reddingmiddelen gekozen Het i oorts zeer te betreuren zoo zeide ot h er Van t Haaff dat niet iedere zeeman kan zwemmen Dit is reeds een probleem zoo oud als de zeevaart zelve en het wSre te wenschen dat vooral in dezen tifd iedere opvarende de zwemkunst machtig was een meening waarbij de voorzitter prof Taverne zich geheel aansloot De Raad voor 4e Seheepya rt zal later uitspraak doen == = r DE BONNËNLljST 14 SEPTEMBEB T M M SErTEMBEB 354 brood 4 rants brood of gebak 3S brood 1 rantsoen brood of gebak 33 ei één et tjn 20 September 35 vleesch Vi rantsoen vleesch of vleesdiwaren 35 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren 35 melk I 1 Uter melk 38 res aardappelen 3 kg 7 SEFTEBIBEK T M 4 OCTOBBB 34 35 36 en 37 bloem 44 ranuom bL br of gebak algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram coffiesurrogu algemeen 500 gram jam alg 250 gr havermout C havermout 250 gram havermout C rijst 250 gram rü t algemeen 250 gram gort alg 100 gr vermicelli of maizena 34 35 36 en 37 kaas 100 gram kaas 7 SEPTEMBER T M 24 SEPTEMBEB 34 35 boter 250 gram boter 34 35 vet 250 gram boter met reductie 1 SEPTEMBER T M 30 SEPTEMBEB 16 katten IH kg kattenbrood 16 honden groep I II 10 kg gruep III 8 kg groep IV 6 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood WAP IS EEN RANTSOEN BROOD 100 gram brood GEBAK 71 gram be chuit wafels biscuits koekjes öf 140 gram speculaas koek öf 300 gram cake it 400 gram gevuld klein korstgebak ö £ 500 gram gevuld groot korst gebak of 600 gram taart gebakjes BLOEM 70 gram tarwebloem meel roggeb oem meel zelfrljzend bakmeel RUST 250 gram rust rijstcmeel bloem gries gruttemeel gemengd meel HAVERMOUT 290 gram havermout vlokken bloem aardappelvlokken GORT 250 gram gort gortemeel grutt n VERMICELLI 100 gram vermicelli irucaronl spaghetti MAIZENA 100 gram malzeiu ago aardappelmeel óf 100 gram zetmeel verwerkt In puddingpoeder of puddlngesauspoeder VLEESCH 100 gram vleesch gewicht van been inbegrepen VLEESCHWAREN 75 gram gerookt of gekookt vleesch óf 75 gram gerookte worst éorten óf 100 gram gekookte worstsoorten óf 125 gram leverartike en toTtgenworst nJerbrood óf 190 gram bloedworst JAM 900 gram Jam siroop homng eni Andere distributieartikelen KOLEN Kookdoelemden letter M en N Bob No S K F Gen anthraciet 9e periode 1 h l anth V of 50 k g turf cokes Gen turf 9e per 50 sL baggerturf tm 30 September V varmin 01 02 63 haai den en kacltels J 01 t m M haarden en kacHfels K 01 t m 11 centrale verwanning een eenheid vaste brtmdstoffen 65 06 67 haarden en kachels J 05 t m 08 haarden en kachels K een eenheid turf Geldig t hi 31 December PETROLEUM M 13 en O 11 11 Aug t m 5 Oct voor keuken 2 liter SCHEERZEEP J textiel t m 31 Dec 1 rantsoen ZEEP 11 alg ei B zeep van zeepkaart P en Q tm 30 Sept 1 rantsoen VEEMABKT ROTTERDAM 18 Sept Heden werden ter veemarkt aangevoerd 3007 dieren v rond r 50 paarden 72 veulens 111 schapen 1650 runderen 243 nuchtere kalveren £ 77 graskalveren en 86 boi ken en Kelten Prijzen per stuk melkkoeien van 805 465 SW kaifkoeten van 610 475 370 var koeien v jtti 410 305 265 vaarzen van 370 30O H3 Pinken van flOO 215 180 Jraakalverten an 206 ÏWr T85 Dé ëlünvoeT v vW graskalveren wae iets kteiiMr met kalmen handel en iets stUver In prijs De aanvoer van melk en kalfkoelen was als vorige week met stroeven handel n de prijzen waren hooger Varekoeien aanvoer flink stuggen h ndel en ruim prljihoudend Vaarzen en pinken Iets ruimer aangevoerd Handel stil met oijveranderde prijzen Boofdredactéur J O Wcytters Rott raam Chef redicteur vm Gouda n Ofiiurctcn f TIeter Gouda Advertentifiii Oetronwd Ir W H VAN ZOEST w t ex N J PORTLAND Tiddarti De Heer en Mevrouw VAN ZOESTDortland danken mede namem wederzydsche familie hartelijk voor de vele blaken van belaogsteUlag bij hun huwel k ondervondeo Oouda 16 Sepfember 1941 O 3042 12 AA6TUW Heden overleed oaze beate Oom COWNELIS VAN TOMaEIILOO in den ouderdom van 83 Jaar int aller naaia C VAN TONOERLOO BZ Qp uda 15 Sept 1941 Q 3041 13 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJ N GROSSIEtlS E f UETAltLISTBNWUZKN TO GROENTEK EN ntUIT Bericht Na 35 De hieronder volfiende groenten en fruitprijzen zijn geen vastgestelde maximumprijzen Zij geven In de eerste kolom den hoogsten prijs aan waal tegen de grossier de producten aan den detailhandel mag afleveren terwul m de tweede kolom den con ument eeh rit tlijn gegeven wordt voor de prijzen die hem ten hoogste In rekenmj mogen worden gebracht Boven de e prijzen zullen in dit tijdvak in ge n geval groeiucri of fruitaan den detaiinst resp consument mogen worden verkocht ook niet wanneer deze van de beste kwaliteit zijn Daar deze prijzen zijn gegrold op groenten en fr it van d beste kwaliteit zullen in de meeste gevallen d verKoopprUzen lager moeten liggen Deze prijslijst geldt van il iat en mej 23 September 1941 y C J MSiersprijzen OetaiUislenprUzen GROENTEN Bloemkool i sorteerms I ƒ 15 12 p 100 It 100 100 kg 100 100 JM at 100 kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 § 10 100 st 100 100 100 lig 100 100 100 100 100 100 100 10 100 It lookg 100 WO 100 100 100 100 100 st lOO 10 100 100 kg 100 100 10 100 st IS 100 100 kg 0 20 p 0 1 0 S f 0 09 0 0 0 08 0 47 0 33 0 24 0 24 0 22 0 19 0 17 0 01 0 08 0 07 0 0 0 22 0 1 015 0 10 0 14 0 0 0 20 0 13 0 0 oog 0 07 0 17 0 II 0 07 0 0 0 13 0 20 0 13 0 10 0 20 0 18 013 0 16 0 13 0 10 0 08 0 07 1 50 0 56 0 32 0 54 0 29 0 17 0 07 0 62 st Tomaten goede kwalitefn é mtsvortntf M i knel 19 W 16 12 é52 kg Wortelen met lof per b0s londer lof fijn gewasschen zonder lof middelgrof gewaasclien zonder lof grof ongewaas 9ien 7 28 8 50 i fl flÓ ii 90 5 90 L bos kg Stokboonen pi msesseboonen snij en spekboonen w Btamboonen l M U 4 1 andere soorten Umboonea Pronkboonen g Koode Kool Savoye Kool Witt Kool SoitSkool 14 M n 4 S0 H 5 70 V komkommers Z uT 7 4 kg Bleten n V V 1 kè p t Tii V l ii kg p st Gekookte bieten sa fe 3 f meei stuks p kg TT minder dan 3 st p kc l S 50 S 12 88 M low KropslH bov 8 krop p kg m S04 Bt tot 5 krop p kg T Andijvie 4 50 9 52 Stoofsla 9 52 750 Postelein Prei 15 12 tot 10 mn r 9 2 Knolselder ij ir van 8 10 cm Ö 9i52 beneden 6 cm 4S 4 l 4 W kg FRUIT Melo nenproeiip jnanas 42 andere soortfn Per iken Extra boven 7 cm O 24 88 I van 6 7 cm Ci 21 84 ni van 4 5 cm en IV bereden 4 cm O 5 04 4648 kk Opm Voor het snijden van kool mag S et fier kg berekend worden met ctieii ve siandp dat de kor na hpt nljden gewogen wonlt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het sc irappen gewogen worden Voor speciale bezorging van bestelde groenden en fruH mag door detaillisten 1 pt per kg In rekening gebracht worden boven den werketljkenverkoopnrijs at winkel De prtjzen voor appelen peren pr bneti en druiven vindt Ü in een ekters In dit blad opgenomen publicatie 2828 l 0 BntlCBT N Ï8 PnUZEN VOOR APPELKN PKRKN PKUIMCN EN DRUIVEN De hieronder volgende prijzen zlJn geen vastgestelde maxlmumpfUzen ZIJgeven in de eerste kolom den hoogsten pr s aan waartegen de grosster de producten aan den detailhandel mag afleveren terwul In de tweede kolomden consument een richtlijn gegeven wordt voor de pr sen die hem tenhoogste in rekenmg mogen worden gebracht Boven deze prijzen zullen In dit ttJoFvak m g n geval appelen peren prulmen of druiven aan den detaillist resp consument mogen worden verkocht ook niet wanneer lïeze van de l este kwaliteit eün Daar deze prijzen zijn gegrond op fruit van de beste kwaltteik suilen lu demeeste gevallen de verkoopprijzen lager moete liggen Deza prUsUlst geldt tot nnïer arderj Appele Cox Oranje Pipptn Jonathan extra kwal 57 40 1 24 01 Ie kwaliteit 2e kwaliteit Goudrelnetten Schoone van Boskoop Present an Engeland Princesse Noble Yellow Transparant 40 n 29 a 18 4 3S 2 26ja 15 11 0 5t OJ 0 23 Zigeunerm Sterappel extra kwaliteit Ie kwaliteit 2e kwaliteit Bellefieur Brabanfache Bellefleur Limburgsche Leinoen Oranje Reinette extra kwaliteit Ie kwaliteit e 2e kwaliteit Jacques Lebel BellefleUr Fransche Bellefleur Engelache Bellefleur prentsche Bellefeur Westlandsche Pomme d range 14 M 0 32 O20 0 27 0 17 OJO 0 17 0 14 0 11 Ie kwaliteit 2e kwaUtert ISÜ Overige soorten Ie kwaliteit 20 7 2e kwaliteit t2 tt Val van Goud en Ster reinetten 12 n liM 1M Val van overige appelen Stek en wormsteicige appelen zuur Stek en wormstekige appelen zoet Peren Beurrë d Anjou Dubbele Jutten Enkele Jutten 0 ms4cinder of Kruidenierspeer extra kwaliteit 52 0 Qfii Ie kwaliteit 35 1 0 41 2e kwaUteit 14 4 0 Beurré d Hai dy Claim s Favorite Fransche Wijnpeer Precoce de Trévoux Bréderode Giezer Wildeman extra kwaliteit 40Ji 0 54 Ie kwaliteit 6I OJI 2e kwaUteit ItM 0 17 Beurré de Mérode MsMgdenpeer Kleiperen Ponds peren Ie kwaliteit 26 11 0J5 2e kwaliteit UJt 0 17 Overige soorten Ie kwaliteit H 4 OX 2e kwaliteit llj 0 17 Stek en wormstekige peren 7J 0 10 Prulaae Dubbele Boeren Witte Reine Claude d AIthan Reine Claude Verte It kwidltelt 40 li t M 2e kwaliteit 1541 jm Reine Victoria Blauwe Elerprulmen Engelsche Krozen Zoete Kwetsen en Prulmedanten Gele Elerprulmen Rood Elerprulmen WUnpruJmea Ie kwidllelt lljt 6 42 2e kwaliteit 15 11 OJO Overige soorten pruimen Ie kwaliteit M Ii 0J5 2e kwaliteit OM 3 Drolve t f MuscMt Westfriila Leopold Golden Champion Gros Colman TSJM 1 60 Frankenttaaler MM IS andere aoorten MJ4 0 77 Voor de speciale thuistiezorglng van bestekl fruit mag 1 cent per kg in rekening worden gebracht boven den werkelijken verkoopprijs af wmkei 2830 126 OFFICIEELE PUBLICATIE YAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERM BESCHADIGDE BONNEN De Secretai Generaal van lipt Departement van Landbouw en VlsscheriJmaakt het volgende bekend mfct betrekking tot beschadigde bonnen ZooaIs bekend ts het verboden beschadtgde bonnen le plakken op opplakvet len Met naijruk wordt er de aandacht op gevestigd dat als beschadigingeveneens dient te worden aangemerkt a de opdruk van een knngnummer 1 b streepen van een rolstempel c antlinepotloodstreepen De bonnen welke van bovengenoemde stempetopdi ikken of streepe i rijn voorzien zhn ongeldig ii mogen demalve niet dooi detaillisten In ontvantjst genomen of op opplakvdlen geplakt worden 2825 28 Schrijfmachine te koop gevraagd Brieven met prijs onder no O 3037 bur r d blad 5 Geen verspilling MP Circulaire ot andere druk verken ingezoniieo op advptentiea waarin wordt venocht neven te tendeo aan on oureati worden door om ad ntnistratie niet doorgezondenGedurende Mo maand blevenlezer stukken ter beaetukkingvan de afzendera daarna ui evenala van de nletaf ebaaJdebneven tot vemiettgllis daarvan worden overgegMK Couranten reclame belli een zeer groot voordeel m bet feit dal het mogelijlr is de advertenties uitsluitend te richt n tot ben voor wie ze zun bestemd WU men slechts een bepaald rayon bestrgken dan neme men de dagbladen die daar verscb jnen en geiezen worden De mogaHNW bestaat tevens bepaalde verspreide groepen te bereiken terwijl varzelfsprekend ook het geheele idnd btstreken kan worden in al zijn geledinna Dit zijn eenige van de bqaoadere voordeelen yan doeltrcAm e couranten reclame Cebuco lïeereDg Amsterdam 1 FÜLILLEIUW Uladnik factadao Zn VERBANDE SANDAWAKU 87 flouc Gut en Niki Gornenljurg kruipen in de tent Hacvischwillie werpt een paar blokken op het vuur De vlamfnen laaien hoog op en verlichten de gsnsche omgeving Een der paarden begint te hinniken HaaivischwiUie kijkt op Doch de dseren staan rustig met hangende Aoppen ze slapen I Zware stilte daalt over het aardrijk Slechts de wind fluistert in de taldcender dennen heel ver klinkt het niiïchen aat zomer en winter door de taiga gaat een ruischen dat het doodezwijgen der wildernis nog tastbaarder maakt De vlammen van het kakrimpen Geen nood een flinke raad blokken ligt gereed Hfx ent Haai vischwiilie bij Jf HHHeren van den Uchtschijn tjgM l n de oogen teVien oogen die uit het zwart der wildernis star op hem z n ifericht Hij grijpt zijn geweer doch op hetzelfde moment zijn de gloeienHe groene punten verdwenen Heeft hij zich vergist Met ingehouden adem en voorover geneigd hoofd blijft hij zitten luisteren Zwijgend donker bgt het oerwoud Nog drie weken misschien nog vier moeilijke weken Zoolang zal de tocht zuidwaarts duren Dan is Wladiwostok bereikt En dan Wat zal dan van henv HaaivischwiUie terecht komen dan plotseling vliegt het hem naar den ïieelï een schier onbedwmgbaar verlaJigen een razend heimwee naar huis Naar Denemarken naar Jutland oe komt hij er het snelst heen Zal hij in Wtadiwostok monsteren Eigenlijl de be te methode AU Ie g vergeten fprookjes zoo duiken de herinneringen op aan de plaatsen waan hij als kind heeft gespeeld Daar is de dorpsbron met den bronzen leeuw die twee meter water spuwde Daar in het tiosch achter het dorp daar zijn de hdlen en tenten waar Indianen ea Bleekgüzichten met houten sabels een strijd p leven fn dood uitvochten En daar gaat de oude schootmpp ter Knutsen bijeena i Nlkkeltje Hij draagt zomer en wmtervj een groen verschoten overjas en 3 hij Zondagsmorgens ter kerke gl t blijft hij voor het portaal net zgo ng treuzelen tot de burgemeester komt en hlJ geUjk met zun edelachtt re kan binnenatapp En daar t p vrouw met het blecke magere gezicht ze is weduwe en om haar half dozijn kinderen behoorlijk naar school en kerk te kunnen sturen gaat ze van Maandagmorgen tot Zaterdagavond uit werden Maanaag bij de vrouw van de notaris Oinadag bij den ontvanger Woensdag Donderdag s avonds komt ze doo f Tio en afgetobd thuia en fimn meet ze no haar eigen huishouding doen die vrouw Moeder mompelt HaaivischwiUie Het vuur Icnettert de vlammen dassen Geen geluid verbreekt de stilte Een hand i rdt op den schouder van Haaivischw lie gelegd H j klikt verschrikt om Rouca Gura taat voor hem HaaiyischwiUie heeft hem niet gehoord zijn wapht is om Niets bi zotidèrs Neen Wel te rusten HaaivischwiUie Goeden nachi graaf IJaaivisrhwillip V ruipi m de tent ei strekt ztcb behaaglijk uit secoi e later springt hij op en nar buiten T Tj jftt er HaaivischwiUie Ilcin en maar ik kan me vergist hebbed ik meen kort te voren een paar gloeiende punten te hebben gezien Gind waar die Oude eiken staan i hign was het een tyger Hoi pDé geleden Haaivisch Een half uurtje drie kwartiei Nu volkomen gerustgesteld gaat hij ten tweedvmaic de tent binnen en ligt weldra ui diepen slaap Bustig zonder storing verstrijkt de nacht Vroeg in den ochtend zitten de vrtenden aan het ontbijt De paarden worden verzorgd en nu tr dten ze weer verder door het onbc ida oerwoud naar de 7oedoewakoe jn eerstvolgend reisdoel Pichte nevels zweven door de taiga Vaak gtcbeurt het dat de kleine karavaan geheel en al door dien witt sluier Is ingehuld Dan moeten ze elkaar voortdurend toeroepen om niet gescheiden te worden Door eei of andere oorzaak wordt de onderUige verbinding verbroken Graaf Rouoa Gura staat plotseling a en met een der pakpaarden dén hengst Kanda die onrustig begipt te hinniken Waar zijn de kameraden gebleven Hij roept Stilte Wit ondoordringbaar staat de witte nevel voor hem Hij kan geen twee meter ver zien Kanda blikt hem angstig aan Nikl schreeuwt hij uit lle macht Geen antwootd HaaivischwiUiel Zwijgen Graaf Rouca Gura haalt onge £iidig de schouders op Waar zitten devrienden Doch even belangrijk is devraag wanneer is h j hen kw tgeraakt Misschien wel een uur geleden Wie weet waar de vrienden op t oogenblik zitten Hij roept en schreeuwt en brult I doch lo ggt ge antwoord Ten einderaad grijpt hij zijn bulu hn vuurtmaal in de lucht Kanda begint on tig te steigertn Maar nul gelukkif indelijk door den dichten nevel Tclinken drie doffe schcrten De vrienden hebben geantwoord Maar hetduurt jiog ruim drie uur vóór ze bij ellc ar zijn 1 Op den vierden d g van lun tocht naar het zuiden maken ze kennis ntet de eerste ernstige wiÉiterboden Het begint met een soijdepd kouden wind die de laats dorre taicken van de l men breekt 3 nevels trekken W j ztjn weldra geheel verdwenen 8 bruine en gele gebladerte da i bodem bedekt ritselt onder de vo der reizigers Avonds begint M vriezen De voorraad versch vleesch is bfl geheel uitgeput De laatste paard toen de nevels als dichte sluiers op aarde hingen kregen de mannen P eland geen hert en zelfs geen tO hoen te zien En nu het gebladerte der de voeten kraakt zuUe i ze zeker geen stuk wild onder schot k gen Eindelijk is de ToedoeWaJtoe f en wordt een rust van drie 5 houden Meruchen en dieren zich hersteUen van de doorgestane J oeienissen En gelijktijdig Saan denken den voorraad ï vleesch aan te vuUen j Aan den oever van de vrij s doch snel stroontende rivier wo tent opgeslagen In de onnii i Tj nabijheid vmden de paarden voldoende gelegeniieid om t Ta HaaivischwiUie grijpt bijl en grfat hout kappen Ze V doende hebben om lurenrfe gen het vuur te laten branden j Wordt h é