Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1941

OUDSCHE COIBANT 20Septemberi94f Ï4IEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rt No 2073S Chefiredicteur f TIETEIt Oouda K wir R u s l An y oCTSa l Ji TSJERrGOF mm 1 7 t EVBK KOWOSTEN f 5T fo ON5TANINCSf RADOMYJ OROSTYSJEF TZJITOMIR WASirKOF BILA ZERKWA rtJr V K VpR0SKyR6w S y X £ 0 5 100 LZ SfOORWEQ A 4159 het Oekrainsche politieke en cultureele leven In den tüd van onderdrukking der Oekrainers was Klef liet iiitgang punt van iedere vrüheidsbeweging Kief ligt aan den hoógen Westeiyketi oever van den Dnjepr Ifct is een stad met ontelbare koepels en torens Vanuit het Oosten is zij reeds van verre zichtbaar Zij scheidt als het ware het Westen van het Oosten De oude heerlijke Byzantijhsche kerken gebouwd in kozaksch baroCk gaven Kief in het tra ditiearme Tsarenrijk een hoogen rang De stad is een er oudste van ons werelddeel en er was een tijd dat Kief ook eender grootje steden van Europa wa itoe stad was reeds een Ijelangrijk mradelpunt in de vijfde eeuw In 1037 onder grootvorst Jaroslaf werd Kief zelfs de hoofdstad van het geheele Russische rijk en bleef dat tot in de 12de eeuw Men noemde Kief toen de moeder van alle Russische steden Door branden en oorlogen werd de stad verscheidene malen vörwoe st Zij viel in handen van de Litauers 1320 de Polen de Tartaren en in l 686 werd zij bij Rusland ingelijfd waar zij de hoofdplaats werd van het gouvernement Kief dat tot het zg klein Rusland bïhoorde De stad dankte haar bloei aan haar ligging aan het kruispunt van twee be langrijke wegen die in het middeleeuwsche Europa een groote rol speelden De eene weg voerde van de op Russischen jiódem liggende Noormannen staten naar Byzantium de andere liep van het Oosten naar het avondland Van Kief uit werden de volken van Europeesch Rusland gekerstend Kief werd later de plaats waar zich de West Europeesche invloeden met de Moskovitisclie die in den tijd van de Mon golen heerschappij kruisten De betrekkingefj tusschen Kief en t avondland wareti levendig Dochters van vorsten uit Kief zaten op de koningstronen van Frankrijk Denemar ken en Noorwegen Kief voelde zich een voorpost van het Westen Van hier uit werd herhaaldelijk stryd tegen de Aziatische Nomadenstammjni gevoerd die het echter eindelijk onder leiding van Dsjengis Khan ytfwoestten zwijgen Dit gelukte West en Midden Doitsche Infaaterie Bicop vergaten eindelyk dat er een hondt korte nist h J P 1t i Door de modder opalle tlu 1 u l li zu ver Uegen ryn de moeüijkwei Ï J r van heden voor den oSitSkkm f n i i H en soldaat aar merbetrekkingen tot Rusland of waren er keiyjc toegenomen mee m strijd gewikkeld Wat ging de Naast den tijd voor eten r u T TT r Th ï Jj f e drinken wordt elke uit Rusland bestond En zoo moest de if in Duitsche handen Ook Polta Z W van O 120 k m ten larkoF gevallen vrüe minuut besteed voor rust en slaap fWeItbiId Pol Engelsche uitlatingen over den toestand der Sovjet Unie Roemeensche cavalerie steekt Maar honderd jaar later was Kief weer uit haar asch herrezen Het werd het middelpunt der Oekrainsche Saporoger kozakken republiek die onder haar hetman Bogdan Chmelnitzki de Polen uit het grootste gedeelte der Oekraïne wierp en die ook de Joden die zich daar gevestigd hadden verdreef Onder Mazeppa voerde deze Oekrainsche republiek oorlog tegen de Moskovitische onderdrukking Eeuwen lang streed zij tegen de Krimtartaren terwijl zij zich ook tegen Turksche aanvallen moest verzetten De Oekrainsche republiek kan dus op een schoone geschiedenis bogen Onder Peter den Grooten en zyn opvolgers kon echter het Russische rijk het door den drie fronten oorlog uitgeputte Oekraïne uiteindelijk onderwerpen Kief bleet evenwel het middelpunt van het steeds aanwezige Oekrainsche nationalisme Het Tsaristisch Rusland probeerde die Oekrainers stelselmatig dood te Oorlogshaven Nicolajef Fen 35000 tons slagschip werd buitgemaakt Een kükje op het dek van het op stapel taand SovjejralaSKhip Orbit Hollond f s Victorie a £ ult ch 1 Iiig tmnt voor Europa l o ll fronten Duitsche 19 Sept Min rb vel der guukt d d I ket bestek van de hegemaakte onuiiigeHea is ook de aanval k Otkniosclie hoofdstad Klef Na een stoutmoedigen door de uitgebreide ibrtlflcaties op den Weste gnrer van den Dnjepr zijn itnepen de stad binnengea Op d citad wappert HeleBochiend de Rijksoor itt opperbevel maakt verder I Diiibche troepen die na den iht over den Dnjepr bij iotajoeg den aanval ook I M Noord Oosten voortzet 1 Mben Poltawa op 120 km ZiUwesten van Jharkof ge 1 veroverd DE OMSINGELINGS SLAG mililaire zijde wordt iil D N B medegedeeld Een infmim omvang van den grooten tin de omgeving van Kief wordt r l Ms men wanneer men SW het gebied waarop strijd geJjordt en dat zich uitstrekt van in het Noorden tot den I hot Westen en Zuid Westen Kilometer ten Oosten van Kief Wvlakte beslaat gelijk aan den Munciien Keulen Stettin wwordi medegedeeld dat Duit KhtsvUegtuigen den 19en Sep W len Oosten van Poltawa 4 Sovjet afdeelingen met va aangevallen mtrslen sector waren de In het luchtwapen vooral ïr P de spoorwegverbin dingen IjT Een belangrijke spoorlijn J erechillende plaatsen door B j r roken verscheidene li f PoniS gebracht KT P vliegvelden in de ksjll Leningrad werden den r P mber volgens tot nu toe ont r wichten 24 Sovjctvliegtui £ vernield Bovendien Weill l a Hen m luchtgevechten Cl el lten sector hebben de a j hopige tegenaan i evechtssector van twee öiiii escadronjs cavalerie IfaC s ellingen laten inrijden WMTons werden volkomen BI W September hebben naar aj 7 t Duitsche pantser rB5 lelyken sector met fiHvirS gestreden In wanho iIkÏ P eerden de bolsje i van de Duitsche r£l gen Detegen SI f echter overal i afdeelingen werden fii gehakt AGSCHIP ZWAAR r j BADIGD KvB M e eemt hebben n r Sen ten Wes J WM u Sovjetslagschip m Het werd zwaar be 1pn hebben hun IS Oor op eenheden v=i ZwsM koopvaardtjvlo kBiil voortgezet Een lienfr een kleiner oo bomtreffers eneen ezamen JO OOO b r t e ïwaar getroffen ENGELAND EN DE TOESTAND DER SOVJETUNIE De correspondent van het Spaansche blad A B C meldt uit Londen dat de alarmeerende stemmen in de Brjtsche pers over den toestand der Sovjet Unie duldelyk hoorbaar worden De Evening Standard waarschuwt tegen vergelijkingen met den Napoleontischen vedltocht want deze biedt weinig parallellert met hetgeen zich thans in de Sovjet Unie afspeelt Napoleon had J e Russische legers intact gelaten dafr zij zich voor hem terugtrokken terwijl lilj slraf op Moskou af marcheerde Daarop heeft hü zich met het voo rnemisjniom in te grijpen in den ooflog in Spanje uit Moskou teruggetrokken Verder was de sneeuw toentertijd een onoverkomelijke hindernis terwijl thans gf n reden bestaat om aan te nemen dat de Duitschprs den strijd in den winter niet zouden kunnen voort etten De industrieele capaciteit der Sovjets is door de Duitsche aanvallen beperkt De Sovjets kunnen dus hun verloren oorlog tuig niet vervangen terwijl de Duitsche oorlogsindustrie intact bluft De gebeurtenissen in de Sovjet Unie vormen een nieuwe bewijs voor de ont zaglijke kracht van Duitschland De Daily H er a ld schrijft De toestand in de Sovjet Unie is duister De Duitsche legers hebben geen enkelen belangrijken tegenslag geleden sedert hun aanval begon Aan het Noordelijke front en aan het Zuidelijke front is de bedreiging direct en zeer gevaarlijk Het blad verklaart dat de ineenstorting der Sovjet Unie een nog grootere ramp zou zijn dan de ineenstorting van Frankrijk POLITIEK E MOEILIJKHEDEN Toonaangevende Turksche instanties hebben berichten uit Moskou ontvangen volgens welke in Moskou oowel als in de industriegebieden in den Kau kasus en het Donetzbekken toenemende politieke moeilijkheden merkbaar wor den De Gpoe wordt daar meedoogenloos gebruikt om het regeeringsgezag te handhaven DE STAD KIEF Het Ned Perskantoor te Berlijn meldt De stad Kief heeft in de geschiedenis herhaaldelijk een rol gespeeld Steeds wanneer de Oekrainers een politieke factor van bcteekenis waren geworden was zü het middelpunt van Oëkraine als het ware in deze eeuw weer door West en Midden Europa opnieuw Ontdekt worden en was het Duitschland dat gedurende den we reldoorlog weer met een Oekraïne rekening hield en de Oekrainsche vrijheidsbeweging steun verleende Na de overwinning van het bolsjewisme werd van Kief uit de strijd tegen de Sovjetster gevoerd De Oekrainsche vrijheidsbeweging werd echter door de bolsjewisten en de Polen gemeenschappelijk onderdrukt Duitschland kbn den Oekrainers na den werelaoorlog geen steun meer verleenen Qnder de bolsjewistische heerschappij werd Charkof de hoofdstad der Oekraïne De Oekrainsche intellectueelen en eigen boeren die den kern van de Oekrainsche vrijheidsbeweging vormden werden uitgeroeid Voor de tweede maal in deze eeuw zijn het Duitsche troepen die Kief bevrijden Voor de tweede maal in deze eeuw worden de bolsjewieken op Ockrainsch gebied door de Duitschers verslagen Thans moet uit de ruines die de bolsjewistische terreur heeft achtergelaten een nieuw Oekraïne wor den opgebouwd waarvan Kief de hoofd stad zal zijn Dat de Oekrainsche bevolking deDuitsche troepen toejuicht is begrijpeliik Als er één volk buiten Duitschontstaan waren Itafld pro Duitsch is is het wel het ©Ekrainsche Het weet dat de kaartvan Europa na den oorlog groote wijzigingen zal ondergaan en dat na omstreeks twee en een halve e uw het uurder bevrijding voor de Oekraïne geslagen is BEAVERBROOK NAAR MOSKOU Reuter meldt dat de leider van de Brttsche delegatie voor de Engelsch Amerikaansch bolsjewistische confe over een pontonbrug de Prooth over Hoffmann entie in Moskou lord Beaverbrook naar Moskou onderweg Ls Zijn vertrek is bekend gemaakt in een boodschap welke hij De bezetting van Iran XNGELSCHEN ZOEKEN NAAR DEN GROOT MOEFTL Radio Ankia meldt dat sinds Tehe ran door bolsjewistische en EngEilsche troepen bezet is er een sluier van geheimizinmigheid over de hq ofdstad van Iran hangt De Engelsenen zoeken naar den groot Moefti vin Palestina maar tot dusver hebben Jtij hem niet gevonden De groot MoeftYheeft zich wegens het Joodsche problertn in Palestina tegen Engeland gekeerd De Engelschen doen alles om hem te vangen aldus het D N B EINDE VAN DE OS8ERVATORE ROMANO De Osservatore Romano houdt op te verschijnen Naar de correspondent van het Hamburger Tageb l a 11 uit Rome meldt zullen in plaats daarvan een andere groote krant resv verscheidene kranten verschijnen Het nieuwe blad zal onder den titel Blad van het Vaticaan uitkomen en voor elk land een uitgave in de landstaal hebben De centrale hoofdredactie zal zetelen in het Vaticaan van waaruit de uitgaven voor de verschillende landen hun artikelen over den godsdienst enz zullen ontvangen De uitgave van het Blad van het Vaticaan voor Italië zal in Rome en niet meer in Vaticaanstad worden gedrukt De verdwijning van de Osservatore wordt daarmee gemotiveerd dat het blad ook in Vaticaansche kringen critiek ontmoette Het initiatief tot de stichting van liet nieuwe blad is afkomstig van de orde der Jezuïeten Registratie van vrachtauto s Het is gebleken dat tal van personen die op 15 Mei 1941 houder warenVan vrachtauto s als bedoeld in de inschryving besehikking I 1941 verzuimd hebben deze voertuigen tijdigte doen inschrijven in de vanwege densecretarisgeneraal van het departement van Waterstaat te houden registers Tot 1 October 1941 bestaat voor de bier bedoelde personen de gelegenheid om hun verzuim te herstellen Zy zullen daartoe bij den rijks hoofd insp6cteur van het Verkeer voor ieder voertuig een rose formulier inschrijvingsformulier 1 1941 voor vrachtauto s moeten aanvragen en dit behoorlijk ingevuld voor 1 October 1941 bij dien rijfcs hooM inspectcur moeten inzenden of inleveren Voor zoover de aangever thans niet meer houder van het voertuig is behoort de inschrijving toch door hem te gesohiederf doch dient daarbij te worden vermeld wat met dit voeijnig is geschied Teg an allen die op 1 October 1941 met aan hun veiTJlichting h ben voldaan zal een strafverv olg ng worden ingesield Niet pakommg van deze verplichting kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden alsmede verbeuidverklanng van hel motorrijtuig Hieronder te verstdan motornjtuii cn oplesïTe en aarhrsngwagi ns geheel of t efleeltelnk mijeneht tot vraclit of veevc vuei dUrnede tnotoi rijtuigen uitUuitend be itetnrt tol hp voortbewegen an oplegtjeis of aanhaniTvVagenS tniet uit tondenng van tandbauwtractoren t Uniformkleeding Nederlandsche Arbeidsdienst In een byvoegsel van de Ned Staatscourant van 19 en 20 September is een bisluit verschenen van den secretarisgeneraal van het departement van AIgemeene Zaken betreffende de uniformkleeding bij den Nederlandschen Arbeidsdienst In het besluit vindt men een omschrijving der uniformen van de voorgeschreven stof en afwerking van het toebehooren en van de distinctieven voor de verschillende rangen 9 S u i Zon op 7 23 onder 19 43 i 1 Maan op 7 32 onder 19 56 i 9 5 8 Men is verpltcbt te verduis 2 tere van lonsonderganti tol i zonsopltonist é Lantaarns an oertaifieo moeien H out na zonsooderi l ani2 ontstoken worden j K 11 Oravesteen het oude gerechtsgebouw tevens gevangenis een van de typische gebouwen van Leiden dat sedert Jaren ongebruikt is en in vervallen staat verkeert wordt hersteld Een getralied raam dat meer dan 1000 k g weegt wordt na herstel weer op ziJn plaats gebracht fPolvpoon v Bilsen Lystencollecte van Winterhulp De werkzaamheden welke Winterhulp Nederland vorig jaar is begonnen zullen a s seizoen zoo mogelyk op nog breeder schaal worden voortgezet Immers de practijk heeft bewezen dat een groote groep Nederlanders in de wintermaanden dermate kommert dat hulp een dringende noodzaak is Gelukkig zijn er ook landgenooten die heipen kunnen en willen zoodat bij velen de nood eenigszins gelenigd kan worden Het hierin Schuilende bewustzijn van onderlinge verbondenheid moet zoozeer toenemen dat het motto van Winterhulp voor het volk door het volk werkelijkheid wordt Laten daarom diegenen die zich nog in een zekeren materieelen welstand mogen verheugen aan hun in kommer levende landgenooten denken wanneer hun op 3 en 4 October a s de lyst voor de eerste collecte van Winterhulp ordt aangeboden De winter zar4 8or de omstandigheden harder zijn dan ooit te voren ener zal dus ook veel meer geld noodig zijn t Nederlanders kent uw naastenplicht geeft gul Maatregelen tegen clandestienen uitvoer van groenten Hef is aan de Nederlandsche Groenten tenen Fruitcentrale bekend dat een gedeelte der op de groentenveilmgen verkochte of toegewezen producten wordt uitgevoerd onder uitvoermachtiging van dc Nedprlandsche Gioenten en Fruitcentrale De e handelwijze kan door haar niet langer worden geduld daar hierdoor ern fitige benadeeling van de aan de Centrale opgedragen taak moet wordeJC verwarht De Centrale zal daar gcn dan ooit de strengste maatregelen treffen en zij zal er niet voor terugdeinzen alle bij haar aangesloten handelaren die zich hieraan direct schuldig maken of hun verkoop of de aflevering zoodanig doen geschieden dat zij bij den verkoop of de aflevering behooren te begrijpen dat ofwel de kooper ofwel de plaats der levering het waarschijnlijk maken dat de door hen verkochte producten hun weg naar het buitenland zullen vinden voor korten of langeren tijd te schorsen Deze schorsing zou voor hep beteekenen dat zij gedurende dep bij de schorsing bepaalden termijn niet meer in de gelegenheid zullen zijn waar dan ook producten van den tuinbouw te koopen terwijl verkoop van producten van den tuinbouw aan hen verboden zal zun e verduistering Lichf dat aan de aehterzij de van uvi ujoning zichtbaar is is euen gevaarlijk als dat wat uit onuoldoend afgeschermde ramen in den voorgevel van uw woning schijnt Controleer uw woning ook aan den oehterJcnnt en helpt uu buren een naJofioheid herstellen door hen te loaoarschuujen als er licht zichtbaar i Wie binnen zit bemerkt zyn fout niet Een vriendelijke uiaarsehuuiinff kan een proces verbaal voorkomen Wij staan allen voor dezelfde moeilijkheden Waarom iouden we dan elkaar niet helpen THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND