Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1941

EERSTE BLAD i ZATERDAG 20 SEPTEMBER l 4l Wij ontvingen zoo juist een partij boodschaptasschen In zeer voordeelige prijzenl Ook in prima lederen beugel en ritsfasschen hebben wij nog een ruime Iceuze Ha LORJE TELEFOON 2338 SPOORSTRAAT 21 23 GOUDX HANDIGE MEISJES GEVRAAGD o 3083 to Notaris J VAN KRANENBURG te GOUDA zal op Maandag 29 September 1941 v m elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te of by Gouda gelegen OmiOEiiENDE GOEDEIIEII WOONHUIS met afz bovenhuis Achter de Vischmarkt 54 56 P w verhuurd beneden voor ƒ 3 25 en boven vry van huur WOONHUIS Prins Hendrik straal 87 Verhuurd voor ƒ 5 p w Vier WOONHUIZEN Weth Venteweg 41 43 45 47 Elk verhuurd voor ƒ 4 p w no 41 voor ƒ 3 50 WOONHUIS Gouderaksche dyk 231 Verhuurd geweest voor ƒ 2 25 p w De perc z n te bezichtigende laatste 3 werkdagen voorverkoopdag van 10 12 en 2 4 uur en op dien dag van 9 11 uur Betaaldag voor pandenVenteweg S Nov a s en voor deoverige 29 Oct a s Breeder bünotities gratis b d notaris verkrijgbaar 3067 36 Bu alle gelegenhedai bloemeo en planten van Fa G L Gevraagd t Schijrwlelea met banden 30 X 5 of 32 x 6 voor psardentractie Adres Garage Eegdeman Haastrecht Te Er in Aangeboden geheel gereviseerde 4 ejrllBder Foidmotor Adres Garage Eegdeman Haastrecht tel liS T koop Teaor Banjo net Kolt en groene VulkaefaeL Woudstraat 3 8 Te koop een vterwieUge wagen met hekken Te bevr T van Loon Nieuwe Markt 87 Goud T koop een weinig gedrag donkerbruine Wiatörjas mei echt bont Prima stof Groote maat Vaste prijs 48 Groenendaal 78 U ZOEKT EEN VERTROUWD ADRES voor aankoop van r Abonnemantsprijs In Gouda per kwartaal Ï S j per maand 0 78 per week 18 cl buiten Gouda 19 et per week per post per kwartaal 3 31 AdvertentistarMt 1 8 regels 1 10 elke regel roe ƒ 0 21 Ingezonden Mededeeluige 1 3 regels 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 BU overeeökomst gereduceerd prijzen Zaterdag kleine adTertenU in de kw TtJe rubriek 1 regel ƒ 0 28 elke c el m f 0 10 Mairimum groette reg JBf l f DANKBETUIGING Unc dezen weg betuig ik mijn hartellfken dank aan miin voormalige en tegenwoordige patroons de beeren Van der Veer en liet personeel van de laken Qouda en Schiedam voor de bulUngewone wijze waarop zU den dag van mi a 12 jarig jubileum tot een onvergeteldke hebben gemaakt Ook aan de velen die op dien dag van bun b laogMelllog bl k gaven m n hart M m tok M ZUIDAJW O 3100 14 Aid linfl Haaetreoht van hal Qraana Krula lEOEMBIISyS Vrouwen en jonge meiijes boven 18 jaar kunnen ilch opgeven voorde iHoedercurtus welke begint op 20 Sept a i de middags half driein het WIjkgebouw aan den Llzeweg bij Zuster L Woutman of bijondergeleekende P C Hooft S cr Oroen Kruit O 3082 15 Wij ontvingen wederom van Dr Will s Schoonheidsartikelen Tube poedercréme 40 et JMascara oogharencrCme f BS et Lippenstllt S cl Qezichtswater 7 et en 1 20 Nagelcrème per potje 4 et Maakt de nagelriem z ichl BALT A DE JONG 008THAVEN 29 TEL 3364 xiin de g vo Ug plaitkca TOB Uw varhamd Diir vertoonen zich hef eerst de slijtgaten Maar zooals wij Uw fijne wasch behandelen behoeft U zich geen zorgen te maken Wi boenen niet stUk maar laten onze overvloedige schuimende reinigingsmiddelen het Uatste spoortic vuil wegnemen Uw goad gaal langar maa ala hal maagaal mal DeModeiwasscherlJ 20 4 aouda Taialoon Bedrijfswater zoo zacht als regenwater j 1 35 ZONDER BON Vitran Levertraan parels Een natuurlijk levertraan concentraat met gegarandeerd itamine gehalte doaaja i 60 atuka 11 DROOISTERIJ De Goudschs Gaper Markt a leleloon 2423 O 3101 15 SPIRITISTEN CLAUDE Mededeelingen van gene zijde door Kelway Hamber Keurig gebonden van f 3 90 voor slechts l B DE BOEKENBEURS Lange Tiendeweg 6 Couda O 30C4 9 Voor dame alleen gevraagd zonnige zit slaapkamer of zit en slaapkamer met pension Alleen gestoffeerd geen Iwzwaar Br No 19S0 Adv Bur Betcke Oude Raadhii ilaan 77a Hlllegersberg Q 3099 8 TE KOOP aangeboden Dtilibel Woonhois In de gemeente Lange Ruiga Weidc Br onder nr Q 3081 bur v d blad O 8 MNiikiiifMt daniebodcn nieuwbouw Te bevr Wohingbur Het Centrum Korte Tiendeweg 10 Tel 3509 O 3102 Op kantoor van Vereaaigingssecretariaal wotdt JONG MEISJE gevraaiid goed kunnende typen Brieven No G 3094 Bureau vandit Mad f Kantoorbediende vr gevraagd drievea el verlangdatlaris No Q 3000 Bureau van dU bted 5 VERCiOBOING VOOR INGELEVERDE METAtöT Haaft U raeds ean k indfaÜUeH Uw radio De Burgemeester van GOUDA maakt bekend dat de vercomingeleverde metalen voor zoover van het recht op vernM afstand is gedaan ten behoeve van den J ederlandschen S w den uitbetaald len kantore van den Q meente Ontvanger Qob Rechthebbenden kuniim lich aanmeldea v ait UU GROEP DAQ W InMm vaar U ds RlsBVrts rsmfoM lttwi Jacq Garloch Killmo Hawayens Ramblan Patar Kreudar Charta Kunz Andraw Siitan Tango orkeitan Waanicha wotean VldorSyivartar Enz maar dan 2000 lufcf Zarohlaondar JoaOonialt Nat Conalta Harry Roy Dixon orgal HarbertEmtlGr h Josaph Sehmitt Bob Scholta Willy Oarby Will Glaha Heinz Munzoniut Z j wier achternaam of andere aanduiding op het In hun bezit zDnde deelvan de oproeping tot inlevering aanvangt met de letter s E t m Gra iHaandag 22 SeoL ii oi Wem Ore l m Hl toadag 23Se H Wtf ontvingvirMideritatoenan windjokl en voorHeeren4P MI heeren en Jongedames PriiMn f 10 2S 112 50 Idem Ho jl n ie ift iAg24 Sebt S Idem lo I gi I n 03Pktdag2S SeS S Idem Ko fi m U Vrïdag 26 Seï 5 Idem Le l m Lij Zaterdag 27 Seït Verdere publicatie volgen Bij aanmelding moet overgelegd worden het deel B van d roeping dat bil de Inlevering is uitgereikt p OH daal maat vMraf lliula galaakand wardan 0 nktU sak am snzs priim piek up nsaidsn Hst I hst hshsvil van Uw pIsaL N Va He S Co Kreiweg 54 De feiechligde die zijn vordering niet binnen den vasteesi u termijn en op de bepaalde wijze ter verzilvering heeft Ingediend liest zijn aanspraak op vergoeding Hetrm Modanagazijn Rechthebbenden worden verzocht teneinde een vlot verloon da uitbetaling te verzekeren voldoende wisselgeld mede te brengm OOUDA 8 September 1941 De Burgemeester voornöeiBA i lt KA 03073 60 O306D5e Frans van Camp OFFrCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ VEEPLICHTE LEVERING VAN SLACHTSCHAPEN Het Hijksbtireu voor de Voedselvoorziening in Oorloestlid di o i gende mede WI o 3074 80 fotobureau w a de bruijn portrat kunst rapf rtagafoto s In verband met den onbevredigenden aanvoer van slachtschawin ikorten termijn een verplichte levering van slachtsehapen worden in ff Als basis voor de e verplichte levermg zal m het algemeen worden pph de onlangs gehouden September inventansatie nwchten echter reprt gere omtren sen bepaald bedrijf beschikbare gegevens daartoe aan geven dan kunnen in de c gevalïen die gegevens Is basis voor de vrmWlevering worden benut rpiichto In het algemeen zal van de in de Septemfcer telling 1941 vermelde c tgoneen tiamele en andere schapen 100 geleverd moeten woh nadere gegevens hierover zullen zoo spoedig mogelijk bekend wn gemaakt woroen In verband met het bovenstaande wordt den schapenhouders in hun belang aangeraden eerst deze nadere bekendmaking af te wachten alvoTwTtot verkoop van schapen over te gaan De levering van sJachtschanen de Ncderlandactie Veehoudeiiicentrale kan op de gebrUikel ke wtjze hlHm geschiGdea daar hiermede met de verplichte levering rekening zal wordïïgehouden De scha pen houders dienen er echter zorg voor te dragen dat de voor deze geleverde schapen uitgereikte afrekenmgsbcwliifc ontvangen van hun handelaren die verplicht zHn deze bewij en aan eigenaar te overhandigen Deze afrekenmgbbewüzên moeten zijn voorti van den naam van dengenen van wien het geleverd schaap affcomstls U m dient door hem zoigvuldig bewaard te worden Tenslotte zit medetjedeeld dat ten aarizien van de in de SeptemberteUinigenoemde categorie iokrammen geboren voor IMl ontheffing verlcMdwordt van het verbod tot verhandelen afleveren en ontvangen van schanmDeze onthefftog geldt tot M Octol er 1941 INUEVBKING VAN BROODBONNEN DOOK DETAIU4STEK De Secretaru Generaal van het Departement van Landbouw en VitadMrtmaakt het volgende bekend met betrekking tot de inlevering van brood bonnen docH detaillisten Ten gevolge van het feit dat na 20 September a i de totaal per wwk beschikbare hoeveelheid brood met 10 o verminderd wordt geven de Ueint bonnen van de broodkaari welke tot op hcïden recht gaven op het kooppch van een randaoen brood of gebak na 20 Septpember a s recht op het koopn van een half rantsoen brood of gebak Volledigheldabalve wordt er de aandacht op gevestigd dat één rantKWn brood 100 gram blijft terwijl ook een rantsoen getuk ongewijzigd blijft De met vier rantsoenen brgod één rantsoen brood V rantsoen brood en de met bloem gemerkte bonnen bleven op dezelfde hoeveelheden reebt geven als tot dusvene het geval was INLEVEKIN4I BONNEN VOOB TOEWUZINGEN BLOEM OF MBËL In verband met het bovenstaande dienen de bonnen welke op vier nutsoenen brood oi geljak recht geven zooals gebruikelijk op opplakvellen AID IS te worden ingeleverd De bonnen welke recht geven op een rantsoen brood en welke op een half rantsoen brood re t geven dlerien op afzonderlijke opplakvelln MD b8 te worden ingeleverd echter met éen ontvangstbewijs MD 1 Op dit ontvangstbewijs dient op een afzonderlUken regel te worden vermeld het iantal bonnen van vier rantsoenen het aantal van éen rantsoen ea de tmnnen van een tialf rantsoen met vermelding n Ivet totaal aantal rantsoenen brood dat deze vertegenwoordigen Het aantal rantsoenen br od dat voor een toewljnng voor 50 kg btoem gf mee moet worden Ingeleverd bl ft op 680 gehandhastfd iSI VKXtlSG BONNEN VOOR TOEWUZINGEN GEBAK van 15 16 jaar voor licht atelierwerR BeKinlO n 7 per week Plateelfahnek OSIRUS Gouwe 194 196 r Het vermelde ten aanzien van de inlevering van bonnen voor een toewUzing bloem of meel is tevons Van toepassing ter verkrOging van tocviljzingeo gebak Het minimum aantal rantsoenen Js 40 en daar boven steeds een veelvoud van tien Vraagt Carlllsn scheermesjes de bestel PARFUMERIEËN BYOUTERIEËN Wifdstraat 13 ADRI VAN MAAREN ü 30N5 5i OSTUUMHUIS SCHIPPERS beschikt weer over et fraaie collectie COSTUMES VOOR TOONEEL EN FEESTEN in elk genre Tddelljk adres Statenlaan 31 Hillegersberg Tel 48455 v hOppen R dam a306S 12 DE KWARTJES RUBRIEK VERDUISTERING ronde stokken latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 37J0 TE KOOP OEVRAAOD FLINK DROOG PAKHUIS GARAGE Brieven met opgaaf van ligging en pr s aan NoO 3070 Bureau van dit blad 16 Koopt tijdig nieuwe gloeilampM JAN SPEE Walestraat 12 tel 2828 Eiken Zaterdag plaatsen wü In de Kwartjet mbriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels 0 28 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advertenties ondel nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewigsnununer S cent ext a Inzending tot Vrudagsmiddags 2 uur Brieven koiuien AIXEKN wOrdea atgehaaM eiken d t van 9 uw Zaterdaga van 9 1 nor Ter overname gevraaffd boeken 4e klasse Handelsavondschool Brieven aan P DEN HERTOG Achterwillens 26 a Gouda P DE GRÜYTER ZOON N V vraagt FLINKE NEm WINKEUOFflIOUW niet beneden 18 jaar Persoonlqke aanmelding op Maandag 22 9 a x tusschen 6 en 8 uur n m in onze winkel Markt Gouda O 3092 20 Te huur gevraagd door jong echtp z k goed onderh WMdng of etage met vrye opgang Br no 1472 bureau van dit blad 18 goed nieuws de advertenties vanda g i Te koop een goed onderhouden Wascbraaobine Te bevr C VAN DAM Raadhuisw E 94 Reeuwük BAND WAGEN te koop fl5r Gebr Melkert Graaf vao Bloisslraat 24 a Te huur Geneub ZitSlaa p kamer met 6f zonder pension Omtrek Graaf Flonsweg Br no 1473 bureau van dit blad VERSTELNAAISTEB gevraagd Br no 1474 bureau van dit blad SPOED Zoo goed als nieuwe Excelsior Stofzuiger te koop Model no 9 tegen ieder aannnnelijk bod Da Costakade 33 Te koop 4 melkgeiten z h en 10 groote konijnen Br no 147S bureau van dit blad BOEKEN te koop gevr op elk gebied en in elke hoeveelheid De Boekenbeurs L Tiendeweg 6 tel 3398 Biedt iich aan WERKSTER voor enkele dagen per week B no 1478 bureau van dit blad Gevraagd een HUISHOUDSTER Adres Keizerstraat 61 Gouda Boekblndertt O v LKBUWKM 1Turfilng J 13 Bet betere adres Ivoor tnbmdeo rac alle loorMn boeken tai rsangeo en muziek NAAISTER biedt zich an voor het maken en vermaken van japonnen en kinderkleeding Steijnkade 5 Bedden Matrassen Molton en Gestikte Dekens Vitrages Vloefzeilen Karpettep Te koop gevr 19 eeuwsche e a SCBOUDERUEN JOH BAYER Hoogstraat 10 Gouda Tapijten Kinderwagens Vouwwagens POSTZEGELHANDEL A SLEGT Lange Tiendeweg 7 Gouda Te koop gevraagd verzamelingen en losse zegels Te koop een SLUP8TEEN met toebehooren Snojistraat 2d s avonds na 7 tl Zeer goed PENSION GEVRAAGD voor 3 pers m kamer en suite en zykamer Centrale yerw Br met prüs en condities aan H J L Dubat R vac Catsweg 47 Molgen wij ons daarvoor aanbevelen Zonder bon Kinder m danea wboenen met bouten zool V Uaareo i scboeohandel VUventraat 10 Gevraagd een R K MEISJE van 9 3 uur 15 jaar A KRAAN Voorwillens 107 J G POTHARST Zoonj GOUDA Tt koop uitstekende Health Ray Hoogtezon PrUs 30 Krugerlaan 131 Te koop Zwart Pioehe Jasje maat 43 Groeneweg 12a U 3086 W KLEIWEG 90 92 96 maitf crciN pen va jiseht Bel op Wd bek ilrn rl l 0 van Wa J H LOyi L® e i lik OCI het 1 tUt S vj 1 Voor i oetl