Goudsche Courant, donderdag 18 september 1941

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1941 MiEirars l8ITEIiy ID m e J3VITSCHLAJID STRUUT VOOR BVROPA Groote aanvalsoperatie in het Oosten S ZES KOOPVAABDEBS TOT ZINKEN GEBKACHT Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend In het Oosten ontwikkelen zich de aanvalshandelingen tot een operatie van den grootslöi om vang Duikbobten hebben in U Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan s vijar elijke koopvaarders met een vOtalen inhoud van 27 000 b r t tot zinken gebracht In het zeegebied rondom Iiwdcland hebben vliegtuigen in den afgeloopen nacht Jn acheervluchten 2 g ote vrachtschepen zwaar beschadigd Andere luchtaanvallen waren gericht w havenwerken aan de Zuid Oostkust van Ket eiland alsmede op verscheidene vliegvelden In Noord Afrika vielen Dultsche gevechtsvliegtuigen op 15 September concentratie aan de LybischEgyptische grens aan en verstrooiden deze door het vuren ijiet de boordwapens Bij een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op het vlie veld Heliopolis b Caïro in den nacht van 15 op 16 Septeml er ontstonden groote branden en ontploffingen in vliegtuighangars en munitie opslagplaatsen De vijand wierp In den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten eeh gering aantal brisant en brandbommen op enkele plaatsen in ZuidWest Duitsch land In woonwijken werd schade aan gebouwen aangericht Marineartillerie schoot twee de luchtdoelartijlerie een Britseben bom menwerpier neer J HJBT TAUAA SCH Kr££AMACHrSB£RICHT sa iwww Artillerie actie tegen Tobroek In zijn weermachtsbericht no 470 naakt het Italiaansche opperbevel het volgende bektaid Aan het front van Noord Afrika en in den ector van Gopdar plaatselijke acfce van onze vooruitgeschoven detadjlmenten die verkenningen ondernamen en vijandelijke afdeelingen verdrsven Doeltreffende actie van onze artillerie tegen vei dedigingswerken aan het front van Tobroek De Britsche luchtmacht ondernam nieuwe aanvallen op de steden TripoIi3 en Benghasi Er vielen geen slachtoffers De materiecle schade was geiring Italiaansche en Duitsche vliegtuigen vielen vijandelijke peinotoriseerde colonnes aan in de z6ne van Dzaraboeb Talrijke vijandelijke automobielen werden getroffen en zwaar beschadigd lieuwe strijd in Iran VERKLARING VAN DEN MINISTEBPRESIDENT Naar de zender Teheran meedeelt heeft de Iraansche minister president gisteren in de bijzondere bijeenkomst van hetpaflement o a verklaard Daar de Engelsche en bolsjewistische troe pen deelen yan ons land bezet hebben zijo wy in een zeer moeilijke positie geraakt Ons is door de Engelschen en Sovjets beloofd dat zij geen druk op ons zullen uitoefenen Thans echter rukken de Sovjet troepen naar Teheran op Wij hebben dienovereenkomstige militaire maatregelen genomen om dezen opmarsch tegen te houden MILITAIRE OPLEIDING VOOR ALLE WEERBARE AIANNEN De Sovjet radio publiceert een op 1 October vafl kracht wordende verordening van den oppersten yerdedigingsraad der Sovjet ünie volgens welke de geheele mannelijke bevolking m de Sovjet Unie van 18 jlot 50 jaar een militaire opleiding zal ontvangen Voorloopig zullen de lichtingen 1923 en 1924 evenals de burgers welke tot dusver nog niet voor den militairen d enst waren opgeroepen en de mannen tot den leeftijd van 45 jaar die vroeger geen opleiding hebeen gekregen worden opgeroepen voor een militaire opleiding ADOLPHUS CopyrlMI If V llon daBil h MMimbM IMI ml en o7 o J erf8 ben OB niit ftwer ateU v at t j lechtè ev 8 zaak kld I ptschod aar J wnine peg ZJ oemdt lemww fr haar er h d Bderei laar U It end dnrlB Visaer Ehlster gen ca pit van vroua ar ge Octo ickt idat da m rtoK vut f Co Hf ring Mfl d SUL ae r teld 0TsauK IGtKUIKK STAM Adriana dr van J J van j en A den Ottolander Bf WiUem ntje Bode Wed I C f h 82 i liö awd Coraeüs Wouter Vau I STt M j tóhter en Gerrigje Ig M U i Gravenhage UBOr V BEVOLKOra e N ï B der Hee van TffiSuigweg 15 S S A W P van den I Bolterdam Je Jerichostraat I Slijter n Lopj no 221 lg Kp EN KLADWZEEB n houder S Schilt heeft op de I i M iecttarie aangifte gedaan I lri voorkemen van mond en onder ito rundvee OU I A MVEBHOOGD I n Merlasten in den polder Berg 1 wiTtïUn verhaogd van ƒ 5 op ƒ 7 5 I kt hoogen prö vai I fmmi lie die in het poldergemaal Bodegraven oarttOGSGEWONDraj op bezoek aOaal door de barcerlf fiüteitn hebben een 25 ta oorlogs S Uit hK Militair Hospitaal f redit è D daagje in Bodegraven L Bbneht zullcs als gasten van het wSelP comité In opgewekte stemmsa srtiveerden de jongens s mor a om half elf Ze werden ontvanS in hotel Centraal waar koffie L vCTinaperingen werd aangeboden I aallig discours met de gasthee 1 vloog een uurtje al heel spoedig M waarna de autobus der der beg overbracht naar een Bode nikb gezin waar hijgde gast was 2ii htt middagmaal Vooral dit ontkj Iieeft er veel toe bijgedragen de M ïoor de gewonden lot een zeer f kéi maken Atlerwege werden ze jpdt neest hsrtelijke wijze ontvan Hi tó het Tiel moeilijk om weer te KhüKIWi toen ze werden teruggebald om een gezamenlijke excursie remilter naar de Kaasfabnek OudlanA Ook hier w er hetzelfde lic onthaal een interessante rondjmj thet met sigaren een gezellig gtiTljl Begunstigd door het inmiddels imnii geworden weer werd vetvolleni een autotocht gnnaakt naar de ima lacht plaasen waar een t ïo li verbonden jrerd aan den speeltuin Tc ongeveer 6 uur w s het geleiicliap weer in Bodegraven terug ur is Hotel Centraal intusschen eeti 9ed voorziene kofliemaaltyd gelieel een geschenk van de burgerij ai aaogencht Et werden goede woorien gesproken en nadrukkelijk wen verzekerd dat eenerzijds de burjeni de mannen niet vergeten zal maar anderzyds betuigd hoezeer deze attentie door de gewonden op prijs wrdt geiteld Boskoop KWBKERM VOmiWERPEN VIT VROEGEBJABEN htcRaaanU tent nstelUng De Biuseumcommisaie van de ver aiijlni rArboricultura heeft in hotel Jïra een tentoonslelüng gehouden a id gebruiksvoorwerpen zooaU wtovroeger jaren in de Boskoopccht Mjen werden gebruikt ïmW waren er eenige polderkaarjo den Vereenigden polder uit de J i ItflO 1600 en 17 X terwfll er te en plaat te zien was met de 5f vto de AbdU van Rijnsburg ima bevatte de tentoonstelling een Pttepond van Zuidwijk SuüIwück door het archief te Udden be Mibaar was gesteld belangstelling voor dez leer WMmehng vooral v n de z ée f Arborileden is zeer goed geweest VOL EMERTTAAT AAN M PETERSHR VERLEEN I l l van de Geref KeTïm t l Petersen op diens 1 7 wi gezondheidsredenen tegen i a emeritaat ver JJWas de vacature it Va U HentoiS Hazèrrwoude U consulent WöP VEREENIGING DE 08KOOPSCHE VEILING B i en per bos Prinses Ju rij M ets Butterfly 1 1 1 40 tai J 120 150 et Orange Tri s5 ® Hadley 120 406 et ie wn 22 2 et Rosêlandia 90 IM Mundi 40 90 et Vier T iiplW et Else Poulsen 6+ 92 J W 130 190 et GoJden Opheüa if 0 100 et August ft R i = Juweeltjes 134 166 sSLu Wen JI nd 70 et Better Tlfi D Rijlwr 82 130 S 5£ Whl 80 et Rosa Mundi 82 Obfflr h wzen 70 90 et Hugar S et G m rozen 27 42 et i ta P Clemen ti DuWint P Hendrik i vr Ie Coultre 180 es 1 l ssen 10 rt Physali Fran ImIJ v fy anten gr Moemig IiÜm es C t Chrysan rt idem per Uk et rfwrk k d Wstel I Zl mii DUKtmtM I W LpW v den polder De l tD J f hoogheem l 5 pet IS41 38 Sept 1942 ÏTTw benoemd de heeren A jfcJ SiL O el t I C V men I en ri erd k nt VAN pMMB VEBTKEKT Derttg Jaar U imdtit nitgeoefead Dr L G an Omme die eervol ontslag all geueente arts heeft gekregen bedt het voornemen in 1942 z jn praktik cceu te leggen en elders te gaan wobmv Meer dan 30 aar is dr Van Omme ia ons dorpsleven een zi ie en fewaatdeerde ve schünmg ttWeest n leefd Ui met he t wel en wee der bevolking mee Oolc het vereenigingflevai h naait zijn dnikke praktijk Üta iotercase Zbo was hij o a bestuuisUd van Het Groene Kruis Velen zuUen den scheidenden arts noode zicii vertrekken VABBOEKSURSBEIDING 8 en W verleenden aan de firma C Ve rmeer ft Zoneu hnutwafenfabriek alhier vergunning tot het plaatsen va i een stoomketel er het bouwen van een daartoe benoodgd gebouwtje Het metselwerk werd opetdragen aan den heer W Visser Ihier BRANOWEEBMATERIAAL IN ORDE Dinsdag geschiedde vaawege het Byk de tespccfie vata de brandbluschrendmiddelen De Rijkiinapecteur bevond de béide hnotorspuiten met bübehcorend materiaal in goede conditie Schoonhoven nurrrvEiUNo Op de fruitveiling in de Lopikerr straat werden Woensdag de volgende prQzen besteed Beurrre de Merode 17 22 c Hardy 25 35 et kandijzoet 15 17 et Keswick 18 20 c juttepeer 25 5 et alUs per kg 1 TGBZON EN KINDEREN De afdeelitig Schoonhoven van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings en VERPLAATSING ONTVANGER DIRECTE BELASTINGEN INGETROKKEN De verplaatsing van den heer J A Woudenberg ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accijnzen van het kantoor der directe belastinge n en accijnzen te Schoonhoven naart het kantoor der invoerrecitten en ac nzén te i Hertogenbosch i ingetrokken VOOR DB VROUW Modeshow van Gerzon IN DE KIVItBA HAIi TE R DAM Het is thaoe ongeveer vier maanden geleden dat de Gebr Gerzon s Modemagazijn een voorjaarsmodeshow organiseerden in de idyllische Rivièra Hal in de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam en t succes dat deze show oogstte rechtvaardigt volkomen dat thans odk de groote wmter sbow in samenwerking met de Diergaarde Blfldorp op dezelfde plaats werd gehouden Een der yele yoordeelen die de Rivièra Hal biedt boven andere zalen is dat men de toiletten hier by daglicht ziet dragen zoodat valsche effecten door kunstlicht zun uitgesloten Wanneer wü eenige bijzonderheden willen weergeven die de komende wintermode zullen kenmerken dan valt m de eerste plaats op dat de korte roklengte blijft gehandhaafd de mantels met één rij knoopen sluiten en op ma ntelcostuums bontzakken nog steeds favoriet zijn Zoowel bij de sportieve als bü de gekleede japonnen is sterk de nadruk gelegd op de g rneering hetzü broderie hetzij borduuuels vooral p den mouw in gouddraad of gekleurde zijde Zeer veel japonnen vertooncn groote zakken op de meelt uiteenloopende en origineele wijzen toegepast Veel ruimte waa ingeruimd voor sport kleeding een bijzondere attractie vormde een tweetal jeugdige amazones op poneys Nadat de mode eenigen tijd een sterk mannelijk accent heeft gedragen beweegt zij zich thans duidelijk in ten zeer vrouweljke richting Dit komt vooral bü de namiddag japonnen töt uitdrukking waar b v dé ballon mouw weer zeer en vogue is doch ook de hoeden vertoonen dezen overgang heel sterk De toque modellen genjeten den voorkeur dikwijls met langafhangen de voUettes De elegante struisveer komt weer naar vorm ook bloem gar neeringen komen op kleine hoeden tot haar recht Iets nieuws op deze show was de kinderkleeding die op charmante wijze door een drietal jongedames werd getoond Vermelden wjj voorts nog dat er een groote verscheidenheid in bontmantels en capes was tot zeer kos bare bon f soorten toe en dat er en keur van avondtolletten werd voorgedfVgen waarbij zwart veelal met good gameertns favoriet was Ook de attracties ontbraken niet Wa daar in de eerste plaats de allergezelligste rijk met bloemen vetsierde zaal die op zichzelf al een lust yoor het oog is in de pauze frtó etfn danspaar op dat met een tweetal nummers veel succes oogstte het strijkje speelde onopboudelUk bekende melodieën Kortom de stemming was uitstekend Evenals den vorlgen keer voerden de mannequins odk op een enkele tocht honden mee n f een tweetal kampioen collies eigenaresse mevr R v Gogh Voorburg en een vicrvoudigen kampioeo barzoi eigenaar de heer De Josselin de Jongh Hilversum De leidster van de ibow mevr HSmit Verdaidelijkte per microfoon hetgeen te zien was en droeg daarmedeAiat weinig bV tot bet welslairMi vande show Amé Lysen Teheran ddor Britten en Sovjets ingesloten mTLKVERINO VAN BIHSDUIT8CBEB8 Volgen een bericht uit Londen hebben de Britsche en Sovjelstrijdkrachten de stad Teheran volledig ingesloten Gisterochtend hebben zich volgens hetzelfde bericht Britsche en Sovjet itafofficieren naar de stad begeven De toestand in Iran kan voor zoover dit Duit thland aangaat volgens hetgeen men in welingelichte krmgen te Berlijn hoort als volgt worden samenBevat De mannelijke Hijksduitschers vfen dienstplichtigen leeftijd moesten aan de Engelschen worden uitgeleverd die van hun kant deze Hijksduitschers aan de Sovjets hebben uitjgeleverd De bewering dat het Duitsche gezantschap de onder dwang verkregen uitlevering van mannclyke Hyksduitschers hefft trachten te dwarsboomen of andere incorrecte handelingen heeft gepleegd wordt in kringen der Wilhelmstrasse een bewuste leugen genoemd en als niet in overeenstemming zijnde met de feiten Wat betreft den door het aftredenvan den sjah gekenmerkten tocsUndm Iran is men in kringen der Wilhelmstrasse van meening dat het besluit van den sjah een onmiskenbaar te kenIS voor het feit dat hij met zijn politiek van tegemoetkoming jegens de Engelschen en Sovjets op wier beloften hijmerende te kunnen vertrouwen hipbreuk heeft geleden r De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Teheran dat de kroonprins van Iran Woensdagmiddag in het parlement zun eed van loyaliteit als nieuwe ijah heeft afgelegd Voorts meldt Reuter uit Teheran dal d ministerpresideht van Iran All Foeroeghi Woensdag in het parlement bekend beeft gemaakt dat de nieuwe sjah als volkomen constitutioneel vorst wil hecrschen ieneraal Wavell Vordt naar Af ton bl a d e t volgens het D N B uit IstanJoel meldt in Tiflis verwacht Men neemt aan zoo schrijft het blad datdaar een EngeIs h boljewistische militaire commissie plannen voor de voortzetting der verdediging moet uitwerken De bolsjewistische radio heeft in haar uitzending van hcdcnochrend medegedeeld dat de Sovjettroepen op 17 September Teheran de hoofdstad van Iran zijn binnen gerukt Evening Standard schrijft volgens het D N B dat Groot Brittannië en de Sovjet Unie den nieuwen sjah van Iran aanvaarden Zijn status zal echter zeer verschilen van die van zijn vpder Het Iraansche parlement zal een nieuwe grondwet moeten opstellen Welke de rechten van den sjah nauwkeurig omschrijft De nieuwe sjah krijgt a h W een proeftijd en moet gedurende dezen tijd de geallieerden ondersteunen Japan moet zich op eigen kracht verlaten SCHODI BU NACHT VERKLAART DAT OMSINGEUNGSFBONT SLECHTS I7IT 3 W 0M MAN EN 150 SCHEPEN BESTAAT Japan moet zich niet te veel met de beweerde sterkte van Amerika en het zoogenaamde omsingelingsfront bezjg houden maar zich veeleer op Zijn eigen kracht verlaten zoo verklaarde de directeur van de Oceaan afdeeling van de Japansche luchtvaartmaatschappij Khout bij nacht Hisao Matsoenaga Hij was vaak over Goeam gevlogen maar had daar nooi t een Amerikaansch vliegtuig ontdekt en het zoogenaamde bmsingelingsfront beschikt ook slechts over 300 000 man en 150 oorlogs schepen die geen belreifmg voor Japan vormen Weliswaar verspreiden de tegenstanders veel gerachten over hun kracht maar hoe harder een hond blaft des te banger is hij zooals bekend Het geschreeuw over een naderende crisis kan men vooral in Engelsche Amerikaansche en Joodsche krhigen hooren Mbtsoenai waarschuwde voorts voor een overschatting van de mogelykheid Tokio met vliegtuigen aan te vallen daar de afstand van Kamsjatka of van Manilla zelfs voor langcafstands bommenwerperS te groot is en Jegde er den nadruk op dat op grond van vele Voorbeelden en ervaringen de geoefende Japansche luchtvloot superieur is en dat er zoolang de Japansche marine en de Japansche luchtvloot het land verdedigen geen gevaat Instond Men moet maar steeds denken Dood lederen vyand die de Japdnsche kusten nadert BRrrSCHE DUIKBOOT VERLOREN In Londen is officieel bekend gemaakt dat de Britsche duikboot P 32 over tijd ia en ala verloren be schouwd moet wonlen Roosevelt over amateurstiategie DE l CHERMING VAN DR SCHEEPVAART In de persconfeiientie heef Roosevelt de gedachte dat alle koopvaarders tot IJsland zullen worden opgenomen in een convooieerinf ysteem amateurstrategiei genoemd Hu verklaarde dat het convooi slechts een van verscheidene metbodes is om de scheepvaart te beschermen Op de opmerkifig dat tot dusver onder de machtigingswet iechtg buitengewoon geringe hoeveelheden oorlogsmate rieel naar Hiigeland zijn gezonden heeft Roosevelt verklaard dat er geen reden tot teleurstelling is want ruim 99 der in aanmerking komende artikelen kan men niet uit voorraad koopen maar moet ze bestellen en laten vervaardigen Amerikaansche leeni g aan de Sovjets VOOR AANKOOP VAN OORLOGSHATERIEEL Gisteren is bekend gemaakt dat de Vereenigde Staten aan de Sovjet Ünie een leening zullen verstrekken van honderd milioen dollar voor de financiering en de aankoopen van oorlogsmaterieel Jesse Jones verklaarde dat de leening op schriftelijk verzoek van president Roosevelt is verstrekt en dat een desbetreffend verdrag gesloten is tusichen de Defense Stïpplies Corporatioi en bet Sovjet inkoop agentschap Amtorg Het is eigenlijk geen leening doËh een verdrag over den aankoop van bolsjewistische delfstoffen door de Ver Staten Reeds voor d levering 4er grondstoffen zal de Sovjet Unie het geld uitbetaald krijgen reeds zijn tjen millioen dollar betaald en waarschijnlijk de volgende week zullen nog veertig milic nen overgemaakt worden De Sovjet Unie zal vooral mangaan chroom asbest en ylytina aan de Vereenigde Staten leveren Engeland kan niet langer al Ieen staan HALIFAX DOET BEROEP OP AMERIKA Het A N P meldt uit Berlijn Lord Halifax heeft gisteren een radio r ie gehouden waarin hij te verstaan g f dat England niet langer alleen kan staan HU richtte een nieuw appèl tot de Vereenigde Stapten zich toch definitief en officieel met Engeland te verbinden Verder verklaarde lord Hallfax dat hü de todtomst donker inzag wanneer 3rootBrittannië en de Vereenigde Staten hun vriendschap niet in een duurzaam bondgenootschap veranderden BESPREKINGEN IN HET VERRE OOSTEN Sir Archibald Clark Kerr de Britsche ambassadeur in Tsjoengking is Dinsdag per vliegtuig naar Singapore vertrokken waar hij waarschijnlijk drie weken zal blijven In Chjneescbe kringen te Sjanghai die Tsjoengking goed gezind zijn is meiv van meenipg dat de ambassadeur door Duff Cooper naar Singapore ontboden is om besprekingen te voeren Uit Singapore wordt via Bangkok gemeld dat lederen dag besprekingen gehouden worden tusschen Duff Coo r den gouverneur Sir Shenton Thomas en den Engelschen bevelhebber in het Verre Oosten Sir Rol ert Brooke Popham met het doel een instantie in bet leven te roepen welke evenals de missie van Lyttleton in het Nabije Oos ten het iüngelsche kabinet moet ver tegen woordigen Een uit vier leden bestaande dele gatle der regeering van Tsjoengking i gistermorgen per vliegtuig naar Rangoon veatrokken om met de regeering vdn Birma te onderhandelen over kwesties verband houdende met het vervoer over den Birmaweg alsmede over de immigratie van Chincezen naar Birma MARKTBERiCHTEN VEEMAKKT OOVPA 18 S pt Amxevoerd In totaal 96a stulcs waarvan 7 masira varktn 1 25 M bigEeA ÏZ aoo runderen en 1 nuchtere ka veren NVCl 5S bokken en feiten 10 p stuk Handel alle aoorten itur KAASMARKT GOUDA 18 Sept SI partUe kaas 1 kwal tt t 2 90 2e kw l SS OO SI M Handel maUf BlliENUliO j ajaarsheurs 1941 weer een groot succes ONDPRHOVD MET Mr J MIUDS In een onderhoud met het AN P heeft de zakel k directeur van de Jaarbeurs mr J Milius verklaard dat de Najaarsbeurs 1941 de beur van 1340 verre heeft overtroffen en gelijk staat aan de Voorjaarsbeurs 1941 welke drukker dan ooit werd bezocht Naar de jongste beur zün 247 boerenexcursies geweest naar de vorige Najaarsbeurs 130 Waar dat mogelijk was heeft de zakenman goede zaken kunnen doen Natuurlek er zijn tal van brwches waarin bet tengevolge van den oorlog niet rooskleurig gaat maar daar i nu eenmaal niets aan te doen Vertegenwoordigers van deze branches ziJn hier toch gekomen al wa het alleen al omdat men met elkaar toch den toestand eens onder oogen wil z en en wilde uitzien naar een mogelijk cm de zaken ondanks den druk der tijden toch draaiende ie nouden Vooral de afdeelinaicn verwarming industrie het handwerit en niet t vergeten de surrogaten hebben h t overstelpend druk gehad Dat ligt ook voor de hand Dat zijn de takken van bedrijf die het nauwst met hEi werkelijke leven in aanraking komen en waarbij welhaast een led r ge eie eerd is De demonstratie welke vaii overheidswege zijn gegeven op deze eur mochten zich verbeugen bi een uiterst druk bezoek Het streven om voort te gaan in de rcihting van collectieve inzendingen kan niet genoeg aangemoedigd worden Men hejft het gezien weiK een voordeelen het heeft opgeleverd voor de schoenenbranche om collectief ter beurze te verschijnen Het logies vraagstuk is door de plaatselijke V V V achitterend tof oplossing gebracht Ruimte voor alle deelnemers wa er op deze beurs eerlijk gezegd niet aldus mr Milius maar wy hebben ona dit jaar kunnn behelpen De 4100 m2 waarover wij konden beschikken hebben wü hard en hard noodig en daarom heeft de raad van beheer besloten van de noodhal tusschen het groote gebouw en de andere bal een vaste verbinding te maken Wü hopen dat reeds bü de volgende beur deze verbinding tot stand zal zijn gekomen Niet praten maar doen Alleen maar door te zeggen dat u de Nederlandaehe ambulance Wel een mooie instelling vindt hebt u zich nog niet van uw plicht gekweten Dal lumt u pa zeggen wanneer u uw bijdragen gestort bebt op giro rekening 8 7 6 0 Nederlandaehe ambulanee KmiDginnegraehi 22 s Grivenhage DE GENEESKUNDIGE DIENST AAN SOCIALE ZAKEN De Ned Staatscourant bevat t n besluit van den secretaris generaal van het departemeBt van Sociale Zaken waarbij wordt bepaald dat met gang van 16 September 1941 de geneeskundige dienst als nieuwe zelfstandige dienst wordt geplaatst onder het departement van Sociale Zakei afdeeling Volfcsgezondheid en gesteld onder toezicht van den eeskundig hoofdinspecteur van de Volksgezondheid BURGEMEESTER VAN BLOEMENDAAL GAAT HEEN De Staatscourant bevat het bericht dat bü besluit van den Rtjkscommissaris aan jhr mr C J A d i Tex ontslag is verleend als burgemeester der gemeente Bloemmdaal LOONCN IN WEBKVESRUIMINQ KM VTOEVBNINOSHEmNO ZSe RtJksdlenst voor d wcrkverrulmin h eft ter beantwoording van een vaa verKbiltende zUden feslelde vraag jia gepleegdoverleg met liet College van RUksbernkMelaars aan de tiurgeniaettars e n circulairegericht waarin wordt medegedeeld dat vanhet loon der in de wcrkvvrrulraing te i rk gcateMc arbeMert geen korting ten behoevevan de coogvnaamde verevenlnffilictthiff mag plaats vinden NIEUWE 9e persdienst van et N V V meldt Tusschen werkgevers en werknemers In hel bakkerslïedrtif Is overeenstemming bereikt over een landelQka collectieve arbeidt overeenkomst Deze dagen wer et ter goed keuring aan het College van TitKsliamIddc laars toegezonden Teven Is de algemeen verbindend verklaring aangevraagd Ook voor het bankctbakkersbedrijf II ovar een CA O overeenstemming tiereikt De Nederlandsche bond van arbeiders in de voedtn s en genotmlddetenbedrijven voert thans onderhandfrifttgen om te komen tot een CA O voor de zoctwarenlndustrle Tn de vteeschwareninduslrie ia een loo regeling tot stand frekomen Ook hier wordt gestreefd naar een CAO Radio misbruik Vu