Goudsche Courant, donderdag 18 september 1941

dit wel geschieden dan zou d rLchtspraak hebSen opgehouden reehtfprtak te zijn DU is evenzeer het gewi Vin ne r de rechter buiten het rMhè am rekanlng gaat houden met het verlangen van het volk Een voorbeeld van dit laaUta zien we bij PUatus d e om den schare genoeg te doea Jezus overgaf om gekruisigd te worden Mareus 15 IS Het wezen der rechtspraakt brengt nu eenmaal mede dat zij wordt uitgeoefend aan de hand van bet in den betrokken Staat geldende recht Of dit rechtstelsel op wbzelf juist is of uiet do t hierbij niet ter zake Het komt er slechts op aan dat de rechter de hem voorgelegde rav iUèn beoordeell aan de hand van dït recht en zulks zonder enige oogendienerij naar welke zijde oök De schr wüst erop dat de Grondwet tvyee voorschriften bevat om de onaK hankelykheid van de riechterlijke macht tegenover de Regeering te verzekeren de benoeming voor het leven en de regeling der bezoldiging bij de wet Ten aanzien van eerstgenoemde bepaling merkt hiJ o m op Weliswaar is van een redelijke Regeering niet te verwachten dat zy de rethters by de uitoefening van hun taak zal trachten te beïnvloeden doch het zou o i in slryd zün met de waardigheiïbi an de reehterlyke macht indien haaïleden als gewone ambtenaren zouden kunnen worden ontslagen Anders dan de ambtenaren in dienst van de uitvoerende machtXer van de lagere besturen die als rfgel geen bevoegdheid bezitten om uit etgen hoofde op te treden kunnen de rechters op eigen gezag in de belahgefl der burgers ingrypen Dit vraagt als vanzelf 011 een meerwaardige positie vcor de rccnteriyke macht welke o m op gelukkige wyze tot uitdrukking kan komen gloor de benoeming voor het leven Terecht heeft men by de Grortdwetsherziening van 1922 dan ook blijft gegeven van het besef dat de desbe treffende grondwetsbepaling geenszins voor verdwyning in aanmerking komt Men heeft toen integendeel in het artikel zelf de mogelykheid willen verankeren om by wettelyke bepaling een leeftydsgrens voor de rechters vast te stellen Het derde lid van art 173 luidt Deywet kan bepalen dat hun t w de voor het leven benoemde leden der rcchterlyke macht St met het bereiken van een bepaalde leeftyd onölag wordt verleend Bij de wet van 3 December 1932 Staatsblad 576 heeft men van deze bevoagdiieid gebruik gemaakt en dfe leeftydsgrens bepaald op 70 jaar Bü een onlangs verschenen verordening van den Heer Rykscommissaris i deze grens teruggebracht tot 65 jaar Hieruit blijkt dat ook de bezettendeOverheid de ondsrwerpelyke grondwetsbepaling eerbiedigen wil Uit hetfeit immers dat zy alvorens deoudere rechters te ontslaan eerst deleeftydsgrens verlaagt kan wordenafgeleid dat zy aan de onafzetbaarheidder rechters op ziJ zelf niets wil afdoen Herziening van de Staatsloterij In het jongste nummer van Europa Kabel spreekt de heer W H Haighton de ziins j z en5 gegronde hoop uit dat binnenkort een reorganib itie van het Nerler andsche loterywezen zal plaats hebben m dezen zin iat de St ial slotery en de daarop gobaseprde particuliere loteryen tot een nieuwe organisatie zullen worden vereenigd Deze zou onder staatstoezicht moeten staan en door de overneming an de commercieele leiding van de pSrti ul ere instellingen tot resultaten komen welke een harmonische verbinding tusschen staatsbemoeiing en particulier initiatief opleveren Op de boven geschetste wyze zou de reeds jarenlang van verschillende kanten voorgestane Verbetering van de organisatie der staatslotery ten bate van den fiscus een feit kunnen worden De heer Haighton herinnert er aan dat wyziging tot nu toe uicReef ornaat bepaalde vroegere politieke partyen op grond van haar overtuiging legen het ioterywezen waren gekant Niet de opzet van de staatslotery behoefde verandering maar wel haar omiang Deze was immers sedert l814 het jsar waarin de Nederlandsche Staatslotery werd opgericht onveranderd gebleven alleen de prys van een heel lot steeg in ruim 1 eeuw van ƒ 70 tot ƒ 72 Het gevolgde stelsel dat veel gelykenis vertoont met de Saksische letery biedt den kleinen man gelegenheid mede te spelen zonder hem hooge financieele lasten op te leggen weinige trekkingen per jaar een lagen prys van 1 20 lot en geleidelyke betaling van die inleg Dat breede lagen deS volks zonder nadeel voor hen zelf zelf kunnen meespelen vormt den grondslag voor een blyvend succes Van een staatslotery Zooals gezegd vormt de beperkte omvang van de Nederlandsche Staatslotery echter een bezwaar Sedert 1814 is de bevolking verdriedubbeld en het nationale inkomen sterk gestegen doch het aantal loten bleef onveranderd Geen vfronder dat er naast de staatsloterij met 21 00P heele loten per trekking nog ruimte voor het particuliere initiatief was met het gevolg dat er in 1930 naast de staatsloterij nog zeven series van 21 000 loten volgens hetzelfde stelsel particuliere ondernemingen aan den man werden gebracht Het is duideiyk dat hierdoor den fiscus belangryke bedragen zyn ontgaan De regeling gelyk de heer Haighton thans verwacht zou mits juist uitgewerkt met behoud van het goede n l de aanpassing aan de kleine beurzen van de staatslotery en de deugdelijk gebleken commercieele leiding van d volgens het stelsel van de staatsloterif georganiseerde particuliere loteryen een uniforme en voor den fiscus rendabele offiqieele speelgelegenheid scheppen Het meermalen bepleite me r handelsgeest in de staatsloterij ware daarmede tevens Iwreikt UIT ac PERS Nederland en niem Europa a InHetN tlonaal Dagblad duiJft mr dr H J voa Bnicfcen ToA Van e D positieven wil asn aan den ftouw van het nlauw Europa onditfDuitscha leiding mede te werken isbier te lande lot nog toe maar welmggrittlelMi Men leat zicb organiaeersnfa den optmuw van het bed4if le Mionder leiding van de Commissie WolUstom men strerft yelii naar leidendeplaatsen blnne dleif opbouw maar inbet algemeen voornamelijk ten eindede mogelijkheid t hebben aUes zooveel mogelijk in de oude bannen voortte zetten en een maximimi profijt te trekken van de gedwongen aaneenslui tins van de vakgenootenondememers om op het gebied van prüsregeling marktordening en kartelafspraken eenzoo gunstig mogelijke positie in te nemen En toch daaraan kan geen twijfel bestaan met een dusdanig ingesteld Nedcrlandsch bedrijfsleven zal het nieuwe Europa bezwaarlijk in zee kunnen gaan en willen gaan Men moet zidi dan ook niet verwonderen wanneer de belettende macht en haar economische leiders hoe langer hoe minder neiging vertoonen de maatregelen die de economische oorlogvoering ook voor de bezette gebieden vereischt in het geval van ons land op bijzonder soepele wüze toe te passen De juistheid van net gezegde met onwillige honden is het kwaad hazen vangen wordt in deze ongetwiffeld door de bezettende macht aangevoeld en dat daanrft dan de noodige consequenties worden getrokken mag niemand verwonderen Op die wüze is Nederland hard bezig zün gt de kansen te verspelen en zal het as zichzfelf hebhen toe te schril ven viiineer menige Inaatregel harder uitvalt aan wellicht noodig en mogelijk ware geweest Indien meer Ijereidheid getoond waren niet alleen om het bes te van een gegeven situatie te maken maar meer nog bewu het roer om te gooien De houding Vfin Amerika De N R C r t schrijft o a Er was een tijd dat de Veroénigde Staten hun koopvaardyschepen ver buiten alle oorlo t ateren hielden thans is het zoover dat de Vereenigde Staten den oorlogsschepen van Duitsch land en Italië toeroepen blijft buiten mijn verdedigingswateren jEn wij welen uit uitlatingen vanvooraanstaande Amenkaansche staatslieden dat niet alleen Duitschland nietrechtstreeks kennis gekregen heeft vandeze instelling van verdedigingswateren maar dat niemand precies zeggenkan of wil hoever deze zich uitstrekken Men wil zelfs wel den schijnwekken alsof alle zeven zeeën er binnen zouden vallen Natuurlijk is aan deze ontwikkeling een votkenrechtelUke constructie ten grondslag gelegd het behoort tot de historische politiek van de Vereenigde Staten om de vrijheid der zeeën te beschermen de Vereenigde Staten hebben een zeer eenvoudige fundamenteele politiek nl die dat geen enkele natie het recht heeft de oceatnen dér wereld op grooten afstand van het eigenlijke oorlogstooncrl onveilig te maken MsTar in dezelfde redevoerirp waarin Roosevelt deze rechts beginselen aanvoerde liet hij van zyn bekommering biyken dat zoodra de wereld buiten het Amerilcaansche continent order de heerschappij der spil zou staan de spilmogendheden ii cheepsbouwmogelijkheden de Verèe Stiten verre zouden overtreffrn Dienovereenkomstig was van de twee bolwerken der defensie niet de vrijheid der zeeën het eerste maar de eisch dat de weg vrijgehouden werd vpor leveranties van materiaal an de vyanden van Hitler Ook al mag men het nu wel als zeker beschouwen dat Amerikaansche oorlog sschepen niet vooi het eerste schot zullen terugdeinzen Wanneer de aan wezigheid van Duitsche of Italiaansche oorlogsschepen ter plaatse waar ach teraf zullen blijken de Amerikaansche ve dedigingswateren te golven hun onwelkom zal zijn zoo zijn de Vereenigde Staten nog altijd niet aan den shooting war toe En nog wordt de fictie gehandhaafd dat het zoover niet te komen hóeft Maar in den overigen oonog tegen het nazisme die in werkelijkheid een joorlrg tegen het Duitsche rijk is zy r de Vereenigde Staten even druk in de weer met de omsingeling van de spilmogendheden als het Britsche RiJk dat dientengevolge de steeds verdere uit breiding van den oorlog in de hand werkt Enongetwijfeld hebben die Duitsche schrijvers gelijk die betoogen dat EngeUnd het in zijn streven naar verspreiding van der oorlog heel wat miiHei ver gebracht zou hebben wanneer het daa by niet over den diplomalieken steun van de Vereen sd Staten had beschikt Mfn kan trouwens verder gaan en de vraag stell n of Engeland in 1939 den laatsten stopt tot den oorlog zou hebben gegeven vwanneer het niet in zekeren zin slachtoffer van de Amerikaansche diplomatie was geweest Dè rechterlgkti onafhankelgkheid In de Standaard sthrüf t St c m Onafhankelijk moet de rechtelykemacht zijn in dezen zin dat zy jy devervulling van haar taak enkel enalleen het recht dient en niet hetbelieven van het Staatshoofd DerechtériiiJre roscht verkeert in dit opzicht in een bijzondere positie Menkan zich indenken dat in een staat de etgeving en het bestuur zeer terKonder den ir oed van het Staatshoofdstaan met i r ng van eiken an deren invlc Maar het is ondenkbaar zelfs in den meest absolutistischen SUat dat de rechtspraak niet schiedt volgens bet recht doch naar rte wilbïew vau het SUatshoofd Zou BONAANWIJZINGEN Rectiflcatie bericht uit reiking aiVdappelkaart Da feu etaris generaal van het dapartemeitt van Landbouw en Visscfaery maakt bekend dat er in het persbericht omtrent de uitreiking van nUuwe aürdappelksarten een onjuistheid is gealopeik ƒ In het schemai waar de dlv n ecttgotieën van Derson n staan genoamd met de hoeveelheid kaarten waarop zy recht hebben staat onder a in de tweede kolom vermeld Geboren na 1 October 1438 Dit móetzUn geboren na 1 Januari 103S Ouapersonen die geboren zijn n 1 Januari 1936 ontvangen aen u kaart en eenvkaart E BONNENLOST 1 SEPTEMBER T M 20 SEPTEIMBER 35 4 brood 4 rants brood of g ak 35 brood 1 rantsoen brood of gebak 33 ei één ei t m 20 September 35 vleesch Vi rantsoen vleesch of vleeschwaren 35 vleeschwaren 1 rantsofcn vleesch of vleeschwaren 35 melk I l liter melk 38 res aardappelen 3 kg 1 SEPTEMBER I M 4 OCTOBEB 34 35 36 en 37 bloem H rantsoen bL br of gebak algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram koffiesurrogaatU6 algemeen SOO gram jam alg 250 gr havermoutC havermout 250 gram havermout C ryst 250 gram ryst algemeen 250 gram gort alg 100 gr vermicelli of maizena 34 35 36 en 37 kaas 100 gram kaas 7 SEPTEMBER T M 24 SEPTEMBCV 34a35 boter 250 gram boter 34 3 vet 250 gram boter met reductie I SEÏTEMBEB T M 30 SEPTEMBER 16 katten 1 kg kattenbrood 16 honden groep I II 10 kg gruep lO 8 kg grot p IV S kg groep V 4 kg gro p V 3 kg bondeobrood WAT IS Ek BANTSOENT BROOD 100 gram brood GEBAK 75 gr m beschuit warels blsculti koekjes Ai 140 gram speculww koek M 300 gram cake M 400 run gevuld kleüi korstgebak Af SCO gram gevuld groot kontgebak of 600 c anv taart gebakjes BLOEM 70 gram tarwebloem meel roggeb aem meel zelXrDzend iMknwet RIJST 2SU gram r st rtletemeel Moern grle gruttemeel gegifengd meelj HAVERMOUT 230 gram bavermout vlokkeii bloem aardappelvtoklcen COST 290 gram gort gortemeel grutten VERMlCasuj 100 gram vermloelU macaroni stMigbettl MAIZENA 100 gram maliena ugu aaidappelmeel Af 100 gram retmeel verwerkt in puddingpoeder of puddlngasaui oeder VLEESCH 100 gram vleeech gewicht vu been Inbegrepen VLEESCHWAREN 75 gram gerooW of gekookt kooktvleesch óf 75 gram gerookte wont oortcn óf JOO gram gekookte worstiMorten Af IZ5 gram leveHrtike en tongenworlt nierbrood Af ls grem bloedworat JAM 500 gram Jam siroop tionlng ans Andere distributie artikelen KOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bon No 05 K F Gen anthraciet Se periode 1 h I anth V of 50 k g turf cokes Gen turf 9e per 50 at baggerturf tm 30 September Verwarmin 01 02 03 haarden en kachels J 01 t m 04 haarden en kachels K 01 t m 11 centrale ver warming een eenheid vaste brand stoffen 05 06 07 haarden en kachels J 05 t m 08 haarden en k hels K een eenheid turf Geldig l m 31 December i ETROLEDM M 13 en O 13 II Aug tm S Oct voor keuken 2 liter SCHEEEZEEP J textiel t m 31 Dec 1 rantsoen ZEEP IIJ alg en 3 zeep van zeepkaart P en Q t m 30 Sept 1 rantsoen SPORT ATHLETIEK DUITSCH SPORTFEEST OP I DCTOBEB TE AMSTERDAM In opdracht van den Rijk commtssaiU voor de bezette Nederlandsche gebieden z £ de Duitsche dienstpost op Zondag 5 October In het Olympl ch stadion te Amsterdam een sportfeest organlaeeren Op de eerste plaats ïal een aantal Dultschers dte in Nederland werkzaam zyn aan dit evenement deelnemen tertt yi alle dienst onderdeelen tertegenrwooidigd zuUen rtln De snelste Duttscne sprinter Jacob Scheuring ia uitkomen tegen Tinue Oeena rp Waarschijnlijk za ook de Duitscher Harbig aan den start komen alsmede vele andere bekende Duitsche alhleten De Duitsche njkssportlclder zal hel feest door zijn tegenwoordigheid luister bijzetten Zondag 12 Octolier zal voorla een estafette worden gehouden vin Schevenlngen naai Den Haag waaraan eveneens alle Duitache organisaties zullen deelnemen VOETBAL OPGEBEVEI SCROilSINGEN De schorsing van acn aantal Rotterdamsene lie klesse spelers Drok Seton en Verheul van Sparta en Vrauwdeunt van reyenoord door den N V B ultgeaproken mdat ztj dezen zomer aan een verboden wedstrijd hadden deelgendbicn Is thana opgeheven zoodat zij a s Zondag weer voor hun cluba zullen mogen uitkomen BAKHVYS IN BEDRIJFSVOETBAL VEREENIGING Wtj lezen in Sport en Beeld cm Bep Bakhuys komt sedert 1 Sepl nben weer in compeUtlewedstrijden In ona land V t De oud internationaal heeft een baantje gevonden by de Drukkerij TIjl te ZwoU en speelt nu mee in de poeg van Tilia die het vorige jaar de zomeravondcompetltle won en nu wederom royaM bovenaan suat De berichten maken er melding van dat Bakliujs in deze zeer maUge omgeving van iMt o igeorganl e rde t edrijfsvnetbal weinig steun van zyn medespeler geniet en daartegenover een dubbele bewaking Van 4Jn taïenparttj loodat hfj slechti KUen elege eld rijgt om een sd ot te lossen dat aan tin BlUTlej ren UJ IMT herinnert RABIONIEUWS BILVHMIIM L UU W i 4S OrsinofoMinua M flrtitanilijninaiUrt 7J OramnfooBaaa IM Oehtaodayinautlak M BNO tOs u ii slnite htan 141 DcliriftlMlix en nxdltatto Vioartierekl duur d CMat BadioStlclttlmn Ui Gewtjd imiilek opa SJ Koomng ft oija f U Voor d hultvrouw UI Orfeasteaiieert o UM Araa bUeiMctet UJ OseUmatla tU $ AnwWe Mitvt IM Da IWoiliatm n mUttt lU Almanak IMS BMO MIniw i aoouaiiilich bertclitaa tM Otto HatMfclJn en lUn rfeaM B ffaoHXMiuniKlek IJ Het Blaéf mk oritMt na MaaMrteht oMte en nuslooamuilak M Cydw J a anfeUslea an ttUB wertt 4J OnnuXoonmiMlak U AmuMOMiitMclHit an oUit pnj I U BMO Meuws Meaomlsche bembeTMitan U Vioor da Jeugd S Aina a r draebt JS VruH vr k eiv orgelsp tJS D NMlarlMuiifiii nvoWvtrMnJ ln IM Actueel hamncllt TJt Kunst namiddag op Botwtlck t Vótttnrt SJ OmroeposlcMt U OiamoMlBiniHMt IM BNO Nleinnberlehlm HM I0 V BNO Enaelach ultandliw Axmomlc Nmn Irom HoBarnt iLvnaiiii n mu a M Zie Bllvwwm I S M BNO Nieuwsberlcliten 1 U Gnraofoomnuzlek 11 0 Voor da kleutan lIJS bag met planobegeMdIng en gramotoonmtniafc ll S Ooncertgebouw orkest r opn lUS De Rambler UM BNO Nieuws an eoononvisehe berichten IM Gevarteenl nuddagprogranbna oe Voor de rouw I 4S Oerard Lebon en itjn orkrat 4J Voor de jeugd 5 Cramofoonmuzlek s ll BNO Nteinn economlsclie w en beuraiMrichten iM Ktaa van Be ck en ztja arkest S M Onder de leeelamp Voortiereid door de airiateHJke Radlo Stiohling 6 15 GTamofoo nraixdek 6 30 SportwetefwwaanHgheden t 5 Gramofoonmuziek 7 S Actueel halfuurtje 7J0 Cramofoonmuzlek 7 45 Reportage SM Haven van Europa S 45 Orêdconcert én gramotoonmtizlek S M OramofoonAuzMc 4 $ BNO Nteuw sbenehten AvondMidlng 1 6S M IS Granwfoonmuzlefc EfFEtniUIIIS IMSTEIMM Noteeringen van 17 Sept PmT Oea KaalagHi V K UK A dam Uat f t Kjt Dito Ie 18 KH MN s Gravenhag I ItSf S i WM 14 Rotterdam 1 en I Utl 96 Nu B V Onr Z W 4 tSK Mm ABBnnUa B Brpotlie kkaBkea rt On Byv Baak Pd 4 N Hjrp b Veend lerle K WM M U HM tr dememlBgaa Bergh an Jurg r v d Obl S i Lrrers Zeep Wf OU 4 t MM AANDCBUIN Baak en CwaieUnrtentagaa A dam Bank awad UI Ut Inc Bank dito UM UTN J ederl Bank A W Wh N H MD qt a ittH m tlott B adc Var aaad MiM MMi TweittactM B AJl 144 ladaate d iiin l g a Alg Morft gew A m mn Beamaf aaad IM K N Booamr aaai K n N Zout IA ibM CIS Lev Br eo O C M s pr a mu N O en S r a 4N 4H Ned Kabelfabr dito D Bott O m C A M W Stork aand SlO ga TwUnatra Pral A Ver m b aaad K3 MS Ver Pt T tMder Ml Jflu Werkspoor A aaad T W rutoo r cew A m m ii d m ni mail Bonus R M A 2IS 1 L Cr B H T B A MO M IH ik aw4i anwaal sa KV 1 ruk A SN n ekeefnartouiatstbawOsa NIev Ooudr A SU 114 V Oostsea A U IMffSfaea Bt Mcart A IMH M Spaw aa Trasmgea Deli agtm A ra MH Prolongaii IH iM ACTKVE FONDSEN Staatsteenlagai Nederland IndlS 40 Ie rloe 4 HUD lOlB 40 Sa noos 4 kdh 10014 40 Mf IMl 4 M0 4 ICn 00N l€n4 1S3S lOOe 3 ttH MH 94Ji MH ladndhtëii Alg KunsUttd Unie ISlx U4i4 1S8H 1SIM Calvé OlML C gam ISS IU 120U3H rekker 3SM 2 H Uver Bros en DM MS ISI ISSN 16414 Ned Ford Airt M B Philips O B V A H m m m Oito Pre A 6t nUM Dlvcitea ao Bonxo Mtt A MS Petr Oadetaeailagea Oord Petr Ind MQ O Aand Ml mu Con Petr MQ Idem SM S17 tO fl Se eepraattmaatacliappltak 3all Am LQnAand 14S 447 145 141 4 ravaChlna JTapan Lgo tdam Ml iai IM ltl Ned Sdieepv tin Ut irT SlOH M UO SnlkaraaderaaiiiIngeB Bandelsv Amst A 4n 478 76 414 Ned Ind S UB ld Ml MOh Ver Vorst CM 19 SMA 14m Uk IM USH Takaka rteraemlagaa OellBauv Mil A I76 2n MI 171 OeUMiJ f IMS C V Idem 1 4 no SOO IIO jenembah W idem MS S68 MO MI BakbereBderaemlngaL Amsterdam R Colt Aand ais sosu Ms n Oeli Bat R Mtl ld MM MO IM M BiURSOVERZtCHT De Ameterdamiche effectentietïra legde heden een atwaeliteod houdtn4f aan den dag Bepaalde factoren die bet koersverloop hetzij In de eene betzU In de andere rlchtirtff zouden beïnvloeden waren lUet aan wezlg De belangstelling voor Indlnrlle waarden was vandaag mintler groot dan gedurende eenlge dagen ge eden In den nibberiioek kwamen Amsterdam Rubber aanvankelijk ieU iMDcden d 300 te liggen Spoedig evenwel kon een herstel zich baanbreken zoodat tegen het slot van d beur op 3061 t werd gehandeld De minder courante soorten konden zich niet aan een koersdaling onttrekken In den suikerliock lagen U VA foad prQshoudend In de markt bakaaandeelen veranderden niet veel Zoowel Déll Batavia al Deli Mtj moes ten zldt aanvaokemk eenig veiile Ketrooaten hetwelk diler later In d i middag w er werd tngehaatd Levendig ImuuM feetond vandaag voor Lappen Muller en Co Btj een noteering van gisteren met 96 waa de koers vandaag tfa 115 tijdelijk IM Waaraan dei pietaeUnge belangstelling te wtjten was viel niet na te gaan Ia Induatrteelao gtng naar verhouding weinig om Calvé en Unilever waren een fractie hooger Geld op prokncati f 4 RoitfdredartMir 1 O Wevstera Hutieoam Ch tr dai ieur veer Gouda en Omstieken t TIctar Oouda DQNDI EROAG 18 SEPTEMBER aa Adv0rten l ên VBROOBOINQ VOOK INGELEVERDE MBTALKn Infeievenie wuien voor zoover van net recM op vergocdin Mand Is gcdaaa tea behoeve ran den Nederlandschen Stut ui dea ultbetuld ien kantore van den Qeniecnte Ontvanger lQa n if Df Burcemcctler vin OOUDA maakt bekend dat de veriroedin infelevenie awUltn voor zoover van het recU op vereocdin behoeve van den Nederlandschen Ontvanger OoIh J Rechthebbenden kunnen zich aanmelden m GROEP DAQ Ei ktea Mta ni 9 301 ai wier achteraaam of andere aanduldUag op bet ta hun betit Dnde deel u de oproeping tot Inlevcflne aanvangt iaat de letter s E t m Cia iMaandag 22 Sept s Ident Cre Ma Hl Dinsdag 23 Sept Idem Ho va Ie Woenidag24 Sept la t w Kn Donderdag 2S Sept Ko t a U Vrijdag 26 Sept Le t ta LQ Zaterdag 27 Sept Vefdera publicatie volgen BV aanoieMIng moet overgelegd worden hel deel B vin h tocping dat Mi de Inlevering Is ultgtrelkt on deel Maat vM ral Miula galaekand warden De gerechtigde die x4n voi derlng niet binnen den vastresidst temlln en op de bepatlde w ze ter verzilvering heeft ingedlenlVft llett xUn aanspraak op vergoeding Rechtfaebiienden worden verzocht teneinde en vlot verlooD d uitbetaling te verzekertti voldoende wisselgeld mede te brengen aOUDA 18 September 1941 De Burgemeester voorntieiBii 1 LIERA G3060 5J SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEAIER TEl 3750 l anaf V AQ SEPT f ni DINSDAU 23 SEP i I WILLY FRJTSCH CAMILLA HORN 1 I CARL KUWLMAII j IWARlA LAWDROCk f in de viotle cbarniante lllm DeKuische Geliefde Die KEUSCHE OELIEBTE l en pikante liefdesgeschiede nis vol humor en spannende momenten TOETOANO 18 JAAR VRIJDAGAVOND POPUMIRE PRIJZEN Aanvaaa dar vaeraMliiigaai 8 IS uur OOK ZATERDAQ ZONDAG vanaf 3 30 5 30 8 15 uur doorloopend VERWACHT ZARAH LEANDER ia haar nieuwste film PifilMA DONNA M J057 60 5 TH AM A HEAT Kleiweg 103 T 2230 Ooud REUNIE V WOEHSBAa DE GROOTE SUCCESPILM arat ADOLF WOHLBRICK LUtSSE uumcH VERLEIDING REOINE TOEOA fG ALLEEN BOVEN 18 JAAR GRATIS FIETSENSTALLING Voorziet U tQdlg van plaalseli Vanaf VrUdar U Sept tol en met woensdag 24 Sept HEIN7 RQHMANN In zyn nieuwste schlager DE GEf ROLONGEERDE ECHTGENOOT GOUDA TELEFOON 2027 f ZATCRDAawOSAa t UUR MAHNEE voor lederen leeftijd met DE DOL AMUSANTE FILM STlNMEDEIllEr OBlSf HAUPTSACNE UCKUCH met HEINZ RIHIfANN HERTNA FEILER IDA WflST Regie THEO LINOEN Wie beterdan HEINZ ROHMANN kan uw kostelijke gids zija nair Verwacht EEN WEREU VAmETC AniUCTIE De originecie CHINEESCHE SHOWi la REUNIE H het land van den lach in de komende week LEEFTIJD BOVEN 18 JAAR Vrildag pepnlalra prlfian OraHs rljwlelstalling O 30S 35 O 3058 35 la TUnilO HMGBTON Ca wEmcB nmnuzMiMO ini a XUUSESa mST TIBDDM VAN OONDEBOJIO II gCPTBMin IMI BOOOK PIEMISN 1 100 ata PBEMIEN VAM 6S 4M U 8SB Vm 1373 137fi ISSS 11W 2 61 IMt a 50 MM 1S6 aSM SSTa 4133 4SM i47 4SS7 4806 164 iiaa 6349 6387 S OS 6678 6013 e4ai 638 6874 7060 WI4 7S41 7600 7854 7787 7888 78 7880 TrW4 8W4 asm 8796 8886 8886 8033 8474 86 SMS lOOTl 10078 igtW 10484 10683 10603 10763 lOaiW llliraCKM 11686 13016 ifiii 13886 13478 13648 13743 13830 131 M U8t4 18357 13538 una 13766 14176 14563 14683 14671 16888 16380 1660816700 Wm 15770 16864 18089 16476 16583 188M 16687 17081 17369 17 44 17548 18083 18637 19660 19666 1871 30086 0NOCCO IOEE 0 L v niv nMk ring AAij vraagt voor uitbreiding en incasso van bestaand agentschap te Gouda een actief Vertegenwoordiger Va t salaris plus provisie Borgttorting vereischt Brieven onder no G 2985 bur v d blad 14 Te hui r gevraa fd door Heer een Zp 4laBpkam r metpeaslen Beilgbedea buitenshuis Brieven met aHadla prgsopgaafen gegevens onder no 206 Adv Bar Ceuzenkann Aelbrechtspletn2b Rotterdam O 3059 8 Abonnemsntsprljs In Gouda pèt kwartaal 2 3 1 per maand 0 78 par week 18 i buiten Gouda 19 et per week per post per kwartaal 3 31 Te koop aangeboden eventueel met solled woonhuis op eerste stand een goed rendeerende Br no G 3Ö6I bnr v d blad 7 AdvtrttnUsiarlef 1 5 regels ƒ 1 10 elke regel meer 0 21 Ingezonden MededeelmgM 1 3 regels ƒ Wl elke regel meer ƒ 0 42 Bö overeenkomst gereduceerW Besch Dame 37 Jaar met 7 jarlg dochtertje zoekt LEioina HUiSHouoiNa Salaris geen verejschte Brieven met nitv Inlicht onder no Q tnss hi r V 1 blad 7 grijzen aterdags kleine advertenties in de kwartjesrubriek l regels 0 28 elke regel meer ƒ 0 10 Maximum grootte 8 rege