Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1941

O Het land der ohbegrensde schoonhedefi ITALIË een sympbonie van kleuren en geuren He dorado waarover de toèrisj in é zz dagen gaarne mijmert tuno Terracma en Formia zgn echter ons weinig be find Deï te grooter is de befd undheid van de streek die er op volgt het Zuidelijke paradus zooals mtii de Golf van Napels pleeg te no8mf n met de eilanden Ischit en CaprF en de riante kustplaats Sorrento alle reeds oovecI door kun tenaars uitgehteeld en bezongen Vooial Capri ü een begrip gewor den voor het schoonste wal er pp aarde beslaat Napels elf van Sanla Lucia tot Possilippo IX een juweel dat de bekende spreuk y het eenigsy ins gevrvJlg geheel rechtvaardigt Niet i ierveiï zonder Napels te hebben ge icn Daar üjiei r dan elders m dit schoone land gevoelt men do behoefte aan het dalce farnient 5 het zich uitleven donder orgen onder de krachtige welduonde zon s anonds onder de b töoverciiden teri aiïiemel luisterend naar de sleepende Cdn tnfnette napolitanc Gelukkig JIJ vroolijke en zor e ooze Napolitaan aie op dit gcz gmde rustige plakje van onze Rciaagde ach ld bent geboren Op Sicilie ovcrheferschen de stranden van jaondello Palermo en Giardini Taormina alle andere De Adriatische kust m Noordelijke richting opgaand treft men een niet gcrj ger aantal gezellipe uitstel end geoutilleerde badplaatsen aan Senigaliia Cesena ico Cattolica Riccione Rimmi jm uiteihdelijk de Konmgin der Adriatische Zee Venetië mei Haar wepeldbe md elegant Lido te bereiken Ën dan nog Abbazia Laurana Cigale Briom wie kent deze verrrukkelijke plaatsen met Men kan er des zomeA zoo prettige dagen doorbrengen zoo aangename momenten beleven CEYLpH het GROENE EILAND Boven de lee irekkea varigc TierspaaaeB naar hat Westen De honsoa wbsait van eitroengeal M sachtiaaa ea kleari lieh daa blWrood De rolken a ien bH a plastwche voraifB aaa iiraokjesfignren eefceaen zich tegen den heaiei af paarden met drakeaUehaaMia vivchen met leeuwenkoppen een oogenbMk later verMeeken de oatoarcB de lemel seliy t op te fessen de Mo jnia aog af ierbla we iet irJMart alaaf naar een nog onbekend gewaad vaor den aaeht laekl Da aaa ta OBdertegasa nd rt de daisternie In Geweldig sUI ii het laag de kut Onbewegeliik balgen lièb de palmen op het strand Een Ute meeuw vhegt l aag mm door den avond Dan begint de jangla tUk Ie bcwag n Viearmuiaen en vliegende honden laten tieh van hooKc takken ia da MkaMriag taUcn £ en iakhate schreeuwt Ceyloa 1 den nacht in l e taU lilurencc ain A Anm gexien van de keuvels ia de onmiddeilUxe onsevln van de stad Foto archief V P B 1 Mozaïeken in de Aya Sophia sluipt naar lie onder palmen verborgen hutten der inboorlingen om te stelen het liefst etn jonge kip Dl atuurhcfhebber kan hier uren zitten en niets doen dan toezien Telkens auikt er weer een ander vreemdsoortig dier op dat de moeite van net observeeren waard is Later rijdt men door een dierenpark Olifantenuitwerpseien liggen op straat Niemand ergert zich er aan Groote hagedissen zoo groot als een alligator loopen heen en weer een familie ftiungo s zit vreedzaam in het gras en kykt naar een termietenheuvel waaruit misschien een slangetje zal kruipen Een paar honderd meter vef er ligt een pracitige oobra liefst dviars over den weg De slang schrikt op als zy stemmen hoort neemt eeli oogenblik een afwerende houding aan en irekt zich dan snel terug Het leptielenlichaam i aat zoo snel door het hooge gras dat het lykt alsof het duizend pooien beiet Apen springen van boom tot boom Ben gemakicaluk gekleede inboprling stoekt den hobbeligen weg over Hu draagt een geweer op een der louders Ceylon be it z xivèelwilde dieraii dat de inboorling vraak verlof krygen wapenen te dragen ƒ laa dar dnriurta o atan la de baart vaa t Vtotaaia W ra il a aii t ai O MGEVEN diK de Middellandiche TyrrfaeeiuMlie eii Adrutuche Zee berit It l in wrhoijdmg tot rijn oppervlaljle van Ue laaden van Europa londer twijfel de langste kusl Rondom het cbicreiland van Ventindglt tat Fiuroe a het een aaneenichakeInUnC aM uleaJe badplaatsen ille begunstifld door een weergaloos zacht en zoni i ZuideUJk klimaat Machtige bergen en een heerltlke eebnes zijn ook twee factoren dlrde terrjperatuur gunstig be iiv4oeden en haar stee4s a angeiiaam doen zijn Okarbij zyn deuc iiMoBJchtige natuur n weelden i j janttngröei en de iiit tektrde weet sge teldheid a n rW l felukheden oic het volkomert verklaarbaar maken da zomer en vt inten een zoo groot aantal gd fen uit binnen nenen buitpnland naar de vele Italiaahsche badplaatsen tnkkfn iJazc kuvten vor men samin dè drie befaamde Ilaliaansrbe Rtviera a de LiguriscKe de Tynheenscheei de Adrijtische Riv era Bij de HoUandscl e toeristen is hiervan de eerste algemeen genocij d de Italiaan irhe Riviera het bek n lste omdat men daar zoo roed kan n n m de wmter en yoo r i n w n ipor h hf r in het P KunttwcrklMi uit den t d van C f Justinianus blootgelegd tf Veil In de pers versch wn met lang geleden en bericht volgens helwalk de Aya Sophia te Conttantinopcl na blootlegging der mozaieken aks museum zou worden ingericht Wat beteekent dit Waarom waren die kostbare mozaïeken overgeschilderd en overgekalkt De kwestie is interessant genoeg om de geschiedenis de er beroemde kerk na te gaan De Sopluakerk te Cpnstantinopel die meestal wordt genoemd bij haar GrieUsch Byzantijnsclien naam Hagia Sorhia IS een der oudste Christeliike bon a id r e ir p a ie isiJntioei werken Zy is m haar oorspronkalMken vorm voor ons bewaard gebleven Keizer Justinianus I dezelfde die het Romemsche recht gedocificeerd heeft iV t ® de kerk kostte 300 millioon en was de hoofdreden voor het daarop volgende staatsbankroet Maar dp e kosten zyn wel beloond geworden De schoonheid van deze kerk is nog in dit tijdperk noch later geëvenaard Oostersehe bouwmee sters hadden hier een kunstii sjsieem van koepels en halve koepels geschapen dat een onvergetelyken indruk v in ruimte geeft In de welvingen van deze koepe s dte m elkaar overvloeien en ab het ware neerdnipten in de zeer dunne ïuili n blonken vroeger goud en zilver an st iuterJon de vele kk uren der mozaieken Tiien m J453 Constantmopel door dè T iken werd veroverd veranderde men de Avi Soohia in een moskee en bedekte de chii itïWke voorsftllingen en symbolen d n o sjieken vnf een gelige veHÏaag Bij een verbiuwrng m 1850 bleek dnt het werk vil c oude Byzantynsche schdfJecs zich ond die veiflaa uitctekend had gehouden Men Heoft loen het was in den tyd dat zeer veel belang m oude kun ttpeictiiedenie werd i W al dit weik grondig bestjdeerd nafetMaaad en pub1icee d Toen werd er chter wetr vefï oyer geaméerd Eenlge jaren geleden heeft de Turksehe W rrinif het Bvri f n 1 I n viera di6 zich lihks en rechts van Genua lUtrekt van Venbmiglia tot La Sei a f e n schier oneindige aan nst iakel ng van bloeiende tuinen en parken lieflijke villa s en uitstekend onderhouden zeeboulevarda w ar men tallooze genoeglijke wandelmgén kin inaken en heerlijk rusten raar men alle klassieke vermakelijkheden vin t en alle sporten ktin beoefenen j Als voortzetting van de evet jbyaoenjde Fransche Riviera bereikt men eerSt tiij het oversclirijden vfiti de griiijs het i laatsje Vcntiiwiflia met de plechtige wereldbeken r de tuinen van La Mbrtala fNauwelyk jiadat men dfezetichter ich gelaten h Wuzigt zich 5 t beeld Na BordigherS zijit de monumentale hqteU Theaters en Ca$ino fran hll drukke wtreJ l t eris encentrum San Renfc reedj m 7icht Mtn gaat dan t ia OspedalettI lang de uUgestro te reusachtige welriekende anjelieienkweekerijcn om achteteenvolgtns Imperia Diano Manna AfdSsio de kmder badpdidt bij ui nemondheid Loano finale Ligjiie Spotornoen Savona te bei ficen Dan vol i i Varazzff drukb Moclit in de zomermaamlen mtf Arenzano en Pegli meer wiiitT en Amerika dat onder latdmg staat van prof Wihermore verlof gegeven de mozaïeken bloot te leggen Na een zorgvuldigen arbeid en ng het bouwen van gecompliceerde steigers 18 thans het eerste deel van de reuzentaak het blootleggen van dfe mozaïeken in de voorhal beëindigd terwijl men nog bezig IS aan die van de binnenruimte en van het koor Met eerste resultaat overtreft reeds alle verwachtingen De ge ieele oppervlakte Proven de deuren die naar de eigenlijke kathe een gvoot museum van Uuolersehe kuaai Archief VPB draal voeren is overloopend m de plafondaohikieruijjen met matglanzend goudmozaïek ingelegd Waarop m gedempte edelb kleuren Chnstu op den troon en voor Hem diep buigend een Byzantijnsch keizer te aen zijn Hieromheen glanzen groote kruisen van lichter goud op Prof Withermore le it er in zijn berichten omtrent het verloop der werKzaamheden steeds weer den nadruk op dat net by aijn werk ki het geheel niet gaat om een restauratie De mozaïeken werden aUean bloota legd zooals ze op het oogenblflt z n Wat besoha gd u blyft besehadigd en wordt slechts tegen verders verwoeeting gevrijwaard Venetiaansche vaklieden en i den laatfeten tijd ook Tupksohe hulparbsl werken uitsluitend met fijne stalen Instrumenten en zonder gebruik té maken van ehamuahe stoffen of lurcn De KMfffvuldi M studie van de reeds blootgal l moaaieKen heeft getoond dat er ongeveer 90 vewchillende Ideurcn z jn gebruMt Bw vérgekjkmg met andere moial Mn uit hetaelfde tijdperk lait zien hoe mtstofeand dat werk u dat tiech s kon oat taB TB het cantnim van de kunst dat het oude Bs i ntium was Ata het werk geraerf m zal de Hagia Sophia met haar moMieken hef schitterendste museum van griantijnsettc ktinsi zynl Teekenmg V PI heerschende silhouet van de havenstad Of nua Rechte ervan Riviera di Levanle is het natuui beeld weer geheel anders Ook daar het klmidat m vVintcr en lente zeer mild Deze streek wordt door ons Noordelingen meestal meer be jcht namen van badplaatsen ala Nervi Omogli Portofino Santa Magberila Rapallo Sestri Levanie en La Spezia klinken bij ons meer bekend hoevplen zulkii daar re ds onvergetelijke vacantiedagcn doorgebracht hebben ïla La Speïia komen de oncindigschijncnde mondaine stranden van Toskane met hun uift esire tste pijnbosschen Forte di Marmi Marir di Pietrasanta Lido di Camaiore en Vi reggio ontegenzeggelijk de elegantste ett meest bezochte Toskaansrhe badplaafi Het carneval is eFi steeds een zeer belangrij K evenement dat jaarljlts een cosmopolitisch publiek trekt Langs de kust van Lazio volgen de badplaatsen cHcaar bijna zonder onderbreking op Zelfs de belangrijkste zooals Santa Marinella Ostia Lido van Rome Anzio Net DS zonsondergangen z n het die dit iiland iets heel aparts geven O en plaats ter wereld ook de Golf van Napel met schenkt de natuur lederen avond weer zoon schitterend schauw p ïl De kieurengloed van de Arabische Zee en de GoU i an Bengalen vloeien bia meen de adem van den Indischcn Oceaan ontmoet reeds de eerste winden vat dan Pacifik Hemel en zee groeten elkaar met een feestelyke parade het Oosten strooit zijn ruke gaven uit met verkwistende praciit Men noemt Ceylon het Toovereiland Er zyn olifanten saffieren en palmen bijna alle dieren der tropen byna alle adelsteenen vm de wereld byna alle pionten der aarde z trtier te vinden De vro e morgens zijn van een onbaschryfelyke scbooniieid Heuvels en dalen rystvelden en rubberplantages theestruiken en kokospalmen zyn bedekt door mist De werek ii als varzonken Uit den damp steken slechts da zwarte ber0oppen omhdbg tot de ion dien witten koningsmantel van hun flanken neemt Dan toont zich dit prachtige land u een betooverende lieflukheid aan den berg beklimmer Hat IS een heete middag De temperatuur IS zeker 46 graden wat twae aeventigjarige oude dames met ibelet te genietim van een rijkelijk vooiziene disch Zij kunnen het personeel slechts door een spreekbuis verstaan Een bruine bediende schreeuwt m den hoorn van het instrument een woord dat ons allen doet opzien Hij brult Krokodil De oude dame eet eerst baar perzilf op en zegt dan tot naar vnsndin Crocodiles ho interesting Sn beide dames wenden zich nu mat een lorgnet m de hand naar het meer voor het hotclterrag waarop de andertn reeds lang hun kijkers hebben gericht Het vvater vormt een meer midden in dt jungle Op de mat net begroeide oevers wcideh koeien tamme buffels staan tot aan den nek Uf het water Een Idylle In het mulden echter steken aen paar platte rotsen uit het water en op één daarvan hgt ean geweldige krokodil oo groot als een boomstam en ook zyn huidskleur gelijkt hierop Wij bewegen den kukcr een tropuÈhe fauha IS hier ziolubaar i inguin en reigers groole schildpedd n die hun tangen nali uit hat water staken ov al zien wtj kringen in het water eenden duiken naar viaschen groote ineecton huppelen meer dan ze vliegen Alles zoemt en bront het maer m een en al leven I In hot ftmikgcwaa iangi dan oa r ia da bruine pels van een jakhals zichtbaar Htf Ohze reu is ten einde WeeiBo di ken wy terug aan al deze schitterena rf la die te zamen de kostbare an a Italuansche badplaaUen vormen levende herinnering blgft irf Wensch voortbestaan eens weder zoo spoedig mogelijk daar teru Gexicbt op de beraemde QMf van Nqeb Foto archief VVS w enL Orchideeën teer als Venetiaanscb gl s Twintig minuien van Klndy is een ww kelgk wondei te zien 4a Botanische Tu va i Peradenija die m 1821 werd aaii e legd en wel de schoonste op aarde n n w f den genoemd Generaties van plantenki hebbers vormden dezen sprookjvstiim als George Gardener G H K Thwutts Henry Trimen en J C WiUies De tuis vat ongeveer alle tropische planten lli boomen alle struiken alle specerijen Df specerijentuin is een sprookje op 2i h Een tuinman breekt wat tviijgen at die tr eigenlijk allen eender uiizien Maar ais meer aan ruikt snuift men de geürtn an pe per vanille cacao citronella etc Ongedroojd en onbewerkt ver ch van de struik Dan hebben deze bladen en takjtj een bedwelmend aroma De ro e bloesem steekt verleidelyk uit het donkere fror der lianen groote boomen dragco vuur roode kronen orchi eeen zijn op Ceyto zoo teer als Venetiaansch glas Zi zwevei op lange stelen die al even dun zi n als blaadjes der bloamen Niets schijnt op il gezegende eiland geplant of gekweekt aD groeit uit dezen uitzonderlijken b xier Aan den oever van de rivier gropit te boe sehijnoaar wild en toch e ns aepb door de hand van een geleerde Atlaiitie 71 Hier vindt men Japansche Ja aansdif Sumatraanscl e en Borneoschc baniHK soms zoo dun als een zweepje J sterk als scheepsmaslen ledere bijzon aoort iedere gril van de natuur heeft 1 m dezen schitterenden tuin ond rgebrsc die als een tentooasteilmg is een teatoo stelhng van de rtatuur zelf van al 1 mogelukheden en geheimen Naar allencr tingen kan men op Ceylon gedurende Sio8t deel van het jaar reizen en trekx men zou nog steeds m de kleurige wer van het eiland zyn want Cevlo is ovf sdjoon