Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

ZATERDAG 20 SEPTEMBER blijü bü D O N K Il wel de baas maar Goiida IV krijgt het b Lekk rkerk U niet gemakkelyk Bergambaeht dat nog niet van wal is kan faü Nieuwerkerk Igoed beginnen Groeneweg en Q S V II t zullen elkaar weinig ontloopen De overganigiklasse heeft drie aardige wedstrijden want de situatie is zop dat allen nog tot de runners up kunnen gaan behooren Haastrecht II Lekkerkerk III Olyropia IH Gfouderak II en Moordrecht II GrootAmineTs h et züiv stuk voor stuk belangrijke wedstf ijden tusschen kans makende elftalloi die nu kleur moeten bekennen De 2e klasse A brengt opnieuw een zwaren wedstrijd voor UNIO nu tegen R VX dat tweemaal won Toch is het voor de Oudewatenaren te probeeren d ewste schrsde op het gcede psd te zetten Een spannend en voOr de gasten niet gemakkelijk partijtje is Gouda V V E P Het vijfde van O N A kan tegen Overschotje het goede begin voortzetten Bij ï foercapeUe II E S T O komen de nieuwelingen jtegcn etóaar In 2 B zijn er nieuwe wihstkansen voor D B D Olympia IV en D O NJC HI j Bij Lekkerkerk IV Nieuwerkerk II gaat het er om welk elftal zwii bij de pretendenten voegt De derde klassers die al tweemaal succes hebben gehad Overschotje II Bodegraven II R V C H en Oudewater n kmneni ook thans de punten boeken PLAATSELIJK NIEUWS IVorfnIng van distributiekringen Overschie M F de Jong naar Heemstede J H Uithol naar Alphen a d Kijn M oudshoorn naar Bloemenaal J Verwey naar Woerden C Stapper naar Alphen a d Rijn H G M Timp naar Amersfoort M J Groeneveld naar Schcvenmgen M Kramer naar Waddinxsveen A Ver heul naar Waddinxveen A A F Matze naar Haastrecht J W v Mounk naar Haaf ten J Zaal naar Den Haag A Christen en gezm naar IJsselmonde Th M en M de Vlieg naar Leiderdorp A Lage r naar Alphen a d Rijn Boskoop COttP VEREÈNIGING J E BOSKOOrSCHE VEILING 19 Sept Rozen per bos Wendland 80 100 et Van Rossura 35 et Juweeltjes 120 150 et Edith Helen W 150 et Wilh Hordes 30 45 et Polyantharozen 60 90 et Claudius Pemet 60 et IngauOlsson 60 94 et Butterfly 120 160 c Orange Triumph 86 104 et Dorus Hykers 84 152 et Juliana 28 et Hadley 180 240 et Briarelif 160 200 et Vicrlanden 140 200 et Rosalandia 120 160 et Better Times 70 130 et Gloria Mundi 50 72 et FloreX 180 240 et Queen Mary 110 150 et Aug Noach 70 90 et Golden Ophelia 90 et Else Poulsen 84 94 et Pechtold 70 100 ct Rosa Mundi 114 146 et Gfem rozen 26 40 et Buitenrozen 40 70 et Diversen per bos Clematis Durandi 32 43 et idem Prins Hendrik 70 110 et idem mevr Le Coultre 180 et Sneeuwbessen 31 52 et Asters 6 9 et Dalia s 8 10 et Physalis Francetti 17 22 et Chrysanten gr bloemig 110 150 cl idem tros IS 40 et FIETSENDIEVEN i Nadat hier jarerla diefstal was gepree tweede maal een f o jjaven neergezet wa J PREDIKBEURTEN VOn Ned Herv Kerk 2 Kievit van Baarn O t J van der Graaf dooblhl d Minderheidsgroep rP gebouw v m 10 30 uJrj reT drj 1 S 0 ur R m GerefG n R K Kerk v m 8 V H Mis n m 6 30 i Leger des Heils n tot 4 i7a I k tr fe sten opgeheven en distributiekrmwn gevolg s voor het publiek h T woor luidt vrijwel n ek t le ts de interne organisatie is ue ren i antoeaans nfe f nten zijn doorgaans met daèehjks geopend Dit kan i Er is b v het g val van den in Duitschland tewefkl gestelden arbeider die Maandl saT verlof tiuis kwam en twee dagen bonloos moest leven doordtt het plaatselukc agentsdiap énkel op Maandag DondeiMag en Vrüdag iti g m tS f A spoedgeval wende tot de gemeentesecretarie welke zich dan ter verkrijging vi een of met de centrale gemeente in verbindmg kan stellen Alphen a d R jn ABTSEXABIEN Ie GEDEELTE K Kerk v m 8 H Mis n m 6 3oi l = ger des Heils OoS uurHeiligingsdienuT Zondagsschool n m 3 u P raenkomst n m 5 30 uur hL Maandag Oogstteost n imenkqmst iiq uur Moordrecht WIJZIGING KEURLOONB Krachtens besluit v in a meester zijn de plaalseJf H der rechten geheven wel van vee en vlcesch menS September met die van gSV eenstemming gebracht i SCHAKEN Wedstrijden van kring en clubs Reeuwlik DI nrAART PASÏOOII A HAKKELINa y j 8 8en zijn onder groote belangstelling de uitvaart en begrafenis a L het stoffelijk overschot v ï eerwaarden heer A H vi leve n P toor aepa J we e r n g Satr t HKSSEMAKER S TODBNOOI TOT DE FINALE Voor de persoonlijke kampioenschappen van den Goudschen Schaakkring werden de volgende partyen gespeeld Tweede klasse P Broer W v Vuuren K v d Gaarden P Broer K v d Gaarden J Tom I De stand is hier thans Gesp Gew Gel Verl PntW v Vuuren l i l J Tom 1 1 1 P Broer 2 1 11 K V d Gaarden a Derde klasse C Tromp C Boot A Spoel J Tol A V d Berg J Verbey Hjer is nu de stand Berkenwoude PAAKD EN WAGEN TE WATER De heer A Baat had het ongeluk in den Achterhoek met paard en wagen in het water te geraken Behoudens eenige ontveHinggn aan één der handen van den voerman is bet ongeluk goed afgeloopen Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het artsexamen Ie gedeelte de beer P Stehouwer alhier Bergambacht VEEZIEKTEN AANGEGEVEN 1 veehouders K C Snoek en C de Jong hebben onder bun rundvee monden klauwzeer geconstateerd Onder de varkens van eerstgenoemde heersdit ook pest OVKBPLAATSnG MARECHAUSSEE In de plaats van d near s Gravenhage overgeplaatst marechaussee W J P de Loff is ii deze gttneente gestationneerd de heer IJ H Wijngaar den voorheen te Woerden 0 1 0 1 0 1 eerwaarden heer A Vonk piitooT Waddinxveen met assistentie rag weleerwaarden heer N v n PukIh kapelaan te Reeuwijk als diil den weleerwaarden heer G H t kerk kapelaan te Den Haag en mi parochiaan als sub diaken Canturs waren kapelaan Warmerdam te Wii dinxveen en kapelaan Tromp va Heerhugowaard OnmMdellijk hierna volgde de E Mis van Requiem gecelebreerd do den hoogeerwaarden heer J f a Bots deken van Gouda met deniüi assistenten en cantores als l i ih Lauden Ceremoniaris was de weterwaarde heer J A Blonk kapeluiti Krommenie en oud parochiasn Hit parochiaal zangkoor voerde de Ongorlaansche Requiemmis uit Op het priesterkoor hadden talrjih geestelijken plaats genomen ondet wie de pastoors uit de omlijjende gemeenten de weleerwaarde lieeio C J Netten kapelaan le Bennetaell en oud kapelaan der parochie A tt Schrama kapelaan te Roelofareadiveen eveneens oud kapclaan der i rochie en J A de Bot asiiiitoit t Wieringen en oud parochiaan Voort hadden in de kerk plaats genomo het parochiaal kerk en ariïibestiiiii burgemeester L J Lucasse da P Warmenboven geref predikant Ulier dr J H T du Pon dr J BalelaM o de familieleden van den overiedn pastoor Deken Bots hield na de Requaimis een rede waarin hij den h t der parochianen van Reeuwijlt jn jf voelvolle woorden herdacht Hierna geschiedde de tcraardebe stelling van het stoffelijk oieam op het kerkhof waar zeer vele pWchianen hun dierbaren herder laatsten groet brachten VEBGADEBING BET NDT In de ledenvergadering van de afdeeling Berkenwoude van de Maatschappij tot nut van t algemeen werden in de vacatures Z Vink en J de Groot respectievelijk gekozen de heeren B M Verwaal en B Loeve terwijl wegens bestuursuitbreiding werd gekozen de heer A Boogaerdt PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 4 uur Ds M J W Zevenboom BDRGERLUKE STAND Geboren Wijntje d v R Verkuil en H de Jong Go derak PREDIKBEIIRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 6 uur Ds J van Vliet Oudewater PREDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en nam 3 uur ds P J Steenbeek Gercf Kerk voorm 10 en nam 3 u ds W van DiJk BURGERLIJKE STAND Overleden Cornelia Rietveld 68 jr gehuwd met C J van den IJssel Geboren Jacoba Maartje dr van G Arreman en A van Beek TOMATEN GESTROOPT Eenige tot nog toe onbekende jongens hebben ten nadeele van een tuinder een aantal tomaten ontvreemd JAS VAN FIETS GESTOLEN Een inwoner van Monlfoort liad te dezer plaatse zijn rijwiel met een jas op den bagagedrager eenigen tiJd onl eheerd in de duisternis op straat latm taan Bü ztjn vertrek kwam hij tot de ontdekking dat ziJn jas verdwenen was GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden vulpen en portcmonnaie met inhoud Inlichtingen op het gemeenitehuis Bodegraven JONGEN UIT BOOM GEVALLEN Ernstig gefrood Een zoontje van den heer A aan de Zuidzijde viel uit een pereboom bq den landbouwer de B Het kind A Spoel J Tol A V d Berf Chr Boot C Tromp J Verbey 3 Measeisaker De beslissing nadert thans met rasse schreden in de bekerwedstrijden vin Messemaker In de achtste ronde wist de heer I C Kamer van den heer P Roggeveen le winnen waardoo r de heeHf Roggeveen thans uitgeschakeld oen landbouwer de B Het kind is Volgende week zal de beslissende viel eerst op een cementen schoeiïng wedstrijd Jlspeeld worden tusschen en vervolgers in een sloot Men o = cn siuot men wist hem weer spoedig op het droge te iwengen De knaap had een zware hersenschudding en ernstige wonden Men vreest voor zijn leven DIPLOMA ZWEMMEN De volgende plaatsgenooten behaalden h diploma zwemmep J Holts g C Hack B Zaal S Vonk T Klüsener D Plauth C Fioole H Linschten mevr Baterlaan Kropf mevr RampIe Clercq A v Leeuwen R Boot L Hogervorst L den Hartog W Kranenburg A Kool M Spreij en P Hogervorst 1 Het programma bestond u t 50 M gekleed zwemmen 60 M rugslag 100 M borstrwemmen en een sprong van de plank BCBGQtUJKE STAND i Geboren Maria Agnes d van J Th V d Poel en H M Bunnink Jannie d van A v d Vliet en G Hol Ondertrouwd M v d Nagel 23 j en A v d Berg 20 j A Voorsluys 26 j en M W v Donk 27 j Getrouwd W M Schriek 32 j en A M de Jong 32 j O v e r 1 e de n G v Diegen 65 j wed B v Dijk Hoogeboom 75 j I de twee laatste pretendenten de hee Kamer en W H M van A S C Gouda ASO Gouda heeft in haar clublokaal in Ons Huis een aanvang gemaakt met de huishoudelijke wintercompetitie De resultaten waren Eerste tiental P Lafeber J v Boon W G Nieuwveld K de Jong A de Jong A P M Lafeber H v Leeuwen A de Zeeuw Tweede tiental A Vermeer Sr M Benninga M Lugtenburg W Hoppenbrouwer 1 0 G V d Ham H Homis 1 0 A V d Laan A v Maaren 1 O D O E D O Z heeft een nieuw clublokaal gevonden In gebouw Daniël Gisteravond werd daar een aanvang gemaakt met de huishoudelijke wintercompetitie met de volgende resultaten A Tillemans P v d Zanden 0 1 A Scheffer A Tr Ruiten 1 0 G Sterenborg L StraVer afg L v Reeden H Oosterbeek i W V d Kroef H Oostermeyer afg 1 0 afe 01 0 1 0 1 Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZOlWAa Ned Herv Kerk v m 10 uurdeh G de Pater te Haastrecht uur ds L Vroegindewey Ger Kerk v m 10 en n m 6 iiia W J Smidt Chr Afg Gem v m 10 en njn tf ds N V d Kraats Rem Kerk v m 10 uur Ü Zuurdeeg Wet en Evangelie 6 45 uur ds H L I Baas hulppred te HiIIegoft HARTELIJK AFSCHEID VAJT B HEER W V d BERG In verband met zijn benremisf keuringsveearfs te Gouda hebbe gemeentebesturen van Waddinxv en Boskoop officieel afscheid p men van den heer W van den B die gedurende 20 jaren aan hel iKi van den keuringsdienst voor vW vleesch in beide gemeenten heeft r staan In hartelijke bewoordinga den heer Van den Berg dank MOT voor hetgeen hij in het betogwF meente heeft gedaan POUTIERECHTER In een timmerfabriek te W ff veen zou een leerjongen uit meente zich met dingen bemowf ben die hem niet aangingen Daarover zou een 24 jarigai der zi h nijdig hebben gcn Sii jongen bij de keel hebben geP wat hem ptjn had gedaan j De betrokkene die met vert was werd daarvoor gisteren do wpolitierechter te Rotterdam fr deeW tot i 10 boete subsidiair w gen hechtenis gïmnastiekondebwüs SCHOOL De burgemeester heeft S medewerking te verleencn door P toe te staan uit de geniec r lii aan het Roomsch KathoWlt chiaal Kerkbestuur tevens Katholiek schoolbertuur ▼ oo Sl richting van het terrein S I de Kanaalstraat voor hel 7Za de lichamelijke oefening ls 0 het aanschaffen van gym aan het bestuur der r voor Christelijk Naüonasl OTg derwijs voor de inrichting I Hf rein der school aan de Oranjei j het onderwijs in de lichamelu nintf NOODSLACHTING VAN KOE In de noodslachtplaats is een zeer goede koe welke door den keuringsdienst geschikt voor de consumptie was verklaard onder toezicht in het klein verkocht Schoonhoven OPSTELLING VOETBALCLUB De heer A Kok die in het voorjaarnaar Veenendaal is verhuisd wegens benoeming tot badmeester aldaar hééft ïich beschikbaar gesteld om i i de komende voetbalcompetitie het doel van Schoonhoven te verdedigen Het eerste elftal is nu als volgt samengesteld Doel Kok achtex Fatijn en Mesker midden A v Putten J Bouter en v Ipenburg voor Sterrenburg den Boer v d Horrt H v Putten i Oskam LOOP DER BEVOLKING Gevestigd H M v Velsen van Leiden P Verrips van Den Haag J C W V Slootweg van Delft B Rademaker en gezin van Zegveld B J Lok van Aiplien a d ijn J Hoogendoorn van Bennebroek L C Broer van Nieuwveen W J Renes van Den Haag P K van Eijk van Huizum A Verw ü van Boskoop G Boersman van Den Haag A Domburg van Salzburg D N van Dobben de Bruiin van België Vertrokken F Kool naar Gorinchem P J S H v Dijk en gezin naar Velsen P B v d Bosch naar Medemblik Joh Berck en gezin naar Val zetten Copyright H V Botterduiuch NtmwsbUd IM i vVEEDE BLAD i succes De rol is hem trouwens eigen als befaamd ontdekklnfsreiiiger keerthtj terug de gioote wereld staat voor he ll open de bankiers verschaffengaarne h t e ploitatiek pitaal vocehet verworven land eri dus kan hij al gevierd man levenslustig rondwant elen Natuurlijk betreedt hy da bijLhet hefdespad maar de gelachtespeclschheid blijkt welgemeendfr ernAen zoo loopt het voor alle artijennaar een blij slot De luchtige film zit uitstekend in elkaar heeft dianne en 4iumor en zij wordt knap vertolkt Daar is de nieuwe ontdekking van de Duitsche film Maria Landrock innemend joor de groote nattiurli khei in haar spel frisch en bekftorlijk Zij brengf veel levendigheid in de handeling als gevatte tegexipartü van WiUy Fritsch die heel wat te overwinnen krijgt voor de verovering een feft wordt Camilla Hora is de gei outineerde actrice in haar rol van de bankiersvrouw die oude relati S heeft met den teruggekeerden wereldreiziger maar haar geluk waardeert in het huwelijk al is de Schijn een tikje tegen haar Haar man ontdekt echter tijdig dat hij wel wat al te kwaaddenkend is en zoo heeft feitelijk iedereen in deze film reden zieh verheugd te voeleii omdat zü allen de dingen naar de juiste waarde schatten Behalve dan de zwartgelokle neef der bankiersflimilie die als een winstzuchtig avonturier goed door Paul Dahlke getypeerd wordt herkend en er prompt wordt uitgebonjourd door den heer des huizes wiens figuur C hl Kuhlman raak en welverzoigd teekwt Alzoo een vlotte en genoegelijke hoofdfilm in de Schouwburg Bioscoop waar de journaals het programma completeeren S v 4 Kraats ONZE BIOSCOPEN ThalijK Theater DE GEFKOLONGEERDE ECHTGENOOT SPORT rOETBAL De hekken der velden gaan open GOITDA KRIJGT OUDE BEKENDE UIT HET STICHT TE CAST AI direct de derby Olympia O NJI Het spel gaat beginnen Allerwege verheugen die voettüUers zidi in den aanvang van de competitie en vol verlangen wachten zij op de startstreep om hun enthousiasme en hun levenslust te loonen in een ferm partijtje om het bruine ding dat hen weer maanden gevangen zal houden m ziJn sfeer van spanning en genoegen By den aanvang van het seizoen hebben ZIJ allen kampioensgedachten en in dien blijden overmoed zullen zij zich meteen ten volle geven de büzondere bekoring van de voetballerij pakt aanstonds èn de Spelers èn de toeschouwers die trouw hun elftallen gaan aanmoedigen Onze tweede klasser Gouda opent met een thuiswedstrijd tegen het oude Hercules een goede bekende van vroe ae ger maar de laatste jaren niet ont ren I C moet De krachten zijn nog onbekend Geelen doch het idee bestaat dat er voor de Gouwenaars wel een kans in at In de derde klasse al direct een dervoornaamste gebeurtenissen van het seizoen rfi = O echt gezeUjg vermakelyke manier vertelt de film J3e geprolongeerde echtgenoot m Thalia een in wezen aandoenUjk verhaal Zoo luchtig on doonpekt met vrooUikheid dat het trelfêtxie er van haatt geheel aan Je aandacht ontsnapt maar toch hgt er oodiiiiki het vele lachwekkende eeu ernstige levensles i rscholen in de geschiedenis van Axel Roth een heel gewonen kantoorbediende die erg van rust en gemak houdt en energie t ueeai is Hu trouwt Sp een bescheiden saXarisje met de4 aantrekk dHjke Uschi Lind hoeweI haar moed r erg tegen het huwelijk gel nt is en liever een scho inz4 n met bete e perspectieven gezien had Uichi meent echter haar man wel tot het ooodige initiatief te kunnen inspireeren maar tot voldoening en vcnnaak van haar moeder mislukt haar dat geheel Dan gaat ze er zelf op uit Ze weet m het bezit te komen van uitnoodigmgen voor een avondpartij die Axel s direc teurgeneraal geeft Aan het diner blijken echter twee stoelen en cvenzooveei coijverts te weinig en bij het zofnen naar de oorzaak daarvan moet het bedrag wel fan t ücht komen Oschi biecht den mrectcur generaal oprecul met welk doel zij diens woning is bi nentedrongen Zij W et dat do i d cht te benaaci n want de gastlieei w i n het onderhoud wel eens nader met zijn exapkiyé kennis maken Axel heeft evenwei fai weerwil van Uschi s herhaalde waarschuwmgen veei te veel gedronken en verknoeit met zijn gepraat z n kans geheel Usehi is zeer verdrietig maar als zq eenmaal thuisgekomen bemerkt een geleend juweel te hebben verloren is ze ongelukkig Om het verlies ongedaan te kiuuien maken moeten de jonggehuwden vele dingen waaraan zü gehecht waren verkóopen hun huis gedeeltelük verhuren en bovcaidien nog maandelijks een deel van het schamele inkomen missen De huurster bl kt een gevaarlüke vrouw daardoor komt bij alle misère ook nog jalouzie bovendien blijft schoonmama stoken en schamperen en tenslotte loopt t op een scheiding uit Na vele wederwaardigheden komt alles weer goed Dat ondanks al het tragische deze film toch büna on afgebroken yroolijkheid biedt is voornamelijk te danker aan het onnavolgbare spel yan Heinz Rühmann wien de rol v n Axel blykbaar byzonder goed ligti die steeds weer den lachlust weet op te wekken maar ook wel gevoelig spel weet te geven Hertha Feller levert uitstekend sterk contrasteerend tegenspel Ida Wüst als schoonmoeder Jane Tilden als geraffineerd barmeisje huurster van Axels kamers en Hans Leilielt als directeurgeneraal zijn eveneens uitstekend in hun rollen Reunie Bioscoop VEKLIEODiNG Op de laatst gehouden filmkunstten toonstelling te Venetië werd de Vo pi beker voor de beste actrice van het jaar toegekend aan Luise Ulrich Met des te meer belangstelling zal men daarom kennis nemen van Reunie s v uoaniMe geoeurtenissen van hethoofdfilm Verleiding i aarin Luise seizoen de derby CHympia O N A De zeer bplan riik ml h ft nimt r j = Ulrich een zeer belangrijke rol heeft Ook in deze rolprent krijgt men volopde gelegenheid te genieten van haargaaf en ingetogen el dat n diepenindruk achterlaat Als haar tegenspeler fungeert Adolf Wohlbrück eén acteur met een uitstekende reputatie die zich volkomen heeft weten aan te passen iian het tpel van Luise Ulrich waardoor een prachtig en evenwiditig geheel is ntstaan Het verhaal in deze film is vrij siml el en het gegeven zeker niet nieuw waar juist door den eenvoud ervan punten ziio nu deze groep tot acht elftallen is teruggebracht kostbaar en men kan er op aan dSt er fel oin gestreden zal worden De strijd is geheel open aanwijzingen ten aanzien van de sterkteverhoudingèn zijn er niet D O N K start mei denzelfden wedstrijd als verleden jaar uit tegen Bodegraven Het is een lastige opcave maar vorig seizoen vonden de geelzwarten de goede oplossing en het is Cus opnieuw te probeeren G S V gaat op bezoek bij Hermandad het elftal van de Rotterdamschepolitie dat met deze ontmoeting in den NVB H J fe het zoo menschelijk en diep ont den nVb dXJrt V werend tegelijk De eerate ontmoeting gr S bmde S n ft T u cï ue verwacB ting dat de G S V ers die immers wel plannen zullen hebben hun poging te herhalen het wel zullen plooien Voor de zwaarste opgave is direct Gouda n gesteld uit tegen U V S H de kampioen van de vorige ooaA etitie iDe Gouwenaars zullen dus moeten laten zien wat ze waard zijn O N O IJ ontvangt by haar eerste optreden in nieuwe omgeving A D O IV en het lijkt te doen voor een goed debutit te zorgen Hetzelfde geldt voor het andere gnsromoveerde elftal Gouda Hl dat eveneens thuis speelt tegen HermesD V S m Ook voor O N A UI dat N H S H te gast krijgt zijn er goede vooruitzichten Aardige wedstrijden tn Afdeeling Gsuda De eerste kl Ssers die zich in de Afdeeling Gouda tot dusver het best geweerd hebben spelen uit Moercapelle SCHAKEN HET WmPE PAARD IS NIET DOOD HET LEEFT j Eenige leden van de achaakvereeni ng Het Witte Paard welker opheffing gemeld is hebijen besloten de club in stand te houden Het bestuur bestaat mit de he n A v d Berg voorzitter C Gerhards Bockenbergstraat 65 Secretaris en J Gerhards penningmeester A s Woensdag zal vreér begonnen worden met het spelen van wedstrijden en over veertien dagen vangt de wintercompetitie aan ADOLPHUS den terugkeer van Trank Reynold uit Amerika Mwar hij een grootsch waterIwuwkundif werk heeft voltooid In bet huis van zijn oom een voornaam man in een Zuid Duitjch dorp maakt Frank kennis met Sqgine zü is de liiejistbode het slaaQe vm iedereen bü nksmand in tel Fi nk wordt getroffen door Regine s eenvoud en onbedorveaheid en reeds na korten tijd wt hij een diepe liefde voor haar op Deze liefde wordt door Regine beantwoord en zij voelt dat dit de man h aan wien zij haar leven zal kunnen wijden Zü trouwen spoedig en vesten zich in Berlijn Hier komt Rc ine in een omgeving die haar vreemd en vijandig voorkomt maar Frank s tact en de wijze lessen van mevrouw on Steekier zün oonoak dat zij er cb langzamerhand gaat thuis voelen Tijdens een zakenreis van Prank keeft de ifitrigeerende Floris Behl een vluchtige beksrde van Frank in en situatie de hand Een heftige scène is het gev als Franlc terugkomt Hü verlaat haar hoort dJn pas toevallig de ware toedracht en op t nippertje redt hü haar en daarmede twider geluk Vee moois zal mai in deze hoog taande speelfilm vinden de prachtige iimmncn van bet Znid DuiiKhe luidachair en de suggestieve musiek an de hand van prof Clemens Schmalïtjch dra en bü tot de aaotrelkelijHieid tsnan Sdiouwburg Bioscoop DB KCISCBK CEUBn ïen speelsdie film J e kuische geBefde en Willy ÏYitsch past er even r sd Mj s s het gegeven bij hem Hier hij dan nogmaals als de frfante ehanneur ea de rolprent mag iaB iij ie negenticer jaren spelen en dientenfevoige 4 actMir ia i Uggend boonlje ei m een luan iek dasje hü i het en hü heeft er een rol zooals nm m £ raa van hém ziet m die ten ook aoo uitstekend ligt Hü oit er weer zijn onweerstaanbare wces uit en Wj oet het in de aar dige McMedeni et Iwt hem igeft