Goudsche Courant, woensdag 17 september 1941

OUDSCHÉ COIBANT ï isdagnseptemberi94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN l p t No 20735 B ui auBET n RU nu roctr eiilag MM Cbefredactaun F TDSTER Öouda luche troepen in steppe ten N wan de Krim iUiivai op Donetzbekken mogelijk geworden vloot dringt de Finsche Goll bhuien Een nieuwe textielkowt Uitreiking tegen 1 November Nieuwe aardappelkaarten Oe Ftthrer b j zUn soldatM aan het OosllCont Onverwacht komt de wagen van den Führer op een vtlbgveld ia het Ooiten aan Weitbüd Polysoon U te commentaren welke van lillli zud gisteravond te Berlyn la kit extra bericht over de groote IhM overwinning aan het IlmenItw legeven werd blykt welke S M beteekenis de boUjewhten aan tapad m militair zoowel als in ItMmiKh opzicht hechten want Iduniit Heen kan de buitengewone liüiniuet der Sovjet leger ter ontIMU vin Leningrad verklaard wor AirVlii militaire zijde wordt medeiWldlt dt itryd meerdere weken llidmid heeft en dat de Sovjetlegers lm maal geprobeerd hebben LeninIml Ie ontzetten De gevolgen van de IwÏkIu overwinning zullen voor de IwMiferi van Leningrad zeer emlill ttlD Berlünache kringen wachten iaililiamiing op de dingen welke uitIjn overwinning en uit de gezamenI i ki operaties op het Oostfront zullen liMrlk men Vooral wordt bijzondere IMdlitiiii gehecht aan de mededee fel dit de Duitsche diirkiei welke Ik Dnjepr op een breed front overililnieii hebben zegevierend naar I til Ooiten oprukken Uit berichten van Buitsche oorlogsIttRHiKindenten blükt aldus meldt de iDiBliche Zeitung in den Si derl a n d e n dat de DjiitI hl toepen door hun overtocht over Dnjepr uitgangspunten hebben fbiien voor nieuwe aanvalsacties in ikrtehling van het Donetzbekken dat I tóod il door zjjn geweldige indu Hmfe tn zijn groote bodemrijkdom IB Ook de benedenloop van de Jopt is overschreden door Dult h troepen die inmiddels in har rtttjd diep In de Nogai steppe 1 Noordtn van het schiereiland löln it n doorgedrongen i lie gevechtsvliegers vernielden iSLi ertigtochtswegon van den ff verbraken in de allereerste I 4 verkeer op de spoorlijnen £ f wat de KLrim leiden De zich i ltencnde doorbraak door de M vooniening der Sovjet Unie iST f i meening j nache militaire kringen een Lu l e ireiging van de indu CHE VLOOT DRINGT 8CBK GOLF BINNEN J i DuiUche fcine zijn ketD N B verneemt m den met 1 lew i i gepaard gaanden I ftS der b olsjeyislische zee j ncliten uH het gebied rondom J ononderbroken aanvallen het SJÜ de Fmsche Golf bin l X moeilijke omstan t aLi succes wSS ondanks krachtige bol kJr luchuanvallen Intus fa nnen het besUk van de W l Je Estlandsche kust l i f kustverdediging ver I £ T i nieuwe batterijen I Pgisteld M Ï BNINGEAD jffijiie gevechten in t versterkte fciy t ningrad heeff den Hen Duitsche divisie infan 6 ZJ de SovjeU op hardnekyi tiJ3 verdedigde bunkerstelling Nt j een stadje veroverd In i ir door de troepen dezer Kut tfunkers buit gevecht ge BU Klef Tl het Duitsche ISmi n w het D N B W 2 September in opeenK WelliB Sovjettroepen en geri f4 het gebied van L fcSbom Geve htsvliegtuigeii wmmenwerpert vernielden 43f erkmgen en troffen e troepen zwaar Tal rb ke autocolonnes werden met bommen en boordwapens aangevallen en 350 voertuigen werden vernield By den aanval op pantsercolonnes vernielden de Duitsche vliegtuigen 20 tanks In bet Noorden Sterke afdeelingen Stuka s hebben in de omgeving van Moermansk den 15den September de daar aangelegde versterkingen der bolsjewisten gebombardeerd In de Noordelijke Ijszee werden door bomtreffers twee transportachepen van 2000 en 1000 brt tot zinken gebracht Een ander schip van 1000 brt liep zware beschadigingen op ENGELSCHE VLIEGTUIGEN AAN HET SOVJET FRONT Blijkens het dagelyksche D e u tscher Politischer Bericht is een eskatfer van de Engelscheluchtmacht naar het öorlogslerrein inSovjet Rusland gezonden Dit heeftvolgens Reuters luchtvaart correspondent in Engeland de grootste voldoening gewekt Het Be r i c h t merkt hierbij op dat hoewel men de juistheid van een en ander tot dusver nog niet kon vast stellen toch reeds gezegd kan worden dat Berlijn een opduiken van de Britsche luchtmacht met de allergrootste bevrediging ter kehnis zal nemen omdat het er het bewijs in ziet dat het Sovjet luchtwapen in twaalf weken zoo is gereduceerd als zelfs in optimistische Duitsche schattingen niet werd mogelijk geacht Volgens Engelsche berichten zijn niet slechts vliegtuigen en vliegers doch ook grondpersoneel naar de Sovjet Unie gestuurd Zoo zouden zich aan het Sovjet front dus honderden mi i TChicn wel duidend Engelschen bevinden 0 jk dit acht het bericht opmerkelijk aangezien de Sovjetregeering indertijd een EngelschAmeri kaanschen wensch heeft afgewezen om waarnemers naar het front te sturen dit onder het motto dat men f een faenschen maar materieel nooig had DE CONFERENTIE TE MOSKOU Naar Associated Press uit Londen meldt is de Amerikaansche missie voor Moskou blf haar aankofnst op het Londensche vliegveld verwelkomd door Eden den Sovjetambassadeur Maisky en lord Beaverbrook Kort daarop had de leider der Amerikaansche missie Harriman e n conferentie met Churchill waarna Harriman rimanverklaarde dat hij zich zoo snel mogelijk naar Moskou wilde begeven Naar Associated Press ver4er meldtmoet de urgentie van het vertrek vanHarriman verklaard worden door berichten uit de Sovjet Unte volg enswelke het Sovjet leger in de Oekninelieh in een niterst gevaarti e positie bevindt De bolsjewisten wmsehenin allerijl ied ir mogelijke materieeiehnlp Mr J E W Duys oifeAeden In den ouderdom van M jaar to naar Het Vad erland meid overleden mr J E W Duys sedert kort vrederechter en oud lid der Tweede Kamer waarin hy vele jaren de S J3 A P he ft vertegenwooniigd De heer Duys die op 21 Februari 1875 të Nijmegen is geboren werd na aanvankelijk als lichtmatoos te hebben gevaren opgeleid tot candidaat notaris in die kwaliteit was hu sinds 1900 op verschillende kantoren werkzasfm totdat hij in 1903 adjunct commies werd aan de Rijksverzekeringsbank Aldaar werd hij belast met het archief en de bibliotheek Intusschen had hij zich by de S D A P aangesloten hij trad als propagandist op In 1905 vestigde hij zich te Zaandam waar hy in 1909 lid van den raad en in 1912 wethouder werd Wat hij lot 1923 fe geweest In 1909 werd hij in de Kamer gekozen Hij is lid gebleven tol 1936 dus 27 jaar MR J E W DUYS Foto G C In 1936 verliet hij de soc dem fractie wegens hevige geachiUen met de party o a oor zyn brochure Ter oriënteering eenige beschouwingen naar aanleiding van enkele vragen der democratie welke zelfs tot voorstellen tot royeering als lid der S D A P leidden De voorstellen werden ingetrokken De heer Duys werd evenwel 7 December van dat jaar door het Partybes uur geroyeerd In 1923 had hy zich te s Graven hage gevestigd waar hy oofe korten tijd lid van den raad is geweest De wijzigingen in he Acatiemisch Statuut mastten het mogilijk dat hij in de rechten kon gaan Etudeeren jn 1926 promoveerde hij en hij wsrd pleiter in straf en civiele zaken Niet lang nadat hy de Tweede Kamer had verlaten is de heer Duys uit Gravenhage vertrokken Hij vestigde zich toen in Lochem In 1938 is hij lid der N S B geworden en nog pas kort geleden 19 Augustus toen het vrêderechterschap werd ingesteld is hij tot vrederechter te Arnhem benOerfid BTEUNPUNTEN DER V 8 IN ZUID AMERIKA Het I3 N B meldt it Washington De machtiging9w et resp de daartoe uitgetrokken zeven milliard dollar welke eerlang m t nog 8 milliard zullen worden verhoogd zal voortaan ook op Zuid Amerika vail toepassing zijiï zoo heeft president Roosev lt in zijn veislag van Maandag j l verklaaijü Het betreft hier zooals bekend eertijds het tiouwen van stelinpunten m ZuidAm rikaan scbe landen met geld van de Ver Staten welke steunpunten door strijdkrachten Van de Ver Staten gebruikt worden evenwel in naatn onder eigendom van het betrokken Zuid Amerikaansche land anderzijds is het plan van Rogsevelt erop ge richt de uitvoerovcrsehotten van de Zuid Amerikaansche landen op te kogpen biii eze landen af te brengen van den handel met het EuP peesche continent Ntu men ons van ofticieele i jdr mededeelt kan de uitreiking van de nieuwe textielkaart tegen 1 November lus tegemoet worden gezien Uitvoerige mededeeltngen over de nieuwe distributieregeling van kleedtng en huishoudgoederen zullen tljcUg worden veritrekt De secretaris generaal van het departement van Latidbouw en Visscnery deeit het voigende mede Gedurende nel tydvak van 22 Sept tot 3 October a s zuilen nieuwe aarüappeikaarteii worden uitgereikt De piaatselylie distributiediei sleii zullen nadey bekend maken op welke dagen dit piecies ial geschieden De nieuwe kaarten zyn te londerscheiden m vier verschillende soorte i en wel a Kaarten gemerkt met de letter u beslaande uit dertien bonnen met opdruk aardappelen en genummeid van 38 tot en met 5Ü elk nummer gevolgd door de letter a b KaartPn gemerkt met de leiter V bestaande uu veertien bonnen met opdruk aardappelen en genummeri van 01 tpt en met H elk nummer eveneens door de letter a gevolgd c Kaarten gemerkt met de letter w welke de zelfde kenteekeneT vertoonrn a s ae kcarten u doch aarbij eik niunmsr gevolgd wordt door de letter t a De kaarten gemerkt met de letter x welke overeenkomen met de kaarten v eveneert hter el nummer gevolgd door de etïer b Hierna volgt een overzicht van de verschillende kaarten welke aan de verschillende categorieën van personen zullen worden uitgereikt Kaarten u en v Bevolking Geboren Uittereiken groepen kkarten a 0 3 jaar nal Oct 1938 l u krten b 4 13 jaar na IJan 1928 2 voor 2 Jan 1938 0 14 20 jaar naljan i921 3 voor 2 Jan 1936 d volwastenen voor 2 Jan 1921 er 1 vkrtu krt en Z v krt ukift en 3 v krt 2 u krt 2 v krt Wt ibrts krygen personen die zwaren u extra arbeid arbeid verrichten een kaart en personen die zeer zwaren verrichten twee kaarten u exl a Aan houders van vetkaartéi zullen ongeacht den leeftijd of werk laamheden die zy verriehtcn bovenaien nog een kaart w ert een kaart x worden uitgereikt i zoodat een houder van een vetkaart zoowel kaarten u en v als kaarten w en x ontvangt Aardappeltelers Zoowel Ie beroepsaardappeltelers ais de niet ingeschreven telers dip vyf are 6i meer telergroniï dan wel 10 aïe u £ meer zandgrond bebouwen komen n pt voor aardappelkaarten in aanmerking In verband hiermede dienen deze persenen zich met hun stamkaarten en dic van htm gezinsleden en hun inwonend personeel bij de plaatselijke distributiediensten te vervoegen Dit zal dienen te geschieden op een nader door deze diensten te bepalen dag doch voor 21 September a s Omtrent het gebruik der kaarten zullen nog nadere gegevens worden bekend gemaakt BRANDSTÖFREGELING VOOR KAMEREN PENSIONBEWONERS De secretaris generaal van het departement van Handel Nijyerheid en Scheepvaart deelt het navolgende mede inzake de distributie vstn vaste brandstoffen t Binnenkort zal de gelegenheid worden opengesteld om aanvragen voor vaste brandstoffen in te dienen voor personen die op kamers of in pension wonen indien in het betrokken perceel door middel vin haarden of kachels wordt gestookt en de verhuifrder een bonkaart J of K heeft ontvangen Ten aanzien van hen die op kanür of en pension wonen in een perceel waar door middel van een centrale verwarming wordt verwarmd in well geval een bonkaart L aap den verhuurder i uitgereikt is een afwijkende regelin etroffen welke één dezer dagfen nader lekend zal worden gemaakt In verand met het feit dat wegens verhuizing e d zeer i eel mutaties voorkomen de groep kanjerbewoners zal ondor ie kamerverhuurders een twee aan delijksche enquête worden gehouden voor de eerstermaal in de maand September 1941 en v oorts in November 41 en tn Januari 1942 In deze maanden zullen telkens de bonnen voor de beide daarop volgende maaftiden worden uitgereikt Men dient met de hoeveelheid brandstoffen welke kan worden aangesfchaft op de in September 1941 uitgereikte tsjiïnen toe te komen gedurende October 1941 en November 1941 met de hoeveelheid welke op de In November 1941 uitgereikte bonnen kan worden betrokken gedurende December 1941 en januari 1942 en met de hoeveelheid welke op de in Jsnuari 1942 uitgereikte bonnen kan worden aangeschaft gedurende Februari 1942 en Maart 1942 Na Maart 1942 zullen geen vasfe brsnd toffen vmr knTperverhuur of pension meer worden be chikfcaar pestekl zoodat dë verbruikers die ook in de maanden April en Hei wensohen te stoken zeer zuinig met de hun toegewezen lioeveelheid dienen te zijn De uit te reiken bonnen zijn voorzien van de aanduiding een eenheid brandstoffen en geven gedurende het ge iieelfe stookseizoen derhalve tot en met 30 April 1942 recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen All aanvragen moeten worden ingediend door den kamerverhuurder respectievelijk pensionhouder by den plaatselijken distributiedienst en wel op nader door dezen dienst bekend te maken tijdstippen De aanvrage dient te worden ingediend op formulieren MD 121 die by de plaatselyke distributiedicnsten op eveneens nader bekend te maken tijdstippen verkrijgbaar zullen zijn De bonnen worden uitgereikt aan den kamerverhuurd r of pen sionhouder uiteraard echter uitsluitend ten behoeve van den kamerbewoner of pensiongast Brandstoffen mogen alleen worden aangevraagd voor vertrekken welke door middel van haarden en kachels worden verwarmd Per kamerbewoner of per gast zal in geen geval voor meer dan een kamer een extra rantsoen worden verstrekt Dit extra rantsoen zal voor de maanden October en November 3 bonnen elk voor één eenheid brandstoffen bedragen Iemand die meer dan één kamer heeft gehuurd komt derhalve slechts in aan merking voor brandstof voor één van deze kamer Bovendien zal indien verschillende personen samenwonen op één of meer gehuurde kamers slechts ten behoeve van één van hen en rantsoen brandstoffen tieschikbaar worden gesteld In geen geval mogen voorts brandstoffen worden aangevraagd voor de kamers welke verhuurd zijn aan ouders kinderen klein pleet en stiefkinderen en andere familieleden Ook kostgangers die de maaltijden tezamen met het gezin van den kamerverhuurder gebruiken mogen niet op het aanvraagformulier worden vermeld BEKENDMAKBSG Het RUkscommissariaat deelt mede In aansluiting op de gisteren bekend gemaakte verbeurdverklaring van de vermogenswaarden der levende leden vad het Huis van Oranje Nassau wordt op grond van artikel 43 1 van de verordenifig no 138 41 door den com missarisgeneraal voor de Veiligheid bepaald Art 1 Het noemen of gebruiken van namen der levende leden van het Huis van Oranje Nassau door economische en niet economische vereenigiogen en stichtingen openbare en particuliere instellingen eninrichtingen alsmede in firmanamen en als aanduiding van een handelsartikel is verboden Eveneens is het gebruik van afbeeldingen verboden waardoor een contact met het Huis Oranje Nassau wordt jiangednid Art 2 HfindeUngen in strijd met dexe verordening li overtredingen en worden overeenkomstig artikel 4S Z van de verordening no I3g 41 bestraft voor zoover niet voigemt andere bepaUafen eèn waardere straf is Vastgesteld Art S De afkondiging van deze verordening geschiedt door bekendmaking in de pers Zij treedt met baar publicatie in werking KWAADAARDIGE LASTER ACHTERHAALD F A A van der Pas te Tilburg heeft iti het openbaar de door niets gegronde bewerijvg gejiit dat N S B ers in de teidagen van het vorige jaar te Rotterdam opl Nederlandsehe soldaten hebben geschoten Weg de lichtvaardige en lasterlijke hi ling van zijn bewering w rd van derTas in hechtenis genomen en voor Ties maanden naar een concentratiekamp giriuurd A N P iai et HlaoH Zon op 7 18 onder 19 49 Maan op 3 47 ónder IBÜSQ Men n verpHcbt t crdui tereo van ttansoodergaBd tol lonsophomst Lantaarns van vocriaiitcn moaten onr oa tonsondcrtfantf o lslolien worden K U k BEZEnWG VAN TEHERAN Door Britsche en Sovjettroepen HET AFTREDEN VAN DEN SJAH De Britsche berichtendienst meldt uit Teheran dat de Eiigelsche en Sovjetstrijdkrachten besloten hebben Teheran te bezetten en dat zij reed naar de hoofdstad oprukken Reuter meldt dat de Britsche en debolsjewistische troepen zijn opgetrokken tot enkele mylen voor Teheran Volgens een ander Reuterbericht uitTeheran wordt aangenomen dat deBritsche en bolsjewistische troepenWoensdag gemeenschappelijk de stadzullen binnentrekken Naar Reuter uit Teheran meldt he eft h et Britsche gezanschap medegecWBtl dat de Sovjets reeds Kratsj dat op 28 mijlen a fstand van Teheran ligt hebben bezet Volgens een N P bericht zijn de Sovjettroepen reeds in Karasj een buitenwijk van Teheran gearriveerd Een Britsche colonne pantserwagens rukt van het Zuiden uit de buitenwijken van Teheran bjnnen Naar in Teheran in Britsche kringen verluidt zullen de SoVjets en Britsche troepen Teheran zelf liet bezetten doch in kazernes buiten de stad worden ondergebracht tot een definitieve regeling getroffen is Buitengewone zitting Iraansch parlement Een buitengewone zitting van het Iraansche parlement is naar het agentschap Pars meldt gisteren om U uur gehouden De eerste minister legde de volgende verklarmg af Ik heb den afgevaardigden en het volk van Iran de belangryke mededeeling te doen dat Zyne Keizerlijkoj Majesteit Reza Sjah Pahlevi om gezondheidsredenen is afgetreden ten gunste van zyn zoon den kroonprins als aia rechtmatigen opvolger Deze heeft de macht overeenkomitig de wet en de p ondwet in handen genomen De premier riep het parlement op Woensdag weer bijeen te komen opdif de nieuwe vorst de door de wet voorgeschreven formaliteiten voor het parlement kan vervullen Bolsjewiseering Volgens te Kaboel ontvangen berichten bereidt de Sovjet Unie de bolsjewiseering in zeer snel tempo voor van d door Sovjettroepen bezette deelen van Iran en van geheel Noord Iran Daarbii wordt een zelfde tactiek gevolgd als destijds in Fijiland De Moskousche radio laat sedert verscheidene dagen steeds weer de zwaarste verwijten hooren jegens de tegenwoordige regeering van Iran en vooral tegen het Iraansche leger Zij wordt beschuldigd van sabotage der voorwaarden van don wapenstilstand en men roept de arbeiders en boeren van Iran op legen het tegenwoordige systeem op te staan en fren nieuwe revolutior ire regeering te vormen De sjah in Turkije Het Bulgaarsche blad S or a geeft in een eigen bericht uit Ankara de motieven weer welke den sjah van Iran hebben bewogen afstand te doen van den troon I et oprukken van de Britsche en Sovjet troepen in Iran het staken van deij tegenst d door Iran hebbenden sjah aanleiding gegeven zoo schrijft 7 hel blad enkele maatregelen te nemen waarmede de nieuwe regeering van Iran het niet eens was In den nacht van Zondag op Maandag heeft de nieuwe regeering van Iran een beslissing genomen welke neerkwam op een volledige beperking van de grondwettelyke rechten v4r den sjah In vcrbafllQ hiermede heeft sjah Riza Khan Pahlevi besloten ten gunste van den troonopvolger afstand te doen De troonsafstand werd eerst twee iiur na het vertrek van den sjah uit de hoofdstad bekend gemaakt toen aan het parlement hiervan mededeeling werd gedaah Over de reis van den sjah wordt een volledig stilzwijgen in acht genomerf Welingelichte diplomatieke laingen te Ankara hHibben verklaard zoo iheldt het blad verder dat de sjah zich tnet enkele leden van rUn gevolg naar een vliegveld by Telieran heeft begeven van waar hij in onbekende richting is vertrokken Volgens onbevestigde berighten zou de sjah ergens la Turkije geland zijn en wftrdt hij te Ankara verwacht D toestand n Iran De toestand in Iran heeft ich volgens een bericht van S o r a uit An kara in verlMnd met de jongste r beurtenissen nog verder toegespitst De opstand van de Koerden en andere stammen in het Noordelijke en Noordoostelijke deel van h land heeft een grooteren omvang aangenomen zoo vemeemp het blad Over de bewegingen van de Sovjettroepen in de richting naar Teheran i bekend geworden dat een gemotoriseerde Sovjetcolonne Maandag Tcbri heeft verlaten In loonaanraverde Turkscbr klingen wordt de onmarsch van de EngeUchc en Sovje a epcn naar Tehc a eeft Jwei uop genoemd en woral ia m ening uHeesprnkpn dat diegene die Teheran het eersio zal bmnenirekk nrt de rta in handen zal houden f