Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

êERSTE BLAD ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1941 Wees ZUittig MMmet wat U hebt fïlCE WEN g OOK MET UW LINNENGOED De trots vaa oaae grooUnoedng was niet alleen de kwaliteit van h ar linnen maar ook vooral de zorg waarmee zij elk stuk behandelden Diezelfde ouder wetschc zuinigheid ia ook thans noodzakeliik Op elk gpjjied HUISVROVWl ZORG DAT ALLES WAT V HEBT EN KRIJGT ZOO ZUINIG EN ZOO DOELMATIG MOGELIJK WORDT GEBRUIKT AUeen dèn hebt U er het meeste profijt van Het Departement van Handel Nijverheid en Scheep▼aart ▼ streeft in samenwerking met de Rijksbureaux en het Centraal DiBtrilH ti kantoor naar eeo billijke verdeeling der goederen en tracht prijsopdrijving tégen te gaan Laten wij van onzen kant alles doen om verspilling te voodKtmeii Laten irij ons instellen op tfe snini eMriïie wij zonden betrachten wanneer wq wisten dat alles wat wij thans hebben niet neer te vervangen niet meer aan te vallen en niet meer te repareeren zou zijn IBBP TOILBTAKTIILELBN 1 hevattem RAS vtttt Mm Jhnw lieg geihi wneeris lauuu imrtleH ITm er dua muinig mee BEBSTE VBRBISCHTB m atoHcen ia dml V kaeh tl hmaré of Cantntm VmnaarmiMg In arde U taal s mi tUg Üw acfcMngean Strak kmmt Vmimrhien niet direct getn p ea laardeii Haal Moomel mogelijk uit Vw VOEDING gebruik Uw KLEEDING Vw BRANDSTOFFEN en Uw HUISRAAD xoo doelmatig mog elgk U bevoordeelt er U aelf in de eerste plaats mee GSttmt UW STOPZUIGEB a dswni Dat keapmr of htt Maast de piactische voori hting die door verschillende officieele insttllingen zooals de Economische Voorlichtingsdienst wordt gegevai siiavetacheidene brochures verkrij Mar die W goeden raad geven op allerlei gebied Dit verlichtende werk aal worden aitget eid Doe er Uw voordeel mee PBENT DIT TEEKSH Ut OW CBBSUOBCI V ZVhT BET inXB ZIXN PUBUCATU VAN HET D£FARTEM£HT yAM BANUEL MtfVEBQPD SU CUEEPVAAaT G 3071 UMm lüii 4li ent KbMNn iHpstift 4 i eHt TÉ fvskmi 4S ent ïeiiili oêei 3S ciBt M ll VEIiQlinJS WIJDSTRAAT 6 o 3095 interewant v nd i vet dujtrie echter zUn wUd f Li epcnd Veneaetit mag mran d t o kSneoir iii e 1k fce Mt wie aeei ltn ai tw pamingea Kl vln ea iVtTEIIURD JJÜtTSXMLAND STRUDT VOOR EUROPA 0e nieuwe omsingeHngsslag MOnta BBIISCBE VUEG foWEN NCKBGESCPOTEN Bet opperbevel van de Duit weennacbt maakt bekend Pj geooncentreerde aanvalsMOilus an te legergroepen jSfgeneraalveldmaarscfaalk von jnijdïtedt en van generaalveld j richallt von Bck hebben Eni uioals reedi in e i extra bericht is bekend gemaakt geleid ol en nieuwen geweldiigen om joieliDgsilag In aansluiting op i jen slag by Gpmel waren sterke trijdkrachten opgedrongen naar den boven en b nedenloop van Dcsna om in hamekkige geyediten den overgang over de livier te forcecren Van hier tifi mlfil de aanval naar bet Zuide4i voortgezet om e i verbinding tot Itand te brengen met een afi ee é lijig die den Dnjepr aan weers J ï jden vv Krementsjoeg onder de moeilijkste omstandigjieden ffft een breedte van 120 kiloigeter had overwonnen en in den d was geworpen vopr een inval naar het Noorden Sedert 13 September i de vereenigmg fSi deze strijdkrachten tweeJandcrd kilometer ten Oosten fin Kief voltooid Zoodoende ia dt ring cm vier Sovjetlegers gesloten Hun vemieüging is in foUtn gang Aan het schitterende jerlopp van deze operaties heb Ifn de luchtvloten van den Geairalober t Löhr en van den ge icralVeldmaarschalk Kesselring en groot aandeel Gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 18 op 19 September Moskou alsmede de stad en tt haven Odessa met goede uit werking aangevallen Er ontston den talrijke branden Aan de BriLsche Oostkust bombardeerden gevechtsvliegtuigen mschrllend bclangnyke militaire inrichtingen B pogingen van den vüand om gistermiddag naar Nederland en de bezette gebieden aan het kanaai te vliegen schoten jagers llKbtdoelartillerie en mQnvegers twintig Britsche vliegtuigen waaronder vier bommenwerpers omlaag De vqand heeft noch overdag noch de nachts militake acties boven het Puitsche gebied ondernomen i De wcdentidsehe verliexen De verhesen welke de weerroaeht der Sovjets tot dusver aan gevangenen geleden heeft hebben het getal van 1 8 millioen overschreden Hun aantal doeden it minstens even hoog waarschuntijk hooger Hiertegenover probeert de vijandelijke propaganda de uitwerking van deze Duitsche successen die zij niet meer kan loochenen aldus te verinrakken door de Duitsche ver zen alle ea aan dooden te stel ten op een getal v 1 5 tot 2 millioen man In kerkelijkheid bedragen onze verliezen zooaU nauwkeurig kon worden vastgeHeld voor de periode van 22 Juni lat 31 Augustus 1941 bij het kger met inbegnp van de Waf naS 8 84 354 deoden 292 BO leWjnden 18 921 vermisten By de luchtmacht 1542 dooaen 3980 gewonden 1378 vermis hn Het Duitache luchtwapen v loer tydeng den veldtocht m het Oosten tot den Sisten Aug Bleehts een deel van onze productil per maand nl 725 vliegtuigen ITAUAANaCH WEERUACHTSBERICHT Geen meuwt Tan den strijd te l nd jn weermachtbeticht no 472 Mkt het Italiaanscbe opperbevel volgende bekepid Iword Afnka Omtrent den strijd te Biets nieuwi t ♦ ermelden De hthen ortdemamen nieuwe lucht len op Benghasi en Tripolls J WB de vliegtuigen welke gisteren als neergehaald In het weey oitibericht vermeld werden itjn r twee Engeijcbe maclunes ora Keschotcn door onze koopvaard raepen Ooat Afr a Onder begunstiging en dichte jn t hieelt de vu nd j TOeerd aanvaüen W ondernemen P vooruitgeschoven stellingen m deiti w Woltsjefit Dank zij de snelle rjjf van onze troepen en de doel Wende actie van onae artillerie a de vijand op de vlucht gedreven Whterlating van talrijke dooden Gemeansdtapftei ke Am rUkaaii clKtdschè nation Aliteit VKKKLAKING VAM BOBE BEIHBA v woegere Bilticw minitteT van f Hore Beliaha heef zoo meldt 5 5 Pres mt Londen in een rede Jl f liberale p t $ verklaard dat j r Engeland all aanleidi ig toe S te tticm naar téa gemeenjjwUike nationaliteit met de buriSg de Ver Stafen De nafhanke Jvw lsrinf van de Ver Staten iJj ge Ie orden door een f van wedarkeerige afhanke r i lt in dtt ration of in4 i by declaration of intei i Hore BeMsha tritte en ZT hoop dat hèt Atlantische pro Mdit ztin voor MflonaUteifc weegere Bilticè e minitteT van f Hore Beliaha heef zoo meldt ftw mt Londen in een rede 4 deliberate p tt verklaard dat Ï W Engeland all aanleidi ig toe Ontslag van burg meeators Het RQkscominissariaat maakt bekend kendDe Rijkacommissaria voor het bezette NederlandE e gebied heeft op grond van art 1 van zyn verordening no lW 1940 den burgemeester van de gemeente Maastricht jhr mr W Michiels van Kessenich op zijn verzoek van ijn ambt ontheven Verder heeft die Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van art 3 van dezelfde verordening de volgende burgemeesters op hun VKTzoek van hun ambt ontheven Mr B M Berger Venlo den beel M W J Coenders Sittard den heer M H Haan Nieuwïtad den heer M E Ch A L Smets Roosteren den heer fi H A Habets Kerkrade den heer Ad Meeuwissen Echt mr dr R M A A Geuljans Ubach over Worms den beer M J A B M Koten Grevenbicht Obbicht en Papenhoven mr A P J M Lempers Schaesberg den heer P J H Minkenberg Stevensweerd Ohé en Laak den heer M P J M Corbey Broeksittard en den heer Ch W E G Janssms Maaibree EFFECTEKKIIK IttSTEntH Noteeringen van 19 Sept Prav m Gol iMgHfoi V K L K Ml 1031 A dim 193B Vil ttji Dito U 1937 31 1 64 s Gtavenhage I W3I Ji Hatterdam 1 en I 1997 31 1 Ma B v Onr Z 1937 t 96 AaaTaiUnim ypetheekbaaken fr Gron Hyp Banu Pd N Rypb VMnd sarle K 9t i 9 M laöaitr ondaninüBtca Bcrgti t Ml JuTf tr T d l OW na t T n Zeep Mt Obl 41 1 AANDEEUSN ut en Gn ietiiiitelUnfaB 133M 139 i 137 16S A dam Bank aand ifi tnc Bank dito WH Nederl Bank A j IH I H M rzs a 1 m RoU Bank Ver aané Twentsche B A A fndiutr ondamenftagei S32H Alg Not gew A Heemaf aand ld K N Hoocov and Kon N Zout IA IM Lev Br en U C 100 e pr t 1 N O en S r a m 409 i 344 240 1S3H 227H Ned Kabe fakr dlf u Rolt D MIJ C T A Ht Stork aand tWt rwtlnslra Pret A i er BI aand Ver Pf V Gelder Mt Werkspoor A alnd VB WUton F few A XBH RaiHlelsTereenlglnfaa 213 Bom S R M A m t Cr en R V B A SB MUBbowwendtnnnlageii BU Mtl leTHb A SclieepvaartnaatickappQen 811 m Nier Goudr A 31 Mil Ooitzee A Dtversea BUenkorl A J 191 8po c a Traaneegen Dell Spocrr A MM ait ProloBgatte Zt ACTIEVE FONDSEN 40 Ie 1000 lUlJi lOlH 0 ïe f 1000 lOOH ioa 4 V bU lau 4 lOOl 10O lC0K WS MOOO 3 Jl Mft l 94 ia Industrieën Alg Kunstzyde Unie 1M I5l t ISm IBH alvt 01te C few 133 ixm 121 123 Fokker 22t 22S Lever Bro en Unie 16614 162 4 163K cd Ford Aut PhlUpaG B e A MK IB in iNH Dito Pref w A 171 d Dlversea Solt Borneo Mt A 1 9VU Ondnaariatn Oor Pau lUL Mt G Aand 2tl 28m ton Petr MU Idem Olu M i 314 3 gcheepvaarlmaalichappQen doll Am LanAand mi M7 14 Wm rav Mn Japaa Ltin Idem 72 170 171 4 168 led Scheeov Un ld 212 207 208 211 aantfekiv Amat A 494 439 4904ai Ned Ind S On ld E Ver Vorst C M 39 SMA 4m l3 I8 l4 13a Oeil BaUv Mn A tm Jtm m m OeH Mtl ttoo C Idem 31Ï S1I am iensmbah lüt UUa W tm SMH abberoBdememingcn B CuK Amm é aMf SM Oen Bat B Ma ld 2 3lim 2t9 BEyRSeVERZICflT D Amsterdamfiche effectenl ui fl openda heden veor lal vaa aandeelen op een aanzienlek hooger keersniveeu Over het algemeen ging er vandaag zeer weinig om Industrieele fondsen badden bepaald een verr Daien voorkosnen Slechts in rndiscfae A aarden ging het een en ander om VoomamelUk glnf de attentie uit naar aandeelen Olies Deae openden aanvankelijk ia4s boven het slot van gisteren ploegen echter mldbeurs een bcnedenwaartsche richting in Het slot kwam op ongeveer 319 In den rnbberlloek stegen Amsterdam rubber voQceerst tot 313 Ook hier kwam onderbeurs een da inff naar voren zoodiat de openingskoers met behouden l leef en e notee B tot 310 daalde Tabakken ifatnii aan danil uw kant Ontfianks den zo ls tee Sa ccaefd gé ringen Handel tir industrieel wiamien xkoit I a nomrfffif van i ieiMda Jbndaeii e tacli éoedtbanttiaven S minMte k MeiN wuren zeia boafec Vip Becket Jioleerde met 107 een sttjging van 31 bvenala Caivé met lit tJnilevers stegen een drietal punm tot Ma mMMm echter later In den nilddtv wear een gedeelte van liet behaalde aVance pttlueven PhtMps schommeU den tussehen dfe STT en Ml In den ScheepVaarthoek waren ife noteeringen der toonaangevende fondsen aan denvastecen kant mn utUOBdertng van OudeBooten Op de ab Katlenurkt wae de stemming vBor Ne4erl adBClw StaatsJondien voornamakten aanzien van denieuww sthuld aan den vwfen kant De eataMldr leenin liep em kwart cooent op tot f s evenals 7 Duitsche fandaen wMMMleBd It de aarkt teld op pndoaiatic Z i Boofdrcdieltur l O Wmaleia BatKwaa a Chalrtdacteur vost Qmt m Omatreken 1 inlefraMn Surrooaat Als n portret niet in alle opzichten perfect Is dan is het niet het beste portret Dan Is het SURRbGAAT FOTO STUDIO nor volmaakt porirotwork G 3U93 25 Philishave het nieuwste droogscheerapparaat ZIE ONZE ETALAGE H de Gruil LANGE TIENDEWEG ót elef 3328 Ij 3U7 25 EEN PERMANENT VAN ONS VERHOOBT ttW CHARME FIRST I A M Perm Wove 7 50 FÜM 4 00 Geheel 9troomloot op het hooTd EEN BETERE BEHANDEIING H Pa V WIJNGAARDEN KLEIWEG V TEt 3315 U 3C88 35 Terug naar Versailles De N B Crt schrtjft o m 3et valt niet te ontkennen dat bij velen de gedachten over een nieu Europa ook daarom zoo slecht gehoor vinden omdat men toch niet in de verwezenlijking ervan gelooft Men wil er met meer dan den lokschijn in iien waarachter een elke belofte te schande makende val staat oMesteld De gedachte wil er ook nog geenszins in dat het welslagen van nieuive concepties tenslotte slechts gewaarborgd zal worden door wil ftn activiteit van twee kanten zeker zal het met alleen komen en Jitinnen komen van het volk dat zfch tot ie leiding van de Buropeesche zaken geroepen voelt Ook de volkeren die naar gelang van hun machtspositie deze leidmg in éea ot anderen vorm zullen aanvaarden zullen aan de verw eienl jkmg het hunne toe of afdoen En dat het de moeite waajrd is om hun wil en hun activiteit te lat i gelden dat blijkt eigenlijk nog bet beste wanneer men een vergelijking maakt met wat van Angelsaksische zyde voor gedateten oyer de toekomst van Europa worden gevormd Men hoeft dan nog nitt te veel beteekenis te hechten ami een uiting van antiek imperialisme als die van de Mining Magazine die inhet feit dat het Britsche Rijk maar heri onvoldoende over ïwavelvindplaatsen beschikt en voor deze grondstof vrtjwel geheel van de VereenigdeStaten en ItaliS afhankelijk is amiteidin2 genoeg vindt om deh afstand van SiciHë te Vragen dat dan als koloHl bil het Bntsdie mk ztfu moietenwiirden ingelütd Kort nfidat RooSevelt en Oharchill hun gemeenschappelijke verMaring hadden bekend gemaakt heeft de Times echter al uiteengezet dat het sleutelprobleem van de ontwapening niet zoozeer lag in de vernietiging of inbeslagneming V9n wapens maar in de controle van het ooilogspotjenticel dw z de groote oorlogsindustrie en de belangrijke grondstoffen Dit leek de i imes het eenig mogelijke altemaUrf van geweld De Fioaiicial Ne ws heeft dezcjp dagen die opvatting noB Bea beetje veravr uitgewerkt 1 DvilKhlaDd moet a le wcrltiuigmadiiB Mevenn en mn 1 e tu iH atfWi nilw aaacMiM nlat it ei v al J j meer moet e uit Engeland en de ver calada State imoenB De Dtiilache Mktuittabrieliea niala worden Duitschland moet voor den invoervan belangrijke grondsioffen vt eer geheel an iïet kiuiLcnlaod al uuiiirli k wordenAlle installaties voor de winning vanBteenlcolen benzine buna en celwol moeten vernield wortten De handelsbetrekkingtn van Duitsciiland tot de staten ran iiet SUTopeeachaZuidOo tcn moeten in hooga mate wor den afgebonden want Duitschland moetgedwoctsen woeden zitn giond often uitsluitend van overzee te IwtcekkeB Dergeluke uitlatmgen hebben we al eer gesignala rd Zij voorspellen ons in geval van een Angelsaksische overt nnmg veronderstel dat 15ngcland het dan op het vasteland voor het zeggen heeft en met de Sovjet Unie een terugkeer tot den geest van Versailles De booze geest die reeds zooveel onheil heeft gesticht Uit louter eigenbelang zouden de kleine volkeren van Europa zich daar niet kracht g genoeg tegen kunnen weren En het is een reden te meer om met achteloos voorbij te gaan aan de mogelijkheden welke daar tegenover worden in uitzicht gesteld Daartusachen te kiezen vsilt Tevoor hen met veel Dat beslist het oorlogslot Maar eigen lot IS er wel bi in het geding Schoonmaak houden In TolL en Vaderland komt de volgende oproep van ir Mussen voor In verschillende plaatsen in Nederland zijn met groote letters opschriften aangebracht als Groot Duitsch bewustzijn tegen Hollandsche bekrompenheid Nederduitsch = Wederduitsch Jat 1648 Nederduitsch 1940 Wedipnduitsch en gelijke die tdt uitinj brengenden fensch toiinBjviiig yait JJed pfland bvf ntschlana HmMs duldeHlk dat men met iRze opschriften de bedoeling heeft de taak der N S B om het NederlaiMlsche volk te maken tot een vnend een broeder een bondgenoot van het Duitsche volk zooal niet te beletten dan toch ernstig te belemmeren m te schaden Behalve dat deze opschriften terecht groote ergenis en verontwaardiging wekken bij ons volk pogen zü de Duitsche overheid in een dubbelzinnig licht te sollen n werpen zu eeu blaam o het voorgeslacht van het Duitsctie volk dM ons gedurende den aehceleo taditiidariem oorlof zou hebbei verradeB Ohl al deze redenen zijn deze opschrtften anti Nederlandsch antiDultech en anti nationaal socialistisch Dientengevolge draag ik aan lUen witm dit aangaat V das sfaciinfMp te terwijderen i Besteed Uw SthöettChbóH 9o d Willem Schuld Wqdsiratt 23 Bowia s o 3080 34 In herfst en winter krijgt Uw fiets het zwaar Ic vetdurcn Goed oBdethoud is 4f bette beveiliging tegen weersinvloeden Voor doelmatig vakkundig oMiCfhoml fs Uw voordeeHgst adre GIEL VAN WAAS aouvttu iELut Viaagt ccBS prfs van aoffelen in wcei ea wiaduitvkering O 307Ï 16 BROOD EBAK KOCK SIROOt WArCLEN VoordHlIfsr Ir pr s Bakkerij Wever KUiw t 46 Nieaax Markt 25 tl 3076 14 HET ONZICHTBABE ZICHTBAAR GEMAAKT Ee nilui vlndlBl van Pliili ir it Mretwaea P PMllpa demonctreert tn e i van züa itandi tik ti Ihreciiuclie JaarDturs een apparaat dat door zftn verbluüende eigenacliappen aUrk de aandactit treirt de Stroboscoop Het ftetreft nief een toestel raet behulp waarvan toto s gemaakt kunnen worden met een beitchtingsttjd van enkele mliliocnste seconden Het beiangrükste onderdeel van dit toestel ia een èaaerlwoaedrulK kuiklamp die 12 000 rtciitflttaen i er minoat kan geven eiken keer met een lielderheld welke viermaal die van de zon overtreft Belicht men b v mei l ehulp van den Stro boscoop de snel ronddraaiende schroefbladen van een ventilator dan taan de bladen voor ni g vollHoun m Ot beweging la ala iitt wmn beetoten MIt evenveel gemak kan liet nenent eaetgeleat worden waarop een teanlihei die ewlae geworrien werdt den Meer raakt e kan ntM de gedragingen van een druDpel melk nagaan die van geringe hoogte In een kopje valt W un Ü zien wat tot nu toe l t ne keld van elk voorwerp dat W waarmee wU In het KJJÏSLÏL J I keo habbaa la dajA ö J JKSjïïïSf MMI waar ie TJ h2ü diï2i an De pariicuUer ui dit allea bewonderen en