Goudsche Courant, donderdag 18 september 1941

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1841 ITMItllEttiS gumriiitoldken en Ik beugels IOT f SwWwSlfToCTt BER De commiaiari van peliüe wijst op het iMiAeOriis Artikri23van het eef te Uitv nn S tJi JIS S t wi J w volg VerordeiuBf na i f den MkKOTTOilïMTU vopr tet braette Nederlandjche g aA betrjifwde wapenen munitie rtngstofren en ontileklhgwniddelen wapenverordening egU v r im mi alani pi tolen en ilag of tootw apenen welke beateaad ayn pn op trtlistige wüze te worden gebruikt bijvoorbeeld degenatokken ploertendooder B brtsbeBgela l het plaaUeUlk hoofd van politie f Gouda bureau van poJifa Markt 12 inlevert zal niet worden vervolgd terzake overtreding van het bepaalde in artikel 3 1 en 2 en artikel 11 1 8 der Wapenverordentng JulMlaresse gehuldigd vos WAAKMCatlNG WMMt mu M ZVIDAM Hedenmorgeïi i bij de firma A L 3 V d Veer iiirej M Znidam die vandaag haar IJH jarig jubileum alt winkelïuftwuw b j deze ürma viert hartelijk gehuiiïïgd Zoowel door den heer A L J v d Veer Sr die tot voor eenige jaren de zaak dreef al door de tegenWJrdice firmanten werd haar een gcaebenk in mvert aangeboden Het peraoaeel bood de jubilaresse een prac cfa cadeau i een fraaie bloemenmaod aan Ook Van het filiaal Schiedaaa mocht de jubilareaie om p n Uoenenhulde in ontvangst nemen Sportfestün voor de aciiool jeugd WETOODDEB SANDERS OPBNT DEN SCHOOLSFORTDAG Om kwart voor negen heeft vanmor gen op het Olyinpia terreJn wethouder W Saaden den ichoolsportdag geopend die dit jaar voor het eefst weer na een onderbreking van negen jaar gehouden werd onder leiding van den heer Ph J Bom ambtenaar van de lichamel Uke opvoeding hieC ter stede Behalve het onderwyzend personeel en de hoofden der lagere en uitgebreid lagere scholen en talrijke leeraren van het Gymnasium H H B S en Ambachts achoo woonden deze opening bij de beer C Hess commissaris van gemeente teen rijkspolitie en de heer A JT Gi deonse chef vian de afdeeling Onderwys Het gemeentebestuur heeft h t op prijs gesteld aldus begon wethouder Sanders gewapend met een scheeps roeper zijn toespraak om deze sportgebeurtenir officieel te openen Jullie zün de uitverkorenen van je school en Je moet vandaag laten zien wat jullie op het gsbied van de athletiek presteeren Onder je kameraadjes moeten jullie propaganda maken voor de port maar dan op een gepaste wijze en je er niet op laten voorstaan dat juist jullie uitgekozen zijn Juist voor de jeu d kan aportbeoefeniog zoo aegearijk werken Met een En nu aan den slag opende wethouder Sanders dezen ichooliportdag Direct daarop namen de wedstrijden een aanvang Op de twee velden i aren banen uitgezet voor estafettehiopen hardkiopen en vergooien met den kastiebal terwijl in een drietal ringbakken het vènprini wend beoefend Deelgenomen werd er door JS9 groepen van 16 deelnemers Als juryleden taageerdea onderwijzersrcn ooderw imessei dednemers van den applicafiecnTsus voor gymnastiek Oedunendc deB geheelen voormiddag klopte de wgnisatie als een bus en alle verliep op de meest prettige wijze Gisteravond is trouwen nog een drukbcezbthte Vergadering geweest in ée Ulo jcl eol waar de organisatie nog eens precKS besproken it Ook het weer werkte prachtig mee Wel was r ee n zonnetie maar de milde temperatuur maakte het verblijf op het Otympia terrein loow voor de kinderen als het onderwijzend perso 4leel zéér prettig AT AHilEEII w U en 1 Mft 7 4J au BaialHMrf sehool lascMjviag n ieei in en voor de vm4 emeu 18 Sept 7J uur Leger des BeUs Heiligingsdienst 1 Septr 7Jg luu Vxtls JKmacaUatk O e iu e eule Bybelbespreking en bidstood a Sopt X BH fuaétt Êfêi Oploatm iwenuaen 81 Sept 1 M tmr Plas Elfhoevn Zeilwedstrijd watersportvereeniging Usselmonde 3 uur teamwedstrijd Elflioeven Roei en zeilvereeniging Gouda 88 Sept 7 30 uur Het Seiiaskbord Vergadering Vereeniging voor Paedago f iek spreker L Bodaan uit RotterVn over Rjjpere jeugd na atloop jaarvergadering 88 23 O 8 8epf 8 12 en 1 S uur Weeihais Nainlevering van metalen 8l 8ept 7 anr Café Duynsice Tiende Jaarvergadering gymnastiekan thletiekvereeuiging Velocitaa M Sept 7J pr Ned Gcref Geaiéeartc preekbeurt ds Joh van Welzen 84 Sept aar DanKh Cursus E H B O tt Sept 8 ear Oosflnven 18 Zitting adviesbumu Ned V e iiging voor Luchtt escberming 25 Sept 3 uar Blauwe Knda Vergadering Ned Christen Vrouwenbond spreker ds A T W de Kluis uitRotterdam over Deserteeren ofblijven 8f Sept BiiT Daliiël Bijeenkomst Jong Hervormden mieiding ds H van Oükea over Jie Openbaring van Joh nnes 87 Sept 2 uur O N A terrein Athle tiekprocven H L O examen daarna fietsproef en klimproef t7 Sept 5M nur Kattenslngel Start ingelioop estafette over 3 KM van Goudscbe Atfaletiekcommiss 89 Sept 11 aar De Kalm Oper t areverkooping woonhuizen door notarisJ van Kranenburg VEBGOE0ING WGEUTVEBDK METAUN 9M aar kantoor gemeente ontvanger Gapwe 8 Uitbetalmg aan hen wier achternaam aanvangt met de let l rijdsg Br tot en met C Iteterdag 30 12 uur D ArOiaEKEBSOIENST Steeds geopend dei oacbts aliéén voor recepten Apotheek £ Grendel aUeea Prins Hendrikstraat U Vedbuiidngen binnen de gemeente M Frank van Oosthaven 31 naar Krugerlaan 68 W Koöjj van Tweede Kade 54 naar Dr Lejrdsstraat 19 M Bosma Dillema van Oosthaven W naar Bogen 28 B M Wall van Vos$enburchfcade 21 naar Gr Beatrixstraat 80 J Lalèber van Turfmarkt 1 naar Doelenstraat Wa R Cohn van Sophiastraat 47 naar Usseliaan 144 P Snel van Gouwe 188 naar Ie Schoolstraat 11 G Bernard van O de Boompjes 46 naar R V Catswcc 47 M H van Tok van B Marlenssihgel 26 naar v Baerlestraat 27 C Vergeer van v Strüenalraat 2S naar L Tiendeweg 102 J v der Horst van Cappenersteeg 18 naar Sophiastraat 80 W M van Es van Kievitstraat 9 naar Raam 318 J H van Beede van Kanaalstraat 10 naar Gr Bloisstraat 56 R van dïr Bas van C de Wetstraat 18 naar Groenendaal 82 T Piipers van Woudslraat 24 naar Bockoibergsti aat 47 E J van Arnhem van Burgvlietkade 64 naar Krugerlaan 33a H J de Jong van Houtmansplaatsoen 15 naar Walestraat 26 K van Oostenbrugge van Krugerlaan 33a naar V Baerlrfilraat 28 M Flux van Nobelstraat 4 naar 2 G H Donker van Vierde kade fll naar 87 S van Krimpen van Kievitslraat 11 naar Veerstal 12 H E Schmilz van Celder van Groenendaal 56a naar VTouwevestestèe 3 H C Veen van Sruidenierstraa t i naar KattMisingel 29 A M Tousair anit van Nobelstraat 21 naar IJ tó Ra vesten vari Tollenstraat 153 naar Eerste kade 32 M Sluyter van Van Swietenstraat 19 naar Usseliaan 127 G W de Jong van Heerenstraat 30 naar Spieringsfraat ItB Politietechter te Rotfcar4ain flCHELDEN KOST GELD Plaats van haadeling is een der dorpen om Gouda Daai houdt een ordedienst een oogje m iet ze l of ei bü de bewoners wel goed wordt v id a erd Zoo surveilleerden twee ordebewa kersluchtbeschermers op een avond door de plaats waar zq een felle ücbtschiin 2agen stxaiea uit 4e woning van Frederika een jonge vrouw die niet op baar nMXidjc a gevaUen Ziü bekten aan en Frederika kwam naar buiten Wat moeten jdiüT Je licht schijnt naar buiten zeüen de luchtbeschermers Je brengthet doip ia gevaar Toen was Frederika gaan schelden foor leugenaars schobben nietsnotters en leegloopers Daarvoor stond zü KV voor den politierechter te Rotterdam terecht Zy beweerd alleen voor leugenaars gescholden te hebben De officier vond het een groot schtmdaal De mensi en hadden hun plicht gedaan in het belang vao alle inwoners en waren op zoo n wijze bejegend Dat zou ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis moeten kosten Dat vood Frederflu geen peohschilletje Dat kan jk niet betaten klaagde z De recirter sprak T Schelden is hier luxe Dat kost een tmop geld in dezen tijd van bezuiniging Ü krijgt van rhü twint gulden boet of twintig dagen hechtenis Zij wilde een groot pleidaoi houden doch 40 rechter was ha r voor en hield or zijn beurt een groote trafpredikatie waardoor hjj Trederika als het ware vloerde Zij werd sprakeloos en mder den indruk liep zg de zaal uit een baak in staap gevallen Vk had wel degelijk m die laatsteanderhalf jaar gewerkt Ik was nietzonder middelen van bestaan VanU cht was ik op weg naar mijn zus IeGouda maartoen ben ik in Gouderakop die bank in slaap gevallen Het was een 33 jarige man die zich op deze wijze trachtte te zuiveren van de verdenking zich te Itfbben schuldig gemaakt aan iandU ef ertJ Hij vertelde nog dat hij anderhalf jaar bediende was geweest in een lavement te Arnhem waar hy vrü kost had met vier gulden per week toe Waar ztjn identiteitsbewijs en zijn distributiebeschekten waren gebleven Dat wist hji niet Zeker verloren zuchtte hy Ik had ook naar het buitenlandgewild om er te werken Waarop de officier lachend zeide Ze hébben je daar noodig met jestrafblad met twaaU veroordeelingen Deze man had reeds zes maanden in de werkingmrichttng te Hoorn gelogeerd en daaraan scheen hij allesbehalve prettige herinneringen te hebben Hoe hij echter ooK praatte de rechter geloofde zün verhaal niet en veroottleelde hem tot opzending van zes maanden naar Veenhuizen zooals de officier wilde Ook het plcklool van zyn advocaat mr H J M C Cokart had dit niet kunnen voorkomen Ik heb altijd m jn brood kennenverdienen protesteerde de man Ja ja fh maar De marechaussee bracht hem naar het Huil van Bewaring terug Burgerlöke Stand Eieborèa Sept Willem Nolbertus Antonius zn van N A den Edel en A M W vander Wal Spooistrairt S Sept SusaijnaTietemclla dr van t C Verkaik en M van Groningen R van Catswe 134 Maria Johanna dr van P H Swanoibnrg en I LoenderslDot Reeuwljk 1 Sept Bart zn van P Kok en GG Prins Bergambacht iteter zn van P Kiene Bi S de Bruiii Bilderdijkstraat 2 Pieter m van P Dexelen M Groenendijk Vossiusstraat 28 Geertmida Kanöline OanleSe dr vanW van den Berg en M K Toen Bothastraat 24 OndertroDwd 17 Sept D OcRia C J de Man Ge tt a u wfc 17 Sq t C C C f WUteveen es 1 W Demee T K Broer en S H Nouwen A van Willigen n G £ Rietveld C van Wini den en A E de Kroon OtertedM 15 S ComeBs van 7onger oo S3 J Uit vroeger tyd OUDSCHil COUSARr MELDDE Bii 75 JAAR GELEDEN dea raad vao state aldteling voor de ges61tillen van bestuur is ingekomen een Koninklijk besluit vi arbü burgemeester en wethouders van Gouda nietontvankelyk worden verklaard in hun beroep van een besluit T n Gedepntefiyie Staten van ZuidHolland waarbij met afwyking der daarteffen aangevoerde bedenkingen is goedgekeurd e n besluit van den gemeenteraad van Delft tot wyziging van den tyd waarop voortaan de kermis aldaar zal gehouden worden terzelfdertijd als de Goudsche JAAR GELEDEN De officier van gezondheid Ie klasse dr J H P Walraven van het gamizoetishosiMtaai te Goada wordt met 1 November overgeplaatst bij het Ie regiment iafantfrie te l euwarden De officier van gezondheid Ie klasseB van der Veer van het instructie bataljon te Kampen wordt met den lenNovember overgeplaatst naar Gouda om aldaar als chef van het militair hos pHaal op te treden U JAAR GELEDEN De gemeenteraad heeft besloten met de Stearine Kaarsenfabriek Gmida een geldleening aan te gaan van f 175 000 tegen een rente van 4 pet en en tot den l oers vm 117 pet af te lossen in 34 jaar De gelden dienen voor verschillende uitgaven waarvan de voornaamste is een van ongeveer ƒ 92 000 Uit Haaslrê t B en W hebben aan de heeren P v d Berg te Waddinxveen en A Schurmann te Rijswijk de laagste inschrijvers voor ƒ 16 581 opgedragen den bouw van het elect risch verdeeinet in deze gemeente VAN BET KANTONOeRECHT Odeur perikelen in Schoonhoven GROND DIE WEL VEKHUOSD WORirr MAAK NIET BEMEST MAG WORDEN Pad des landmans niet eenvoudig Als je een stukje land htiurt dan tracht je er af te hien wat er m zit Dat dacht en deed de landman uit Schoonhoven na het gras gemaakt te hebben bracht hfl er een laag roest op Maar als je twiiten een huisje hebt a 3e denkt vrij en rustig te v onen dan is het niet leuk als een mestlucht naar binnen kont en door de woning geurt Dat was de kern van de moeilijkheden waarvoor de Schoonhovenaar voor den rechter gehaald was De boumian had genoeg van de odeur gekregen eo wa naar de politie gegaan en zoo stond dan de huurder terecht Twee feite waren hon ten laste gelegd dat hy met twee ongesloten enwners mest had vervoerd anders dan in behooriök gesloten bakken of tonnen en dat hy die mest langs den betm van den openbaren weg had uitgestori De man vood het een l eetje vreemd £ enerzi ds had de gemeente bon hiet stukje gwmd verhuurd maar anderrijds verbood zij op grond van de politieverordening het land te bemesten £ r was d i vorigen keer twufel geweest of de bewuste tierm langs den Opweg inderdaad deel uitmaakte van den openiba en we g en de verbalisant kwsm ds thans bevestigen zoomede dat het hier door de gemeente verhuurde grond betrof Overigens kon hij verteUen dat de huurder en te iwurman niet op één stoel zaten Maar Is je grond huurt moet je het toch ook kuanen bemesten vond de kantonrechter mr A J M Oonincx De getuige was dat er mede eens t Is toch wel een beetje raar oordcïdde de rechter De politieman kon echter de medédeeling doen dat er voor het vervoei wel vergunning is te krijgen tusschen 11 uur des avonds en 6 uur s morgens De kantonrechter achtte dat de goede cq lossing Er is tbch wel eoi uurtje te vinden meende hq tmal Ib iat echter aMNsr vaat Mn d zaaken de huurder altcndemk tf direct op mtl de vraag of h j d grond tei ookijiMbanesten De veriwlteant gaf bet antwoondl met de piededeeling dat btmesten met IS toegttiaaL op of aan dén openbaren weg biameo Ijet bebouwde gedeelte of Umten en a iand van honderd meter daaruit En acngézien de belrokken bem binnen het bebouwde gedeelte ligt kwam het hierop neer dat bemesten niet is toegestaan Wat heb ik er aan of ik de mestwel vervoeren naar niet uitstortenmag Dan k n ik bet land wei opdoeken mopperde de betrokkene Gebruik kunstmest adviseerde deambtonaar van bet 0 1I Dat haalt met die droogt niets uit wees de landman af Ja dan weet ik het éck niet aldnsde rechter XJa eens met de gemeentepraten ravdde bij want die is de verpachter en daar moet je dus wezen Ik wil graag weten of u er een uitweg in ziet hoopte de huurder op s rechiers inzicht Ik ben geen burgemeester moest4e kantonrechter teleurstellen Het werd overeenkomstig dfen eisch ƒ 2 voor het vervoer in ongEslotsn emmers en schuldig verklaring zonder toepassing van straf voor het uitstorten en de mededeelrng er by dat de uitspraak thans er g sehapprfuk was maar dat den volgenden keer voor het bemesten boete zal volgen Kr bleef iet ondbevredigends in de zaak en dat vond vooral de huurder die van hooger baroep sprak en eindigde met de dichterlijk ontboezeming Heb achting voor den boerenstand dat is het belang van Nederland t Was ook zuur voor hem een stukje land te hebb i en het niet te mogen bemesten Hopelijk wordt men het in Schoonhoven nog eens want men heeft meer aan een goade grondopbrengst dan aan hakm en oogen tusschen bnren Te vette melk Er was nog loo n geval waarin iemand ongewild in moeilykheden was geraakt Het betrof die veertien dagen gel ien behandelde geschiedenis tegen een melkslüter uit Beeuwijk die was gedagvaard omdat hij melk met een te hoog vetgehalte had Verkocht Daar wist ik niets van en ik kan er ook mets aan doen had de mah gezegd want ik betrek de melk van een meïkinrichting in Den Haag en zoo ik ze ontvang zoo verkoop ik ae want ik heb geoi instrumwiten om het vetgehalte na te gaan De verbalisant bevestigde dit thans volmondig Intierdaad was de melk van een bedrijf afkomstig en het was begrijpelijk dat de melkboer van het vetgehalte onkundig was want instru menten om het te bepalen bezit hy niet Hg zal er rel geen room bij gedaan hebben veronderstelde de rechter De ambtenaar van het O M vorderde de omstandigheden in aanmerking nemende ƒ 5 snhs 2 dagen maar de rechter vond dat de melkslfiter er niets doen kon en sprak schuldigverklaring zonder toepassing van straf uit EXTRA SALABtSIirTKEERING BIJ V SN O i De directie van de N V Vroom Dreesmann heeft besloten eind dezer msaiid eeA extra halve maand salaris aan het personeel uft te keeren flETS VIT RmVfELBEBOTLAATS GtlSTiOLEN Dit de rijwielbergplaats op de binnenplaats vvan de E H B is ten na deele van een leerling een fiets ontV emd SPORT VOErBAI Goudsche elftallen vom de competitie W Big venaderingoi Ot eerste elftallen der Goudsdie vereenigingen voor de as Zondag aanvangende competitie zün vastgesteld De elftaloommissie zün tot de volgende opstellingen gekomen die in vergelijking met het vorig seizoen weinig veranderingen Isiesi zien Gou Gerritsen doel J de Jong m C de J achter Boef Scholten en Stoppelenburg midden WaHhie Baas Honkoop Hommels en Muitum voor Olympia De Jager doel Jue en Spek achter Ouyz Wenil Zutphen middeii HooimSfeL V voor n neel en Brcnkman midden nl2 n de Jong Van Willigen r Biesheuvel voorj J O N A T d riier doettr i en Spruit achter Ij rl Jj S neel en Brcnkman r en D O N K v d Eng doelven en Brouwers achter v i i C fiaftker en H Bakker middenrok de Boer Van Unen y T t PIlOCIÜIliilAÏWJAi Het eerate elftal van Jod speelt a t Zaterdagmiddag r Wdam tegen Groen Wit I u7i f3 elf speSt op e en terrefe W E R £ II Beide wedstTydo ti neu 3 30 uur RECHTSK SII AMSreRDAMSCHK laCCHTBANK VBOCW LWHTR OMINEEs O Ik ben mevrouw Visser en woosl de van Eftghenstra M jn a a ijS ziek te Helievoetïluis Ik moet er S mijn kindötn heen maar ik ben het oogenbllk in moeil jkhed k u rati helpen Zoo sprak ap eea terdagavond in November eeo rroiit die vergeïeld van een ongevee It jarig meisje aan de huisdeur vaa k predikant dominee mr L C W ï h Asnsterdajn verscheen Dominee E op wien de rouw een fatsoenlijken indruk maakte iMdMit zich met lang tastte io de zak de vrouw 14 gid Dat was een milde gift doch OKt mild genoeg voor mevrouw Vitaef Zij ging naar dominee dr G O tteüé zich daar voor als mevrouw Visser va de Marnixstraat en vo tejde dat ijj plotseling van Rotterdam naar AideI dam moest verhuizen Zij zwaaide net een pensioenacte en zetde dat nj eU noodig had maar bet op het oogcoliiik niet kon innen Volgende week echter kwam alles in orde Als dominee evis belpen kon IMmioee O die de tuk vertrouwde gaf meer dan 10 kreeg van de vrouw de verzeketaj dat ZIJ het kind naar de ZandagneiKd zou sturen De ZondagsschooUeenar j C E had haar trouwens oaar dominee O verwecen Nog had de vrouw ittet genoeg Z f jf g naar dominee J K Ü noondezich mevrouw Visser van de Valkeawei en vertelde hier een verhaal over haar man die ziek te Brielle lag Hier had z zich d oor veiachiUende kindeta laten vergeizeUen Het bracht haar U gld op Mevrouw Vitta die uil tetei4 naar geld fam vtsacheo doch verder h het geheel niet naar den naam Vian luisterde was eeo gewoon opliditrtK Zij had de drie dominees bedrsgeii ei den Zondagsschoolleeraar nooit fai haar leven g ieo De officier eischte tegen de vroui die niet verscholen was een jaar gevangenisstraf De rechtbank zal Woensdag 1 October uitj Haak doen XOLOIJEN SE ONDEBaANDEUNGEN TI SCHEN JAPAN EN NEOERLANOSCH INDie De woordvoerder der Ja n geering heeft aiedegedeeld dit A aderhandcllngen tanchen Japaa NederUndsdiIndlê warden voortgaei De Japansebe eotwal ceaeraal leBiiiwU Isjixawa wt de kiaiirekiagei M de Nederlandsche antoniteiteq vsMt m 6a6 EM 6OE0EBEI HiaaaaNCB tvmmmjais en co bi lie Itetóren lehoiuleH vegaaerW achuldeiKAerv van TiMmtnn pn Co S tt Arortentom hebben 4t be rinllvog In d turxtoex vefilac U tor 1 vemas wordt voorgestelS s ilkfuriM brt M B UB n veiMcnbif der sursüinM De crsirteilac van arikaldelMhen K Mk met dit oonW Mcawri vcrklu OAGELMKSCB MVOtCUm MedesedeeW doAr t Cenlr Bul v l IndexcUfer aaa Mlellw n op IT tember 1S1 Ï JrüCiLLKlUM ZILVER N w SANÜAWAKU 38 Nu in het reeds donker woud wordt het levendig Hier en daar en gbids en overal kHnken doffe geluiden doch van beweging is niets te ziea Wat moctoi ce begÜBMa aki de sluipmde tijger hen onveQvacht bespringt 17 Eer ze hun buks ta den aanslag hebben gebracht is het reeds te laat Luid lachend en prateii gaaa ze den weg terug dien ie enkele uren tevoren gekomen zijn Niki praat aan MA stuk en weet zelf niet vat hij zegt Het spüt hefti geweldig dat M de lanlaam niet hebben meegenomen maar hü durft het niet tegen Harry zegg n Eerst als se in de verte den schijn ▼ an bet kampvut alm llddceren worden ze stil De donkere ge Ren der paarden J H r Waar zit HaaiVjschu Niet bu het vdur ünwuiekeurji be ginnen de jagers sneller te fcMjpen Zou Haarvischwillie ui de tent zitten Neen ze kunnen onmogehjK aannemen dal hij de paarden juist in het dori r alleen laat Wat is er nu weer gefaeurdT Een nieuw ongeluk Hun koude klamme handen grijpen de buksen steviger vast Ela au nauwelijks vUf meter van de tent Aoerea xe eensklaps de zalige ctein vaa Baaiviscinrii Alle Bn oede Eerst na clea ze hem Ifij steit middwi tusschen de paarden EÜOFDSTDK XVn Tegen middernacht slaat het weer om Een wonderlijk toele wind strijkt door betaal De saecnw glijdt van de taktasn en hoornen Overal begint het te krak en en te breken De Toedoe akn stroomt geruischloos oostwaarts De vrienden beAiiten het kamp zoo spoedig mogelijk op te breken Wachten ze te lang dan is de rivier zoo sterk gezwollen dat ze niet meer den anderen oever kunnen bereiken Tegen bet aanbreken van den dag is db hemel blauwzwart betrokken Weldra flitst de eerste bliksemstraal langs het doni rp uitspansel onmiddellijk gevolgd door een krakenden donder j slag £ n nu be nt het weer te sneeawen Ia dichte zware vlokkenmassa s valt de sneeuw neer Het vuur gaat sissend uit de i nen ig aie van de luchtr Het smalle gelaat van graal Rouca Gura wos4t hard als marmer Nog even ataar üj naar het door uurslang n verscB urde imiaraeatt en schreeuwt dut zj rieadcat toa PaUcesiI Tent aArekcnl Bliksem Vier Htf aeeoaxleB lang staat de IcampplaBts te laaienden l ed ÏCrakenrf drcjawnd Trfgt de donder Ia het da giert een oorverdoovend concert van niet te onderscheidea geleiden ïn zware natte Uompen valt dt sneeuw Pakken 1 Vaandt vomiMI Karry s stem UWtt hard ca bevelend In vSegeade baast slaaft hij self de handen aan het werk HaaivlacfavdlUe voorzichtig metde geweren De loopen omlaag houden Komt er natte aoeeinv In dan zijn we Aloreii Niki Gomehburg ia reeds m depaardan die amper te houden t a Syiederea falihseaialnal be rniea se testeigeren pareioMI aebidm staat henop dea bek Bij het fantastische licht der flitsende bliksemstralen worden de paarden gepakt Ze moeten zoo snel moge lipi naar de rivier Wellicht is ae binnen het uur ondoorwaadbaar Er dreigt nog ander gevaar De rivier kan zoo anel wassen dat het gaasche dal binnen enkele Ut en overstroomd is Bd dus hebben de vrienden sleefats eén gedachte vluchten voor het verraderlijke moordende aaseade water Oe sneeuw imelt ongelooflijk snel In stortvloeden daalt de massa van de berghdlingen vormt bek rivieren vereenigt zich met de Toedoewakoe en weldra staat het dal blank Rouca Gtura is heesch van het schreeuwen Haaiviacfawillie trekt woedend de paarden bij de manen dooii de beesten weigeren een poot In de reeds ster gezwollen rivier te zetten Haa ischwillie raast en tiert van woede Met zijn geweldige vuisten beWetlct hij de flanken der doodsbange dieren doch nieta helpt Ze moeten heel eenvoudig atden van het plan om met de paarden den tev overiigg idea oever te bereiken Niki springt fai bet water Hier Kandal brult hij Eerst nu vollgt de hengst voor de paarden blijvenl schreeuwt Rouca Gura Nu Gomenbnrg ihct Kanda in de rivier is volgen ook de andere paarden Rouca Gura shat den stoet 1 Bet water konjt den dieren tot aan de boDst Wild schuimend en borreJendstroomt de rivier verder Mannen en dieren hijgen van inspanning EUndelijk is de tegenoverliggende oever bereikt Maar nog niogen ae ni t aan rust denken Geen nUnuut en fee seconde Voorwaarts met razende snelheidi Ze hebben het eeiwnud wear bereikt en bevinden ziek nu op een saeU glooiende helling Bet gevaar eoi in het enelVassende arater te verdrbiken zijn ze thans ontkomes Hetgeen hen DU in ademlooze vludtf oonraarta drgft is de vrees oor de kaode En die kan in SiberK straderit n zQa dan de vloed De helling rijtt steiler Door dea storm heen ep ne gesiagia takken zwiepen de maiuMa ia het lait Ze hijgen zwoegen en kaomen o ahMdita langziam vooruit Voortdurend wtad het voorwaarts JnIdnB belemmerd door oavoorziene Mademlsae Etede ijk na eea laatste ewcldlge kraöitsinspanning is de tbp be reftt Ze bevinden zich nu op een soort hoogvlakte begroeid met dwergeiken BaaivlachwiUie volkomen ultgepul is krijtwit Zweet stroomt hem langs gelaat en Tuk Doch hij Wjt de tanden ip flkaar en laat geen klacht hooren Haiti Eindelijk geeft Rouca Gura bevel om de tent op te slaan Binnen bet hal H is ailea gereed en brandt een b hoorli vuur van de dr e btokk fie de aan aBes denkende graaf he mgqiakL De vrienden raUcen zich w dndpBatte kteerca vas het t c ea Bdidai lil ia delwaa Rouca O n 14 fct naar BaaMM tarffle ea wti aveesldK Oadttta Als een evcMebooot vaH b o schreiend vu af patüag De awdtctri hngt ba n bet vaar Ben paar adaeolan inai aiS WÜ Jf fleadi md Gomeidiarx epent de ptf kea ZUn gelaat ia véalpijs smei de 8oreo r iWH 1 C 1 o Het onweew Is voorWI faifreveii I af ea toe Ultet s de verte een H r aditige scUJn Stedds de b faeeonr Wi ft vaüoi gestaag en T der 4phoadeit Do tbee It ezrt m wordt m laatrte reatje ram ebruflct H doet goed Ze driiricen wUgend en ö uur later zijn ze eenigszins he j Graai Rouca Gura kijkt glinlach naar den gewezen matroos Hallo HaalviaEharUlie dat Moben we fijn gedaan hè I Wordt osri o