Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

EEDE BLAD ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1941 91 e @ f Sl@f S9St9 G VeXSt f f Huwelijksfeest in het diamant Echtpaar A Notenboom en J C Vergoed mdrgen zestig jaar getrouWd Het echtpaar A Notenboom J C huwelijksfeest boopt te herdenken Weer telt onze stad een diomanten bruidspaar onder haar inu oners Het zijn Abraham Notenboom en J C Notenboom ifVergoed die morgen na een werkzaam en weibesteed leven in hun loning aan de Heerenstraat 30 hun 60 jarige hu jeüjfcSDereenigtng hopen te vieren Saampjes wonen de twee krasse oudjes van wie de man 82 jaar en de vrouw 79 jaar oud is in hun huisje dat als T et ware vergroeid is met hun leven want gedurende 42 jaar hebben zij er f fwoond Het heeft een grmi ltctleel e gezien van al het lieü en leed dat hun in deze zestig jaar overkomen is In de Heerenstraat wonen zij al 51 jaar Zoowel de man als de vrouw is nog wonderlijk goed ter been De vrouw doet nog alleen haar huishouden en men mag gerust bij haar komen Slechts nu en dan komt de jongste dochter eens n handje helpen om t hooge werk te doen Ook de oogen van de vrouw doen t nog best Naaien en strijkan gaat niet zoo goed meer maar stopwerk verzet ze heel wat Voor haar kinderen zoo is een moeder Ook de man ziet er lichamelijk patent uit en maakt nog geregeld zijn wandelingetje Als het er echter op aan komt wat te vertellen uit hun leven is de vrouw meestal aan het woord Een leven van hard werken Haar verhaal vertelt van veel zorg en hard werken maar ook van een groote blijmoedigheid die over veel moeilijkheden heeft heengeholpen De heer Notenboom ging reeds aU jongen van zes jaar naar de touwbaan en zijn Zo€ t Ê o gehi o nl die hoofdzakelijk op een kinderlijk bU geloof berust Oe theorie van Haaivischwillie komt ongeveer op het volgende neer Tschang Li dien m n in Wladiwostok van den tocht naar het dal van het Goudriviertje wilde weerhouden had van zijn tandpunt volkomen geUjk De sinds vela eeuwen begraven gouden tilverschatten waren inderdaad betooverd zeUs een klein kind kon het begrijpen De banvkMk der geesten reikte tot aan den oever van de Sandawaku en tot aan de rivier liad het ongeluk hen ook wericelijk vervolgd Men moest al er g onnoozel zijn wilde men niet inzien dat zelfs de waaraan ze enkele te voren ontkomen waren la hij ui wel op de pelsytta w Haar niet hier Later in de rJSjn der Dahoeria waarheen hij tJ WM Oomenburg vertrekt als ze r Ml veilig in Wladiwoatok zijn twmen De reis gaat over Char S T8itsikar naar een der meest oyeratrooming r e streken der aarde Daar hut pgen te vor = S l ndeu holen de tabarganeo Wechu een uitiiig was van de woede der geesten die over de schatten moesten waken Trouwens Tschang JA Vtï had hun honderdmaal verzeicerd dat ieder die zich wilde meesier maken van ed schatten door de vertoornde geesten vernietigd zou worden En Tschang U Url die de stduftroovers den weg wees was als eerste gevallm Nu echter is het anders Ze hebben de grens van het gebied waarover zich de banvloek der geesten ultatrdct overschredoi En nu worden se brave Jegens die ze cija door den te STADSNIEUWS 2 tien tenten op de kermis JV aB jrFEBTJESKRAAM ZAL 2ï SB NIKT ONTBKEKEN ffftiUuioi teruïeekeerd M verroakeljjkheden zullen een S K innemen Op de kermis die ittfW ltoterober tot en met 4 October dMer stede wortit gehouden Er SS rt wï ïlB mote verscheidenheid naast leien ouden draaimolen vmdt rt de grootere moderne verma lutMaroussel autoracebaan en bootcarou sel Oude bekenden J BNO ziek I A i I i r aar rt ï ll Jmble j nbn fel ork n n 11 11 JiesldenHe oJa f n ta 1 fvav on ramT WtanobcgeieiiiiiJ j Nieuwi I onia BK M OmroB WKtst 1 g ffrlrhtcn Kiiu fending Tb WtJ M JM BNO NltuB uiiek 9 IJ On J n STMlofMi Za OrKelcon J T43 BNO NleiniJ J 0 Bosd Bacil Hspel JOO Re iilpn 413 KljJ BOrimotooBBi 1 btimenluii podio Stichtiiiïi tscho en beurf KamMiMKleJ n 15 Anm JM ActUMl ba Pnli l vr 3 Jtfek 1 25 Ur4 HAlGt 4fB l4 Gramofobm ï n niet lunapark zweefmolen omm fietsmolen en de ÏÏfï er nog een inrichti ig welke T ijjtite jaren ontbrak maar die ïifiin het bonte gedoe past een Se of variététent finukelegenheden ontbreken in veri mct de distributie ditmaal maar Tis er één poffertjeskraam Het zal m feonnen gaan maar niettemin üSertJeB zal men kunnen eten fpe volledige lust van vermaaksinriHitin en luidt iTh Klein te Gouda schiettent rJte de Vroom te Gouda zweefmolen ÏH Jansen te Gouda lunapark Wed pSmit te Crouda di aaimolen Th M d SW Oudewater poffertjestraam traamP S St M d H Gouda IJucaroussel Wilson Benner te KerBiiTrebeek autoracebaan C M Vernëlen te Den Dolder onderzeebootbussel C Peeters te Bergen op Zjoid sto X jtfiroussel 3 Sipkema te flroiiuigs ifthtschommel A de Boeck Breda fietsmolen F Robbe te Brej vluidermolen J Galle te Breda Seningstent H M Vale te Bergen op jiom bumperspel H Janvier te Berm op Zoom bumperspel Jos MuljM t Zaandam parade of variétéllleot louda krügt een skicursus OEOBGAMSEERD DOOR DE NED REISVEKEENIGING Der gewoonte getrouw organiseert Ie Voetreizen en Wintersport Comuissie der Nederiandsche Reis vereen illiif ook gedurende het a s seizoen In aschillende plaatsen dee lands weder ii jjrmnostiektursussen Gezien de jroote belangstelling heeft de commissie gemeend aan dit werk een belingroke uitbreiding te moeten geven uodat thans itiet minder dan 26 cur isien in 23 plaatsen worden gegeven OJ te Gouda ILIISl Let op de verduistering SEPTEMa f of gebak 1 of gebak vkesth een vleesdi Verduistert goed is opnieuw de mnchuwing Bij haar controle van IBteravond heeft de politie opnieuw iit ingezetenen l ekeurd uit wier woningen licht straalde Men make de mk m orde wan er wordt van poljtiewege streng op gelet of de afscherming goed is en dan vestigt in het donker een hchtuitstraUng onmiddellijk de iindacht op het pand dat niet goed WBluisterd is DOMMEKRACHT ONTVREEMD OCTOBni 1 rantfocn bÜ Op het werk voor de verhooging van SAieland s Hoogen Zeedijk is ten naJtele van den aannemer uit Nieuwerlerlc a d IJssel een dommekracht ont Weemd ONTHBFFINO WINKELSLVITINO IN KERMISWEEK De burgemeester heeft ontheffing ort of mtumf gram kii otw met 1 I BBirrs MP V 4 kli Wileend van het tuitingsuur voor alle TOkeli en voor de kramen op de raiis tot zonsondergang op de dagen Mtop de kermis wordt gehouden ï otM iiii n JScVtiC u k Ingei Med U 3009 14 FEUILLETON ZILVER AAN DE SANDAWAKU op mormeldieren gelijkende eren wier veUen goed betaald Njtlil en die zonder veel moeite te Jj yn Doch eerst moet voor l sle drie overlevenden der ex Mai k tocht ten einde zün rat T bevrijd wman van ds vw Sg voor het leven van Haal J Ba ahladi i Q e baalt zldi na Na het verplichte sluitingsuur mogen Winkels dus tot lonsondergang gebeend biyven tBI ISO 0 srti J tan ita er het kampvuur hel t OBtwikkett m Kin tbeorie fu ep Vergoed dat morgen zyn zestigjarig Foto Studio heele leven is hy dit vak trouw geble ven Kort na het huweiyk kwam echter ziekte in het gezin en de jong vrouw moest met uit werken gaan den kost verdienen Zij vertelt hoe zy dan des morgens om half acht de deur uit ging naar haar werkhuizen om dikwijls des avonds om acht uur pas terug te keeren Haar dagtaak was dan nog niet afgeloopen want er was altijd nog wel wat schoon te maken of te verstellen De kleine kinderen werden overdag op de kinderbewaarplaats gebracht Na enkele jaren kon de man zijn werk als hekelaar op de touwslager bi Spit en De Vletter hervatten maar later nu 26 jaar geleden heeft het gezin nog een moeilijke periode gehad door ziekte Weer moest de vrouw alleen den kost verdienen met ha werkhuizen DaBrnaast begon zij eor winkeltje van borstelwerk petroleurr en snoepgoed Met dankbaarheid herdenkt zij nu nog de menschen di e haar toen aan dat nerinkje geholpen hebben Twaalf kinderen hebben zij gehad waarvan echter slechts vier meisjes volwassen zijn geworden Die zijn nu allen al lang getrouwd en eenigen ver van de ouderlijke woonplaats uitge zwermd Maar Zondag zullen zij allen weer aanwezig zijn in het ouderlijke huis en ook een schaar van 23 kleinkinderen Er is zelfs al één achterkleinkind Er zal dan blydschap heerschen in het kleine huisje aan de Heerenstraat want het is maar aan weinigen gegeven een dergeliik huwelijksfeest te vieren blijdschap ook bij de kinderen dat hun ouders zulk een ruStigen en onbezorgden levensavond kunnen hebben na een leVen van hard werken Burgerlijke stand Geboren 15 Sept Johan Wilhelm Manuel zn van J W Botterop en J C van Oort Kuiperstraat 29a Sept Johanna Petronella dr van M Sonnemans en C D van Oosterom Bogen 46 Sept Johanna dr van C M Netten en E van Bladel woonwagenkamp Ondertroawd 18 Sept J J Eckhardt en W W van Oosten B P Bron en A M Nieuwenhuizen C J van Wensveen en W Ferwerda H de Bruijn en P W J C de Vrind A J Krebaum en A G WiWschut A C Gerritsen en N van den Heuvel N J de Jong en J G MeUcert D DlkhooK en B Kraaijeveld H Tanlerus en M M Broekhuyzen Overledeni 17 Sept Aart Johannes Xybout 65 jaar 1 Hij liet het hondje uit Een rechercheur die gisteravond op de Steynkade moest zyn viel met z n neus m de boter Ze hebben juist m n fiets gestolen deelde een bewoner den politieman mede Deze begon onmiddellyk een onderzoek in de hoop den dader nog te kunnen pakken en uiteraard hield hij allereerst degenen aan die zich in de buurt bevonden Het was al donker en dat maakte de zaak er niet gemakkelyket op maar het was toch niet zoo donker of de rechercheur zag een jongeman zich stilletjes verwyderen Dien moet ik hebben dacht de politieman en hoopvol haalde hy den weglooper in BaitenkuntUnietmeer zwemmen Komi daarom naar Het Spaardershad GOUDA $ fijne overdekte Ingez Med O 3078 7 1 Toen kwam de aap uit den mouwt De betrokkene liet alleenhet hondje van zyn vader uit en was door al dat gedoe in hetduister een beetje bang geworden De rywieldi f ii niet gevonden j mei met weldaden overstemt Ze trekken ongehinderd door het prachtige landschap hebben wild in overvloed en alles wat hun hartje begeert Nog veertien dagen en dan slapen drie VTOOliJke gezellen in de zachte bedden van een Wladlwostolcsch hotel Tegeu deze ibgica weet graaf Rouca Gura niets in te brengen en dus haalt hij glimlachend de schouders op Twee dagen later ontdekken de vrienden midden in het oerwoud een jagershut Men ziet reeds uit de verte de hut is bewoond Brandhout ligt naast de deur qpgestapeld rook kronkelt uit den schoorsteen Twee Koreaansche jagers hebben hier hun winterkwartier opgeslagen De Koreanen hebben bun vaUen opgesteld op een boomstam dia dwars over een beek ligt Een teng snow met een steen ia aan elk der vallen bevestigd Het sabeldler dat langs den boomstam de beek wil oversteken raakt verward in het snoer Hij probeert zichTkw te rukken de steen gUJdt van den stam en trekt hem mee in iset water Daar blijft hij Uggoi vOg voor kraaien en vossen totdat de Jagers die Imn vallen komen nazien hem vinden Oe Koreaansehe jagers zün schuwe menschea ongeveer vijfUg Jaar oud w AT A AAR ANNEER Schouwburg Bioscoop De kuiscfie geliefde mef WiUy Fritsch CamUla Hom Carl Kuhlman en Maria Landrock Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Theater De geprolongeerde echtgenoot met Heinz Riffiimann Hertha Feiler en Ida Wüst Aanv 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Verleiding met Adolf Wohlbrück en Luise Ullrich Aanvang 815 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Sept 1030 uur Plas ElfhOêven Zeilwedstrijd watersportvereenigingIJssehnonde 3 uur teamwedstrydElfhoeven Roei en zeilvereeniging CJouda Sept 7 30 uur Het Sciiaakbord Vergadering Vereeniging voor Paedagogiek spreker L Bodaan uit Rotterdam over Rijpere jeugd na afloop jaarvergadering 22 23 eq 24 Sep 9 12 en 1 5 uur Weeshuis Na inlev ering van metalen 23 Sept 7 uur Chr Geref Kerk Causerie zendeling De Neef uit Oegstgeest 24 Sept 7 uur Café Duynstee Tiendejaarvergadering gymnastieken alhletiekvereeniging Velocitas 24 Sept 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 24 Sept g uur Daniël Cursus E H B O Sept 8 9 uur Oosthaven 10 Zittinfadviesbureau Ned Vereeniging voor Luehtbéscherming Sept 3 uur flauwe Kruis Vergadering Ned Christen Vrouwert ond spreker ds J T W de Kluis uit Rotterdam over Deserteerea of blijven 25 Sept 7 30 uur Leger des Hcils Heiligingsdienst 25 Sept 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bybelbesprekmg en bidstond 25 Sept 8 uur Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden inleiding ds H van Dijken over De Openbarmg van Johnnes 27 Sept 2 uur O N A terrein Athletiekproeven H L O examen daarna fietiproef en klimproef 27 Sept 5 30 uur Kattensingel Start singelloop estafette over 3 K M van Goudsche Alhletiekcommissie 29 Sept 11 uur De Zalm Oper bare verkooping woonhuizen door notaris J van Kranenburg VERGOEDING INGELEVERDE METALEN 9 30 4 uur kantoor gemeente ontvanger Gouwe 2 Uitbetaling aan hen wier achternaam aanvangt met die letters Maandag E tot en met Gra Dinsdag Gre tot en met Hi Woensdag Ho tot en met Je Donderdag Jo tot en met Kn Vrijdag Ko to en met La Zaterdag 9 30 12 uur Le tot en met Lij ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tot en met Zon dagavond 12 uur te consulteeren de doktoren D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3650 en P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 131 Politierechter te Rotterdam KATTENMEPPEB In April j l vermiste een landbouwer te Goiida zyn kat waaraan hij zeer was gehecht Vermoedende dat zyn dier het tydelyke met hef eeuwige kon verwisseld hebben vanwege zijn glanzend huidje toog hij naar de markt waar levend en dood gedierte wordt verhandeld Hy had succes Tenminste hO herkende zyn ontzielde kat op de tafel van een koopman Deze vertelde dat hy het doode dier tegelijk met een andere levenlooze soortgenoot had gekocht van een 37 jarigen inwoner uit Gouda die hem w el meer poesje had verkocht Zoo stond de verkooper voor den weinig mededeelzaam en Qoen alsof ze geen Russisch verstaan Maar den volgenden morgen bij het afscheid groeten ze toch da swindanjal tot ziens HOOFDSTUK XIX Het heeft een vollen dag geduurd eer de vrienden de doorwaadbare plaats in de Noto vonden Doéh nu hebben ze den tegenoverliggenden oever bereikt De boomen van het oerwoud staan hier niet zoo dicht op elkaar als aan gene zyde der rivier HaaivischwilUe is de vroolyliiieid zelf Hij werpt zich op een der paarden en Hjdt trotsdi als een Spaansche grande midden in den stoet Oe vreugde is echter van korten duur Een half uur later zijn ze weer in een dicht dennenbosch en aan paardryden Is nu niet meer te denken Haatvischwillie blijft even opgeruimd Het vier vüf dagen zijn ze san de Toedagoe en dan gaat alles van een leien dakje Hat is Imuder geworden De wi d welke zoel en wann dagenlang daw het dal heeft gewaaid is gaan liggoi De taiga ligt eenzaam en verlaten s Avonds als de vrienden rond bet CHOCOLADE t SgiKEHWFRKEN KWALITEIT I munt uit door SMAKELIJKHEID BONERA GOUDA Ingez Med G 3098 18 politierechter te Rottferdam Hy bekende dat hy op zyn erf een klem had geplaatst omdat de katten in zijn buurt telkens roof en moordpïrtyen hielden onder zijn konynen Dat kon de rechter moeilijk gelooven dat katten konijnen verscheuren De rechter dacht er meer aan dat verdachte er een zaakje van maakte Dat hij er op uit was katten in zyn klem te vangen voor het verkoopen van huid en vleesch Ik heb het niet opzettelyk gedaan sprak de man Rechter Is het geen opzet als je een klem opzet Opzettelyker kan het haast niet Je bent een kattenmepper Hij veroordeelde den Gouwenaar tot ƒ 15 boete of 15 dagen hechtenis TWEEDE GEDEELTE ANALYSTEXAMEN Voor het tweede gedeelte analyst examen diploma A ti chemisch onderzoek slaagde Barentsen alhier BENOEMING ONDERWIJZER Met ingang van 1 October a s is tot onderwijzer aan de R K Jongensschool St Stanislaus aan de Spieringstraat 16 benoemd de heer G J Straver alhier DIT is onze reputatie dat wij vele verhuizingen hebben van en naar alle plaatsen Meubel bergplaatsen L N Poldervaart Turfmarkt 1 Tel 2534 O 3066 8 Predikbeurten ZONDAG 21 SEPTEMBER Remonstrantsche Kerk V m 10 39 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vryz Hervormden V m 10 30 uur ds P v d Veer Amsterdam Lnthersche Kerk Vm 10 uur ds J J Simon OudKatholieke Kerk V m 10 30 uur Pastoor P Giskes Geref Kerk V m 10 en n m 5 uur candidaat A de Groot Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m S uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en p m S uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente V m 10 en n m 5 30 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bybelbesprekmg en bidstond Ver CalvijB Geen dienst Ned rlaadMhe Gelootacemeenaehap 4Iet Leger des Ueila V m 10 uur Heiligingsdienst n m 7 uur Verlossingsdienst Donderdag n m 7 30 uur Heiligtegsdienst kampvuur zitten werpt zich een drukkende Uzige stilte over het berglandschap Zelfs et ruischen van het oerwoud Is verstomd geen tak en geen twijg roert zich geen geluid is te hoeren en de stilte ligt nu zoo angstwekkend op de vriendetf dat niemand een woord durft spreken Fluweelig blauw d alt de nacht op aarde De sterreu ionlrelïn helder is hun licht ze vrerpen een groenen stralenkrans opf het donkere iSkweric der boomMi Nüü Staart oinhoog Misschien krygen we gauwsneeuw mompelt hy Rouca Gdra Icnikt Ja NiM en ik hoop heel gauwlHaaivischwillte verbaast zich over dergelijke wqschen doch stelt geen lastige VTSiiHf Zijn gedachten toeven bU schooners dingen dan de sneeuwen winternachten der talga Niki Gomenburg en Harrjr Rouca Gura zitten bi het vuur en zwijgen De paarden ademen rustig en bpt Is een heerlijk gevoel die trouwe disrao in de onmiddellijke nabijheid te weten hun warme adem Is als een vmv kwikking in de ijzige stilte welka loodzwaar ieders borst drukt Ijwt in den nacht lankt een wolf twee viJf tien andere wolven geven Uit vroeger tijden DB GOUDSCHE COURANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN De raad heeft benoemd twee vast commissiën belast met de voorbarelding van hetgeen waarover hU he te besluiten Tot leden van de eerste dier commissiën belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselilke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd zyn onder het voorzitterschap des burgemeesters benoemd de heeren mr J L A de Grave W J Fortuyn Droogleevcr J Reutin gcr en mr P P P Kist en tot leden der tweede commissie wier werkkring is het büstaan van Burgemeester en Wethouders in het toezien op het l heer en het onderhoud van en de zorg voor alle plaatseiyke werken en eigen dommen der gemeenten behalve Burgemeester en Wethouders van welke de eerste is voorzitter de heeren G Prince en D W Westerbaan 50 JAAR GELEOEN Aan den heer A Kluit is op zyn verzoek met ingang van 1 November a t eervol ontslag verleend als notaris te Moordrecht Naar aanleiding van den nood door de overstroomingen irt Spanje heeft de directie der stoomboot De IJsel besloten met de salon schroefboot IJsel H op Zondag 4 Octolier a s een extrareis te doen naar Rotterdam waarvan de brutoontvangsten geheel zuUen strekken tot leniging van den nood 25 JAAR GELEDEN Het Wykgebouw der Ned Herv Diaconie aan de Westhaven no 12 waarvan de stichting destyds is mogelyk gemaakt door de dames Temminck vroeger alhier thans te s Gravenhagc woonachtig was allengs te klein geworden zoodat aan uitbreiding moest worden gedacht Die uitbreiding is mogelyk geworden door aankoop van het naast aanliggend perceel no 11 waar in gevestigd was een drogistery Beide perceelen zyn toen afgebroken tenein de op het vry gekomen ruime terrein een geheel nieuw gebouw te stichten dat meer nog aan zyn doel en aan de eischen van dezen tyd zou kunnen beantwoorden Maandagnamiddag 18 Septemtier had de eertse steenlegging plaats van het nieuwe Wykgebouw Op het terrein van den bouw waren byeengekomen de predikanten der Ned Herv Gemeente ds Berkelbach v d Spr kel ds Bijl en ds Cannegietcr ouderlingen en diakenen der Ned Herv Gemeente mede vertegenwoordigend het bestuur van het WykgetKJuw de dames Temminck die uit bijzondere belangstelling voor de stichting waren overgekomen mevr de wed L ten Bosch de geneesheer dr Montagne en de wykzuster alsook de arfihitect de heer H J Nederhorst en de by den bouw betrokkenen Door ds Berkelbach van der SprenkeU voorzitter van de Wykverpleging der Ned Herv Gemeente werd hrt woord gevoerd waarna door de dames Temminck de eerste steenlegging werd verricht Vervolgens werd het feit van deze steenlegging in een oorkonde ne dergelegd door alle aanwezigen geteekend Doe het nul Wlo nog geen abonné op de Goudsche Courant mocht zijn dis g ve zien nog Reden op aan het Buraaui MAIXT 31 GOUDA TKUF 27tS of bij de agenl nald rs I i r dl op d hoogt wil biqWB iMBt d Goudielw Coarcmtl GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEl 18 i27 DEN HAAG TEL 333298 Ingez Med O 3068 22 antwoord en weldra is de hichf Vervuld van hun afschuwelijk hongerig gejank Den volgenden morgen Is de groirfl hard en bevroren De zon komt laat op traag gUJdt ze langs den gla helderen hemel doch haar stralen schenken geen warme koestering Js op de vrienden maakt het dsai indruk alsof de zon door haar va schyniitg de konde aanwakkert Cioea briesje geen zuchtje speelt in ia twijgen Als verstard als glazen sprieten staan ze op de boomen Laat in den middag neemt de hemel een andere kleur aan a n gele schijn welke tegen den avond een groene glans wordt De koude wordt van uur tot uur intenser Reeds vroeg moet men het kamp épslaoa en het Is dringend noodig dien liaoM een grpoter vuur dan gewoonlijk oen te leggen Oroof Iftouea Gora s bUdkan dwalen langs den horizon Eien seheip rimpel vlooit ziJn voorhooM NIkl Oomenburg blikt niet minder b zorgd B na zonder schemer onver wacht en snel daaH de uaoM Doek merlcwaardlg genoeg wordt bat niet geheel donker De stenwi I s nh s k en hun sdiijn is sterkw dan eoik