Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

a piMMi imHMi balMiriii RAADSEUS wm Mm STEELRAAM tm y Zoek oit d vliilakaaitjc het danteda amaaplaita va daa KMJCfG Verzamelwoede bij kinderen Goed aangekomen Liesje is ziek geweest en ze mocht vóórdat ze weer naar school ging op een boerderij gaan logeren om verder aan te sterken Natuurlijk schreef Liesje nu en dan briefjes naar huis en een paar ervan drukken we hierbij af De taalfouten heblwn we er maar uitgehaald want een meisje van acht jaar kan natuurlijk nog niet alle woorden goed spellen Lees maar eens wat Liesje schreef Cebreid Plastron p Voor de kou of als garnecring gaapnikan te beMaa aoal de ra hat harAt ta taan vlicHB ap eaa neei soonige BMtfan trM hfl at OMt idln teBülia I kMiataen oa JSIU Maar toen dl ep 4i mamtéM ftaatt Wie i We vader as da Itaa Och hataid had varfcland de awiddanarhM aan ta mum MlJa gi ee ti i adw aprrit atet haa aCdal h an hM hardat met boaa aaa vlüjwi oto aan moote dag te da aooMtv aft aOe blaeïaaB att baar kaap mSS Sb aa la baiaid di De me te kinderen hebben een neiging om allerhande dingen te verzamelen dit nemen zij niet alleen over van hun speelof klassegenooten ook volwassenen geven menigmaal het voorbeeld Vooral geduren de de maanden dat zij veel buiten zijn bereikt die verzamelwoede in den regel baar hoogtepunt Alle mogelijke dingen worden bijeengebracht steenen schelpen planten doch ook lucifersdoosjes knoopen dennenappels en een reeks andere dingen komen In aanmerking Voor kinderen heeft alles een innerlijke en een uiterlijke viraarde welke geheel bulten de bekwaamheid tot beoordeèlen der volwassenen staat Voor hen zijn het veelal kostbare schatten Voor het kind leven dikwijls de onbelangrijkste voorwerpen zoodat een spottende opmerking het zou kunnen kwetsen en alle ambitie verloren doen gaan Veelal blijkt deze verzamelwoede echter niet alleen nadeelig voor de zakken der jongensbroelten en meisjesschorten doch menigmaal brengt ze ook wanorde in huls iet waartegen vele moeders zeer begrijpelijk protesteeren Maar ook om andere redenen is het gewenscht m al te grooten ijver die bij het verzamelen van bepaalde dingen aan den dag wordt gelegd te temperen en in goede banen te leiden Verkeerd is het evenwel om kinderen den lust tot verzamelen geheel en al te ontnemen en dezen zelfs mih of meer bespottelijk te maken Het verstandigste Is om belangstelling aan den dag te leggen voor hetgeen de kinderen vol ijver trachten te verzamelen en hen te vragen waarom zfl dit of dat wenschen te liewaren We moeten hun dan leeren op welke wijze zij orde in een verzameling kXmnen brengen men moet hun de oodzakeUjkheid van ordenen leeren inzien en ook dat er veel is dat feitelijk niet de moeite waard is om bewaard te worden Het gaat er slechts om dat de ouders leiding geven waardoor de ware belangstelling wordt opgewekt voor die dingen elke Inderdaad de moeite waard zijn Op koude najaarsdagen vullen wij vooral avonds de halsopening van onzen man td raag aan Het plastron op bijgaande schets IS zeer practlsch en men heeft fleets weinig materiaal ervoor noodig niet meer dan 50 i am wol welke zoowel wit als gekleurd kan zijn Het knipOverxlcht geeft in cijfers het aantal cm aan Het wordt van papier geknipt loodat men af en toe bet breiwerk op het patroon kan leggen om te zien of het biemwde overeenkomt H t gelwst is in geribd patroon gewerkt bet plastron 1 recht 1 averecht en het boord 1 recht 3 averecht Desverkiezcnde kan men ook hiervoor een smatlen ribbel gebruiken alles 1 averecht 1 recht verdraaid breien óf In heen en weer aande toeren recht Begonnen wordt aan de punt van hetplastron onderaan 5 st opzetten laToer 1 recht 1 averecht 2e toer hetzelfde daarna t eginnen met de mef rderinsen waarvoor men op de rechte zijde van hetwerk vóóren na denmiddelstensteek een omslag aakt die aan den verkeerden kant als steek wordt gebreid Wanneer men de veneischte breedte heeft gebreid pi m 81 st dan worden de middelste 11 st afg ant om den bals Tegei overdrijviig dient te wordeB gewaakt steenen schelpen postzegels reclameplaten bloemen planten e d Op deze wijze doet de jonge verzamelaar een schat van kennis op onder dat zun verzamelwoede ontaardt in het bijeenbrengen van een chaos van de meesOcerschillende waardelooze dingen EersT n kan het echte verzamelen beginnen het bewuste en met kennis opbouwen een langzaam leeren beheerschen van het gebied dat belangstelling verdient De goede kant van het aaifleggen van verzamelingen is dat het den kinderen een blik doet werpen in de veelzijdigheid van het leven Wanneer het verzamelen door de ouders in goede banen wordt geleid kan de kinderlijke lust tot verzamelen groot nut afwerpen de kennis verdijken en in hooge mate opvoedend werken Onze voorraden JHe welke niet verminderen als wij ervan gebruikem Tel uw zegeningen tel ze één voor één Verbeeld ik het mij of zie ik deze goede woorden werkelijk meer dan vroeger voor de étalages van boek en kunsthandels Of valt mijn oog er meer op doordat mijn hai t er meer voor is opengegaan ta Ms Tony de Ridder in het Maandblad van de Ver voor Huisvrouwen Tel uw zegeningen tel ze één voor één En als wij ze gaan tellen dan dringt het tot ons door dat ze eenvoudig niet te tellen zijn Niet te vatten zijn binnen den zeer kleinen omvang van cijfer of woord L te vormen Vervolgens worden beide helften afzonderlijk gebreid waarbQ men aan h t begin van ledere toer aan de halszijde teekeningen Ver Persb 2 st afkant totdat alle st weggeminderd zijn Zes st opzetten vervolgens de lussenopnemen van de halsronding en nogmaals zes st zetten zoodat men irgeval de laatste toer uit 81 st bestond Utaantal plus 12 op de naald heeft Indienmen fijne wol verwerkt dan zal het aantal steken iets meer moeten z n Hetboord ia pl m 15 c m hoog of indien meneen korten hals heeft iets lager Achterkant afwerken met drie knoopjes en lusJesL Het plastron kan ook nog voor andere doeleinden worden aangewend in de eerste plaats kan het een Jumper een volkomen ander aspect geven doch net leent zich ook om met stof gecombineerd te worden In dit laatste geval zal men fijne wol dienen te verwerken en men kan óf volstaan met een recht boord waarvoor men b v tot een hoogte van pl m 4 ö 9 c m breit óf den omslag aanmerkelijk kleiner maken waardoor hij minder zwaar aandoet Eventueel kan men ook korte gebreide mouwen van dezelfde wol in de te modemiseeren Japon zetten of desgewenscht alleen ondermouwen De moselijkheden aijn vele om wollen weef els en breiwerk te coml ineeren en een reeds veel gedragen japon zal er volkomen anders door ultziui Een groot e keuze ran eent oiidi0e en proetische Ueedincrstufelcen heeft men thans overal voor den herfst gereed Ja ponnen en blouses die door haar toeloreruiogen snit iceiniff preien tteus 2 n ett daarbif toch vlot en jeugdig icieeden en d mogelükheid bieden om zoo noodig van vertchtllend materiaal te loorden gemaakt Plooien sttfcscia Mercn en fcnoop n rormen menigmaal de eemje garneenng en hoe getlaagd zoc n eenboudig model loel Ikan zt n geelt de schets links te zien Het i een jonoedamesjapon waarvan het bovendeel herinnert aan de steeds gangbare overhemdblouse met schouderstukken en omliggend kraagje De ancn van het rokje vorden geaccentueerd ioor stiksels die zich yp de driekwart langt mould herhalen Deux pièces handhaven zich nog steeds om dat de practvk heeft bewezen dat deae modellen aangenaam e praetisch in het dragen zijn Aangezien de mode ons ten aanzien can bef samenvoegen van motenalen een groote vrahetd toestaat kan een eventueel tekort aan stof worden aangevuld door gebreide moutoen in tricofsteek of geribd patroon Van deze mogelijkheid is bi het ontwerpen ron het biejbti o yebeelde deuxptèces eveneens gebruik gemaakt de knoopen zijn overtrokken met rondjes omdat ze daarvoor in letterlijken zin te talloos Zijn Al die vele dlngea waaraan je zóó gewend bent geraakt en die je zóó vanzelfsprekend aanvaardt dat je er eenvoudig geen acht meer op slaat en er alleeh over spreekt wanneer ze je ontnomen worden Zooals wij immers met alles wat ons door het leven geschonken wordt zeer lichtvaardig omgaan en van de waarde en het bezit daarvan pas doordrongen raken wanneer we er niet meer de vrije l eschikking over hebben Zeer bewust moeten wij in deze tijden donker en zwaar vooral waken over onze geestelijke voorraadschuur opdat wi de poorten daarvan wijd kunnen openzetten ten tijde dat het voor on zelf en voor anderen donker begint te vorden als we geen weg meer vinden uit al deze verwarring en geen licht meer zien in dit peilloos duister Want wie zelf niet heeft kan ook niets meedeelen Dan willen wij onze voorraden gaan aanspreken Die welke niet verminderen als wij ervan gebruiken Die integendeel uitdijen naar de mate waarin wij ze aanspreken door anderen ervan te laten meedeelen En die ander en wijzelf blijven achter verrijkt en venükend Voorraden van moed en dapperheid van onzelfzuchtigheid en geduld varf ffers kunnen brengen wanneer dit door de tijdsomstandigheden van ons wordt gevraagd van veel erbarmen en veel goedheid voor wie naast ons gaan en met ons over de wel zeer steenige paden van dit aardscbe leven Want als die naaste een leed te dragen krijgt dat hij niet verwerken kan alleen dan moet hij weten dat w ij er zijn en wlHen helpen Door te luisteren werkelijk te luistei en door zidi in dien ander te verdiepeti Door niet over de werkelijke of vermeende zorgen van den ander heen te praten om onmiddellijk daarna over te gaan tot de zorgen van ons eigen leven Doch door alleen maar iets at te staan uit onze voorraden die nooit daardoor verminderen Integendeel Tel OW zegeningen tel ze één voor één terwtlle van de voorraden Indien men lingerie p zakdoeken thuis wascht moet men bij het waschwater eens een stukje van een wortel van viooltjes in een neteldoeksch lapje doen Het waschfoed krijgt hierdoor een fijnen geur Najaarsjaponnen gehaakte casten Oe combinatie gewevmt stoffen en breiwerk kan uitstekend toerden toegepast als een japon moet worden gemodemiseeld of als men stof te weinig heeft Het as een zeer geschikte methode om in het najaar eea vetlgeAn s gen japon op te frisschen teekening Ver Persb BOEKEN voor huisvrouwen STRIJD TEGEN BEDERF is een handleiding voor huisvrouwen verschenen bijA J G Strengholt s Uitgeversmaatschappij Zij is samengesteld door mevr dr C M J Mees Huet en bevat tal van raadgevingen tot het voorkomen en bestrijdenvan bederf van voedintsmiddelen kleeren schoenen meubelen huisraad en andere artikelen en voor het bestrijden vanschadelijke insecten Zu gaat allereerst daoorzaken van bederf na en behandelt dande middelen ter voorkoming en bestrijding Een boekwerkje waarin men zeer veelwetenswaardigs kan vinden t A B C VAN DE VOORRAADBESCHEKMING is een kleiner boekje verschenen bij de Uitg Mij A E Kluwer teDeventer en samengesteld door dr Friedrich Zacher Dr J H Schuurmans Stekhoven Jr privaatdocent aan de Rijksuniversfteit te Utrecht bewerkte het voorNederland In alfabetische volgorde behandelt het boekje dat van tal van illustraties is voorzien de verschillende voedingstoffen en de insecten die ze bedreigen Naar dr Schuurmans Stekhoven inzijn voorwoord zegt behoort de Nederlandsche productieslag niet alleen doorden landman maar ook dqor de huisvrouwin haar strijd tegen de dieren die onzavoorraden belagen te worden gewonnen Het is voornamelijk de strijd tegen dezedieren welken het boekje behandelt Een smakelijke saus Men neme drie tomaten en een fijn gesmpperden halven ui Laat deze tezamen met een theelepel boter donkertiruin braden Daarna 1 liter water toevoegen flink laten doorkoken Dan twee theelepels melkpoeder die te voren met water zijn aangemengd erbij doen en dit tezamen weer flink laten doorkoken Daarna zeven op siftak afmaken door iets zout toe te voegen eventueel wat peper en Indien aanwezig een restje Jus dan tot slot binden met wat maizena laten doorkoken en de iaus is klaar De saus kan gemakkelijk voor eenlg dagen vooruit worden klaargemaakt moet drinken daa word ik ook i dagrootste van jidlie allemital zegt ia Not ik vmd melk al niets naar meer Maardie kip moet u boren Toen het nog eenkuiken was was het t kieinEte kuikmvan allemaal en de anderen drongen hetaltud opzij en zo kreeg t bijna nUca teeten En op een keer lag t als een zieUggeel hoopje op de grond zei de boerin ende kinderen hebben het ook gezien VSa toen hebben ze gemerkt dat het hongerhad en toen hebben ze t met melk gevoerd ledere dag kreeg te i paar acboteitjes Na een paar weka liet het zlcbniei meer door de anderen verdringenen nou is het de grootste kip van allemaal an de mooiste Nou dag Liesje Lieve allemaal Waarom dragen we s zomers licht kleren We dragen s amnera ll te Ueren omdat dit koeler is daar lichte stoffen de zonnestralen terugkaatsen Als we onder een wit een geel een rood en een zwart lapje een stukje ijs zouden leggen en er de zon een uurtje op zouden laten inwerken zou na dat uur het üs onder het witte lapje geen noemenswaardige verandering iebben ondergaan onder het gele lapje zou het wat gesmolten zijn onder het rode lapje nog meer en van het iJs onder bet zwarte lapje xou waai cfaijnlijk niet veel meer over zijn Wit kaatst de zonnestralen terug zwart slurpt ze op of om een geleerd woord te gebruikep ab r beert ze IK Ik ben goed aangekomen De mensen in de trein waren allemaal even aardig Van een meneer heb ik een rolletje pepermunt gekregen en van een mevrouw een ijsje Daar liepen ze mee langs de trem De limonade die u mi hebt meegegeven heb ik opgedronken want het was erg warm In de trein Maar in de broodjes had Ik geen trek Ik heb ze weggcjeven aan een jongetje dat wél trek had Dat Jongetje hoorde bij dien meneer van het rolletje pepermunt U vindt t toch niet erg hè Ze vonden het eerst erg gek dat ik alleen in de trein zat maar toen ik zei t ik al acht was en dat u me in de rein had gezet en dat ze me van de lioerderij zouden komen afhalen vooden ze t niet gek meer en nou ben Ik dan hier Er zön leuke kinderen en de tioerin is ook erg aardig De boer ook wel maar die zegt niet veel De itoerin en al de kinderen waren aan de treiffom me af te halen en ze zei dat ze zou zorgen dat ik er net zo stevig zou gaan uitzien al de anderen hier t Was nog al een eind lopen van het station naar de boerderij maar de paarden moesten op het land werken en daarom konden ze niet voor de wagen worden gespannen om mü te halan Maar ik vond het best BJn zo n eind ta lopen Veel echter dan in de stad De autobus stop eens even ik ml mea Zeg chauffeur is dn bna üaear Ja merro cu dot ziet goed Zeg maar wat u hebben moet Een retour of enkels rats t Scheelt u viif cent in de pr s Alstublieft ik dank u weL Ziezo na eertrek Ut saai Rrrrr tjoemzjoem daar gaat da bus Op de achterbank zit Zas t Gaat gelukkig lekker vlug Want ze moet weer gauw terug Even om een boodschap maar t Bten moet vóór ttcaoli en fcUier Stop maar aan die halte kier Zeker dom met pleizter Toen we aanl wamen stond de boer al naar ons uit te kijkea Ik mocht dadelijk alles zien In huis en in de stallen en op het erf Maar eerst moest ik een beker melk drinken Dat vond ik eerst wel naar maar deze melk was zo lekker dat ik er best nog meer van gelust had Natuurlijk heb ik er niet om gevraagd want dat is niet netjes en dan zou ik ook geen trek meer gehad hebben in de pannekoeken die klaar stpndeiu J9e boer heeft een heletwel koeiea jrt Vier paarden en er zijn kuiken en kippen en twee honden Eén heele grote de waakhond en een kleinere en die kleinere heeft jongen Er zijn ook drie poesen Een pikzwarte een rode en een gevlekte Een lapjeskat zeggen ze dal het is Hij is zwart en wit met oranjerode plekken Dag Ik schrijf gauw weer Uesja En hier volgt de brief die ze schreef toen ze veertien dagen weg was Lieve allemaal Ik ben goed aangekomen Niet met de trem maar ik ben vier pond zwaarder geworden En ik ben pas twee weken hier Ik mag elke dag de kippen voeren en ze kennen me al goed Ook de hafn Die zit dikwijls op de mesthoop maar als ik aankom komt hij er af en alle kippen arhter hem aan Ik durf nu a alleen bij de koeien in de staL De boerin zegt ze kennen roe al daarom loeien ze s Avonds ga ik altijd den boer en z n knechts van het land halen ik mag dan altijd op één van de paarden zitter Er zijn ook een heleboel kuikens Die kennen me ook al en er is een kip die melk drinkt Een heel grote kip Over een poosje gaat ze naar een tentoonstelling en toch was teerst maar een heel zielig beestje heeft de boerin verteld Ze zegt dat ik ook maar veel malk Vat ataat crt TOMMIE Vol to ap dai Sacala rij at CBsa laaaiB I inmaal Mdt 1 iatii dat En zijn ervaring mei katten m ielK amar e moatUlk ott keaat f beroegi dat asBBekai zalfde bigtt i tela dat tmiit aa ttng kan i ar t If and dia mi bezit niet is T Ms dat da poddtag lekkerder maakt Op de krtiisJesUtB vaa boven naar dar komt de naam van aa + Van katten moet Ja aU op aaa a£ataad blijven aai Toonnic a aaocoar en zagaf hem een dowtja met haar poot ooodat za dacht dat hj niet luistarde Je moet daar vooral aan danfcew alaik niet meer bij je b B om voor J ta xor en Ja moeder zei Toifunie als een gehoorzaam klein hondje en hd sUep dadelijk weer in zodat hf da rest vian da geschiedenis die steeds maar over kattenging niet Iworde Tommle moeder had eea bAd aaa katten 1 Scfaoorataea th aab la d rijtuigbok 1 Zeik wark mfrk Baak t t SLAAP ATA AMKSIKA KOK HOOIT IT Twee maanden lat toen Tommle wat grot was werd hij van lijo rooedar weggmemO i in een heel ander huia gebracht Daar was een aardig klem meisje dat heel graag wat met hem wilde spelen Haar Toihmie die nog maar zo heel klein was en erg naar z n moeder verlangde kroop m het verste hoekje van de kamer en wude van verdriet niet meespelen Niét na ofaet Wat aciieell aas w ljsai e a aan UcineB Kalei BMt tutten buBdei rrjts heeft a sgenomen Och kom lach niet met opaatT Naa Juttnnw met kaak Toen het meiaje naar bed moest werd Tommie naar da keuken gebracht waar het lekker warm was Het rook er m heerlijk dat Tonunic zijn kleine oortjes spitste en voor aen ogenblik helemaal vergat dat hij vo drietig was Bü ward in een mandje gelegd naast leta dat er uitzag als ean grata witte bal en Tommie hoorde zegaea Dt ben benieuwd wat Wftje zal doen Tommie krtx p heel dkdtt tegen de grote witte bal aan rant bet was er beerlijk warm Toen draaide de bal zich om an ar kwamen twee poten tevoorschijn die Tommie tussen zidi ia namciL Moeder Deert Iwiia atd niet ft weten hoe lekker warm katten xQa daclit hq vaak ais hg ch aavooda in bet mandje ba U k teven Witje aanaaMMe Eb dM aal ti ao ga n a aa t h i Lief Witje zei het meisje mi zalTommie het niet koud hebben voanaeht Tommie werd dikke vnetidea me Witje en dat terwijl zijn moeder hem a6 voat katten had gewaaiacbuwd De vlieg en de mps Dk om het hafiU smaden elkgen Een lelijke groenaehtlca mpa zat eeaa op de djn V ei takt e blaadjes van arat amtellaet an at lantsaam en nadenkend zijn bufltje voL Toen karam ar aen glans ide vUec voorM Bit waa ecg tiota v zijn glimnwidc pakje en lacUa q ottend dag aoa vflag ea hat hardM aaa aUagca mat een rtqia De aagaBv d or tridcB hat aan hon Uadaraa en daaaa v ar tald aa het araer au Mm M ada r a 01 rfv CBN fe ID eindali kwam da SMB dia daatijda tm ia de kttiv atM aich paavonwdaB Oe vtlet Ae inat de rape aa al lang aaterwaai bm Wat ben jij leUJk en langraam zegiZullei we eens een harddravertj baudm Je hebt oten lenoeg De rups hief de kop op en aai ïoetl ik neem je uitnodiging aanMaar niet nu Over een poaajt eb debioamcn die na nog in de knop atttan ziJn uitgakomaa zal tk om bet MrdU met im vUegen tta Wieg barstte te lacbaa ott Vliegen Een vlietende rups Datz6u ik el eens wtUen ztoi Je xult het zien ant w o or d de de tnpakalm Maar taan vard da vOtg aeti beetje verlaten Tot ver la de todMr heb Ik niet televen aai hlJ VUegenlevaa duurt maarkort Maar weet Je at De nl het mijn non zeggen En u namen afiKiwid van elkaar De di gi iii ai tn hal fijM miiidaadi ait htanhgi mat da alaufate Je aaat aal haa tt De slll daiilaiallla aaa aa T gl ar Ik aDBdaa TbaB wardiheaBl ai Ot la arite ara w t da ttrtraa begtanaar De tdiataa ea oak at lianliaa ll e aaa hal har te Zo werd het ia de tamiUe van de vUef een ovarlevariog dat op aen mooie aomar 1