Goudsche Courant, donderdag 18 september 1941

ï i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ijrdag 18 Sept 1941 No 20736 ll I I neer lii aUuumen dat alleen Moskou het doel der Dtiitiehers xaa zün fe weest STRIlÉHf Wa LENINGRAD NEEMT IIN HKVIGBEID TOE Uit Moskou meUH United Press Berichten van het front van Leningrad meldeh dat de slag welke dag en nacht voort oedt voortdurend in hevigheid toeneemt Aan beide zyden nemen honderdduizenden soldaten aan He geveehjen deel De schepen der Oostzeevloot ondersteunen de Sovjet troepen te Iwid terwül alle matrozen en mariniei i die op de schepen kunnen wor den igemist aan den stryd te land deelnenfen Duizenden leden van de volksgar e die enkele weken geleden nog in jde fabrieken werkten bevinden ziolj tlian eveneens aan het front MINDER BROJD EN MINDER VET ieuwe pnoM van den striid in het Oosten Na het bedwingen van den Dnjepr op de bruggehoofden Inmidde s wordt al het mogelijke gedaan Wy verklappen geen geheim wanneer wü zeggen dat de Duitsche autoriteiten hier te lande zich zeer veel Inspanning getrooster ook bU de autoriteiten te Berlijn om de voedaelpositie van Nederland zoo gunstig mogelijk te maken en aan de Nederlandsche distributieautoriteiten allen mogeiyken steun bieden De Nederlandsche distribütieautoriteiten gevoelen d ep leed over elke beperking die zij aan de bevolking moeten opleggen en zouden liever biyde klanken doen hooren Doch voorzichtig en vooruit iend beleid is nu eenmaal e h En dit bele d zal te meer succes hebben naarmate de berolking de autoriteiten Jiterker steunl en alk ipins helpt om net saboteerfii der distributie door den sluikhandel egen te pi in Inmiddels behoeft ook dit stukje niet enkel somberheid te ademen Het aardappelrantsocn wordt verhoogd Wat wii in ürranen tekort komen hebben wi des te ruimer in aardappelen mogeit oogsten Het zijn voorloopig in hoofdzaak veen aardappelen die eeh fnaximale opbrengst gaven en het eerst op moeten Fn dit zijn jniet de mooiste aardappelen Maar daarna komen de mooiere aardappelen Daarentegen kiïnnen meer aardappelen beschikbaar wo den gesteld Van deskundige zyde vernemen wU dat de ongunstige weersomstandigheden die de oogstopbrengst gedrukt hebbur de voedselvoorziening voor den komenden winter m ons land niet gemakkelyker maken Re d in normale tijden zijn wij j van invoer van elders afhankelijk Ons land is op één na het dichtstbevolkt land van Europa België heeft 4 6 inwoner per h a cultuurgronc Nederland 3 en het is onrtiogelijk een volk van 9 millioen zielen te voeden van de opbrengst van den hier beschikbaren tultuuTgiond Steeds moest een aanjfienlijk deel van het benoodtgde worden ingevoerd En is de oogstopbrengst ge iik thans neT geval is niet al te gunstig dan stijgt de noodzakeiijkheid van invoer in d zelfde mate Nu is het bekend dat Engeland zich van het wel of wee dor burgerbevo king van zijn voorma ge bondgenooten z er weinig aantrekt Het heeft den voedselfoevoer naar alle door de as raogendhed n bezetie landen zonder méér stc4 gezet Zob doende slaat de or jnst van het weer en de verminderir K van de oogstopbrengst op de distributiemogelijkheden terug en dwingt tot eenige beperkingen Het broodrantsoen xal daar de Alle aonTollen mitlukt J dnitioi op het weermachtsbelï verneemt D N B TOESTAND DER SOVJETS KRITIEK Cyril Laykin heeft voor den Londenschen omroep verklaard dat men nieti zou winnen wanneer men het feit ontkende dat de toestand der Sovjets in alle drie sectoren kritiek is Er zyn nooit in de geschiedenis in zoo korten tüd zulke verliezen geweest als in dezen veldtocht waar de om lederen voetbreed grond strijdende bondgenooten van Engeland werden teruggedrongen Leningrad is de best verdedigde stad ter wereld Wanneer de Duitschers voet zouden zetten in deze stad zou dat een verpletterende slèg zun voor de Sovjets De val van Leningrad zou een vreeselijken slag vor njen voor het bolsjewistische moreel fase in de succesvolle ► L en de Sovjets is ingptre Oultsche Zuidelijke vleugel Mj j strijd heeft opgenomen en USeken asnval tot over den l 5Bl Ingezet Achter dezen beIZJ riviersector waande de SBe l ing K h voorloopig volS eilig te meer waar het aan Sii ilechte weer der laatste weSse bewegi R noseUjkheiil der J ajlie enheden buitengewoon beiarktt Hoewel de Dnjepr in zijn SUoop 1 è 2 km breed is zijn de Setraepen er toch in geslaagd Tapdtó plaatsen te bedwingen die n verdere voortzetting der van belang zijn Evenals ty Itl veldtocht in het Westen de S m Sedan en de Bovenrijn bij Sr ondanks hardnekkige verdedl Sfnn den legerstander bedwongen f l Sjgi felukte nok thans de over S iwr den Dnjepr hoewel de SovSTiier waakzaam waren en herhaalWl hwl tegenaanvallen ondernaïïmfcniel gevormde bruggehoofta tel doorslaand succes van den jgm Duitschen aanval ten Oosten Bi t ruggehoofden kan het geheele gijifrfront der Sovjets in gevaar kaï Ten Oosten van den Dnjepr indtbelangruke industriegebieden m Ckirkof en het Donetzbekken laÉ op oageveer tweehonderd kiloMter Inland van den Dnepr bocht fcwtende groote natuurlijke verdeliiaiiuiiiie ligt echter achter de Ooiitti dui ten Oosten van de geKinnie industriegebieden Het vleeschranttqen r 180 30 PCT BEEN De secretaris generaal van het d ijirteraent Van Landbouw en Vissche g maakt het volgende bekend met letfckkSng tot het percentage been ilart bij de distributie van vleesch mag iWotden gerekend Ih eenige gemeenten zyn in de plaatselijke bladen of m slagergen yaste beenpercentages gepubliceerd Waardoor het publiek den indruk zou Buiinnen krijgen dat het vleeschrantk eii igewijjugd is Di ze publicaties dragen echter geen enkel officieel karakter Het bearpercentage 18 afhankelijk van de kwaliteit van het vleesch en kan derhalve niet vooraf vastgesteld worden Wel kan m het algemeen worden gezegd dat ongeveec 20 tot 30 van de hoeveelheid vleesch waarop de distributiebonnen re t geven mag worden befek nd voor beeri Een rantsoen vleeseb dat xooab beekend is 100 cram bMInagt dos thkns onfeveer 70 80 gram vleesch en 2f 30 gnta been mogen bevatien Indien de klant nilks verlangt moet bet heen worden bUgeleverd Inlevering Van rijst De Ned Staatscourant bevat een be ïluit van den secretaris generaal vanhet departement van Landbouw enVisscherij waarbij wordt bèijaald dathij die rusl voorhanden of in voorraadheeft verplicht is dèz e bij de stichtingNederlandsche Meelcentrale ie sGra venhage in ie leveren tot een hoeveelheid op t tijdstip en op de wyze alsde directeur van voorn cmi e stichtingzal bepalen j Voor de rijst wordt een vergoeding H on M iriüiiw In i iniWii J ïl I Sekend welke zal worden vastgeop en een kleine vermindermg der f den directeur van voomoem slichtmg m overleg met den directeurgeneraal van de Voedselvoorziening graanoogst vrüwel overal lager geweest is dan normaal eenige vermindering ondergaan Ook de vetpositie van ona land wordt er geilen bet feit tt het krachtvoer hot vee hikrimpt niet beter ï iitó rantaoenen beboort niet tot de onmogelijkheden U STBUD AAN DEN DNJEPR BH de gevechten om den overtocht iBT n Dnjepr Ls het Duitsche pant itfva eni gelukt naar h t D N B in railrtaire zijde verneemt tezamen Mt vluchtende bolsjewisten over een IIN meter lange noodbrug over den op te rukken en op die wüze erste bruggehoofd aan den QosteÜka oever te vormen Ondanks de èanfcekkige tegenaanvallen der Sov teil die enige dagen aanhielden kontai de Duitsche troepen onder zwafe nrtlaeB der Sovjets het bruggehoofd Wioudeit en verder uitbouwen Bg de gevechten in dezen sector wileiiop een dag zeven Sovjetbatte Bjen tot zwijgen gebracht talrijke pntserwaeene on vijt kanonneerboota emlelden 1500 gevangenen gèWkt Op andere plaatsen aan den t Wr drongen eveneens Duitsche t en tot den Oos telyken oever f De telkens weer tegeri de brug ïl fden ondernomen bolsjewistische inUe mislukt en door de stand Wijlieid der Duitsche soldaten Van jMera Sovjetpantsprwagens die in dor van een Duitsch legercorps tósi werden er in korten tijd 88 j terwül bij een den volgenden r l idemomen aanval 29 pantserwawMen strijd bleven Door een J f legercorps werden binnen twee niiling van melkkaarten De bolKiewi sleri vernielden op bevel van Stalin ook in Iteval aile wat hun nnyt op hun vluehl voor de Ouitsehe troepen tiioi elMk was Zoo ook de electncileilswerki ii der sl L fWeïtbiW PoIysoonj De séoretars generaal van het departement van Landbouw en Vi schérij maakt bekend dat nog tot Woensdag 1 Ociober a s de geleg inheid wordt gegevsw groene melkka ten bij de distnbutiediensten te ullfen tegen Rme kkaartcn Zooals eerder is gepubliceerd komen uitslii tend de groene melkkaarten van kinderor die op 1 Februari j l nog ge n 14 jaar oud waren in aanmerking voor dit inruilen B het ruiten moft de distributiestamkaart van het trokkeri kind getoond worden a 1 October a s zal geen geiegei held tot ruilen nieer geboden wordei WelikU Luki in Duitsche handen Terwyl verken nmgsafdeelingeo verder in de stad doordringen beschermt t pant serafweergesrhut den overgang over de r vier OrbisJfoiton Ook zouden de verliezen der Sovjets aan manschappen raachmes en schepen bij de verovering van deze stad reusachtig zijn Door den opmarsch der Duitschers in het Zuiden verkeert Kief ernstig in gevaar Aan den benedenloop is de Dnjepr op VOTSchcidene plaatsen door de Duitschers overschreden en de Knm afgesneden B j zonder ernstig zijn de op verscheidene plaatsen door belangrijke Duitsche strüdkrachten voltrokken passages over de Dnjepr waardoor niet alleen de oorlogsindustrie maar ook de Knm bedreigd wordt In verband met de n ededee ingen in het Duitsche weermachtsbericht volgens welke aan het Oostelijk front operaties van den grootsten strategischer omvang zijn te verwachten verklaart de kortegolfzender Boston dat men moet toegeven dat de aanwcaigheid van Duitsche troepen ten Oosten van den Dnjepr een zeer groot gevaar vormt De militaire deskundige van de Engelsche radio majoor Hastings heeft er op gewezen dat het Engelsche volk goed moet begrijpen dat een voortzettng van den oorlog door de bolsjewieken afhankelök is van een snelle en overvloedige levering van oorlogsmateriaal De reserve aan wapens en munitie van de govjetlegers worden steeds kleiner Verder verklaarde majoor Hastings dat de Duitsche ring om Kief gesloten is Misschien zal ook Charkof vallen en vandaar zou dan de opmatsch in de industriegebieden worden voortgezet Tenslotte merkte majoor Hastings jnog op dat de Engelsche deskimdigen zich misschien vergiet hebben wan Doeltreffende regeling van de oorlogsschade aan huisraad Slacfitoffers zullen opnwuw wqrden opgeroepen Uitkeeringen in den vo m van spaarbapkboekjes gen Voor bepaaldeJuxuBuze artikeieiwordt zooa s uu het besluit blykt dtwaarde boven een bepaalt maximumi iet m aanm rK iig bOi c nen Wit nunog rer toesla ontvai gtop het reedsvastgestelde bedrag of in de toekomst het v iu bedrag vcor zijn schaoe aan huisraad onvangt krygt 4 t g ld uitbetaald op een spaar of depositoboekje by de Nederlandsche Middenstardshhrk wji f 230 iiliii iti hetland heeft n derhalve niet m con ♦ an pr Men krijgt zijn schadevergoeding voor huisraadschade in den vqi m van een spaarbankboAje tot een bepaald bedrag Dit geldt dan voor bedragen boven ƒ 100 Wanneer het uit te betalen bedrag onder ƒ 100 blyft krUgt men een cheque op diezelfde tiank Nadat tusschen betrokkenen en een winkelier een koopovereenkomst betref fende aanschaffing van huisraad is tol stand gekomen wordt het bedrag vaji het spaarbankboekje afgeschreven De kooper en fie winkelier dienen daarvoor een formulier te onderteckenen welke ormuli en verkrilgbaar zijn by de kantoren van bovengenoemde bank De getroffene gaat met zulk een onderteekend formulier naar de bank die jdan een cheque afgeeft ten name van den desbetreffenden winkelier Tegen afgifte van deze cheque worden de goederen door den winkelier pan den getroffene afgeleverd De mogelijkheid het spaarbankboekje aldus af te schrijven bestaat alleen bü aankoop van gebruiksgoederen voor de huishouding en derhalve niet voor aankoopen van levensmiddelen dranken en andere derigelijke verbruiksgoederen De Mlddenstandsbank neemt echter slechts formulieren betreffende affchrijving in ontvangst indien het bedragen betreft van f 10 en hooger Na verloop van veertien dagen ria den datum van uitgifte van het spaarbankboekje kan op ieder boekje ƒ 25 in contanten worden afgehaald Dit is gemakkelijk voor hen die op geld zitten te wachten Ren b ling Er is nog een novum in de nieuwe regeling aldus de heer Rambonnet en die l zeker in den smaak vallen Men krijft nl een rente en wel Ingaande 16 September Dit geldt Yoof iedereen ook al ontvangt men zün boekje veel later Hierdoor wordt het ibezwaau ondervangen dat men nu eenmaal niét allen hel eerst kan helpen De etW pantserwagens vernietigd In JJ teli die verscheidene dagen verloren de Sovjets bü pant n llen op een lichte Duitsche J 127 pantserwTgens Een Duit mie infante e maakte bij een vJinh een uruggehoofd onderin T anderhalven dag 3700 geWen terwyl tijdens zware ge 1MbL een ander bruggehoofd Kvangcnen werden gemaakt jj litaire zijde wordt nader me TSX W de Duitsche troepen in ll h k S P c itiK versterkte stel nebben doorbroken Ji HET FINSCHE FRONT i J he afdeelipg heeft het iU rK lsngrüke eiland Rahma wt Ladogameer veroverd De Staatscourant van heden bevat een besluit van den wnd secretarisgeneraal van het departement van Financiën tot wyziging van de regelen betreffende de bydragen van het Ryk in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan huisraad Na artikel 8 wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende Artikefc a 1 Iftdien de schade op of na 16 September 1941 ia toegebracht wordt in afwijking van hetgeen in de vorige artikelen is bepaald voor verloren gegane of anherstelbaar beschadigde zaken eelï bydrage verleend ten beloope van den voor die zaken besteden aankoopprüs verminderd met een redelyk bedrag voor afschrijving met dien verstande dat de bijdrage niet minder bedrfeagt dan de verkoopwaarde dier zaken op 9 Mei 1940 2 By de berekening van de tiiidraee volgens het vorige lid worden echtei niet in aanmerking genomen a geld en geldswaardige papieren b zaken welke geen handelswaarde hebben c kennelijk overtollig zaken 3 Voorts worden de navolgende zfiken per persoon tot geen hoogcr bedrag in aanmerking genomen dan bü elke zaak of groep van zaken is vermeld a bontmantels in totaal ƒ 300 b schilderyen èlT andere kunrtvoorwerpen in totaal ƒ iuuo c verzamelingen met uitzonderingvan schilderyen en kunstvoorwerpenip totaal ƒ 400 d voorwerpen behooren de tot eefispeciale liefhebberij van deh betrokkene in toUal 400 e sieraden met inbegrip van gouden en zilveren voorwerpen in totaal ƒ 1000 4 De bijdrage aan één persoon toe te kennen in de schade veroor zaakt door één gebeurtenis kan hef bedrag van ƒ 10 000 niet te boven gaan 5 Voor de toepassing van dit artikel wordt de rechthebbende op de laken met zijn echtgenoot e zyn mmderjarige eigenof aangehuwde linderen en dè overige bij hem inwolende minderjarige kinderen over wie ly of zijn echtgenootCe de voogdij litoefent als één persoon beschouwd 8 Dit artikel blyft buiten toepas1 ing als de berekening van de bydrage Volgens de artikelen 1 t m 8 tot een Hooger bedfag zou leiden Dit besluit w ordt gerekend in werking te zijn getreden op 16 Sept 1941 TOEUCHTING VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE De heer F L Rambonnet algemeen gjmachtigde voor de oorlogs en defiinsiéschaden gaf in een onderhoud niet het A NP direct toe dat de klachten welke tot heden werden v ïmomen over de getroffen maatregcI n w l gefundeerd Waren Het meest hitrofien zij de vergoeding der huisr ladschaden Tot heden was de rege1 ng zoo men gaf zijn huisraadschade ï an en deze werd bepaald naar de ifuurwaa de van de woning waarin Het huisraad zich bevond Deze oude jegeling geldt voortaan als minimumBasis voor de uitkeering voor huisjaadschade Thans is over de geBeele lyn een herziening getroffen en wel ais volgt de alachtéffafs worden opnieuw opgeroepen De enquêtecommissies hooren den betrokkene waarby hun oorspronkelijke aangifte als basis wordt genomen Voorts wordt huisraadschade boven 10 000 gld niet vergoed DH maximum is in de plaats gekomen van het vroegere maximum van 7500 gld Uitgangspunt ia de waarde van het ver loren gegane waarbtj uiteraard rekening wordt gehouden met afschrijvin n r M I Uriers bobben gauw een noodhiug ge Over de Duitsche npmar ich paar het oalen iiKler onderbreking voortgang vindt WeUbild Polsiroonj ES e Ö3 M iel me Uain ntlis 1 1 ooo a prise BaKMi MARKT 11 TBU rwttttMilai W Chefredacteurt r TtETER QouAu I l AMERIKAANSCHE CONV0OIEN NAAR IJSLAND De vloot zal alle nfiethoden gebruiken i I m SCHEPEN EN VLIEGTUIGEN IN HET N DEEi VAN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft gisteren in de persconferentie verklaard dat de Amerikaansche vloot alle methoden zal gebruiken om een veilige aankomst van het materieel voor de hulpverleening aan Engeland te garandeeren Het convooieeren or slagschepen is slechts een der vele gebruikte methoden Voor het eerst gat de minister te verstaan dat jchepen en vliegtuigen der Vereenigde Staten op het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan zullen worden gebruikt Op een vraag of de Amerikaapche bescherming slechts gegeven zafwor d en tot een bepaald punt voor IJsland en of Khepen dan aan de Bntsche bescherming zullen worden overgegeven antwoordde Knox dat hot onverstandig en mdiscreet zou zijn naders byzonderheden mede te deelen Op de vraag of de Bntsche en geallieerde schepen welke de haven van New York zijn binnengeloopen tot een con vooi zullen worden samengesteld gaf de minister slechts vage antwoorden Voorts maakte Knox bekend dat voorbereidingen getroffen worden voor netversperringen aan de ingangen van de groote Amerilcaansche havens alsmede voor mljnversperringbt ter bescherming van de mrichtina i te land der Amerikaansche maC Zoowfcl aan de West als aap de Qs kust zyn reeds opslagplaatsen nior netveraperringen ingericht en ttnna het geheele hiervoor benoodigde ftiateriaal is reeds aan de marine geleverd In San Francisco en JJew port Rhode Island worden de officieren en manschappen voor de nettetileggers en begeleidende vaartuigen opgeleid De New Yorksche avondbladen staan geheel in het teeken van de verklaring van Knox over het instellen van convooien naar IJsland De koppen van de bladen luiden Knox deelt mede dat convooien gevormd ziillih warden Amerikaan iche convooien helpen de En gelschen of Knox geeft de vorming van convooien toe Associated Press schryft in een commentaar hierover dat de Aiperikaansche regeering aan de reeds lang sleepende debatten in het Congres voor of tegen het convooistelsel een l inde hee ft gemaakt door eenvoudig copvooien te vormen rentevergoeding is ook een aansporing om zyn geld rustig te laten staan indien men het nog niet aanstonds kan l esteden zooals men het wel zou wenschen Maar wel moet hieraan worden gedacht Ijesteedt het geld goed Met den toeslag is het uit Verder vergoedingen voor huisraadschaden worden niet meer verleend Wy merkten den heer Ratnbonnet nog het volgende op er zyn menschen die zoo dringend om huisraad verlegen zaten dat zy reeds inkoopen hebben gedaan van geleend geld Hoe zullen de commissies Etaan tegenover deze personen Hierop werd geantwoord dat voor degenen die met geitend geld gekocht hebben de schade enquêtecommissie by uitzondering zullen toestaan het spaarbankboekje in contanten af te schrijven Is er nog iet te zeggen over d volgorde waarin men wordt opgeroepen Die volgorde wordt bepaald door de commissies Niemand kan voorrang verkrygen Tot zoover het onderhoud met den heer Rambonnet die aan het eind daarvan no g hulde wenschte te brengen aan den grooten arbeid verricht door de schadeenquêtecommissies en door de afdeeling oorlogsschade Wat betreft de nieuwe huisraadïchaderegc ling meende de algemeen gemachtigde te mogen opmerken dat hier vap een regeling kan worden gesproken welke een ieder zal bevredigen Een volgende keer zal hy nog een en ander mededeelen over nieuwigheden In andere schaderegelingen I èoH CH iHaaH I V I Zon oo 7 20 onder 19 47 Maan op 4 58 bnder 18 S9 é Men la verplicbi i verdaia 5I teren van tooaonderdang tot f I tonsopbomst é enni ootaloken I Lantaarns van voertaltfen S I moeten oor na jonionder t Dund oofaloken worden 8 S UZ