Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

TANTi KÖÖ QCATIÓ W KErlUK3CH BUVOE Q5tL VAM L evende laarganji No 19 Bunschotcr vrouwen op den kansel aon de choonmook Foto A J h ds Keyzer utrecht essentiejl Is dat men geheel met elkaar lèeleeft en alles gezamenlnk doet Fn in dit Kcht moet men ook epn a eTe tvpische gewoonte van Spakenburg zien Wanneer u er enIf e weken Eïoleden een dienst van de Ned Herv Gemeente had meegemaakt h u den dominee van den kan sel hooren zeggen Zoo langzamerhand nadert de tud weer dat wij de kerk gaan scnoonmaken En feitelijk had de predikiöïT daamaniets meer behoeven aan te kondigenSpakenburg s vrouwen wisten allenreeds na deze korte inleiding hoe dezaken stonden men heeft a sproken in den vervolge de kerk om de twee ja r een groote schoonmaakbeurt te geven Daarvoor verachijnai gedurende een week lederen dag een tien è vijftien Spakenburger vrouwen op het appel die het interieur een flinï e beurt geven En de visschersvrouwen weten wat helder is Het is gewoonweg een lust om te zien hoe zij de fraaie koperen kroonluchters oppoetsen en alle banken afschrobben lederen middag verschijnt een nieuwe lichting op het appèl zoo gaat het gedurende een week verder totdat de kerk den volgenden Zondag geheel schoon is De vrouw van ds Schipper zorgt ervopr dat allen een kopje thee krijgen en dan ontstaat er in de consistorie tegen half vier een geanimeerd theekransje terwijl de poetsdoeken emmers water en b zems rondom Staan En daarna gaat het met nieuwen moed soms tot s avonds laat verder want men wil dat de trots der gemeente voor iedereen ook een sieraad bil t En zoo staatdan in derè voormali f katholiekekruiskerk uit pim 0 welker stompetoren ver in het poiderti nd zichtbaaris de predikant d Zondaps weer opeen keurig gelioenden preekstoel hetkro hek ziet er eveneens glanzend uiten de armen der koperen kronen stralen als een spiegel De glasln lood veneters hebben met een oudewaterspuit een beurt gehad terwtll demuren tenminste wat het onderstegedeelte aangaat ook door de vrouwpn worden gewit Het bovenstukkomt op rekening van den vakman Bij ons bezoek was de typische waterschapsbank eigendom an den dijkgraaf en de heemraden ook re dsschoon terwul een paar vrouiAenvan den koster juist order kregen ook de koster beeft In de week eeneenvpudige vtsschersboezcroen aan om het orgel onder handen te nemenHet hoeft wel geen betoog dat helde moeite waard was de Spakenburgschc vrouwen in haar kleurrijke kleederdrachten aldus met boenwas water bezems en doeken aim het werk te z en Overigens houdt men in BunschotenSpakenburg met van zuinigheid metwater de eène eminer na den anderewerd over de banken gegooid en over de oude verzakte graftegels In ieder geval Kt deze manier spaart de Hervormde gemeente te Spakenburg veel geld uit en zijn de inwoners er ook van verzekerd ddt hun kerk goed schoon ordt gemaakt dameb bif tfe jravoade voorwerp anaald wordt maar xouwe dat dan spoke erreges anders motte wezeV rme r Bïijn vriendin juffrouw Vermeer Nou Ja krabbelde Juffrouw VerWe bebba m K terug ik had zoowat gehoord hè Toon en n Antoon en Maar en dan trek Je Je consequentiesmot u van ze Pas u op dat wij geen consequenties Tjaaaaa deed mevrouw Wolzak gane trekke dame want u is nou bezig raadselachtig als een aphjmx t la n met huisvredebreuk en aanranding van Nee daar zal t wel niet Ugge baste zliat Kom nou Gaat u door daroe Hoeman zei mevrouw Wolzak met haar zuur haalt u het in uwes groote hoofd omzoetste lachje Is hier soms een man dl dat goud hier te zoeke U zal wel BeelToon heet erreges anders motte I I If Antoon kwam juffrouw De mededeflingen van juffrouw Vermeer over het spoor van het goud vielen tegen De reporter had gehoopt dat A tevrouwWolzak randt de eer ffi tt a kuke d m 1 jjjjj met feiten of met i lS te n vin de vrtd VaTI Hct HoflC tC Naaldwijk 330 waehter zou zijn aangekomen maar mets en aanranding van eer en goeden naam Ik zou maar gauw maken dat Oc weg kwam De sltuatla was beelemaal niet aangenaam meer vooral toen één der Antoons er bij kwam Het hofje nèm bet niet en mevrouw Wolzak zag in dat zij kwestie van groot belaftg Sjonge zei het mann jat Ig Ivoor n erreleiiU HD p weld van niouws terigheid Nee t is om een dlefstall Nu schrok het mannetje Dat vond mevroujv Wolzak verdacht De fudjas kwamen al sleawsgierig aan de deur staan om toch eens te kijken wat voor een raar stel er nu op hun hofje was terecht gekomen Kijk ïel Juffrouw Vermeer daar l mei precies wist aan K 1JK zei juirrouw vermeer daar vrou r Wolzak verdacht Zij rook lont aan het kortste eindje 20u trekken Is aar veel oude menseben staat die pomp Ze hadden het over een oftewel goud Er kwam liag een oud het hard tegen hard ging worden Ze ging = gesignaleerd pomp waar baas bij en een oude vrouw kortom nog naar de pomp die van hout lijkt het werd een oploopje Het woord dief daarvan Juffrouw Vermeer had htt allemaal van hoorcn zeggen en dan liefst uit de derde hand mpar mevrouw Wolzak was als de dreniwlffig die zich aan stroohalmpjes vastklemt en omdat juffrouw VarmecR nu zalldat er jn Naaldwijk op en pluta die Ui niet precies wist aan te duiMnTT vertoefden een man was gesignaleerd pomp waar maar die van beton is zwengelde wat doch er kwam geen goud maar wel n armetierig straaltje water uit en toen vond zij het geraden het veld te ruimen Daar stonden wij In Naaldwijk even wijs als voor wij het Oude Mannenhuis betreden hadden En wat nu Ik geloof dat ik mijn zuster evenga opzoeken zei juffrouw Vermeer diezich meteen uit de voeten maakte Daar stane me constateerde mevrouw Wolzak cenigszins overbodigDaar wor niemand wijzer van Och zei Wolzak zoo langs zijn neusweg in elk geval is jouw vr endin juffrouw Vermeer voor n koopje op familiebezoek lieve De methode Is doeltreffend Mevrouw Wolzaks oogen werden onheilspellend zwart Toen bedacht ze ztch lachte wat en zet Niks Wolzak Jü weet van nllcsl Ik e zeSp dat wij op t spOor benne stal had hier geklotïken op dezen ouden grond waaraan vijf eeuwen traditie van liefdadigheid en goede zegen verbonden waren Diefstal Magge wij misschien wete wat uwes bedoelt dame vroeg een oud baasje wat aggresslef Heef een van die Toons hier somsgouwe sieraje gehad Wat zeg u daar l O g gouweslerade Hier Maar dame u mot geenspek m hondeneste zoeke Nee spek zoek tk niet verkondigde mevrouw Wolzak maar n spook heeftmijn me goud afgesnaald en dat sou bierterechtgekomme zijn Hoor dat eens aan Het oude baasje verkneuterde zich van den lach Hè hè bè hèhè t Ken bes zijn dat er goud ge die n zak met gouden bullen bu zich bad Sssasst deed mevrouw Wolzak gezette zij alles op haren en snaren en heimzlnnig We motte mat n link we vertrokken met de eerstvolgende bus amoessie achter de waarheid zien te gelegenheid naar het sehoone dorp Naald komme Heette die vent niet Toon waar wuk gelegen in het Westland waar de ze tiet over hadde druiven en de tomften ieder jaar weel Antoon verbeterde juffrouw Verderig plegen te groeien meer die om de pomp Uep t wandelen De bus bracht ons door het Westland en er boven in keek igngs trassen en nog eens kassen wa Er was een oude man naderbij geko men Ze zeggen wel altijd dat dè vrou wen zoo nieuwsgierig zijni maar eerlijk is eerlijk geeft den ouden mannen ook maar de ruimte de reporter zal er hoewel zelf man zijnde niet om strOden Hij zat er werkelijk op te sprmgen dat wij bem zouden aanspreken Tante Koosje gaf hem zijn zin Goeie vriend begon zij wij soeke wat Mottu op t hoofdbureau wezen Gedachten aller tijden Werken Is niet zich aangenaam bezig houden naar luim en lust van het oogenbllk masr het Is volharden bij een taak onverdroten volharden ondanks tegenzin traagheid en verleiding In een goed huwelijk staat de man naast de vrouw maar de man staat aan de wlndzijde Voor lidereen komt er een uur dat hij de scherven van zijn leven bijeen raapt om zich dearult een nieuw bij elkaar te Hjmen Wie wijsheid heeft geleerd en zijn leven er niet naar regelt gelijkt op den man die wel een akker heeft geploegd maar niets dsarop zaait Poover Is elk leven waarin de menach geen raad weet met zijn uren bulten het gareel van den dringenden plicht stonden dikwijls stil veel te dikwhls naar den zm van mevrouw Wolzak die het niet noodig vond dat In het Westland ieder bij wijze Van spreken door de bussen voor zijn huisdeur werd afgezet doch na een schoonen rit arriveerden wij op het Wilhelminaplein m Naaldwijk 0 Ach hoeveel sehoone dingen zou de reporter van Naaldwijk kunnen verhalen van het keurig gerestaureerde stadhuis van de prachtige kerk van het plein zelf waar nog de intimiteit van lang vervlogen tijden heerscht doch de gouddorst van mevrouw Wolzak geeft hem daarvoor geen gelegenheid Het is met dien gouddorst van mevrouw Wolzak wonderluk gesteld Zij telt het goud heelemaal niet zooals zij altijd zegt doch als zij wat In handen kan krijgen is zij er als de kippen bij en in Naaldwijk ging zij dadelijk op informatie uit zij en juffrouw Vermeer die op kosten van mevrouw Wolzak de re s had meegemaakt Is hier een plaats waar veelouwe menachen zitte vroeg zij den eersten den besten Naaldwijker Nou en of Ga maar naar het hofjeHet Heilige Geest hofje was dadelijk gevonden Rondom de kerk loopt een straatje met oude lage huisjes zoo n straatje waar men Ineens honderd jaar terug schijnt te stappen dodi In het Bonnentwisten Cr Eiken dag de bonnen ruzie Is een tra voor Het gezin Allsn uistsn t het beter Memand is htt naar den zin Vader mappert met het fJVIEUWSBLAD Moeder sit al met de echaar Gort en r st en bloem en boter Houd dat maar eens utt elfeaar Waar is nu bon acht en twintig Vrte heeft die toeer wejBemaakf En dis blosmbon wel vefdlkkiei Waarom is die zoekperoakt Hscl een boterbon verdwenen it het boterbonnen vak B j het leegen in den vuilbak Komt die uit den atofzuij ak Pa daar i een oude dome £ en tcxtielfcaart biedt te aan Nieuws heeft zié al met meer noodig Op hoer leeftijd i f pedoon Pietje loopt verheupd te luiten Met het uiasscJien is het mis I ekk r nu eens niet dat zeuren Dsar r fijn geen zeepbon is Overal is bonncn uiedstr d Marde uwordcn knallen rond iVerpens is de zaak In orde Gorlop op het bonnen ront Moor een nijtjer fiegeerinp Leidt hef bonnen spel tooneel Iedereen krijgt er zijn grammen Elk zyn rol en elk zrjn deel hofje zelf was de verrassing nog veel grooter Daar stonden wi in het beroemde Oude Mannenhuis van Naaldwijk gesticht in J428 door Hendrik heer van Naaldwijk Het telde toen vijf huisjes waarin vijf oude mannen hun laatste Jaten konden slijten In m2 werd Prins Fccdttlk Henibik eigenaar van de heerUjkhe d Naaldwijk en hij liet er vijf huisjes gelijk aan de vijf oorspronkelijke bij bouwen ook voor oude mannen doch r z n ook oude vrouwen In deze wereld n de menschl evende Oranje vorst hield niet van half werk hij liet ook tien huis$a $ voor arme oude vrouwen bouwen en stelde bovendien zeer aanzienlijke sommen ter ondersteumng van de inwonenden van bat hofje als welks voornaamste stichter hij geldt beschikbaar ï S Tr ïï i ï Jf 1 tegenwoordig En dit Is m n keuken Hierheb je de gewend vooruit te beUlanT heeU Inrichting een blikopener Hum Mat Dienst Hongarije m TeekoUng De Coninckj Wat IS dat nu Karel ben Je thuis Met wien heb ik dan zooeven een uur in het park gewandeld Hum Mat Dienst Hongarije m Stel u voor twee rijen lage schilderachtige buiajea alle op het oog hetzelfde doch hoe nauwkeuriger men kijkt hoe meer verschillen men m de details van bet metselwerk bespeurt hetgeen trouwens geen wondar is als men bedenkt dat een gro huisjes uit 1482 één uit 1812 en één uit 1Ü7 stamt In bet midden een gazon mat drie kastanjes en een klein baompje dat nog niet met de anderen kan meedoen aan het einde alles afgestoten door een pracht van een kapelletjs dat nu als een museum dienst doet aan bet andere door een soort dienstgebouw dat eertijds door Federik Hendrik als ziekenhuis was gesticht en men tiegrijpt na dit alles boe wij ons in deze omuving zoo eerbiedwaardig en idyllisctt wel gevoelden In gei el srhap van mevrouw Walzak die cewoonwse baar neus In de lucht stak usot zIJ naar bat goud wUde ruiken EH DE GOUDSGHE COURANT De Nijvere Vrouwtjes van Spakenburg Kleurrijk schoonmaakki bpel in de dorpskerk ZATERDAG 20 SEPTEMBER 194t AAN den rand van het Wselmeer ligt de dubbelgemeente Bun schotenSpakenburg met haar geuren van gerookten paling haar rustig In de haven droomende botters haar laag neergehurkte huisjes en typische kleederdrachten voor wat zij tljnaeh de kinderen moeten maar even dsorhullen En de Touwstoet bestaat met slechts uit familieleden ep goede kennissen doch ook uit de bewoners van de wijk van den overledene Ieder trekt zoo goed en zoo kwaad als het gaat over zijn schipperstrui een zwarte jas aan en de vrouwen slaan om haar witte kappen zwarte doeken waarmede zij hel gezicht heelemaal bedekken En juist omdat de stoet zoo lang is en de belangstelling langs den weg zoo overstelpend krijgt ook de begrafenis van de armsten der gemeente iets plechtigs waaraan het feit dat al die visschers veelsoortige hooge hoeden dragen sommige oud en gedeukt andere te groot of te klein niets afdoet Maar dit is allemaal niet belangrijk Maar niet alleen dit is karakteristiek voor deze visschersplaats er zijn ook dingen die de toerist met zijn onafscheidelijk fototoestel in het algemeen niet ziet en 4ie iets verder liggen dan het overigens zeer schilderachtige beeld van een visschersvrouwtje dat over een halve deur leunt of een ouden vlsscher met markanten kop die op den dijk uitkijkt en het vak maar aan zijn zeuns heeft overgelaten De verlenging van het inen schelijk lever erftecijfer bij operaties vroeger en nuZiekten welke vroeger onherroepelijk den dood ten gevolge hadden et is in Spakenburg Immers een publiek geheim dat men zich daar ellen leden voelt van een groote familie Bij een begrafenis bijvoorbeeld is het heele dorp op de been Denk maar met dat er één vrouw thuis bluft al heeft zij het nog zoo druk ZIJ laat de pannen op het vuur soms In die mate door den medicus beheerscht dst de patiënt tot op vnj hoogen leeftijd een draaglijk bestaan heeft Zelfs kan hij soms zonder den minsten last een hoogen ouderdom bereiken Ging een patiënt lijdende aan een bepaalde bloedziekte de pernicieuse anaemie nog geen twintig jaar geleden onherroepelijk binnen een half jaar a een jaar dood de leverpraeparaten hebben sindsdien uitkomst gebracht en met behulp van injecties of medicamenten door den mond toegediend wordt de patiënt binnen korten tijd van een zwaar bloedarme zieke weer een krachtige persoonlijkheid Tallooze menschen zijn op deze wijze reeda aan den dood ontrukt Nemen wij een andere aandoening tot voorbeeld de suikerziekte welke vrij veelvuldig voorkomt dan zal het u met onbekend zijn dat hier de insuline uitkomst heef gebricht in tal van gevallen Hiermede wist men de grenzen van het dieet welke bij den zwaar suikerzieke soms angstwekkend nauw waren veel wijder te maken en men kon den patient zonder schade veel meer voedingsproducten laten gebruiken dan oorspronkelijk het geval was Natuurlijk was ik in dit korte bestek geenszins volledig doch het zal u naar ik hoop duidelijk geworden zijn dat tal van aandoeningen welke eertijds ongeneeslijk of vrijwel ongeneeslijk waren thans In banen kunnen worden geleid welke niet onvereenlgbaar zijn met het leven van den mens h De grootste zorgen baart ons nog hedenten dage de kariker Al is men er in geslaagd nu en dan een tipje van densluier op te lichten nog te veel menschen moeten bij deze ziekte heden tendage den tol betalen Hard wordt er gewerkt om hierin verbetering te brengen enWU zullen hopen dat wij over enkelejaren in staat zullen zijn een artikel teschnjvcn in bemoedigenden zm Nadruk verboden MEDICOS W P Uw zoon komt zeker in aan merking hiefvoor en hö moet zloh wenden tot zijn huisarts met deze gegevens I II Naast de infectieziekten welke eertijds zulk een bron van gevaren voor den menscb vormden waren ook de operaties vaak oorzaak van het afsnijden van den levensdraad Natuurluk wil ik hiermede geenszins zeggen dat een operatie Ir onze dagen een ongevaarlijke kunstbewerking is Het zij verre van dat Wanneer wU aan een paUSnt een operatie voorstellen dan hoort de medicusonmiddellijk de vraag Is het gevaarlij lij en ons antwoord zal luiden NatuurlUk zijn er gevaren aan verbonden iedere optratie is gt vaarlijk dochuw ziekte in deze situatie te laten voortbestaan zonder operatieven Ingreep is eveneens gevaarlijk En tenslotte elkehandeling welke de menscb volvoert Isgevaarlijk want er kan altijd iets gebeuren y Hoe het ook zij vergeleken bij eertijds Is het aantal sterfgevallen bij operaties sterk gedaald Er is een tijd geweest dat ledere buikoperatie vruwel gelijk stond met den dood van den patient Vergelijken wij de statistieken van een 30 é 40 jaren eleden met die van thans dan kunnen we van groote voldoening spreken over het werk dat In die jaren Is gewrocht Alvorens af te stappen van het terrein der 200 gevreesde operaties is het niet Overbodig er even op attent te maken dat het geen aanbeveling verdient zóó zeer te talmen welk dralen dan natuurlijk uitgaat van de zijde van den patient t of de oihgevlng dat de zieke uitermate verzwakt is Wil men de kansen voor operatiesucces zoo gunstig mogelijk maken dan spreekt het wel vanzelf dat men niet zóó lang moet wachten dat de patiënt door zijn ziekte uitgeput is en zijn weerstandsvermogen grootendeels heeft verloren Niet minder groot zijn de laaweren welke zijn geoogst p een geheel ander terrein der geneeskunde Aandoeningen welke vroeger hetzij onherroepelijk tot den dood voerden of onder bepaalde omstandigheden een voortdurend dreigend karakter konden aannemen worden thans